Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1906

Snel groeiende Japansche Bloemenversiering BIUz Mlscliong Zaal Réunie No 1 Zaterdag 13 Mei 1900 n 4 ste Jaargang COÜRAIVT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TtMe n H t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei drio maanden is 1 25 irtmvAi per liosf 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Tctrloon o Mt AD VERTEN TIEN woivlen gppl tnl st van 1 5 regel i a 50 Centen jedtM i regel nuvr 10 Centen Grwte letter worden berekend naar plaatjsruimfe Inzending van Advertentiën tot 1 uur if inidd den verbreid door de pers die de werkzaamheid der afgevaardigden opmerkzaam zal volgen Mot den wensch dat de arbeid van do Doeraa gelukkig moge ziJn verklaarde do staatssecretaris de Doema geopend Daarop verzocht hü het Huis de eedsformnle die werd voorgelezen te onderteekenen eu tot de verkiezing van eeu president over te gaan Op voorstel ven den heer Frisch koos de Doema zonder hoofdelgko stemming den hoogleoraar Moronozef vah Moskou lot voorzitter Deze hield daarop een rede V Bü het onderwijsdebat in liet Engolscho Lagerhuis zeide minister James Br ce eergisteren dat het godsdienstonderricht dat nu sedert ruim dertig jaar op de openbare school gegeven is feitelgk geen bolgdeiiisloos onderwijs was geweest maar een onderwijs van gemeenschnppeiyko belgdenis in het wezen de Christelijke godsdienst in de eerste vijf eenwen Moeten wjj dat slikken f riep de Hoomsclie Ier Healy Bryce antwoordde dat er een Christendom bestond voor er een boiydenis werd opgelegd Maar de ministor gaf toe dat men Roomschcn moest tegemoet komen gelgk in het wcts ontwerp sehledt Reeds is bericht dat de kantonnale regeering van Waadtlnnd Zwitserland den kantonnalen raad oen wetsontwerp heeft aangeboden waarbi de voikoop in t klein van absint en surrogaten daarvan wordt strafbaar gesteld In do memorie van toelichting welke het ontwerp vergezelt zegt de regeering dut de deskundigen eensSeramig van oordeel 7 gn dat het absint ais een der gevaarlijkste alcoholische dranken moet worden beschouwd hot bevat alcohol in sterk gecuiicentreerden vorm on bovondien essencen die een zeer nadeeligen invloed liobbon oji het zenawgcstel En het absint is niet enkel schadelgk voor de jiorsonen die er misbruik van maken docb ook voor de maatschappij De Waadtlandsche doktersvereeniging en do gezondheidsraad hebben verklaard dat do absintdrinkcr meer dan eenig ander alcoholicus het inzicht verliest in de moreele beteekenis van hetgeen hg doet zoodat liet misbruik van absint licht tot misdaad loidt Ook zyn de kinderen van den absintdrinkcr in hooge mate gedisponeerd tot idiotismo en epilepsie in vele gevallen zg n zü een deling mengde er zich niet in hy scheen aan niemand kennis te hebben en behalve de weinige woorden welke de beleefdheid aan tafel vorderde gebruikte hy zwijgend zyn maaltgd Maar hg bad bg het binnentreden de voorzorg genomen den kellner eene fooi te geven zoodat niemand beter werd bediend dan bg Nadat de koffie was gediend en hy een kopje had opgeslorpt stond hg van tafel op en verliet de kamer Fedovsky volgde weldra zgn voorbeeld Toen deze in de vjestibnle kwam zag hy den vreemdeling met den hoed op een gang inslaan welke naar het overdekte terrai aan de Elbe leidde Dit terras strekte zich over de ï Ho lengte van het hotel aan de rivierzijde uit en was van het eene einde tot het andere met stoelen en kleine vierkante tafels bezet Het was tegen de koude winterlncbt beschut door eene glasbodekking welke evenwel des zomers werd verwgderd en vervangen door een zeil om de zonnestralen te werei Onmiddellgk aan den voet van het terras kabbelde de rivier schitterende in do ion De zonderlinge oude steenen brug met haar tal van hoofden en bogen welke stevig gebouwd waren om haar bestand te doen zgn tegen den schok van de massa s drijfljs welke gedurende den winter door den stroobi naar i bmtdan wardu geroard rarbond eaoige ZiTERDAG12 MFJ n uur W UMSDÜBTJE fMr Kinkreo en ïinderrrieDdeg te gayeii duor Mevrouw ANNA LAUBRËCHTS Vog Piano I EO EMMY DENYS KscuT Zang FIETA EBEELE Dehmout Viool Het programma berat nitalaitend compo iliea Tan Mevr LiHBREciiTB Toegang f voor Kinderen O C Beperkt aantal tamlliekaarten toegang voor 5 personen i I M Kaarten en tekstboekjes verkrijgbaar bü Wed MAETf BOUMAN en s middags ans de zaal Voor bet nieaw opgerichte Algemeen Ziekenfonds voor QODDA worden gevraagd een Boekhouder administrateur en twee Boden Zich ten spoedigste scbrilte k aan te melden bV Dr J B BUKIB ulSIKIJEIt Qosda 10 Uei 1906 Op een Fabriek van Brouwer s Aardewerk i Leiderdorp WOEDT UEVRAAQD voor direct een DRAAIER die in staat is keakengoed te ditaien Hoog en vast loon Schriftelijk aanmelden bij do directie van voornoemde abriek DAGELIJKS VOORHANDEN Versclxe AardbeziSii Aanbevelend IFetl A BIETVBLU Frnitbandel GOUDA DRACHEN QUELLE fLESSCHEN WORDEN OP REKENING 6ESTE LD DOCH BIJ TERUGCAAF VERCOEO M LITER A 15 CT NATUUR BRONV ATER Verkrijgbaar bjj H M BELONJE 7k Sonda Een nieuwe Drank KOaFFsNOVAcAGAO GEFABHICEERD nide Gjiistt uilgezodilslc diiDrsIe CacaoUin Dese Cacao is by inkoop wel iets hooger lil prijs docb in werkelijkheid de voordeeligits daar men van desaIIOV C CA in het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoett den van goadkooperc soorten K K K PRIJS 1 LM t e M 1 0 ftO i Kilo ToldoeDde foor I8U Koppti BEOORDEELING van het Mikroskopisch ei Chemisch Laboratoriim van VAN LEDDEN UUL8KB0SCU Amsterdam 8S 1 U Daxe Nova cacao onderscheidt xich in hooge mate door uiverheM en gemakkelijke oploibaarheid de bijionder ijne gear en smaak maken ie bovendiw tot een eerste klifta prednct w g VAN LEDDEN HUL8KB0SCH MHjghur bij T GRRBiS ilbkr Gouda Druk van A BRINKUAN Zi ooiku iloor cii tiij ointerc Ij lL mdeliiij binnr ii ter dngeii ifrofit Wilt gij uff huis kamer veiut r balcoQ tiitnlniis TbeophU Zlegter nel a roeieDd Japar8cheBloemzarleu n Kroi iiii wondcriiaurlijlc snel en limoen den kürliit mo elijken tijd worilt allra roet fraai ktouu liloomun en Wimplaiiteu Wdekt welk eeu wclnekpnilen en Bftngoname g lir verspreitlon I Zoowel m den kamar als in den tuin of Bloempotten Bakken Kassen enz ovend I k ui men zaaien ea na dne of vier dagen komt het zaad uit en heeft racii verder nieU m er te doen dan rle takken op te Uindeti I en dan groeien en hlot ien w den ganschen j mor tot laat in den herfsr Schooner ge cicht kan men zich lyct voorgU llen Ik ver end tegen intending van het l edrag 1 pak Theophll Ziegler s snel roeiende Bloemenversiering Blitz lttisohung voor f 1 6 pal ea f 4 50 O pakjes f JB 50 fraiKo Rembrmre f O cent extra THEOPHIL ZIEGLEB Keizers r 353 Amsterdam Lereraiiaer der Keiuriijk Koumklirjke Tuinen P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEVERANCIEH PIj CH RUM OITROEN ARAO BURQUNDY rtrkrUgbaar by all gr ê§ierê min aorbl niia wlrSU m Dr VAN IIIMSL ROOS k UAKMhNS FABRIKANTEN VAN Specialiteiten in NATUDEBOTEB MÉLANGES en MAEGARINE KAAS KOFFIE en THEE 40 X Wapen van Asten Afd Zaid Holland De groote aantrekkolükheid van BLUYSSESS winkels is dat men er puike waar krijgt rechtstreeks uit eigen Inbrieken voor weinig geld en bovendien altyd een cadeau Elk jaaV wordt aan cadeaox in B £ irrASBiV AI 140 winkels voor niet minder dan vier ton vier maal honderd doiseiid gulden uitgegeven GEGARAMllEERD ZUIVERE NATUURBOTER 70 c p pond HOLLAMDSCHE MÉLANGE m ituklien n pond K c p pond DEENSCHE MÉLANGE uitgewogen 68 c p l pond GEWONE MÉLANGE uitgewogen 60 c p IV pond Verder uitmuntende kwaliteiten MARGARINE M 5S M en 44 c p I pond Allerfijnster aiiir vette OUDE GOUDSCHE 4 c p pond KAAS KOFFIE Beste rette GOUDSCHE 36 c p pond AUerf nsIe goed belegen LEIDSCHE 35 c p pond Ëxtrat in pakjes van Vi pond 40 c p pond l Verder uitmuntende kwaliteiten 51 58 50 46 en 38 c p pond PDVP ƒ iiivere bgtcnder geurige sterk waterhoudende en overheerlijk 1 BClIil smakende kwaliteiteu ÜO en 16 c p ons I KUS Mlil CADEAU 1 Ontvangen de volgende nieuwe artikelen voor bons Blauw Zwiebel broodbakken 4 bons Prachtige Vtoerkteedjes 3V1 en 41 9 bon Met Nikkel gemonteerde sigarenbekers 5 bon Met NiVkel gemonteerde suikerschalen op voet 6 bons Met Nikkel gemonteerde iuikermandjes 7 bons Kleerboratels 3 op plank 6 bons Prachtige gedecoreerde Koflie en Theebusaen Presanteertrommels LepelJoosjes ens r 1 Vi 3 s a 3 i 4 4 5 bons Te QODDA Wijdstraat 167 acmalogeen Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen HloedarmtAe UUekmueht memnmmwakle Htmfdpifuem 0 mavhtem Vermagertug t rermtInderlHg der Uekammêlcraehlfm acmato een in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare rloeistollen worden opgelost HAEBATOGEEN IN POEDERVOBM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEDVOEM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pigs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Ëenige tabrlkanten H N v SCHAIK Co Den Haag Verkrggbaar bg Firma WOLFF Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E B VAN MILD Veental Oouda k BOUMAN MoordrtdU PINKSB Nimwerkerk ad IJuel k N VAN ZESSRN Sehoo hmm B i WIJK P W v EDE OudmaUr A SCHEER Baattneht K VAN DBB BBIJDËN Reeumjk P t d SPEK MotnaptlU D v D STAR Wed J H0ILST M KOLKMAN ABN r d HEIJDEN Waddingtvtm P A dbOROOT A M JONOH Oudnxütr 3 P KASTELKIN PtUbroiitrdam D BIKKER Bntehop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSanefa Paulo AMQ baetaat niet Atu Stroop van gooHorlei waarde ONTVANGEN alle soorten SCHOENWEEE voor het a s Seizoen alsnttile ern niiiiie torleerlni toor lirt AANNÜMt in Hel IVüord Urabantscli Schoenenen Laarzeooiagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SMITS AUe rep ratiën en aangemeten werk Ahoi Ahoi AhoiPoetscrême meid schiet op loop om n busje in galop Onnavolgbaar ijin thans door nienw gevonden toepassingen onze fn olieverf geacMiaerdf Portreilen Helulare Hogaerlt Zij geven kracht en diepte die naaiakers niet kunnen bereiken Men overtoige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Qelll Prysconrant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gmlie op aanvraag Boxtel H BOOAhBI 6 Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kansthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zijn en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de labriek van Firma H SARDEMANN te Zeveneer en Emmerik tpanuem de kroon Verkrijgbaar to Gouda bü R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRÜIJFF Het licht der toekomst is de Kleclrodinelainp Brandt sneeuwwit geheel ruBtig ia zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in èën woord een lieht moo men elch niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP ia direct op ieder gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in het VERLICHTINGSMAÖAZIJN DE AWONDISTER DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Aanbevelend M M V L00i Qasitter Firma C LOïïIfflS Lange Tiendeweg GOUDA WIJIVBilKhEL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze Bordeaux ¥ ln de Stamos BuiloDlaRdscb Overztchi i HW ïii bet winterpaleis te Petersburg had des namiddags met groote plechtigheid de opening van de Doema plaats Na het nitspreken van een gebed las de Tsaar met heldere stem van den troon een tegroelingsrede waarin hjj den wensch uitdrakte dat de Doema voor bet welzgn van het volk 10 werken De woorden van den Tsaar werden mot langdurige toejuichicgen beantwoord Daarop werd in het Tanrische paleis de Bgksdoema geconstitueerd In de toespraak door den Tsaar gisteren by de plechtigheid in het Winterpaleis gehouden wordt gezegd De miJ door de OoddeIgke Voorzienigheid opgedragen taak te waken voor bet welzijn van het vaderland heeft mjj bewogen de door het volk verkozenen tol medewerking aan den wetgevenden arbeid op te roepen Met een vurig geloof aan een gelnkkige toekomst voor Rusland begroet ik in U de beste mannen welke te verkiezen ik mi u geliefden onderdanen heb bevolen Ik ben overtuigd dat liefde tot bet vaderland en vurige verlangens U bezielen en vereenigeu zullen b j den zwaren arbeid Ik echter zal de door mij gewaarborgde instellingen onveranderH k handhaven met de vaste overtuiging itttr tH tl ltrj lilMi zuU anwaoden tta btte van het vaderland ter onderzoek van de nooden van den mg zoo ter harte gaanden boerenstand ter bevordering van de ontwikkeling van het volk en van zifh weiTaart overtuigd dat voor de grootheid en het welz n van den staat nitt slechts vrijbDld maar ook orde op den grondslag van het recht noodig is Mogen mijn vurige wenschen rich vervullen dat ik mi n volk gelukkig mag zien en mijn zoon een kracbligen goedgeordcnden ontwikkelden staat kan nnluten Moge deze dag do verjonging vun het KuhsLscho land in zedeli k opzicht en do wcderguboorte van ziJn beste krachten boteekenen Het Peteisbfirgsche Telegtaafagentschap meldt De eerste zitting van de Doema werd door den elaatssecretaris Frisch met een rede geopend waarin hij er op wees dat de verkozen volksvertegenwoordigers dio hg de eer bad te begroeten door de fondamenteele wet over de instelling van de Doema de volle raogelpheid vorkrügen tot veraekeHng van wettelijkheid en wettelijke orde De afgevaardigden waren in de gelukkige gategenheid in volkomen openbaarheid en rrjjheid van spreken te kunnen arbeiden Bik van uwe woorden zal in het land wor FEUILLETON Het Dagboek van den Inspecteur 57 Daar bij in het register van bet hotel den naam Ivan Pedovsky had geschreven werd hem eene goede kamer aangewezen en wer wla v daarheen gebracht hiJ iiMdde zkh daar zorgvuldig en begaf zich WTOlgens naar boneden aan de table h S t e i ïl T 1 den namiddag D heidere schoone niet te koude dag Do iÏÏiLj fe P rwiend was trad er nog een gast de zaal Men die naar oen stoel drentelde welke mige plaatsen lager dan die van Pedovsky mar aan dezelfde zijde van de tafel stond Hd had ïedovsky niet opgemoi kt maar deze erkende hem onmiddellijk Hg liet er evenwel niets van blgken maar dacht gedurende O maaltijd matig over het geval na ii P bestond grootondoels uit Wik Bich en Engclscbe gasten van welken er velen kennis aan elkander hadden trots bet gekletter van borden en vorken m Urntig guprak Toardm D neam tr9 rig beeld van dogenoratie Hoc jammer hel ook is aldus de Waadtlandsche regeering dat ter wille van de onmatigen de persoonigko vrgheid van wie een verstandig gebruik van hot absint maken moet worden ingekori do helangon van den enkeling moeten ook in deze wgken voor de veei gewichtigci belangen van het algemeen V Op ruwe wyze heeft de Portugeesche re goofing te Lissabon een einde gemaakt aan de betüogingcn der republikeinen op straat Aan de populariteit der rogeering on die van bet koniüklgko huis heeft dit geen goed gedaan Toon do Koningin dezor dagen to Lissabon in do arena kwam om oen stierengevecht hg te wonen werd zy door hel publiek oitgeflolon De Koning was niet op het leest gekomen juist omdat hg vreesde zegj men dnt hem zou overkomen wat de koningin daar ondervonden heelt In tiuüvorru deze belooging tegen do koningin te rechtvaaidigen is willen wg hier niei uitmaken maar dat de politie tegenover de repiililikeinsche beweging ergeniswelikend opLrnedt staat vast Hat ëenige republikeinsche kamerlid van Portugol is Bornardino Machado Machado kwam Zaterdagavond met den trein aan te Lissabon Dat wist do politie Er waren vele partggeuooton aan het station om hem at te halen Nu was v gOf deze gelegenheid in het station en np het stalionsploin een gewapende macht bgecngütiokken of er een heelo opstand verwacht werd Nog voordat de vrienden vnn Machado hoera haddon kunnen roepen trok de politie mot de blanke sabel op de menschcn in De commissaris van politie was niet in staal de rgenten logen te honden Zg sloegen als dullon op do menigte in en namen links on rechts volkomen onschuldige peisonen gevangen Er zyn 80 mensclion zoo gewond dat zg naar ziekenhuizen Jnoesten worden gebracht Torwgl do Porlugooscho rcgeoring tegenover oproerigo raatrozen soms bedonkpigk slap aangedraaid is vertoont ze tegeilover da geheel ongcvanrigke weinig tnlryko repnblikeincn een onbozonnon woed die stelligmeer geschikt is verklaarde aanhangers van do republiek te kweekon dan de hestaando republikeinen het zwijgen op te leggen ♦ Gister is do achtste dog van de tien die Engeland aan de Parte gesteld heelt voor hel ontruimen der bezetie posten op liet schiereiland Sina i En daar het antwoord der Porte nog altoos niet ontvangen ia begint het optimisme in Engolsche regeeringskringen wat te luwen I roeden hoogerop hare heide oevers Twee stroomen van menschen en voortuigen bewogen zich aanhoudend in tegenovergestelde richting over haar de een naar de Allstadt on de ander naar de Neustadt Het hotel lag in het laatstgenoemde gedeelte en Fedovsky kon als hg over de rivier koek de grooten blokken halzen zien welken zich iu don stroom aan do zgde van de Neustadt weerspiegelden De stroom was hier twee 4 drie honderd el breed en het geheel bood oen vroolgk en aanlrekkelgk schouwspel aan De vreemdeling had inlasschen plaats genomen aan eene tafel aan den rand van het terras waar hg oen heerlijk uitzicht had over do brug en over den loop van de rivier naa de andere zgde Hg had juist den kellner een glas cognac besteld en zou eene sigaar opsteken toen Fedovsky hem op zgde trad en zyne hand zacht op zgn schouder legde Hoe vaart gy Mr Williams f zeide hg De ander stak zyne sigaar op n wierp den Incifer weg vó6r hg zich omdraaide Vervolgens veranderde hy ongedwongen zyne politie en keek met en onverschillig gelaat op naar den jiersoon d irSwm aansprak Maar bet volgende oogenblik herkende h hem en verhelderde zich zyn gelaat h stond op on greep glimlachende de hand vanden graaf 7 Wel bet rerhengt my n te zien rltp ttl Vooral het ojitreden van den Tuikschan agent te Kaïro Moekthar pasjo schynt in Engeland argwaan te wokkon Wel verklaart de Dail Telegraph dat van alle berichten over den invloed door dezen agent op don Khedive uitgeoefend niets waar ia Maar een der bladen wyst erop dat niets de Eiigelsche ragceriog beletten kan Mocktharposja eenvoudig het verblgl in Egypte te ontzeggen Want Moekthar schjjnt de man to zyn die het Turksche verzet aanstookt een Ielegram uit Konstanlinopol aan do Daily Telegraph meldt dat hg de Porie den raad geeft a an den Engolsclien eisch niet toe te geven en dat op zgn advies mobilisatie in Turkge en het zenden van oenigo legerkorpsen naar de Egyptische grenzen wordt over nt in Konstantinopel meent men dat Ënge ln d fifil s i d om Tahah die een oorlog beteekenon oD niot zal wagen en zich zal bepalen tot het bezetten van een der eilanden iu do Aegeïsche Zoo Daartegen ziet mon in Turksche kringiin niet op en zoo wordt aan het bericht dat het MiddelItti dsche Zee askader gereed is om naar Turkije te vertrekken niet veel gewicht gehecht Keizer Wilhelm bezoek aan keizer Fraoii JoBol wordt druk besproken on gocommott larieerd Opmerkoijjk is hot dat do flambnrger Neuesto Nachrichlon het beschouwt als een contra demonstratio tegen do jongste bezoeken van Koning Kdwird h i zyn vertrouwolingon in Pargs Wanneer Edward voor do Irma Old England reist zegt het blad om hier on daar politieke zaken af to sluiten dan is op dit punt tenminste zgn neef wel tegen hem opgewasson En zoo hot oen soort diplumniick wed reizen worden moot tuBScben den ouden koning on zyn nog voerkrachiigen neef dan wolon wg wol wie tcir slotte het rocord slaat In Weenen verhoogl men zich over het aangekondigde bezoek in llongarge biyft men er nog ai koud ondet Knkele bladen die vroflger als ministerieel werden aangezien slaan nog wel den oaden loon uon maar de Badajiosti Mirlnp hot blad dnt thans de nieening van regeering en meerderheid verkondigt zegt dal hot verbond met Doitschland door de bonding die Keizer en Kcgeoring aannamen tgdens do Hongaarsche crisis alle waarde verloren heeft 1 0 Kgyeturtes hot blad van KoisuUi geelt zelfs don raad aan Hongarije om hot voorbeeld van IlnliS te volgen ei lo trachten uit het Uiievoudig verbond los te komen uit Laat eens zion Ik onlmootto n immerste Monte Carlo 1 Waar hebt gü sinds dien tyd gezeten H Ik bracht den zomer in New tork door hernam Fedovsky Ik kwam hier een paar maanden geledon lerng ln New Vork elf zoidoi de linder m t een doordringenden blik matf og glimUchende Wel hoe liiet die Oudo8tad er uitf Oa zitten en vertel me er wat van De zaken gaan daar vlugger dnn hier vindt gy niot i Het beviel me daar vrg goedj ik dacht er inderdaad min of moer over er me voor goed te veiligen Ik zag me verjilicht hierheen te komen om oenigo zaken te regelen maar bet kan best zyn dat ik te eeniger tgd derwaarts terugkeer No ik weet hot niet ik spreuk gedurig van huiswaarts koeren maar nu door het een dan door het ander komt or niet van zeide Williams Zoo gg er heen wcnscht te gaan om wat nit te voeren is New Vork de jilaats maar zoo gy wenschl te luieren en een goed loven te hebben is hot hier zoo kwaad niet Ik herinner me dat gjj te Monle Carlo zgnde sprak van het uitstapje dat gy voornemens waart te doen Wardi virwlgd