Goudsche Courant, maandag 14 mei 1906

No 10027 Maandag 14 Mei 1006 45ste Jaargang JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken GEBR BERVOETS vj i Tkiiiiiiiiiiir hoek Heerensip RoUeitlaiii aiUUOl HlCöUlUg verreweg de grootste keuze terwijl hun prijzen beslist de laagste zijn Alle rabrlkateii alle kwalllelten alle modeileii zijii § leeils In groale versciieldeiilield voortaanden Iclrl II S De Uitgave lezer Jourant grschicdl il e lijk 8 met itzondeijiig van Zoji en Feestdagen üc prijs per di ie maanden is 1 25 iranco per jiost 1 70 AfiEowJerlijke Nomineia VIJF CENT RN roelan H M ADVERTENTIEN worden gepliatsf van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruiinte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bjj acte op U Mei 1906 voor den te Gonda reaideeranden notaris JAN JAf OB AltRAH AM MONTIJN gepa seerd is tnssclien do heeren JAN HKNEMAN koopinan wonende te Oonda en JAN MARINU8 VAN DEK HEIJDKN koopman wonende te UaastrecUt aangegaan cone vennootschap ton onderworp hebbende ilen handel in koloniale waren borstelwerk en aanverwante artikelen onder de flrma lUandÉonilenieiniiig Remai en van der lieijden te lioudai gevestigd te Oonda Do vennootschap wordt geacht aanvang genomen te hebben den 9en Mei lUOC om te eindigen met den 3len December 1909 znllonde echter wanneer door de eene party aan de andere v66r den len Jnli van dat jaar geen kennis Is gegeven dat zjj de vennootschap op gameiden datsm van 31 December 1909 wenscht te doen eindigen de vennootschap na dien datum van jaar tot jaar doorloopen met de bevoegdheid der vennooten om dezelve telken jare op den Jlen December te doen eindigen mits de een den ander zi n verlangen daartoe minstens een huil jaar te voren te kennen geelt znllende de kennisgevingen bovenbedoeld moeten jescbluden btj aangeteekenden brief ut deutwaurduiscxploit Du vennooten hebben beiden het beheer vnn dis zaken der vennoolHcha i en n ieder tot dt ti okotting der Qrma bovuegd maar uitslaitend voor taken de vennootschap rechtstreeks betrellendo geen hunner zal alzoo zonder medewerking o toestemming van den uwleren vennoot bevoegd z in onroerend goed voor do vennootschap te koopen ol eenig evcntaeel aan de vennootschap behoorend onroerend goed te vervreemden ot te bezwaren roaronde goederen te verpanden gelden voor de vennootschap op te nemen ol ter leen te verstrekkta ol da vennoot schap als borg te verbinden zullende van deze medewerking ol toestemming moeten biyken door beider onderteekening van bunnen eigenen naam onder eigenhandige bijvoeging van de woorden voor de llrma Namens Partyen J J A MONTIJN Notaris SMIDSKNECHT GEVRAAGD oen aankomend Snidskiicchl ot HAliWAK om terstond In dienst te treden mot kost en inwoning P G Eenigsiins bekend met hoetbeslag Adres L TON Mr Smid Hlllegersbarg Polder Prins Alexander Uooldweg nabij station Capellen d IJsel Hat kM OOMkMldjIBMl BuUnlykMfoMnlMrivncHMnt a vooral daowt tn KlndinolnMwtffc Il ih Anniw vaa C W C VartmMv op iMuun m fiU rl lum rfc tl Tl 8tiwrMl Nttl rir ii wi M fc fi Gouda Drak vu A BRINKMAN Z WERELD SLCGES De Wereldberoemde Superior üruivenborsthoinn r Ei r i5t wordt aanbevolen tegen Borftaaiidoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slymhoest Borstpijn Keelpijn Heegchheid enz UELIASTBB is verkrygbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisleb In grootte en kleine steden dorpen en gehnchten in NedtrUmd Frankrijk DailKltlmd Engeland Amtrika Ntd lndil Oranje Rivier Kolmit Trannml enx IdJSLlASTUB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere HediiUM btkroond UELIAHTUK in Hacons 1 0 40 1 0 10 en I 1 MELIAXIUS in doozen tabletten 1 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHATK C o Koninkiyke Stoomtabriek De Uonlngbloem Den Haag Verkriigbaar bü Firma WOLFF Cm Westhaveo 198 Oouda OKENUEL Gouda E H VAN MIU Veerstal B 126 ffouda A BOUMAN i oorrf M I INKSE NiniMrkerkt d IJul A N v ZESSEN Schoonhmen B v WUK Oudtwaicr A SCHEER Haattreckt P W t BDB Oudmater K viH nta HEIJDEN te Jttmuijk P v o 8PBK MoereaptlU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARK VAN DER HEIJDEN Woddingmetn P A u GROOT A d JONGB Ou J rf J P KASTELEIN PoUbroektrdam D BIKKER to Buuchop WAAllSCHVWIiVCi Laat U niet misleiden door ft I Mroot Het klooster SanetaPaulo AbdIJ bestaat niet Au Stroop van geenerlel waarde Snel groeiendfl Japansche Bloemsnversiering BIHiï IIschang wolVü t wr ocii liijzoiiilerH lioliandeling binnen vier dagon groeit Wilt gij uw huiB kamer von t r hslnon tumlmiH VhIb nmron enz snol met frHai jfTüon en liloonion beKrofiiil ziüh Kaai dun Tbfiophil Zlegler snel roeiend Japa PBChe Bloemzadeu l o o ropieii woihI 1 1 Hill rhjic snu m liinncn den Icorlst mtigelyköu tijd wiirdl nlles met fraai groen bloemen en Vlimpluntnii edek w f k eea welnokendDn en muigtiiiHmo g tir Torspmldun Zoowel in don Vainer als in don tuin of Rloompotten Bakken Kassen onz ovontl kun men ziiiium en na tlrio of vier dngon I komt liet xHod uit eti heeft meu venler niet meer to dooii dtui de UiVkeii op to bindon un dan groeien on bloeien vi den ganschen I iMtmer tot laat m don herfst Sd M ner ge zicht kan iiien sioh niet voonRiIon Ik vorzoud tegtin incending van het bedrag 1 pak TheophU SSiegleir s Brei Kroelende BloemenverslerlnR BUU MlsöhunB voor f 1 5 paUJcB f 4 60 ÏO pakjes f 8 60 franoo Ilcmhours 10 oont exlriu THEOPHIL yJEGLER KeizerBgrr 353 Amsterdam De LFtSCHE SlatOlie Levoraiiüiüt der Kouerlyk Koainklijko Tuinen P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgraoht HOFLETeRA NCISR RUM CITROEN ARAO BURGUNDY udft TnwUunidi mltO na Dr VAN HiMjg BOO B Mklll Qoxuisclie Waterleidiitgl£astsclia ppij DE JAARLIJKSCHK Algemeene Vergal rmg van AANDEELHOUDERS zal gebonden worden 9 Mül a s den ToormiddBgs 10 nnr in het Hot l DE ZALM aan de Hai kt te Oonda Aandeelkonders hebben recht ran toegang op vertoon banner aandealen De pnntan van behaadeling benevens de Balans en Winst en Verliesrekenhig liggen voor H H Aandealhonders ter visie ten Kantore der Maatsekapiiij van al 19 Hei e D C W VAN DER LAAR Directeur KaashaodeL Ter overname aangeboden de Kaasbafidel gx di even onder den naam C KRKRHOF fe o Vrouwestceg te Gouda üeteekende seriense directe aanvragM kamen alleen in aanmerkleg Op een HANDELSKANTOOR wordt eeti GEVRAAGD een nette hand acbrövcnde ea geed knnnende rekenen Brieven onder letter W aaq het Boreao van dit blad Een nieuwe Drank iioFnNOVActcie GEFABRICEERD viiér mcMAutB Hi nte bcHUmi Daie Cacao ia bij inkoop wal ieta hoogar ia prijs doch in werkelijkheid de voordeaHgsta daar B n v n dwa4 VA tIAC In hst gebrnik eene teel kleiner lioevMlkeld behoeft dan van goedkeopere soortan V K K V K PRIJS l ft M t hM KHo rtldgende votr 180 K p i BEOORDEELINO van kat MikroakopUch I Dbnaiaoh Labent iH m VAN LEDDEN BULfflMOeOH Ansterdau 86 1 06 Dm Nova eocoo onderaoheidt cich in httoc mtta door iiivvrlieid n gamaUceHfka oplocburlietd de bijiohder l iie gaar n snaak iMken te bovandian tot een arM klaiM pi iiol f VAN LEDDEN HDLSEBOSeH Teik urlii T eftliBA8 tlbr kleinhaodel Id sterken draak BURGEMEESTER en WETHOUDERS nn Gouda brengen ingevolge art ia lO der Drankwet ter openbaie keoiiis Dat bg hen is ingekomen het navolgende verzoek om verlot voor den verkoop van ilcoholhoudeuden drank anderen dan sterken drank van D A van Oije in de benedenlocaliteit van het perceel aan de Korte Groenendaal Wijk 1 Nu ao3 Binnen a weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verkenen van het verlof schnltelijke bezwaren inbrengen Gouda den 13 Mei 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTEN De Secretaris BROUWER i ëik 18gevi g Inrichtinoen wblke uevaar schade of hinoer runnen veroorzaken BURGEMEESTKR en WETHOUOERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der HinderwetBrengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van K J K Westbroek Sigarenfabrikant te Berkenwuude om vergunning tot oprichting eener Btgarenlabriek annex Droogeru van Sig en op den Zolder van het perceel gelegen aan de Vest Wiik OJ No 555 Kadastraal bekend Sectie I No 1937 Dat op Vrijdag den 35 Mei 1906 des na middags ten i s ure op het Ra idhnis gelegenheid Is om betwaren tegen de gevrnaéde vergunning in te brengen en dat gedurende drte dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 11 Mei 1906 Burgemeester en Wethouder voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulteolandscb Overzlcll Kenter seint nit Petersburg dd 11 Mei Hedennamiddag had de opening van den Rilksraad plaats Nn een godsdienetoelening las de riikssecretaris baron Oekekoel de keizerlijke oekase voor en deelde hg mede dat graal Witte en de vroegere minister Van jastitie Monoelajin tot leden van den Eijksraad benoemd zp Na de verkiezing van graat Solski als voorzitter en van staatssecretaris v Fritch als ondervoorzitter las graal Solski een welkomstrede voor waarin hy wees op de Het Dagboek van den Inspecteur 68 Ik was van plan n te verzoeken me eenige aanbevelingsbrieven aan enkelen nwer vrienden ter hand te stellen merkte Fedo eky op maar gg verdweent allen zoo plotieling dat ik de gelegenheid er toe miste Williams keek kalm lachende op Dat deden we dat is een leit zeide hg Ik ben dikwgis nieuwsgierig geweest te weten wat gy er wel van gedacht hebt toen gg one den volgenden dag kwaamt bezoeken Maar er was niets aan te doen Zg kreeg dian zeilden avond een telegram van hare advocaten in Pargs dat haar noodzaakte met den eerstvolgendan trein derwaarts te vertrekken Er was ieta niet in orde met een certlSkaat van inkomen en ig moest ter plaatse zijn om da papieren te teekenen Ik kwam den volgenden morgen toevallig hg haar aanloopen en vond haar met de kollers gepakt gereed om te vertrekken Ik oordaalde dat ik er haar door moest helpen wu oog Jniit tüd mh ital Uurnito en grootsche taak van den liyksraad de nieuwe 1 denkbeelden in overeensleinming te brengei met de onde grondslagen van ünsland s staatsbestonr on met de voorwaarden voor een gezonde staats ontwikkeling on waarin hü den wensch uitsprak dat de arbeid v m den Ryksraad zegenryk moge zgii De Rnssische Doema is geopend Do Tsaar heelt do troonrede gehouden waarin hg de hoop nitsprak dat lielde tot bet vaderland en vurige verlangens de algevaardigden zullen bezielen en vereenigen hg den zweren arbeid Doch tevens verklaarde de Tsaar beslist de door hem gewaarborgde instellingen onveranderlgk te tullen handhaven Wnt men van de troonrede verwachtte gal deze niet geen proirram voor de toe komst geen amnestie oor tullooze politieke veroordeelden geen toezegging zells als gisteren de Birhjewija Wjedoinosti nog voorspelde Eep zaak sprak duidulgk nil het Tsarenwoord daV de opvattingen bevestigde die bil de bendiming van Ooremykin weiden genit de regeering zal pogen de Russische Boerenpartg ter wille te liJn haar lot regeeringspartg te maken en daardoor scheuring te brengen in de rgon der democraten Hoe schril was de tegenstelling met de eerste redevoering in de Doemn gebonden door Petrunkewitsj die het den eersten plicht van eer en waardigheid achtte hen te berdenkon die voor de vrglieid vun het vadeiland hnnne vrjjheid hadden opgeullerd en de bovrgding der politieke gevangenen te eischen De Lnxembnrgsche Minister Eyschen heelt by de Kamer een wetsontwerp op de verbooging van de ambtcnaarsbezoldigingen ingediend De regeoring stelt voor de salarissen tot 1000 Irs met 30 pet die tot 2000 Irs met 15 pet die tot 3000 Irs met 7 pet en de overige met 3 pet te verboogen De maatregel zal alleen nitvoerlgk tgn indien er nieuwe hulpbronnen ontsloten worden Men rekent daarvoor in de eerste plaats op de meerdere inkomsten nit het verhoogde tariel van het Duitscbe tolvorbond verder op de meerdere opbrengst van de directe belastingen en eindelgk op nieuwe verbruiksbelastingen die in overeenstemming znllen gebracht worden met die waarover de Dnitsche Rgksdag op bet oogenblik beraadslaagt Het groothertogdom zeide Eyschen beett er belang bg die belastingen eveneens in te valies te pakken en weg gingen we Ik zhiH M later een brielje uit Pargs maar ik vermoed dat bet n niet bereikt heelt Ik ontving het een paar maanden later terug door het postkantoor aldeeling onalgehaalde brieven Nu ik hoop dat de prinses geenc vergeelsche reis gemaakt beelt zeide Fedovsky 0 ik gelool van neen olachoon er niet aan te twglelen valt dat de betrekkingen van den prins zoo zg er kans toe zagen haar nit hare bezittingen zonden verdryven Waar is zy nuf vroeg de ander Ik heb haar adres niet ontvangen was het antwoord maar de laatste maal dat ik haar zag deelde ze me mede dat ze er over dacht den winter ergens in Italië door te brengen Kunnen we het niet zoo aanleggen dat we eerstdaags te zamen derwaarts gaan en haar opzoeken Zy herinnert zich uwer wel Ik zal er over denken Ik kwam hier eerst dezen voormiddag aan Zyt gg hier reeds langP Ik kwam hier gisteren avond en ik heb nog geene plannen gemaakt dat doe ik zelden Maar het is de eerste maal dat ik in Dresden ben en ik vind dat ik hier alles in oogenschonw moet nemen Hebt gy dezen umlddag lata om budanf De Kamer zal vermoedelgk hall Juni tot behandeling vsn deze onderwurpen hgeenkomen Naar de Temps mededeelt is er nog geen verslapping merkbaar in do werkstaking die met 1 Mei nitgebroken ia in tal van bedrijven Integendeel ook bedrgven die tot dusverre verschoond bleven zgn aangetast Zoo is gisteren een aantal werklieden van de electriciteitsnuverheid gaan staken en onder het werkvolk van waschinrichtiugen wordl gverig stemmiiig gemaakt om mee te doen ki het hoekdrnkkersbedrgl is uitzicht op een spoedig vergelgk tnsschen patroons en werkvolk In de bouwvakken wordt de werkstaking algemeen Verscheiden patroons zgn bereid toe te geven op voorwaarde van een negennrigen arbeidsdag en 8 Irank loon per dag en enkelen zells in een achtnrigen arbeidsdag Maar ds leiders van de staking willen niet met de alzonderlgke p itroons onderhandelen 74 willen slechts vrede sluiten na alslniting vanSen overeenkomst tnsschen de patroonsverMiging en de vakvereeniging der werklieden Ook de metselaars en steenbonweri eischen een collectie arbeiderscontract Te TquIou hebben de havenarbeiders ont r TO tOOO man bj relerendam geraadpleegd zich tegen de werkstaking verklaard Buiten Pargs verdient thans Lyon vooral de aandacht Daar hebhen de besturen der ververyen besloten Maandagmiddag om 12 uur een algemeene uitslailing aan te vangen Er zgn thans 15 000 stakers te Lyon Men verwacht dat do uitsluiting nog 20 000 man werkeloos zal maken De Journal des Débats van gisteravond wgst op de woelingen die er in de heele wereld tegenwoordig onder de arbeiders voerkomen In die woelingen ziet de Débats een ernstig gevaar en om dat gevaar te keeren is een krachtige regeering noodig De Débats knoopt aan deze beschnnwingen een bespiegeling vast over het ministerie Clemencoan en over de Kamer die komen zal Het bind is bang dat Clemencean en de meerderheid der nieuwe Kamer zwak zullen zgn tegenover de socialisten Heel anders das dan het andere groote progressistische blad de Temps die van de versterKIng der radicale party een verzwakking tan den invload der locialisten hoopt Het Engelsche Lagerhuis heelt de onderwöswet in tweede lezing met 410 tegen 204 Neen niets bijzonders Uoe zondt gg er over denken eens mei me naar het politie bnrean te wandelen Naar het politie bnrean 1 riep Fedovsky verbaasd nit Wat hebt gy daar te verrichten f AVel dat is eene zotte historie antwoordde de ander de ascb van zgne sigaar knippende en daar het bewyst welke gevaren een mensch zonder bet zeil te weten in deze Europoescbe staten kan loepen zal ik het n vertellen De grap betreft my maar ik ka over iets beepottelgks lodien ook al is het ten koste van mezelvon Ik heb de laatste maanden opgemerkt dat de politie een ongewoon belang in m n persoon schgnt te stellen en ik wist me daar geen rekenschap van te geven Ik ben zooala gg weet een zeer vreedzaam man en alles wat ik verlang is met rust gelaten te worden en me te vermaken Maar toen ik in Pargs was ik ben daar pas vandaan gekomen verbeeldde ik me dat ik door een detective achtervolgd werd ik ondervroeg hem en eindeiyk kwam ik achter de waarheid Ik ging onmiddeliyk naar bet hooldbureau om hen voor te zyn en me te doen rechtvaardigen en nn dat ik in eene vreemde plaats ben gekomen is het m n plan de gelegenheid by de haren te grypen en der politie een bezoek te breogeo vAor ze my bezoekt stemmen aangenomen Bg de discussie hield Chamberlain een redevoering die alles wat deze politieke windwgzer tot dusver nog ooit verkonnigd heelt in de schaduw stelt Hy de man die in het vorige kabinet medewerkte om de school onder het teitelgke toezicht der geestelgkheid te plaatsen verklaarde nu te lyn voor volkstoezicht op de volkaschool vrybeid van geweten voor de ondsrwyzers conlesSieloos onderwgs voor de leerlingen De Westminister Oazette is daarover zoo verbaasd dat het blad die redevoering equally mystilying to all parties noemt en hoewel Chamberlain tegelgk tegen de nieuwe wel was en er ook tegen gestemd heelt ziet het blad in zgn redevoering een krachtige verdediging van het beginsel der neutrale school Terwyi Engeland op die wyze zich gereed maakt om voor de belangen van Egypte met Tnrkye den stryd aan te binden bad in bet Engelsche Lagerhnis èeu debat plaats over de ontwapening waarin de regeering zich onomwonden voor vermindering der krügstoerustlng verklaarde Het parlementslid Vivian had een motie ingediend en in de toelichting zette hy uiteen dat het alschallen van de weermiddelen onraogelgk is maar dat vermindaring er van wenschelgk en mogelgk genoemd kan worden Hg weea op dagpede betrekkingen die Engeland met Japan en Frankryk onderhoudt en die er toe bydragen on de uitgaven voor de bewapening te knnnei verminderen Breedvoerig besprak de algevaardigdeBellairs de qnaestie Hg drong er op aan dat de regeering de Engelsche heerschappij over de zee zon handhaven wat te meer noodig ia daar in Duitschland een krachtige beweging bestaat om de vloot nit to breiden De oud minister Ballour achtte de motie volkomen onaanoemeiyk Hy vond een sprekend betoog voor zyn houding in de Egyptische grens qnaostie Engeland koo Tarkge een kras gesteld nitimatnm zenden omdat hot over eon groote vloot beschikt Meent de heer Vivian vroeg Ballour dat wy met meer waarschgnlukheid een vreedzame oplossing zouden kunnen verwachten als wy een kleine vloot hadden f V Kenter leint uit Rome dd 11 Mei De Kamer weigerde de motie te bahandelen door do socialisten ingediend Deze verklaarden daarop hun ontilag te nemen en verlieten de vergadering Maar ik begrgp het niet wat is de moeielgkhsidV vroeg Fedovsky Hg hield het er voor dat hy radelgk goede gronden had om te gelooven dat Williams niet te vertrouwen was de beslistheid waarmede Tom verklaard had dat hy dezellde persoon was als de valscbe speler die hem in NewYork had opgelicht en het lelt dat hem gebleken was dat bet adres dat zgn kaartje opgal midden in het Reservoir te zoeken was versterkte dezen indruk Toen hy hem in de eetzaal van bet hotel zoo onverwachts in den mond liep was hy besloten hem aan ta spreken met het doel meer licht over de zaak te erlangen want het kon biyken dat de man op deze ol gene manier In verband stond met de zaak welke hem naar Europa had gebracht en waaromtrent by tot dusver weinig van eenig aanbelang had kannen vernemen Williams voorstel om naar het hoold bnrean van politie te gaan verraste hem natunrlgk en hy wist niet wat hy daarvan denkea moest Hy twyielde q1 het den man met dat voorstel wel ernst was Ik hoop zeide hy dat gg zoodepolltisu naar een adres in New York vraagt haareen beter zult opgeven d m gy mg gaalt Zoo iemand woont No 15 West 41ste tjlraat meet het eene waterniml ol een triton zgn en gy hebt noch van de eene noch van den I ander leti Wordt vetvolgdj