Goudsche Courant, maandag 14 mei 1906

J In d Kamar lat de Toorxiltar aas ichrtjTen Toor van twaall aocialiiliiiche aigevaardigdan waarin deze hun onttlag indienen om de volgende redenen de gebenrteniaten te Turijn de iteraming in de Kamer van glatercn en do verwerping van bet ontwerp op de arboiddiniipoctle Miniiter preildent Monnino noodigde de Kamer uit dit ontalag te weigeren en met algemeene lammen na de Kamer daarop zulk een beelnit De bewoner van üouda verlangen niets andera üe tyd heelt dn waarheid beweien van bet volgende en olka bewoner van Gouda zal moeten toegeven dat een sterker bewjja van oprechtheid onmogelijk gegeven kan worden UojaKrouw P Itietveld wonende Vlamingstraat O 402 te ilonda deelt oni mede Beeds sedert vi jaren leed ik aan een vliimende pijn in den rag dia zijn oorzaak vond in een ziekte der nieren Ue pijn was zoo bevig dat ik daardoor langzamerhand heelemaal krom was gaan loopec ik bad ook veul last van waterzucht eii myn voeten en enkels warun steeds opgezwollen zoodat ik zells geen schoenen meer kon dragen en altijd gedwongen was op pantdllels te loepen Ik bad een pijnlijke onvoldoende waterlooting en de urine was steads troebel en met veel bazinksel Ik bad zeer weinig eetlust en mijn slaap was zeer onrustig terwijl ik erg geplaagd ord door duizelingen die door rillingen gevolgd werden Ik was itw mismoedig en wist niet wut ik moest beginnen toen een mijner kennioon Bijn aandacht vestigde op Uw Foster s Rugpijn Nieren I ilien Ik nam ze in en het doet mij zeer veel genoegen U te kunnen melden dat de nitslag boven alle verwachting was B d vanal den derden dag gevoelde ik een groote veriichling en na het gebruik van één enkele doos kende ik mijzell niet meer de pijn was zoo goed als weg evenals bet water nil de voeten en uit dankbaarheid zal ik steeds gaarne dit prachtig middel aan eventneelo lydera recommandeorcn Ik ouder eteakeude vorklaar dat bot bovenstaande waar is eo machtig U hot publiek te maken op elke wijze die U goed dunkt Zwelling der enkels der voeten en der beeuen en blazen onder do oogen Watarzucht Deze gevaariyko kwaal dient te worden toegeschreven aan het overvloedig water alkomstig uit bet bloed dat doorgedrongen is tot in het weelsol der huid en dat eigenlek had moeten worden uitgedreven door de flllrecring indien do nieren in goeden toestand geweest waren Door een groot aantal dankbare menschen werd ons medegedeeld dat dergelijke gevallen volkomen genezen werden door Foster s Rugpijn Nieren Pillen Verzeker U dat men U de echte Foster s Kugpiin Nieren Pillen geelt dezeilde die Mejoftronw Hiotveld gehad heelt Z j zijn te ionda verkrijgbaar b j de Hoeren WOLKF A Co Westhaven lt 8 Toezending geschiedt franco na ontvangst van poslwisseU F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen Verspreide Berichten Fkaniwijx Het Parasyndicaat heeft by den ministar president geprotesteerd tegen de schending van bet redactiagehelm door de bekende huiszoeking bg La Croix Ue Matln bericht uit Caeo dat een ge meentesecretaris en zyn vriend toen zg hg het binnenryden van het dorp Demouville een pastoor ontmoetten uitriepen Leve CbéronI béron is de afgevaardigde die te Caen gekozen is tegenover den nationalist Do geestelgke werd daardoor zoo woedend dat hy twee schoten loste op de leizigers gelnkkig zonder ben te raken President FalliiVes berft den mgndirectenr Ueyer die de Duitache reddingsmanschappen naaf Frankrijk gebracht beeft het ridderkrult van het Legioen van Ker verlaacd DulTSCIlUUD Te Leipzig is het proces begonnen tegen drie personen die verdacht worden militaire geheimen betrekking hebbend op het leggen van zoemynen unn vreemde mogendheden te hebbeu verkocht of te hebben willen verkoopeu l e Fransche gezant te Brussel moet er 4000 mark voor gegeven hebben De verraders van de militaire geheimen mot betrekking op leomynen agn te Leipzig veroordeeld lot 3 en 4 jaar éi werd vrijgesproken Oister heeft de Bond van metaalfabrikanten beslist inzake do uitsiniting van de op 1 Mei verli t hebbende arbeiders 7 m men weet worden door die uiUluiling 30Ü 000 man bedreigd E vaii AX Uampbell Bonnorman de eerste minister dealda mad dat mat hat oog op da tWMd Haagtche vradeaeontareDtia een conmiuie was benoemd tot voorloopig onderzoek van de qgaastie der onschendbaarheid van privaat eigendom tegen inbeslagname op zee Lord Kothscblld en de ondminislar Balfoor zollan Woensdag spreken in een protestmeeting tegen de Onderwyswat Bei aii In de SI Hichels en 8t Oudule kerken te Brussel is een plechtige herioneringidi net gehouden voor de slachtoffers der ramp O a wnrpn prii s en prinses Albert de troonopvolgers tegenwoordig llrt opleidingsschip met schcepsjongene Vilio d Ostende is toch in zee gegaan Kdslaxd In een dar voorsteden van Riga is de directeur van een fabriek toen by wilde nlirgden door zes bandieten overvallen en door revolverschoten doodelgk gewond Vermoedeiyk was roof bet doel ran de daders Dezen ontkwamen Tiiaaijz De oud minister van bnitenlandsche zaken Abeddin Pascha ii vermoord DuitscbUnd cischt inzake de inbeslagname van het zoiischip met benzine formeele vtronlscholdiging schadevergoeding en een gestrenge beiitralllng van de schuldigen AraiKA Het opperste gerechtshof van Transvaal beeft uitgemaakt dal er geen termen zQu om op aanvrage van da myneigenaars de aanplakking van da kennisgeving dal de Chineezen naar bun vaderland kannen terigkeeron te verbieden In Duitsch üost Afrika zgn bg een ontmoeting met Marengo 27 inboorlingen gssneuveld en 5 Duitschers BINNENLAND 8T ATEN G ENElt AAL V Êf K ÊC O K U M K m Vergadering van Vrydag 11 Mei In de eerelo plaats werd beden behandeld de aangekondigde interpeliatie van den beer de Kidder betreffende de uitvoering van de Kinderwetten De interpellant klaagde dat de Kinder wetten niet aan de hoog gestemde verwachtingen voldaan hebben De gestichtsvarpleging Is niet tot haar raebt gakomaa Do Voogdgraden kunnen geen plaats vinden voor de aan de ouderlgke macht onttrokken kinderen omdat door de Regeering geen gestichten zyn aangawezen Ten aanzien van het systeem van alzondoring dat door de Kegeering wordt voorgestaan in de gestichten zyn de praktiei het oneens met de Uegeering Ook do eisch omtrent uitsiniting dar co edacatie gaat in togen den bestaanden toestond Een derde grief is dat de Regeering siscbt dat de parliculiero voreenigingen om voor plaatsing van kinderen in aanmerking te kannen komen een eigan gesticht moetan hebben Spreker vroeg tenslotte of de Begeering bereid Is maatregelen te treffen en zoo ja in welken zin om aan de verschillend bezwaren en grieven tegemoet te komen De minister van Jnstitie antwoordde 0 B dat de artikelen van den btBtuursmaatregel tegen welke voornameiyk rde grieven van den interpellant zyn gericht nl ten aanzien der co educalie en der afzondering van s ministers ambtsvoorganger zyn Intnsachen kan de minister madedeelen dat d commissie van bystand voor de Kykstucbt en opvoedinsgesticbten oordeelde dat bet verbod der coeduoatie gehandhaafd moeten worden maar met de toevoeging dat by onmogelgk gebleken toepassing kon worden toegelaten verpleging van jongens en meisjes in è6n gesticht Ook ten aanzien der nachteiyke afzondering was de commissie v6or behoud van dien eisch De Regeering kan die eiscban onmogeiyk later vallen D voorschriften voor de Rükigeslichlen gegeven moeten ook voor particuliere gestichten gelden Overigens is de Kegeoring volkomen bereid tot samenwerking met particuliere vereenigingen maar zolkt wordt der Rageering onmogoiyk gemaakt door de houding van sommige Wanneer e n gesticht op een gegeven ooganblik niet aan de eiachen voldoet kan dit toch voor de opneming van kinderen worden aangewezen mits do noodige verbeteringen binnon zekeren termgn lyn aangebracht Zoo noodig is de minister bereid lot wgaiging van don bestuursmaatregel In den tisch dat de particuliere vereenigingen oen eigen gesticht moeten hebbon zon alleen verandering kunnen komen door wetswgziging De gezinsverpleging werkt voor zoover den minister bekend is goed De heer Regout bestreed speciaal den elioh UB p rU iiU rt r r i i ingen ge ateld t t het hebben van een eigen gatticht 1 om voor subsidie in aanmerking te komen Geheel Pro Javentata klaagt steen en been over deze bepaling Als er niet spoedig wyaiging koot zullen de Kinderwetten volkomen Sueo maken De bur ter Laan dringt aan op voldoend toezicht in do gestichten ten aanzien dor zedeiykheid Ten aanzien der coeducatie waarvan spreker overigens een voorstander ia vroeg bg of niet kan volstaan warden alleen met afscheiding des nachts Do heer Taima wees er op dat als de Kegeering vasthoudt aan haar eisch betreffende een eigen gesticht zy samenwerking met de diaconale armbesturen vooral ten plattenlande onmogelgk maakt Na replieken waarbg de m Ébter o a nogmaals verzekerde overwegirf wgziging van den be itoursmaatregel werd d interpellatie gesloten Hierna word behandeld de interpellatie van den beer van der Zwaag omtrent de gevangenneming met daarop gevolgd uitzetting van den Spanjaard José Vinas De beer van der Zwaag bracht in het knrt het bekende feit in herinnering over de rechtmatigheid of biliykheld van de gevangenneming van Vinas dia verdacht werd anarchist te zyn hierover zon interpellant niet eens spreken maar wal protesteorde hy lagen het optreden van de Utrechtscbe politie die hem zonder vorm van proces arresteerde hem 57 uren achtereenvolgens gevangen hield en hem daarna over de Belgische grens zette Al is men anarchist daarom mag men toch niet blootstaan aan willekeur der politie Spreker vraagt volgens welke wctteiykc voorschriften de gevangenneming en uitzetting beeft plaats gehad en of de minister indien hg van oordeel is dat deze daad niet door welteiyke bepalingen gedekt is maatregelen zal nomen dat dergeiyke gevallen niet meer zullen voorkomen De minister van justitie antwoordde dat eigenlijk aan de interpellatie alle grond ontbreekt als m n weel dat de bewuste persoon noch Spanjaard is noch Vinas heet gelach Hg was een uitgeweken Franschman die reisde met een pas op eens anders naam die verschillende valsche namen opgaf en zyn identiteit niet aannemelgk maakte Hy had f 6 op zak en een ponjaard by zich De uitzetting had toen plaats als vreemdeling zonder middel van bestaan Hg is niet gearrosteerd maar beeft een agent die hem uitnoodigde met hem mede te gaan gevolgd naar het politiebureau De heer van der Zwaag erkende dat hg verkeerd was ingelicht door couranteaberichlen maar hield toch vol dat de politie takloos gehandeld heeft De minister betoogde dat volkomen overeenkomstig de wet gehandeld was In behandeling kwamen thans verschillende kleinere ontwerpen die worden goedgekeurd gelgk mede werden goedgekeurd de conclusion der commissies omtrent verschillende adressen Hierna werd de behandeling van het arbeidscontract voortgezet en wel over art 1638y de verpleging van inwonende zieke arbeiders De beer van Doorn lichtte zyn amendement toe om de verplichting tot verpleging nimmer langer dan tot het elude der arbeidsovereenkomst te doen duren De heer Drucker lichtte toe een amendement om aU uitersten termgn te stellen voor de verpleging 6 weken De heer Zyima lichtte zyn amendement toe om van de verplichting by sehriltelgk beding afwyking toe te laten Dinsdagmorgen voortzetting VOQgBUHDil IILITAIE OUPglIUCiT Biykens de jongste aflevering van het Recueil HiUtair heeft de Minister van Oorlog bepaald dat voortaan het VoorlMreidend Militair Onderricht hetwelk in de laatste jaren gegeven werd van aanvang November tot einde Februari voortaan tal plaats vinden van begin October tot einde Januari en dat de aanmelding tot deelnaming aan dat onderricht voortaan moet geschieden v66r 1 Juni doch met bet oog op den korten nog beschikbaren tgd in het jaar 19U6 by uitzondering kan plaats hebben tot i an met 15 Jnni e k Wy brengen bierby in herinnering dat I het voorbereidend militair onderricht o a ten doel keefl aan toekomstige militieplichtigen de gelegenheid te verschaffen om de geschiktheid te verwerven tot het voldoen aan de eischen van militaire bekwaamheid en zooveel mogeiyk ook aan die van lichamelgke geoefendheid bedoeld bg art 104 van de Mililiewet 1901 De lotelingen die aan eerst i l laatatbedoelde eiachen voldoen worden voor zoover zg daartoe gascbikt bevonden zgn en I dit met de belangen van dan dianst is overeen te brengen ingelgfd bg hst korps an geplaatst in het garnizoen hunner kenze terwgl voor inlgving tot korte oefening t g viamMBdar in d MraU plaaU ia aanmerking genomeD orden d lottllngen die zoowel aa da eitcben van miliuira bekwaamheid als aan die van licham l k geoefendheid voldoen De bier bedoelde oefeningen hebben plaats gedurende ten minate 4 uren per week en naar een programma loopends over twee achtereenvolgende wintert dperken Het spreekt van zelf dat men de kans om bg het examen het gewenschte getnigschritl te behalen balangryk vergroot door het onderricht gednrende meer dan twee wintertydperken bg ie wonen waartoe de gelegenheid beslaat omdat men reeda op 16 jarigen leeftgd tot het onderricht kan worden toegelaten Het examen ter verkryging van een getuigschrift moet telken jare v66r 20 Januari afgeloopen zyn en vangt in verband daarmede op meerdere plaatsen reeds in bet begin van die maand aan Het gevolgdaarvan was dat tut nu toe zy die aan bet examen deelnamen in bet laatste wiutertgdperk slechU gedurende 2 maanden werden geoefend In dit euvel is nu door den Minister van Oorlog voorzien door het voorbereidend militair onderricht reeds begin October te doen aanvangen Da aaanalding gescbiadt by den Commandeerende Officier der Infanterie of der Ves tingArtillerie in plaatsen waar genoemde wapens garnizoen honden in alle andere plaatsen by den Burgemeester der gemeente Wg berhaleu dat da aanmelding in 1906 vó6r 15 Juni e k moet plaats vinden Gemengde Berichten Men meldt Op de steenfabriek van de firma U Wuiff k Co te Amsterdam gelegen te Wageoingen is door de modderkraiers bel werk gestaakt Geeischt werd dat by elke machine iiu man meer zou worden geplaatst terwgl door da afstrijkers werd verlangd dat hun dagwerk met 5 cent zou verhoogd worden Door den directenr der firma word echter medegedeeld dat bg de thans geldende lage sleenpryzen aan deze verzoeken niet kon worden voldaan Alle arbeiders hebben daarop het T erk hervat Op de steenfabriek bg den heer Gideonse duurt de staking steeds voort Ëergisteravond werd by een Gjarig jongetje van een zekeren Maathuis wonende aan den Bednmerweg te Groningen een verdacht geval van pokken geconstateerd De heer dr Tichelaar die zooals men weet zich bereid heeft verklaard zich geheel aan de behandeling van de pokkeniyders te wyden beeft dit nieuwe geval reeds onderzocht Voor de woning waa et r cisteravond een politiepost opgesteld Gistermorgen zon het pati ntj naar de barak in bet ziakenhuis worden vervoerd Naar wy vernemen behoort de familie Maathuis eveneens tot de secte der Mormoren zoodat de besmetting waartchyniyk ook ditmaal weer in verband staat met d bekende gevallen van de Mormonen zendelingen Te Giekerk Friesland beeft zich een geval van pokken voorgedaan bg een meisje dat in aanraking is geweest met een der pokkeniyders hier ter stede Dit Giekerk meldt men nader De Igderet is een paar weken geleden op familiebezoek geweest te Groningen en toen in aanraking gekomen mot iemand dia spoedig daarna door de ziekte werd aangetaat en later ia bezweken Op laat van den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht worden nauwlettende voorzorgsmaatregelea in acht genomen N Gr Ct ITit Amsterdam meldt men Gistermiddag ontstond er brand op d n zolder van perceel Bloemstraat 102 dienende als werkplaats van den meubelmaker J du Crocq De oorzaak is waarschgnigk het in brand geraken van een patroleumstel waarop lym te koken Hond De zolder brandde gedeeltaiyk uit en de gereedschappen gingen verloren tot groote schade van den eigenaar die niet verzekerd was Uit Amsterdam meldt man Een S jarige jongen die in de Korte Harnixstraat op den vooralen bywagan van de tram was gesprongen en daarvan afviel werd door don twe den by wagen overreden Hg wat spoedig dood De Naderlandaehs Vegetarifirsbond haatt f 60 000 gairfd van wgtan het medelid J J Dimat Ie Arnhem Een eenvoudig nouwtje te Amersfoort kwam dezer dagen hetzy door erfenis batag nil lotery zeer onverwacht in het bezit van een tienduizend galden Zy werd hoe langer zoo royaler en wist in een paar uren tydt voor ten bedrag van twaaduizend galden alltrlti t kaspaoi hariogaa ii k kau 4 sigaren maita a inoexoed enz Haar vrumd gedrag maakte het noodig dal de politie haar in bescherming nan tegen de straatjeugd Thans ii zynaar het krankzinnigengesticht te Utrecht overgebracht Het onde en bekende kasteel Ter Horst et rnim 100 H A grond is naar men Verneemt door den eigenaar baron van Wgnbergen Ie Arnhem verkocht aan den heer W A Casten te s Gravenhage Het kasteel Ter Horst dat van 1557 dateert is een der merkwaardigste voort brengselen van den ouden inheemseben Gelderschen bouwstgl Hel werd gesticht door Wgnand baron Hacfort burgemeester vanArnhem In de jaren 1791 tot 92 werd het verbouwd en het vroegere achtertront van een znilengalerg en klassiek fronton voorzien Overigens is de bouw van 1557 grootendeels onveranderd gebleven Het kasteel verkeert nog in goeden staat Z C Een vermakelgk geval van buweiyksbomiddejing is de vorige week voor de rechtbank te Bern behandeld Terecht stond de linnenjuffronw uit een gasthuis aldaar die aan een andere dienstbode een bruigom had bezorgd en goiyk bleek een die niet bestond Hg boette te Straatsburg te wonen waar ook de beklaagde vroeger bad gediend en had tal van allerliefste brieven aan zgn meisje te Bern goschrovon die barerzyds zich ook niet onbetuigd had galaten Vele geschenken werden gewisseld en toen de Directer Krause zoo heette de jonge man berichtte dat zgn vader overleden was hnide zyn bruid zich in rouwgewaad Ten slotte na een jaar kwam het bedrog aan den dag en werd een aanklacht ingediend omdat de geschiedenis aan do trouwlustige Bernerin ongeveer 1000 francs had gekost Daar niet bewezen kon worden dat de beklaagde eigen goldelgk voordeel beoogd had werd Zii vrggosproken van de aanklacht wegens oplichting Wel veroordeelde de rechtbank haar tot schadevergoeding en tevens tol 30 dagen eenzame opsluiting omdat nog aan het licht was gekomen dat ze een genden horlogeketting had gestolen na reeds vroeger veroordeeld te zyn geweest N afloop vati den slraftgd wordt ze over de grenzen gezel en mag in 10 jaar niet meer in Zwitserland terugkomen Te Londen zyn dezer dogen een mau en een vrouw door lykscboawer on gezworenen naar dan rechter verwezen onder bobchuldiging door nalatigheid den dood te hebben veroorzaakt van een jeugdig dochtertje Het kind leed aan de mazelen maar de ouders hadden steunende op hnn opvatting van het N T nagelaten de hulp vnn oen dokter in te roepen Zg hadden gehoopt door bet meisje te bestrgken met zalf en bg baar te laten bidden bet leven van hnn kind te zullen redden Deze lieden die behooren tot de secte der z g Peealiar People eigenaar dige lieden zyn in hun opvattingen volmaakt te goeder trouw doch zg weten zeer goed dat het niet inroepen van doktershulp in het onderhavige geval hen in aanraking brengt met den strafrechter De Coroner verschilde in zooverre van meening met de gezworenen dat zy de beide ouders veeleer wenschte bobandeld te zien als krankzinnigen dan als lieden schuldig aan manslag Maar de gezworenen hielden Toet by stuk Nog een dergeiyk geval van gezondbiddery met noodlotiigen afloop is onlangs te Londen voor den strafrechter gebracht Dat gaval was nog merkwaardiger daar de zieke een oud militair op leeftgd en een man van beschaving en opvoeding zelf de behandeling door het gebed had toegelaten terwyi een gediplomeerd ziekenverpleegster die by den lyder in functie was de gezondbidderg niet enkel bad toegelaten maar ook had aangemoedigd Een hagelbui zoo hevig als ar maar zelden een voorkwam brak Woensdag ongeveer half 6 boven Zutphen los Van overdrieSn af had het den gebeelen namiddag geonweerd met zware regens an nn endan hagelbuien maar om half 6 werd bet een waar bombardement van hagolsteenen zoo groot ah hazelnoten die gednrende een minnnt of acht in dicht massa neervielen zegt de Zutph Ct De land en tninbonwgewassen bet pas ontloken groen de bloesems en het nanwelyks gezette ooft hebben van deze bui veel te Igden gehad In sommige stadsplantsoenen lag t beraaid met jeugdig blad en jonge loten die de hagel bad afgerukt Da wearknndige medewerker van het blad aehrytt Ben zwaar onweder trok gister middag van half diie tot half acht uit het W Z Wetten in O N Oostelgke richting over de stad en haar omgeving en bleef gedurende gemimen tgd van half vier lot zes uur boven ons hoofd hangen vergezeld van verscheidene felle blikaemttralen gevolgd door twara lang aanhoudend dondaralagen met n taaii nigk n n nl c Hoewel daarby slechts ets enkele windvlaag van meerdere bcleekcnis voorkwam waren de slagregens nnen dan met hagel vermengd en er viel omstreeks hall i een zware hagelslag die acht minuten aanhield be taande uit een belangrgke hoeveelheid zeer harde hagelsteenen waarbg val t r grootte van knikkers en meerdere ter groote van hazelnoten Er viel van balt 3 lol 6 nar 34 7 raM neerslag zgnde ongeveer de helft meer dan in de heele maand April van dit jaar De temperatuur die tgdens het opkomen van hel onweer 7So Fabr bedroeg daalde gedurende bet verloop daarvan tol 6 Kampen en omgeving kregen ook ruimschoots haar deel in de bni en boven Oldebroek onweerde t van U tot 3 uur sanhoudend Hier en daar werd vee in de weide door den bliksem gedood Gelgktgdig met Zutphen had ook Leeuwarden zeer zwaar weor De bliksem zegt de Leeuw Ct kliefde hit nilspansel in alle richtingen door dreunende donderslagen onmiddeligk gevolgd Regen volgde weldra eerst in dikke droppels die men onder het vallen duidelgk afzonderiyk kon waarnomen daarna in steeds dichter stralen tenslotte in een dicht ineeugedrongen stroom De donder ratelde daar tusschen door nu verder af met langcro tusschenpoozen De dampkring bleef echter drukkend zwoel het onweer nam in hevigheid al Nu en dan kwam een enkele knetterende slag verkondigen dat de kracht der elementen nog niet was uitgepnt maar te 6 mr konden de bevreesde gemoederen weer rustiger ademhalen t Bleef echter doorregenen Lang hield de bui zich in het Zuiden staaade toen drong ze langzaam op naar het Oosten Een praclitige regenboog stond in de richting van het N Oosten naar het Zuiden te midden van het ontzagwekkende tooneel aan den hemel Kalm werd vervolgens de natuur de regen hield op de blauwe wol ken legerden zich langs I hemelgewelf in statige rust de strgd der elementen had opgehouden te woeden de lekkere frissclie lucht lokte velen lot een wandoling naar buiten boomen en bloemen groeiden en bloeiden schooner dan te voren een mooie avond kroonde het einde van dan dag Een treurig geval van maagvergiftiging heeft zich Ie Utrecht voorgedaan De echlgenoote van den hoer Van Egh commissionair in effecten ann de Nieuwegracht is binnen den tyd van nog geen 2 maal 24 nnr na bet aten van viseh bezweken Dinsdag zette zy zich nog goed en wel aan tafel en liet zich een portie tarbot goed smaken Kaar vader de heer Nieuw Cassteel die eveneens aanwezig was deed hetzelfde Na cenige uren echter werden beiden onwel Den geheelen Woensdag zyn daarop de doktoren bezig geweest met vader on dochter Uilpompingen en meer dingen van dien aard werden toegepast Niettegenstaande dit alles is mevr Van Egk gisler morgen reeds te 5 uur bezweken onder de hevigste pynen Do toestand van den heer Nieuw Cassteel schym niet van zoo ernstigcn aard te zgn Levensgevaar bestaat er voor hem allhans niet meer Het is alsnog een onuitgemaakta zaak ofde vergiftiging in de pan of in de visch geschuild heeft U D Koningin Emma is gisterenmiddag te Neuwied aangekomen Van Burgsteinfnrl wordt aan Tnbantia gemeld Dinsdagnamiddag deed de vorstelijke familie met haar hooge bezoekster Koningin Emma een aotomobioluitstapje naar Benthalm Ongeveer een kilometer van de stad kwam de eerste antomobiel met een slagerskar in aanraking waarby de inzittenden H M Koningin Emma on de Prins van Bonliieim uit de aotomobiel geslingerd werden gelukkig echter zonder eenig letsel la bekomen Stadsnieuws GOUDA l2 Mei 1906 Gisterenavond ten ongeveer 11 nnr werden de ingezetenen opgeschrikt door bet luiden der brandklok brand was uitgebroken in de Metaalwarenfabriek van do gebroeders van liofwegen aan de Turfmarkt De brandweer was spoedig ter plaatse en met eeoige slangen was het vuur weidra bedwongen Het geheele pand heeft veel van het vuur te Igden gehad het achtergedeelte is geheel verwoest een zich in het gebouw bevindenden hond is verbrand De oorzaak is onbekend alles is geassureerd bg do Haarlemsche brandverzekering Maatschappy De omliggende gebouwen hebben min of meer schade gekregen Een hoogst aangenaam Muzieknnrtje vertchalte OM h d n namiddag Mavr Ann Lambrechta Vot en jammer it het dat van dit meer dan leorrgk nnrije niet meerderen geprofiteerd hebben Vooral zy die met zang in school of hnis in belrekking staan hadden er voel uit kunnen loeren De liedjes toch Composities van Mevr L V Voorgedragen door Mevr Emmy Oenys Kmyt toonden ons hoe hel eenvoudigste versje nog indruk maken en meeslcepcn kan als do muziek aan de woorden beantwoordt en beide tot bun recbl warden gebracht En zal het niet velen gelukken dit Ie doen op een wgze als wg hol heden namiddag hoorden toch kan door een ernstig streven in die richting veel gewonnen worden Allerliefst waren de nnmmorljes voor viool gegeven door Mevr Fiela Eberle Dermoal terwyi het nastukje dat een paar kinderen voorstelde dio hnn Pa op diens verjaardag met een Qualre mains verrastte grooton byval inoogttle Vooral voor de liuiskomer moeten we de composities van Mevr L V aanbevelen om hun eenvoudig schoon dat in den smaak moei vallen van grout en klein In ons vorig nammer was ons opgegeven dat de kinderen der gezondheids kolonio Dinsdag Ion 8 U zouden vertrekken dit is niet alzoo de treui ga t te 7 32 greenwich De heer T Bloos hoofd dor Chr school te Krimpen a d IJsel is benoemd tot hoofd eener byzoudere school te Itotterdam WoiHDB Donderdag was hol 25 jaren geloden dat de school voor Chrislelgk onderwys alhier word geopend Voor de kinderen was s morgens in do school oon feestje bereid waarby zy worden onlliaald en ook een geschenk mee naar huis kregen s Namiddags werden in t lokaal Concordia eenigo belangstellenden on geuoodigdon van buiten de gemeente ontvangen En s avonds werd liet feit feesleiyk hcrdochl en traden de beide vroegere predikanten der Uerv Gom alhier Ds C J Lammerink van Amsleidum on Ds J H W Kalkman van Hilversum als feestredenaars op Afjeh Do correspondent van Do Telegraaf te Kolaradja seinl In Qendong Lhd Seamawo is zwaar gewond laitenant Qaarlandl De 26 luitenant der inf E ö Qaarlandl die bigkbaar bedoeld is is in IBHO geboren on word iu Jali l JU2 olflcler IDGEIOnDSN Mijnhttr de lUdaettur f Beleefdelgk verzoekt ondorgoleokende een klein plaatsje in uw blad Bg voorbaat mgnon dank In uw ailvoorig verslag van do vergadering der Coup Ver van Gen Hee en Verloskundige Hulp leed ik ondor moer uil de rede van Dr Hoffman dat een lid voor minder dan f 800 in de inkomsten belasting moet zyn aangeslagen Heeren doktoren waren daar gelukkig boven en werd door genoemde dokter dit als motief opgegeven waarom zy onmogeiyk zitting in het bestuur konden hebben Consequent biyvonde had dan Dr Hoffman aan een tweetal bestuursleden van bovengenoemde vereeniging ook niet moeten zeggen gg moogl daar niet inbiyven want uw inkomsten belasting bedraagt niet minder dan f 800 Kr zal dan ook wel oen andere oorzaak geweest zgn V mynhoer de redacteur nogmaals dankende voor de verleende plaatsruimte toeken ik Uw dw dienaar C A SCHOTBOROH Gouda 12 Mei 1906 De Nouveautó s IN Naiilcls Klnderomolels Costuiues Uloiisen Hokken JaponsloOen zgn in groeien voorraod tol do meest concarreerendo prgzen gearriveerd Burgarlljka Sttnd GEBOREN 8 Md Johannes Cornolis ouders L J M Hogendoorn en N de lienn 9 Geertrnida Maria ouders H Vergeer en J M da Waal 10 Chrisliaao ouders F O IJsselstyn en A de Werk Adriana Oerarda Calharint ouders i Kool en G Leenders 11 Frederik ouders B Peper en H Keillor OVERLEDEN 9 Mei G de Bruin 4 m P Korenvatr huiivr van J van Oeelen 78 j 10 L Melkert 60 j E vao Houten 13 m D den Haag 53 i ONDERTROUWD 11 Mei M Frie en J van der Hout P van Oudshoorn en J K Spieringsboek J P van Velzen en M J W Siebcrs J F Tybout on C A Schoemakors J van dor Velden en G van Muyen Aüvi RrKi TiKiN Voor de vele blgken van deelneming ontvongon by hot overiyden van onze dierbare Echlgenoote Moeder Behuwd en Grootmoeder betuigen wy onzen hartoiykaa dank In ulier naam J C L F BUSCH Gouda 12 Mei 06 Kaashandel Tei overname aan ohudcn de liaashandd jfcdroven onder den nanni C KKIUvIlOP Jo Vrouwcsfoeg tl Gouda Geteekende terieita directe aanvragen komen alleen In aanmerking Op een Fabriek van Brouwer s Aardewerk te Leiderdorp WORD l GEVRAAGD voor direct een DRAAIER die in staat is kenkcngood te draaien Hoog en vast loon Hchriftoiyk aanmelden hg de directie van voornoende fabriek Opentara Verkooping te rtOiJiKi op MAANDAG 14 Mei 1 K 6 des voormiddngs to elf u r on in do Sociotcit VruusBkst aan de Markt ton overslaan van den te Haastrecht gevesligden lWolarls f KO fl i VAir Ken goed onderbonden atts verdere BETIMMERING on ERF aan de Smalle zyde van de Karnemolksluol te Gouda Wyk R No 373 Kadaster Sectie A No 2084 groot 60 Centiaren Het perceel Is te bezichtigen Vrydag en Zaterdag vóór de veiling van 1 tot2nren en op den dag der veiling vau91ol U nren Nadere inlichtingen geefliolaris KOEMAN voornoemd Cognac Vieux f 1 60 per Liter f 1 25 per Flesch zeer g ewilile kwaliteit Aanbevelend Firma Herman Zoon WW Het licht der toekomst is do leclroclinelaiiip Brandt sneeuwwit geheel rnslig in zeer aangenaam voor de oogen cii zeer zuinig in t ri woord trn tlcht xoo men islrh nifft beter tlenken ittti De ELBCTRODINELAMI it direct op il der gasornament aan Ie brengeu Wordt gaarne op proef geleverd n is te bezichtigen in bet TERLICHTINIJSMAOAZIJN K AVOillll TKK DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Aanbevelend M M V LOOiN Gatfitter