Goudsche Courant, maandag 14 mei 1906

Dinsdag 15 Mei 1000 m 10028 458le tl aaruHiig mmm mwum JVietnvS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken 2 50 en meer verdienste per dag Telefoon Ito S A D V E R T E N T I E N worden jreplintst van 1 rcg el a OntPii iedcrp r w l iiioi r 10 Centen Groote letten wonleii Iwrwkcml n u r plaatxruimte Trasending van Advertentiën tot 1 uur des midd Mftii n 9 l Ihtg avr lU M r oiiraiit gtivhieiU ilagel jkN iiiit iiitzdiidcrint Min Zon en FeratdagTii De rij i jioi ilrii maanden is l SJS tranc per oM l TO Afzomlcrlyke Nommei VIJF CENTEN VOOB ZDe Scla te KINALEUPPELS van Dr DE VRIJ met novenastnand labritksmerk zpn overal vorkrügbaar h I S Ook rechtstreeks en Ironco van de fabriek tegen inzending van poatw ii 0 75 Clietniseke Ftbriek van U N tNNING den Uaig Vraagt overal KAJIMSO S KIWITSTAAh k I 9S p literfieteh Per llterfleaoh t 0 70 Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Kfclppho Médoo O 10 La Rose Lodon Ü 72 CbAtono Malleret 0 80 l etit Boorgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Uant Saoternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteinor 0 72 Rlldeshelmer l OH Oode Roode Portwön 108 Extra oode Uoodo Portwyn 1 44 Oode Witte Portwyn 1 08 Extra ondo Witte Portwyn 1 HO Eine Old Pole Sherry 099 Goedo Madeira 0 90 Madeira Soporior 1 44 Vormoütb di Torino Dom Uki i ardi per Liter 1 17 Prtjnntt fietto H contant DEPOT TB GOUDA bij F J J BOON VAN OSTADE OPBHBARBVERKOOPWG NuUria N F CAMIUER m NOOTK te Oond l op WOKSSDAQ 23 MEI 190C ie Toormiddag ten U ure in bet Hutel DE ZAbM aan de Markt aldaar in hrt openbaar vellen en yerkoopen Nui 1 on ü Ken Woon enWinkelhuis on ERK nan den Ridder van Oatiweg te Uonda Wp S no IH i en een WOONHUIS en KHK daarnaaat Wjlk 8 no 1H4 beide per week yerlmard liet eerstgenoemde voor 13 en het tweede voor 12 No 3 Ken WOONHUIS met 8C11UUK KRï en TUIN aan de l rin llendrikitraat te ionda wtjk 1 no 311 in eijen gebrnik en te aanvaarden aiterlük 15 Tali a s No 4 6 Drie IIUIZKN en BHVKN in de Diamantpoort aan do Karnemelksloot tiX te Gouda Wy k U no 33 33 en 341 allen verboord per week voor I 1 10 No 7 Eün Hl IH ai KHK in do Boom aardatraat te Oonda Wjjk KK no IH Verboord per week voor t 1 50 No H en 9 Twee HUIZEN en KUVKN aan de Qeoienatraat te Gooda wyk L no 27 Verboord por week voor l 1 60 en wijk h no 28 voor I 1 55 No 10 Een HÜIH en EUF op bet Weesert aan den Uroenenweg te Oouda Wijk I no U2 per week verboord voor 1 1 en NoH U lot en met 15 Vijf Huizea en Ervea aan do I rins Uendrikstraat te Oooda wyk 1 no 31H 31 l 320 321 en 323 allen per week verboord voor 1 85 j Ta ilen de laalalo 3 werkdagen vó6r don rerkoopdag van 10 tot 3 ore en op dien dag van il 11 ore Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris Do Nolarl N K C M11IÊh VAN NOOTEN te GOUDA lal op WOKNSDAU 10 MKI 1906 V m 9 ure en lob noodig den volgenden dag dos n m 2 ore te Gouda y in do panden aan do WacbteUtraat 1 no 220 en 227 naoiena 11 11 oratoren in het lailltasemeot van de Kirma A en 1BIEZKNAAU Kleingareolabrlkanten to OOUDA om ionlant gold PuUiek Vorkoopen een MangriJke hoeveelheM VIS8 HKKSGAKENV1H8C1IKBÖKAT0KN PAKTOUW LIJNEN l AARDKNLEIDSKLS KAAM GOUDIJN en lALOUSIEKOORD loomede een part GEHEKELDE HENNEl GEHEKDSCHAfPEN eu Kykdagen Zaterdag 12 Met en Maandag H Mol van 10 tot i ore pobliek Dinsdag 15 Mol van 10 tot 3 ure particniler waarvoor men licb vervoeg tot den boer A W TAN DER KLEIN gareolabrlkant t Oosda Katteneingel De notities der verkooping rallen te bekomen yn ten kantore van voornoemden Notaris Nouveautés In nlqiié en linnen KINDERIANTELS KINDER WASCBHOEDEN Zijden Hoeden en Barets Eiliaal Nieuwe Winkel iHarkt A 61 Aanbevelend C A B BANTZIN6ER öond Druk ïm A BRINKMAN Z Diaiortoanr k 11 j I MiinciuD I w cm J r L lunmM IbMtari te himMti b J I UUUtBlTO f i M i iee r Ba y Algameeiie WaaUoliapplj YanLeveii v brzefceriiig en Lijfrente i jjuauiaJüiis rn Mi m r ihm ai 8 IS M ran u m H o IS as n M 1 M sa M at a es ao a as a 18 78 w 8 S M i 1 t Hl 0 e 1 M 8 88 8 n au u ¥ r 11 11 Openbare Verkooping I I TK GOUDA WERKZAME PEBSOHEN OIT DEN NETTEN STAND De BrelmurhtneMaatarltoppi tot Bevordering van HHl arb i l TUOH II WUITTICK Co Keizersgractit 203 Amsterdam verklaart biermede openlyk dat me by duelmatige opvolging barer aanwöiingen f 2 50 en maer per dag kan verdienen en dat zy over een groot aan dankbetnigingen beschikt van koopera barer MIRAMAR BREIMAI UINK alsmede olilcieele rapporten van experts die zonder onder cbeid volkomen overeenstemmen in bel beweren dal hetgeen wg in on prospeclns beloven met de waarheid overeenkomt Wy koopen bet werk Men vrage prospectossen by de l rclniiti liiiii llut scliappij lot bevordering vtn huisarbeid THOS H WHITTICK Co AM8TEUUAM Keizersgracht 263 op HAANDAO 28 MEI 1906 in bet Hotel DE ZALM des v66rmiddags ten 11 nr ten overstaan van den aldaar gevestigden Nolaria N F CAIBIER VAN NOOTEN TiS No 17 Zeven Huizen en Erven aan de Baggnen ol Vierde Kade te Uouda wyk R noe 460 tot en met 466 allen per week verboord en wel de Nos 460 462 464 00 466 elk voor I 1 50 en de overigen elkvoor t 1 35 No 8 Een HUIS ERE en QBOND als voren Wijk B no 486 Verboord per week voor f 1 46 DELFfSCHE SlatOlie No 9 Een HUIS ERF n URÜND in bet Klooster aan den Raam Drapiersteeg te Uonda wgk O No 285 Verboord per week voor 1 10 No 10 Een HUIS en ERF ali voren wgk O DO 282 Verhoord per week voor 1 1 26 No 11 Een HUIS en ERE mst atzonderlyke BOVEN WONINU in de KomCnateeg te Gouda wyk K Nos 20 en 20a Verhoord beneden voor 1 1 50 en boven voor 1 1 per week No 12 Een HUIS en ERF naait het voorgaande met BOVENWONING Wgk K No 21 Verboord beneden voor 1 1 30 per week de bovenwoning is niet verboord BERICHT VAN INZET DE EOÜWUANSWONINS met toebehooron get no 34 en het Wei en Hooiland groot t t 17 aO Iteetaren onder Moordreclit nabg bet Dorp in den Zoidplaapolder is by de voiling 10 Mol 1906 ten overstaan van den te Uooda gevestigden Notaris B OHOBNKNDAAL gebonden in éin parceel lo bod gebracht op f 40 000 De ataag biyit bepaald op DOSDBR DAO 17 USl tam dea middags ten twaali ore in bet hOtel DE ZALM op de Harkt te Gouda terwyi tnaschentyds hoogen kunnen worden aangenomen ten kantore van genoemden Hotarlê OBOBNEXDAAL togen genot van 10 ii r verboogingssom No 13 Een HUIS en ERF aan de Nieowe Haven te Qooda Wyk N no 171 in eigen gebruik Te zien de laatste 3 werkdagen voor den verkoopdag van 10 3 oren en op dien dag van 9 tot 11 oren Nadere iolicbtingen geelt voornoemde Notaris Openbare Verkooping in het VBNDVLOKAAL a d Hieuwiteeg 18 te Gouda op DIKSOAO IS UBl 1900 v m 9 oor ten overstaan van NoUris J J A NOi TIJi Vi Een netten leer goed onderbonden Ouderwetscbn Moedel w o antiek Smymasch Tapgt 5 bg 6 H ood Porselein ens en eene belangrijke partg Goud en Zilverwerk en Edelgesteenten V00KT8 eene partij Boek en Frachiwerken en fraaie Gaskronen Te beticbtigen daags te voren van 9 12 en van 2 4 nor DRACHEN QUEULE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING 6ESTEID D0CH BU TERUGGAAF VEHCOtDl Vx LITEIV A 15 CT INATUUR BRONWATER it J J KWOHtOtl Eohta Oude Jenever Nightcap p HOPPE Vorkrygbaar by PEETER8 Jz Verkrggbaar bg M M BELONJK J Q ooda Firma C LOÏÏBMS Verkrygbaar in Sesschen SO eti TB et en 1 I HS by H H Apothekers en Drogiatei Let op het merk ASKBBt F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te QoiTBi bj C LOtJKR Apotheker Harkt en bjj WOLFF Co Westhaven 189 Lange Tiendew OOUDA WIJNBANDGL VRAAGT PEIJSCOURANT van oma UI Of 1 tmUrml Bordeaux ¥ ln le Saino § UulleitlaRdscb Overzicht A De Tsaar ontving Vrgdag den president der Rgksdüema professor Moeromzef io uodiCntie De indruk die de professor van bet onderbood kreeg was zoo gnostig mogeIgk len minste volgens de medcdeelingen der oiacicuse Petcrsborgscho Tolegraatugentuur TtTwgl de prijsideiit op audiëntie was hielden do leden der Doema een vergadering m comité genoraal waarin in beginsel het adres van antwoord op de troonrede werd besproken Nasja Sjisu is in staat bet ont Wf ipadres mede te doelen door de meerdorheid opgemaakt In tiet ontwerp wordt in de eerste plaats gewezen op do noodKakelgkhpid van amoestie voorts wordt aangedrongen op de weltelgke vaststelling dor barjerlglie en politieke vry boden en op de wcgnemint van den scheidsmuur tusscben een monarch en de Doeniu den Rgksraad Het blad onut i cbr U die verzoeken va zèt in e ii ariike uaeeii hoe noodtakolgk d inwilliging enran is Over de regeeriiig zwygt bet ontwerp giliue want het neemt aan dat or geen rrgi enng is al zgn er enkele ambtenaren In siaathbotrekkingen die wachten op bet üjilrt dt n cener uit de volksvertegenwoordiging voortgekomen regeering Zaterdag liep de gesteidu tarmyn af waarin Tnrktie bet Engelsche oltimatum moet beantwoorden In welken geest het antwoord wezeil zal wanneer bet gegeven wordt is uiet na te gaan Sir Nicholas O Dooor beeft Zaterdag elk voorstel vad Turksche zgde verworpen dat niet de volledige aannoming van Engelands eiscben bevatte De Engelscb bladen dringen by do regeering aan wanneer bet antwoord niet gegeven wordt of onbevredigend is kfacbtig en vastbesloten op te treden en bg deze gelegenheid allen oode rekeningen mot den Sultan te vereUenen Drie Engelsche oorlogsschepen liggen by PortMaid en vgf andere kruisen voor de kust om dadelgk na het eindigen van den tgd voor beantwoording bet kanaal binnen te loepen Uit Konstantinopel wordt echter gemeld dat na een stormachtige littting van den Ministerraad besloten is Tabab te ODlrnimen De liberaal Brncner stelde eergirteren in bet Lagerhuis de tweede lezing voor van FEIIÊLLETOIM Het Dagboek van den Inspecteur 59 Williams keek verlegen maar weldra belderde zgn gelaat weder op 0 gg liet o daardoor beet nemen I zoide bg met zgn opgewekten glimlach Ik bad je daarover vooraf moeten spreken maar ik dacht er niet aan Neen ik ben geen waternimf o een triton en ik woon niet No 15 West llste Straat Maar m n Amerikaanscbe visitekaartjes raakten bet vorige jaar op en ik liet er derhalve wat in Londen drukken Ik gat den kerel m n adres op een stok postpapier en toen ik de kaartjes ontving zag i dat bg 41ste Straat bad gedrnkt in plaat vaa 478te Straat zooals ik opgaf Ik verbeterde de toot gewooolgk met eene pen DMtr ik vermoed dat bet kaartje dat ik o gaf niet door me verbeterd werd Het spgt me dat ik z6i den scbyn op me geladen heb nwe poging om ma een bezoek t brengen te verydelen Deze opheldering klonk zoo hoogst waarscbgniyk en werd op zoo opeobartigo en tegeiykertyd too ongtdwongeM wyu gege een wetsontwerp waarbg geloidelgk de achturige werkdag in mgnen wordt ingevoerd In 1907 zou t negen uur zgn bet volgende jaar oen half uur minder tot t in 1900 acht uur zou wezen In bizondore gevallen zon er langer gewerkt mogen worden Brunncr zei ter toelichting dut de arbeidere op drie manieren bon eiscben ingewilligd kunnen krijgen door overeonkomit door staking en door wetten Wetgeving vond Brnnner de eenige bevredigende weg Acht uur acht hg voor het ongezonde en gevaariyke mgnwork voldoende De looneo zouden er niet door dalen In zgn eigen werken is er al een algemeeue werkdag van acht uur en dat bad zoo goede oitkomsteo gegeven dat er geen sprake van was weer zoo lang te laten werken als vroeger Een mgnwerkersnfgevaardigde bg de liberale partg aangesloten stconde hot wetsontwerp Maar twee andere liberale mynwerkersafgovaardigden stolden voor bet wetsontwerp te verwerpen De mgnwerkers konden zelf best voor hnn belangen zorgen zeiden zg daar hooide het Parlement zich niet nie i te bemoeien De mgnwerkers van Dorbam en Northumberland zouden door de wel gegcbnad worden zg zon de regeling van iiun werk verstoren Een lid van Keir Hardiu s arbeidorspartg sprak Voor de wet Mini tor Gludbtone zeide dat de regeoring voor de wet is maar er was geen tjid om baar nog in deze zitting er door te krygon Onderwyi zoo de regeering de zaak gaarne door een commissie willen laten voorbereiden Nu verder debat werd de tweede lezing zonJ i tegenstand aangenomen In bet PrnIsische Huis van Afgevaardigden beeft de vryzinnige afgevaardigde Trager gcinterpelleerd over do nitzeltingon van Rossen De ministor v Bethmann llollwog beantwoordde de interpellatie onder luide toejuichingen voornamoiyk van do rccbterzgde met een uiteenzetting van de opvattingen volgens welke bg do maatregelen bad genomen Hy gaf toe dat in enkele gevallen zyn voorschriften niet juist waren opgevolgd maar hg bestreed dat in eeuig opzicht willekeurig was te werk gegaan Hot grootste percentage van de ten gevolge der onlusten in Rusland naar Beriyn oitgewekenon bestond uit loden van de laagste en meest onvermogende kringen der bevolking meest Joden De minister zei dat laatste niet om conlessioneele redenen maar omdat hy meende dat degenen die de oogen sluiten voor de rol welke de Joden actief en passief in de Russische revolutie spelen tot de blinden zouden behooren Er werd gehandeld naar ven dat Kedovsky een oogenblik verlegen zat Het was bepaald eenigszin bespottelgk oen overigens aangenaam en verstandig makker verdacht te hebben omdat men voor zyn 7 by vergissing een 1 gelezen had en omdat Tom zicb bad verbeeld dat er eenige geiykenis bestond tnsscben hem en een persoon dien by verscheidene jaren geleden ontmoet had In één woord Fedovsky had een gevoel alsof hy zicb tegenover Mr Williams moest verontschuldigen Maar er zgn van die verontschuldigingen welke zicb boter laten donken dan uitspreken hy stelde zich dus tevreden met te kgken alsof hg de zaak nooit als van eenig aanbelang bad beschouwd en benbaalde zyne vraag wat zgn makker op bet politie bnrean te maken bad Zio eens zeide Wiiliamg zyn horloge uithalende bet wordt reeds laat en bet is niet noodig dat gg de geschiedenis tweemaal hoort Laten we ona bezoek aan den hoofdcommissaris brengen dan kont gg tooluisteren Fedovsky had geene tegenwerping te maken Williama riep den kellner en betaalde bem zg verlieten bel terras namen plaats in eene droscbke en gelastte den koetsier hen naar het Bureau te ryden Binnen weinige minuten hield hg stil voor een somber viarkint g b BW in Ma auiw itraat a de vo rachriften dergaatvrgheid voor vreemde vluchtelingen maar ook naar het bol ing van het eigen land En dit laatste diende voor te gakn Do toeslrooming van zoo groote massa i vreemdelingen die geen gewaarborgd middel van bestaan hadden en betrokken waren ia de rovoUitionnaire bewegingen van het naburige land was In economisch en politiek opzicht noch vorbigdend noch te duldon Bg de nilzoltingen werd met groote zorg Ie werk gegaan meest werd den betrokkene meegedeeld dat hg zich een andere verblgfplaat dient Ie zoeken Een bepanido termgn werd slechts zelden voorgeschrovenAlla partgen stemden voor het voorstel de interpellatie te bespreken V De werkstaking in Italië heoft tot een merkwaardig looneel in de Kamer aanleiding gegeven De socialistische groop van parlementsleden hield een vergadering vaarin zg zich uitsprak togen do afkondiging van le al gcmcene slaking Maar tevens besloot zg do regeoring te interpollocren over de gebeurtenissen te Tnrgn en liet optreden der troepen aan te dringen op de onmiddollgke behandeling van bet woteontworp door den afgovaardigdo Turali ingediend betrolfendo bet optreden van troepen bg werkstakingen en zoo dit ontwerp verworpen wordt obstrjlttie t voeren Indien de obstructie niet gelukt zoudon da loden der groep ontslag vragen als Kamerlid Do interpellatie werd door Sonnino beantwoord en daarop verdedigde üissolati het ontwcrnTorati dat voornamelgk ten doei heelt bet optredeo van politie en troepen tegen stakende werkliodon in do wet te verbieden Toen de Kamer dit ontwerp niet onmiddellgk ann de ordo wilde stellen verlieten de socialistische afgevaardigden do zitting De voorzitter las ecu schrgven voor waarin zg ontslag als kamerlid verzoeken op grond van de woigoiing der Kamer om hou voorstel als urgent lu behandeling te nemen Op verzoek van minister Soiinino besloot de Kamer echter hel gevraagdo ontslag der socialistische leden te weigeren het gevolg daarvan is dat er geen nieuwe verkiezingen kannen worden uitgeschreven en dat y hun besluit du niet kunnen onderwerpen aan de uitspraak der kiezors Onder den indruk van de vele gevallen van pokken die in den laatsten tgd in het groothertogdom van Loiemborg zyn voorgekomen beeft de Kamer met 25 ttgen 14 Williams tapte uit hot ryinig gevolgd door den graaf Er vulgdo oen kort onderhoud met den portier en daarop werden zy naar eene kleine spreekkamer op eene bovenverdieping geleid waar een deftig heer in oen zwarten lakenscbsn rok als een wild dier in een kooi op en neer stapte Hg wondde zich eensklaps tot de bezoekers en nam hen met een enkelen vluggen blik van het hoofd tot de voeten op Hg was zeil een persoon van een opmerkeiyk oiterlgk omstreeks r it voet negen doim lang van lichten maar krachtigcn bouw en even snel en onverwachts in zyne bewegingen als eene kat Zgn hoofd had een ongewoncn omvang doordien het boven de ooren en van achteren sterk ontwikkeld was do kruin wai breed en tameiyk plat hat voorhoofd betrekkelgk samengedrokt maar vooruitspringende over do wenkbraiwen Don dicht gekruld h tar van bleek geele kleor bedekte zgn schedel zyne rustolooze an doordringende oogen waren hazelkeurig en veranderden onder den invloed van gedachte of aandoening van licht groen tot blauwachtig zwart zyne manieren kenmerkten zich door eene zenuwachtige gejaagdheid en iets gebiedends dat evenwel gematigd werd door de instinktmatige hoffelgkheld van eene goedo opvoeding Dit wai Baron Lemcke de vermaarde chef der Oekeima PoUti vao Sakieo stommen een wetsontwerp aangenomen dat verplichte inenting in het eerste en herinenting in het elfde levensjaar invoert Tot dusver werd alleen een inontingsbewgs by opneming op de openbare school verlangd Kindoren die bei niet konden overleggen werden ingeënt Dit stelsel heeft echter gebrekkig gewerkt Het is gebleken dut geen van de offers van de thans beersehende pokkenepidemio ingeënl was De ultramontanen stemden ondanks deze bttlere ervaringen tegen de wel omdat ly b i inbreuk maakt op de vrgheid van deu mensch In de wet is verder een bepaling opgenomen krachtens welke de gomueutorand bg bet uitbreken van oen epidemie alle bewoners van een besmette of met besmetting bedreigde wgk kan dwingen zich te laten herinenten Zaterdagochtend kwamen in don Butnnischen toin te Rome een 10 000 stakers byoen waarbg zich een hoop anarchisten en lazaroni hadden aangesloten Nadat er verschillende redevoeringen waren gebonden doelde proletsor Ferri socialistisch afgevaardigde mede dat do socialisten hun mandaten in do Kamer zoodon neerleggen Daarop wilde men door de stad trekken maar de troepen verydelden dat Vooral in de bourt van bet Corso en zjjn zijstraten was men zeer op zyn hoede Overal waar men maar een samonscholinkja beproefde was de bereden politie er als de kippen bjj Het gebouw der Kamer werd scherp bewaakt Wat zich daarbinnen afspeelde weet men oit de telegrammen óók dat de Kamer op voorstel van Hoonino hetdoor de 12socialüiti8eba leden gevraagd onlilag weigerde Naar men zegt zooden zy er gister oog eens op aandringen In het telegram van ginternacbt zyn drie ponten opgesomd waamp de 12 hun aanvraag gronden Er is oen vierde dat niet zondor belang is De parlementair socialixtiscbe groep zeggen de boeren heeft de algemeene werkstaking afgekeord Dat i in trgd mot de in achtncming der door de groep beleden grondbeginselen en met do donkwgze van het proletariaat I arom willen z hun kiezers uilspraak laten doen Te Napels ia een gedeeltoiyke staking uitgebroken maar aan du haven gaat alles gewoon Ook do arbeiders In de arsenalen der marine artillerie warkon Het tramverkeer is normaal Te Mantua is de slaking afgekondigd tegen gister To Cesena is zy verworpen worpenIn I ivorno houdt zj nog aan Do politie verstrooit samenscholingen Het ge een man met buitengemeene talenten van verstand en karakter begiftigd mot eene scherpzinnigheid waaraan niets scheen lo ontsnappen en met eeno konnie welke zoo handig werd gebruikt dat zg byna don indruk van alwetendheid maakte Niets scheen voor bem te duister om het te doorgrondon en toch word deze zeldzame persoon nu on dun misleid en bedrogen door de voorzichtigste plannen en was bet bekend dat by de vorbazendste misslagen on onvoorziehtigbeden op zgno rekening bad De Baron wa werkolgk een genie met de ongeloofeiyke vermogens en niet minder met do ongeloofeiykc zwakheden van het genie en zy die hem het beste kenden verbaasden zich nnnwelgkn toen weinige jaren na het tydslip waarop deze geachledenis voorviel tttn vtMand bem begaf en hy als bopelooze krankiinnigo in een kranzinnigengesticht word opgesloten zyn trenrig einde heeft vele zaken in zt n loopbaan welke onverklaarbaar waren geweest opgehelderd WokU mrvolgd