Goudsche Courant, dinsdag 15 mei 1906

m naantcbMtonr hcalt brood itt Plu en Lice latan komen Verspreide Berichten FtiaHMC I Petit Pariaien waal nea t daaten dat de bommen in bet bezit gefonden der KoiiHen dia leii bet lacbtolter werden ran bnn geraarlgke batiago beatenid zyo eweett roor Nalidolf den ItUHMsclien gekant te I arjta wirn de revolalionnaireo niet kunnen vergeven dat by ze voortdurend laat bewaken De koning van Cambodge heelt ziek Vrjjdag te Saigon naar FrankrÜk ingeacheept in gezeiicbap van 6 prlnteiaen 5 prinaen 2 bonnen 5 groote mandarijnen en 50 daniareiien Ë9UBI 1HD De miniater van ooriog Haidanef heelt een commiaaie van 22 leden benoemd meeat olflcieran om te beraadalagen over toepaaaing dar middelen die aangegeven zijn in het LagerbniK voor de orgaoiaatie dor hnIpatrOdkrachten ala landweer KueLiiiv Hal adraa van antwoord op de troonrede zal behalve amneatie volgena de Nacha Schiaoa ook vragen waarborgen voor da burgerlijke en politieke vrijheid voor alle borgera en verwydering van den acbeidamoor toaacben den monarrh en de doemk d w z van dan rykaraad N da plechtigheid heelt de etaar een bezoek gabrackt aan de Peter an Paolveating om op bat gral van zyn vader Alexander III ta bidden i diepgeroerd kwam by ar vandaan Later biald de vooriitter van het balkon van da conatttntloneel democratiache club nog oen toaapraak tot hel geeatdrittlge volk Ua Wienar Allg Korr maldt dat da ctaar zyn verlangen ta kennen gegeven heelt den Onltichen keizer waar aena te ontmoeten die ontmoeting lal plaala hebban In Ooat Proiaen in hel einde dezer maand by da Buaaiacba greoa Sriiin an PoaruaiL Da krygeratd ta LIaaabou haalt nitepraak gedaan over de moitera van ta Don Carloa en da Vaaco da Oana Hun atral ia batrekkeiyli licht oilgavallen 160 man worden voor een jaar naar Mozambii ae gezonden an l O naar Angola iTtuz Het PoBleongrea bealoot tot invoering van aan antwoordcoopon voor het internationaal Tarkaar ten bedrag van 12 cent Hen zal in bet vervolg zolk een coupon in zün brid voor het antwoord kunnen alaiten en de ontvanger kan die dan in zgn eigen woonplaata tegen aan poitiagal van 12 i cant InwiaaeleD AvaiKi In aan gevacbt In Doitach Zoidwaat Alrika vielen aan Doitache zyde drie ruitere en drie otScieren warden gewond liet gerucht loopt dat een Rogelach detachement beraden Natalsche troepen 60 man alerk by Ilelpmekaar in de pan zouzyn ge bakt Gemeiiffde Berichten l$en mandenmaker ta Kampen be lt achter zyn mandenmakery een terrein met twyg ataan welke twyg beatemd ia om geachild tt worden Maar om daartoe te kunnen overgaan moeten da boasan water hebben No ia ar water genoeg In de buort maar niet op het terrein Van een motorSeta word toen de dryiriem algonomen van het achterwiel en met een anderrn drgiriem on een krnkaa den zuiger van een pomp in varbinding mat de fleta gebracht Da fleta ataat nu eiken dag een paarnnr te tollen en de twyg bcelt steeda baar natte voatjaa Voor de rechtbank te DoaeeldorI atond een peraoon terecht beklaagd een naamloozen briel te hebben goachreven die beleedigingec bevatte De gehoorde deakundige verklaarde ten atelligate op grond vuii zgn onderzoek dat do beklaagde den brief geschreven nad De veroordeeling scheen dan ook met zekerheid te verwachten maar wegens byzocdere redenen werd het dagvaarden van nog een persoon ala getnige noodig geacht te deze heelt no bekend zeil den briel geacbraven te hebban Donderdag vond men in da kazerne van bet üe kolooiala regiment te Cberboorg groote poppen van karton die generaal de Pélacot kommandant van de koloniale brigade van harbonrg en kolonel Ytaase van het 5e koloniale regiment heetten voor te stellen Deze poppen waren by don haU opgehangen en op aan bggovoegd karton atond gescbreveu HoB heoUan syn ta kosp Man la natinriyk drak ua t loakan naar de bawerkara vu dien grap Men meldt oit Rotterdam De gecombineerde beatnnrsvergadering van bootwerkeravereenigiogen baaloot niet met de firma Thomion te onderhandelen die de elevatora hoorde en ze wil gebroiken mCt oitkeering van 50 pCt aan de bootwerkers Den 26e Haart achreel de Javabode dat bet modderen in bet ongelokkige Djambi met zyn demoraliaeerenden invloed op ambtenaren en olflcieren den landvoogd wan begonnen te vervelen en dat men de bevaatiging daarvan kon vinden in het ontsikg verleend aan den reaident van Palembang I A van Hgn van Alkemade Naar aanleiding hiervan ontving bat Bat Nbl van een beatnnraambtenaar in Paleabang die geacht moet worden geheel op de buugte der zaken te zyn een achrgven waarin wordt gezegd dat da beer van Rijn van Alk made geheel oit eigen beweging en in hooldznak om gezondheidsredenen ontslag heeft gevraagd en dat de Kegaeriw de door hem bewezen diensten zooala tro wena kan bigken nit de bewoordingen der dankbeloiging steeds op prgs heelt geateU De veriittlfliig van Djambi tot een altonderiyk geweat bondt in geen enkel opzicht verband met den wenseh der Kegeering on dan reaident van Byo van Alkamade van het bestuur ontheven te zien elke verhelflng buitundien is geschied op voorstel van den resident zelven Dat overigens de gunstige toeatand in Djambi volstrekt geen aanleiding geelt om van geaabbel en gemodder te apreken zal elk betrouwbaar en onbevooroordeeld beoordeelaar knnnen getoigen ik ben er van overtuigd achryit da zegsman dat een ieder die den reaident van Hgn van Alkemade in zgn werken en atravan heelt kannen Kadealaan myn meening in deze dealen zal Ik nil verder niet spraken over da smet die den boatnarsauibtenaran in Djambi daarmede tovens is aangewreven en die zy onl hon moeitevollen en auccoavollen arbeid voor oker niet verdiend hebben De zaak Wensma to Kampen die In da conversatie veelal nog een pnnt van bespreking uitmaakt biyit overigens tot diaver voor du buitenweield een gesloten boek De inatrictie echter wordt ongeatoord voortgezet Dezer dagen en Vrydag nog zyn opnieuw verschillende peiaonen door den rech tercommissaris in verhoor genomen o a ook weder da vroegere leerling van denuoden Wenama de goed 16 jarige diehall Fabroari 1907 16 jaar wordt do leeltyd waarop een gatoige paa tot het afleggen van eed wordt toegelaten Zyn herhaaldeiyk naar Zwolle gaan wyst er op dat de door hem gageven inlichtingen niet van gewichtontlbloot zgn Mogen wa enkelen getuigen galooven dan zou Wenama met zgne antwoorden op de tot ham gerichte vragen zaar voorzichtig zyn Qrootendeela worden ze Bchouderophalend gegeven Zaterdag i het 33 dagen geleden dat de verdachte in arrest werd geateld Kampatj Cl Hen meldt nit Dellt De verlraaiinga vereeniging Delfla alhier zal op de aanstaande algemeene jaarvergadoring van den Nationalen Bond voor Vreemdelingenverkeer in Nederland het voorstel doen dat de bond pogingen in het werk atelle om een eind gemaakt te zien aan da vaak onamakeiyke wyze van reclame maken door induatrioelen levens rerzekerini maatschappyen e a waardoor het schoon dor sleden en van hal landschap op ergerlyke wyie wordt geschaad Te Berkel ia Zaterdagmorgen het 4jarlRzoontje vnn den boomkwoeker A L in een onbewaakt oogenblik in een meatkuil gevailea en daarin gestikt Men meldt nit den Haag Freule Slrtema van Öroveallna alhier onlangs overleden besprak de volgenita legaten aan openbare instellingeo enz de armen van Heorenveon I 1000 de Prins Hendrikatichting 1 10 X het Koningin Emmalunds I 500 het Armootonda van Urk 1500 Voorts de Sophiaalichting I 250 ajaan Diaconesseninrichting 1 500 a jaara bet Kinderziekenhuis 500 8 jaars de Vereeniging tot het vorscballsn van warm voedsel aan achooikinderen I 800 sjaara da vereeniging tot oitdaeling van brood en kolfle I IISO a jaara alles vry van sncceaaierechten N ig aan de Bngalache Koloniale Kerk alhier 1 1000 en voorta per jaar I 300 mede vrg van rechten Kenigan tyd gelsden i erd door den kantonrechter la Schoonhoven aan man veroordeeld tol t 1 boete aoba 1 dag hechtenis De veroordeelde werd in het Politieblad geaignaleerd en te Hardarwyk aangebonden Hy ontkende ooit te Schoonhoven dronken veel Binder vereordeeld te lyn gewetit otacboon naam voomuB onderdom enz alles juist waa Na a nachts in bewaring te zgn geweest werd bj Zaterdagochtend onder geleide van een rykaveld wachter naar Rot ardam gebracht Ook daar ontkende by dat hy de veroordeelde waa Daarop werd per telegram den rgkaveldwachter te Schoonhoven gelast onmiddellgk naar Rotterdam t komen Toen deze daar arriveerde en den arrestant zag verklaarde by dat bet niet de man waa dien hy had geverbaliseerd Deze ging toen weder op Ryka kosten met den veldwachter n iar Harderwyk terug maar den dag had by toch beet Hbl Een hartstochteiyk rooker kwam in een trein in ironingen terecht in een coupé 2e kl niet rooken Haar du bartatocht was hem te aterk bg schroefde de waarschuwende verbodbordjes los wierp die nit t raaapje n ging toen zitten dampen Ër volgde echter IJich proces verbaal De overtreder die aldus aan zyn lusten den vrgen teugel liet was een Qerel pre dikant de heer L uit Nienwe Pekela Ken 6 jarig meisje te Aalsmeer dat nil school komende met vriendinnetjes langs den weg speelde bemerkte niet dat een slagerswagen naderde Joiat toen deze naby was liep hut kind onverwacht eenige stappen achtoroit waarbg het viel met het noodlottig gevolg dat hal paard op het hooldje trapte en de kleine na hevige pgnan is bezweken Een korte lelie brand heelt Vrydag bet hoisje van den meubelmaker dn Crocq in een zygangetjo van de Btoemslraat ta Amsterdam vernield Benoden was een klein vertrek waar hg met vrouw en vier kinderen woonde terwgi boven op den zolder zyn werkplaats waa Het voor veroorzaakt 4oor het omvallen van een lympot boven een petrolenmatel greep zAÓ snel om zich been dal niets gered kon worden op den zolder al het gereedschap verbrandde en het eenige woonvertrek met hst weinige huisraad doerIgk gehavend werd Hel inboedelljo was niet verzekerd hel gereedschap evenmin De Utrecbtache linslrnmlaesten Naar gemeld wordt zal by d a s luatrumleoaten te Utrecht de groote zaal van Tivuli worden herachapen in een Romeinsche leestzaal met op den achtergrond een lorum romanum De kleine zaal wordt ingericht tot oen Komeinscb Binuenhol met uitzicht op oen plein met tempel te Rome Het ontwerp ven een en ander ia van den heer F Bakker te Rotterdam aan wien ook du uitvoering ia opgedragen Donderdagavond werd door den agent der Holiandscho Spoorwegmg te Dordrecht by de politie aangilta gedaan dat nit een wagon dio Zondagavond van de richting Arnhem daar was aangekoman en op bet terrein tegenover het station was neergezet om den volgenden ochtend op het goederenterrein aan hel Dok te worden gelost drie flosschen oude klare en 2 fteaschen besaanjenever waren ontvreemd Uil bet iogealeid onderzoek bleek dal in den bewuslen nacht van Zondag op Maandag aan het station waren werkzaam geweest do arbeiders bg de Slaatsapoor A D en D N en den wisaelwachler W den B NatnurIgk viel al dadeiyk op hen verdenking den diolatal te hebben gepleegd reden waarom zg werden aangehouden en ai spoedig waren zg toen tot bekentenis gebracht dat de beide eersten den geplombeerden wagen opengemaakt een kist opengebroken de vyt fleaBchen drank dakruit genomen en in veiligheid gebracht hadden Uit vrcos dat het sluiten van den wagon zooveel gerucht zou maken dat zy werden ontdekt wachten zg daarmee lot de aankomst van den laalalen trein van Rotterdam Den inbond der flesschsn dronken zy met elkander in het bureau voor materiaal waar rustbanken voor ben stonden i rooteodeel9 uit waaibg de stop van een drinkkanneije bon tot beker diende aOcbten a voor het verlaten van den dienst namen de drie mannen elk nog eer borrel waarna D een der flesschen die nog onaangeroerd bleef mee naar huis nam om daar in den loop van den Maandag door hal drietal ta worden laeggedt onkon Van de ledige flesschen die aanvankeiyk spoorloos verdwenen waren werden er later twee gebroken uit dn sloot langs den Markettenweg opgevisclit on aan de etiketten herkend De opengebroken kist haddan de daders weer dichtgemaakt De drie verdachten die terstond geschorst waren werden Trydag gearresteerd en zgn Zaterdagmiddag na volledige bekentenis te hebben algelegd onder behooriyk geleide per vigelante naar het bnis van bewaring overgebracht ter beschikking van de justitie Volledigheidshalve zd hier nog medegedeeld dat D en N 39 en den B 32 jaar oud syn en dat da eerste en derde gehawd zyn zoodat zg door hoe misdryi ook bnnne gezinnen in ellende hebben gedompeld D C Op last van de jnstitle ia te Utreekt eenezekere raevronw M aangehouden die gescheiden van baren echtgenoot leelde Zg moet zich aan oplichtergeo van verschillenden aard hebban schuldig gemaakt Zells verzekerde men ons dat zg gedurende da laatste weken geheel van oplichting leelde Onlangs is door den commissaris van politienog een waarschuwing tegen haar geplaatst nadat zy er paa een kamerverhuorder bad doen invliegen Door haar gepaste manieren wist zg bet vertrouwen te winnen en verschillende personen tul haar alochtollera te maken Thans is aan haar praktgken gelukkig een einde gemaakt U D Da berichtgever van de pust te Zevenasr vertelt dat het nieuwgekozeu lid der Provinciale Staten de dichte i bonte menigte die hem een ovatie bracht uitnoodigde op zyn gezondheid in de beide i miiggende calé a iets te gebjuiken waarvan naluuriyk roim gebrnik werd gemaakt Een eerlgk kiezer in het district Zevenaar meldt aan ds Poat djil er by de verkiezing op j I Dinsdag we ir veel sigaren glazen bier en borreitjea z o oitgedoeld Te Krienbach kanton Zurich ia Woanadagmorgen in een aanbouw zgnde villa het Igk van een Italiaanach mejsje van ongeveer 25 jaar gevonden Er wa haar een ateek in het hart toegebracht Dim avond tevoren had zg met een Italiaan een paar kolflebuizen in hel dorp bezocht Het ongeval op de Zuiderzee De by het zeiltochtje qp de Zniderzea omgekomen stndent is de heegrPiethaan uit Deventer Het waa reeds U uur dea avonda ol des nachts toen de boot nog op de Znideriee zwalkte en het ongeluk zlclj voordeed Piethaan geraakte te water en verdronk voor de oogen van de auderen ia t ware Eenigen der jongelui zgh naar Deventer geweeal om de tamilie op het gebeurde voor te bereiden Microben die het leven verlengen Een eigenaardige ontdekking ia onlange door proleasor Metchnikofl van bet Inatitnnt Paatenr gedaan Retds gernimen tyd waa bet bekend dat in een streek van Bulgarye waar zure melk het hooldvoedsel der bevolking uitmaakt een groot aantal personen den honderdjarigen leuligd bereikt en dal in andere streken der wereld sommige moderne Melbnsalems hun beogen onderdom aan het gebrnik van zore melk te danken hebben De reeds genoemde prolessor stelde een onderzoek in en ua verschillende preelnemlogen kwam hg tot de qonclnsie dat het resoltaat dat door het gebruik van zura melk vorkregen wordt te danken ia aan de microben die zich daarin bevinden De microbe die de melk doet verzuren is de doodelgke vyaad juist van de microbe die het phjaiek verval veroorzaakt De prolessor Blelt nu voor verachillende melksoorten te prepareoren waarin deze bacil in grooten getale aanwezig is terwgi du melk vrg moet zgn van andere microben PosterUen cd Telegraphic Benoemd 1 Hei tot brievengaarder ta Iterg en Dal P van Haaien 1 Jnni tot directeur van het post en telegraalkantuor te Boxmeer de directenr v n het postkantoor te Oirschot W A van der Monlen tot directeur van hel postkantoor e Simpelveld de commiestitulair der posteiijen en telegrafie M A Kugpers te Harderwijk tot directeur van het postkantoor te Kerk Driel de com miestitulair der posteryen en telegrafie J K Boer te Sliedrechl Verplaatst 1 Hei de commies der posteriien en telegrsfie Ie klasse E Fliek van Eindhoven lelegraafkantoor naar Maastricht tnreel Inspecteur de klerk der postergen P Hoesker T n het hooldtelegraatkantoor naar het bypost en lelegraafkantoor 6emnnrde Weerd te Utrecht de klerken det posteryen en telegrafie Q Stel naar Lear C A Q van Hullen naar Lochem I A Lodewgks naar Neode en H W Rellingh naar Sas van Gent allen van Amsterdam lelegraafkantoor J J Koog van hel hooMtelegraalkantoor naar het bypost en telegnalkantoor Veerkade te Rotterdam J H Brinkmann van bet bgpost en telegraalkantoor Bemnnrde Weerd naar het bgposten telegraalkantoor Weistraat to Utrecht D C Wgera van het bypost en telegraalkantoor Weiatraat naar hot bgpoatkantoor Cathargnekade te Utrecht E C Bendien van Vlissingen lelegraalkant naar Ulroeht telegraalkantoor en J Flipse van Rotterdam telegraalkantoor naar Vlissingen telegraalkantoor 6 Mei de klerk der posteryen en telegnae F M J Tta det Valk na Amsterdam telegraalkantoor naar Kampen 16 Mei de klerken der poiturgen en telegrafie R Lnbach van Oroeolo naar Amersioort J J Breedveld van Amsterdam bgpost ea telegraaikantoor Tolpplein naar Groanlo P Doorbeio van het bypoat en telegraalkantoor Groote Harkt naar het hoold 4negraa kantoor te Arnhem en P Jonker van hel hooldtelegraalkinloor naar hel bgpost n lelegraalkant Groote Harkt te Arnhem eivul ontslagen op verzoek 1 Mei de klerk der posteryen en telegrafie i van t Sant te Almelo 16 Jnni de hooldcommies der telegrafie J A Schwaanhagaer te s Gravenhage Eervol ontslagen 19 April de telefonisten J Q Tegelaar te Haarlem en J H Offerhaos te Hengelo 20 April de telefoniste L P an de Haar te a iravenhage Overleden 24 April de klerk der poste r en en telegrafie S H Hogerzeil la Utrecht telegraalkantoor GOUDA U Mei 1906 Zondag 13 Hei hield de Postduiven Vereeniging do Zwalow een kas concours van nit Uidenzaal De duiven bereikten hare hokken als volgt n min sec 848 59 8 50 78 51 26 3 0 9 319 9 7 43a 859 9 10 33 9 12 13 9 l4 35 ir Zl4 40 922 209 84 56 9 25 48 9 30 16 9 38 38 1 prgs 1 G L Hammer H Raveusign J J Hollhttizen a t O L Hammer J Signer D V d Pool H Bavenstgn J Eyiers J van Vliet W Jansen Stadsnienws T Stoppelenburg M de Jong P M van Holwegen H de Jong Ëereprys aangeboden voor de snelsvliegende doüer ol dull beh door O L Hammer Eereprys voor de tweede prgswinner beh door H Raresiyn voor de meestgetreinde duiven door J J Holthuizen Door hel Bestour der Goadsche Vereeniging voor genees heel en verlosknndigo bnip is de volgende circulaire verspreid Aan de leden van de Uoodsche Vereeniging voor Genees Ueclen Verloskondige Holp Geachte Leden I Op Dinsdag 15 Hei roepen wg U andermaal op ter vergadering om eenige bqodzakeiyke onderwerpen met U te besprAen en vooral om ook de leden nog eeoa doideiyk te maken waarom de strgd zal gaan en hoe hel beatour dezen strgd denkt te voeren Let wel op leden van de zgde der doktoren heelt men bg monde van den heer Levedag gezegd dal y niet mei nnlaire middelen zullen stryden maar geheul zeker gaat Uw bestanr daar niet van of men zich daaraan wei zat houden Het kwam ons zeer verdacht voor dat waar eerst een der Goudache doktoren den heer Hoffman trachtte te bewegen ook met hun mee te doen en waar die bet niet gelukte kwam een dokter nit een andere plaats den heer Hollman verzoeken niet voor ons als spreker op te treden Wal had die boiten Gouda woUnde geneesheer daarvoor belang bg Kwam die louter oil eigen beweging ol was hy gestaard f f Argnmentes heelt men ter vergadering niet van den woordvoerder der geneesbeeren gehoord Pamflet draaiery van hel bestunr enz maar weerlegging waarom men ons particoliere receptoor verbood kwamen we niet ter oure De Apothekers beschermen och kom de Apothekers erkennen zells dal dit niet zoo is De ware reden zyn andere doch wy herhalen men diril ze niet te noemen Om onze stryd zoo goed mogeiyk te stryden noodigen wy U allen ter vergadering oit Op 16 Mei zyn als nieuwe geneesbeeren Toor onze vereeniging te spreken Dr J G Bnps Alls in bel hotel De Romein by de Kleiwegbrog s morgens van 8 9 en s mid dags van 1 2 oor en Dr Nic de Haan Arts in onze Apotheek van 8 9 nor s morgens en van 1 2 nar a middags spreekuur zal houden Dr A C A Holfmau Arte biytt als voorheen en is ook deze geneesheer jroer alle leden te ontbieden Indien U dus op 16 Hei een geneesheer n e ig hebt doordat U ziuken thuis hebt laat fins dat dan zoo spoedig mogelgk wuten opdat ern der hoeren U thuis kan bezoeken Leden De boden van andere ziekenlondsen komen thans lot U met alle mogelgke praatjes Slaat daar geen galool aan dit gaat adleen om U over te halen van onze vereeniging te bedanken Leden toont U flink I Reeds hebben misBchien boeren doktoren het doodvonnis over UM eneesheetea in hanne vergadering van Zaterdagavond nitgeaproken Wg zeggen C helpt ons hun te toonen dat hel niet aangaat ons te willen commandecren van boven al Waar de doktoren die ons belpen hon woede trotseeren daar hebben wy de plicht hun daarin niet alleen to ateonen maar ook te toonen dal wg dit respecteeren Laat U geen praatjes wgs maken van uan den dokter gewen4 enz enz Ter vergadering zollen we nog eenige onjoistheden U trachten dnidelgk te maken Gedachtig aan het spreekwoord Wie deel wil hebben van de overwinning hg neme ook deel aan den stryd verwachtm wy U allen ter vergadering in de groote Concertzaal van Concordia Westhaven s avonds 87i uur waar als t mogeiyk is onze nieuwe dokteron ook tegenwoordig zgn U belang is ook ons belang Namens het Bestuur JOH HULDEB Voorzitter P J SCHLOSSEB Secretaris Aan den op 24 Hei en 4 Jnhi a s t honden wedstrgd voor don Bond van Harmonie monieen Fanlarevereenigiogen in ZuidHolland te Krimpen a d IJsel zal worden deelgenomen door 23 vereenigingen Op 24 Mei wordt gehouden de wedstrgd voor harmonie Lectore i Vue en marsclienwodalrijd De jury bestaat nit de heeren op 24 Mei D M H Bollen on N A Bouwffan te s Gravenhage L F Brandts Boys to Rotterdam M H Van i Krugs en B Verballen te s Gravenhage op 4 Jnni uit de hoeren D M H Bolten N A Bouwman H H Van l Krnys te s Graven hoge O J Van Dam te Gouda en T J Schweinsberg te Ngmegen Behalve door den Bond z n nog medailles beschikbaar gesteld door H H de Koningin Z K H Prins Hendrik H M de KoninginHoeder den Commissaris der Koningin den burgemeester van Krimpen s d Ijsel de leestcommissie en do jury terwyi de heer Bart Verballen ter gelegenheid van hel 5 jarig bestaan van den Bond twee ver oldzilveren medailles beschikbaar heelt gesteld voor den kapelmeester in elke aldeeling die naar het oordeel der jnry deze verdient Als naar gewoonte maakte de heer pi Den Boer nit Krimpen a d Lek zgn zeer vroege morgenwandeling Onderweg werd hg echter zoodanig door oen ftetaryder aangereden dat beiden over den weg tnimelden en waarby de heer Den Boer aan hel hoold gewond werd Hy liet zich dit zoo maar niet welgevallen nam zyn veldflesch die hg altyd by zich hooft on bewerkte daarmede op onzachte wgze den fietsrgder Zoo spoedig mogelgk zocht de onbekend gebleven sportman een goed heenkomen 381 StaatB loteriJ K Klasse Trekking van Maandag 14 Hei No 18572 1 1000 4003 12838 en 16306 ieder f 400 6615 en 16029 ieder I 200 434 876 3117 31110 4473 5172 8574 13787 14404 166 i9 en 20037 ieder I 100 I 70 12660 12726 12918 53 13086 13135 13324 87 13490 13554 64 13612 67 80 13738 13882 13995 14009 38 72 14106 84 14243 91 14474 Prgzen van 42 2780 51 2853 150 77 241 2944 57 14584 14680 14720 14879 1 5130 87 15245 61 15445 15504 6 44 15621 15829 16092 16228 16416 31 16589 16709 78 17006 17663 17859 18018 18070 18243 02 18321 63 18537 18851 93 18917 19160 19620 19723 19879 20014 71 20144 55 20236 20490 98 20544 20834 44 6669 19085 19251 5300 9271 3 9371 8 9538 86 49 54 52 9869 94 3227 3311 37 761 3439 1023 3687 1191 98 1430 68 3773 78 93 1605 3830 34 4180 1746 4208 1899 40 1911 4406 92 419 41 699 5586 10042 5730 10228 51 50 6542 69 6654 106596726 10778 29 10974 7109 11015 7602 11336 7713 45 7872 11401 8038 82 8187 11567 8340 11611 2341 88 60 45 8475 11738 8767 12416 2450 4640 2511 96 22 4996 2764 5217 65 47 9105 92 52 99 61 12520 A Hoop veiling dor Openbare Verkooplng van Onroerende Oooderen Ten overstaan van Notaris J Koeman Huis en Erl aan de Karnemolksloot R No 373 I 645 kooper B Mullaart Bz BEURS VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 13 APRIL L K H K StaaUlétnin en Fonneu OUig 8e Serie Ir 050 3 59a Oblig 3 Serie Ir 2500 3 59 Bosuso Iwang Dombr Obli IJsUen 4 96 2 1 Azii Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLtnBU Geconsolideerde Buiteulondsche Schold Recenis L 100 iv 101 97 lllOi Bfpotktti Banln Psndb ide idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Rottcrd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 iiw Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtache Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zoid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 lOO i Pandb Nederl Hyp Pand brisfbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypolbbr Eerste Ned Hypotheekhricfbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoonMt itemngfn Ijkui Ublig Zuid Italiaansche Spw Mg A MtV Dwerten Hg tot Expl Laan van Meerdsrvoort 1902 89 s PremieUemngfn baLOis Loten Stad Antwerpen 1887 2 102V Sehtefmtart MaaUchappijm Aand Uoiiand Gnlf Stv My 35 De Nouveauté s IN Manlels KIndKrmAOlels Gos unies Itlousi ii llokkeo Japonsoflen zyn in grooten AfAA r S ff fy Tl Veemarkt te Rotterdam Maandag 14 Mei 1406 Vette osicD en koeien goeden aanvoer pryien waren voor iiti kvsl 35 ade kwal 31 3de kwal 17 cents per half Itilo Vette kalveren goede aanvoer pnjxen waren voor me kwal j8 dc kw 24 jde kw l cenl per half kilo Vtite varken goeden aanvoer prijien waren voor iste kwal it ide kw 15 3de kw 11 cents per half kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel voor alles redelijk VERSCHEIDEN lEID Te Brixton in Engeland Is een 70 jarige Doitsche vrouw vermoord Het slachtoffer was ongehnwd woonde alleen en had een krantenwinkeltje De misdaad moet overdag gepleegd zgn en werd ontdekt door een iooper van een der dagbladen die den dagelykscben voorraad exemplaren kwam bezorgen Hy vond de onde trouw met afgesneden bala in oen hoek van haar woonkamer liggen en naasl baar lag een acheermea waarmee de moord gepleegd moet syn De kaat waa opengebroken en het daarin aanwezige geld verdwenen zoodat diefstal ala de dryfvoer van den moord moet worden aangemerkt Omtrent den dader heeft men nog geen enkel spoor gevonden AilViOllTKlNTIKt i Oniiavolgbaaij zyn thans door nioow gevondi n loepasaingeu onze In llenerf getriiflilerai Portrette i elHlinvnegaerlê fiiigevi n kracht en dii jitc diVnojiakers nfct kunnen bereiken Men overUiV zich gee imilatiet voor de eekle te onlvVegen Gein Pryscouranl me en aantal ongevraagde getuigschriften giw op aanvraag Boxtel a HOOA J 8 O Agent voor GOUDA Firma A QUAl Kunsthandel Kleiweg by wien 1 odellen M betiehtigen ilja ONTVANGEN allo soorten SCHOEUWERK voor bel a s Seizoen lisiiieilf en ruime sorteerlig io r hel AANNEMEN JB liet Noord itrabantsch Schoenfo en LaarzeoinagazlJB KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg Aanbevelend C SMITS Alle re ksraliSn en aangemeten work Wtr Het lieht der toekomst is de l leelro liiielaiii Brandt snteuwwit geheel matig is zeer aangenaam voor de uogen en zeer zuinig in één woord e n tieht moo men l lh nM beter denken kan De ELEC TKDDINELAHP ia direct op i der Rasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en Is te bezichtigen in het TERLICHTINGSH AG AZIJN E AWOMDSirKR DUBBELE HUURT B 13 Tolfn 117 Aanbevelend M M V LO i Gasfllter Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman Hl EfcK phe Medoc O HO La liose Ludon 0 72 ühfttoau Mallerct O HO Petit Bourgogne 0 89 Graves Blanc 0 72 Haul Haulernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Nicrsteiner 0 72 Blldeaheiraer 1 08 Oude lloode Portwyn 108 Kilrs oude Kontio Purtwiin 1 44 Onde Witto l urtwgn 1 08 Extra onde Witte Portwyn 1 80 KIne Old Palo Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dun BKi t Bi i por Liter 117 Prtjiuv netto ü condint DEPOT TE OOI DA bij F J J BOON VAN OSTADE Verkrygbaar in flesschen IfO ets til it en 1 I Hg by H H Apotheker on Drogisten Let op het merk ASKMUl T AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LUGER Apotheker Merkt en bfj OLFF é Co Westhaven 189 i