Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1906

Woensdag 16 Mei 1906 m 10029 45s e laar ang xIjM PH ck s o kvkm du Uo iedere hutsrroav met MAQGI S AROMA Merk KmUster w nt de bti ocginK vin vrrlalfc dnippelii per pome v n dit twroeraile en bekrooriElc produkt is vü Joetide om ee ch en vischgerechten groenten zwtkhe s otpen bouillon ucen en us zoomede zult butspot rauwe en z cht£t kookic eieren enz oogcnblikkelijk en vcrrMftcnd krtchtigen en ungenimen smuk te geven V rkrffgbanr h kruldenleri en eomeitlblcnhu elaart JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken 50 en meer verdienste per dag WERKZAME PBB80NEN OIT DEN NETTEN STAND l e Breinuirhlne MaatitrhvppIJ tot B vorilerlHg tan HuUarhelil TItOH tl WlIJTTlCKACo Keizersgracht Üö i Amsterdam verklaart biermede opcnlyk dat men bu doelmatige opvolging barer aanwgzingen f 2 50 an meer per dag kan verdienen en dat zö over cpn groot a in dankbetuil gingen beiciiikt van koopcr barer MIKAMAU BRK1MA rill NE alflmedo ofHoieplc rapporten vanexpt rte diez undi rscbeid volkomen overeenstemmen in het bewcretf j betgeun wu iu ons prospccluü beloven met de wai overeenkomt WJ koopen htt werk Men vrage iy tuHüen by de lirtitiiaelilni Haalscl Appij ot bevordering tanliiiisarbeid THOS H WHITTICK Co AMSTERDAM K i er nwht W tekrooB n f ADVEUTENTIEN wonlen gepl wtst van 1 5 regels h W Centen ieflere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uw de mirtd rdetoi n l o St De Uifgave deaer Courant gesehiedt dage lijk met uitzondering vnn Zon en FeestdBgen De prijs per tirie maanden is 1 25 Iranro per jiost 1 70 Afzomlerlijke Nommers VIJF CENTEN acinalogeeii Poedervorm i het eeniffste helpend middel tegen Uleekmucht XeuHiDMteakte Uufkfapilnen Mlltfelonthrld OHmiiehlen rermagerlna en l ermludertug der tieltaamikruchifn ïU iiialogeeii iii Poedervoriii maak en kan in alle drinkbare vloeistoffen Öoad Prak v B A BRINKMAN Z Zy die wcnecbcD lid U worden van het nieuw oiigeriphte Agemeene Ziekenfonds voor Gouda kunnni xidi mnoldcn bj Ar laaroaii verbonilfn gunetthveren Dr 1 II BAKKKII SIKMKUKH F 1 K BdKK B O 1 KVKKS Dr P J A I BVKü l Ür A MONTAUN K U M 81 aUIJT H J DK VOOOT Oi bil lie boden tmi bet Vvni J J FLUX Ha rici C A SCUOTÜOKtJH Minderbrooder teeg Wia AM dit Fanda ilJn ls atMhekert verbonden B 1 H KOEKS V A DKK E OllENDKL I 4 C HARTMAN Firma H ö Hosf itiaicR I C LUUEK I A H l KEPK jFirma I WEIJKH flOBda U Mol 190t De NotarU N ¥ CAMBIER VAN NOOTEN t ÜOUDA i l op WOKNSDAO 16 KI llKMi v ni ft are en zoo noodig den volgend n dag det n m 2 nre te Qoudfti ia da panden aan de Wanhtolgtrnal P no 42 1 en 2 27 namen H H Juratoron in bot lailiiiKement van de Kirma A en I BlEZENAAli KleingarentobriltBnton Ie OOUDA om coniiint geld PubUek Verkoopen am belangrijke hoeveelheid VI88C1IEUHGAREN VIMSCHEU8KAT0EN PAKTOUW LIJNEN PAAUÜENLEIDBKliH UA M OORDIJN en JAU U8IKKOORD toomede een party CJEHEKEl DE HENNEP ERFKPSfHAPPEN ejm Kükdagen Jialerdug U Mei en Maandag U Mei van 10 tot are publiek Dinsdog 15 Mei van 10 tot 3 ure particulier waarvoor men dch vervoege tut den beer A W VAN DER HLF IN EBrenlabrlkaat te Goada Katlenalngel De noUttea der terkooping lullen te bekomen lyn ten kantore van voornoemden Notarla I I iiii III Kaasliandel Tei overname aitn t l t ii tU Kaashaiidel gcdrovpii oiuloi den nanni KKIUvIlOF o Vfouwojttcegr te Gouda Oeteekonde eerieaac directe aanvragen komen alleen in aanmerking Eobte Oude JooBver I Nightcap I l IIOPFK Vcrkrggboar bu ƒ p W M kmrtin I mÊt JÊKmm worden opgelost HAKMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATÜGEEN IN l OKDEDVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pi ijs dooH inet gebruik simnwij ing 1 1 50 Kenige labrtkanten t II v CIlAlli Go Den Haag Varkriigbaar bn Kirma WOtFF Co WeiUiaven 198 ORENDKL K H VAN MILD Veeratal Ijawla A BOUMAN hfoonireclu l l NKSE Nuuwerkerk ad JJuel A tt VAN EH8KN Sr wo Imm B v WIJK P W v EDE IHuUwattr k 80HEEB HmnIrtrlu K VAN DKB IIKUÜKN K u J t P v 11 V K MotrcapeUe D v o STAR Wed 1 110L8T M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Wmtdingtttm P A diQROOT A ua JONUH Onilmaitr J P KASTELEIN PoUrothnkm O BIKKEB Sntc wp WAABSOiUJWINO Laat U met misleiden door AhittJ Siroop flet klo WlerJi cfn l anlo Al d l beattat niet dua Siroop van geeuerM waarde AMSTERDAIVfh Egelantiersgraoht HOPLGVüKANCIER RUM y l CH CITROEN I UI BURGUNDY rerkr tbaar bU alle gr $t0r udfr 0 iiU rnd u ilr ni nr V lltMri UOIH 1 II KMMI8 Het groote aantal zenuwkwalen vi ii Bi f i iMi iliaf t til vooriifftiiiiiilrkn t f kRQ nvAaftr9plMl 0i MBlMn rt to tT0taMrfB if r Sb dat lü 4 ot hst nbralk tanli 1 van dn f nvondliMlwii w MoslOk mnp d huid MM 7m I blijkt uTij n rir m 7i U i 7SSrmiiS d B door iw wH ii EfibT v OMMidh U Pf B u w i U TllrtwlM JwrtUt f d rw ilan w M nmtIm iCMklIttr r h nntlMallUk sak HMMn w n tü Muku KWT nw t U n w do M Kltrtodw jg afcw g n iMffcJe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE t laen daaciB weUoMiiApMlUk Drimnuvin c v M fttiiiunl B Lt net Éft kM Mil iivrtki wrdMiftsi ta hél lïlaiaaix kSainUtkiS S M MB r h lvMW i a a i iH ad I wm4 ivnn M no M Ml M n ii ii ttU ta rMk wUta n e H l mn ira Wmm mS fSïiÜ iMM k waMt wtriga la ta iSut MwaU n V i UMMa n IV I ii tC nr Vi M r TSi MWiïïnï Titt i ï iriii ii 4 i w m m e ül fcli yw a XiMaMnUw oor n f LRHAX C Bofltnvac Een nieuwe Draiik RORFFS NOVA CACAO GEFABUICEKRI van de fijoOr uiltjezorblsle diiurslr Ciicaoiw i a Deze Cacao is bg inkoop wel ieta booger in prjj docli Jn werkeigkheid de voordeeligblp daar men van deze MOV tC C AOin bet gebruik eene veel kleinere boeveel beid bebooft dan van goedkooperc soorten K V K K PRIJS t t m t O M f O M hilü voldoenilt vour 180 Ktt i ien BEOOUDEELINO van bet Mikrokkopisch en Cbemiscb Laburalurlnm vns VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 OG Deze Nova cticau ondcr sctieidt zicti in liooge mate door zuiverlieid en gcmakkrlule opleidbaarheid de byzonder fijne g ur en smaak maken ze bovendien tot een eeri t klasse prodaqt w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH ïerkrijgliaar bij T CREBAS alhier DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACTISOHE DË MEEST VOLLE DI OE tliO ILHI iB Ki zgn beslist dic dor Kirma WÜLIIOiH tills LAIHBIS JOVHNAC met minstens diio gratis geknipte patronen en oen geklemde plaat rilE ILIj IHtEaüMAKKU I met een gratis geknipt patroon 1 TUB li XA tH or CHILD HBN S rAHHWSS I Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VtlAAGX Vie lioekhnnilelaar i Proefnummern Alle met koatel ItoU liijvoegiiel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN 1 met Holl verklaring fr p p tegen vooruilbetaHng van f 0 50 verkr jgb Br 1 bli MILLY SIMONS Den Haag Wh Mker zyn wU d leht I Ctkitl Cacao u ontvaogen iMHii I mgbili m na vele jHtEfoMm en ia ia I haadel gekomen oader dea naasa daa I iiitTioden Dr Hioliadlit vertMn l jp de beste tiiacMoea In litl wml Jb eI round it bbltBS iaiat vu OebiJ 8k l I werok t Ker l n titclw Jïp raiciziicny EikclCacao I n vierkanten bii mk I De Itik C c h met melk gakxÉt I ene aangor si g nd dnsk voor 4ar gelijkacti gebruik een 4 2 thnhptia M 1 iwder Tjor eott kop Oigaolaia Ak I ftrneostrH bHge drank by gnnt I dian If HM tita mei water t gibniiksa I Verkiijgliui bij ie vounuwwl B I I Apoltiekaro cn L r Taalvtttagenwoardifv vaar ïl Julhis MaBMlMI Vmnterdam Eikeatnat iOS aroit v op ni l fi Wl l i Beril l 1li lr 14 MfW 1 naam en firttrtekwaO BulteDlaailscb Overzicht Reuter seint uit Brussel dd U Mei Een hevig onweer lieeft te Leuven onberekenbare schade veroorzaakt het laaggelegen gedeelte van de stad is overstroomd bet water staat In de straten 80 cM tot 150 M hoog Een muur van 80 M is ingestort Ook do Tivoli brng is bezweken waardoor het verkeer met £ 31k geheel is verbroken Het schepencollege is in permanente litting bgoon Ook Blauwput en Kessel Loo yn ondergeloopen Persooulgkc ongelukken zgn niet gebeurd Drieduizend pelgrims die op bet oogenblik te Leuven zyn kanoen niet verlrakkan Reuier seint nit Londen dd 11 Mei In het Lagerhuis deelde Sir Edward Grey minister van bnitenlandsche zaken mede dat de Porte den Engelschen gezant te Konetantinopel O Connor had medegedeeld dat Tabab en alle naburige plaatsen in den jongsten tyd door Tnrksche troepen bezet ontruimd zgn Later was een nota ontvangen mededeelende dat de Porto niet wil tornen aan het telegram van 8 April 1892 volgens hetwelk een gomecgde commissie zou worden benoemd tot liet maken van een topograpbisi b overzicht en een kaart om du grena vatt te stell n teneinde de stalua quo te handhaven op den grondslag van dit telegram en dat de grens zon toopen van Bofeh in Z O richting in oen bona rechte Ign naar een punt niet minder dan drie mgicn van Akabuh Do Uritsche rogecring aanvaard le dit antwoord dat hoop geeft op een bevredigende regeling ook voor de onderdeelen V Volgens do Ganleis zoo Clemenceau den tegenwoordigen minisier van oorlog Elienna willen bewegen kandidaat te worden voor voorzitter an de Kamer en zon hg zelf de portefeuille van oorlog winen nemen Geruchten over veranderingen in het ministerie kunnen er natuurlgk niet uitbigven in dezo U dagen tniscben eerste en tweede stemming Als de herstemmingen do o erwinning der linkerzgde bevestigen dan verwachten velen dat de gematigde elementen ah Bartbon en Poincaré znllen plaats maken voor meer radicale ministers De Kamer is dit aan haar eer verecbuldigd heeft Uombea dezer dagen gezegd Briason te herstellen als voorzitter Eerst moet er echter afgewacht wat aj Zondag de kiezers vande ISgherstemraings êEVILLETO IM Het Dagboek van den Inspecteur 60 HOOFDSTUK XVI Eene qnaestie van identiteit Goede middag Mr Williams goede middag Graaf Fedovsky zelde de Baron zgne twee bezoeken terstond met hunne namen aansprekende alsof by hen sinds jaren bad gekend Hg sprak Engelseh met een naawoiyks hoorbaar accent Ga zitten ging by voort hun stoelen wgzende terwyi by zelf bleef staan Wat is er van uwen dienst Ik kwam voor eene zaak van belang voor myzelven zeide Williams met eene kalme stem terwgl bg zich nederzette en het eene been óver het andere sloeg en daar ik myn Triend den graaf hier dezen morgen ontmoette besloot ik ham mede bierhean te nemen Ik wenicbte te weten of gy mg eeniga inlichtingen kunt geven Ik vermoed dat gy het kont zoo gy wilt Wat Ji htt r Ttoeg d Baron mat dtMlUo districten znllen uitmaken De socialisten geven thans tot grooto ergenis van de progressisliache bladen hun voornemens te kennen over de herstemmingen Zg zgn niet van plan tegen de kandidaten van het blok te vechten Waar een ander kandidaat der linkerzgde do meeste stemmen had de eerste maal daar zal de socialist die in herstemming komt wykcn Het vooruitzicht op eenig herstel vun de nederlaag van 6 Mei wordt voor de rechterzyde en de gematigden nu zeer gering Zaterdag ia te Argentinië hot congres door den president der republiek geopend De boodschap van den president vermeldt dat de inkomsten van hot nfgeloopen jaar 195 millieen bedroegen d i 6 raillioen meer dan in 1901 Finuncieele maatregelen worden niet beraamd De regoering is voornemens de volgende openbare werken te lat n uitvoeren oeverkanaal van Laplata spoorwegen Resistencia Meta Chaco San Antonio Nahueliiuapi en Rivadavia Octubre kolonie kanaliseering van de Pilcomnyo en aanleg van open forten aan de Lnplata monding Zuterdngmiddag werd nog uit Konstaiitinopel het bericht ontvangen dat Turkije had loegogeven aan EngelMda siaolien as bevel hnd gegeven zgn Iroopen uit Tabah terug te trokken De Porte zond oen nota aan don Engelschen gejani Waarin verklaard werd dnl nooit het plan bestaan bad den stains quo op het pchicreiland Sinui te wijzigen doch dat alleen de Tnrksrbo rechten beschermd zouden worden Nadat ofllcieel de verzekering gageven was dat ook Egypte het bestreden pnnt niet bezetten zou voordat de grensregeling vastgesteld zou zgn werd aan de bezetting bevel gegeven tot den terugtocht De Khedive kreeg hiervan mededeeling opdat de Egyptische autoriteiten thans met de Turkscbo en de officieren van den generalen staf in betrekking kunnen treden over de vaststelling van de grensregeling Heel gemakkclgk schynt dit nog niet gegaan te zyn De Sultan is zeer ontstemd en geprikkeld door den geheelen politieken toestand en vooral do berichten uit Arable steromen hem pessimistisch Hg had een scherpe uiteenzetting met den minieter van oorlog omdat aan den commandant der troepen in Yemen Keizi pasja op zyn herhaalde telegraphische verzoeken geen hulp gezonden had Bovendien ont zenuwachtige baast Ik zou gaarne weten ging de ander den chef met een scherpen glimlach in het gelaat ziende voort of gjj wellicht eene circulaire hebt ontvangen waarin een sig lalement wordt gegeven van een kerel Willis genaamd van wien men zegt dat by in dezo streken reist en juist een persoon is waarin gg waurschgnlgk ambtshalve belang zendt stellen Wy nyn niet gewoon arabtszaken mot vreemdelingen te bespreken antwoordde de Baron terwyi hy aan eene tafel ging zitten en met zyne lange vingers op een hoop papieren trommelde Wat deze bgzondero zaak aangaat zie ik niet in dat ik onder de rnbriek vreemdelingen geteld moet worden zeide Williams kalm Ik ben er reeds een of tweemaal in betrokken geweest eti ik wenseb wat Saksen betreft daar geen last meer van te hebben Ik verlang geene geheime mededeeling maar zoo gy u 4e moeite wildet geven uwe oogen over die circulaire te laten gaan en zelt nwe gevolgtrekkingen te maken loudt gg ny zeer verplidhten Er lieertehte een kort itilzwygen gedurende hetwelk de baron een onderioekenden en doordringenden blik op Williams wierp welken de tonder blikken doorstond Daarop wandda by aich aaatkUpa t r zyde en opende breekt het den troepen aan voedael kleading en bewapening Feizi paaja ia door de opatandelingen bgna omsingeld wat voor de hearscfaappg van Jen Sultan in Arabiü noodlottig wezen lou Want de Sultan weet wel aar do achoen wringt V Over de betrekkingen tnsschen bet kabinetQoremykin en do Russische Doema wordt uit Petersburg gemeld De Tsaar heeft Ooremykin zyn wensch te kennen gegeven de libarale hervormingen in to voeren die do Doema zal aannemen maar tevens droeg hy den ministor op in alle ernstige gevallen van ongeregeldheden represalllemaatregelen te nemen Deie bevelen zgn natuurlgk zeer rekbaar zy zyn vaag zoonis alles wat van regecringsayde in Rnsland bevolen wordt En all het op de consequentie aankomt van hetgeen beloofd wordt schrikt men terng Van verschillende zyden wordt gewezen op bel plan van Qoremykin tegenover de Doema een politiek van uitstelUn en afmatten te volgen en alle hervormingen in de eerste plaats de amnestie eerst ter goedkenring aan den Tsaar voor te leggen wanneer uitstellen niet langer roogelgk is Dit zon werkelgk de meest verkeerde politiek zgn daw noodeloozo voibillering gewekt wordt ukjHl dMl dier politiek verbrokkeling der linkertyde van de Doema tocb niel zal worden bereikt Jlet algemcone stemmen besloot de Doema op d H itnoodiging van het gemeentebesinnr van PuE bnrg om een feest ter ecre der volksvertegMiwoordiging by te wonen at wgzcnd te antwoprden daar de tyden veel te ernstig zgn om feest te vieren De algemeene werkstaking In ItaliS ia a1 weer geëindigd ten minste In do meeste plaatien Op enkele plaatsen heeft de minderheid die de staking wilde voortzetten zich tot ongeregeldheden laten meeslepen Maar toen de politie in Rome op verzoek van bet arbeids iecretariaat alle gevangen genomen betoogers in vrybeid gesteld had werd he einde van de staking geproclameerd Mi de arbeid weder opgevat Het is oproerkelyk met welk een discipline do werklieden dairsrbeid neerlegden en dien weder opvatten op bevel van het secretariaat De socialistische afgevaardigden hebbsg hun aanvrage om ontslag als Kamerlid gg handhaafd en de Kamer heeft de door b a bezette zetels vacant verklaard en nien tg verkiezingen gelast Het beroap op de j eene lade Welken aaamf vroeg hy Ik geloot dat hy zich Willis Henry Willis noemt luidde zyn antwoord De Baron nam een papier nit de lade en wierp er vluchtig een blik in Vervolgens beschonwde hy zgu bezoeker ditmaal met eene byzondere nitdrnkking Zendt gy wenichen dat ik bet voorlas n roeg h Dat ton my hoogit umgenaam tgn zoo het a niet te veel montKX anlwëordde Williams zich op zyn aaak zettende Do Baron las het volgende Henry Willis Amerikaan Lang vyt voet tien duim Tengere gestalte Haar glad knevel bruin Goed voorhoofd arendsnena gryze oogen Spreekt langzaam aangenaam voorkomen welopgevoed Geeft zich nit voor een gewezen koopman die voor zyn genoegen reist Deze man hield eertgds een speelhol in ëëno van de straten van New York Werd driemaal gearreiteerd maar weder op vrya voeten gesteld Wordt nu verdacht talsaris te zyn de aanvoerder van eene bende welke zich voorstelt de bankiers op het vastend te ezploiteeren Heeft eene bruine viBopde linkerwang vlak boven zgn knevel P omstreeks 96 jaar Dank u Baron zeide Williams die vrooiyk glimlachende naar deze beschryving had geluisterd Nn daar hapert niets aan vindt gy ook Bieir Zaagt gy colt iemand zera zal thana dus toch plaats hebben D socialisten bobben te Brnssel tot voorlichting van de kiezers een papier laten aanplakken waarop een rede afgedrnkt staat van bun partygenoot Deiirte Als opschrift hebben de ioeialiiten er bo en gezet da fiches van den aartsbiisebop Deitrëe h t in de Kamer eenige dagen geleden oon gedeelte voorgelezen van oon toespraak door wglen mgr Goossens aartsbisschop van Mee helen tot de katholieke goestelgken van yn aartal isdom gehouden Mgr Goossens vroeg aan de geestoiyken bom inliclitiogen over personen te verstrekken Deatrèe wilde het voorstellen dat de aartsbisschop dlo inlichtingen verlangde voor politieke doeleinden maar de katholieken verwgten Destr ie dat die alecbta een deal van de toespraak des aartabisschopa heeft weergegeven en dat nit het venwegen gedeelte dnideiyk biykt dat de inlichtingen die mgr Qooasens vroeg niet met de politiek te maken hadden De bloedverwanten en erfgenamen van wglen mgr Goossons oordeelonde dr t dit aanplakpapier da nagedachtenis van den aartsbisschop besmet hebben een klacht Ingediend tegen don drukkar van het stuk De clericale bladen verheugen zich by voorbaat over dit lastorprofe en preken de verwachting uit dat du kwade trouw vnn hun teg nataatara er nog beter door zal nilkoatn Het eigenaardige van deze aanbrengingsgeschiodenii bg de Belgixriiu verkiezingen ia dat zy geheel overgenomen is van do Franschen Men ziet hier wcor nit hoe sterk de invloed is dien du gebeurtenissen in Frankryk op België uitoefenen Het is werkelgk zot looals de clericale bladen do kiezers waanebnwen tegen het Comhisme alsof Comboa een Belg was Van do misslagen der llnkerzyde in Frankryk maakt de rechterzyde in België gretig gebruik De nanbrengingszaak waar generaal André door gevallen is die in Frankryk aan don naam der vrymetselaars zooveel kwaad beeft gedaan vatten de Belgische clericalen op als een buitenkansje voor hen Zooall de linkerzgde In Frankrgk onlangs een clericale aanbrengingszaak hoeft ontdekt die geschikt was als tegenwicht togen de aanbrengingsznak van de vrymetselaars lo dienen zoo heeft de linkerzydo in België nn ook uitgevonden dat de clericalen in België zich aan het miidryf aanbrenging cbuldig maakten In do Doema zitting van Zaterdag j I die ecnigizins op Mr Henry Wiilii goloek r Fedovsky onderdrnkte met moeite een uitroep van verbazing Het signalement dat do baron zoo pas had voorgelezen paste tot in de kleinste by onderhoid op Wiliiams zelven Gedaante gelaat houding alles stemde overeen Een photogram iion nl l nauwkeuriger zyn Het ebeen onmogeiyt niet te gelooven dat William en Willis een en dezelfde persoon waren En toch wal Williama hier kalm het hol van den leen binnengetreden en verzocht geconfronteerd ta worden met het bewya van zyno eigene misdadigheid 1 Was hy van plan schuld tè boiyden en zich over te leveren 1 De baron wist niettegenstaande hy bet trachtte te verbergen biykbaar ook niet hoe hy bet er mede had Hy zag hot papier ten tweede male in legde bel neder en streek zyne kin Vervolgens stond hg op liep naar de denr opende deze en prak met gedempte stem enkele woorden tot Iemand die buiten stond Nadat hg weder plaata had genomen zeide hy op levendigen toon en met een glimlach welke zgn gelaat ophelderde Welnu Mr Williami hebt gy het een of ander op te merken Wordt vmol t i