Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1906

DE SCHIPBREUK t 0 der lelMrng taf e i wrf l OU WOK SDAG iO MRI 11 06 s avonds H uur in de Kolfzaal der Sociëteit ON8 GKINOKGK M SOIIISTEIli Mevrouw JEANNE BR0EK LANüBÉ 8opiaan Nümegen J Zn Zi T J De Heer JOH SCHMIEB Ba Amsterdam De Heer BRAM AN DEtt STAP Baryton Delft ftr Zie lerder groote lljettei EENISDEFOITANTBEE Donderdag 17 Mei 1900 o 10030 45ste Jaargang ftOMCHE COÜRAMT l ienwS en Advertentieblad voor Gouda en O instreken TtMm n t St Dp Uitgave dezer ourant geschiedt d a g e I ij k s met u tzoii leiing an Zon en Fct Ktdagen De prijs per drie maanden is 1 franco per post 1 70 Afeoniieriijke Noniniers V IJ F C E N T E N TelefooH a 119 A DVEUTENTIEN wonlen p pl niM van 1 5 regels A 50 Centen ieden regel me r 10 Centen Groote letters worden lH reken l naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëij tot 1 uw ik midd zy die wenschcB lid t worden vta bet nieaw opgericbte Algemoene Ziekenfonds voor Gouda kunnen zicb aanmelden by de daaraan verbonden geneeiheeren Ur 1 H BAKKKK filEMEUKtt e VB BOKK B 0 3 KVKKS Dr P J A LEVEDAO Dr A MOtJTAGNE U U 8PEUUT H J DE VOOOT ol by de boden vu het Fonda U J KiiUX Haam iOaa Q A SCUOTBÜKülU MinderbtoedflfItMg lU2a Aan dit FoBdi xi a al apotheker verbonden B J H BOEES y A ÜKE E UBKNDEL J C HABTMAN Plrma H ö Hobi iukkk C LUÖEB A H TEEl E t lrina l WEUKH Uuuda 14 M l taOU S POLAK A Baruch de la Pardo Mee Dentiutes van Aiimterdaui oll tt DONDEllUAH 10 MKl fti vervolgen elke DONDEHDAU van lO öaur by den Heer J SCIIEEIOÏR Bwge iouwe C m Ie liouda l j spreken en ook aan bnii te onlbiedec lyn voor het pla t enï nKUNSïTANÜEN en UEBITTEN volgens het Dlouweto yiteem KUNSÏÏANDEN v B al I 1 60 per tand UEHEELB UEBITTEN van al I 30 RDNSTTANÜEN met eo zonder verhemeltepiaal ontaerkbaar in het Uriigen van al I 2 W per tand met 5 jaar cbrilteiyke garantie Deie tanden lyn van kleur geiyk fn ïllten even vait al echte tanden TaiutheeUcHHdtge behandeUug geheel pijtilou lolichtingen kosteloo Ook aan hnli te uutbieden DRACHEN QUELLL FUSSCHEN WORDEN OP REKENINC GtSTElD O0CH B J TERUCOAAF VERCMO Vx LITER X 15 CT INATUUR BRONWATER Verkrögbaar by M M BELONJE Jb Gouda Zenuw en Maatflijders wordt it overtuiging al eut werkeljiki holp 10 deu nood het boak aanbevolen Na ontvKigal vaa adrw per briefkaart nor H a t boekje franco per poet toegeamaen door UIX KPOBL 8 noekb Z ltbomraol Woud Dr k VM A BEINKHAN Z WEftliLD SUCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract wordt aubevülen tegen BorKtaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijnihoegt Borsipijn Keelpijn Heeschheiil enz UMCLIAXTltB ia verkrygbaar by alle voorname Apotbokora en Drogisten in grootte en kleine Bteden dorpen n gehnchten in Nederland Frankrijk mtUcUand JCngtUnJ Amtrika NtJ IndU 0 f Hintr Kalonu Trannaal em j HBLtAHTUK werd 9 maal met Gouden 3 maal net kcre Medaillea bekroond MKUAlfTUt in acona 1 0 40 I 0 70 on l UKLIAVTUS in doosen tabletten I V 0 en f 0 1W Eenitre fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninkiyke Stoomlabriek D Uoningbloem Den Haag V rlrKttbHir bü Firma WOLFF Cr Wenthaven 19H o ia URENUEL Gouda ktrkadlJui A N v ZBS3BN Sckoonkown U v WIJK huitoa A aCIIEBlt h1 Ji P W T KDB M i a K VA nea HELIDEN Ie ReeuuM P v u IIKIJÜEN Wadding n m P A oi OBOOT A lOmü OmUuiaUr J H KASTELEIN PoUbroeUrdam I UIKKEK te Beiuckvp V AII8t ilUWI C Laat D niet misleiden door 4M y Sfr fop Het klooiter SanetaPaulo AliilIJ bestaat niet dan Strooi uan geenerlei waarde Soel groelende Jap nsilie BloemeDverslering mitz HIscliung 1 hijK iitlcrü l lt ui l l ig btnncii vier iliigon gro t W itt kO w huil kamer ventler Iwlooii timihui kflUi mun n enn wu l mat friuii ifTooii en liloumon tiograoul uvn mnt Imi Tbeophil Zïegler iinel Rroelenda vuinl rlm iilijk siiul H l iHM ii tlfii Xorlul iii lyki ii lyil wfirtli altwi met fmiit j roon I liltn iinjii I ll kliniplniiU ii Wekt wiï k ea I wi lrifkemli iuii n iiif5 nniih K urviirtprpiiliiii aiuwoI ill ilüii kmnar 1 m l ii tniii of I H o mp tt ii Bakkfm Kusmjii mz overal I kiui mun winU n bh na ilnu öf fier l f ii 1 ki uit bot wuwl uit üu liet ft iiuüi vin f r niets 1 iiKjor to loiïii dan lio tukken op te Itimleii I i ii dati grwinii on blooien ze den ganseheii I mn BT Uil laat in don Uorfit Schooner ge ïiL ht kiui len tieh niet vootitetlen Ik vorx md le p mi din van hot Iwdnig 1 pak TheophU Ziegler 8 snel groeiende Bloomenvor ierlDK BUU MUchung voor f 1 5 paKJee f 4 50 10 P kjOa f 8 60 irmm Rvrnd ur 10 mirt itra THEOPHiL lEÖLEll Keizer irr 353 Amsterdam Uvwanoier der Kotterl jk KoBuiklijka Tuigen P HOPPE Egelantiersgracht AMSTERDAM HOfI EVfcKANCIEH BURGUNDY rerkrOahamr 0 II tr ê$ier $ Mdtr Taurtdiir ii4 ouUiU 1 VAN IliHU goos a BA IIUi8 C v nsoerze iering inaat$cl appl W m t ClMlW ll K PW 1 OIH Iwn I 1 00 000 ADVERTMTIM in alle CouraJiteii wonlen aangenoman door het A lirerteiitl Bureaii v i A BHtNüHAN ZOON Mm wordt verkocht op t HEKK UleU niT tin SiAOUcuM tav M UAVËNSWAAY ZONEN QORINCHKH Deie TUBBEN woiden afgale fotd ib verzegelde pakjes van m liM I fli hal en etn Ntd otu met vermeldinit van Noniiner es l Prijs voorzieu van ueveustaani IMerk volgeus de Wet gedepo roetjrd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J O BIJL voorheen J BRËEBAART Lz Een nieuwe Drank rorffsNOVAgagao GEFABRICEERD vag de ijnsle ailiiciHidIste duurste CicaoliMieD Deze Cacao is bg inkoop wel iets hooger in pros doch iu werkelgklieid de voordeeligst dnnr men van dosoMOV C CAO in het gebroik vfüv voel klt iOL te horveel held bebuoft iliiti van goedkenpere soorten K K K PRIJS f i o t o s so Kilu voldariiilK voor 180 Kopjicfl UEOOKDEEI ING van het Mikroskopisch on Chemisch Ijiiborulorinm v in VAN LEDDEN HUL8EB0SCH Amsterdam 26 1 UG Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemnkkeiyk oploFbaarheid de bgzonder lljne genr en smaak maken te bovendien tot een eerst klasae product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Yerkrijgbaar bij T CilEBAS albier en Metaalpoetseztract merk UOOD KRUIS uit de fabriek van Firm H SABDBMANN ta Zevenaar en Emmerik tpaunem é kra Verkrygbaar to Qoud b R ZANDVOOET H A CATS H ZANDVaOBT J 8 MOSSEL Firm L DE JONG A DROST U Woerden bg N DE KKÜIJFF BullcuiaBdsch Overzicht De Kölnische Ztg bevat op het laatste oogenblik nog een nadrnkkelgk protest tegen de reisbelaiting die de Rgksdag welhaast in derde lezing tal behandelen Het is vreemd toegegaan met dat wetsontwerp De regeering had aanvankeiyk voorgesteld de belasting in den vorm van eau vast zegelrecht te heffen De meerderheid in do commissie vond bet wenscbeiyk in plaats daarvan een belasting voor te stellen berekend naar het aantal af te leggen kilometers Naderhand keerde de commissie echter tot het zegelrecht terug en daarna weer tot het kilometertarief Maar toen dit laatste reeds in het verslag van de commissie was opgenomen is de meerderheid in de commissie nog eens van opvatting veranderd en heeft zy de afspraak gemaakt dat men in den Ryksdag toch voor het vaste zegelrecht zou stemmen Aldns is dan ook geschied De aarzeling en besluitrloosheid van de commissie bewgzen reeds meent de Kij Dische dat een vraagstuk hetwelk zoo vër strekkende oeco nonische gevolgen moet hebben eigonlgk nog niet rgp voor beslissing is en niet ge chikt lykt om hals over kop wettelgk geregeld te worden Het blad zet dan uileen hoe zwaar de belasting moet drukken op menschen die veel van het spoor gebruik maken vooral op hen die veel voor hun zaken reizen en op de bewoners van tuin en voorsteden in de nabgheid van de groote steden De Bondsraad heeft nn tnsschen de tweede en derde lezing van bet wetsontwerp nog te beslissen of de door de commissie verzwaarde belasting wet zal worden De Küln Ztg wil zich dien korten tusschentyd ten nutte maken om nog eens tegen de invoering van de reisbelasting dringend verzet aan te leekenen want het is eenongerymdheid in een tyd van oeconomische ontwikkeling en verkeersleven in een tgd waarin alle wetgevende en administratieve machten middelen beramen ten einde bet verkeer gemakkelgker te maken en uit te breiden het is een ongergmdheid in zulk een tgd juist dat gedeelte van het verkeer te belasten dat in vergelgkiug met andere landen in Ottitscbland reeds met de hoogste prgzen belast is Het gaat eenvoudig niet san en druischt tegen alle oeconomisch besef in dat weeldevoortbrengselen als bier en tabak ontzien worden en in hun plaats de belaogrgkste en minst daartoe geschikte oeconomische schepping uiterst zwaar belast wordt Het is betec de financieele hei vormingen slechts gedeelteiyk uit te voeren dan zich t EUILLETOX Het Dagboek van deir Inspecteur 61 Ik vertrouw dat dit alles wel in orde zal wezen antwoordde Williams in zieb zelven lachende en uit een binnenzak eene groote jochtlederen portefeuille halende welke propvol brieven en andere documenten zat A1b ik slaap droom ik somtgds dat ik Henry Willis ben maar als ik weder OBtwaakt ben herinner ik me verschillende dinges welke me dringen bet weder in twgtel te trekken Ik weet niet dat ik dien heer ooit in levenden Igve ontmoette maar onlaaga heb ik tal van peraonen ontmoet die het er voor hielden dat ik Willis was en eena of tweemaal heb ik heel wat moeite gehad om hen te overtuigen dat zy zich waarsehynigk vergisten Derhalve draag ik nu zorg tegen alle gebenrigkheden gewapend te zyn Ik kwam bet laatst van Pargs waar ik leor bemoeiiykt werd de Franseben zyit knappe kerels maar wat vlug met het mak B van gavolgtrekkingen looab gy misschien hy dea Uataten oorlog hebt opgemarkt op een weg te begeven die een bellend vlak afgaat en bewgzen zou dat de hoogste rgksoverheid de teekenen des tydf niet verstaat Lord Wemyss bracht gisteren iu het Engelsche Hoogerhoia de verdediging van bet land en de wenschelgkheid om de militie tot dienen te verplichten ter sprake Lord Portsmouth de ondersecretaris van oorlog zeide daarop ongeveer hel volgende Er bestaat een mobiliseeringsplao waardoor men vertrouwt in geval van nood even snel als eenige vastelandsche mogendheid loger en vloot mobiel te kunnen maken Er zgn ook plannen van verdediging voor alle bevestigde havens uitgewerkt zoodat men een plotselingen aanval zal kunnen weerstaan Admiraliteit en legerbestnur hebben voor die plannen in volkomen overeenstemming samengewerkt Voor de militie diens lplicht in te voeren ia de regeering niet van plan maar zg overweegt hoe de militie te maken tot een voortreflelgk geoefend wapen dat hol staandj leger binnen en buitenslands ondersteunen kan Zoolang de vloot op de hoogte van haar taak is is t niet noodig op andere wgze tegen oen aanval voorzorgsmaatregelen te nomen Toch is bet legerbestunr zelfs op een onwaarschgnlgken inval bedacht Proeven hebben getoond dat een vreemde mogendheid geen troepenmacht van 10 000 met geschut landen kan zonder dat het Kauaaleskader dat met de Engelscbe kust voeling blglt houdan ingrg t De regeering zou een plan om do vrywilligers voor kustverdediging te gebruiken in overweging nemen In de Zondag te Aarau gebonden algemeens vergadering van den Zwitsorschen Vredesbood is besloten aan den Nationalen Raad en den Stendenraad het verzoek Cc richten Instemming te betuigen met de motie voor verminderde wapening aangenomen door het Engelsche Lagerhuis Ten aanzien van de anti militaristische beweging word de volgende motie a ugeaomen De Zwitsersche Vredebond veroordeelt in het belang van de veiligheid en het vertrouwen op ons leger de onbezonnen en onwettige actie der anti militaristen en wyst op de gevaren welke voor een staat met een zeer uitgebreid kiesrecht kunnen ontstaan door ophitsing van de weerpUchtige mannen De bond geelt der regeering de verzekering dat zg ton volle op de Zwitsersche vredevoreenigingen kan rekenen waar hot geldt hot land tegen binnen en De Baron knikte met het boofd en glimlachte even De overwinning bg Sedan was eene gebenrtenis welke nog niet zoolang was geleden of Dnitschers vonden bet aangenaam er aan herinnerd te worden welke eene verkeerde gevolgtrekking de Franschen bg die gelegenheid gemaakt hadden Nn heb ik hier liet Williams er op volgen terw l by den elastieken band van zyne portefeuille deed en deze opende eene verzameling stukken om te bewgzen dat ik en de man die op me Igkt verschillende personen zyn of dat ik in ieder geval Willis niet ben Hier ia vooreerst myn paspoort dat ik de vorige week liet viseeren zooals uit de dagteekening biykt Vervolgens is hier een briel van den gezant dor Vereenigde Staten in Frankrgk dien ik persoonlgk ken dan is hier een schrgven van mgne advocaten in NewYork betreilende eenige geldbeleggingen in het londs van den Wester Spoorweg daarby it zooals gg ziet een brielje van Sir William Varnon Harcourt den Kngelschen Secretaris van Binnenlandsche Zaken wiens vrouw eene Amerikaansche dame en door huweiyk eene nicht van mg is waarbg hy me verzoekt Lady Harcourt te vergezellen naar de Galerü In het Hnis der Gemeenten by de behandeling van de Ljind Bill hier U een britlje van W W Story den AmelikuBMhra bNldhoBwar t Bioma wairia bBlMalandscfae gevaren te beschermen De bond verwacht evenwel dat lig zich iu de toakenst zal mogen verheugen in den steun en da sympathie van de autoriteiten en het volk In het Lagerhuis heelt sir Edward Grey de minister van buitenlaudhcbe zaken eergisteren modedoeliogen gedaan over de nota die de Turksuhe regeering in antwoord op het Engelsche ultimatum aan sir Nicholas O Conor overhandigde Daaruit biykt dat de Porte de Engelsche eischen aanvaard heelt en toestemt In de benoeming eenor gemengde commissie voor de grensregeling op den grondslag van de overeenkomst van 8 April 1892 Maar uit die medudeelingen bleek tevens dat alles niet zoo vlot ging als de tolegrammen wsl deden gclooven Zooals wg reeds vermoedden heelt Turkge eerst nog eens getracht een onvoldoend antwoord te geven De nota van de Potte bevatte bezwaren tegen de souvereiniteitsrecbten en tegen do plaatsing van Engelsche grensposten Deze toevoegingen en de geheels toon der Turksche nota bevredigden don gezant volstrekt niet Hy zond de nota aan de Porte terng en ontving toen eer nieuwe waarbyTurkye de Engelsche eiaehen volkomen aannoemt aaMw anige toevoeging De zonderlinge uitvallen van enkele Hon gaarscbe persorganen tegen Dnilscbland naar aanleiding van het aangekondigde bezoek van keizer Wilhelm aan Keizer Franz Josel bebben zoowel den leider der onalhankeiykspartg minister Kossuth als den ministerpresident dr Alexander Wekerlo aanleiding gegeven bun meoning daarover te zeggen Franz Kossuth zeide dat di uitingen eker niet in overeenstemming met de openbare meening in Hongarye zyn Hongarye is steeds doordrongen van bet bewnstzyn dat het er groot belang bg hoeft met Dnitschland op goeden voet te staan uit politieke overwegingen wyi Hongarye het bondgenootschap zoeken moet van de groote mogendheid van wie het waarschgniyk den kracbtigsten stenn verwachten kan uit economische overwegingen omdat Dnitschland de beste afnemer voor Hongarye is Dit is het standpunt der regcering en in het belang van het land is zy voornemens daaraan streng vast te bonden overtuigd dat ook Dnitschland de noodzakeiykheid zal inzien de wenscben on belangen vsnHongsrye tebegrgpen eo te bevorderen Haar het heelt in Hongarge een pgnigken hy van een dioé spreekt ik laat het u alleen zien omdat de dagteekening er van 3 October een van de dagen is waarop men zegt dat Mr Henry Willis in Weenen is geweest hier is eene qaitantie van Oebrs Urown te Londen ten bedrage van tienduizend ponden sterling by hen gedeponeerd in November nu tien dagen geleden en om kort te gaan hier is de porteleuille en gy moogt er uitnemen alles watgy er van Willes in kunt vinden Hy had de papieren één voor één in de volgorde waarin hy ze i pnoamd aan den baron overhandigd legde de porlefouillo op de tafel en wendde zich met oen scbalkschon glimlach tot Fedovsky De Baron onderzocht de documenten met eene onverschillige houding Men kon uit de uitdrukking van zgn gelaat geene enkele van zyne gedachten raden Er sprak inderdaad eene zekere onverschilligheid uit zgiie wtze van doen alsof hy de zaak in ieder gei al van weinig belang achtte Maar mocht by onverschillig schynen Williams bleek er volstrekt geen belang in te stellen Hg strekte zgne lange beenen uit haalde ëen pennemes met paarlemoeren heft uit zyn zak eo sneed met Olympische kalmte zgne nagels al Hy hield zich biykbaar overtuigd dat men omtrent de zaak slechu ééne gevolgtrakklog koa makaa indrak gemaakt dut Dnitschland op het afsluiten van een handelsverdrag aandroBg op een tydbtip toen in Hongarye de regeuring tengevolge der politiekü tou itanden geen wettige handelingen kon doen zonder zelfs to onderzoeken ol de regeeriug het recht bad namens Hongarye Ie spreken De regeering is achter overtuigd dat Dnitschland daarby niet het plan liad Hongarge te griuven zy Zlrl pogen het traclaat spoedig te doen aannemen waarna de bitter gevooli us dio tegen Duilschland in sommige kringen bestaan wel spoedig zullen verdwenen zyn In het ontwerp adrea van antwoord op de triionrede van de Doema over hetwelk gisteren werd beraadslaagd wprdt gezegd De Tsaar verklaarde in zi n rode tot da volksvertegenwoordigers beslist dat hj on wrikbaar de instellingen zou handhaven waarbg het volk het recht wordt gcgevun de wetgevende macht in vereeniging met zyn monarch uit te oefenen Da Kgks oema zal niets onbeproefd laten om de grondslagen van de volksverlegeuwoordigiog tot de hoogste lolkonienbeid te brengen De opwekking van den ïmar tot gemeenschappeiyken arbeid voor het valzen van het vaderland vindt levendigen weerklank in de hartin der algevaardlgdoii dia volkomen etttgszlnd zgn in bm streven om Rusland te doen lierlcvai Hi t land hooft Ingezien dat bet zwakste punt m hst politieke leven het willekeurig optreden der ambtenaren is dia den Tsaar schelden van yn volk het volk heeft met geestdrift het manifest van 30 Uet begroet maar reeda de eerste dagen der vrgbeid werden verdnisterd door degenen die de grondslagen van het manifest met voeten traden Terechtstellingen luaillades en inhechtenisnemingen waren aan de orde van den dag Slechts dan als de ministers tegenover het volk verantwoordeigk worden gerteld kan in de gemoederen het denkbeeld van de geheele onvarantwoordeiykheid van den montrch wortel vatten Alleen een ministerie dat het vertrouwen van de meerderheid der Doema geniet kan hel vert ouwen in de regeering versterken daarby moet dan tevens bet beginsel van de verantwoordel k held van do regeering aan de volksvertegenwoordiging overal wortel schieten Het ontwerp oischt verder alschaldog van den Ugksraad die een scheidsmuur vormt tnsschen den Tsaar em het volk verder vryheid van geweten van het woord van de pers het recht van vereeniging tol staking en vrgadenngfn daar zonder Üe llsroii deed nu de papieren weder in de porteleuille en overhandigde deze met eene buiging aun William Ik geloof niet dat gy u tan opzichte van Willis ornigszins ongerust behoeft te maken zeide hy Deze papieren zonden me uvcrtuigtn Zg zyn voldoende Ja het is alles in ordo maar ik weni chtu het genoegen te hebben bet u te hoorcn zeegen hernam Williams lk gi morgen naar de bank om er wat geld nit te llgten en ik bond het er voor dat bet verstandig zou zgn u daarheen mede te nemen Ik vooronderstel dat gg een krodictbriel by u hebt f zeide de baron In het voorbUgaan gg moogt dien daar gg er over spreekt ook wel even zien merkte Williams den brii l uit zgn zak ha lende op lk kocht hem van Oebrs Brown in Londen legelgkeityd dut ik deposito gal Ik heb er slechts eens op getrokken Het trol Fedovsky dat de baron dit document veel zorgvuldiger onderzocht dan de andere papieren Uy bekeek nauwkeurig het gegraveerd hoold hot papier en de handteekening Maar het onderzoek scheen bem volkomen tevreden te stellen en by overhandigde het papier met onmiskenbare hartelgkheM den eigenaar weder Wenk tmelgS