Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1906

deien urondalag een hervorming der eocinle toestanden ondenkbanr is bovendien gelijkheid vnn alle burgers voor de wet nischafflng van de doodstral tegemoetkoming in de behoeltëti der landboawende bevolking en der arbeidersklasse eindeljik bevordering van de volksontwikkeling en inwilliging v n do oischen dor alzonderIjjke nationaliteiten die slechts dan innig met elkaar vereenigd kannen heeten wanneer rekening gehouden wordt met hunne eigenaardigheden Ten slotte verlangt het adres volledige politieke amnestie als eerste onderpand van wederzjjdsche overeen temming tuBschen den Tsaar en het volk De Oostenryksche minister president Ho honlohe verklaarde dat het eerste pnnt van het regeerings program een hervorming is vnn het kiesrecht op den grondslag van het algemeen stemrecht dat tot eene overeenstemming zal leiden op de andere punten Wat de Ilongaarsche quaestie bctrelt zal de rogeering krachtig waken tot handhaving van de Oostenrjiksche belangen Do regeering verwacht een flinken stenn van de Kamer De Kamer zal Vrijdag over deze regeeringsverklaring beraadslagen Het onderwerp van alle gesprek1 ken te Utrecht Wy beschonweu de bewoners van Utrecht 1 700 te zeggen als onze buren en wat voor I hen belangrgk is znt ons eveneens interes1 seeren Het volgende wordt thans druk 1 aldaar besproken I Mejuffrouw H Wolf wonende Achter do 1 Gasfabriek 78 te Utrecht meldt ons Ik kan U niet genoeg dankzeggen voor de uitj stekende resultaten welke ik met Foster s Rngpyn Nieren Pillen verkregen heb SeI dort mgn bevalling lieb ik immer aan een 1 nierziekte geleden vette nieren Somtgds kon ik baast heelemaal niet urineeren en 1 dnn weer lAvamen er abnormaal groote I hoeveelheden Steeds was do urine troebel en met bezinksel en de loozing geschiedde 1 met een pynlgk brandorig govofl Ik was j sedert geruimen lyd nimmer bevryd van een ellendige pgn mei steken in den rug en meer malen had ik hiervoor het bed moeten houj den Ik was mismoedig en begon aan mgn 1 herstel te twgfelen want alles bleef zondur j baat Men raadde mg toen Foster s Jtagpyn j Nieren Fiilen aan en ik wenscbte dit veel 1 besproken geneesmiddel aan een proef te I onderwerpen En dit was myn geink want I reeds na een paar dagen gevoelde ik een i aanmerkelgke verlichting en na een week 1 was reeds bgna al mgn ellende verdwenen I Ik ga thans nog eenige dagen door met Uw I pillen om den wortel van mgn kwaal ge1 heel nit te roeien en zal niet nalaten Uw I prachtig geneesmiddel by voorkomende ge1 legenheid aan te bevelen 1 Ik ondergeteekende verklaar dat het bo1 venstaande waar is en machtig U het publiek te ronken op elke wyze die U goeddunkt De zwakheid der nieren wordt aangeduid door een doffe pgn en zwakheid in den rug De zieke kan nanwelgka loepen De wreede pgn verlaat hem niet gedurende den dag 1 8 Nachts is het hetzelfde terwyi hg met smart 1 in zgn bed woelt en traclit in to slapen 1 nimmer rustende op zgn rug die s morgens I bg het opstaan pyniyker dan ooit schynt Verspreide Berichten Verzeker U dat men ü de echte Foster s 1 Rugpgn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw Wolf gehad heeft Zg zgn teGouda verkrggbaar by de Heeren olfl Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k f 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen FsiNKRIJK Het kiezerskorps van den socialistischen pastoor Lemire heeft den wensch uitgedrukt dat hnn depute in de kamer een crediet van 500 millioen vragen zon voor verdeeiing van grond aan behoeftigen De opperste raad van de universiteit van Parys beeft eergisteren inderdaad besloten een leerstoel aan de Sorbonne aan te bieden aan mevrouw Curie Voor het eerst znl een vrouw in Frankrgk tot het professoraat worden opgeroepen DUITSCHLAND De hoop dat de staking in het middenDuitsche brninkclengebied weldra zou eindigen is weer vernietigd door bet besluit van in nlle districten gehouden vergaderingen nog weken lang in staking te blgven naar het hoet omdat het ondersteuningsfonds nog over meer dan een millioen beschikt Is staking tegenwoordig potverterenf ENQEr iSD Da vet tot afschafflng der dubbele stemmen kwam Maandag in tweede lezing en werd druk besproken de oppositie wilde er niet aan Enkele afgevaardigden denken er aan de wettelijke alschalfing te vragen van de in cafés dienstdoende meisjos de barmaids Op Gnernesey is een aardbeving gevoeld Spanjs Op verzoi k van de justitie te Berlijil heeft de polilie te Madrid een huiszoeking ondernomen in het kasteel van prins Wrede den voornamen zilvordief of misschien juister de man van de kleptomatische prinses ÜOSTEKBIJK HONIUBIJE Te Troppan is weer eens gevochten tassclien Tsjechen en Dnit8ch ri waarbij drie personen verwond werden Te Qraz is een aardbeving waargenomen die 5 seconden aanhield vergezeld van een onderaardsch gerommel Rusland De moordenaar vnn den doodgoschoten commandant der Petersbnrgsche haven is onbekend gpbleven Voor zoover bekend heeft de 1 Meidag zich door geen andere voorv Hen gekenmerkt Volgens do Correspondence Rosse zijn er boerenonlnsten in de gouvernementen Moskou en Toela vele grondbezittingen zijn verwoest Balkan STttK 150 Politieke misdadigeiV meest Bulgaren zijn naar Rhodos Budrum eiiVesan gezonden allen tot levenslange verbanning veroordeeld Ze zullen wel spoedig bg den dwangarbeid in de beruchte marmergroeven te gronde gaan Klaaken uii Schoonhoven yin o Jan 1 Gy stoute man I Wat hebt gy weer misdreven f Nadat Gedeputeerden schreven Dat zy hier klachten kwamen hoeren Toen is bg jou het plan geboren Om wefe te mofi len elk gebrek En goed te praten met je bek Den stank van de privaten Wie zich daarover uit dorst laten Werd door den Carbol uitgejouwd En wie den vloer ervan beschonwt Zoo pas nog in Cement gelegd Roept uit Maar heer mgn tyd Wie durft hierover klagen t En om verbeetring vragen f O Jan Ik schrok ervan Toen ik jou truc doorzag Maar nch maar ach maar ach I Wat is dat personeel brutaal I Wat maken zg een groot kabaal Van al je misselgke streken En legden blnot weer de gebreken Door jou zoo heimeiyk bedekt Wat hoeft dat een a v e ris gewekt O Jan I Gij domme man Hebt gü dan niet aan t woord gedacht Zoo oud wol reeds als ons geslacht Wat Jantje in het duister doet Dat wordt by klaren dag geboet Prosit I Woensdag 8 Mei was een gewichtige dag in de geschiedenis van Schoonhoven lezerWie het niet wist had het konnen merken aan de bedrgvigheid die er heerschte Niet op de markt die had haar gewoon verloop lammeren groentezaden en de Rotterdamscbe kramers De drukte was op een andere plaats Even half twaalf rolde een met 2 paarden bespannen rgtuig door de Lopikerstraat en hield stil voor de openbare school Ie soort lOenige heeren stapten uit gingen de school binnen waar op de binnenplaats reeds een groot getal onders van schoolgaande kindoren verzameld stonden te wachten op dingen die komen zouden Het waren drie Inspecteurs der Volksgezondheid en drie leden van Gedeputeerde Staten die een onderzoek in loco zouden instellen naar de gegrondheid van het beroep van den raad van Schoonhoven tegen het sluiten van de schoof op 15 Jnli a s Kort na de aankomst van deze heeren begaf het DageHJkach Bestuur van Schoonhoven zich van het stadhuis ook naar de school de Burgervader voorop met leege handen daarachteraan Jan Valk met een mooie verlakte portefeuille gezwollen van de stukken en een Wet van Ketelaar die er niet meer by kon in de hand Jan Jan wat stond je dat knap gewichtig Ik bleef stil staan om je eens goed te bewonderen Maar ik moet zeggen je sloeg een kranig figuur Jammer dat je het er zoo belabberd afgebracht hebt Twee stadgenooten hoorde ik zoo tegen mekaar zeggen Nog deftiger as zoo n hooge meneer uit dan Haag Daarachter sukkelde Piet Greup aan ge weldig op zyn tandvleesch bgtend Geen goed teeken dacht ik zoo En werkelgk de taak die deze twee heeren Valk en Greup op zich genomen hadden was niet licht te schatten al haddaa y het in dan raad anderi rosr geiteld Zy moesten daar aan hoeren Gedeputeerden dnideliik maken dat de school niet schadelijk was voor de gciondheid Nu de Burgemeester had royaal verklaard dat hg dat niet kon Wel hadden de Wethouders hem de meeoing van de meerderheid willen opdringen en doen verdedigen Maar hiJ bedankte feestelijk en ging er heen alt toeschouwer of als zyn meening over een en ander gevraagd werd uitte hij zg n eigen oordeel Jan hoe kom je toch zoo dwaas om dat van de minderheid te vergen Oaat het nog niet beroerd genoeg f Bij dat verdedigen waar niat veel van gekomen is ziJn den beeren vier punten tegen gevallen Ie zy hadden de Inapecteur niet verwacht 2e zy hadden niet zoo eol ouders verwacht 3e zy badden niet gedacht dat de onderwözers zooveel bezwaren hadden in te brengen 4e Mocht er niet over den ¥ erbouw gesproken worden Al direct nam de Hoofd inspecteur Dr Ruysch stelling tegen den voorzitter der Commissie van Gedeputeerden dio van oordeel was dat het er nu om ging of de school zon gesloten worden of niet Dr Rugsch was van oordeel dat Gedeputeerden te onderzoeken hadden de gegrondheid van het beroep van den raad lan Valk werd nis deskundige gewraakt en daar ging het onderzoek zyn gang Alle lokalen door de bezwaren van de Inspecteurs van de ondeis en van de onderygzers aangehoord en aangeteekend Het regende bezwaren Wel trachtte Valk of Greup zich tegen dien stroom te verzetten maar in het derde lokaal gaven dezen twee helden den stryd al op en gingen als twee gestrafte schooljongens op de binnenplaats zitten mopperen Jan smeet zyn mooie verlakte portefeuille op een bank neer en Greup heeft bepaald zyn tandvleesch stuk gekrabbeld Raad eens lezer hoe lenk onze Jan als Wethouder van Openbare Werken het had aangelegd om de gebreken der school te bemantelen voor dien dag Hy had in een paar lokalen nieuwe gordgnen laten haAgen die naar ik meen de ronde som van zestig gulden kosten en die later onbruikbaar zullen zgn Voor de ramen aan den Doelenkant had hy den dag te voren de oude jalouziSn die reeds als onbruikbaar opgeborgen waren laten hangen Bg onderzoek bleek dat de dames onderwgzeressen dia zware meubelstukken niet konden optrekken Alle privaten waren zoo sterk gecarboliseerd dat de stank er voor een paar dagen onder bleef Toch was dit niet genoeg voor een paar privaten Daar werd dan ook nog den avond voor Woensdag een cementen vloer in gelegd Een privaat was in de al te groote baast vergeten Daar was de stank dan ook als naar gewoonte Jan je bent een gate vogel Maar ditmaal is het personeel der school je te slim af geweest man zy hebben alles verteld alle trucjes van Valk in een helder licht gesteld En dat was de groote ngd van onze twee kleine WethoudersEn dan staat het niet mooi Jan om het hoofd der school toe te bgten dat hg het recht niet zon hebben om den loodgieter te halen als de school van het hemelwater overstroomt en de platen aan de wanden door het vocht beschadigd worden om direct raad te schaffen En als een onderwyzer meedeelt dat er zomerdagen geweest zgo waarop er 10 leerlingen naar buis gezonden werden wegens hoofdpgn en braken dan moogt ge dat niet in twgtel trekken of ge moet het tegendeel kannen bewyzen En Greup moet eens ophouden met dat verdichtsel langer te debiteeren dat do Schoolopziener in 1902 zich kon vereenigen met een 8 klasiige school Dat is absolnut onwaar Ilat betrof een plan van 8 lokalen beneden en 4 boven op Stellig zullen haeron Gedeputaerden deze indrnk hebben gekregen dat door den onwil van den raad de gezondheid van vierhonderd kinderen reeds veel te lang schade lydt dat de ouders dier kinderen met kracht zgn opgekomen om te protesteeren tegen het langer bestendigen van dien toestand dat zg overtuigd zgn van de woorden van Dr Ruysch dat zy hier te doen hebben met een in alle opzichten onwilligen raad En zoo wachten wg met gerustheid de uitspraak van Gedeputeerde Staten af JAN BAZUIN BINNENLAND 8TATEN GENERAAL T K K o B U A M B H Vergadering van Dinsdag 16 Mei Arbeidscontract Bg de voortgezette beraadslaging over art 1638y verplegingskosten bij ziekte van inwonende arbeiders handhaafde de heer van Doorn lyn amandamant om da varpla gingskosten te doen betalen bg ziekte zoolang de dienstbetrekking duart De heer de Savornin Loh man bestreed het dwingend karakter dezer bepaling fiy zou tegen het artikel stemmen De beer Roessingh achtte het aanlrekkelyke van het artikel gelogen in het ethischhuraanistiBche beginsel waarvan het uitgaat Ma ir juist daarom bestreed hy het dwingend karakter der bepaling De heer ter Laan verdedigde tegenover de bezwarao van den heer Zyima dit dwingende karakter De heer Roodhnyzan bestreed eveneens het amendemcnt Zglma om het artikel niet dwingend te maken doch schrifteiyke atwyking mogeiyk De heer Heemskerk ontwikkelde verschillende juridische bezwaren tegen het artikel dat z i veel te gebrekkig is en tot grove inconsequenties leidt De heer Schokking was het eens met het beginsel der bepaling doch wenscbte de nietigheid der daarmede trydige bedingen uit het artikel te zien geschrapt De minister van Justitie zette niteen dat het begrip behooriyke verpleging iets betrekkeiyks is De verpleging in een ziekenhuis behoott volstrekt niet in de eerste klasse te geschieden Verpleging bg buren of derden wordt niet nitgesloton Is de arbeider deelgorechtigd in een ziekenbus dnn vervalt de verplichting Het amendement van Doorn achtte de minister overbodig Meer gevoelde hg voor het amendement der commissie van rapporteurs Het dwingend karakter der bepaling werd met nadruk door den ministor gehandhaafd De heer Schaper beval hot artikel met dwingende kracht aan in het belang der zedeiykbeid en der kleine luiden De heer Dracker bestreed eveneeis bet amendementFerf ZgIraa De heer Heemskerk stelde voor om da nietigheid van atwykende bedingen te doen vervallen De heer van Doorn trok zyn amendement in De heer Schokking stelde voor de verpleging in een ziekenhuis uit het artikel te doen vervallen aangezien men volgens den minister de verpleging toch overal kan doen plaats hebbeu Dit amendement werd dooi den heer Borgeaias aanbevolen De heer Zgima trok zgn amendement in De Minister nam de amendoraenten Schokking en der Commissie van Rapporteurs over Het amendement Heemskerk verworpen met 56 tegen 28 stemmen zoodat het dwingend karakter van het artikel gehandhaotd bleef Het artikel werd goedgekeurd met 60 tegen 12 stemmen Morgenmiddag half twee voortzetting Gemengfde Berichten Men meldt uit Doelincham Omtrent de mishandeling te Wehl vernamen rwy nader dat in den toestand van den verwonde verandering ten goede is gekomen en alle levensgevaar geweken is ofschoon de man veel bloed heeft verloren doordat de slagader achter het oor was doorgesneden Do 17 jariga zoon die eergisteravond in arrest was gesteld is gisterenmiddag weder op vrge voeten gelaten Hy blgft alle schold ontkennen terwyi de vrouw daarentegen verklaart de verwonding te hebben toegebracht Men meldt uit Haarlem Toen da makelaar George L Smit beslag wilde leggen op de boedel van zekeren gefailleerden R werd hy door dezen met den dood bereigd als hy aan een stuk van de boedel durfde raken De makelaar ging onverrichter zake weg en de curator mr Tuimelaar beeft nu dOn rechtercommissaris met het gebaarde in kennis gesteld Speelzucht in te perken De Semarangsche correspondent van bat Soerab Hbl schrgtt Hyn betrekking brengt mee dat ik in die kringen waar de speelwoede bet weligst tiert een zekeren kgk heb ik zon zonder de minste inspanning een dozg a of wat personen met gering inkomen kunnen noemen wier traktement reeds verdobbald ia voor zy t in handen krUgen t Ongalnkkigst van alles is dat verseheiden naonen de speelzucht van han vrouwen niet tegengaan ttiaar zelf na het kantooruur de kaarten in handen nemen om tot laat in den nacht het edele tjekispel te beoefenen Ik ken gezinnen waar soma den heelen dag niat gegeten wordt anders dan op krediet in de warong omdat de vrouw bet huishoudgeld aan de tjekitafel had verspeeld Onder de ongelukkige mannen die met zulke speelzieke vrouwen opgescheept zitten ken ik ar ook die zich met hand en tand variattaD tegen dan ipaaMairal niMwalk toezicht kan hg thuis uitoefenen als hg op zgn kintoorkrnk zit f Welke scènes heb ik niet hoeren vertellen van klerken die onverwachts van bureau thuis kwamen en hun woning tot een epeelhol vonden gemetamorfoseerd By de familie te Groningen is bericht ontvangen dat de toestand van luitenant Gaarland dezer dagen in oen gevecht bg Losoroarne ernstig gewond gunstig is Zondagmiddag ongeveer 1 uur heeft in de gemeente Diemen een ernstig fletsongeval plaats gehad Twee wielrgders kwamen met elkander in botsing mot het treurig gevolg dat een van beiden van do flets afsloeg en met zgn oog op een paaltje terecht kwam zoodat dat lichaamsdeel geheel uit zyn hoofd lag Nadat hg by een dokter aldaar verbonden was werd hg verder per rgtuig naar Amsterdam gebracht E n zoon van den schipper lkl idle te Zntphen aan de kade ligt bood eergisteren aan een bakker aldaar rogge te koop aan De politie die hiervan op de hoogte werd gesteld en reeds dikwyis klachten over graandiefstallen had ontvangen stelde daarom een onderzoek in met het gevolg dat zg bg schipper M twee hectoliter graan in beslag nam Te zöner verontschuldiging voerde M aan dat dit graan opveegscl was Tan betrouwbare zgdo wordt aan De Tel uit Doorn gemeld De gebroeders K en G van B uit Doorn waren Zondag naar Bunnik gegaan Op hunnen terugtocht worden z overvallen door een hevig onweer Achtor het slot te Zoiat wordt t weder zoo hevig dat do eene broeder voorstelt ergens te gaan schuilen door een woning binnen te gaan De andere broer acht znlks niet noodig en vindt een boom desnoods voldoende voor tydeiyke schuilplaats Zie maar daar rebuilt al een meisje onder een boom Laten wy dtór ook heen gaan 1 En zg vinden t meisje van circa 20 jaar reeds door den bliksem getioflen bewusteloos en bebloed I Door de béide broeders naar een dokter gebrocht bleek de ongelnkkigtf éèn oog te zgn kwgt geraakt en ia zg vermoedeiyk gedeeltelgk verlamd I Stadsnieuws GOUDA 16 Mei 1906 Naar wg vernemen zal de candidaatstelting voor eau lid van den Gemeenteraad in het 1ste district plaats hebben op 12 Juni de verkiezing zoo noodig op 20 en de herstemming op 27 Juni Naar wy vernemen begint a s Dinsdag 22 Mei de reeks orgelconcerten die de heer Spaanderman ons ieder jaar doet genieten Op bet eerste concert zullen medewerken Mej Cato Juyn alt uit Rotterdam en de heer Frans Deirkanf violoncel uit den Haag Het programma is bgzonder rgk en bevat behalve werken van Bach Handel Mendelssohn Dank sei dir Gott aus Elias Reinberger Merkel en P Cornelius ook een werk van den kortelings overleden groeten cellist Antoon Bonman Waar ons een uur geboden wordt van zoo groot kunstgenot daar kannen wg niet anders doen dan ieder aanbevelen bet concert te bezoeken vooral waar de toegangsprys 10 cent zoo gesteld is dat die ook voor mindergegoeden binnen het bereik van hun beurs ligt lerwyi het aanvangsuur op half acht is gesteld zoodat ook zy die na volbrachte dagtaak zich een nor van uitspanning wenschen te verschaffen daartoe in de gelegenheid zgn Den heer Spaanderman die geen moeite ontziet om iets schoons te doen hooren wenicben wy een tairyk gehoor toe G a s c o n t r e 1 e 15 Mei 1906 9 uur namiddag Druk 39 m M Lichtkraeht 14 86 Kaarsen Trmfgr 2 Heden slaagde te Utrecht voor de akte Lager Onderwys Mej J C Schriek alhier Stolwuk Do zangvereeniging Eensgezindheid beeft zich aangesloten bg den bond van gemengde zangvereenigingen Eendracht maakt macht en hoopt op 8 Aug a s deel te nemen aan het hondsfeest te Amsterstol en het alsdan te houden concours OosiWATiE In de eergisteren gehouden vergadering der Hollandsche Maatschappg van Lamjbonw afdeeling Oudewater en omstrekeh in thOtel Doelen alhier zgn voor da in dit jaar te honden tentoonstelling de pryzen vastgesteld Voor bet in te zenden ree enz zyn de pryzen hoogbr dan bg TMagata tantoonatallingen Varmoadaiyk zal de tentoonstelling gehouden worden op 31 Augustus a s den verjaardag van H M de Koningin Door het bestuur zgn bereids de noodigo keurmeesters benoemd De opkomst der leden was flink Hot bestuur werd ook door de leden gemachtigd tegen een vast te stellen prgs de loten van de verloting en bloc to verkoopen 381 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 16 Mei No 19837 f 1000 4300 7699 8742 en 11667 ieder f 400 611 13172 en 14556 ieder f 200 2720 6194 013 784 12632 15037 en 20480 ieder f 100 Pryzen vnn 1 70 57 3892 7985 10452 3408 16754 18848 387 4316 98 74 3514 16941 94 545 52 8043 10500 18636 17008 19165 641 4645 44 10893 51 40 68 43 54 8130 10387 13719 17116 80 908 5144 93 1 185 35 17261 19829 1035 89 98 11322 13894 17395 67 99 5203 8250 11522 13912 17475 65 1121 5423 8497 11623 57 17567 19939 1214 5764 8556 93 14284 17655 57 1519 5846 77 11842 14301 98 70 50 6438 8705 77 14571 17725 20045 67 54 21 11938 92 17976 48 1904 6552 41 12263 14869 18040 20139 47 6712 74 12464 14972 68 47 70 6991 9452 12672 15000 18152 202Ü0 2085 7000 9848 12763 15118 79 40 2241 49 9910 12850 15303 91 47 2667 7266 53 97 15459 18548 20695 3079 7347 10018 13085 15613 64 20709 3312 7489 28 13156 16749 1878 76 3447 752910180 13366 15881 18840 20835 54 62 84 99 16185 Rechtzaken Door de Arrondissements Recbtbank te Rotterdam werden gister o a veroordeeld C den O 17 jaar en M van R 19 jaar beiden visschers te Reouwgk wegons mishandeling van Johannes Balvert dien men naderhand verdronken in de wetering heeft gevonden ieder tot 9 maanden gevangenisstraf mot afirek der preventieve hechtenis van 16 Febrnari tut 8 Mei 1906 S Jongencel Czn K Jongeneol Szn en C Jongeneol Ezn resp 19 18 en 18 jaar ellen visschers te Keenwyk wegens mishandeling van personen op den openbardn weg resp tol drie vier on een maand gevangenisstraf S Jongenoel Czn 19 jaar arbeider te Reenwgk wegens aanranding van personen op den openbaren weg tot 3 maanden gevangenisstraf K Jongeneol Szn 18 jaar visschcr te Reenwgk wegens eenzelfde misdryf tot 2 maanden gevangenisstraf Vervolgens stond terecht Uit lonter baldadigheid had de 2S jarige C D boerenarbeider te Zevenhuizen by N van der Hee te Hillegersberg op den 18en Februari een gordyn afgerukt dat daardoor zoo beschadigd werd dat het niet meer te gebruiken was Bg herhaling worden er baldadigheden gepleegd ten huize van de familie van der Hee GeSischt werd 14 dagen gevangenisstraf Niet aanwezig was F H 30 jaar huisvrouw van A C S zonder beroep la Krimpen a d IJssel Op 14 Maart had zg de 21jarige dienstbode C van der Schelling uitgescholden voor dief en stinkeit ongezegd dat zg van vuil aan elkander kleefde De aanleiding biertoe moet gezocht worden in eene qnaestie die de beleedigde gehad heeft met beklaagde s echtgenoot Eisch f 3 boete subs 3 dagen hecbtenlH VERSCHEIDENHEID Men meldt nit Wageningen De stakende steenarbeiders zyn heden nog niet aan t werk gegaan De roden is dat de grondspoorders die het vorige seizoen 20 cent per knh M verdienden en wier loonen tweo maanden vóór de staking met 2 cent waren verlaagd thans ook herstel van het oude loon vragen op welken eisch door den heer Oideonse nog niet is beslist Men meldt nit Amsterdam Gisteravond kwam uit IJmniden het bericht dat hg het beloodsen van het Deensche stoomschip Anna buiten de piften vnn IJmuidon de sloep is omgeslagen De opvarenden vier personen werden gered door het scheepsvolk van de Anna Een ontzettend onweder heeft Maandagavond onberekenbare schade aangericht in de Belgische stad Leuven Het laaggelegen gedeelte der stad is overstroomd in de straten staat het water anderhalve meter hoog Een mnnr van 80 meter lengte is ingestort aranzoo da Tirolibrug waardoor de spoorwegverbindirilf met Luik geheel verbroken is De nabyiiggende gemeenten Blauwput en Kesseloo zgn eveneens ondergoloopen Op bet oogenblik bevinden zich 3000 bedevaartgangers in de geteisterde stud die niet kunnen terugkeeren Peisoonlgke ongelukken zgn tot nu too niet voorgevallen Het Leuvensche gemeentebestuur vergadert voortdurend du kiitieko toestand waarin do stad verkeert maakt dit noodzakelgk In verband met het geval van pokken in de gemeente Tietjerksteradoel Giekerk is vanwege het bestuur dier gemeente in de uabggelegen dorpen de gelegenheid geopend om kosteloos te worden gevaccineerd en gerevaccineerd Daar Giekerk niet ver van Leeuwarden is verwgderd is daar dezelfde golenheid door het bureau voor animale vaccinetie opengesteld De geneeskundigen aldaar hebben dagelyks de handen vol met het toepassen der kunstbewerking in de gezinnen waar zg praktizeerun Ned rlandsche Toonkunstenaars voreeniging Naar men verneemt zal de Slsto jaiiriykBcho algemeeno vergadering der Nederlandsche Toünkunsteiiaars vereeniging dit jaar plaats liobben te Utrecht op Zaterdag 26 Mei U S des namiddags te B uren gevolgd door eene buisiioudelgke samenkomst op dienzölfden avond va loden en genoodigden waar in besloten kring verschillende compoBitiën zullen worden ten gehuore gebracht en welke zal worden bosloteu met eene muziek uitvoering in liet Gebouw van Kunsten en Wetenschappen aldaar op Zondag 27 Mei d a V des namiddags te 2 uren BEURS VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 13 APRIL f L K H K Siaatilnninqen PosTUflAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLAND Iwang Dorabr Obligation 4 96 AziE Japan Obligotiea 1899 4 74 74 CoLiiMKiA Geconsolideerde liuitenlandsche Schuld Kecepis L 100 1 24 Hypothnk BmkenPandb idem idem 4 99 Pandb Roltord Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 PandbStandaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepBHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briofbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelg r Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypothoekbriefbank 4 99 Pandt Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen iTAfciii Oblig Zuid Italinansche Spw Mg A 367 Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Premieleenttu en bm aiii Lpton Stad Antwerpen 1887 2 102 Sclieepvaart MaaUehapp mAend Holland Gnlf Stv Mj 35 De Nouveauté s IN Maiilcis KiiiilerinaDtels Costumes Itlousrn Hokken JaponsfofTen zyn in groeten voorraad tot de meest concurreerende pryzen gearriveerd Aanbevelend J t Af r S Jjff £ AOVERTEfSTIEN V De ondergeteekende brengt zyn vriendelgken dank aan allen die hem by gelegenheid van zyne benoeming tot Wethouder biyken gaven van belangstelling C W VAN DE ELDE EEMDEFÖT TAN THEE y m w nlt vor ocUl oi t HËIIK lo Ie fteii UIT HET MaOUIJN VAM fl IIAVËNSWAAY ZONEN OOBINCHBU Deze THEEËN worden algelererd iu verzegelde pakjes van et Xteté en een lialf en een Ned om met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaaud Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoorinf van ge eerde orders aanbevelende 1 C BI IL voorheen J BREEBAART Lz mid eu Gevogelte Van al heden en verder dageiyks vericb verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen f uiven Püularden Kapoenen gemeste Eend vogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoendere Reevleescli enz enz tegen do meest sterk concurreerende prgzcn Pankl iar schoongemaakt franao door geheel NederlandAanbevelend T GPTTKiiWG Poelier OoBterstraat 18 ROTITODAM Telephoon Intorc No 2031 Het licht der toekomst is de Clectrodinelarnp Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord een licht too men o i niet beter tenteen fcan De ELECTBODINELAMP is direct op il der gasornament aan te brengea Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in het VERLICHTINGSMAGAZIJN DE AVOmDSlTEK DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Aanbevelend M M V LOOiN Gaaflttar Wte üoker zyn wii im lofctA £ lkel CSCaO t ontvangeii t IJ gaateld en na vela proeliiSiCaB ta iet haadal gekomen der im naam daa iiitvindara Dr MiobMllN TVTMrdigl p da beate macbinea In hat vrenldb namda tabblimomant v a Oabü SlwUWMTOk I Keclen licll Sikcl eacao In vierkanten buaaas 3 D Sikel Ceoao ü mat melk gakoakt eene aangenaute gezonda iatk mor iÊr gelijkach gebruik een t 2 ttwalapala w t peeder V3or een knp Cbbadata Ak genoeskraofotjge drank by geval TMk dittrrbee sijKiita met water ta gabrofkan Terkrügbaar by do Toornaimati B 1 ApotliskBro na f 1 80 c 0 90 Qanecpalvartegenwoordlgar VMr Bate Mm IMIenlEMI Ininterdcuna Ealverstmt l l Firma C LOÏÏEENS Lange Tiendeweg GOUDA Wld nWDEL VRAAGT PRIJSCOURANT van onzo llorilcaux Vlu de ftlaiiios