Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1906

Vrydag 18 Mei 1006 i 10031 45sü Jauruaiis MT Diieuws l en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken I Tel roon Ti it A r3 V E T E N T I E N worden fvephatst van 1 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Grocite letters worclen berekend naar plaatn uimt e I eleto n ü 89 De Uitgave dezer Courant gcsohiedt dagelijks nuf iiifzonderiiig an Zor on Feestdagen D prijs pel drie maanden is 1 25 Iraneo perpost 1 70 Afzonderlijke Mommers V IJ F CENT E N Inzending van Advertehtiën tot 1 uur des mi l l Mevronw ö M DE NIET Pr WilleniBtt 21 te ScbeTeninKeD vraagt terstond o 1 Juni oen flinke KIGNSTBODE P G kunnende koken en helder wolken en van goodo getaigoD voorzien f58 IJwT cieiif58 merk TIII LlDl Do We Klas HEBBEN KIJW van 1 zijn voorzien van Ecbte Daolop banden KogeKreenheel iiikk velgen volgrem zadel mot nikk veeren stalen epatsebermen enz enz DAMES RIJWIELEN k l 6a N B Macbine en banden worden een jaar scbriltelgk gegarandeerd De E jw worden op verzoek franco vrijblijvend zicht gezonden HIJWIEL IMPOUT Kijawijkscheweg 5 DEN HAAÖ Geld h 5 pCt Hypotheek 4 pCt direct beêcMkbaar ook zonder borg van solide Bankinstel Br Ir Postbox 147 s Hage Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Ektèpbe Medoc O 60 La Rose Lndon 0 72 ChMean Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc O 72 Hant Santernos 135 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 UUdesheiraer 1 08 Onde Boode Portwijn 108 Extra onde Roede Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry O 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellardi por Liter 1 17 Prijxon netto d contant DEPOT TE GOUDA bij F J J BOON VAN OSTADE DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PBACT13CHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBI AI EM zun beslist die der Kirma WKLUOH ÏHB LADIES JOVUNAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat TUE ILL DRESSMAKElt root oen gratis geknipt patroon TUK BAXAAIl Oi CUILU ItEÜ S FAHHIOXS Kiudermodes met vele gratis gekitipte patronen V HAAGT Uw Uoelthatidelnar yroefHummem Alle met kostel HoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring Ir p p togen vooruitbetaling van 1 0 50 verkrijgbaar Uji MILLY SIMONS Den Haag Sv l Het kute ucIiaddyUti u k makkdyluU joettmldd Tooe Hnm UI vooFRl dKinffl Ml KlntteneluMnwvsk IsdiApprehiurTiliG M liailtr 4 Ca v Berlin Bentll Str 14 Man lut tfxi li op naun en fabriekamerk Verkryahar by HaiMH Winkatlm la chaanwark lalialMa a i laaBa au SaaaraalDe alty W larMaaaa anMa r2a 0 en meer verdienste per dag I I VüOH WERKZAME PEESÓNEN DIT DEN NETTEN STAND De BrelmitehtneMtiatiirhvppil tot Bevordering van Uiilnarbetd THOS U WHlTTlCIi Co Keizersgracht W i Amsterdam vurklaart hiermede openijk dat men bij doelmatige opvolging barer aanwijzingen f 2 50 en meer pa dag kan verdienen n dat zy over een groot aan dankbetuigingen beschikt van koopers barer MIRAMAR BKEIMACJllINE aliuiede officieelo rapporten van experts die zonder onderscheid volkomen overeenstemmen in liet beweren dat hetgeen wij in ons prospectus beloven roet de waarheid overeenkomt Wii koopen bet werk Men vrsge prospectussen bij de Drelm chine Maiitschapplj tot bevordering v n bnistrbeid THOS H WHITTICK Co AMSTERDAM Keizersgracht 2ft3 Een verdriet in de lente Wanneer het lieve voorjaar komt en ieder zich opgewekt moest gevoelen dan juist hebben de bloedarme gestellen een gevoel van vermoeidheid en lusteloosheid Alles is bon te veel Zü zien op tegen het minste Zy zijn dadelijk moede zij klagen over h oIdpijn de eetlnst ontbreekt kortom bet is een ecbte verslappingstoestand Dat is een echt verdri Maar geel den moed niet opl Oij beboelt niet moedeloos en niet lusteloos te zijn Wanneer gg de welbeproefde Sattguinote gebruiken wilt juist in het voorjaar en wanneer gij vermoeid zgt en u lusteloos gevoelt dan zult gtj eens zien boe heerlijk u de Sangninose helpt Gg die er belang bjj hebt lees eens wat mejulfronw JACOBA KLEUN uit Katwijk a Zee n nit bare eigene ervaring mededeelt Zij was ook gedurig moede en lusteloos en alles was haar te veel Maar de Sanguinoae heelt haar den moed en de levenslust teruggegeven lk kan u roededeelen zoo schrótt zij dat uwe Sangninose bg mjj uitstekend heelt gewerkt Ik was lijdende aan eeue hevige rennwzwakte ik was gedurig vermoeid en lusteloos alle moed was er nit want ik had te vergeefs allerlei middelen tot herstel geprobeerd Door een gelukkig toeval hoorde ik van uwe Sangainose en sinds ik nu dit middel gebruik is mgn zennwtoestand zooveel verbeterd dat bet mgzelve bijna een wonder is Ik gevoel mg dan ook gudrongen dit uit dankbaarheid bekend te maken Ik weet uit ondervinding dat de Sangninose wezenlijk en deugdelijk helpt Katwg k aan Zee JACOBA KLEUN Prgs per fl I 1 50 G fl 1 8 12 fl 15 Maak eens kennis met on nieuw middel VIJGENHONIG voor hoestenden Vraag prospectus Te Gouda bij WOLFF Co Haastrecht v DAM VAN DAM Co Den Haag iELPlSiHl 3 MMêlWf B imiJ l acinalogeeii Poedervorin is het penig ste helpend middel teg en Bloedarmoede Hleekmicht Xeiètuc K akte ilvofdpifneu UlapelootheM Onmaehten rermagerlttg eu fermtnderlug tier Uckaamtki uehtftt H 11 aeiiiatogeen in Poedervorin H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen aJ HaJlHa worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het prneperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEDVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige labrlkaoien H N v SCHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLFl Co Westhaven 198 GRENDEB E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJtsel A N VAN ZESSEN Schoo hoven B v WIJK P W v EDE OudmaUr A SCHEER Hamtrecht K VAN DEB HEIJDEN Beeuwijk P v o SPEK MoermpelU ü v d STAR Wed J BOLST M KOLKMAN ARN d HEIJDEN Waddingneen P A naOROOT A UI JONGH Oudtaaler J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKER BiiiKhop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosteriSanc a Paulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde ONTVANGEN alle soorten SCHOEÏÏWEEE voor het n s Seizoen Israede een ruime svorlccriiig loor bel AANNËMKN io Het IMoord Urabantsch Schoenenen LaarzenmagazUn KLMWEG E m tegenover de Kleiwegsteeg Auibevelend G SIHITS Alle repjiratiön en aangemeten werk Een üsuwe Draak KOBFFSNOVACAGAO GEFABRICEERD van de fijnste uilgezochlsle iluursle CacaokoBen Deze Cacao is bij inkoop wel iets booger in prijs doch in werkelgkbeid de voordeeligste daar men van deze NOV t C4CAO in het gebruik eene voel kleinere hoeveelheid behuoft dan van goedkoopere soorten K Va K K PRIJS f 1 8A f 0 S f 0 fiO Kilo voldoende voor ISO Kopjicn BEOORDEELING van bet Mikroskopisch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HDLSEBOSCH Amsterdam 26 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijke oplosbaarbeid de bgzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HOLSEBOSCH Verkrijgbaar bij T CKKBiS alhier on Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firroa H SARDEHANN te Zevenaar en Emroerik tpanuen de kre Verkrijgbaar to Gouda bö R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woorden bij N DE KRUIJFF Onnavolgbaar zil thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf geacMlderde Portrellen relntureUogaerU Zij geven kracht en diepte die namakers nietknnuen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal oigevraagde getnigscbriften gratie op aanvraag Boxtel B BOGAhBl Js Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Knn8 andel Kleiweg bg wien modellen t bezichtigen zijn VAN bLOMMtSTLINS IMKT is profctnndeAindf lijl de BES L Hii volkomen Of ISCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Gouda Druk van A BBIN£UAN Zi BURiGEMËESTEE en WEÏflOUDEBSder gebeente Gouda i Overwegende dat in deze goOTente en ae omstreken gevallen van i I TYPHEÜ8E KOORTS voorkomen Geleien ieen schrijven van dejGezondheidscommissie Bevolen de ingezetenen biiivein euwiiiguan om g rn melk of water iAngeküolflei tüi Hiind lu gcbinikrn l ji Udn den 16n Mei 19ÜG Buit eme lt r en Wetiioiuidr vuoinuemd R L MAHTKNS Ua Secretaris BHOÜWEI = = Itultenlandsch Overzicht i Irj Bg de voürigozelte buraadslaging 6ver het adres van iantwüord van e Doema verlangden een ntal sprekers hi t kiesrecht voor viouwenji e uitbreiding dor amnestiu tot iigiarischtEen godsdienstige vergrypen en verbeurdverjilaring van hot kerkclgk landbezit ter vlrbetenng van den toestand der boeren Prof Kowalenski voi klaarde Ie betreuren dat in het ontworp verscbillende voor de Duema boognoodigc rechten ontbraken bgv het wetgevend initiatief en dat er niet was gewezen op de onvoldoende controle op de ministers Spreker stolde voor in het adres te vermelden dat de Doema streeft naar internationale vrede en naar eendracht onder alle Slavische volken In den loop van bet debat besloot de Doema met het oog op het groot aantal sprekers die zich had opgegeven om lederen spreker vgf minuten toe te staan Te 7 nor s avonds werd de zitting gedu rende anderhalf uur geschorst voor dien tgd echter badden reeds vele afgevaardigden de zaal verlaten De Nederlandsche katholieke priester dr Ten Brink beeft eenige dagen te Gent vertoefd Hg heeft daar in een socialistisch lokaal oen rede gehouden en zou gisteravond een redevoering uitspreken voor de socialisten te Brugge De politie deelde hem echter mede dat hij bet Belgische grondgebied binnen 24 uur moest verlaten en derhalve is hij weder naar Nederland vertrokken De Duitscho rechters hebben zich in den FEIIILLËIOX Het Dagboek van den Inspecteur 62 Kent gij den bankier Mr KnoupP vroeg hg Neen sir ik ontmoette hem nooit antwoordde Williams Het is een aangenaam mensch hernam de Baron on zal n ook zonder mij ontvangen maar zoo gg er geen bezwaar tegen hebt wil ik gaarne de tusschenpersoou zgn die n met elkander in kennis brengt Al sprekende nam hg een vel postpapier waarop de naam van het Bureau was gedrukt en schreef eenige regels ocderteekende ze en overhandigde het papier aan Williams Het behelsde de mededeeling dat schrijver den toonder van het stuk kendp en zich overtuigd hield dat hg de persoon was waarvoor hj zich uitgaf Williams las het briefje scheen een oogenblik te weifelen en stelde het daarop tot verbaïing zoowel van Fedovsky als van den baron weder aan dezen ter hand Ik ben n ten hoogste verplicht Baron leide by maftr oadar de gegerts omitan laalsten tgd tweemaal met de gewichtige Vjfaag moeten bezig boudein of op straat lid geniesd mag W Jrden 1 Een burger Van MUhlbauiijn die nog nooit tot het gerecht of de poliw in aanraking as geweest liad top zekwen dag op de Intcrmnrkt aldaar zoo luid geniesd dat jen op post slihand BBrafanlJlvan politie ver icbrilct inoenlwiimp mi maar Ifs e bestillrder vaMdo vaart matiigdc o i iiaar let hchiikbiii iidc la ljflai teibouwrrè r lil ainbtéiiiiar luRde den niuMr weiona ai hcid Hukü ooniSjO tr snif 3 igen bü bg d scli enrco wam Die rechtbank sprt kosten Vlij 5 j Het O M toiijtendü boro p vrijsprekende vonnis ümdat ii u4ilvcl beid door het overluide nieze ui enfeoiU veroorzaakt w is Do AcktuBBle legde aan de strufkiïmer een verkljïtnng van z dokter over b helz nde dat do niczer po liepen in den nens bad wolké eon buitengewoon hevig en luid mezen teweegbrachten Ofschoon deze verklaring de vei denkiug van grove onliebbetgkliqid ontwrichtte en do beklaagde ook oen voorval nit zgn militairen dionsttyd vertelde waarbg by wegens hetzelfde misdrijf in de provoost was gestopt hield het O M de aanklacht staande en cischte weer 3 mark boete Hot bof nam daarentegen aan dat de beklaagde niet anders had knnnon niezen Het was dus eeh geval als van Little Sammy Sneeze in het Zondag sclie bijvoegsel van de New York Herald He jnst simply could n t stop it he never knew when it was coming Do man werd andermaal zonder kosten vrggesprokon Kardinaal Sancha aartsbisschop van Toledo en primaat van Spanje beeft een brief geschreven aan kardinaal Richard den aartsbisschop van Pargs De Spaansche kerkvorst geelt zgn afkeer te kenneu van de Fransche wet op de scheiding van kerk en staat Wg zgn verbaasd schrgft hij over het geheimzinnige regeel ingsweiktuig dat wi in Frankrijk zien wirken ouder den naam van blok een soort van dwingelan sbestunr dat den godsdienstoorlog verkondigt dat na 100 jaren plotseling een verdrag met den Paus afbreekt de bezoldiging der geestelgken en de begrooting van eeredienst opheft en do despotische en willekeurige wet afkondigt op de scheiding een wet die men juister zou noemen wet op do vervolging Minister Bienvenu Martin hoeft Maandag to Nanton ook ovor de scheiding van kerk digheden geloof ik dat bet beter is het niet aan te nemen Gg kent mg in ieder geval niet Ik kwam bier niet om gunsten van u te vragen ik wenschte u alleen te bewgzen dat ik de persoon ben waarvoor ik mg uitgeef Maar ik bob gten recht n om uwe handteekeni ig te vragen Ik zal u evenwel roededeelen wat ik gaarne zag dat gg deedt Ik wenschte dat gy met den graaf bier en Mr Knonp dezen avond met me sonpoerdet Wg zullen zoor kalm zgn eene afzonderIgke kamer nemen en een prettigen avond hebben Gy zyt natuurlgk een man die veel om handen beeft maar gg kunt niet altgd werken en nn wat zegt gyp Zeer verplicht Mr Williams zeide de Baron vriendelijk Het zal ma rooeielijk vallen maar me dnnkt ik moet er maar tgd voor vinden Van avond zegt ggf Om acht uur en mag ik ook op a rekenen graaf f Zeer gaarne antwoordde Fedovsky Dat is uitstekend 1 Dan zal ik bg de Bank aangaan en Mr Knonp nitnoodigen Het is me hoogst aangenaam n ontmoet te hebben baron Hy stond op en stak zgne hand toe De baron greep igne hand en drukte die bartelgk Ik zal n niet vergeten zeide bg glimlachende ik hoop alleen maar dat ik roe mmmer vergiuen moge en Mr Willis a t gcsprokfnr § et wetgevend tgd ichtyr ons ligt eide hg is een Val Itbiérate gqwocd die Frankrijk gel yj In hot kortcud lgdperk zal met vasten worderö voortgezet lhel werk moeljln lug moeten ing van kerk n de boeien ran dBjkcrk ffillonier zwak ieid do toep jn im de wet op do scheii 1 Aay die dotJstailt verlost l eirt Rfdcrt dèiiwcn tot sja on dii de vlge iii lenst btefilgi l aarltt ft iiarly uojit autrartl en vcrkeoid vo i z il bigiyoii il Ijheiil i in het di elfdo zü £ di elfd GiJolhcilog van Luxfin trobiisboklimmiiig flKIjStl lIohenbu g in Ben Mns Mhiint to bestaan ctaHJIU v zgn lijiold on rosidenliostiif zal komcii J o bofraaprschalk heelt eergistnr eeil bericht over zgnlloostand bekend laten maken dat I luidt Het hcr stel van deti Groothertog heeft in de laatste weken zichtbaren voornilgang gemaakt Intutschon is zgn toestand vnii dien aard dat de patiënt nog gerniinen tgd ontzien moet worden en rust noodig beeft als men niet het govaar van een verorgerlltg wil loopen Tusschen de regels van dit ziektebericht door kan men lezen dat er wel verbetering in den toestand maar wegens don aard van do kwaal verkalking van de bloedvaten geen duurzame beterschap te verwachten is Het paleis te Lusombuig waar do nieuwe Gioothertog een paar jaar lang voor zgn vader het stadhouderschap heeft uitgeoefend zal missehien nog lang leeg staan Trouwens de Luxemburgers zjjn niet verwend wat do aanwezigheid van dan vorst des lands in hun midden betreft De vorige Groothertog was in het laatst van zgn leren meestal in Abbazia of op bet kasteel Hohenburg En onder de Oranjes hebben zg hun vorst al evenmin dikwgls gezien nadat de stadhouder prins Hendrik in hetgioothertogdoin overleden was I de Russische Doema is eergisteren het adres van antwoord behandeld En dat adres is een daad Kot is geen formeele weerklank van de troonrede maar een uiting van eigen wenschen en eigen verlangens Het legt den vinger op de wonde ploi ken van bet Russische staatsieven Het land heeft ingezien dat het zwak voor u aanzien Maar ik merk op dat er een teeken van identiteit is dat gg schgnt te missen Wat is dat De vlak op uw wang Ik zie er geen sporen van Dat is zoo riep Williams lachende uit ik ben big dat gg er melding van mankt Ik heb geene vlak dat is zeker Dat is een duidelgk bewgs dat de zaak in orde is vindt gij nietP De zaak is mgn waarde heer zeide de Boron vertrouwelijk dat mannen van m n vak weinig hechten aan technische bowgzen om don eerlgken man van den schelm te onderscheiden Ik zou Willis herkennen zoodra bg me onder de oogen kwam en niets zou me vertrouwen in be ni doen stellen zelfs niet al had hg me dezelfde papieren vertoond welke gg in uw zak b bt Omtrent u daarentegen heb ik geen oogonblik getwgfeld Ik zou er overal mgn naam op durven verwedden dat gg een eerlgk man zgt Ik stem evenwel toe liet hij er wederom glimlachende op volgen dat ik min of meer nieuwsgieiig was uw kredietbrief in te zien Misschien weet gij niet dat Willis en zyne makkers onder verdenking liggen juist zulke documenten to verval schen Bg deze mededeeling spitste Fedovsky de ste pnut in het politieke leven het wille kourigo optredon dor ambtenaren is die den Tsaar scholden van zgn volk Nooit is do gcbeele Russische Tcliin in één zinsnede mot meer vrijmoedigheid aan de kaak gesteld Maar daarbg blgft hel niet j Ook de ministorietlo verantwoordülgkbei wordt gooischt Slechts als do minivers Verantwoordelijk worden gesle d tejjonovor liptvolk ki n de gehoelt onv oMntwoordolgkbeid van den monarcb irkenjl worden mloenjeon ministerie datjbot vjartrouwen der Bocma bezit kan hot fertroi ifen in de reigoering veisterkon daarbg iiiolt tevens het pbeginscl van de virantwoordflgkheid dor regeel iitg aan de volksverteranwoordiging porden eikend I f J i jjDe Engelscbe conservatieven zgn bardleors Wat iedeieen dio oogen enjooren ti ul allang kon hebben ingezien beginnen zjj nu ook te merken namelijk dat Chamberlain vdor hen een lastig bondgenoot is Uü conser vatioïe Yorkshire Post spreekt dat openhjk nit in een artikel waarin hot bind don afgevaardigde van Birmingham a curiously perjdexing ally of the conservatieven absoluut niet kannen onderscbri vt n en hij is een hinderpaal vojr bet vestigen dor conservatieve partg op zulk een grondslag dat de liberalen die tegen de Underwg swet zgn niet door fiscale quaesties wolden weerhouden met de consorvatieven saam te werken wat de Yorkshire Post bot a b c van den politieken toestand noemt Maar de moeilijkheid zit er juist ni om Chamberlain en zgn politioko vrienden dat n b c te leoran De toenadering tusschen Ruslnnd on Engeland neemt vastercn vorm lun Uit Potersburg woidt gemeld dat een verdrag waarin Rusland en Engeland elkuais OostAziatische bezittingen waarborgen op het punt is te worden gesloten Waarscbgnigk zal in dit verdrag ook een bepaling omtrent Perzie worden opgenomen waarin beide mogendheden verklaren geen belangen in dat land te hebben Hieruit echter af te leiden dat een nieuwe politieke constellatie in lOurojia zal tot stand komen zou voorbarig zgn Het verdrag zon alleen politieke beteekenis hebben wanneer de beide landen nu zg van de zorg voor hunno Aiiatisclio bozij tingen onthoven zgn zich in onderaeining n van anderen aurd gingen begeven In ooren Het gesprek nam eene wending Wanrbg zgne eigene zaken in het spel kwamen Ik vooronderstelde dat een kiedietbricf een zeer moeilgk stuk was oai na to maken raorkte hg oji Ik meen te weten dat zg verscbillende bgzondore mei ken dragon overeenkomstig de sommen welke zg vertegenwoordigen en bovendien heelt men de identificatiebrioven welke alzondorlgk door de bank welke krediet vei leent aan hare correspondenten ojigezonden worden Het bedrog zoo zoodra de wissels gepresenteerd werden terstond ontdekt worden Dat is alles waar zeido de Baron en desniettemin bestaat er weinig of geen twgfel of men zal do aak bopropven Do banken waai op de vervalsclile krediotcn getrokken wolden z gn alle in Amerika zoodat er op zgn minst tien dagen moeten vorloopen voordat de opge ondene wissels hunne bestemming kunnen bereiken Maar tien dagen zullen voldoende zgn Ik heb hier ging bg oen papier uit een loket nemende voort eene lange depêche van den chef van hot Bureau der Geheime Politie in New York Zg behelst de namen van Willis en acht of negen andoren welke men vermoedt dat tot zyne bende behooren Wordt vervolgd