Goudsche Courant, maandag 21 mei 1906

Dinsdag 22 Mei 1906 No 10034 Ing Bispinck voorz Hanrits H Bioger penningm J R A Schonten eer Mr 1 II Andries R P van Aisen Adriaan Boer Prol P V i Barg Prof Ernst Cohen P J Dekema G M Dewald Prol öallée W F C HoBmann W H Idzerda Dr Ed Nenhanscr Joh A P Otten Dr L Th Heicher A J KüMe von Lilienstern ter Menlen LuilGcn 0 D H Schneider A H Schram Dr W V Jjgelsang Prof Dr J K A Wertheim Salomonson D inschryvingBbiljetten oetep aiteriyk 8 Jnni aan het adres van het Ned Comité Spni 26 27 Kamer 9 Amsterdam aangekomen zgn terwgl de foto s oiterlgk 1 Joli gereed dienen te zijn Het nitvoerig programma van dezen rcnzenwedstrP wordt op aanvrage gratis toegezonden Het zoa ons verhengen indien het Nederlandsch Comiti thans eens at dien steun ondervond dien het werkelijk in zoo ruime mate verdient Laten alle besturm onzer Ned foto vereenigingen laten alle goede werkers nu eens aan den arbeid gaan laten zg hun aiterste best doen eene waardige collectie bijeen te brengen opdat Holland eindelgk ook in het bnitenland eens tonnen kan dat het op fotografisch gebied niet i andere landen behoeft achter te staan MANTELS Costumes KindermaDtels DInusen JAPONSTOFFEN en UOKKEi van de goedkoopste tot do boste sooitcn zgii tot do inef t concurreet eiule prljxcn in groole voorraad voorhanden Aanbovelend 45stc Jaargang fiOUDSCHE COHAMT ISieuwSf en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 8t ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleloi n No S3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 franco per l Ost 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN BurgorllJltB Btand GEBOREN 17 Mei Willem Bastiaan onder C de 0raaf on A Romeijn Betsy Marie Eva ouders 3 M Haas en F Levinson 18 Theodorus Johannes Bartholomens onders B T J KnUpers en M C Vrensen B gaisnten der nuisendhedw te Kaw stantinopel hebben de volgende voorwaarden vastgesteld voor de verhooging der invoerrechten in het Turksche Egk met drie procent De Porte geeft uitvoering aan de op verlangen der mugendbedea uitgevaardigde reglementen betreffende de exploitatie der mijnen do chemische analyse en de petro leumdepots De Porte geeft zakelgke waarborgen dat 75 pCt van de hoogere ontvangsten uit do verhooging der invoerrechten voortvloeiend die volgens de bepalingen vau het Moeharrem decreet ter beschikking der Porto komen worden aangewend tot dekking van het tekort op de Macedonische begrooting De resteerende 25 pCt komen ten bate van den dienst der Dette publiqne De verhooging der invoerrechten treedt in werking twee maanden na de ratificatie door de vreemde regoeriugen Alle andere belastingen op ingevoerde goederen worden afgeschaft In een collectieve nota eergister door de gezanten aan de Porte oveihandigd worden door deze de voorwaarden medegedeeld RÖTTERBAM hoek Goedkoopst en meest gesorteerd Speciaalhuis in fleerenen Rindéi kleedlirig vöör alle Standen Alle Afdeelingon bevaüen de g rcots t nïogelijïie sorleeiing in suil © prijzearx X LBERT COSTtlÜMS diverse Fantasie Stoffen f 4 75 f 5 C0 f 6 75 f 7 17 f 8 50 f 10 f 11 50 f J COLBERT COSTUÜM8 in de nieuwste Schotsche Patronen prima afwerking f 16 50 f 18 f 19 60 f 22 50 f 25 i JR f 29 50 f 32 JONGEHEEREJS COSTtrüMS Enorme sorteering vanaf f 3 50 tot f 20 DE AFDEELING KINUERKLEEDING afgescheiden van de andere afdeelingen biedt eene overstelpende kenze in de nieuwstestoffen en modellen vanaf f 0 90 tot f 16 De vervaardiging der kleedingstukk en geschiedt in volmaakt nieuwen stijl en onder volledig e garantie B Een bezoek iah de ItLEEDING MAÜAZIJW EN GEBRs BERV0ET8 zal D direct van de groote keuze prima müdellen en lage prijzen doen overtuigen OVERLEDEN 17 Mei T W van den Berg 2 j 7 m J van Loon 2 m ONDERTROUWD 18 Mei A A van Leeuwen en G van den Jrook A Plomp en J G Over de Linden Hoordréöht GEBOREN Catharina Petronella Johanna onders H J Kromwp en J 11 van der Pouw Wonterina paders A de Jong en J de Ruiter OVERLEDEN D J Carlier 51 j ONDERTROUWD W de Joode en G Snetselaar te Ede J C Vonk te Nieuwerkerk a d IJsel en M van Vliet GEHUWD J Verbnrg en B Steenbeek BEUES VAN EOTTËRMM VRIJDAG 13 APRIL L K H K SiaatfUenmgen PoRTDOAi Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3o Serie fr 2500 3 59 RüSLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schnid Recepis L 100 IV 24 i 4 4 101 B 97 4 100 4 99 4 100 1 4 100 Hgpoiheek BanlctnPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelijke Hypb Pandb ütrechtsche Hypl Pandb Westlnndicha Hypb Pandb Znid lloll Hypb 499 Pimdb Ie Algem Groninser ScheepsHypb i l UK Pandb Nederl Hyp Paiid briclbank 4 99 Piuidb Ned Sclioep s llypb 4 1 H liowij en van Deelgpr Nurlhw Pac Hyp Bank f 96 99 99 98 100 Pandb Bataalschc Hypb 4 lUO Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 Pandb Hollandscho Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb ö Hypotheekbank te Amsterdam 4 SpoonoegUmingen iTALia Oblig Znid Italiaansche 387 Spw MJ A WiÉRELD SUCCESf De Wereldberoemde Superior Druiventorsthoiiiiig i xfrAct wordt a inbevolen tegen BovHtaandoeningen Kinkhoesf Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz JHELIASTBE is ïcrkrjgbaar bij alle voorname Apo iliekers en Drogisten ia grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederlana Frankrijk DuitschUmd Engeland Amtrika Ntd Indil Oranjt Rinir Koltmu Transvaal enz MELIAN THE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Kere Medaillea bekroonJ UBLIASTBE in flacons f OAO t 0 70 en f 1 MELIAKTHM in doozen tabletten f 0 40 en 1 0 70 Benige fabrikanten H S VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrngbaar bg Firma WOLFJP Jb Co Westhaven 198 Ooxida GRENUEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nimmêrkerka dlJ el A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewa er A SCHEER Haaelrecht P W v EDE Oudewater K vak d r HEIJDEN te Remvnk P vi d SPEK Moercapelle D o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HBUDEf Waddingmeen P A ua GROOT A a JOmB OudewaUr J P KASTELEIN Poltbfoekinlam O BIKKER te Benidiop UVAilllSCHIlWIWCt Laat U niet misleiden door dü roop Het klooster aanetaPaulo AbdU bestaat niet dus Slroup van geenerlel waarde Snel groeiende Japansche Bloemeiiverslering Bli z Mischung welke tloor oen bij oiuler l eliaiidejing binnen vier dagen groeit Wilt gij uw liuis kam r venster Ijalcon tuinluiin kale muren enz snel met frnai groen eu tiloonien Iicgrooiil yien zaai dan Theophil Ziegler nel groeifindj JapapscheBloöinzftien t ozegroiiiL ii wonilerliimrlijk auyl eu liinneu dun kor Bt iïiogülijkt u tijd worilt alles inet frnni ö roi U bloomen en klimplimtfn iiedckt we ko cnii wüiriekcnilen o aangeiiainog ur vorapreidsn Zoowel III deii kiimer nis m den tuin of Klooinpiittoi Bakken Kassen itnz voral kan moii m wn en na dri of vier dagoii I komt het zaai uit en heeft ineii vorder niets I iHGor te doen dan de takken op te hielden I en dan grucion en hlooieu e den gnusehen I fxnxiQX tot laat in den herfst Sclioüiier gezicht kan mon zich niet voorstellen Ik vorzond tegen luzcttding v m het bedrag 1 pak Theophil Ziegler B soet groeiebdd UloemenversieriDg Blitz Misohuag voor t L 5 pakjes f 4 50 10 pakjeq f 8 50 franro Rembours SO cent extra THEOPHIL JEGLEK Keizersgr 353 Amsterdam Apeldoorn Kampen Zwolle Öneek Leverancier der Keirerlyk Koninklijke Tuinen Voorbereidend Militair Onderriclit Aanmeldmg voor den aanstaanden wintercursus De BUEÖHMEESTEB van GOUDA maakt bekend dat voor Jongelieden van 16 24jarigen leeftp indien altlians een voldoend aantal hnnner zich aanmeldt in den aanstaanden winter een curcns zal worden gehouden tot het ontvangen van voorbereidend militair onderricht Dit onderricht heelt o a ton doel lo aan toekomstige militiepliclitigen de gelegenheid te versohallon om de gcscbikheid te verwervoil tot het voldoen aau do oischon van militaire bekwaamheid en zooveel ogeiyk ook aan die vau licbameljjke geoefendheid bedoeld bij art lOi der Militiewat 1901 en 2o aan jongelieden de geoefendheid te verschaffen tot het verwerven van bet militair getuigschrift vereiscbt voor da toelating tot het Eeservekader der Infanterie der VestingArtillerie of der Genie Voor de toekomstige militieplichtigen loopt de cursus over twee achtereenvolgende wjntertüdpBrknrpwer i adspiraBtw voor het Eeservekader over één wintertydperk Het onderricht hetft plaats ten minste 4 uren per week het begint 1 October of zoo spoedig mogelgk daarna en duurt tot eiodo Januari De aanmelding tot deelneming aan het onderricht moet geschieden vóór 15 Juni eerstkomende ten bureele van den Heer Majoor Garnizoens Commandant alhier alwaar verdere inlichtingen kunnen worden verkregen en de volledige regeling dezer aangelegenheid voor belanghebbenden ter inzage ligt Jongelieden die op 15 Jnni e k nog niet militieplichtig waren of wel militieplichtig zijnde doch zich ter zake van uitoefening van of opleiding tot landbouw liandel of pgverheid enz buitenlands bevinden en eerst na 15 Juli in Nederland terngkeeren kunnen pch ook na genoemden datum mita voor den aanvarg van het onderricht tot deelneming aanmelden Voor hen geschiedt de aanmelding zoo tgdig mogelgk rechtstreeks bg den Inspecteur der Infanterie te s Qravenhage onder opgaaf van het juiste adres van den belanghebbende en van de Gemeente waar hg het onderricht wenscbt bij te wonen en onder overlegging van de bescheiden waaruit hlgkt FEViLLETOX Het Dagboek van den Inspecteur 66 Maar hoe dit ook zg ik zoa denken dat Mr Willis de gelijkenis eer lastig zal vinden Hbt verdubbelt voor hem de kans van ont dekt te worden he Baron f Het zon die uitwerking kinnen hebben stemde de baron toe Menschen die ieder van n beiden zien zouden getroffen zgn door de gelijkenis van den een op den ander en zoo het uitkwam dat giJ het niet waart dan zon het zeker zjjn dat hy het was Dat is juist Deukt gy dat uw vriend de inspecteur iets uit dien wenk zou kannen opmaken graaf f Ik weet het werkelgk niet antwoordde Fodovsky niet weinig verrast door de vraag Maar Williams scheen volstrekt niet te vermoeden dat hy iets vreemds gezegd had en zijn gelaat bad zgne gewone goedaarAlge nitdrnkking Indien ik niat zoo duivels lui was merkte hy op zon ik wel last hebben dien kerel eens op te sporen en te zien ef ik hem niet snappen kon Ik stelde altyd btlaiig In kat werk van den deteoUre en dat hg tot het doen zijner aangifte vóór 15 Juni niet was gehouden Jongelieden dezer categorie die reeds in dit jaar moeten loten en van wie alzoo ie voorzien is dat zi wellicht slechts gednrendc één wintortijdperk het onderricht kunnen volgen zullen zoo zg in eene garnizoensplaats wonen of zich daartoe naar eene naburige garnizoensplaats willen begeven in de gelegenheid gesteld worden in te halen hetgeen zg door het niet bgwonen van het onderricht in het vorig wintertgdperk hebben verzuimd Latere aanmelding voor het onderricht is ook toegelaten voor lotelingen die in bot vorig jaar reeds hebben geloot en in verband met het door hen gelrokken nummer in aanmeiking komen eerst in het aanstaande jaar bj de militie te worden ingelijfd Voor deze categorie van militieplichtigen moot de aanmelding geschieden bg den Officier met het onderricht belast en wel biJ den aanvang van het eerste oefeningauur in den aanstaanden winter In de eerste helft van Januari a s zal voor ben die in aanmerking komen om in het volgend jaar bg de militie te worden inglliifd gelegenheid worden gegeven tot bet vrtëerven van een bewg s vanvoorgeoefdheid De bewijzen van voprgeoefendheid zgn drieerlei a tiewfa van militalra bekwaamheid een bewgs van lichamelijke geoefer dbeid en oen bewijs van militaire bekwaamheid en lichamelgke geoefendheid De lotelingen die een dezer bewgzen verwerven worden op hunne aanvrage ingelijfd bij het korps en geplaatst in het garn hunner keuze voor zoover zg daartoe geschikt zgn en dit met de belangen van den dienst is overeen te brengen Bezitters van het inde laatste plaats genoemd bewijs hebben echter in deze den voorrang boven bezitters van een der beide eerstgenoemde bewgzen De houders van een bewijs van militaire bekwaamheid én lichamelgke geoefendheid hebben bovendien aanspraak om vóór anderen in aanmerking te komen tot inleving voor korte oefening vier maanden Aan het bovenomschreven onderzoek kan ook worden deelgenomen door tot korteoefening ingelijfde lotelingen in het genotvan uitstel van eerste oefening die huii vroeger verkregen bewijs van militaire bekwaamheid èn lichamelgke geoefendheid wenschon te vernieuwen ten einde daardoor aanspraak te verkrijgen op verlenging van dit uitstel Gouda den 21 Mei 1906 De Burgemeester voornoemd E L MAETENS sedert mgn onderhoud met n dezen avond baron zie ik er meer in dan ooit te voren Wy zouden uwe medewerking zeer op prgs stellen antwoordde de Baron glimlachende 0 inderdaad zeer bevestigde de bankier zoetsappig Ik vooronderstel dat gg denkt dat ik m n verstand verlies is bot niet zoo graaf f zeide Williams een schalkschen blik op hem werpende Volstrekt niet Ik stel zelf belang in zolke zaken en een misdadiger als Willis is wel in staat iedereen belangstelling in te boezemen Welnu zoo ik er altyd over dacht als dezen avond zou ik dienst nemen onder den Baron of onder Inspecteur Byrnes misschien oomiddellgk hier op de plaats zelve zeide Williams Maar ik ken mezelven en ik weet dat ik morgen boofdpgn zal hebben en daarmede is het nit Zoo iemand uwer evenwel mgne hoeren I immer Willis mocht ontmoeten meld het my dan onmiddellgk en ik zal terstond komen en het bewys leveren dat ik het niet ben Het gezelschap gfng spoedig daarna uiteen en de hoeren namen met de hartelgkste bewoordingen afscheid van elkander De bankier beriep zich op zgne zwakke gezondheid als reden om vroeg naar hnii te gaan iSulteiilandscti Overzicbl De eisch om amnestie voor politieke raisdrgven in het Adres van Antwoord der Doema gestold doet heel wat stof opwaaien De Rjjksraad toont zich niet boreid dien eisch te steunen in den omvang dien de Doema er aan geven wil De Al Enssische Bom waarin 70 reactionaire groepen vereenigd zgn heeft een telegram gezonden aan den minister president waarin krachtig wordt geprotesteerd tegen de amnestie zooals de Doema die eischl De Bond ziet in dien eisch een schending der keizerlijke rechten Een volledige amnestie zou gelgkstaan met een veroordoeling van alle onderdanen die trouw aan den Tsaar gebleven zgn en zou doze uitleveren aan derebellen De amnestie in October heeft den vrede niet gebracjit zegt de Bond verder integendeel zg deed niedwe stroomen bloeds vloeien en thans zou een nieuwe amnestie tot nieuwe moorden voeren en de revolutionaire beweging versterken Nnar gemeld wordt zou het zenden van dit adres aan Qoremykin zg u uitgelokt door de hofkringen meer in het byzonder door ïrepot De Dreyfuszaak zal 15 Juni ok dienen en de Baron verklaarde dat hg nog cenige ambtszaken had af te doen vóór hg te bed ging Williams en Fedovsky wandelden te zamen huiswaarts Weet gg zeide de Amerikaan dat ik het van avond meer dan halt ernstig meende P Om een poosje als liefhebber detective op te treden begrgpt gy Ik twgfel geen ocgenbllk of dit zou wel vermakeiyk zyn zeide Fedovsky Wat zoudt gg er van zeggen zoo gy mg daarby een handje liielptf ging de ander voort Ik kan niet zeggen dat ik voor dat soort van zaken geschikt ben hernam de graaf eenigszins verlegen Ik zou u vormoedeiyk meer hinderlgk zgn dan helpen Dat kon wel wezen Ik gekscheerde maar wat zeide Williams Maar ik zal u iets vertellen dat me op de gedachte bracht Ik geloof dat ik weet wie éen van die kerels is Dat wil zeggen ik geloof dat ik een man zou kunnen aanwgzen die wat uitstaande heeft met de vervalschingen Zendt gg hom aan kunnen wgzen P riep Fedovsky uit Wie is datP Williams zag hem aan en lachte tls vermakelgk vindt gy nietP zeide hg Ja ik geloof dat ik er een van hen op het spoor ben en het zon mj niet verwonderen 100 het ook een van de hoofdpersonen was voor de vereenigde Kamers van het hof van cassatie Eerst zal bet hof van cassatie de stukken van het geheime dossier onderzoeken waar denkelgk twee dagen mee heen zullen gaan Vervolgens zal do raadsheer rapportour Moras zyn rapport uitbrengen do pro cureurgeneraal Bauduin zal zgn requisitoir houden en de advocaat van Dreyfns Mornard zal pleiten Naar men verzekert zegt de Temps zou het rapport van raadsheer Moras tot de conclusie komen dat de nienwe feiten waaruit de onschold van Dreyfus kan biyken genoeg beteekenen om het arrest van den krggsraad van Eennes te vernietigen Maar hg zou van oordeel zgn dat Dreyfus evenals in 1899 opnieuw naar een krggsraad moet worden verwezen die de zaak ten principale zal onderroeken Procureur generaal Baudouin daarentegen zou de onschuld van Dreyfus bewezen achten door het onderzoek dat de strafkamer van bet hot van cassatie heeft ingesteld Hg zou meenen dat hot hof uitspraak moet doan in de zaak ten principale en het vonnis van Eennes moet vernietigen zonder verwgzing Immers zou er voor den militairen rechter niet meer gepleit kunnen worden over de Dreyfuszaak sedert dat Esterhazy is vrygesproken Be SÏSmng en de ïoningin van Hoemênw zgn Donderdag te Boekarest tornggokeerd van hun bnitoolandsche reis De Staatscourant bevat een koninklgk besluit waarby de Kamers tegen 8 21 Mei in buitengewone zitting worden bgeengeroepen In de eerste plaats is dit wegens het feest dat koning Karel dan viert onlangs uitvoerig in een feuilletou in de N E Ct uiteengezet Maar er moet ook sprake zgn van een belangrgke wet tot regeling der agrarische kwestie en tot verbetering van het lot van den Eoemeenschen landman By gelegenheid van s Konings veertigjarig jubileum heeft er zooals bekend een tentoonstelling te Boekarest plaats Voorde opening der Hongaarscbe afdeeling wordt er verwacht Frans Kossuth tegenwoordig minister van koophandel in Hongarge Ken is benieuwd hoe dat bezoek zal afloopen daar Kossuth een der felste bestrgders is van de Hongaarsche Eoemeniërs Eeuter seint uit Eshowe dd 19 Mei De colonnes van N handla en Fort Yolland hebben zich gisteren vereenigd bg het graf van Ketsjwajo De achterhoede raakte slaags met de mannen van Bambata die van M khala Ik weet dat het een Amerikaan is en Ik weet ook dat het een misdadiger is want ik zag hem bg toeval eens voor de rechtbank in New York Fedovsky was begonnen te vreezen dat hy te veel belangstelling verraadde en liet daarom na eenig antwoord te geven maar Williams ging voort zonder oogenschgnigk zyn stilzwggen op te merken Het was toen ik nog zaken deed en die kerel word gearresteerd omdat hgdebandteekening van onze firma bad nagemaakt Het geval was daidelgk genoeg maar zyn advocaat pleitte hem vry op grond van een gebrek in den vorm van het proces Ik vergeet zulke dingen niet en ik heb hem me steeds herinnerd Ik zag hom onlangs weder in Pargs in de buurt van een van de bankon waar zg zoools ik later vernam de pisef met eenige hnnner valsche papieren genoUn hadden En it ben bgna zeker dat i l em gisteren avond weder met een opslaguezien heb toen ik van bot station naar bet hotfl reed JVeet gg zjn naamP vroeg Fedovsky op zoo onverscÜlligen toon mogelgk Ik herinner me namen niet zoo goed als gezichten antwoordde Williams en bovendien die kerels veranderen ieder oogonbilik hunne familienamen Wordt vervolgd