Goudsche Courant, dinsdag 22 mei 1906

Iienvel kwamen 12 rebellen verden gedood Aan Engelsche zgde werden één laitenant en één soldaat gewond Kr is in Natal gevochten en wel by Ketsjwajo s graf Naar t heet dreven de Kngülschpn hnn vgand het bosch in maar dal 18 juist waar de Engelscben den vjjand Biet willen hebben Ëenige krijgers van Bambata dio den volgenden dag uit het bosch kwamen werden gepakt Te Mbiza is een Engelsch opzichter in z jn kamp gedood Lord Selborne beeft in een toespraak tot hot tweede Transviialsche vrijwilligerskorps dat naar Natal gaat gezegd Het is strikt noodig dat alle blanken in Zaid Afrika zich bil elkaar aanslaiten om de maatschappeiyke orde te bewaren onder e inboorlingen waarin men grootendeels nog kinderen moet zien Do blanken moeten hen rechtvaardig behandelen streng als t noodig is maar vergevingsgezind tevens In een 1 ijeenkomBt van bet corps diplomatique gaveu de vertegenwoordigers van alle buitenlandscbe regeeringen te kennen dat zó het protest stennen van GrootBrit tannie tegen elke verandering in het donanebeatnur Carnegie de Britscbe zaakgelastigde heeft over deze zaak een tweede nota tot de Chineesche regeering gericht daar het antwoord op de eerste onbevredigend was Alvorens antwoord van de Chineesche regeering ontvangen is znlleu geen verdere stappen gedaan worden De President van den Bond verklaarde zich in een toespraak tot den Koning van Italië gelukkig hem op Zwilserschen grond to knnnen begroeten Hij hoopte dat de nieuwe verkeersweg zon bijdragen tot vermeerdering van de materieele betrekkingen on de handen van vriendschap De Koning dankte in zön antwoord voor de welkome wenschen en sprak ziJn genegenheid uit voor Het werkzame Zwitsersche volk terwijl hiJ zijn vreugde betuigde over dezen nieuwen band welke de hartelijke vriendschap der beide landen onverbrekelijk maakt en den stichters van een onvergankelijk werk hnlde bracht Nog is de nieawe Fransche Kamer niet geheel en al verkozen of reeds is een van de leden haar ontvallen Plotseling is Vrijdag te Parijs tengevolge van een aderbrenk overleden de afgevaardigde Cnnéo d Ornano een der meest bekende figuren van de rechterzijde In 1876 op een en dertigjarigen leef tijd lid van het Parlement geworden voor Cognac was hy tot heden steeds herkozen Hy behoorde tot bet kleine troepje van Bonapartisten dat met een volharding een gelukkiger zaak waardig het volksreferendum over den regennngsrorm bleef verdedigen nalunrlijk in de overtnigirig of althans de hoop dat de stem don volks een Napoleon als conslitotionoul staatshoofd zou aanwijzen In de Kamer was hy echter ofschoon aan de uiterste rechlerzyde zetelende vrg gematigd in zgn optreden nu en dan wanneer de linkerzyde het wat bont maakte zag men hem op vriJ jeugdige manier gesticnleercn Behalve als afgevaardigde voerde hy ook als jonrnalist voornameiyk in plaatselyke bladen campagne tegen de Begeering hetgeen echter niet belette dat hg bg ieder om zgn karakter zeer geacht was Renige jaren geleden was hg gewond geraakt hg een spoorwegongeink en bg die gelegenheid had hg althans van alle partgen blgken van sympathie ontvangen Wellicht komt zgn heengaan op dit oogenblik gelegen aan Déroulëde wiens kansen by de herstemming niet bgzonder mooi slaan Do candidatnur in het opengevallen district bigkt als geknipt voor laatstgenoemde dien mon toch al meer dan eens voor een verknpten Bonapartist heeft uitgemaakt De quaestie waarop het Italiaansche ministerie gevallen is was niet als in Portngal een conflict tusschen Vorst on Kabinet doch een derderangaqnaeetie tnsschen Kameren ministerie De regeering had reeds geruimen tgd doen weten dat zg het nbsolnnt noodzakelgk achtte om zoowel in het belang van het land als van de hervormingen bg de spoorwegen het wetsontwerp op de naasting der zuidelgke lynen vó6r een bepaalden datum aangenomen te zien Om het nu mogelgk temaken der Kamer behoorlgk tgd te gevenvoor haar beraadslagingen over het ontwerp moest de commissie van rapportoars voorhet eind van deze maand met haar conclusiesgereed zyn Met een weinig goeden wil zondit ook zeer wel hebben gekend doch een conseifuente toepassing van de obstrnctietaktiek door de minderheid in de commissiezou voldoende zgn om de verschgning vanhet rapport te vertragen Met het oog dp den tgd welke in de commissie reeds zonderveel resultaat was voorbggegaan wilde de regeering nu dat de Kamer pressie zon uitoefenen op de commissie opdat op die wgze de afdoening zon worden bespoedigd Dit nn werd door de Kamer geweigerd en bg een stemming over de qnaeatie leed de regeering een nederlaag Zg vatte de zaak zeer hoog op en bood baar ontslag aan De Koning die de groote belangrgkheid van het gebeurde niet kon inzien weigerde aanvankelgk het ontslag toe te staan maar het schgnt dat de ministers toch hun wil zullen doordrgven Verspreide Berichten Fbakkeijk Commandant Driant schoonzoon van generaal Boulanger heeft den directeur van de Matin zyn getuigen gezonden wegens de aanvallen in dat blad tegen hem gericht De Matin maakt bekend dat in de woning van graaf Beauregard een fotografie in beslag genomen is voorstellende prins Victor Napoleon in de uniform van Fransch genoraal met bet grootkruis van het Legioen van Eer De minister van openbare werken zalwaarschgnigk do post en telegraalbeambten die wegens de staking ontslagen zgn weerin dienst stellen behalve de aanstichters derbeweging DüITSOHIilND De keizer heeft den Evangelischen Opperkerkeraad bevolen in ille kerken voorbeden te laten verrichten voor den gelukkigen afloop van de biydo gebeurtenissen die in het gezin van den kroonprins verwacht wordt Onder de Rgnscliippers te Keulen heerscht groote opwinding omdat agenten nit Hamborg schippers trachten aan te werven om de stakende zeelieden te vervangen Eén dier agenten is zoodanig mishandeld dat hg naar en ziekenhuis is gebracht De Eyksdag heeft besloten het briefport in do steden en de voorsteden te verboogen Ehoeund De premier Campbell Bannorman heet een verstokte tegenstander van do invoering van het metrieke stelsel in Engeland zoo meil weel zal men in Amerika vermoedelgk lot invoering overgaan Er worden pogingen aangewend bg den eersten ministor om dit jaar te Londen een congres van vredebonden te beleggen waartiie volksvertegenwoordigers uit veracbiU de landen zullen aitgenoodigd worden ten einde te verzoeken op het program der Haageche Vredesconferentie een voorstel tot vermindering der oorlogsuitgaven te plaatsen Italië De audiënties van den paus zyn Vrödag afgezegd omdat de paus Igdende was aan jicht ÜOSraNRIJK HOSOAKIJE In het hnis van afgevaardigden zeide de minister president in antwoord op een interpellatie over den boycot der Ooatenrgkscho waren in Hongarge dat bg de Hon gaarsche regeering van de zaak had ingelicht en dat de verdere houding der Oostenrgksche regeering nu van bet resultaat deze schrede zon afhangen BINNENLAND De minister van Oorlog heeft bepaald dat de beschikking van 21 Februari 1903 tot uitvoering o a van de Pensioenwet voor d landmacht 1902 en van de in verband met die wet gestelde regelen nopens het militair geneeskundig onderzoek niet meer van toepassing is op de militieplichtigen die hoewel niet valle ide onder de bepaling van art 100 der Militiowet 1901 voor den militairen dienst ongeschikt blgken te zgn vóór dat zy eenigen dienst hebben verricht die dus heheht zyn met gebreken te eenenmale vallende buiten eiken invloed van den militairen diepst Deze mililiepllchtigen worden door de autoriteiten die daartoe krachtens baar instructie de bevoegdheid bezitten tol ontslag uit den dienst aangewezen nadat hun ongeschiktheid door den inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht is geconstateerd en ter kennis gebracht van die autoriteiten Voor bedoeld onlilag wordt dus de tnsscbenkomst van het departement niet meer vereischt In het aan hen uit te reiken bewys van ontslag alsmede in het stamboek zal moeten worden vermeld dat bet ontslag wordt verleend nit boofde van ziels lichaamsgebreken ontstaan buiten den ditnet De tentoonstelling van de ingezonden antwoorden op de prgsvraag voor het Vredespaleis zal geopend worden op 11 Juni e k in de Oothische zaal en aangrenzende zalen van het Paleis aan den Knenterdgk en an diSD dag af t t 14 Juli d a v toegankeiyk ijjn Gemeng de Berichten In het officierscasino te Hannover is bg het afscheidsfeest generaal von Mitzlar tot dnsver directeur van de beroemde militaire rgscbool te paard in de eetzaal verschenen gevolgd door een stoet jachthonden Om daar te komen had hg een steile trap op moeten rgden Hg reed de feesttafel om hield nit den zadel zgn afscheidstoespraak en daalde daarna weder te paard de trappen af gevolgd door de honden Het is daar gebrnikelgk dat de scheidende chef dit sterke stukje van rgkunst uitvoert Ecnige jaren geleden werd t te Roermond ook eens door den hnzarenluitenant vertoond maar viel d iir niet in den smaak Naar aanleiding van bet telkens in eenige buitenlandscbe kranten opduikende bericht dat Duitschland een kolenstation in onze Oost Indische bezittingen zou hebben verkregen waarbg laatstclgk het eiland Laoet werd genoemd heeft het Hbl nit goed ingelichte bron het volgende vernomen Op bet eiland Poeloe in het Maleisch Lant ten Z O van Borneo zgn eenige steenkolenmijnen in exploitatie die in den laatsten tgd groote hoeveelheden opbrengen Deze mgnen hebooren aan de maatschappg Poeloe Lant opgericht in 1903 directeur P Boiff commissarissen de hoeren C J K van Aalst H C van den Honert Aug Janssen en jhr H Loudon Het kapitaal 5 miltioen is voor zoover uitgegeven bgna geheel hg genoemde hoeren en de Ned Handel Maatachappy geplaatst In den eersten tgd van haar bestaan heeft de maatschappy veel tegenspoed gehad maar nu do afzot der steenkolen tegen bevredigende prgzen zeer belangrgk ia geworden schgnt de betere tgd aangebroken Door haar is op het eiland een spoorign van 6 KM aangelegd waardoor de steenkool van de mgn tot het schip kan gebracht worden Er ia zulk diep water dat de diepstgaande schepen aan den steiger kannen aanleggen Het geheele etablissement is elektrich verlicht een elektrische laanin richting is in conatructie zooals men die in groote kolenhavens in het Oosten behalve te Sabang te vergeefs zoekt De steenkool wordt op Poeloe Laoet goedkooper geproduceerd dan de Ombilienkolen voornameiyk doordat de mynen dichter by do zee gelegen zgn In den laatsten tyd werden door de steenkolen maatschappg Poeloe Lant groote contracten met vreemde reedergen afge sloten waarvan het grootste is dat met den Norddeutschen Lloyd Door deze laatate omstandigheid komen op Poeloe Laoet herhualdelgk Duitsche schepen steenkool laden waardoor de indruk op buitenataanden kan zgn verwekt dat de Dnitschers zich daar net monopolie hebben versekerd Het kapitaal is echter als gezegd in Nederlandscoe handen Er beeft echter aan de open markt nog geen uitgifte van aandeelen plaats gehad znlks zal geschieden zoodra de levensvatbaarheid der maatschappy is gebleken Uit Beverwyk achrgft men aan t Nieuws Het bericht omtrent het niet doorgaan van den bouw vali een marmerfabriek omdat de bouwverordening zooveel bezwaren in den weg legde vereischt nadere toelichting ting Toen de Woningwet ingevoerd was werd te Beverwyk een nieuwe bouwverordening gemaakt en daarin waren bepalingen opgenomen omtrent het trasraam welke bg de aannemers nog al tegenstand ondervonden Met 1 Jannari trad de nieuwe gemeentoarchilekt op en deze hierin gesteund door B en W hield streng de hand ann de goedgekeurde verordening zoodat eenige in aanbouw zgnde huizen werden afgekeurd Alnus ontstond het gerucht dat dit de reden was waarom de bouw van de fabriek niet zon doorgaan De ware reden echter is dat de aannemingssom ver was boven het bedrag door de firma voor den bonw bestemd Een schrgven van de firma Kool maakt melding van de groote welwillendheid zoowel van B en W als van den gemeente architekt ondervonden en ook dat de bonw der fabriek waarachgniyk wèl zal doorgaan Uit Batavia ontvangt de N B Ct het volgend telegram Op den 12den dezer vertrok Michielsen met zgn staf naar Qaroetoe Den ISden kwam bg aldaar aan Den volgenden dag vond hg alle toegangswegen naar Bonto Batoo versperd Den 16den dezer werd de aanval ondernomen met vier compagnieën een sectie marinegeschnt een detachement genie en marechanssee tezamen 450 man De versterkingen waren buitengemeen sterk op een etagegewyze 300 meter hooge rots De vgand verdween na bestorming aan drie zyden van de ongenaakbare grotten Oe stellingen bigven bent De rüaod Het acfatar él doodeo an gewonden en 8 gevangenen Onzerzgds gevangen gesneuveld of gewond 15 onderofficieren en minderen Licht gewond de Uitenants Berckenhoff en Pape en 17 man In een kelder van een huis in de KSuigstrasse te Borlgn werd s nachts door do bewoners een groote trokhond opgesloten Een jongen bracht het dier eens eten en kort daarop klonk een ontzettend geschreeuw en geblaf Alle bewoners renden naar beneden en zagen daar hoe de hond den jongen beet en verscheurde Een paar mannen die hot woedende dier van zgn prooi wilden losrukken kregen beton in de armen Eindeiyk lukte het den hond mot een mes dood te steken maar het was al te laat De jongen stierf kort daarna De oorzaak van de woede van bet anders kalme dier is onbekend Naar men ons mededeelt is in de eerste afdeeling van bet ryksopvoedingsgesticht te Alkmaar bestemd voor knapen die ter beschikking der regeering zgn gesteld op dit oogenblik geen plaats meer beschikbaar N K Ct Stadsnieuws GOUDA 21 Mei 1906 In de heden alhier gehouden algemeene vergadering van aandeelhoudera der Goudache Telephoon Maatschappy werden do balana en de winat en verliearekening over het boekjaar 1905 goedgekeurd en het dividend na voldoende afschrgving op bet telephoonnet op f 4 16 per aandeel vaatgeateld Tengevolge van buitengewone uitgaven voor oBderhondawerken van bet telephoonnet ia bet winatsaldo lager dan hetwelk over het boekjaar 1904 word verkregen Het aantal aansluitingen naio in 1905 met 16 nieuwe verbindin en toe en klom mitsdien tot 157 o met inbegrip van 2 publieke telephoonstations en 4 dienataansluitingeo tot 163 De heer Dr H F E Hubrecht werd door de vergadering als Directeur herbenoemd twwgl de heer H J Nederhorst Jr als commissaris der vennoolschap werd berkozen De coöperatieve broodbakkery en verbruiksvereenigmg Ons Voordeel hield Zaterdag in de zaal Kunstmin een ledenvergadeiing die slechts matig bezocht was uit bet verslag van den waarnemeDdea secretaris bleek dat het ledental vooruitgaande is en gestegen was tot 1876 leden Tot bestuurder werd gekomen in de plaats van den heer A Smit overleden de heer W B F Grovenstnk Werd in April uit Qonda gemeld djt een luitenant over een hem door zgn compagniescommandant opgelegde straf een mutatie by den krii gsraad reclameerende door dezen volkomen in het geiyk werd gesteld zoodat èn straf èn mut tie werden geroyeerd thana schrgft men ons uit Gouda dat de stukken die naar het H MG waren opgezonden zyn ternggekomen waarmede deze zaak dus ten einde is gebracht Een tgd die deels uit eigen belang door nagenoeg bet geheele garnizoen in spanning is doorgemaakt is hiermede achter den rag N Ct By Koninkigk besluit is benoemd tot notaris te Bodegraven den heer B D Krusemann candidaatnotarit te Arnhem Bg Koninkigk besluit zgn benoemd lot hoogheemraad van de Krimponorwaard de heoren N Zgderlaan te Stolwyk en P P Sluurman te Ammerstol Zaterdagavond hield de Afdeeling Oonda van den Bond van Nederl Onderwgzers een openbare vergadering in de bovenzaal van Café Scbaakbord Kleiweg waarin als spreker optrad de heer KI de Vries hoofd eener school nit Amsterdam met bet onderwerp Schoolvergaderingen De voorzitter opende de vergadering mat een kort woord waarin hy mededeelde dat deze vergadering de eerste stap was hier in Goada om te komen tot verplichte schoolvergaderingen Na deze aiteenzetting van het doel der vergadering kreeg de heer de Vries het woord Spreker begon zyne verwondering te kennen te geven dat hy hier stond om te spre ken over Schoolvergaderingen Volgens zgne mcening was een schoolvergadering iets dat van zelf sprak Eenigen tgd geleden is bg er echter door de afd Haarlem op gewezen dat die mtening niet overal bestond Spreker voaliM zich toen gedrongen aan het verzoek der afd Haarlem te voldoen om aldaar een pleidMi te houden voor het verplicht stellen van schoolvergaderingen Later ook te Apeldoorn heeft bü tnUda gedaan en ook aan kat verzoek dat door de afd Gouda tot hem was gericht werd door hem voldaan Wat zgn eigenlgk schoolvergaderingen en net welk doel worden zg gebonden f Spreker begon er op te wgzen dat nit een pae fagogisch oogpunt geen enkele onderwgsman meer tegen schoolvergaderingen ia t Wordt irn de gezagkwestio Een schoolvergadering toch is een byeenkomst van het geheele personeel eener school met bet doel te spreken over de school het kind en bet onderwgs ten bate van al deze zaken Wat is nu natnurlgker dan dat men probeert alle onderwgskrachten zoo goed mogetyk van zyn taak en het geheele onderwijs in de school op de hoogte te brengen zoodat het onderwys eee organisch geheel vormt Nu is men echter van den kant der autoriteiten gaan denken dat de onderwgzers deze vergaderingen zullen gebruiken om het gezag van bet hoofd af te breken Vooral hoofden van scholen zien hierin een ramp voor ons volk zei spreker deze woordan aanhalend nit een antwoord gezonden door de hoofden van scholen te Gouda aan de Afd van den Bond van Ned Onderw naar aanleiding van een bon gedane vraag boe zg dachten over schoolvergaderingen Spreker zette nn dnideiyk uiteen dat onder de tegenwoordige onderwgawet art 21 het onmetelijk is dat het boofd het gezag wordt ontnomen Deze wet ia indertgd gemaakt toen elk onderwgzer ook hoofd werd Thans echter nu duizenden onderwgzers daarop nooit kans hebben en door de uitbreiding der scholen een onderwgzerastand in bel loven geroepen is vindt spreker het loffelgk Tan hen die toch ooor de wet als bevoegd erkend zgn ook medezeg4 inschap in schoolzaken verlangen Uit zgn vgltienjarige praktgk ala hoofd van scholen waar steoda zulke bgeenkomsten geregeld gehouden werden bewees hg door net voorlezen der notulen van vergaderingen aan de school te Enschede hoe nutliq deze bijeenkomsten zyn voor het ondorwys en de onderwgzers Na nn ongeveer 100 vergaderingen te hebben bggewoond meende by wel gerechtigd te zgn zyn oordeel or over nit te spreken wat steeds Inidt en zat biyven luiden Stel verplicate schoolvergaderingen in Door den voorzitter weid nu gelegenheid gegeven nadere inlichtingen te vragen Hiervoor meldden zich aan de heeren G D Hey boofd van school no 3 en de heer C W J Natzyi onderwgzer alhier De secretaris P de Vos gaf een overzicht van eenige uitspraken van christelgke en katholieke zgde waarin door de bgzondere onderwgzers even aterk op modezeggingscbap wordt aangedrongen Wiar men die geest onder de openoare onderwgzers een kmuk gmi noemt daar scngnt die geest onder do o jzondere collega s ook te beeracben Da heer Heg vroeg noe de beer de Vries wilde handelen wanneer het personeel aan een school geen vergaderingen wenachte en ook uoe te handelen ais er eenig misverstand bestond tusschen verschillende ooderwyzera In antwoord hierop zeide spreker dat hg toch zulk een schoolvergadering wenacbte verplicht te stellen Het personeel zou het nut er van wel gaan inzien Sn aangaande de tweede vraag zei spieker dat een dergelgke isiscbte verhouding toch geen aanleiding mocat geven o n het goede in onderwyszaken van een auder niet te erkennen Bg zgn beantwoording van den lieer Natzijl die hem gevraagd had of het niet beter was ze niet verplicht te stellen omdat wanneer een noofd de bealuiten op de vergadering genomen toch niet uitvoerde bet personeel allicht zou gaan zeggen waarom zitten we hier en ontmoedigd zou worden zei de beer de Vriea dat in zoo n geval ook hj het hyitje er hy neer zou leggen S ireker bleef er bg dat een oitdemijter dv vroeg om medezeggingtefuip in aekooltaken hem meer umard mu dan een hoofd dit dit iet vilde Hiermede eindigde ipreker zyn rede die in den geest der aanwezigen gevallen wi s dat bewees het applans Geen der aanwezigen iets meer te vragen hebbende sloot de voorzitter onder dankzegging aan den spreker de vergadering Rechtgaken Meu meldt uit Groningen Voor de rechtbank alhier werd Vrgdag in boogor beroep behandeld de zaak van den heer J W een van de voornaamgte krnideniers nit onze stad die onlugi door den kantonrechter was veroordeeld tot een boete van f 1 wegens oveitred ng van art 43 al 1 der Drankwet welk artikel verbiedt kinderen beneden den leeftyd van 16 jaren anders dan in gezelschap van meerderjarigen toe te laten in lokalen waarvoor door B n W vergunning is verleend tot het i erkoopen van sterken drank Door dit artikel is dus feitelgk onmogalyk zooals de verdediger opmerkte om nai t het bedrgf van koopman in krnidenierswaren ook dat van drankrerkooper nit te oefenen want all un winkaliar witn vargnnning il verleend tot verkoop van sterken drank geen kindaren beneden 16 laar in den winkel mag toelaten wordt hg in zgn bedrgf ten zeerste geschaad De verdediger meende dan ook dat bat de bedoeling van den wetgever niet kan geweest zyn om het bezoek van kinderen aan gecombineerde bedrgven te verbieden De officier van justitie was bet met den verdediger volkomen eens dat dit artikel tot wonderlgke omstandigheden leidt en dat het zeer dwaas is dat een kind niet in een kruidenierswinkel mag komen omdat daar in gesloten fiesschen sterken drank wordt verkocht maar bg achtte nochtans de wet op dit punt dnideiyk genoeg zoodat hg daaraan geenerlei nadere uitlegging meende te kunnen geven als door den kantonrechter reeds was gedaan en was derhalve van meening dat het vonnis moest worden gehandhaafd 381 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 21 Mei No 7145 en 8603 ieder f 1000 6916 en 8395 ieder f 400 2505 on 11073 ieder f 200 1958 2263 3167 3586 4545 4658 7916 15721 15869 19453 en 19508 ieder f 100 Prgzen van f 70 122 3800 6723 8989 12284 15370 18161 212 83 28 9312 12527 86 18336 331 4049 6837 66 12647 15550 08 620 4320 6926 9412 12714 15653 18414 31 55 7011 48 71 77 18513 818 4428 52 69 81 96 18S36 46 32 79 9568 12873 98 18956 918 80 7106 9600 7 15781 19134 68 4521 72 24 13067 15817 19258 1039 4930 7234 61 69 22 19300 66 75 7608 9764 13181 15987 56 1236 5039 15 9996 1Ï207 16025 78 87 98 65 10239 14 16194 19400 1535 5151 7742 72 13390 16311 64 1730 66 72 10453 13566 34 19666 1836 5218 7837 10577 13777 16488 19740 1990 53 92 82 86 16747 90 2336 66 7966 85 13809 16808 19911 85 5304 8005 10643 52 1712Ö 44 2590 49 48 60 13929 59 68 2607 5454 8189 10779 44 90 98 87 5558 8266 11360 14244 17278 20159 2715 5614 88 11424 96 17384 20278 76 31 8412 81 14362 90 79 3032 44 52 11806 87 17435 20338 48 52 8557 76 11418 79 20517 3168 5826 67 U956 14550 17621 27 3218 5910 96 64 88 45 76 37 94 8655 87 14732 96 99 3345 6067 87 12064 14897 17924 20804 3403 6241 8708 68 15021 18064 30 9 54 68 12113 26 67 91 35 6311 91 53 15295 18116 20929 3631 6422 fostbrij e t t De ondergeteekende brengt ter algemeene kennis dat na inwerkingtreding van den Zomerdienst een nieuwe postzending is Ingevoerd naar Schoonhoven waarvoor de laatste buslichting is vastgesteld op 10 55 Qr tyd voormiddag Nog wordt de aandacht gevestigd op eene rechtstreeksche verzending naar Amsterdam waarvoor de laatste bnalichting is bepaald op 11 20 Or tgd voormiddag Gouda 21 Mei 1906 De Directeur M C HENNEQÜIN Aüoap veiling der Openbare Verbooplng yan Onroerende Ooederen ten overstaan van Notaria J J A Montgn op Maandag 21 Mei Pand met Erve en Tuin aan de Markt A No 143 f 11200 k A Hombrink Jr Winkelbnis met afzonderlgk Woonhuis aan de Weathaven B No 204 en 205 f 10100 k J Zielstra Woonhuis met Erf aan de Walesteeg F No 77 f 1560 k C M Kniik q q VERSCHEIDENHEID Toen zich Zaterdagavond te Amsterdam een koetsier mot een bespannen voertuig oogenachgulgk met gras beladen per tolhuisboot had laten overzetten stelde een agent een nader onderzoek naar den inhenl van don wagen in Onder bet gras bleek eene partij ongekeurd rundvleeacTi van ruim 360 k g verborgen volgena beweren van den koetsier nit Purmerend afkomstig Het vleescb is naar het abattoir overgebracht Naar men verneemt is het thans zoo goed als zeker dal do tweede Vredesconferentie eerst in het laatst van Mei van het volgend jaar te s Gravenhage zal bgeenkomen Hoeft een werkgever bet recht de bg bet aangaan van een betrekking beloofde vicantie weer in te trekken r Over deze vraag heeft een rechtbank te Berlgn te beslissen gehad Een mantelfabrikant had zgn boekhoudster in September van het vorige jaar 14 dagen verlof gegeven Acht dagen na haar afreizen ontving zg order van haar chef dadelgk weer terug te komen Vier dagen later dus na 11 dagen verlof kwam zg terug maar boorde toen dat zj wegens baar met dadeiyk overkomen ontslagen was Pe rechtbank voroordeeldo den chef lot beiiiliog Van bet nog verschuldigde aalaris da r zg van oordeel was dat een eens toegestaan verlof niet ingetrokken mocht woj deB Veemarkt te Rotterdam Maandag 21 Mei igo6 Vette ossen en koeien goeden aanvoer priiicn waren voor ist kwal 35 adt kwal 32 jde kwal 18 cents per half kilo Veile kalveren goede aanvoer prijien waren voor Si 3de kw 22 cent per half kilo Vette varkens goeden aanroer prijzen waren voor iste kwal 25 2de kw 24 de kw 20 cents per half kilo Schapen en lammeren weinig aangevoerd Handel voor alles prijshoudend BEURS VM ROTTERDAM VRIJDAG 13 APRIL L K H K SUmUleeninQen PoRTDOAL Oblig 3o Serie Ir 050 3 69V Oblig Se Serie fr 2500 3 59 RosLiND Iwang Dombr Ohli gatien 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 74V 74 Columbia Goconaolideerde Buitenlandscbe Schuld Recepis L100 1 241 1 Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rottord Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 lüO Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Paiid brielbank 4 WU PanüB Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowy en yanDoelger Norlhw Pnc Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypothoekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spooruiegleemngen Italië Oblig ZnidItaliaanscheSpw My A 367 Dinereen Mg tot Eipl Laan vanMeordervoort 1902 89 Fremieleeninqen buuoig Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatechappijen Aand Holland Gulf Stv My 35 MANTELS Costumes klodermaolels Hlousen JAP0N8T0FFE en RÜKKKN van de goedkoopste tot de beste soorten zgn tot de mwat concurreerende pryzen in groote voorraad voorbanden Aanbevelend Afi v r s ffi fy MJ J t f V J i ADVi RTEl iTIEN V Heden nerd ons een flinken Jongen geboren DIRK GIJSBEBTU8 L D V VEKUMINGEN E V VREDMINGEN Stoffees 20 Mei 1906 Geen beter adres voor degelgk en sterk SCHOEITWEEK dan Het IVoord iirabantscli Schoenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACÉ en BRUIN GLACj DAMES en HEERENSCHOEISEL € SMITS Alle repiratiSn en aangemeten werk Verkrggbaar in liesschen SO ets 7S ct on f I M by H H Apothekers en Drogisten Xe op het merk ASKMRI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C LUGEH Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 189 Een nieuwe Drank RORFF S NOVA CACAO GEFABRICEERD van de fijnste uiüjezocbtsbi duurste Cacaobaen Daze Cacao is by inkoop wol iets hoogerin prg doch in werkelgkheid do voordeeligste daar men van deze NOVlC tCylOin het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten V K K 1 K PRIJS f 1 80 f O OS f 0 0 Il Kilo voldoende voor 18 1 Koppen BEOORDEELING van het Mikroskopisch m Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam Ï5 1 Oö Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkeiyke oplo baarbeid j de byzonder Sjne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH erkrijj br tiij T GltEB4S alliier en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN tt Zevenaar en Emmerik tpanuem de kromn Verkrggbaar to Gouda bg H ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woorden bg N DE KBÜIJFF mat ♦ lU op I vMmtfiviSu HU bMte ooaduMrkito k maklMlylutc poetMnkkUl voor Hetrea n vooral damM cn KladtnobOHMVUlc il 6t Aiipratunr TanCMNIIItrtCa BwHl BHtli SfrM Men latli lori