Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1906

P HOPPE Egelantiersgraoht HOFLEVtKANCIER RUM CITROEN ARAG RURGUNDY Verkritabtiar MJ alle grotHert onto ToorMurtna nWl TBn Dr VAN EUVItl BOOS k HaUMKNS PlJ CH Snel groelendB Japansche Bloemenversiering Blllz Mlscliiing wolka b or oeii bijaoiulerc bohaadeUng binnen vier ibigoti groeit Wilt gij iiw liuia kumor veiiHtor balpon tuinUiiiH kiilü muren otiz mtA mol fniai groen en blooiiicn bo oeid y wn yiini daii ïljeoplïil Zioplec mipI srooienda Jap ii acheLMojinïi l Mj i it oir n Diiilfi liji irlijk itHjl CM bi f on ilfu Icorltt mti i lijkcii ttjil onlt illt nut ri Mi n n l li vmfii fu kluii ri ii ïimIi H wi k vm wi lni kriiilfn on miiü i ini ur frs r iiU ii I Zoowel m tl iii kaïiiur uIh in tioi liiii ut Bloempotten Bakkim Kasnen nny overal 1 knii mm zimieii oh nu ilrio t lior ilagcn I komt iiiit zitftfl uit OH lu oft niiin Viinlor niet 1 m er to doen dun do takkoa op to Inndfii 1 dan grooion on bUiciün zo don gaiiscilion I zumer tot laat in den herfat Sclioonor go zicht knn loon zich niot voor ittillcn Ik verzond logon inzending vnn hut bi drag X pak TUeophil Zieglor s a el groeieüdo Bloemenversiering Blitz Misohung voor f l 5 pakjes f 4 50 10 pakjes f 8 60 franco Rembours 20 cont extra THEOPHIL lEGLER Keizer8g r 353 Amsterdam Leveraneier der Keïzerlql Koninldijko Tuinen Te Metz heeft de politie een vergadering van boawvakarkeiderfi ontbonden omdat een der sprekers het woord ging voeren in het Fransch ExaEUHD Campbell Bannerman zeide tot de depntatie van vronwen die kiesrecht kwamen vragen dat hvj sympathiseerde met vronwenkiesrecht maar de dames moeten maar gadnldig wachten tot er een meer oostemmig kabinet is Sir William Holland liberaal parlementslid zal binnenkort opnieuw in t Lagerhuis de quae stie ter tafol brenger betreflende een tunnel onder het Kanaal De bekende staathnishondkandige Stnart Mill vierde Zondag zgn hondersten verjaardag Spasjb Prinses Ena komt 24 dezer naar Madrid Te Saragosea is een bom ontploft bg een politiek man Qroote schade werd aangericht Italib Na terngkeer des konings zal in de kabinetsquiiestie een beslissing genomen worden Men erwacht een kabinet Giolitti met steun van de rechterzyde Sonnino zal in geen geval de opdracht weer aanvaarden Twee Italiaansche dorpen Scorrano en Maglia zijn alsof we nog in de middeleeuwen waren in openlijken oorlog Met moeite hebben de militairen een bloedige botsing tasschen meer dan twee duizend boeren kunnen voorkomen OOBTKHKIJK HoSaARIJK Oister werd het Hoogaarsche parlement door den keizer koning geopend de voorlezing van de troonrede zal in het koninklijk slot Budde plaats hebben Kossuth verklaarde dat ziJn partij er biJ tegenwoordig zyn zal wat tot heden niet geschied is De onderliandelingen over het tolverbond tnsschen beide déelen der monarchie hebben nog niet tot een oplossing gevoerd Rdslahd Zaterdag woonde de doemapresident Moeromtsef het Te Deum en het ontbot bij die ter gelegenheid van s keizers verjaardag gegeven werden Men twijfelt er aan ol het gevonden lijk wel inderdaad van Óapop is Het gelaat was onkenbaar In Poltowa beginnen plunderingen en verwoestingen door de boeren opnieuw De troepen in den Kaukasns moeten worden versterkt met het oog op de onlusten rond Odessa vreest men ook voor agrarische troebelen BINNENLAND ST ATEN U BNERAAL T W K ÊC it B U M B H Vergadering van Maandag 21 Mei Arbeidscontract Bi de voortgezette behandeling van art 1638p stukloon licht de heer Schaper een amendement toe om per stuk niet gelijk de Begeering wil doch het gebeele norniaalloon uit te keeren behoudens aftrek van dagen waarop de arbeider niet gewerkt heeft door willekeurig verzuim Met het amendementde Klerk dat in wezen hetzelfde wil komt men er niet meent spr De heer de Klerk handhaafde echter ziJn amendement Na verdediging en bestrijding van t amendementSchaper wordt dit met 43 tegen 12 stemmen verworpen De beer de Klerk trekt zijn amendement in Op verzoek van den beer Lohman wordt do verdere beraadslaging tot morgen 11 sur verdaagd Op de voordracht ter benoeming van een secretaris van het hoogheemraadschap Rijnland te Leiden zgn geplaatst de heeren 1 mr P A Pijnacker Hordijk athbtenaar van het O M bij de Kantongerechten te Utrecht on 2 mr H J Silvergieter Hoogstad ad junctsecretaris van den Baad van Toezicht op de spoorwegdiensten te s Gravenhage De vereenigde vergadering zal tegen 5 Juni bijeen geroepen worden om tot het doen der benoeming over te gaan Naar wij uit betrouwbare bron vernemen ia de indiening bij de Tweede Kamer vanhet ontwerp op de ziekteverzekering door den minister van binnenlandscbe zaken toteen later tijdstip uitgesteld N C Blijkens by het department van koloniën ontvangen telegrammen is in het landschap Doeri op Celebes de rotsstelling Bonto Batoe waarover handelt het bericht in de Staatscourant van 2 Mei j l No 101 na hardnekkige verdediging geuomwi Omtrent de geleden verliezen li enkel gemeld het sneuvelen van één enkel Europeesch sergeant en de verwonding van twee officieren luitenands M J Berckenhoft en C F J Pape belden licht gewond en vier Europeesche militairen beneden dien rang Stet Gemengde Berichten Te Zaandam hebben Zaterdag een drietal broeders toen zg met den trein van Amsterdam kwamen waar zg alle drie een revolver en hetnoodigc schietmateriaal gekocht hadden op het stationsplein heel wat opschudding teweeg gebracht door zooder eenige aanleiding in het wilde te schieten en rustige burgers met hun vuurwapens te bedreigen Dit spelletje werd later op het Prinsenpad waar zg thnishooreo herhaald tot de politie bier aau een eind maakte door de lui in arrest te stelle n Een van do drie bad intasschen zyn revolver in het water weten te werpen Uit het onderzoek bleek dat de schutters zich van losse patronen bediend hadden en zg er elk ongeveer 80 verschoten hadden Tegen hen is procesverbaal opgemaakt terwyi de wapens in beslag werden genomen De Nederlundsche Bond van Horlogemakers houdt zgn zevenden jaarlökschen Bondsdag Donderdag 24 dezer te Utrecht De Agenda vermeldt o a de volgende punten Voorstel van het bondsbeslnnr Er worde zoo mogelgk een Internationale Bond Tan Horlogemakersbonden en vereenigingen opgericht op federatieven grondslag voornamelgk met het oog op internationale algemeena vakbelangen Dit denkbeeld vindt reeds onderstenning bg hot bestuur van den Deutschon Qhrmacher Bund voorzitter de heer Carl Martels te Btriyn Voorstel van het Dagelgksch Bestuur De Bond bereide zich voor om in 1907 op waardige wgze te herdenken dat in 1657 dus 250 jaren geleden aan Cbristiaan Hnygens het octrooi is verleend met betrokking tot diens vinding van de toepassing van den slinger op de uurwerkon Men meldt nit den Haag De staking der steenlossers duurt nog steeds voort hoewel het lossen van schepen door andere krachten onder politietoezicht geregeld plaats heeft Pogingen door de stakers aangewend om ook de opperlieden en metselaars tot het neerleggen van den arbeid te bewegen zijn tot heden mislukt Althans op de bouwwerken in Dninoord is men aan den arbeid gebleven Men meldt aan de N B Ct Do stoomtram uit Purmerend heeft gisterochtend hg de Kluft van Buiksloot een 20 jarig meisje overreden en verpletterd Het meisje passeerde de rails niettegenstaande zg was gewaarschuwd voor het haar dreigend gevaar Dr Rupert nit Gendringen heeft Zaterdag het St Elisabeth gesticht te Arnhem verlaten en vertoeft nu eenige dagen hg zgn familie te Amsterdam De gevolgen van zgn mishandeling door een patient zgn nu zoo goed als geweken De genezing van den vinger zal zich echter nog wel een paar weken laten wachten men was over de zettingniet tevreden en heeft dat lichaamsdeel toennog eenmaal gebroken U D Een resolute domineesvrouw in SleeswykHolstein dus meldt het Bremer Protestantenblatt wier echtgenoot ongesteld was las op een Zondagmorgen daar ook de koster verhinderd was wordt erbg gevoegd een preek voor Zii ontving van hetKieler Konaistorium aan hot adres van haar man den dankvoor haar prözonswaardige dienstvaardigheid doch met de opmerking dat men een herhaling van zulk een optreden hetwelk ten volle als een novum moot beschouwd worden ongewenscht achtte Herv De koopman Chr Blankestegn en do rietdekker G Woudenberg uit Ngkerkerveen die 27 Januari op den Amersfoortschen straatweg een veekoopman overvielen en van zgn portefeuille met f 1400 beroofden zgn door do rechtbank te Zwolle veroordeeld tot 4 jaren gevangenis Men meldt aan de N B Gt Te Utrecht i dezer dagen deïnitief samengesteld een eomité voor de organisatie van Nederlundsche congressen tegen het alcoholisme Vertegenwoordigers van de navolgende vereenigingen nemen in het comité zitting de Nederlundsche vereeniging tot Afschaffing van alcoholhoudende dranken de Volksbond Voreeniging tegen drankmisbruik nationale ChristenGoheelonthou dersvereeniging de Hoop der Toekomst de Predikantongeheelonthoudersvereeniging de Ne derlaudache Ouderwyzerapropagandaclub de Christen Onderwgzers Geheelonthoudersvereeniging de Onthoudersvereeniging in het Jongeliogsverboiid de Nederlundsche Grootloge der Goede Tempelieren en de Vrouwenbond voor Oeheelonthonding Eenige vereenigingen die zich om bepMldo redenen niet konden aansloiten betuigden desniettemin sympathie met het beoogde doel Uit Vlaardingen meldt men De milicien A van Minnen uit deze gemeente van het 4e reg int te Leiden wilde gisterenavond terugkeerende naar zijn garnizoensplaats op het station te Rotterdam op den trein die te ongeveer tien uur van daar vertrekt stappen toen deze nog in beweging was en had daarbg het ongeluk tasschen den trein en het perron te geraken De ongelukkige wien een band werd afgereden en die overigens aau andere lichaamsdeelen werd gekwetst is na voorloopig op het station verbonden te zgu naar het ziekenhuis te Rotterdam vervoerd waar hem beide armen zgn afgezet Aan eeno bankinstelling in eene der NoordHollandscbe gemeenten zgn naar men ons mededeelt door een der bedienden onregelmatigheden gepleegd in de boekhonding en aanzienlgke bedragen verduisterd Het ontvreemde bedrag werd door den verantwoordelgken directeur aangezuiverd en het reedsvastgestelde dividend daarna aanmerkelgk verhoogd N v d D Uit Courrières wordt gemeld dat daar het Igk van een mgnwerker uit de mgn opgehaald is die naar alle waarscbgulijkbeid pas enkele dagen geleden gestorven is In de maag van dezen man vond men touwwerk werkDe ongelukkige een zekere Pinte moet van honger en dorst omgekomen zgn In de schachten II on IV wordt nog steeds gewerkt aan het boven brengen van de Igken Thans zgu er 611 boven gebracht Het aantal nog in de mgnen begravenen bedraagt 484 Volgens een ambtelgke opgaaf waren van de 1094 slachtoffers der groote ramp 548 gehuwd en 546 ongehuwd üe maatschappg zal uit dezen hoofde pensioenen moeten betalen ten bedrage van omstreeks 800 000 f ra sjaars Uit Enschede meldt men aan de N R Ct Vrgdag j l zou in een der Twentsche gemeenten een huwelgksvoltrekking plaats hebben Zjj dreigde niet te zullen doorgaan omdat do ambtenaar van den burgerlgken stand der veraf gelogen woonplaats van den bruidegom in Nederland niet op fijd immers jl Woensdag had verzonden de verklaring dat tegen het voorgencmeu hnwelgk geen stuiting was beteekend Donderdagochtend werd de bewuste ambtenaar reeds telegrafisch herinnerd aan de toezending van het bewuste certificaat echter zonder resultaat De telegrammenwisaeling werd Vrgdag voortgezet omdat de ouders van den bruidegom die vér in Dnitschland wonen Zaterdagochtends v6or vgt uur moesten vertrekken en hnnne toestemming was noodzakelgk Door de welwillendheid der postadministratie kwam de met de voltrekking met het huweiyk belaste ambtenaar van den burgerlgken stand even voor middernacht in het bezit van het juist aangekomen eer tificaat waarna te middernacht de bnwetyksvoltrekking plaats had Te Distelhausen in Baden heeft een veertienjarige dienstbode s nachts een kind van elf maanden uit do wieg gehaald en in het water gegooid waar het verdronk Den volgenden morgen zocht men vergeefs naar het kind en de ouders waren al als verdacht van een misdaad in bechtenia genomen Het dienstmeisje gaf als eenige beweegredenen voor baar wandaad op dat zg hoopte ten gevolge van den dood van het kind verlof om naar buis te gaan te krggen Het lykje is nog niet gevonden Men meldt uit Diniperlo Zaterdagmiddag heeft in de grensslad Bocholt een ernstige ketelontploffing plaats gehad in de ververg der firma Grothe aldaar De ketel was geheel gevuld met kleeren De slag was zoo hevig dat het deksel welke circa 125 kg zwaar is 80 meter ver werd weggeslingerd en in een naburigen tuin werd teruggevonden evenals de inhoud van den ketel Het ketelhuis werd grootendeels vernield Een toeval mag het boeten dat dit ongeval zonder persooniyke ongelukkeu is afgeloopen Ook de nabnrige huizen leden schade Een aan den drank verslaafd echtpaar te Koschmin wilde zich onlangs geld verschaffen om zich te bedrinken De vader schreef daarom aan zgne elders wonende dochter dat haar moeder eenige dagen geleden gestorven en begraven was Hy had veel kosten gehad en verzocht zgne dochter hem geld t toren Het m je deed dit en het zuur gespaarde sommetje werd in drank omgezet Kort daarna schreef de mau weer dat hg in het ziekenhuis lag en niets voor bet graf van zgne vrouw kon doen of zj hem weer geld wilde zenden Het meisje kocht een krans en ging met geld hg zich naar Koschmin om zelf voor alles te zorgen Toen zg het onderlgke hnis binnenkwam vond zö daar tot haar sohrik hare doodgewaande moeder noordronken te bed liggen Eeii buiten alle gemeenschap van goederen gehuwde vrouw had met bgstand en machtiging van haar echtgenoot eenige haar toebehoorende fondsen aan de Ned Bank in bewaring gegeven Aanvankelgk had de vrouw aan haar man een volmacht gegeven om over die effecten namens haar te faejchikken maar die procuratie werd ingetrokken en aan den man door de vrouw een nieuwe volmacht verstrekt waarbg bepaald weid dat hy slechts die in bewaring gegnven stukken van de Bank kon terugmmcn welk daartoe vooraf schriftelgk door de vrouw aan die Bank zouden zgn aangewezen Deze volmacht werd door den man voor gezien geteekend Eenige jaren daarna vorderde de man van de Bank de afgifte van eenige met name aangeduide fondsen maar de Bank weigerde d uitlevering omdat de vrouw niet vooraf schrifteiyk de bedoelde effecten had aangewezen integendeel zich tegen de afgifte daarvan verzette De man d igvaarde hierop de Bank tot uitlevering van de fondsen en tot schadevergoeding wegens de vertraging in de afgifte De vrouw hiertoe door den kantonrechter gemachtigd iniervenieerde Zg betoogde dat door de afgifte en aanneming van de volmacht tasschen haar haar echtgenoot en de Bank een voor alle partyen bindende overeenkomst is tot stand gekomen waarbg de bevoegdheid van den man om de effecten zgner echtgenoote tot zich te nemen werd beperkt Waar nu de vrouw do afgifte aan den man niet wenscht is de Bank niet tot afgifte gerechtigd De Bank mengde zich niet in den strgd maar verklaarde zich bereid de effecten terng te geven aan dengene die tot de terugvordering bevoegd was Alleen drong de Bank aan op afwgzing van de van haar gevorderde schadevergoeding omdat waar haar bekend was dat tusschen de echtelieden strgd bestond over de rechtsvraag of de nan zelfstandig tot opvordering bevoegd was het van haar niet kon worden gevergd voor den man partg te kiezen in strgd met den inhoud der door hem goedgekeurde en aangenomen volmacht Tegenover deze beweringen werd namens den man aangevoerd dat hg krachte is de tusschen hem en zgn echtgenoote getroffen huweiyksche voorwaarden het beheer heeft over de goederen zgner vrouw zoodat hem het recht toekomt ook zonder haar medewerking de fondsen van do Bank op te vorderen In dit recht is z i geen wgziging ontstaan door het aannemen van de beperkte volmacht Trouwens zulk een wgziging zou ongeoorloofd zgn daar de wet uttdrukkelgk verbiedt staande huwelgk verandering te brengen in de huwelgksche voorwaarden De Bank betoogde de man verder was tegenover hem verbonden de opgevraagde eff ten af te geven en mocht zich niet door moreele ol juridieke bedenkingen laten weerhouden om daaraan gevolg te geven zelfstandig had zg te onderzoeken of zg al dan niet moest voldoen aan de vordering van den man de gevolgen van haar weigering moet zy dragen dus de schade vergoeden die do man door de vertraagd afgifte lijdt De rechtbank te Amsterdam vereenigde zich met het namens de vrouw verdedigde systeem Zi oordeelde de getroffen regeling rechtsgeldig en den man word zgn vordering ontzegd Van dit vonnis kwam de man in hooger beroep en het hof heeft nu beslist dat de rechtbank ten onrechte de vordering van den man had ontzegd Het overwoog dat biykens de huwelgksche voorwaarden welke krachtens uitdrukkelgk wetsvoorschrift na de voltrekking des huweiyk op geenerlei wyzo kunnen worden veranderd aan den man het beheer over de goederen zgner vrouw is toegekend zonder eenige beperking en dat onder dit beheir begrepen is het in bewaring geven en terugvorderen vau in bewaring gageven goederen De door de rechtbank gemaakte onderscheiding is geheel willekeurig daar bet den man bö huweiyksche voorwaarden toegekende recht van beheer aan geen enkele beperking ia onderworpen en t bigkens art 204 B W verboden is daarin op eenige wgze verandering te brengen zoodat het aan de eehtgenooten niet geoorloofd waa later dat recht van beheer aau voorwaarden te binden waardoor inbreuk werd gemaakt op het onaantastbare recht van den man om alleen en zelfstandig tgdens het huwelgk de goederen zyner vrouw te beheereu Daarop besliste het hof ten aanzien van de Ned Bank dat deze verplicht was geweeit de onder haar benuting zgude el iteten der vrouw af te geven aan den man die krachtens huwelgksche voorwaarden over die goederen het beheer had nu door je inschrgving van die huwelijksche voorwaarden ter grifle deze ook tegenover de Bank werkten Immers wel bepaalt de wet dat de bewaarnemer het bewaarde goed niet mag teruggeven dan aan dengene die bet hem teeft toevertrouwd of aan hem in wiens iaam de bewaring gedaan is of die aangewezen is om het terug te ontvangen doch deze wetsbepaling ontslaat den hewaarnemer niet van zyn verplichting om de effecten terng te geven aan dengene die aantoont op het tgdstip d r terugvordering het beheer te hebben over de rechten en goederen van den bewaargever Het vonnis werd dus vernietigd en de Bank veroordeeld om de effecten aan den man af t geven en tot schadevergoeding Ta Zaandam heeft zich een gelgk geval van aanranding der eerbaarheid voorgedaan als onlangs te Leeuwarden giet dit verschil dat deze aanranding niet ge olgd werd door een moordaanslag Te Zaandam werd het meisje dicht bg hoar woning overhoeds aangevallen en op de straat geworpen waarna de aanvaller haar met de eene hand den mond dichtkneep en met de andere beetpakte Gelukkig voor haar daagde spoedig mannelgke hulp op zoodat de aanrander hot gewenscht achtte hoepen te maken Niettemin is zgn naam bekend en werd tegen hom proces verhaal opgemaakt Posterijen en Telegraphic Benoemd 1 Juni tot directeur van het telegraalkantoor te Haarlem B Knuppe thans in gelgke betrokking te Dordrecht tüt directeur van het post en telegraalkuntoor te Bussum A Meger thans in gelgke betrekking te Katwijk aan Zee tot bureelarabtenaat der postergen en telegrafie te Zwolle bureel Inspecteur de adsistent G J Veltkamp aldaar te Leenworden bureel Inspecteur A Wgo 16 Juni tot directeur van het post en telograafkantoor te Doetinchem de hoofdcommies der postergen J F Ooms te Rotterdam Bevorderd 1 Juni tot hoofdcommies der telegrafie de commiezen Ie klasse D R van Urk G J A Menningb en J C Ditmarsch tot commies der telegrafie Ie klasse de commiezen 2e klasse F W J Tethof J Blitz G E de Groot A J van Ree J N Pisnisse en J Goossen Czn Verplaatst 16 Mei do commies der postoryen Ie klasse i Brebter van Ngmegen apoorwogpostkantoor no 4 naar Rotterdam de commies der poslergen en telegrafie 3e klasse D Oostinga van Groningen postkantoo naar Utrecht telograafkantoor de surnumerair der postergen en telegrafie F A de Klerck van Rotterdam telegruafkautoor naar Groningen postkantoor de klerken der postergen en telegrafie J Zwart naar Weert en A F J da Ridder naar Hegthuizen beiden van Amsterdam tele graafkantoor en L Evenhuis van Velzen naar Amsterdam bgpost en telelegraafkantoor llubbemastraat 18 Mei de com mieatitulaif der posteryen en telegrafie F E J de Brugn van Rotterdam bgpost on telograafkantoor Gond6che Singel naar Pnrmerend onder intrekking zgner ver plaatsing naar Tiel de klerk der postergen L Hanedoes van Pnrmerend naar Amsterdam telegraafkantoor 1 Juni de tydeiyke klerk der poatergen en telegrafie M C Kloprogge van Amsterdam telegraafkantoor naar Rotterdam telograafkantoor 16 Juni de commiezen titulair der postergen en telegrafie D Akryn van Amsterdam bgpost en telegraafkantoor Hobbemastraat naar Zeist en J G C Henvelman van Utrecht telegraafkantoor naar Amsterdam bgpost en telegraofkantoor Hobbemastraat de klerk der postergen en telegrafie J A Hilleo van Amsterdam telegraafkantoor naar Utrecht telegraafkantoor De verplaatsing van den commiestitulair der poatergen en telegrafie C Mudde van het hootdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Gondsche Singel te Rotterdam zal ingaan 18 Mei in plaats van 16 Angostus Eervol ontslagen op verzoek 5 Mei de klerk der posterijen en lelegrofie M J C van Swieten te Amsterdam telograofknntoor Eervol ontslegen 24 April de telefoniste B H M Weidenia te Apeldoorn Stadsnieuws GOUDA 22 Mei 1906 Heden slaagde te U trecht voor de akte lager onderwgs Mej S H Brinkman Rechtgaken Men meldt uit Haarlem De smaad en beleedigingsiaken aan de gasfabriek te Worraerveer zullen door het hof te AmsterdanT in hooger beroep worden berecht Zoowel de veroordeelde werklieden als de officier hebben appèl aangeteekend Voor het tweede kantongerecht te Rotterdam had zich te verantwoorden Adolf Cbristiaan Potgieter beklaagd van het organiseeren eener lotery en bet verkoopen van loten Uit de behandeling bleek dat bekl notitieboekjes verkocht voor f 1 per stuk welke boekjes voorzien waren van een nom mer correspmdeerende met de Staatsloterg Onder de voorwaarden waaronder bekl zgn boekjes verkocht was er een luidende behoudens art 10 In dat art 10 stond dat hg steeds hel recht had de trekking nit te stellen tot een volgende Staatsloterg wanneer er naar zyn meening niet genoog boekjes verkocht waren Dus merkte de kantonrechter op behoefde hg nooit te doen loten Verkocht waren reeds 908 boekjes waarvan bekl bet geld gebruikt had voor reiskosten vertering en buishondelgke uitgaven Op de vraag van den kantonrechter waarvan hy de hoofdprgs ad f 1200 of een rgtnig met 2 paarden zon betalen antwoordde bekl dat zekere Simon Schanaer hem dat geld zon voorschieten Deze Scbanscr als getuige gedagvaard was niet verschenen zoodat proces verhaal tegen hem werd opgemaakt D zaak was nitgekomen doordat een boekje was verkocht aan Jan van Loute te Ede welk boekje door den burgemeester aldaar was in beslag genomen Twee inspecteurs van politie ols getuigen gehoord verklaarden dat bekl niets anders in hnis had dan wat prollen zooals vo en vogelkooien stoelen emmers enz een en ander tot een waarde van hoogstens f 200 Omt rent Scbanser deelden getuigen mede dat deze zeer onbemiddeld is en in geen geval bekl aan geld kan belpen Do ambtenaar van het O M zeide al veel op loterggebied gehoord te hebben maar een zwendel als in deze is geheel nieuw Hg vroeg de veroor eoUng van bekl tot een maand hechtenis aar Staats lotenj 5e Klasse Trekking van Dinsdag 22 Mei No 18387 f 1500 7685 en 13487 ieder f 1000 1034 6963 16340 en 19702 ieder f 400 9142 9348 11672 14480 190H8 en 20471 ieder f 200 4140 9065 11685 12107 12695 13485 14485 147U 16651 16872 17426 17466 on 20688 ieder f 100 113 2V9 Prgzen van f 70 6058 10136 13054 15309 18622 367 8 86 10391 92 21 35 73 81 6127 10442 13139 15427 99 423 2623 60 73 13211 15535 18702 83 2701 92 90 19 64 89 535 79 93 10536 13304 15680 18887 52 87 6279 10600 5 15863 18969 639 2978 6354 22 63 16002 18181 81 6 89 10776 79 51 19202 870 3060 6565 10808 13406 16381 3 74 3267 6705 24 26 16445 78 79 3405 7009 42 1Ï606 16546 93 88 3936 50 54 47 16723 19319 924 45 95 11056 13722 31 44 43 4032 7195 11239 13828 60 19450 84 41 50 7235 11367 97 16835 19571 87 4201 70 11410 13938 16987 19671 1239 4357 7466 11626 62 17041 19789 1394 61 7616 80 14119 17156 19809 1177 4650 89 11878 14211 93 19912 1572 90 7702 79 48 17289 42 1654 4614 7822 12045 14345 17404 97 1703 4705 8176 76 144 57 17 526 20111 44 74 8624 93 14520 17629 96 1885 4894 8727 12170 95 17719 20234 94 5263 81 12226 98 78 63 2291 5402 8911 33 99 17892 91 2304 6554 9018 12389 14607 18030 20340 42 70 9132 12410 14703 18135 2Ü466 81 5H00 9200 12575 14809 87 20578 2486 12 9363 12635 14910 18292 20619 99 63 9992 77 52 18398 20710 2518 95 10032 12857 15248 18431 20953 23 öUlb 97 77 58 5o Klasfci 5e Lijst Ni 10930 ra z racl f 70 Veemarkt te Rotterciam Dmsla 23 Mei iqo6 Vette osiicn en koeien go ilen aanvoer prijzen waren voor iste kwal 35 2iie kwal 31 jde kwal 27 cents per half kilo Magere Os en Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer piijien waren voor iste kwal 28 2de kw aó 3de kw ii cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren voor late kwal 29 2de kwal 27 3de kwal 23 cent per half kilo Handel voor alles prijahoudend BEUES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 13 APRIL L K H K StaaUhemnqen PoBTüOAii Oblig 3e Serie fr 050 8 59 Oblig Se Serie fr 2500 3 59 RosLASD Iwang Dombr Obli gatiein 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Colombia Goconsolideerde Bnitenlandscbe Schuld Rccepis L100 IV 24V Hypothetk BanktnPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 lOOVi Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hvpothhr Eerste Ned Hwtóieekbriefbank 4 99 Pandi Hollandsche Hjpb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Arasterdam 4 100 Spoorwegkeninijen iTiUE Oblig Zuid Italiaansclio Spw Mg A 367 Divereen ƒ Mg tot Erpl Laan van Meordervoort 1902 9 Premiikeninqen bEii ftiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatachappyen Aund Holland eulf Stv Mij 35 MAf TELS Costumes Klndermantels Blouscn lAPONSTOFPElVen RÜRKEN vnn do goehkoopsto tot Je beste soorten zgn tot de meent coneurreerenile prgzen in grooto voorraad voorbanden Aanbevelend AfA VrfZs Tffi fy y MJ JMf V i W Bargerltjke Stand GEBOREN 18 Mei Magdalena Johanna ouders A J F Essebaggers en M Jongeneel Levinus Gcrardus ouders L G de Bruön en A P van Leeuwen 20 Pieter ouders E van Schalk en L Tanis Dirk Ggsbertus ouders L D Van Vreumingen en E Stoffers Cornells Gerardus ouders C de Hrugn en C de Knecht 21 Wilhelmina Theodora ouders D W Oostrom en C van Wgk Dlna Wyuanda ouders J Donk en W Slobbe OVERLEDEN 20 Mei M van Maaren 3 wi 22 W C Boot huiavr van R van Veen 78 j 4ÜVERTECNTIEN De lo feu Simmermoanne boapje us alders HARTMAN L CUSVELLER ES PIETJE L DE VLUCHT to Stavoren hjar 50 jierrig houlibfeast to fleren üt namme fm bem en bema btn L CUSVELLER JOH v D BURG Confiseiir Cuisenier heeft do oer zgne geachte Clientèle medo to dooien dat de ZAAK op denzelfden voet zal WORDEN VOORTGEZET AlcDw onovertroften ï rof Dr LiobflTB welbokoiid SiSttW S ACBT BLlXlB Alleen echt met Ptbrielcsmerlc tot vooridurendfl radicale eu zekera genezing van alle zeU ie meest hardnekkige xenuiv Kiekten vooral oatataati door j afdwalingen op jeugdigen leeftijd ioca 9 eneÜDg van elke zwakte Uleel tdcht Benauwdheid Hoofdp u Migraine Hartklopping Maagpyn slechte gpgavertering Onvermogen Tmpotenz PoUutione enz Uitvoerige proapeciuflBen J iijiior lesch 0 1 fl i fl S i dubbelafleicti AMSTERDAM Of nfn i Depot Mattli v d Vot te uUIiorami U pul i M JMIian o Itottenlam 1 Happel s lravenhagB I llalmmaDs da Jong J Oen BotterrUmVVrlff k Cj noufia rn bi alle droipstoa