Goudsche Courant, maandag 28 mei 1906

Ill elke partij doet zich het verschijnsel voor dat men roept om Reaal politiek om practiache politiek en elke partij die het goed meent met land en volk zal dan ook wel doen met niet meer te hechten aan kunstmatige bfheidin lijnen maar mede te werken aan klaarheid en duidelijkheid in de nationale staatkunde opdat het olk kan zien waarheen men stuurt Wat zullen de democratische ntire volutionnairen moeten doen Iets wat iedereen betreft en speciaal U zelf Een bewoner van Maarsacn geeft het onderstaande bericht ton nutte vnn anderen wy beschouwen do bewoners van Maarssen als onze buren en dit getnigschritt gegevendoor een aldaar wonend persoon zal dus voor ons van belang zgn De heer C A Janssen v onende Merwedo kanaal te Maarssen deelt ons mede Gedurende acht jaren hobik aan oen niorkwaal gt leden Ueze openbaarde zich door een hevigo pun in de rechterzij onder de ribben en by de ruggegraat in het Bmallo gedeelte van den mg Het wa een loorae terneerdrukkende pün die iemand droefgeestig stemde myn enkels en polsen waren menigmaal opgezwollen en de urine was hooggeel gekleurd en liet ueu wil bezinksel na Ik hael last van maagzuur en wat ik ook aanwendde ik kon niet tot beterschap geraken Myn aandacht werd getrokken door de goede berichten omtrent Booster s Rngpön Nieren Pillen en ik bestelde een doosje De uitslag overtrof alle verwachting want reeds na twee dagen de pillen te hebben gebruikt gevoelde ik reeds een grooto verlichting Met den dag nam mün beterschap toe en reeds na het éérste doosje te hebben geëindigd gevoelde ik baast geen pyo meer Gaarne zal ik dit goede geneesmiddel aan eventueele lyders recommandeoren Ik ondergeteekende verklaar dat hot bovenstaande waar is en machtig U hot publiek t maken op elke wijzo die U goeddunkt Do bovenstaande oprechte eenvoudige go tnigenis bewyst dat wanneer üo nieren aangetast zjn do rug zwak wordt de pün komt voort uit do nieren dio in het onderste gedeelte van den rug geplaatst zgn Pleisters en zalven kunnen deze pün niet verhelpen daar ze de nieren welke do smart veroorzaken niet bereiken Foster s Bugpijn Nieren Pillen bereiken de nieren zélf en zjjn een speciaal middel voor de nieren on blaas Verzeker V dat men U de échte Foster s Rngpyn Nieren Pillen gi olt dezelfde die de Heer Janssen gehad hoeft Zy zyn te Gouda verkiggbaar by do Hecren WOLl F k Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van poslwissel k F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Bult6DlaH lscli Overzicbl In het Engelsche Hoogerhnis bracht Lord Avobury de quaestio van de vermindering der krygstoernstingen ter sprake Lord Pitzmaurice zeide dat de regeering boopte dat tenzy de gebeurtenissen in Kuropa een onverwacht ongunstige wonding mochten nemen zg in staat zou zjjn het volgondo jaar eeoige vermindering in de uitgaven to kunnen brengen d oor wyziging van do militaire inrichtingen Wy kannen althans zoo zeide hy protosteeroü tegen oenige verdere vermeerdering van de marine door de oen of andere Europecsche mogendheid opder den verkeerden indruk dat wy ons voorbereiden op den een of anderen coup of aanval ter zee en dat daarom de andere staten hunne bewapening moeten voorzetten ten einde zich te beschermen tegen onverwachte gevaren van onze zyde Wy hebbon hot recht tot zulk oen protest omdat Qroot Grittanniö niet denkt over een aanval Lord FitzDianrice verklaarde dezelfde hoop te koesteren als Sir Edward Grey nl dat dit debat zou worden opgevat als een uitnoo diging gericht tot andere mogendheden om gehoor te geven aan de Engelsche opwekking tot vermindering der eorlogstoorustingen en verder verklaarde hu dat do regsering weigerde de verplichting op zich te nemen om zich te onthouden van het doen van voorstellen voor of tgdens do Haagsche conferentie zoo ze het tydstip daarvoor gunstig mocht oordoelen De mededoeKng van den Standard omtrent de aanstaande bluiting van een verdrag tusschen Engeland en Rusland beeft tot uitvoerige besprekingen in do buitenlandsche pers aanleiding gegeven en is ook reeds in de parlemonten van Engeland en Duitschland ter sprake gebracht Uit de modcdeelingen van den Kngolschen minister vau buitenlandsche zaken Sir Edward Grey ia het Lagerhuis biykt dat het bericht van den Standard in zooverre niet juist i s dat een bepaald verdrag nog niet is tot stand gekomen maar dat toch zooals ook reeds in de telegrammen van de Petersbui gsche correspondonten van verschillende Engelscbe bladen was beweerd onderhandelingen zgu g vuerd om ten aanzien van geschilpunten tusschen beide landen bestaande tut overeenstemming te komen Beide regeoringen do Engelscbe en de Russische zoo zeide sir Edward Grey zgn zeer geneigd geschillen die mochten ontstaan op minnolgke nii ii tot oplossing te brengen Ue verklaringen van den Engelschen mi nister van bnitenlandsche zaken zgn in volkomen overeenstemming met hetgeen reeds een dag te voren zoowel door de Times als door de Westminster Gazette was meegedeeld Dit laatste blad meende wel te kunnen zeggen dat Engeland in de tegenwourdige omstandigheden nu Rusland een hinnenlandsche crisis doormaakte nn te Petersburg eon nieuwe minister van bnitenlandsche zaken is opgetreden en nu Engeland een nieuwen gezant heeft gekregen Engeland er niet uan denkt de totstandkoming van een toenadering te overhaasten Later zal zich de gelegenheid wel voordoen op vastere grondslagen voori te bouwen Haar een grondslag is toch reeds gelegd Bg de Marokkaansche conferentie bg de jongste Turksche crisis en by de mooilgkheden op Kreta on in Macedonië badden Engeland en Rusland op barteiyke wgze samengewerkt en zg hadden zoo de ervaring opgedaan van welke waarde zulk oen samenwerking is Deze ervaring zou meer dan een wisseling van nota s er toe bgdragen het woderzgdscb vertrouwen te herstellen en den weg te bereiden voor de zoo zeer gewenschte overeenstemming in do Aziatische aangelegenheden Op Frunkrgk s steun zou men verder hierbg zeer zeker kunnen rekenen Donderdagmorgen is er op bet Elysée in Frankrgk ministerraad gehouden onder voorzilterscliap van president Fallières De ministors hebben gesproken over de werkzaamheden die het bycenkomen van de nieuwe Kamer met 1 Juni meebrengen zal Hoogstwaarschgnlgk zal bot ministerie een verklaring uitbrengen in do Kamervergadering om de politieke gedragsigu kenbaar te maken die de regeeriog denkt te volgen en het werkprogramma aan te geven voor het komende wetgevende tgdvak Reeds is uit besluiten van vroegere vergaderingen van den ministeiraad bekend dat hot programma der rogeering zal omvatten inkomstenbelasting hervorming van het binneulandsch bestaur oplossing van de vraag in hoeverre aan de ambtenaren het recht van voreeniging toekomt en de militaire strafrechtspraak Over dit laatste onderwerp is reeds een wetsontwerp gereed gemaakt dat vermoedolgk aanstonds zal worden ingediend bg de Kamer als deze klaar is met het onderzoek van geloofsbrieven eu het kiezen van een burean 8ir E Grey de Engelscbe minister van buitenlandscho zaken heeft Woensdag ia het Lagerhuis erkend naar aanleiding van een door den afgevaardigde Lynch voorjesteldo motie dat de tot dusver in Macedonië ingevoerde hor vormingen niet ver genoeg reikten Maar Engeland kon daar niet geheel op zgn eigen houtje optreden en het was niet gowenscht dat het een nieuw programma van hervormingen ontwierp zonder dat het zeker was van den steun der overige mogendheden Maar vervolgde do minister er is toch iets bereikt De militaire uitgaven zgn aanzienigk verminderd voor het jaar eindigende Maart 1907 En ofschoon Lord Lansdowne er niet in geslaagd is zgn inzichten betreffende hervormingen in de rechtspraak door te zetten is het tocb gelukt een aantal mogendheden te bewegen hnn aandacht op de flnancieele hervormingen te vestigen mef gevolg dat de inkomsten met ongeveer ï £ ÜO OOO per jaar waren toegenomon en er T £ 90 000 meer an den burgerlgken dienst werd besteed Hg vorwaobtle nog meer verbeteringen van den arbeid der flnancieele controlecommissie Sir E Grey besloot met de verklaring dat de rogeering van plan is Lansdowne a politiek voort te zetten en niet buiten de andere mogendheden om te werk te gaan wy hebben reeds met een enkel woord gewezen op de meeningsverschillen tusschen de Oostenrykscho en Hongaarsche rogeeringen in zake de handelsverdragen en het toltariof In diplomatieke kringen te Weenon acht men deze geschillen van ernstigen aard Zooals men weet zgn zg ontstaan door de wgzigingen vau de opvattingen van den Uongaarscheu minister president dr Wekerie die eerst zich verklaard had voor een parlementaire afdoening van de handelsverdragen en het autonome toltarief maar thans onder pressie van de onufhankelgkheidsparty het toltarief niet meer als een gemee ischappelgk tarief maar als een zelfstandig Hongursch aan den Bgktdag I wil voorleggen Van de bezwaren van Ooatenrgksche zgdo tegen deze opvatting der Hongaarsche regeering ingebracht maakten wg reeds melding De beide ministerpresi denten hebben het geschilpunt aan het oordeel van keizer Franz Josef onderworpen en de keizer hoewel naar wordt meegedeeld staande aan de zgde wn den Oostenrgkschen minister prins Hobenlohe heeft den beiden staatslieden opgedragen een schikking tot sland te brengen Volgens het Fremdenhlatl zal dr Wekerie nu naar Weenen gaan om nadere onderhandelingen te voeren Het gerucht gaat dat een compromis zal worden voorgesteld waarbg beide partgen iets zullen toegeven Zoo zal dus deze nieuwe mooiigheid wellicht nog zonder ministercrisis kunnen worden geschikt Maar bg het steeds krachtiger streven in Hongarga naar volkomen zelfstandigheid is het zeer waarschgnigk dat weldra weer nieuwe geschillen zullen oprgzen In een hnwelgk waar de eene party tegen den zin van de andere op echtscheiding aanstuurt kan elke verzoening toch slechts tgdelgk zgn Verspreide Berichten Frankbijk Den ISilcn Juni zal in Pargs de eerste automobielomnibus ryden Het heet dat de anarchist die in het Bois de Vincennes door zgn eigen hom werd gedood de Ros Lapidos is geweest eigonlgk oen Poolscho Jood die in zgn vaderland verscheiden malen is veroordeeld maar zich ultyd uit de handen der politie heeft weten te houden DuiTSCULAKI Bremen draagt 6 600 000 mark bg voor het RynWeserknnaal In St Avoid in Lotharingen is een werkman by de artillerie gearresteerd die spionnagediensten verrichtte voor het F ransche ministerie van oorlog Volgons offlcieelo berichten zyn er in de maand April 357 gevallen van meningitis in Pruisen voorgekomen In het eerste kwartaal 8 4 en 392 sterfgevallen OOSTENRIJK HONOAKIJB Geen van de eerste ministors schynt voorlüopig geneigd in het chapiter van het tolverbond toe te geven In de Oostenrgksche Kamer van afgevaardigden waar de obstrnctie weer hoogtg viort en sommige sprekers twee drie of meer nron aan het woord bigvon is een der hoeren tot do orde geroepen die vroeg of het waar was dat de keizer bg do opening van het Hongaarsche parlement zyn standaardvlag niet op het palois had durven laten liysehen Rusland De werklieden heeten van plan Maandag Ie gaan staken indien geen amnestie wordt afgekondigd Naar verluidt zou graaf Witto het voornemen hebben een groot politiek dagblad te btichten Balkas States Prof Bcrgmann uit Beriyn schynt naar Coustunlinopel ontboden te zgn voor de geliefde dochter des sultans die blindedarra ontsteking heeft Turkge mobiliseert het derde legerkorps waarschyniyk voor een te verwachten algemeenen opstand der Albaneezen BINNENLAND De correspondent van de N R Ct te Batavia seint De Soeniha bergstelling zuidwaarts van Mamboro hezot door Oomboe Krai met 300 volgelingen is genomen Oemboe Krai werd zwaar gewond de radja van Lawondo is gevangen genomen Zes vyanden sneuvelden terwgl velen hoewel gewond wisten te ontkomen Onzerzyds weinig verliezen In het gebied Poeangtikoo Toradjelanden is verzot geconstateerd Versterking wordt afgewacht waarna daarheen zal worden De correspondent van het Hbid te Batavia seint Kapitein Wadjoreezen is op een half uur afstnnds vah Alietta overvallen en onthoofd Vrede Tentoonstelling Te Assen is opgericht een afdeeling der Internationale Vereeni ing Vredetentoon stelling onder voorzitterschap van den heer M A D Jolles bargemeeiter van Asten Gemengfde Berichten Uit Doetinchem meldt men Evenals andere jaren had ook nn met Hemelvaartsdag aan de boerenherberg het Molenaarshuis in de gemeente Hengelo G een eigenaardig gebruik plaats De bewoners van de Dunberger hoek brengen dan elk een brood daarheen dat onder toezicht van burgemeesters armbesturen en leden van den raad dor gemeente Zelhem en Hengelo wordt gewogen De aanbrenger van hel grootste brood dat ditmaal U6 pond woog krggt dan twee flesschen wgn De beide in gewicht volgondo broeden wogen 126 en 94 pond In t geheel werd er ongeveer 2600 pond gebracht dat later verdeeld wordt onder de armen der twee gemeenten Donderdagmorgen omstreeks tien uur had er aan den Patcuwolder weg bg Groningen een droevig ongeval plaips Een tram kwam uit de richting van Paterswolde en d iariiaail reden per fiets drie hoeren Uit de tegenovergestelde richting kwamen drie dames eveneens per fiets en een van haar raejullrouw B onderwgzereg aan een openbare lagere school te Groningen week geheel volgens oorschrift rechts uit Maar de drie heeren schenen dat voorschrift van rechts nitwykon niet te kennen en bleven kalm doorryden met het treurige gevolg dat mej B tegen een van hen aanreed en te vallen kwam Haar rywiel weid door de tram gegrepen en een eind meegesleept Noodlottigorwgze bleven de kleederen van mej B haken in het kamrad van het rgwiel waardoor de ongelukkige met hot hoofd over de steenen een eind werd meegesleurd Bewusteloos werd zg opgenomen en binnengedragen in de boerdery van den heer Pietersen waar spoedig drie doctoren aanwezig waren om geneeskundige hulp te verleenen Gisterennacht was bet bewustzyn by de zwaar gekwetste nog niet teruggekeerd Er wordt gevreesd voor een ernstige hersenschudding N Gr Ct De IsraSlietische landweerplichtigen die aan de dit jaar te honden oefeningen deelnemen moeten zoo zg dat verlangen des Vrgdags tgdig voor het invallen van den sabbath met groot verlof worden gezonden Ongelukken tgdens de roeiwedstrgden op de Zwelh Tusschen Overschie en de Zweth werd een onvoorzichtige wieirgder door een auto overreden en per rytnig naar Overschie vervoerd Later torwgl het rytnig met de commissarissen en het persrgtuig de race volgden begeleid door fietsers en revolgd door rgtuigen motorfietsen en auto s kwam van de Zweth zgde een landauer raet twee paarden in het rgluig twee jonge meisjes oenige jongelui en een oudere heer De paarden worden schichtig door het aanmoedigend geschreeuw begonnen te steigeren en een vloog op het commissarisrgtuig aan waarvan oen siykbord werd beschadigd De dieren ronden langs de andere rgtnigen en met rytnig en al in het veel lager gelegen weiland De koetsier kwam onder het rgtuig terecht en lag in de sloot hevig bloedend Mepig fletsryder zag in het gedrang zgn rgtuig stuk geduwd Aan Dnitsche bladen wordt uit Newyork gemeld dat een heer S Wegerhauser te St PanI een reusachtige landmaatschappg wil vormen die over 7 miltioen acres d i zoowat 2 millioen hektaren land in Wisconsin Dakota Illinois Lonisiana Texas en Washington zou beschikken waarvan er voorloopig 600 000 zouden worden gebruikt tot het vestigen van aaneengesloten koloniën Deze zouden op het stelsel van coöperatie gebaseerd zgn De maatschappg zal boerdergen en scholen bouwen en de kolonisten behulpzaam zgn bg den verkoop van hun producten zoodat zg de bemiddelaars kunnen ontberen Aanvankeiyk heeft men voornaraelgk het oog op Scandinaviërn en Rassen later zouden ook Zuid Europeanen voor het land in de znideiyke staten in aanmerking komen Zooals het bericht daar ligt schynt het heel mooi schryft het Hbl maar de ondervinding met dergeiyke groote kolonisatieplannen is in den regel niet zeer gunstig geweest ook al lagen er zuiver fijantrapische bedoelingen aan ten grondslag hetgeen in het onderhavige geval niet jniit het geval schynt te zyn Bovendien zgn er in do Ver Staten niet meer zulke grooto complexen land beschikbaar tenzg het land van zeer slechte kwaliteit is dat daarom geen koopers kan vinden Men moet daarom voorloopig eenigszins op zgn hoede zgn wanneer deze landtrnst mocht gevormd worden en aanbiedingen tot emigratie naar haar gronden hierheen mochten komen Gisterenmiddag W den heer Utermöhlen directeur der fabriek van verbandstoffen te Amtterdam en dieni geain een ongelak overkomen dat betrekkelgk goed afliep De heer Diermöhlen was met zgne ec htgenoote zgne 73jarige moeder en een neefje uit rgden gegaan in een landauer met twee paarden toen op den d warsweg tusschen Ouderkerk en Duivendrecht do paarden schrikten voor een bondek ar en het rgtuig in een moddesloot kantelde de inzittenden geheel bedekkende Met buitengewone krachtsinspanning wist de heer Utermöhlen wiens hoofd alleen buiten het rgtuig uitstak dit zoover op te beffen dat de drie andere uit do modder getrokken konden worden wat met veA moeite gelukte De oude dame die het laatst gered kon worden was reeds bgna bewusteloos en geheel onkenbaar door de modder Door de vriendclgke zorgen van den dichtby wonenden spoorwegwachter kon de familie Utermöhlen zich in zgn huisje wat opknappen om daarna gelukkig zonder ernstig letsel naar de stad te kunnen torngkeeren Alleen de oude dame zal nog eenige dagen het bed moeten honden Hbl De logementhouder A L aan de Wgn straat te Dordrecht was gisteren naar Rotterdam goweestïJIet spoorreisje scheen hembgzonder bevallens ta zgn want omstreeks 1 uur na middernaW te Dordt aankomende was de man nie bewcgen uit t stappen Toch was d t Tiosdig te meer daar dietrein niet verder rgdt De hnip werd daarom ingeroepen van den aan het station oppost staanden politieagent maar ook diensaanmaning bleven vergeefsch zoodat gewoldm est worden gebruikt Ook daarvan niet gediend diende L den agent een paar danige vuistslagen in het gelaat toe Toen washet echter uit met vereende krachten werdde weerspannige tien overmand uit denwagon verwgderd en naar het hoofdbureauvan politie gebracht waar procesverbaaltegen hem werd opgemaakt D D Te Ogden Utah is een hevige brand uitgebroken De vlammen verbreidden zich zoo snel dat weldra een geheel huizenblok in do asch was gelegd Volgens do telegrammen aan de Engelscbe bladen wordt het goheele stadje een plaatsje van 15 000 inwoners met verwoesting bedreigd De politie te Watergraafsmeer vernamgisteren dat een paar slachters daar in hetbezit zonden zyn van een viertal koeien vanzeer min geholte Bg onderzoek werd bgden slachter M de Leeuw een koe gevondendie in hooge mate tuberculeus bleek te zyn Het vleesch werd afgekeurd en voor deslachtplaats werd een post geplaatst omvervoer vnn het afgekeurde vleesch te beletten Hbld De vrede tusschen den burgemeester en de wethouders van Zaandam is nu geteekend In de raadszitting van Woensdag is de verzoening volkomen geworden Voordat de raad tot de benoeming van nieuwe wothoaders overging spraken de heeren Windhouwer de pas afgetreden en Latonstein oud wethonder die in het vorig jaar als raadslid niet herkozen was woorden van verzoening eu van leedwezen over het vroeger voorgevallene met den wensch dat in de toekomst een vruchtbare samenwerking tusschen den raad en B en W zou worden verkregen Hierna werd tot de stemming overgegaan Alle leden waren tegenwoordig de heer van Wessem was by den aanvang der zitting beéedigd 19 stemmen werden uitgebraeht De uitslag was dat de heer Windhouwer werd herkozen met 17 en de heeren Latensteia en van Hegningen werden gekozen met 13 en 15 stemmen Allen verklaarden de benoeming aan to nemen De voorzitter gaf daarna te kennen dat hg hoewel ten deele liever de samenstelling van het college anders hebbende gewenscht hoopte dat de keus zou zgn in het waarachtig belang der gemeente Wat den beer Latenstein betrof zon spr in hem alloen den wethouder zien en daarvan den persoon trachten afgescheiden te houden want de heer L had wel woorden van leedwezen geuit omtrent hetgeen vroeger was geschied maar tot zyn epgt bad spr daarin gemist een terugnemen van beleedigingen aan zgn adres De heer Latenstein kwam toen echter niet meer op de zaak terug en eyenmin een van de andere leden Maar Woensdag deelde nn de heer Latenstein mede dat over bet geschil in de vergadering van B en W een bespreking is gebonden en daar een bevredigende oplossing was verkregen Dit werd ook door den voorzitter erkend die daarbg verklaarde dit te achten in het belang der gemeente Deze meedoelingen worden door den raad met applaus ontvangen De burgemeester van Zeist raadt hen die zich in verbinding willen stellen met M W van Egckom zich noemende directeur van het gerechtelgke eckaldinvorderiogebiireaB De Nieuwe Controleur wonende te Zeist Maurikstraat 8 aan alvorens daartoe over te gaan bg hem burgemeester inlichtingen in te winnen In het Terkamerenbosch hg Brussel school de vergaarbak an oenen automobiel in brand De eigenaar sprong er uit en daar er geen water was om het vuur te blusschen poogde men het te doen met sigk Do eigenaar een bankier had om gouiakkcigk te werken zg nen frak en ondervest uitgedaan En toon hy nadat de brand geblnscht was deze weer aandeed waren zyne goed gevulde portefeuille zgn sigarenkoker horlogie en ketting uit de zakken verdwenen H V Antw Woensdagnacht is inbraak gepleegd bg de familie Sluis te Voorburg in de Koninginnelaan 86 De inbrekers hebben een gat geboord in de serredeur en deze toen door oinhoogtrokking van de spanjoletsluiting weten te openen Er is een grooto party tafelzilver ter waarde van ongeveer f 500 gestolen lie familie had niets verdachts gehoord Toen het dienstmeisje dos morgens beneden kwam bespenide zg wat geschiedt was De bestolene was voor inbraak verzekerd Op Hemelvaartsdag s morgens balfzesr liep to Nykerk hg het rangeeren een goederentrein met zooveel kracht tegen de stootblokken dat deze werden verhryzeld en een tweetal wagens over de straat tot het nieuw gebouwde deel van het station reed De zg muur van de goederonloods werd met do bnffors doorboord en de muur op verscheidene plaatsen bel ingrgk gescheurd Een der wagens werd zwaar beschadigd PersoonIgko ongelukken kwamen niet voor en het verkeer werd door hot ongeval niet belemmerd Men meldt uit Rotterdams In verband met hot ongeluk met de bei stelling aan den Hilledyk is door de politie procesver iaal opgemaakt Het Igk van Leendert Marrenburg is naar hut ziekenhuis vervoerd alwaar het gistermiddag gerechteiyk geschouwd is Een baantje De volgende advertontie stond dezer dagen in het Amsterdamsche Nbl v Ned JUFFROUW 22 jaar wenscht te huwen met Jongm onverschill welke stand die daarvoor f 300 ontvangt en wekelgksche toeloge von f 2 50 Samenleving biyft echter uitgesloten Woensdag is te Christiania des middags om half drie Hendrik ïbsen overleden Ibsen de eerste tooneelschryver van onzen tyd werd 20 Maart 1828 te Skiën gebaren en bereikte dus den leeftgd van 78 jaar Zgn jongelingsjaren bracht hg als apothekersleerling door doch in 1850 trok hg naar Christiania waar hg korten tgd als journalist werkzaam was Het volgend jaar kwam hg als regisseur aan den schouwburg te Bergen waar hg tot 1857 bleef Ieder jaar gaf hy een drama uit Van 1857 64 tuoneeldirecteur in de Noorsche hoofdstad brak daarna wat hg noemde zg n ballingschap aan Tgdens die ballingschap gedurende welke Ibsen zgn beste werken schreef zwierf hy in Beriyn Rome Dresden München enz on bezocht nog eens zyn vaderland waar hy als een triomfator werd ingehaald Na 1864 vestigde hg zich voor goed in Christiania doch sedert ontving de wereld niet meer van hem dan de droeve tgdingen van zyn langdurige ziekte telkens afgewisseld door korte opflikkeringen en nieuwe instortingen een groot licht dat niet wilde uitdooven Van zgn werken noemen we slechts Peer Ggnt Brand Spoken Nora De wilde eend Hedde Gabler behalve zoovele andere drama s die hun plaats hebben gevonden in de wereldliteratuur en meest op deels realistische deels symbolische wyze de grooto vraagstukken der samenleving raken Te Oosterbeek geraakte gisteren hg het rangeeron der Oosterstoomtram voor het hotel Schoonoord een van do wagens aan het rollen In dezen wagen waren vyf dames en een heer gezeten terwyi ook de conducteur De Graaf zich binnen bevond In steeds sneller vaart ging de wagen de hoogte af in de richting van Arnhem Voorby de Weverstraat sprong een der dames en de heer uit den wagen Zy liepen daarby eenige verwondingen op die in het hotel Schoonoord verbonden werden Inmfddels deed de conducteur herhaalde pogingen om de rem in werking te stellen doch de beide remmen op het voor on achterbalkon weigerden haar dienst De overige dames liepen gillend van angst heen en weer Zoo ging do wagen in steeds sneller vaart de groote hoogte bg den Sehelmschen weg af Wat te voorzien was gebeurde Bg don overgang van den weg gerankte de wagen uit het spoor on kwam met groote vaart tegen eenige boomen aan waardoor het voorste gedeelte de eerste klasse coupé totaal vernield werd Ook de boomen werden zwaar beschadigd De wagon slingerde daarop weer naar den anderen kant der rails Welk een vaart do wagen had kan hieruit bigken dat hü nog 100 meter door het mulle zand voortschoot Vlak voor Mariendnal stond do wagen pas stil Tgdens de botsing by den boom bekwam de conducteur nog altyd doende om de rem m werking te stellen zeer ernstige wonden aan het hoofd on rechterhand Hy werd door den dokter Basch Adriani te Oosterbeek verbonden De dames die in de tweede klasse coupé waren kwamen or betrekkelgk goed af Slechts een der dames bekwam een lichte hoofdwonde De vernielde wagens versperde den weg zoodnt de reizigers moesten overstappen Het is gebleken dat de ketting der remvan den wagen was verdwenen Daarna wordt gezocht N A Cl Stadsnieuws GOUDA 26 Mei 1906 Een paard gespannen voor den hieekerswagen van den heer J sloeiJ heden middag in de Spo irstraat op hol en rende de Graat Florisweg in waar liet werd gegrepen zondor eenige ongelukken te hebben veroorzaakt Haastrecht 24 Mei Jhr R W P F von Milhlen gemoeote ontvanger alhier is als zoodanig benoemd te Heemstede BEïïEs VAN Rotterdam VRIJDAG 13 APRIL W L K H K StaataleeHtnqrn Portuoai Ohlig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig Se Serie Ir 2500 3 59 RusLASD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 Colombia Geeonsoliücerdo Bnitenlandsche Schuld Keeepis L 100 IV 241 üypotheekBanken BankenPandb idem idem 4 99 Pnndh Botterd Hypb 4 101 Pnndb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4i 100 Pandb Stedolgko Hypb 4 99 Pandb Utreclitscho Hypb 4 100 Pandb Westlandeclie Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerSchoepsHypb 47 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Batanfsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbauk 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoortpet leenmgen Itaue Oblig Zuid ltaliaanBche Spw Mg A 367 Diversen My tot Expl Laan van Meordervoort 1902 89 PremiekemnqenbtuiiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatscltappijen Aand Holland Gulf Stv Hy 35 lliA TELS Costumes klndermaotels Itlouscn lAPONSTOFFEN en RORK EIS van de goedkoopste tot de beste soorten zgn tot de meeat eoneurreerentU pryzen in groote voorraad voorhanden Aanbevelend f v r s JTjol ify j z vrj vfK Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Mei Cornelis ouders J van de Meent en W Mook 24 Nooltje ouders J Verkloy en G de Jong Marrigje ouders H Boom en A de Bruin Pieter ouders A Tak en C H Stalenberg 2j Adriana Anthonetta ouders P vanHesso en S C Pootsnia Pieterlje oudersP van den Berg en M de Vries Cornelis ouders W Oomsen en M Loenderslool Jacoba Maria ouders J P Voorderhaaken M Vooys OVERLEDEN 25 Mei A van der Neut huisvr van W van Gulik 72 jaar ONDERTROUWD 26 Mei J A Kemp te Barwontswaarder en C Erbervold N van Vogtcn en A Bak A Vuyk on S Broer AOVEBTEMTIEN Cognac Vieux f 1 50 per Liter f 1 26 per Flesch zeer fjowililc kwaliteit Aanbevelend FirmaHormanS Zoon DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PKACTISCHE DE MEE8T VOLLEDIGE M O y E iti77 iriÏM zgn beslist die dor Firma WELIIOif f THE LADIKS JOVHNAL f mot minstens drie gratis geknipte è patronen en oen gekleurde plaat THE ILL DKESSHIAKKH met een gratis geknipt palroon THE HhXAAU OF CHlLtt litmS VAHUlOJiS Kinderniodos met vele gratis geknipte patronen VRAAUT Vw ftoekhnniMnnr ProefnummerK j Alle mt t koDtel lloU llIJvocgHrl § A Van allo in deze bladen voorkomende f modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN f M mf t tldlt verkhirino fr n n fn nn A l verKrggbaar I Hang É met Holl verklaring fr p p togen vooruitbetaling van f 0 50 verkrügbaar hg MILLV SIMONS Don Eohto Oudo Jenever Nightcap V ÜOIM K Verkry baar by PEETEU S Jz Lel op tachl et iurkbruHii Een nieuwe Drank RORFF S NOVA CACAO GEFABRICEERD van lie lijnslc iiil itzoi bl sti iluiirsle CaraolHHini n Deze Cacao is by inkoop wol iets hoogerin prgs doch in weikelgkheid de voordenligkte daar men van deze NOV t oin het gebruik eone veel kleinere hoeveel heiil behoeft dan van goedkooperc soorten V K K K PRIJS f l SO f O OS f O SO Kilo voliioenilc voor hl Kopncn BEOORDEELING van het Mikroskopisch on Chemisch Laboraloriam van VAN LEDDEN HÜLSEBOSCH Amsterdam 25 1 00 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge raate door zuiverheid en gemakkeiyke oplo baarheid de bgzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HüL SEBOSCH Verkrijgbaar bij T CHKIUS alèier TO