Goudsche Courant, dinsdag 29 mei 1906

74 draagzame Uilner en dat nog wal geiegd door Chamberlain Niat minder dan in Frankrijk doet zich de invloed van den nitslag der verkiezingen in Engeland gevoelen Van de vorige Ëngeliche regeering toch had men zeker niet de plannen mogen verwachten die thanii in Engeliche regeeringakringen een teede meer vasten vorra aannemen do plannen tot beperking der oorlogatoeraatingen en tot bezniniging in de militaire uitgaven Jit de mededeelingen Vrgdag door lord Fitzmaurice In bet Hoogerbui gedaan blgkt dat werkelgk het volgend jaar door de Ungclache regeering maatregelen in dezen goeat znllen worden genomen 0 echter tooala de KngeUche regeering ch int te hopen haar voorbeeld van gunatigen invloed op andere mogendheden zal zgn mag nog wel worden botwyfeld De pert der groote Knropeeache mogendheden geeft hierop althans weinig hoop Engeland dat geitoleerd ligt en reeda een boitengewoon krachtige vloot heett kan zoo redeneert men geniakkel jk ecnige beperking In de militaire oltgaven aanbrengen maar op het vaateland waar men zoo dicht bg elkaar is en waar zooveel brandstol is opgehoopt waar elk conflict bovendien zelts niet direct belanghebbenden kan meeslcepen kan van zulke beperking geen sprake zgn Te waardeeren is bet echter dat ondanks deze afwijzende bonding de Ëngelsche regeering toch nog voornemens schijnt indien zich een gnnstige kans mocht voordoen op de Uaagsche vredesconlerentie voorstellen te do D 11 dezen geest Reuter seint uit Athene dd 26 Hei In antwoord op oen interpellatie verklaarde miniater Thootokis dat Regeering Kamer en volk het optreden der Macedonische benden afkeuren maar dat Qriokenland niet verantwoordoljjk is voor dit optreden Ue ministor protesteerde tegen de vervolging van Helleensche onderdanen door Boemenie Uriekenland is evenmin verantwoordelijkvoor de daden van den oecnmenischon Patriarch De hoop dat het zon gelukken weder vriendschappelijke betrekkingen met Roemenië aan to knoopen is niet verwezenlijkt Maar er behoeft aan een verbeteringdier betrekkingen niet te worden gewanhoopt Hü verzocht der Kamer de beraad laging uit te stellen tot 4 Juni alsdan zou het ministerie de gewisselde diplomatieke bescheiden overleggen aggga sBBgi n = Verspreide Berichten Fkankbijk Generaal Dessirler de militaire gouverneur van Parlja ligt op het uiterste De Matin publiceert een schrijven waarin zoBtien weduwen van slachtotiera bij de mijnramp te Conirières zich boklagei sedert Qoeden Vrijdag geen onderstand te hebben genoten DOIISOHHIID De rijkakanseliar en ilJn gemalin zijn op Nordemey aangekomen waar Von Bülow tot volledig heratel van z jn goioadheid zal gaan verblijven gedurende de zomerdagen Het voorstel om den Rgksdag tot 13 November te verdagen is bij het huis ingekomen EüOÏLlND Volgens de Daily Tel zal de Japansche vloot onder admiraal Togo niet meer in den loop van dit jaar een bezoek aan Engeland brengen doch in het voorjaar van 1907 ÜOSTEMRIJI HOMUIKUK De ehet van den Duitschen generalanstaf Von Moltke is door aartshertog Friedrich eu door den keizer in sudMntie ontvangen Het heet dat z jn Russische collega Pali zyn drager is van een brief van den czaar aan Franz Joseph Ook de Italiaanache chef van den generalen stat luitenant generaal Saletta wordt te Weenan verwacht Rusland De constitutioneel democratische party diende een ontwerp in op vryheid van geweten Volgens een Russisch blad hebben een aantal officieren van land en zeemacht in een vergadering heftig uitgevaren tegen de doema en elkander aangespoord tot daden van geweld ArniKA Uit ambtelijke opgave biykt dat van de slecht bewaakte Transvaalsche Katferbevolking ongeveer 1 000 000 zielen tollende slechts 2458 in de gevangenissen vertoeven van de 60000 Chineezen litten er echter 1241 in den tronk Naat B o legt vta Fraoulit i jdt worden n in Marokko vliegende blaadjes verspreid waarin gezegd wordt dat Dnitschland het land in bezit krggen wil BINNENLAND 1 T H K ie It K u M im B m Droogmakingen en bedykingen Oe heer Smeenge heeft voorgesteld in art I 2 von het wetsontwerp tot wgzigingvan art 141 der wet van 26 Mei 1870 tot regeling der grondbelasting achter het woord on derworpen in den negenden regel te laten 1 volgen een nieuwe alinea van den volgende 1 inbond 1 Mede kan in bgzondere omstandigheden 1 voor droogmakingen of bedgkingen va i buitengewone kostbaarheid ter oppervlakt 1 van meer dan 500 hectaren die vóór he in werking treden dezer wet zgn ondernomen I de krachtcna art 41 der wet van 26 Me 1870 Staatablad no 82 toegekende termgn door On met ten hoogate tien jaren worden verlengd voor zooveel de gronden betreft I die op het tgdatip waarop deze wet in wer1king treedt nog niet aan de belasting o de verhoogde belasting zgn onderworpen 1 Bg aanneming van dit a nenderaent zal d laatste zin van artikel 2 de derde aline van het artikel worden Uit Apeldoorn meldt men omtrent het défilé der rgdenda artillerie voor H M de Koningin en Z K H Prina Hendrik aan de N R Ct nog het volgende 1 Zaterdag was het bg tLoo ongewoon drnk Dien morgen was bekend geworden dat de rgdende artillerie uit Arnhem op weg I naar Oldebroek een bezoek zon brengen aan 1 H M de Koningin By het paleis badde 1 zich honderden belangstellendan opgeatt ld 1 Knim half elf verschenen de Koningin in een wit zomertoilet met groeten ronden hoe I met witte voeren en Prins Hendrik in de I generaals uniform klein tenue op de basse 1 cour voor het paleis met gevolg Omstreek 1 elf uur trok de artillerie t Loc binnen Ho 1 corps was te Apeldoorn namens de Koningin I tegemoet gereden door baron Bentinck 1 1 commandant plaatste zich naast het Koninkli k 1 Echtpaar terwgl de troepen voorbg rede I onder het apelen van den modelmarach In 1 het koninkiyk park stelden ze zich na eenig I rust op het manege terrein Korten tg 1 later verschenen Koningin en Prins met ge I volg waarna de troepen werden geinspec 1 taerd De officieren werden ten paleize ge 1 Qemeii rde Berichten Nederland en do Marokkobank Na het besluit tot stichting dezer bank hebben do by de Algeciras vertegenwoordigde mogendheden aanbiedingen ontvangen om elk voor eon geiyk aandeel in deze bank deel te nemen behalve Frankrgk dat recht zon hebben op drie aandeden Met altzondering der vereenigde Staten hebben alle andere mogendheden het aanbod aangenomen tu weten Dnitschland Oosteryk Hongarge België Spanje Oroot Brittannië Italië Nederland Portugal Rusland Zwitserland en Marokko elk voor een deel van fr 1 millioen en Frankryk voor drie deelen van fr 1 millioen Het Nederlandaehe gedeelte is overgenomen door een groep onder leiding van de Ned Handelmaatschappg de Amsterdamsche bank en de heeren Hope Co welke groep thans mr F S van Nierop als vertegenwoordiger voor Madrid heeft afgevaardigd tot medewerking van de vaststelling der statnten welke in overeenstemming met de Fransche wet zullen worden opgemaakt De zetel der bank zal voorts te Tandijer zyn terwgl eventueele voorkomende geschillen aan een te Lausanne byeen te komen commissie zullen worden onderworpen Te Petersburg loopen geruchten dat te Moskou en Charkof beambten van de sporen in groeten getale in hechtenis zgn genomen Het heet dat oen samenspanning ontdekt is welke de gewelddadige stremming van het verkeer en de algemeene staking in heel Rusland wilde bewerken Ook te Petersburg hebbon de spoorwegbeambten over een staking beraadslaagd De beslissing is tot de volgende week aangehouden Om op mogeiyke nieuwe onlusten gereed te zgn is het garnizoen te Petersburg unmerkelgk vei sterkt De hnweiyksteeaten in Spanje Donderdagmorgen is Prinses Ena uit Londen vertrokken nitgeleide godaan door Koning Eduard Behalve de geheele Koninklgke familie was een groote menigte menschen aan het Victoria station gekomen om de prluei vurwal t teggan noodigd om eenige ververachingen te ge 1 brniken de manachappen werden ntaaen de Koningin onthaald op broodjes met vleesch bier en sigaren onder het lommerryk geboomte van het park Da prinses vergezelj van haar moeder spoorde eerst Engeland door tot Dover en stak daar het Kanaal over Te Ctlaia word de bruid plechtig verwelkomd door den Spaanschan gezant te Pargs en door den Eogelscben consul te Calais Het station was versierd met Engelschc Spaansche en Fransche vlaggen Namens den gemeenteraad en nameoa de Kamer van Koophandel van Calaia werden d bruid bloemen geboden Om halftwee vertrok de extra trein die haar door Frankrgk over Pargs naar Iron zon brengen Te Pargs waren aan het station van Jnvisy weer vele Spanjaarden en Engelschen die de doortrekkende prinses een linidegroet kwamen brengen Niet lang heeft liet oponthond aan het Pargscho station geduurd Om 6 nor Vrgdagavond vertrok de extra trein weer naar het Zuiden Inmiddels was de bruidegom uit Madrid naar do grenzen gespoord in gezelschap van eenige roini sters den Engelschen gezant en een groot gevolg Des nachts om vier uur stoomde de trein van prinses Ena het grensstation Irun binnen De Koning begroette haar op den Spaanacben bodem waarna de reis onmiddellgk voortgezet werd Ruim twaalf oren later was het gezelschap op de plants van bestemming niet te Madrid maar op het Prado een half nnr sporen van de hoofdstad zaI prinses Ena tot de bawelgksvoltrekking verblgf bonden De prins en prinses van Wales vertrokken Zaterdag naar het vasteland Zg hebben den Zohdag te Pargs doorgebracht en zyn beden naar Madrid vertrokken om by de huweIgksvoltrekking tegenwoordig te zgn De overheid van Madrid richt bnitcn de stad kampen op om de menschen die van buiten af toesiroomeu een onderkomen te verschaffen Prinses Ena van Batenberg beeft aan den lurdmayor van Londen het volgende telegram van afscheid gericht Alvorens den Engelschen grond te verlaten wenach ik u zeer oprecht dank te zeggen voor uw zeer vriendelgk telegram bevattende een boodschap van goede wenschen en genegenheid van de bnrgors van Londen Ik ben diep getroffen door uw toespeling op mgn nieuw land Altgd zal ik in mgn hart de liefde en de genegenheid voor mgn geboorteland bewaren Ik zal aan Koning Alphonsus mededeeling doen van uw goode wenachen voor hem voor mg en voor Spanje Victoria Eugenia Een ingewikkeld tramtariaf Op de Amsterdamsche lyn 2 WillemsI arkweg Prins Hendrikkade nam iemand v66r het Leidscbeboscb instappend een pasje daar bg door wilde rgden naar de Prins Hendrikkade Hy was onbekend met het feit dat men dan voor 10 cent een biljet voor de geheele Ign kan krygen Bg het Contraalstatioa wil hg zitten biyvenenvoor het overige traject het pasje afgeven evenals geschiedde vóór de twee lynen één waren Dit mocht niet Hg moest óf uitstappen en met zyn pasje in een volgende tram zgn reis vervolgen óf een nieuw kaartje nemen Wegens den stroomenden regen wilden Donderdagmidd ig de menachen die in een wagen van de elektrotram van Bloemendaal naar Haarlem waren gekomen aan het eindpunt het Bolwerk er niet nit Eensklaps echter sloeg ratelend de bliksem in den wagen en waren de inzittenden spoedig er uit verdwenen Een der motoreu was defect geraakt overigens liep t zonder ongelukken af De kantonrechter te Nymegen heeft den zich noemenden koopman in homoeopathi che geneesmiddelen R H aldaar tegen wien het O M 2 maanden hechtenis had geëiscbt wegens onbevoegd uitoefenen van de geneeaknndo veroordeeld tot I 200 boete of 2 waanden hechtenis Lykenschennis Nabg de Klundert werden dezer dagen twee lyken gevischt die bleken te zyn opvarenden van de stoomboot Stad Brussel die in het voorjaar aan den mond van de Kil verging De familie die een der lyken herkennon ging deelde aan de Dordr Ct mee dat de kleeren waren stukgesneden de zakken opengesneden de verlovingsring met geweld van de doode hand gestroopt niets van waarde had de drenkeling meer bg zich Veeteelt op Java Wg lezen in de Deli Ct Hier ter plaatae Medan vertoeft de heer K van der Veen gouvernements veearts een oude bekende van Deli De heer van der Veen is even naar Medan overgewipt op zyn reii naar Britich Indië waar hg in opdracht der regeering de veetoestanden gaat bestudeeren ten bate van de veeteelt op Java Zooala men weet is de heer van der Veen thans getMUgd op Batavia waar hg ook leeraar ia aan de landbouwschool voor inlaodtra H t plan bMtttt om tan dia school een veeartseny school te verbinden en te dien einde zal de heer van der Veen eveneens een ki kje nemen in de veeartsenyschool te Madras De cursus van do landbouwschool duurt drie jaar en nu zouden leerlingen die zulks verkiezen nog drie jaar de op te richten veeartaengschool kunnen bezoeken om inlandsch veeartsen te kunnen worden De heer van der Veen zal dan eveneens als leeraar van de nieuwe afdeeling optreden Hoofdzakeiyk is echter ign reis naar Britach Indié direct in het belang van de Javaanscbe veeteelt Misschien zal later een proef genomen worden van kruising van hot Javamscbe vee mot Bengaalsche stieri n Naar de heer van der Veen ons mededeelde sclignt bet dat do Javaansche bnftels ten slotte op Java geheel en al zullen verdwynen hetgeen hg toeschryit aan het feit dat het weerstandsvermogen dezer dieren niet gruot is Van groot nut zou voor Java zgn de kruising met Bengaalsche stieren omdat deze tot een zeer krachtig ras behooren Australisch vee houdt het op Java niet uit sterft spoedig welk verscbynsel gezocht moet worden in de verschillende voeding Een en ander vernamen wg in een kort gesprek maar vol leende om ons te doen zien dat de rjgeering liel vraagstuk van de veeteelt op Java krachtig wil aanpakken en dat de heer van der Veen een leer gewichtige zonding heeft te vervullen Een arbeider te Beriyn dronk wel eens wat te veel en kreeg dan tbuiskomend rnzie met zyn vronw Dat begon hem te vervelen en hg besloot zyn vrouw ejus zoo aan het schrikken te maken dat zy het voortaan lateg zou aanmerkingen te maken als hg wat onvast op zgn beenon thuiskwam Het dnnrde niet lang of hy had hier gelegenheid toe Na eerst in een paar kroegen geweest te zgn kwam hg niet heelemaal nuchter thuis en kreeg van zgn vrouw een standje dat niet matsch was Maar nu zou hg toch ook zgn plan uitvoeren Met moeite strompelde hg naar de slaapkamer deed zich om den hals een strop waarvan hel andere eind aan een bed vastgemaakt werd Hg ging toen op de knieën liggen meenendo dat als zyn vronw hem zoo zag zou denken dat by zich opgehangen had Bemerkte ze dan dat hy nog leefde dan zou ze natunrigk zoete broodjes bakken en wel beloven hem nooit meer nit te schelden zyn vrouw kwam echter niet boven ze was naar de buren gegaan en baar man moe geworden van het geknield liggen en doezelig van den drank kreeg slaap Opstaan wou hg niet dan was de pret ar a beter was bat geknield te gaan slapen Woldra was hy dan ook onder zeil maar rolde slapend om waarby de strop toeschoot Toen de vronw eindeiyk boven kwam schrok zy maar niet voor niets want haar man lag gestikt op den vloer Aan het Hbl werd Vrgdag nit Batavia gemeld Kapitein der Wadjoreezen op een half uur afstands van Alietta overvallen en onthoofd Ons bestuur te Makassar zoo licht het blad toe beschikt over verscheiden inlanders van rang die als tusschenpersonen by aanrakingen met inlandsche vorsten en hoofden als zendelingen afgezanten en adviseurs dienen Zoo heelt men bv een kapitein der Maleiers een kapitein der Makassaren een kapitein der Endehneezen een kapitein der Wadjoreezen De laatste Abdoel Kadir daeng Patokkong waa een trouw en zeer gewaardeerd dienaar die vele goede diensten bewees en daarvoor met de zilveren Ster van Verdienste versierd was Al is de mogelgkhejd van een persoonIgke wraakneming om particuliere redenen natunriyk niet geheel nitgealoten naar alle waarschgnlgkheid is zgn overvalling en ontboofdiug een uiting der ons vyandige party Alietta ligt in het znideiykste deel van Centraal Celebes waar onze troepen thans bezig zgn den weerstand te breken De werkstaking van de sigarenm ikers der firma Bont en Co te Amsterdam is geëindigd De werklieden gaan heden weer aan den arbeid Hun oisch dat de vier ontalagenen weer aangenomen zouden worden is niet ingewilligd Ook de staking hg de firma van Laar voortgevloeid uit die by de firma Bout en Co is geëindigd Van militaire zyde wordt medegedeeld dat het aan de Ned ontleend bericht over een ongeval dat te Bergen op Zoom bg d oefeningen der veldarlillerie op het t mii Kyk in den pot heeft plaats gehad aprilt is De eene milicien die onder het voartuig kwam hoeft geen ribben gebroken van den anderen was het been niet bgna afgeknald en do oefening werd niet voortgezet De poliUe te Dordrecht heelt wear en elitkkiga Ttngit geduo Ztttrdag wtrd kMC medegedeeld dat een onbekend persoon dievoorgaf ziekenverpleger te zgn zich bg verschillende geneesheeren en pleegzusters daar ter stede had aangemeld met verzoek om onderstand ten einde zyne reis te kunnen voortzetten Aangezien dit verdacht voorkwam werd terstond s mans opsporing bevolen met het gevolg dat hy reeds Zaterdagmiddag half 4 aan het hoofdbureau werdgebracht Hat bleek toen dat men met een echten deugniet te doen had Niet alleen toch had hy in een logement aldaar verblgf gehouden onder een valschen naam vermoedeiyk omdat hy reeds eenige vonnissen achter den rug had o a 3 jnaanden militaire detentie wegens het behulpzaam zgn bg desertie en 5 maanden gevangenisatraf hem verleden jaar door de rechtbank te Arnhem opgelegd ter zake van verduiatering maar ook omdat bg in het Alg Politieblad stond gesignaleerd als verdacht van diefstal vaneen rgwiel reden waarom zgn opsporingen aanhouding werd verzocht Zgn warenaam is R de R zyn leeftgd even 26 jaar zgne woonplaats Zulphen Aangezien dnidclyk bleek dat by de gezochte persoon is werd hg gistervoormiddag gevankeiyk naar Utrecht overgebracht om daar ter beschikking van den commissaris van politie te worden gesteld D 0 Stadsnieuws GOUDA 28 Mei 1906 Aan de Raadsleden zgn do volgende ingekomen stukken toegezonden Uonda 16 Mei 1906 Den lOn dezer maand ontvingen wg van het Bestuur der Afdeeling Gouda en Omstreken van de Hollandscho Maalschappg van Landboow nevensgaand niet gedagteekend adres met Memorie van toelichting waarby ter uitvoering van een besluit der ledenvergadering van 2i lanuari II aan U vo vergadering bet verzoek wordt gedaan Ie om de najaarsveemarkt welke tbnns gehouden wordt op den Woensdag vóór de vrge paardenmarkt op Vrgdag vóór de Montfoortacbe markt te veranderen in eene Jaarmarkt van vee en deze voortaan te doen plaata hebben op den Donderdag vóór do Montloortsche markt en 2e om eene tweede vrye paardenmarkt in te stellen en te honden op den Vrgdag vóór de Gorinchemsche paardenmarkt in November De adressant die tot dusver door zgne bemoeiingen zooveel heeft bggedragen tot verlevendiging van de vee en paardenmarkten in deze Gemeente is van meening dat eene dorgelgke regeling als door hem wordt in overweging gegeven zoowel aan de stad onzer inwoning als aan de in den gebeelen omtrek gevestigde landbcuwende bevolking ten goede zal komen Ook nu weder geeft de adressant ons de verzekering dat de Afdeeling naar haar vermogen zil medewerken om de markten tot bloei te brengen en met alle middelen die haar ten dienste staan zal trachten don aanvoer op de markten te bevorderen Ons vereenigende met de beschouwingen in de by het adres gevoegde Memorie van toelichting nedergelegd hebben wy de eer U voor te stellen a at te schaffen de najaaraveemarkt welke ge honden wordt op Woensdag vóór de vrye paardenmarkt in October en 6 in te stellen Ie eene jaarmarkt van vee op Donderdag vóór de vrye paardenmarkt in October en 2e eene vrge paardenmarkt op den Vrydag in November vóór de Gorinchemsche paardenmarkt Gouda 22 Mei 1906 wy hebben de eer den Raad wederom in overweging te geven gebruik te maken van het bepaalde in het tweede lid van artikel 61 der Kieswet en ook voor het tydvak van 15 Mei 1906 tot 15 Mei 1907 kiezers te benoemen tot plaatsvervangende leden der stembnraani We bevelen daartoe aan de volgende heeren die zich wel bereid hebben willen verklaren of van wie verwacht mag worden dat zy genegen zyn eene eventueele benoeming aan te nemen namelgk Voor het urtu district de heeren J van Dantzig Az E T J M Halewgn E J van der Hegden D Hoogendgk P J KoMn W Kromhout D C W van der Laar A D van Vreumingen Voor het tweede diatrict de heeren P Blazer I J Bonnenr H A C Brinkman J do Brugne H C Edauw C H Gabrö M Geljna Th de Graaf J E W Harmsma H Knuttel En Toor het derde district de heeren C A van Borkel B P van Cittert H Egasen A Jonker Cz G Krook R Moerkerk L H A J M Quant J H Teeling en J F WiUems Vrydag 1 Juni herdenkt Mejuffrouw van der Burcht van Lichtenbergh den dag waarop zg voor 25 jaar in lunctie trad als hnismeeeterea van het St Catharina Gasthnia Zaterdagavond hield de Goudsche toneel vereeniging Nnt en Genoegen een wedstryd in uiteriyke welsprekendheid in de bovenzaal van het café Schaakbord De zaal was vol belangstellenden die zich zeer goed amuseerden Veertien personen namen aan den wodstrgd deel De jnry bestond uit de heeren H C van Staveren P M van Waas en W B F Qrevenstnk die de volgende pryzen toekenden Ie prgs dramatische voordracht de heer A J H van Denrzen met By een kind 2e prgs dramatische voordracht de heer A L Bouwmeester met De ieke jongeling Ie prgs comische voordracht de heer P v d Pauw met Een boer in de kazerne 2a prys comische voordracht de heer L Verstoep Jr met Mgn eigen kamer De drie bgzondere prgzen werden toegekend aan voor de beste zeggingswgze en uitspraak aangeboden door den heer P M van Waas den hoer A L Bouwmeester voor do beste opvatting der comische voordracht aangeboden door den heer T v G de beer H Vergeer voor de beste opvatting der dramatische voordracht aangeboden door den hoer D L Soer de heer J H vnn Denrzen Gisteren werd door de Koninklgk goedgekenrde Postduiven vereeniging De Vriendschap een wedvlucbt gehouden van nit Qnévy België afstand pi m 189 K M Daar de duiven vermoedeiyk met zeer slecht weer hobben te kampen gohad kwamen de duiven zeer ongeregeld binnen en werden door de volgende heeren de pryzen behaald Amst tyd Ie prys G H RoelQfs 10 uur 36 m 56 sec 38 47 46 48 48 49 56 4 13 13 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8a 9e lOo Ue 12e 11 50 9 1 1 47 33 23 26 J J do Jong 12 A Kraagonbrink 12 G H Roelofs 12 A Kraanenbrink 12 L van Dgk 12 C van Dgk 12 A Binó 12 J J de Jgng 12 H vnn Vliet 1 R V Kersbergcn 1 A H Kniik 1 Tevens werd een prgs geschonken door den heer H van Vliet voor de 4 nieuwe leden welke werd behaald door den heer G H Roelof en werden verder behaald een prgs voor den sniSIstvliegendcn doffer door den heer G H Roelofs en een prys voor den snoUtvliegenden duif door den heer A Kraayonbrink Zondag 27 Mei hield de Koninklgk goedgekeurde Vereeniging de Postduif baar eerbte wedvlncht van nit Quévy en daar dé dniven met veel wind en regen te kampen hadden was hunne aankomst zeer laat Prgswinners waren de HoerenP J Rynaarts aank 12 u 15 m 49 s F G van Iteraon 12 46 40 A H Sprugt 12 48 44 H J Bakker Niemeger 12 66 69 Den volgenden Zondag vliegen de dniven van Pont St Maxence eu 14 dagen later groote wedvlncht van Orleans de vereeniging heeft dit jaar voor hare te honden wedvluchten 20 medailles beschikbaar Zaterdagavond is zekere C Alfenanr te Waddinxveen door den arbeider J Ticlen op den dorpsweg aldaar met een zakmes doodgestoken De aanleiding tot deze daad schgnt een kwestie over geleend geld naar men zegt slechts f 2 50 te zyn geweest Nog denzeHden avond werd de dader gearresteerd hy legde gisteren eene volledige bekentenis al De verslagene ia evenals de dader ongehuwd zy zyn beiden omstreeks 27 jaren oud By koninkiijk besluit is met ingang van 16 Juni 1906 aan den directeur van het post en telegraafkantoor te Schoonhoven C M Engelenburg als zoodanig wegens lichaamsgebreken op zyn verzoek eervol ontslag verleend Afloop veiling dor Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen gehouden den 28 Mei 1906 door den Notaris N F Cambier van Nooton No 1 7 Zeven huizen en erven in de Vierde Kade k J Teekens ca voor 1 2610 No 8 Een huis en erl in de Vierde Kade k A H Kulik voor f 590 No 9 en 10 zyn niet verkocht No 11 12 Twee hnizen en erven met bovenwoning in de Komynsteeg k A Verblaow voor 1 1370 No 13 niet verkocht Veemarkt te Rotterdam Maandag 38 Mei IQ06 Vette ossen en koeten goeden aanvoer prqwn waren TOor istc kwal 36 ade kwal 33 3de kwal f cents per half kilo Vette kftlverea goede unvoer pr xen aren roor Vette varkens redel aanvoer prijieo waren voor iite li al 25 2de kw ajVi jde k ao cents per half kilo hapen en lammeren weinig aangevoerd Handel m vet ree vette vafteo prijshoudend schapen en hmmcrcn traag doch prijjhoudenrt veue kalveren lager in prijs 381 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 28 Hei No 16810 f 25 000 12183 en 15038 ieder 1 1000 941 6 11078 13994 en 186U ieder 1400 3323 10354 15560 15845 en 16660 ieder f 200 637 1716 5623 8117 10899 10916 12847 12930 14440 15014 en 19265 leder f 100 Pryzen van 4836 7069 81 76 92 7281 4927 7438 5012 7700 5112 8161 18 79 27 8346 90 68 5205 8492 U 94 16 8691 29 8712 99 f 70 26 82 143 203 325 409 673 668 813 952 67 1005 88 1242 82 1335 1499 1528 1632 1791 1869 1966 83 2006 33 45 54 2110 2214 28 51 2326 2401 18 2582 2766 2836 6e f 70 2838 45 80 83 99 3049 91 3127 35 59 65 73 97 3246 91 90 3519 58 3611 24 29 3761 70 3805 8 66 3903 24 4008 66 4117 32 38 4238 4389 4757 4803 17294 17336 61 91 17416 17661 17951 18010 18198 18207 18535 0 18685 18747 19015 19600 75 99 19741 19964 20000 77 97 20109 40 20207 20316 97 20609 70 78 20760 20935 60 81 96 10477 13769 10770 92 10828 13903 73 14026 79 39 10962 66 11045 85 11091 14086 11226 14346 30 79 94 14428 11302 14533 6339 6697 8834 60 5874 6009 8921 20 9040 9201 12 6203 4 31 94 19 9313 43 9406 6367 9749 6439 81 6583 9817 0633 82 46 9915 39 69 11402 14648 U531 14874 11698 15131 11740 37 11832 1526811965 1639412014 16632 12208 15671 17 15762 47 74 63 15884 12482 15942 12099 16141 12836 16244 12930 10428 6704 21 50 21 34 35 78 10025 83 10132 0859 43 6974 10240 7038 70 40 79 13023 10532 99 16621 13160 27 13423 10839 76 17019 13516 17192 99 17207 13752 Klasse Se Lgst No 18S05 m z 10805 BEÏÏES VAK ROTTERDAM VRIJDAG 13 APRIL L K H K StaaUleenmqen PoRTBOAi Oblig 3e Serie Ir 59 59 050 3 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 RusLAHD Iwang Dombr Obli 96 74 gatien 4 AziE Japan Obligation 1899 4 Columbia Geconsolideerde Bni tenlandsche Schnld Recepis 241 L 100 IV Bjfpothuk Banken 4 4 3 4 Pandb idem idem 4 99 101 97V 1001 99 100 1007 Pandb Hotterd Hypb Pand Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb Pandb tjtrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb i l lOO Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheepa Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb j 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 98 100 Hypotheekbriclbank 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 pandb ö Hypotheekbank te Amsterdam 4 SpoorviegUeningeii Itaub Oblig Znid Italiaansche Spw Mg A 367V Divertm My tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 PremieUeninqen bïi oi Loten Stod Antwerpen 1887 2 102V Seheepvaart Maatêdiappijm AandHolland Gnll 8tv My 35 MAf TELS Costumes klodermaotels Biousen JAPONSTOFPEN en ROKKEN van de goedkoopste tot de beste soorten zgn tol do eoiinurreerenile prgzen in groote voorraad voorhandenAanbevelend l ü ify 1 ADVKRlEiXTIEIN Qoudsdie WaterleidingMaatscliappq H H AANDEELHOUDERS wordt bericht tegen intrekking van rl eM id eou i0 Ho aa dezelve van al 30 Mol a a is betaalbaar gesteld mot 7S ten Kantore van de Hoeren M J OOIER Co te Gouda De Directeur D C W VAN DER LAAR Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Estèphe Medoc O 60 La Rose Ludon 0 72 Chfitoan Mallerct 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Sautornes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Nlorsteiner 0 72 Rlldesheimer 1 08 Oude Roode Portwgn 1 08 Extra onde Roode Portwgn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwyn 1 80 Fine Old Pule Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth dl Torino DoBi Bem ardi per Liter 1 17 Prifzim netto A contant DEPOT TE QODDAt bij F J J BOON TAN OSTADE Het liclit der toekomst is de li leetrodinelaiiip Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen eu zeer zuinig in één woord een licht oo men xlch niet beter ilenleen lam De ELECTBODINKLAMP is direct op it der gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd on is te bezichtigen In het VKRLICHTINOSMAOAZI IN DE AWOIIDI TKR DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Aanbevelend M M V LOOl Gasaiter Zenuw en llaa lijdcrs wordt Bit ovaftviging als een werkelyke holp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworlt d t boekje franco per post toegezonden door bLOKPOBK S Boekb Zaltbommal