Goudsche Courant, dinsdag 29 mei 1906

Woensdag 30 Mei 1906 m 10040a 45s e Jiiariiaiifi S bereidt men zonder verdere toevoegingeo slecbtt door oplossing in kokend wster van 4 MAGGI BOUILLON CAPSULES H rk DE mmm mum J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken FIJNSTE BOUILLON Deze zijn te verkrijgen in twee soorten Conaommé vleeschnst zonder vet extra sterk per rapaule oor S eroote kopp n IS ceuta Boalllen vleeschnat met et per ropHOle voor 2 eroote k ippen 9 reniH MAOOri BouilJon Captulaa zijn gevuld met bel llerbeKe vlecscbextraki waaraan een ftreksel nn de fijnste soepgroenten alsmtde het noodigc eukenzout totgcvocgd zijn Verkrijgbaar bi kruldenlore en coraeetlblenhanilelaara fM iW JfiW Teleroeii o M 1 D V E II T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd releloi n So 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vnn Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per IM 8t 1 70 Aizonderlijke Nommers Gottda Druk v n A BRINKMAN Z Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris H GUOKMINDAAL te öoaila is voornemens op WOBS8IHO 30 MM lOpa des voormiddags 11 uur in Uet HÏUel DE ZALM aan de Marktte Oouila in liet openbaar in ééne zitting te veilen en verkoopen Mmmmer i Ëen zeer rnim goed onderbonden HËERENHIIS roet groeten TUIN aan den Kleiweg te Jouda w k K no 90 ter grootte van ongeveer S4ii Centiaren ilet linis bevat beneden Marmeren Gang 4 Kamem met 8erre Keuken met marmeren vloer en alzond6r ken Zolder Binnenplaats en Kelder boven 5 Kamer Badkamer Provitiekaracr en 2 adonderiyko Zolders met Dioniitenbodenkamer Mommer 9 Ken goed onderbonden lueiCrooie UlagazIJiieii aan tien Kleiweg te öouda wiJk E no 91 VUIJE POORT met rails daarnaast amen groot ongeveer 34lf Centiaren Uet pand bevat beneden 2 Kantoorlokalen Spreekkamer l akkamer en ruime en grooto Magnzijuon boven groote Voorkamer Binnenkamer on ruime Kast woaraciitor zich de Kovenmagazljnen en Zolders bevinden Xommer 3 Etn nieuw gebouwd WINKELHUIS met afzonderlijken opgang hebbend BOVBflIIUIS aan don Kooiweg te tionda w k E no 92 groot ongeveer IHS Centiaren Het pand bevat beneden Winkel twee Kamera en Suite open Plaats waarachter Achterkamer en Keukon daarboven Kamer on Badkamer boven Voorkamer Kcnkon Achterkamer mot terras daarboven Voorkamer Kabinet Badkamer en Zolder met Dienstbodenkamer Hel Winkelhais ia verhaard aan den Heer J L Biiuss voor 1 700 per jaar on liet Bovenhuis nan dun Hoor P J Bkluart voor 1 1150 pet jiiur beide lol 1 Mei 1910 Mommer 4 Een Hui ingi riolit lot WinkelmagazijUi waarbovon 2 Kamers ini t Zolder on open Plaats aan Icii Kli iwcg lo lirada iiaot t hel vorige porcool groot ongovecr 4 i Crnltarrn Verhuurd aan do firma A P Martkks f o to liotterdam voor I 250 per jaar tot 1 Mei 1910 Kommer S Een HUIS en EUF aan do Gouwe te Oouda wgk O no 143 kad Sectie D no i U4 groot 79 Centiaren Bevattendo benoden Voorkamer Tnsschenkamer Achterkamer open Plaats on Kouken bovon 1 Voorkamor Tusschenkamer Slaapkamer met Alkool en Keuken en daarboven groote Zolder la 2 gedeelten en Dienstbodenkamer Mommer 0 Ken op goeden stand staand WINEEL ENWOONnniS waarin gedurende tal van jaren de Bakkerij ia aitgeoelend welke een borger bestaan opleverde aan de Oottbaven te GoDda wjjk Knafs B no 53 met 2 uitgangen aan en een recht van uitgang door eenc poort naar de Lange Noodgodstecg met 2 BOVESWOJ ISOBfi afzonderlgk opgang hebbende in de Lange N oodgodsteeg kad Sectie C no 2ötitl groot 190 Centiaren Het Winkel en Woonhuis bevat beneden Winkel met Kantoortje Kamer Achterkamer Slaapkamer Kelder met 2 gemetselde eierpulten Bakkerij Keuken open Plaats Schuur en Bergplaats met recht van uitgang boven Voorkamer 3 SInapkamerljes waarboven 2 Blocmzolders met Slaapkamerlje e Bovenwoningen aan do Lange Noodgodsteeg ziJn te zaraen verhaard voor f 2 10 per week V fl De inventaris der bakkerij en winkel kan legen taxatie worden overgenomen Mommer 3 is uit de hand verkocht Mommerê eu 0 Ken perceel BOlWTERRKiX in het van Bergen IJzendoornpark te louda aan den Hoofdweg in 2 perceolen zooals hel terrein door piketten is aangewezen kad Sectie H no 1031 samen groot 404 Centiaren ManeaarMng en betuUug op d JtM iOO0 of vroeger Jomhinaties voorhohouden Te hettiekllgeu liet Bovenhuis van no 3 de 3 werkdagen voor don verkoop van 24 uur rails vooraf belet vragende het perceel no i op Vrijdag Maandag en Dinsdag v i6r den verkoop van 10 12 en van 24 unr en op don dag der verkooping van 9 11 nur en de overige perceelen 3 werkdagen vó6r don verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 911 uar i7 ïïiTIAN Arts Bleekerssing el 300 heeft voortaan zgne spreekuren H 9 s morgens behalve Zondags en 12 middag behalve Donderdags en Zondags Donderdags Spreekuur van H 12 voormiddags GOUDSCHE WATERLE IDIHGMAA TSCHAPPIJ II H Ilonderji van Obligaties wouU belicht op lie Algoraci iio Vergadering gohoudcn 26 Mi i 1900 go uilgidoot Oklll dtle No t der looning 1892 gruol f 2B 000 inwisselbaar van af 1 Juli 1906 Olilltiatle So 1 der leening 1893groot f 15 000 inwisselbaar van af 1 Oetobor 1900 Obligatie Ko 1 dor leening 1900 groot f 20000 inwisselbaar van af 1 Augnstus 1906 ten Kantore der Uaeren M J OÖIER Co te Gouda Tevens worden H H Obligatiehoadere attent gemaakt de Obligatie No Hé der looning 1892 groot f 25 000 uitgeloot op do Algcmeene Vergadering in April 1905 nog niet ter inwisseling is aangeboden De Directeur D C W VAN DEK LAAK Alleen poetscröme Alioi is van goed allooi aenialogecn Poedervorm is het eenijfste helpend middel tegen ItloeHar moede nieekauchl Metiuirxirnlite lÊoo flplJueH MlapelttoMlield Oumaehten Wermagerl g en fermhulerlag tier Uchaamtkrachirn a e ma logee 11 iii Poedervoriii n H H heeft een aangename smaak en kan in allo drinkbare vloeibtolfon m KL ÊÊÊm worden opgelost HAEMATOüEEN IN POEDERVORM is het pr iepcraat wal U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDRDVÜRM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g cbruik saanwijzing f 1 50 Ecnige labrikanten II N Va SCHAIK Go Den Haag Verkrijgbaar b j Kirma WOlFJb Co W slhayen 193 GRENDEL E tl VAN MILD Vcerstal Souda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nienwerkerk ad TJmel N VAN ZESSEN Selioo Imen B v WI JK P W v EDE Oudmater A SCIIEEIl oa Irerhl K VAN DEB HEIJDEN Reeuaijk P v o SPE K Moermpetle D o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN AKN v n HEIJDEN Waddingtweri P A dk GROOT A UK JONGH Oitdetnater J P KASTELEIN PoMroekerdam ü BIKKEK Bemchop VVAABSCIIÜWINÜ Laat D niet misleiden door Abdij Slroo Ilet klonsl ri8nnc a Paulo AbtlU bestaat niet du Siroop van gcenerlel waarde Gebrt Stoll werck s Chocolade en Cacao IWmafl t docf de niet Ttttc uitvmdingct op n ichina I g icd verhtrtenle SübilMUe iiitaioltend gobruik van Pu t CJnE o gr in istoffo f u J t i to wbtuiker van StoUwerck s GhosoMe en Cacao een AaMkavaMnawaardig fabrikaat naawbouxig heia waocóxi wa tnbOQ ét teisp BHkaMea Dl nia behaal ie S7 BrsretB Is UofteTeraaefer 44 EerO Diploma t gouden enz Medtlllei een Iwvjji oitanateod 4j3 Ibfarikitit li 4a 1874 schreef ie Aeeademi national da Tarie Mouo Toua Moaraona one Haidacino dVir preinK i ii eiamie ao oontldiasttaa M vote oaiaaIlaB ta Mteieatloo ila OboeoleU bosbona varlea eta eto tUtmU ft htinkaat k veckr jgbaar b j IX H Ounusews fiankaUMkken mi u OanawlvertageiiwiKiTdiger toot SodeHaad Jali Haiteaalsdt ijntentam Ealrerstraat lOS Snel groeiende Japansehe Bloemenversiering Bllt z MIscliung wolko loor 0011 lnjioiidwe IielKiiifloliiig binnen ior iliii oii groeit Wilt gij nw hui kiiiner vanster Imlcon tiiinhiiis ktilij miirun onz snol mol frnin groüu en litoLimcii I o rot iil zh n M ii dim Tbeophil Zipgler nel airoeiende JaparaeheBloömzarteii l e wK i it Muiiili ili i tilijk srioi on liiitiieii ilt ii korist mu i lijicLU tijtl init allis nut lia u en n I l ji iiR ii fti khiiipliintcn liinmct vo ke ern I ilnuktiiiilt n 011 laiigi imiii u lirvtirspnjitli n I t u l iri dun kamtr als iii don tuut of Ulin iii iiitton lïnkkcii K issim fJiiz overal I knn moii uaiüH on im Irio of v ior d igi n I komi hot zaad tut en li eft mou vordor niois J mtit F te tluou d ii i o t kkoii op tu hiiulon I on dn groeien en liloeien ze A n gnnschffn I otnor lot hiiit in den horfst Schoono jje xicbt kun men zich ni t voontollon Ik varrcml tegen inzciiiling van hot Ijwdntg at mm 1 pak TheophU Ziegler s snel groeiende Bloemenversiering BUtó Misohung voor 1 1 5 pahjes f 4 60 10 pakjes f 8 60 fram o Romliouni 80 i oiit nitrii THEOPHIL ZIEGLEK Keizei g r 353 Amsterdam Leïoraumot linr Keimrlijk Koiiiiilclijlie Tuinrai m S siPatent H Stollen m3 DU HUI Ini tMUlrmni ritniyit ntmuri rautriti Dêr groëse Friulg arruniM h Mm ry rr t MMMïfnn wertMoB n Jiarhahmutmfn ititém Uu Uiif i êtm uBiêfi gteta êchttrfeti H StoUm ÊÊt mt UM Jlftct odit it icichui eiunhuM hmim k I ainêr Plaiat frlt mbênttohén4 uuiMe U Warnung iWMMm M Z€uvni l IMillltl Uuitenlandscl Overzicht In den Duitschon Rijksdag word gisteren oen voorstel van üroeber strekkende om in de begrooting van het departement van bnilenlandscho zaken weder in te voegen de kosten voor de koloniale afdeeling met een directeur van koloniën aan bet hoofd met 117 stommen tegen 64 en 91 onthoudingen aangenomen Uit Weenen wordt alt vertronwbare bron gemeld dat het bericht over bet lot stand komen van een overeenstemming tusscben de beide regeeringen der monarchie betreffende het toltarief onjuist is Do Begecring Tan Oostenrijk biyft onwrikbaar staan op het bekende standpunt De verkiezingen in België zijn gisteren gehouden maar hebben niet het resnltaat opgeleverd dat de vereenigde linkerzgde er van verwachtte In een brief uit België is verleden week nileongezet hoe eindelijk samenwerking tusscben alle groepen dor linkerzgde van de gematigd liberalen tot de sociaal demoeraten was verkregen ten einde aan de clericale heerschappij een einde te maken Van die coalitie verwachtte de linkersijde een groot sqcces reeds meende ziJ er zeker van te zijn ditmaal de clericale meeiderbeid die in de oude Kamer 20 stemmen bedroeg te znllen veranderen in een oppositiomeerderheid al ware het ook een kleine Het resultaat der gisteren gehouden verkiezingen heeft haar teleurgesteld Wel ging in bgna alle plaatsen bet stemmenaantal der oppositie candidaten voornit maar niet genoeg om de clericale candidaten te verslaan Slechts vier zetels wonnen de oppotitiepartijen zoodat in de nieuwe Kamer do meerderheid van 20 tot 12 stemmen gedaald is maar die meerderheid is nog grool genoeg voor liet clericale kabinet om baar plaats niet te ruimen en om verder te blijven regeeren als voorheen Voor eiD maand ongeveer kwam een telegram uit Caracas ons het verrassende lie richt brengen dat President Castro van Venezuela zich gedurende eenige maanden uit de regeering wilde terugtrekken en aan den vice presMent generaal Gomez hot bewind had overgedragen Op den 16en April aanvaardde generaal Qomez bet bestuur en Cipriano Castro trok FEVtLLËTOX Het Dagboek van den Inspecteur 71 In Dresden waren er evenwel maar twee personen tot wie bg zich wenden kon de baron en Mr Williams Over den eersten dacht hg geen oogenblik Maar daar Williama hem in zeker opzicht met Brown in kennis gebracht en het denkbeeld geopperd had een veldtocht tegen hem te openen scheen die een geschikter bondgenoot te zgn en FedOTsky besloot den volgenden morgen met hem te spreken Hg behoefde hem in ieder geval niet zyn geheele plan toe te vertronwen het zon voldoende zyn hem in geval van nood onder ign bereik te hebben Maar toen hy den volgenden morgen naar Mr Williams vroeg vernam hy dat deze dien morgen was afgereisd om een nitstapje naar Keolen te maken en eerst over drie dagen zou temgkeeren Daar de afspraak met Bolan alias Brown niet kon uitgesteld warden bleet hem niets anders over dan dat alnwe individo alleen te ontmoeten en FedoTiky maakt aich daartoe gereed zich terug op zijn landgoed en onthield i ich voorloopig van iedere bemoeiing met do staatszaken Lang dnnrde dat echter niet Veertien dagen waren nauwelijks voorbijgegaan of Castro liet weer weten dat hu het bestuur zon overncnen Of dit geschied is meldt de historie nog niet Waarscbijnitjk is het echter niet Want thans heeft Caatro een proclamatie uitgevaardigd door hem zelf een Offer aan het vaderland betiteld waarin bij mededeelt dat hy in het belang van het land en met het oog op den voortdurenden strijd der partijen en met het buitenland zijn ambt voorgoed zal neerleggen By de groote veranderiykheid die Oaslro tot nog toe getoond heeft is het zeer onzeker of dit besluit gehandhaafd zal blgven Temeer daar een groote beweging in Venezuela op touw is gezel om Castro te verzoeken de regeering te behouden Wellicht was het daar juist om te doen In den Dnitscben Rgksdag is het Zaterdag kort voor de sluiting bg do beraadslagingen over de begrooting voor koloniën zeer hartstochtelgk toegegaan Zoo dat de toestand plotseling zeer veranderd is en do verwachte vordaging van het Hnis niet door kon gaan De aanleg van den spoorweg Koeboeb Keetmanshoop werd met 180 tegen 96 stemmen en later de instelling van een afzonderlgk ministerie voor koloniale zaken met 142 tegen 119 stemmen verworpen By den aanvang der zitting had niemand gedacht dat het zoo n vaart zou loopen Het handelsverdrag met Zweden waartegen in de commissie nogal oppositie was werd bgna zonder debat goedgekeurd En de kolonale debatten begonnen eveneens zeer tam De zakelgke niteenzelting van erfprins van Uobenlohe Langenburg die de regeering3 voorst lleD verdedigde maakte indruk op de volgende sprekers die zich onthielden van breedsprakige weerleggingen Het blaadje keerde echter om toen de regeerings commissaris kolonel Von Deimling het woord nam om het betoog van Von Hohenlohe aan te vullen Wellicht prikkelden de interrnpties ran sociaaldemocratische zgde hem misschien liet hy zich te zeer medesleepen door zgn gevoel in elk geval viel hy uit den parlementairen toon Hg sprak met donderend geluid en niet handig In plaats van de oppositie te overtnigen maakte hy haar kwaad met soldateske aitdrnkkingen met de bewering dat hg zich als commandant niets door hot par HOOFDSTUK XIX Eene afspraak Den volgenden namiddag stak Fedovsky zgn bundel valscb papierengeld in den binnenzak van zyne jas en in den zak van zgne pantalon een kleine maar flinke revolver Hy had nooit van zgn leven op een menBchelijk wezen geseboten en hg verwachtte niet dat hy bet nu zou moeten doen maar hy wist dat hg met een man ging onderhandelen die een verklaarde on vermoedelgk een tot wanhoop gebrachte misdadiger was en zeker door andere personen van zyne soort gesteund werd Hij zou in ieder geval in eene rooeiiyke positie verkeeren en hg moest de middelen hebben om zoo bet noodig was beslist te handelen Hy hoopte evenwel dat Brown niet zon denken dat het noodig was geweld te gebruiken Fedovsky had by hnn onderhoud den vorigen avond de rol van den lichtgeloovigen en meégaanden dwaas zoo gelukkig gespeeld dat Brown ter bereiking van zgn doel zich vermoedeiyk alleen op zyn beleid zou verlaten In dat geval zonden de stukken overgegeven worden en daar de graaf er eene volledige Igst van had en de middelen on ze waar ze ook aangeboden machten worden te ontdekken bettend er geen rede lement liet zeggen Hij vergat dat h j niet als officier of commandant maar in zgn hoedanigheid van regeerings coramissariB moest spreken De oppositie begon hevig te sisten de rechterzgde Ie applandisseeren Do leekenen van bgval en afkeuring worden steeds luider tot de afgevaardigde dr MüllerSagan hot woord nam Met oen verontwaardiging die denken deed aan zgn voorganger Eogen Eichter wees by er op dat Von Deimling woorden gesproktn liad zgner en het parlement onwaardig Von Hohenlohe begreep dat de meerderheid van den Bgksdag doolde in dr MUller s meening Hy wilde olie op de golven stoeten betoogde dat enkele nitdrukkingen van den overste verkeerd begrepen waren doch de verloren stalling was niet te herwinnen De aanleg van den spoorweg werd afgestemd evenals het toestaan van tien millioen mark crediet voor schadeloositelling aan Zuid West Afrikaanscho farmers Doch de ontstemming was na de pauze nog niet geweken Het crediet voor een alzonderyk ministerie voor koloniale aangelegenhi den werd tegen allo verwachting niet toegestaan De beraadslagingen werden afgebroken om den partgen en de rogeering tgil te laton er over lo denken wat er nn gebeuren Men wérkt In Spanje nan de voorbereiding der hnweiyksfeesten mot geestdrift en onachtzaamheid seinde Pierre Mille eergisteran uil Madrid aan de Tempe Oeestdrift omdat het linwelgk des Konings in den smaak valt van de Spanjaarden onachtzaamheid omdat te laat zgn zonder daar iets om te geven nn eenmaal een gewoonte is van do zuiderlingen Langs den beelen weg waar de feeststoet voorby moet komen worden tribunes opgericht maar nog geen enkele tribune is klaar Voor sommige plaatsen in de stad bestaan plannen voor een groote versiering man is er nog niet aan begonnen te werken Toen ik eergisteravond in mgn hotel kwam waren er 4 werklui bezig een mast op te zetten Toen ik gistermorgen uitging waren die 4 werklui nog altgd aan het opzetten van dienzelfden maat bezig Die slapheid valt ook op te merken bg bet feestprogramma Het wisselt aanhoudend Er is veel gesproken over een optocht van de Spaansche provinciën Dat zou prachtig kunnen worden al de verschillende provinciën vertegenwoordigd door lieden in hun Bchilderachtige kleederdrachten Maar daar lijke Iwgfel of hg zou zeker vat op Brown krggen Dit was in ieder geval zgne overtuiging en daar het plan van zyne eigene vinding wat was hij er natnurlgk mede in genomen De schonwburg een fraai nieuw gebouw stond op het midden van een plein in de onmiddenyke nabybeid van Feduvsky s hotel Op do aanplakborden aan de hoofddenr prgkte de aankondiging van een nieuw mnzikaal drama dat dien avond voor do eerste maai zon opgevoerd worden Op dit unr evenwel zag men hier geene teekenen van loven Het plants bureau zon eerst te vgf uur geopend worden en het gezelschap had juist zyne laatste repetitie geëindigd en was naar hnis gegaan om te eten Do deur welke toegang gaf tot het tooneel bevond zich in de achterzg do van het gebouw en toen de graaf zich derwaarts wendde zag by een man die eene pet met een vuil zilver galon ophad welke aanduidde dat hy de eene of andere officieele betrokking aan de inrichting bekleedde Fedovsky toonde dezen het stukje papier dat Brown hem den vorigen avond gegeven had Do man las het nam den graaf op knikte en opende de deur Nadat de baioeker waa binnengelaten werd de dear weder achter hem gesloten Het avontuur was nu werkelgk begonnen De graaf keek om zich Hy bevond lieh is nn opeens geon sprake meer van Misschien wordt het plan weer opgevat Oister moest er een optocht van met bloemen getooide automobielen plaats hebben Do optocht is nilgesleld lot heden Zoo gaat het overal mee De hntela overvragen srhandelgk Een iluiater kamertje op een binnonplaats kost soms vgf en dertig gulden jier nacht Een massa menscheu hebben geen onderdak De cafe s mogen don hooien nacht openblgven Daar gaan de bezoekers dau maar op een bankje liggen slapen Wat er al niet in de war loopt is niet op te sommen De koning hoeft eergisteren alle kanton uit laten seinen om een paard en een hond die als geschenk nit Engeland zgn afgezonden on die zoek zyn Toon de aanstaande koningin hier aankwam hield een student haar plotseling oen Spaansche vlag onder don neus De prinses werd niet boos maar zg koste de vlag en de menigte juichte nilbundig over deze hoitelgkheid Hat Franscho ministerie van openbaar onderwgs en eeradionst hoeft oen nota aan de bladen gezonden bevallende verachillendo opgaven omtrent do uitkeeringen aan de geestelgkea ovoreenkomslig de schoidlngawet Van de 13 095 katholieke geaitelijken dia recht hebben op een nilkeering gedurende H jaren hebben 11 480 de vorcischto aanvrage ingestuurd Die 11 480 goostoigkon zgn verdeeld over 82 van de 84 bisdommen waarin het Hyk in Europa verdeeld is Dit de bisdoomen Angers en Chambéry zgn geen aanvragen ingekomen Van de 82 andere bisdommen zgn er 71 waar de aanvrage is geschied door bemiddeling van of onder toezicht van den bisschop Elke aanvraag om een nilkeering zoo betoogt de nota brengt mee voor den geestelgke die haar ooderleekont en voor den bisschop die baar oterbraogt de onderwerping aan het stelsel van de veroeuigingen voor den aeredienst Hier volgt uit dat 71 priestors zich hebben neergelegd bg do schcidingswot wat de veroenigingen voor den eeredienst betreft De pogingen van de Atlantic a elephone Company om vergunning te vyfkriigcn tot het openen van een dienst in New Yorki is in zoover ten goede gekomen aan bet publiek dat de New York Telephone Company die thans een monopolio voor den telefoondienst bezit zich tot onderhandelen bereid verklaard beeft aan hot einde van eene nnnwe gang welke zich een el of twaalf in het gebouw uitstrekte en dan oen hoek vormde op dezen hoek was eene gaspit welke half was toegedraaid en een flauw licht gaf Op de muren van de gang waren eenige gedrukte reglementen geplakt waarnaar het toonei lgezelschap zich had Ie gedragen Fti dovsky liep de gang af tot hy aan den hoek kwam Hier vond hg eene trap eenigo treden boog en toen hy deze was opgegaan staarde hg in het duister terwyi er eene diepe stille heorschte Er bleef hem niets over dan voornit te gaan en de jonge Rus had een stap voorwaarts gedaan in hel besef dal de volgende hom in de eene of andere hinderlaag zon voeren toen er op eenigen afstand dieper de gang in eeno deur geopend en een geluid gehoord werd alsof er iemand naderde In een oogenblik kwam deze persoon in de stralen van bet gaslicht en bleek zoonis te verwachten was Mr Brown te zgn Hg groette Fedovsky mot veel bewoging greep zgne hand en schudde die hevig Het la zeer goed van n myn waarde graaf datgg komt zeide hy Ik was bang dat gybet ondt vergeten maar gg zyt op tyd opde minnnt af Nu alles laat zich zoovergoed aanzien Wordt vtnelgdi