Goudsche Courant, zaterdag 2 juni 1906

TE KOOP tn noOMUHWAaKn raetofiODdor lojbehooreii Adte VAN BEEMCHOTKN S Boekhandel Rotterdam Zaterdag Z Juni 1006 45ste Jnnroting m 10043 dODDStm mmm ieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Aanbevolen Me ken VAN Ferwerda Tieman Mereai Ha U A D V K II T E N T I E N worden pepl i sl van 1 i eg els ii 50 C enten iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden Itei okéntl naar plaatsruimte Inzendinp van Adverfentiën tot 1 uur des midd retel Sa ft üe Uifgave dezer Courant e eliiedf da pel ijk nul iiitzdittleriiip nn 7oii en Feentdapen üe prijs pei drie maanden is 1 25 franco per riost 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CENTE Oi Ht Ka litao Medoc O UO Lr Roae Ludon O l i liiiloon Malleret I lllt Honrgogne AO J lirnveB Illonc i0 72 llaiit Maolerne ïi Witlo liergerac W J Niersteiner tV T i Kilde b imer l ON Oade Itiiude Portw n 1 08 Kxira oudo KooiIb Portwljii 1 44 Indo Wilto l ortwyn 1 08 Extra oado Wilta i ortwiin M Kino Old Palo Hhorry 1119 üoede Madeira 0 IO Madeira Superior 1 44 Vprmoulh di Torino Dun Bki i ardi por r t r 1 17 PrIJtmt nettn A eontiinl DEPOT TE OOL OA bij F J J BOON VAN OSTADE In stad en land i 7 ee en vlood nirts lieter dan Ahoipocts crèrn Voldoet L m EEmQBBFOTYAHTIEE Hm w rdt rer clil p l MEUK tr lellen UIT HIT SltaitUM TIX M RAVEN8WAAY ZONEN OOBINOHBH Dete THBBKN worden afgeleferd in rersegeUle pakjen ran vi lw tn een half en en Ntd oné met rerinetding van Nomnior er Priji Toorxien ran nerenRtaant Merk rotgene de Wet gedepo neerd Zich tot de nitrimnnv ran ife eerde ontere aanberolende J C BIJL roorlieea J BBGEBAART Li DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTElD DOCH BIJTERUGGAAF VERGOED M LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar b j M M BKLONJK Jr Uonda Geen beter adres roor degciyk on ntork SCHOEHWESK dan el Nflord ltrabanlscli iSctiocneiien LaarzeaaiagazUi KLhlWEG K 30 Haimato aortoering van allo soorten SOHOENWKRK CHROOM LAl ft en RUIN OLAC DAMES on HEEUENSCHOEISEL C SMITS Allii ropiraliên on annxeniRteii werk Uoida Druk van A BRINKMAN Zx WERFXD SÜCCKS De Worcldl eroeradp Superior üniivenUirstlioningr FxIrart wmuAWiwm wordt aanbevolen tegen iiorFtftiiiidoeniiigen Kinkhocüt Zware Verkoudheid Slijmhoest Doi mpijn Keelpijn Heesclilieid enz MICLIilKTIIK ia verkrggbaar b j alle voorname Apothekers en Drogiaten in grootte en kleine eteden dorptn en gebnchlen in Sederland Frankrijk IhnUrkUmd fingeland Amenta Ned Indii OnOiie Hirter Kolmif Transvaal enz ÜKIjIAKTHK werd O maal met Gooden H maai met Eero Hedailtea bekroond MKLIAKTIIK in flacon I 0 40 l 0 70 en t MULLINTHIS in doozen tabletten I 0 40 en f 0 70 Eenife e l al rikantcn H iN VAN SCHAIK o Koninkljiko Stoomfabriek De lloHtnuMitem Den Haag Verkrflgbaar b i Kirma WÖLVF Jt U Westhaven 198 Houda ORENUEL ffoiida E II VaN MILU Veerrtal B UÜ fJouda A HOUMAN Moordrecht Vm V Nieauerkerkad IJeel A N r i ZEH8EN Schomhoren It r WI K Ott trwa rr A SCHEER IliMtirtckl V W r KOE JudewaUr K vi oia HEMDEN te Reeuwijk P r d SPKK Morrcapelle D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKK VAN DER HEIJDEN Wnddingmren P A ua GROOT A o JONUU Oi feiea r J P KASTKLEIN l uUkrorkerdam I UIKKEB te Beneehcp lV illlflHUWI 0 Laat U niet misleiden door f roo j Het klooster HiinetaI auto AbUIJ bestaat niet du Siroop van yeenerlel waarde Het groote aantal zenuwkwalen nuud Ultkl t iMu vow b uu MnwIiMw a 4 da mnAbtU DSiintUw üJSnöh r a i w r d f rwhlhtr dxr Htt iBdaulUk kaênnnv l m 4 iiMl l l M t d i K ui iiwt M wAfdnii wk lUk MktttomMl rMaltoUnTwImMn II iiutta loovrrt i irnm a t v i Mm dm aftvlaaar HMkiraa wu t OVtR ZE UWLIJOEN EN BEROERTE twkmlmt M laMiliiB MiiiiAB kOTtaB tijd r idi da r r b vararhwm ti 1 I botikta b vURl kUM Tork tavM i mw ll k v r l nb r r rHiirli j n c ti t h i wm ii d niauir r ttianpla n da daanudT iSfa m waiihoi igp trymlliu varkr t u tiitwaikm maar o jk vmdt m m daaiin wataoaaluubBi lk er taudrili iiT l mr ll ch 1 11 11 dl ud mtawÉ f lOwHd lla Sia raSlI lal an tnlfarlirlfl ii vaD boomiaplaatata aaaaaatnacnrw idar walka f uSStmttTirii aa II aalrUmr rami na aoagaanit w slaaiiriiiir mM inllliaaraad naaaakHrui kit k aajiia lalleht Ii Ckar Sailiaiiiatk Pr Cl Sllllli Droumaaa aM dr arraMvlTlaliUI Ol r riraitlaf gliaaaht ar ilracttar vaa aat he a4Ual tl 3ii OahikMalk Br t f aa EnMi05 i wja If gaiBBihaif Mraitair itir nI lII ef piulll hI lirtotttlai vaar tMawHIdari I rai SI JJt r ri 1 jiM s ti ml Ir ti Corl Or HiratiBk arnad aria da ZIrtalli Mk tl J rhl ml dr u Woenaa Or C Onijvil laLi Farnère C rrl lil vaa aaa Oaaaill CaalraJ d It Ia Sanlè in Franknlk en vala andaran Aan ailrn tvlrr aanawffaatwl f r af ualnaar aMa il a la r aiMa saKanMaHéa ï i ï J iri aakaataakaaeo alju itraalaaka aaftal inirahiKukTIkiii ll laali l i g irailijrakHUaraaM aaidfcM ilapauukaU a aaia l ka ai7 at id aaaak mia taa laaali virli aila io moiaa lal larik a pM S3 iKaS W ar If tvrwkliaiï lataali alli plalUKim i alli vi i akaiai vaa I üaaa mTi at ItirardLTiSa laaiMiikiSa kahandalllll r t iljr do r d hrk Va Ejffl Th kd oSa irkKd tiSS laai vaa kriakailaila aa kat ala aa vmkaadaa aa vaataa hm altaa drta waaaiiliarL VM MBHwKfdaVtt ala ook au a ia lalaa Hdaada aaa kl i S a kraattaka TM Zit Z ïUrT ua SHi ïi VV rr a itmika raaoH wlllaa Uorkoa Tiröi drtaaaaï aai aar da al bat boaai ranoalda arkja aaa tr aohafam hatwalk op aaanaia taatalaaa aa aai vS H us worat floor ai XKB A € Halllaaiaa U tl da loaklll hfllailBlO h uta ll lmil i tifiialnllini iH dfl i r 9rt lmmwam£ miü Ur da badwd Jnril ari M J i i i ïi Pa HOPPE Egelantiersgraoht HOFLEWHANCIBR RUM1 CITROEN ARAO BURGUNDY AMSTERDAM IICH WerkrUgbaar by alle grotiierê oadar voortduniida ooutrüla u Dr VAN IIAMIL MOB a H IIUt a Q bri atoU werck a Chocolade en Cacao er Ie nleo irfe mtvindiogan iijaroir c ti v rWtoi Al hilwi ll 8toIlw rck g OhoeoMe en Caca aaakarauMwaardig Etbrikaat aaoiulwirig boantmxirdwde aan ka kbout dar reap Dt Srma bérntMo tl Br T t8 Ir UofteT i aiieier 44 Eer aDlploma i nden eai Medtlllri aai lww a wa lilawitand khtUrn lfM 1 74 ai hreef iW Arrrtmia mtional da Fttia llaaa wm Mai m oha una M ai a IVa fto rt iaii vi e niwc en oonaliMraMaak du MüaKt ftkb rtn a tt oai d GbooctlAt tootibiHis varioa to to Mcikatf ia Teafer fifaaar bQ li H CunJa1ll BauMliakkaaf m mi rvrtamnraardiger toot ï adnrkiiid JUiM lattMMMt Ealrea nat lOS KIITADEUPPELS vaai Dra DE VEIJ met novcn stnand fabrieksmerk z n overal verkrijgbaar ik f 9 3i Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen Iniending van postw è 1 0 75 Ckemiscke Pakriek nn H NANNING den Huj rraagt overal SAySIKO S JCltriTSTAAL è f 1 9S p literfieeeh Per litarflenh f 0 70 m Een nieuwe Drank KOBFrsNOVAcACAO UKFABRICEEBD ii de ijnsli uili P H blsti linursle diaobun Deze C aeno is bj inkoop wel iels hooger in pros dorli in werkelijkheid de roordeelig Bte daar men van deze ff OV C CA9in het gebrnik eene veel kleinere hoeveelheid behu 5ft dan van goedkoopere soorten V K V K K PRIJS 1 f I M f O M 1 M t Kilo ïoldoende loor 180 Koppen BEOORDEELINfi van bet Mikroskopisch an Chemisch Laboratorinm van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 OS Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijlu opiopbaarheid de bijzonder fijne gear en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Verkrijgbaar m Ueaschen 50 ets 7H et on f 1 2S biJ H H Apothekers en Drogiste Let op het merk AHKER T AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj 0 LUiihR Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 189 yerkrijgbaar liij T CIIKIHS alkiefa DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHE DE MEE ST VOLLEDIGE llOP Ëir i AiÏKM ziin beslist dic dor Firma UELDOIl TUK LADIES JOVKSAL mot minsten drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUEiLL DUESSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BkZA lRjiOF CHILD REUS FASHTWIS Kinderniodes raet vele gratis geknipte patretfcn VltAAOT Vw RoehhnndHaar Proe n um mem Alle met koatel Hull Rtjvoegsel Van alle in deze bladen vuurkumende modellen ziJn GEKNIPTE PATRONEN È met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar § bij MILLY 8IM0N S Den Haag W Het Ucht der toekomst is de Elcclroclinelamp Brandt snieowwit geheel rnstig is zeer aangenaam voor do oogen en zeer zuinig in één woord itn Itchl too men Kleb niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op ir der gasornament aan te brengen Wordt gaai ne op proef geleverd en ia te bezichtigen in het VERLICHTINOSMAÖAZIJN DE AfOIVDSTER DUBBELE BUDBT B 13 Telfn 117 Aanbevelend M M V LOON OaifilUr Buitcnlaadscli Ovcralelil Reuter seint uit Madrid dd 31 Mei Toen do koninklijke sluel op den terugkeer waa naar hot paleis word in de Mayorstraat dicht bg het rijtuig van het vorstelgk echtpaar een bon geworpen Alle huwelijkaleesten waren tot dusver volgens het program verloopen onder groote geestdrift toen de aanslag in de Mayor traat plaats had De koninklgke stoet keerde naar het paleis terag door de Mayoratraat onder do toejoichingen der menijpa Het rgluig met den Koning en de Koningin stond een kort poos stil voor het huis No S8 op dit oogenblik wierp een anarchist een liom uit de bovenste vardieping van dit hnisj de bom Tiel aan de rwMtterzöde van het rjjtuig tusBchan bet achterste paar paarden en de voorste raderen van het rgtnig zij sprong en doodde twee paarden en een rijknecht Markies Sotomayor stalmeester die rechts van het rijtuig reed werd licht gekwetst Tier soldatesi die langs den weg opgesteld stonden werden gedood oen officier word doodelgk gekwetst een politie hoornblazer werd de hals doorgesneden twee vrouwen dio dicht bg hel rijlnig stonden werden avttaaeiia gMtood aa een 9IWat aantal per sonen gewond Toen de Koning en do Koningin do trap Tan het paleis opgingen waren ze diep bewogen de buiteniandsche vorsten kwamen om hen heen staan en wenschten hun hartelijk geluk Reuter seint uit Pargs dd 31 Mei Aan do Soir wordt nit Rome geseind De Pans had Weder een i anval van zjjn hartkwaal De lijfarts dr Lapponi werd geroepen slechts drie kardinalen werden bij den Paus toegelaten De Doema schijnt ernstige redenen te hebben om zich te beklagen In een der zittingen werd een interpellatie aangekondigd ever het feit dat de officieole Regeeringsbodo wèl de telegrammen en adressen bevat die door reactionaire groepen aan den Tsaar worden gezonden en waarin Z M wordt aangeraden krasse maatregelen te nemen tegen de liberalen en de Doema waardoor het eene deel der der bevolking wordt opgezettrgen het andere en het hoogste wetgevende lichaam wordt belcedigd FliUILLETOX Het Dagboek van den Inspecteur 14 Hij ging er tastend langs tot htj aan eene opening kwam welke hjj doorging en eindelijk was hiJ zoo gelokkig de gang te bereiken door welke hjj binnengekomen was Eene volgende minuut bracht hem aan den boek waar de gasplt nog brandde Bij haar welkom licht stelde hy zicli op de hoogte Tan zgn toestand Hjj zag er beter nit dan men had knnnen verwachten Er was eene kleine anedo in de borst van zjjne jas waar 1 punt Tan het mes doorgedrongen was en de jas was smerig Tan den vloer maar toen btl die zoowel als zgE hoed schoon gemaakt en ziehtelven een weinig in poatonr gesteld had zou iemand die toerallig naar hem keek niet op de gedachte gekomen zijn welk eene ervaring hj zoo pas gehad had Toen hy lich hiervan overtuigd had ging Vi opr de leur a welke door een springalot gealoten wai dat aan de binnenzyde zonder sintel kon geopend worden en stapte naar boitan Da portier waa nergens te zien Maar daar la hal plain laar liepen Ie Doareelegen worden niet in de Regeeringsbodo opgenomen de verslagen vnn de besprekingen in de Doema gehouden ovenmin als het Adres van Antwoord de regaoringsverklaring of de aangenomen moties Hel scLgnl dat voor den redacteur van den Uegeeringsbode wel do uitingen der reactionaire partg maar niet die der goiiozen volksvertegenwoordiging inassgebend zgn Bg al d eze omstandighedv ia het niet te verwonderao dat uit Petersburg wordt gemeld Het conflict tnasclien Doema en Regoering heeft ign hoogste punt bereikt Het kabinetOorcmykiii kan niet meer voor do Doema verscb jnen do ontbinding der vertegenwoordiging of het ontslag van het ministerie kan slechts oplossing brengen Voorloopig schgut do Tsaar geneigd oen kabinetSchipof te willen vormen waai in een paar leden van de Doema raeurderheid zonden worden opgenomen KoiAer Wilhelm hoeft eergiater na een wapenschonwing wanrby ook eenige hnitenlandscho gasten tegenwoordig waren generaal Roca den in Duitschland vertoevenden oud president der Argentyntche republiek ontvangen Een medewerker van du Lokal Anzoiger A den generaal gaan opzoeken manr vernam niets byzonders Hot Is ook de vraag of Roca iels bijzonders te vertellen hoeft maar indion dat zoo is zal by t wel niet aan do groote klok hangen Roca bewondert de groote nitbruiding die Berlijn ondergaan hoeft sedert by achttien jaar geleden de stad bezocht hy bewondert de Duitschers en by bewondert den Duitschen keizer Ook erkende hg dat de Duitschers een rol gespeeld hebben by de ontwikkeling der Argentynsche republiek Wy hebben eide hg Duitscha leeraren en hoogleernren aan onze onderwysin8tellin en Duitsrhe ingenieurs hebben deel gehad aan de openbare werken Duitsche handelshuizen zgn er talrgk Duitsche stoomvaartmaatschappgen verbinden ons met andere landen Wy betreu ren levendig dat do landverhuizing uit Duitschland naar Argentinië geen grootoren omvang heeft aangenomen De meesten gaan naar Noord Amerika maar wg ronden er gaarne nog zeer velen opnemen Michael Davitt is dood Hy was in 1R46 in Ierland geboren Zyn vader werd nit Ierland gezet en de jeugdige Michael ging in Lancashire aan het werk in een katoenspinnery Daar verloor hg in oen machine menschen her en derwaarts naar hunne zaken daar was de hoogbrng over de rivier en boven alles daar was de hemel welks wolken getint waren door den glans der ondergaande zon Nu eerst besefte Fedovsky ten volle waaraan hy ontsnapt was en ademde met innige dankbaarheid de frissche lacht in welke hem in het gelaat woei Hg keek op zyn horloge en zag tot zyne verbazing dat het pas kwart over vieren was er waren minder dan vgftien minuten verloopen met het doorleven van dat wat ham een groot deel van zyn leven toescheen Hg wandelde over het plein naar hot hotel om zich te verkleeden By de deur ging er iemand hem haastig voorbg in zyne verstrooidheid merkte hy niet op wie bet was Maar onmiddellgk voelde hy een tik op zyn arm en zich omdraaiende zag hy dat het niemand minder dan de baron was Hoe vaart gy myn vriend f zeide deze ambtenaar hem de hand schuddende Ah ik zie dat gg ook wat bleek zyt van ons feest gisterenavond Nu ik heb u eene gunst te verzoeken Myn plan was dat ook onzen vriend Mr Williams te jjia maar hg ia voor eenige dagen rertron V Het ia my dezen arond naar myn loge in den sehoawborg ta vergezellen Er wordt een Bieaw stuk opgeToerd dat vermakeiyk zal ijjn naar ar la ook eene büxondere reden yn rechterarm Later werd hy loopjongen aan een krant In 1865 sloot hy zich bg de Fenians aan en in 1870 werd hg wegeni hoogrerraad tol 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld Hg zat zeven jaar Weer in vrgheid nam bg yverig deel aan de lerscbe politiek en kwam er in 1881 opnieuw voor een jaar 4oor in de gevangenis Voor hy er nil was werd hg tot lid van hrt Parlement verkozen maar de verkiezing word vernietigd In 1892 deed hy eindelgk zgn inlredjT in het Lagerhuis Met tusschenpoozen blééf hg lid tot 1899 toen hy zgn otitsing nam als protest tegen den Boerenoorlog Hg wilde geen lid zgn van het Parlement van het rgk dat dien graiaol bedroef Hy is lydens den oorlog met de Boeren in Zuid Atrika geweest en heeft over den oorlog een boek geschreven The Boor Fight for Freedom Bnitendien heeft hy veel geschreven over lersche kwesties over de vele landen die liy bezocht heoh En als journalist schreef hy artikelen zonder tal Een braaf man een kampioen voor recht en vryheld is in MichMl Davilt heengegaan wy deelden reeds mede dat de Servische regeering eindeiyk een kloek besluit genomen heeft en de hooiden der samenzwering tegen Alexander en Draga hcufl gepensionneefd Kolonel Alexander Maschine kolonel U I tn PopowU de luitenant kolonels Peter Mischitsj Looka Lazaroivitsj en Ljoeba Kuslitsj commandant der kiininkiyke garde worden onder toekenning van pensioen van hunne ambten ontheven De nieuwe miniiterproHident Pasjitsj heeft hem er toe welen te brengen die penvionneering zelf aan lo vrogon bg den koning had Pasjitsj toen nog oen harden strgd om het besluit geteekend te krygen Zoo ver ging het dat zelfs het gerucht verspreid werd van het aftraden van het kabinet dat nauwelgks en met de grootste moeite gevormd was Het besluit maakt een nitstekendon indruk vooral wgl thans aan het herstel der diplomatieke betrekkingen met Engeland niet meer in den weg staat Te Belgrado hoopt men dat Engeland llians weldra oen gezant in SorviC benoemen zal Slechts de betrekkingen met Oostonryk veroorzaken nog zorg Men vreest dat ïoo oen overeenstemming over de bestellingen voor do artillerie niet wordt verkregen d tarievenstrgd zal uitbreken die Servië niet alleen op economisch gebied groot nadeol zal berokkenen maar ook op politiek gebied onaangenaam zal zyn waarom ik uwe tegenwoordigheid wonsch Og init my daarmee een dienst bewyzen verstaat gy Mag ik n verwachten Zeer gaarne Baron het zal my een waar genoegen zgn Ah dat is goed En het is mogeiyk dat het van nut is ook Wat is dat gy hebt langs een spyker gcloopen Zie or is een gat in uw JasI Neem my niet kwaiyk wg politie zien alles Tot van avond dan mgnbeer de Graafl Ik heb baast Au revoirl Dat vali net mooi zeida Fedovsky bg zichzeiven terwyi hy de trap naar 7 yne ka mer opging Ik ben benieuwd te zien of er van avond nog eenig spoor te ontdekken Is van myno ontmoeting met Mr Brown dezen namiddag Hy trok zyne kleedercn uit wies de wond in zijne borst welke niet meer dan een kwartduim diep was en slechts weinig bloedde vervolgens trok by een avondtoilet aan Toen dit gedaan was had hy nog een uur ter zyner beschikking en by gebruikte dit om zgn rapport aan Inspecteur Byrnes te schry ven Om zes uur was zyn rapport ten naastenbg gereed hy sloot het in de la van zgne tafel stak den sleutel in yn zak en begaf licb naar den schouwburg Het Weekblad van het Recht ontloent de volgende bgionderheden aan de Gazette dea Tl ibnnuux omtrent de aanstaande behandeling in revisie van het proces Dreyfus voorbet Hot van cassatie De debatten inlirn een aanvang nemen Vrydag 15 Juni en vol gens de bekende gelegenheidswet Tan 1 Maait 1899 gehouden worden voor de drie vereenigde Kamers onder voorzitterschap van den eersten president Ballot lleanprè Deeerste twee zittingen zullen venuoedelgk met gesloten deuren plaats vinden en gewgd zgn aan het onderioek van het geheim dossier Den 18deu Juni zullen dan de openbare debatten aanvangen en verinoedelgk zullen di ze veel tyd vorderen Immers het achrifleiyk requisitoir van den procnrenrgeneraal Baudouin telt niet minder dan 61X1 bladzydon en de verbalen van do door de strafkamer van het hof gehoudm enquête beslaan tU00 bUdzyden Vermoedeiyk zalde voorlezing van het rapport van den raadsheer Moras twee zittingen innemen Voor het mondelinge requisitoir van denprocureur generaal noemt men 5 zittingen Dan volgt het pleidooi van den advocaat Moinard Op zyn vroegst mag men dua het arrest verwachten tegen Woensdag 27 A DoMjierdag 28 Juni In eaa b eenkomat tbh M ntenwe Zwoedscho ministerie beeft koning Oscar gisteren een verklaring afgelegd waarom lig tegen de voorstellen van hot afgetreden kabinet In zyn toestomming ontbonden heelt aan het besluit tot ontbinding der Tweede Kamer die zooals bekend is door het afgetreden ministerie weusch iiyii werd geacht wegens het verschil van meening tusschen de beide Kamera over het kiesrechtvraagstuk De koning droeg aan het kabineX Landman op de hoogst helangryke kiesrechtherTorming onmiddeliyk ernstig en grondig Ie onderzoeken ten einde aan de volksvertegenwoordiging de gelegenheid te geven een ontwerp tot invoering van evenredige vertegenwoordiging voor de beide Kamers naast het algemeen kiesrecht te kunnen behandelen Wni t in de evenredige vertegenwoordiging meent do koning bet beste middel te zien om de gebreken die hot algemeen kiesrecht heeft te verhelpen HOOFDSTUK XX Een horoscoop De aankondiging van bet nienwe drama bad klaarblgkelgk do nieuwsgierigheid vnn het cliouwbnrgbozoekenil pnbliok in Dresden geprikkeld want eene dichlc menigte stroomde de deuren binnen en toen B dovsky binnentrad scheen de zaal reedi ten nnastenby gevuld De koniniyke loge was versierd daar men verwachtte dat de koning de voorstelling zou bywonen Nadat de jonge Rns een poos in de zygang gestaan en het schitterend en levendig schouwspel gade ge slagen had wandelde hg nuar de loge welke de baron had aangeduid De baron bevond zich daar reeds en ontving liem harteiyk hy droeg een lint en eene decoratie in het knoopsgat en had oen indrnkwekkend voorkomen De eenige persoon die zich buiten hem in de loge bevond was een mnn van middelbaror loeftgd met een Inmelgk onbeduidend gelaat dien de Baron kortaf als Mijnheer Klesmer voorstelde en op wien hy verder geen acht sloog Na een inleidend onderhond zeide de Baron Zoonls ik u zooeven te kennen gat znudt ge ma wellicht een gewichtigen dienst kannen bewyzen Hebt ge een goed gehengen voor gelaatstrekken F Wordt rmolgdj