Goudsche Courant, maandag 4 juni 1906

Inschrgving van Vijst LBEHUtKIBN aan het gebouw der Rgks Hoogere Burgerschool alhier tot 13 JUNI e k op eiken werkdag van s morgens 10 l Vs uur en van s middags 2 4 unr De Directeur Dr S S H0008TRA Te sGravenhage TB linnR EEN icmrnblletTd Hencdenhuls aan de Lnnu van Nieuw OoHllinlie voor f n van 20 Juli tot 3 Sep tember a s Nadere inlichtingen geven PALKENBURÖ £ o Dennenweg 04 Den Haag HT H t licht der toekonul Ia e Klectrodinelaiiip Brandt nceunwit geheel rnstig is eer aangenaam voor de oogen en zeer luinig in één woord een licht mo men ieh niet befer denken kan De ELKCTRODINKLAMP is direct fj hder gasornament aan te brengen i Wordt gaarne op proef geleverd en is t bezichtigen in het VERLICHTINOHMAU AZIJN ne A¥oi D iTiin DUBBELE BOURT B 18 Tollii 117 Aanbevelend M M V LOON aaidtter m mmm hoek lleereoslraat BOTTBRDAM Goedkoopst speciaal huis in Oeercn en Kinderlileeding Colbert Clostiiums Verschillende fantasiestoflen 4 75 5 50 Diverse Nouveautés 6 75 7 50 8 50 Nieuwste stoffen zeer solide attewerkt a irdegelijke fournituren 12 00 id 50 10 00 Scliotsohe patronen Anierikaansche in mbewerking 16 50 18 00 i9 50 Prima stoffen cbotsche Nouveautés 21 00 22 50 25 00 en hooger Eerste Pinksterdag GESLOTEN Tweede Pinksterdag geopend van 9 tot 4 nur eenkomst berust in inler gr l uitdruk kelijk iiji de nieuwe wet Hierin lerandert zij diui wel den bestaanden toestand Ook dit wordt niet medcKedeeld Bij het tnickïcrbiid wordt n het ver Tallen van den isch dat afwijkingen van jde V a s t H t e 11 i n g Het Volk spreektten onrechte van betaling van bet loonin eld schriftelijk raiieten worden astgesteld ge egd een gewoon los afspraakjeof eene eenvoudige mondelinge h e 1 i sing van den patrmiii ili dus voldoende Ook dit in on i t Niet bij de b e t a ling maar bij het begin van den arbeidmoet dit overeeugekumen worden Van eenzijdige b iili ing in geen sprake Bij het concurrentiebeding he ierkiiigin de bevoegdheid om a i het einde vuiide dieiHtbetrckking in hetzelfde bedrijf als conrurrcnt of bij een concurrent werkzaam te zijn vinden wij eene merkwaardige d K h zeker niet als zoodanig bedoelde beveHtigiug van de juistheid der houding van Mr Drucker die bijna altijd verkeerd iiteml De sociaal democraten wilden absoluut verbod van dergelijkebedingen die altijd ill het nadeel van den arbeider zijn Mr Drucker betoogde dat de voorgijstclde beperkingen tegenmisbruik waakten en het beding niet a 1 1 ij d onredelijk was Wat lezen wij nu hier Dat deze Ikdingen g e w n o n I ij k onredelijk iji m w in den r e g e I dus met uitzonderingen h beter bewijs dan deze bekentenis van een tegenstande mogelijk Dij de beraadslaging wordt voortdurend van de zijde der H D A I beweerd de arbeider al er toch geen gebruik van maken Dat nu achten wij al erkennen wij volkoineii raet onze geheelc partij die al mogen op underdeelen veischilpnnten aanwezig ijn op dit punt krachten ons beginsel eensgezind is d economisch zwakkere positie van den arbeider tegenover den patroon sterk overdreven Wy achten dezen in vele gevallen zeer el in staat aldus op te treden Maar wel meencsn wij dat de takfiek der S 1 A I oui alle verlieteiinge i voor den arbeider verkregen als onbe teekeiiend voor te stellen er sterk to zal bijdragen om hen die voor dez 1 toch eigenlijk al te iloorzichtigc politiek vatbaar zijn er ook Wt ar zij het zee goed Zouden kunnen doen van af te houden aldus hunne rechten te haiidhaven Als het toch niets beteekent waartoe ons dan nog moeite gegeven Intusschen staat hiernaast on vertrouwen dat juist de Ixthandeliug die het arbeidscontract bij de S D A 1 zoowel in de kamer aU in de pers ondervonden heeft velen arbeider omtrent I het j arbeiterfreundliche karakter dier I partij de oogcn heeft geopend 1 BulteolaBdscb Overziclil De hawelUksIeesten te Madrid V B op gruwelijke wy e geitoord door de daad van en der krankzinnigen die meenen dat zy eJks gelagenlield moeten aangrepen om hun haat tegen de be taauil toestanden te toonan door moordenaarewerk te verrichten Toen do bruidsstoet uit de Siiutiaronimokerk waar liet hnwciyk pleclitig voltrokken was naar liet paleis terugkeerde werd vlak voor d CapUania Qoneral oeu boui in den stoet geslingerd Kr ontstond een onttettende verwarring Tyttig personen werden gewond drie soldaten in een oMcier van hot escorte en de kootsior van do kouinklgke karos erdou gedood Da koning en i iu jonge gemalin bleven ongedeerd Maar de schrik heejl koningin Ëna till nangegrepen dat zy volgens een later bericht ongesteld is VcrscUillondo personen werden gaarresteerd de dader sckynt een CataloniSr te yn Het is onmogeiyk woorden te vinden om bel diepe algrüzen uit Ie spreken dat lulk een daad moet opwekken Dat is geen po lltieke misdaad dat is de meest grnweiyke vorm waarin veifljnde moordzucht sichvoordoet Met koelbloedige berekening eenplan opmaken om tydens een bruilottaleost hond rde personen te doeden ol te ver linkeu dat kan alleop een maniak oi een onmenscb een gedegenereerde doen V Baron Beek zal in Ooiteoryk de kietrechthervcirmiflg moeten afdoen en om dat snel te kunneu diicii wil iig pogen nadat dit Haatsch en Hobenlohe roislnkl i ren oarl parlementair kabinet Ie vormen De ooderhandelingcn daarover hebben tot nog toe weinig Bccea gehad De Tsjechen vormen alweir de bind rpaal y willen natinrlgk van de gelegenheid gebruik maken om nieuwe nalioDale concessie te verwerven De parleroenlaire Tsjechische commissie vergaderde enrgister om de mcdedeelingen van Kramarijz en Pa ak te vernemen die met baron Beek badden onderhandeld £ en besloil werd nos niet gfnomen Duitt clieis rn Poten nemen tegenover Becks bemoeiingen een meer vriendschappelykc houding ian Kn daarom verwacht men dat by voortdurende weigering der Tsjechen bet kabinet zonder bnnne medewerking zal worden gevormd Er zullen dan vier Duitsche en twee Poolsclie minüiters zitting in hebben voor de Tsjechen zgn ook twee porteleollles bi stemd Giaaf Coadenhovi zou op verzoek des keizers bereid zgii de jiortelcuille van binneulandscbe z iken in dit kabinet te aan vaarden Uit Londeb komt het bericht dtitJlicliael Dnvill de Iirsche agitator en oud lid an liet Parlement overleden is Michael Davitt vertegenwoordigt de geschiedenis der ierscbe onlusten zyn dood roept d berinnering weer wakker aan Fenians en Moonlighters lig heeft krachtig en niet allijd met lofwaardige middelen gestreden voor de lersche mak en herhaaldelyk in de gevangenis gezeten Maar even als Parnell en Dillon veroordeelde hy krachtig den moord in bet Pboenixpark Doviil behoorde lot de stichters der National League in lei bind Hy werd in 1892 tot lid van hel Imagerhals gekozen doch zgn verkiezing werd toen ongeldig verklaard Later van 1H95 tot IHUy maakte h deel uit van het ParJemenl Jarenlang was hg redacteur van de Labour World het door hem opgoriehle blad Onder zün werken behoort een bclangryk boek over Auslraliö dat hy voor vele jaren bezocht had Davill is W jaren oud geworden De dader van don aanslag in Spanje Is nog niet gearresteerd Hy liet zich inschrgven onder den naam Hateo Moral maar de politie meent dat dit niet zQn ware naam is Een KngelscUman Hobert genaamd is als medeplicbtigo aan den auni laggeairohteerd Twee van de ten gevolge van de boniontploffing gijwonde personen ign gisternamiddag overleden De in hechtenis genomen Kngelschmau beweert Robert Hamilton te heeten Volgens de meening van den kapitein der bargergarde die do eerste instrnctie votrde is Hamilton zoo hy niet de bcdryver van den aanslag is dan toch zeker eeu medeplichtige V In de li ranscho Kamer hield gister de ministerpresident Sarrien in antwoord op de toespraak van den oudcrdomspresident een redevoering waarin hy afkeuring uitsprak over den aanslag op den sou erein van oen bevrienden Staat De stemming voor de benoeming van een president der Kamer is begonnen In tyn openingsrede gaf de tydelgke voorzitter het oudste lid der Kamer zgu alkeuring te kennen over de huidige politiek die volgens zyn meeuing naar de revolutie leidt 1 hy olschte waarborgen tegen willekeurige bestuui shandelingen en de gevaren der parlementaire coalities en gaf deu wensob te kennen dal de ministers in het vervolg niet meer do gedelegeerden van zekere groepen Zouden yn Dl heer Brlsson word gekozen tot president der Kamer n et 398 steromen van do 500 Woensdag heeft Barnes in het Engelsche Lagerhuis d regoering aangespoord dadeiyk iets te doen voor do werkeloozon Kr yn volgens de opgaven der vakveroenigingen telde hg nu 10U C U0 ambachtslieden buiten verJicnstc en gewone arbeiders ton minste 800 K l Ken liberaal afgevaardigde steunde dat bi roep en zei dat het kwaad I i hoofdzakolgk hierin ligt dal er in Engeland in verhouding tot de mannen die een ambacht verslaan zoo veel arbeiders zijn die geen vak kennen Van alle arbeiders schatte by het aantal die een ambacht niloefetien op slechts 15 pet Ia den loop van het debat werd verder geklaagd over de geheel ontoereikende werking van de werk eloozenwet Kcir Hardie wilde een wel ingediend zien waarby de bevoegdheid van de plaatselgke overheden om in hun gebied werk te verschaffen uitgebreid werd en stelde voor dat de schatkist daartoe een millioen pond beschikbaar houdt Barns trachtte do vergadering te overtuigen dat de regeeriog doet wat ly kan an vroeg om nog wat gedlld Te Mancheii u een pr eci gevoerd dat veel opzien heeft gewekt Eei ingenieur met name Aogni t Richter bad in de Sftd deatscbe Montagsziiiung van H Januari II een artikel geschreven over den strgd tegen Kome en daarin ain hel slot gezr gd De Katholieke Kerk is nu nog dezelfde als die zg vroeger was Hare verwerpelgkheid en gevaarlgkheid voor het algemeen is nu nog even groot als vroeg r en dezelfde misdadige geest heerscht in haar als ten tgde der Inquisitie Men dtnke slechts aan den Jezoietenpater de Lucca die den wensch uilgesprokec heeft d it ook heden ten dage de brandstapels weer opvlamden of aan pater Hebei het lid van den Beicrschen Landdag die twee jaar geleden in een openbare vergadering de woorden gesproken heeft dat ook nu nog al wie Ood loochent hy zg professor of wat ook een kop kleiner gemaakt moest worden Men denko verder aan den zwendel die ook nu nog met relieken en heiligen gedreven wordt aan het onbetamelgke in den biechl stoel aan de onverdraagzaamheid op den kansel en op straat Wegens dat artikel werd Kichter vervolgd voor een misdr tegen den godsdienst Ren paar dagen beeft de behandeling van die zaak geduurd De verdediging had dun bekenden graaf von Uoensbroeck opgeroepen en deze trachtte te bewyzen dat de Koomscbe kerk aansprakelgk is voor bet gruwzame en pornografische bggeloof in heksen e voor de lionderdduizenden die tengevolge van dat bggeluof ter dood zgn gebracht aansprakelgk verder vooi het dooden van de ketters Ook trachltc Hoensbroeck te bewgzen dat dezelfde vervolging geest heden nog in do Koumsche kerk aanwezig is Van weerszgdon werden er nog moer sprekers iu het vuur gebracht W nnr Itoonische schrgvers of sprekers aangehaald werden ora de beweringen van den aangeklaagde te staven werd opgemerkt dat zg niet de oflicieelo meening der kerk weergaven Het slot was dat do gezworenen don beklaagde van schuld vryspruken Dienovereenkomstig velde do rechtbonk vonnis Wat een iawoner van Gouda zegt Wanneer zich hier ter stedo een geval voordoet als het volgende en wanneer een inwoner van öonda in doze courant het reaulta it van zgn bevinding mededeelt om de bevolking van Qouda van zgn ondervinding te laten profiteeren dan kan de echtheid daarvan niet in twgfel getrokken worden De Hoor P Jankuegt wonende Bogen O U9a lo liuiida meldt ons Nu ik door hel gebruik uwer Foster s liugpyn Nieren Pillen zooveel boat gevonden heb wil ik ook op ingn beurt ü het bericht uigiier genezing doen toekomen en hoop ik dat dit aanleiding mag geven dut voel personen die op dezelfde wgze mochten lyden hieivan nat zullen trekken Drie jaren lang had ik onophoudolgk steken in do zy gepaaid met zware hooldpyn De urine was troebel on liet veel bezinksel na Toen ik een aanvang maakte mot Uw uitstekende pilleu bekwam ik reeds dadelgk een groote verlichting i en na het gebiuik vun één doosje bon ik zeer veel voui uitgegaan De pgn was geheel weg het water was weer helder geworden en thans wensch ik na zulk een spoedige genezing V myn dankbaarheid te betuigen voor Uw middel en waar ik kan zal ik dit aan bevelen Ik ondergeteekeiide verklaar dal hetbovenBtaaudo waar is en machtig U het publiek te maken op elke wuze die U goeddunkt Rngpgn duidt aan dat er een overmatige boeveelheid nriiiezuur in het lichaam i s Dit vergif veroorzaakt de urine ongesteldhedeu want het verstopt niet alleen de nieren doch belemmert tevens de kanalen welke van de nieren naar de blaas gaan en tegelgkertgd brengt bet de ptikkeling en ontsteking der blaas met zich mede Het urinezuur is de hoofdoorzaak der blaasontsteking van sloornis der urine van het xeilies van eiwitstoffen ens Foster s Kngpyn Nieren Pillen lossen hst urinezuur op en balpen de nieren om het op natourlgke wgze at te voeren Verzeker V dat men U de échte Foster s Rugplin Nieren Pillen geeft dezeMde die de Heer Jankuegt gehad heeft Zy gti te Gouda verkrygbaar bg de Hoeren WolU Co Westhaven 19H Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwisset k F 1 76 voer één of F 10 voor zes doozen Verspreide Öerichten Frahkbijk De GauloiB meldt dat Dreyfus advocaat ziek is zoodat bet zon kannen gebeuren dat de bebandoling dar zaak werd uitgesteld tot October Maandag wordt op het kerkhof te Boesehepe een gedenkteeken onthold voor den slager die doodgeschoten werd bg de berrie naar aanleiding van de boedelboschryving in d $ kerk aldaar men is bang voor een clericale batooging DnrrtOBuni De zaak van de afgehakte hand te Breslai heelt nog een staartje gehad de ledaeteur van de socialistische Volkswacht die de politie over haar onbesnisdo wfae van optreden had aangevallen is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf Rl SLASO Naar aan de Tribune nil St Petersburg wordt geseind zon een groote hongamiomf onder oen bevolking van 20 000 000 zirleg in 22 gouveri ementen heerschen De poUtié sluit met geweld alle zoogcnaamle gaarkeukens waardoor de ellende en de verbittering ten zeerste stggen Te Warschau is weer een ingenieur op straat doodgeschoten Uit de provinciën Toela RIazan en Koerrk komen berichten van boerenonlnsten De nog in Roemenië zich bevindende muiters van de Poterakin hebben def doema gevraagd hun onvoorwaardelijke amnestie te willen toeslaan BINNENLAND STATEN GENEttAAL T Ê K K It K H A M m Kl Vergadering van Vrgdag 1 Juni De heer de Boor iiiterpelleerde de Regeering naar aanleiding van het bekende feit dat toen de Nederlandsche consol gonorual mr van Leyden op reis naar Nederland zonde te Parys ziek werd overgebracht werd naar een krankziunigenge stich len daarin stierf noch het Nederlandsche gezantschap te Parg noch eonige Nederlandsche antoriteit met een en ander ie kennis werd gesteld Eerst vgf dagen na den dood van mr van Leyden is er kennis van gegeven En zulks nieltegenstaand de identiteit van den heer van Leyden vaststond door in zyn bezit zgnde papieren Spr vroeg of de Regeering bekend met deze feiten die wel is waar niet in fitröd zgn met wetleiyko voorschriften maar wol met do ongeschreven regelen van hoffelgkheid en wenschelgkhaid zich by de Fransche regeering had beklaagd over deze wyze van behandeling tegenover een Nederlaiidsch onderdaan en zoo ja wal daarvan het effect is geweest De minister van Buitenlandsche Zaken antwoordde dat aanvaekelgk de identiteit niet vaatatMid tangavolge vim eeu onjeist onderzoek der papieren een om taiiolgtield waarover de Regeel ing zich bg het Fransche güuvornenieut beklaagd heeft Var enkele landen krggt de regoüi ing geregeld opgaaf vun vi emdoliugen die iu eui ciankziunigeiigBSticht worden opgenomen on de minister is sederl in overleg getreden met den minister van Justitio over maatregolen ojn die opgaven van alle landen to verkrggen Nadat do heer de Boer geconstateerd heeft dat der Bogocring geen verwgt treft maar dat de Fransche Rogeering do hofteIgkhcid en humaniteit uit het oog heeft verloren was de interpellatie geiSndigd Arbeidscontract Daarna werd voortgezet het debat over hot arbeidscontract en wel over de Ve ofdoeling betrokkolgk den opzcggingstermgn het staangeld enz De heer van Nispen handhaafde zön meening dat n6cb door de Daitsche nécb door do Engclsclie vakbeweging Troelslra s leer on trent stakingsrecht by bestaan van ecp contract mat opzeggingatermyu wordt gehuldigd Spr hield vol dat de definitie die hg gister von staking gaf de juiste is nl dat zy is gemeenschapjielgke beëindiging vnn do dienstbetrekking met inachtneming van den opzeggingstermyn De heer Drucker hield vol als zgn onwrikbare overtuiging dat het arbeidscontract Is het eenmaal in werking is den arbeiders werkeiyk wel zal meevallen Spr betoogde dat de schorsingsleer niet opgaat en ook niets afdoet want al zou staking schorsing van de dienstbetrekking sjin dan la nog met uit gemaakt of die schorsing een reden tot ontslag kan geven Hg betoogde voorts dat de bepaling dat de opzeggingstermyn 06k geldt bg werkstaking ook in de buitenlandsche wetgeving is opgenomen Ook het staangeld komt m d buitenlandsche wetgeving voor Nadat nog do hoeren Keyne v d Zwaag en van Idsinga hel woord hebben gevoerd licht de minister van Justitie nogmaals dowyziging toe die slechts uitdrukt dat werkslaking aan den kant der arbeiders niet de J bedoeling heeft de dienstbetrekking tedoonl eindigen 1 De heer Troelstra acht zgn argumenten van gister niet weïrlogd Perfide ia de manier waarop men spr en zyn vrienden bestrgdt die uit Innige oveitniging spreken on niet louter om oen relletje te verwekken Brengt dit oifCw rp na de arbeiders achteruit r Ja De sanctionneering van het staangeld is het euvel Terwyi men het beperkt wordt het opeilgk ata mereel erkend Daeh oAname Igk is spr i griel dat wordt ingevoerd een wettelgka pzeggingstermgn Na replieken Wv rdt de vergadering verdaagd tot Woensdag U uur apvi rtei tikin De Heer en Mevrouw ADAMA NaniKHOKST geven kennis van de geboorte van een Zoon Heerenveen 31 Mei 1906 Algemeen Ziekenfonds voor Gouda Het bMtuur van bovenganoemil Ziekenfonila geeft keDtüi dat tot Admlnlitrateur Boekhouder ia benoemd de Beer M GF LIJN8 FInweelenaingel 711 n dat tot t Oden atjn aangesteld alt sluitend de Boeren G FLUX Raam Westzgde 303a Ea C A SCHOTBOUOH Minderbroedersteeg 102ii ËÊlMvirrnÊL Hen wfir lt yer ociit n t JIRHK U letren ÜIT HST MaO ïUW TAW M I14VENSWAAY ZONKX aOBUiCHSH De o THEEËN worden afgeleR ord iu verzegelde pakjes van i y Wh ttMs en Mn half en etn Ned om J M n met vermelding van Nommer er ËKgBDPrgs voorzien vau uevenstaanC HBttU ffiMerk volgehs de Wet gedepo XffiSrueerd niRH Xicb tot de aitvocriui van gefl 9H eerde orders aaulievelende 4 C BIJL voorheen J BREEBAART £ iSl f S f50 en meer v ei dieii ste per dag GOU Voor het bretett van KouseH Sokken en nnitere artikelen zoeken wg vntuwel jke zoowel als i inrHfke térsonrn uit eiken stand onverschillig waar woonaclilig Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende hel gcheele jaar Vakkennis onnoodig Wy koopen het werk Hrtifflai liflf HaalsehapiilJ lelbrvorderiig van Imisarbriil THOS H WHITTICK Co AMSTEKDAM Keizersgmcht XÜ ïfELFfSCBt SLArÖlilfi voorJAFEL en KEUKEN Besirijdiog van Bloedarmoede Bleekiuoht Malaria Rinoenkoorji Algemeeno Zwakte voortduremie Hoofdpijn cu Gebrek aan oeilust De Echte KINADRUPPELS van Df DE VRIJ Iragen buiten op de roodc doos rnijn naam onder nevenauande fabrieksmerk Hen lette daarop Zij zijn overal verknigbaar a 0 7S üok rerhisireck n franco van de fabriek leRCn intending van poslwissel k f O 76 Ohemlsohe Fabriek van H NANNING den Haag Trnngt overal yAXNlNG S BlWITSTAALü f l ia UterfieMh Per Uferilesch f 0 70 P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEVbKANOIEB CB RUM CITROKN ARAO r URGUNDY rerkryghuar by olie grmtêler Kinderpakjes = 1 min TQortanendi iMIe w llr VAN IU IIL ROOS a lltRMIItia BLOl SE COSTllUM Blauw en grijs cheviot i j s f l Blauw en Fantflsie Oheviot mettresgarneeiing en aparte orei m kraag 2 00 2 40 2 75 Blauw en grijsKamgaient heviot S A A zeer iiiooie giirneering w iö i 7tt Tt üO T 50 Berliner chio van blauw serge broekje gi vo i l blauwe over m C O kraag borduursels op mouw Ö OO 0 öO 0 M