Goudsche Courant, vrijdag 8 juni 1906

WERELD SUCCKS De Wereldberoemde Superior Druiventorsthoning Extract 45sto Jaafgaiig Vrijdag 8 Juni 1906 N 10047 mmmi mmmi JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon KIe Sf ADVEUTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg elg a 60 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzendinfj van Advertentiën tot 1 uur des midd I elrlo n Ito 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijk s met vitzoiuleriiig van Zon en Feestdagen De j i y8 per drie maanden is 1 2 5 iranco j er post 1 70 Afzonderlijke Nommer s V IJ F C E N T E N M lUVENSWAAY ZONEN GOBINCBEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vy twet tn een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van neveusiaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zieh tot de niivoering van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BJBEEBAABT Lz Jf KM kiM on i Mimw u makluijriat poMnlMalTMC Mmch n norsl 4aawi m Kiodanohwiwiik U dl Afuraftnr vu C H Hllsr 4 Ce Bvlta iNltll S r M Mnl la 0 m op nuin m Adlriakeatlk artrntaar Rnrai HMhn h nu an HllilM tarrw Ml a u BMwut DffM Ir BArtHifM AnhM Goada Druk vu A BBINKHAN A Zir iWtkm TE BODBi Het EEHSïE TOELATINGSEXAMEN voot den aaniitaanden CorsDS wordt gsfaonden MaaudagSI Juli e k Aanmelding v66r 22 JUNI a a bü den Eector Dr A VAN IJSENDIJK r Sraii Do Majoor SSrnizoens Commandant te Gouda zal op VEIJDAG 15 JUNI 1906 dra middags ten t w a a 11 nre to zijnen burccle Varkensmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in liet openbaar aanbesteden De levering van pl m 400 Hectoliier Aardappelen gedurende het tijdvak van den 16n Juli tot en met den 31n October 1906 ten behoeve van de soldaten raenages in het garnizoen te Gouda De voorwaarden van levering van 6 Februari 1903 vierde afdeeling no 110 met de wjjsigingen zyn tegen twintig cent per exemplaar verkrijgbaar bj de Firma Gebroeders VAN CLEEF te s Gravenbage Verdere inlichtingen betreffende de levering kunnen bg den lenLuitenantKwartiermaester bureel Jeruialematraat worden inI gewonnen Gouda 2 Juni 1906 De Majoor A L BOONACKEE C OUP A Inschrijving van SIBVWB LBBBLISOÈS aan het gebouw der Rijks Hoogere Bargerschool alhier tot 13 JUm e k op eiken werkdag van s morgens 10 12 onr en van s middaga 2 4 uur De Directeur Br S S HOOaSTBA 1 Het licht der toekomst is de Electrodinelamp Brèpdt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord een licht zoo men toh niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op ieder gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en te bezichtiges in het VERLICHTINGSMAOAZIJN E AWOÜDSlTeK DUBBELE BUURT B 13 ïelln 117 Aanbevelend M M V LOON Gasfitter Onnavolgbaar ijin thans door nieuw gevonden toepassingeu onae In oUecert geteMMerde l rtretleu feluture HogaerU Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de eehie te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gnuü op aanvraag Boxtel S JtOOAbHJ J Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen te bezichtigen zgn wordt aanbevolen tegen Borstaaiidoeningen Kinkhoe st Zware Veikoudheid Slijmhoest fiorstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIAKTUE is verkrijgbaar bó alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehnchten in Nederland Frankrijk DuiUchland Engeland Amtrika Ntd lndiS Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz HELIANtUB werd 9 maal met Gooden 3 maal met Kere Medailles bekroond MKLIAHTHB in flacons f 0 40 i 0 70 en f 2 UELIASXUB in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Uonlngbloem Den Haag Verkrijgbaar b Firma WOLFJP Co Westhaven 198 Gouda ÜBENUEL Gouda E H VAN MILÜ Veerstal B 126 Gotida A BOÜMAN Moordrecht PINK8B Nimwer kerka dJJeel A N v s ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewaicr A SCHEER Haattrecht P W v EDE Oudtuiater K ta dse HEIJDEN te lUmwijk P v d SPKK MoercapelU ü v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN ira id wnt P A uu GBOÜT A d JONUH Ott fewa r J P KASTELEIN PoUroeUrdam lUKKEB te Bentchop V nSK nC WtXG Laat U niet misleiden door 6 i S i e ffj Hot klooster Sancta Paulo AbAIJ bestaat niet dus Siroop van geenerlel waarde 99 3 ordrcchP a VMtia t Dordrecht Opa ricbl In IS73 maatscDaDpclijH Kavitaal voittckcnd t 2 000 000 Uerztlitrd Bedrag ruim 60 nillliocii Rcscnu ruim U mllliara Gebr StoUT erck s Chocolade en Cacao 0aumii door de ieuwsi uitvmdingeo op msehinaal gebied rerMsrde üMtaUel f ultahdtmd gébroik van n n fijnste grondstoffen gnrandoerei lei wbruiker StoUwerck s Chocolade en Cacao een aabevalaiuinniidig bbrikaat nauwkewig beiiiitvoordande aeü ieo inhottii dn tesp Btikatteo De irma behaalde 17 Brevets als peflevertiieler 44 Eere Diplonia gouden enz Kedalllrc em bawds mb nibmuiteod Qja fefacilstL b e d 1874 svtireef de Aeoademie national yousTOusd4MrB n uwHateaU femfnmUrt oIhmic oooahUrMlaii M Totr immnmtm fkbriiwHan d Ohoootet bonbons variA to eto Mtotrara UUt mt is vwbijgbaar bq U H OunfiKws BadKtMifan Hm ma OiuiMMlinlunnvoardiger voor SedeHud interdam Kalrerstraat IM Een nieuwe Drank KORFF S NOVA CACAO GEFABRICEERD van lie GjnslF üilgczocblsle duiirsle Cmoimm Deze Cacao is bü inkoop w l ieis hoogar in priis doch in werkelijkheid de voordeeligste daar men van deze NOV VG VCA4in het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft don van goedkoopere soorten V K U K K f fl 80 f O VS f 0 M Kilo voldoende voor 180 Koppen BEOORDEELING van het Mikroskopisoli en Chemisch Laboratoriam van VAN LEDDEN HOLSEBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich io hooge mate door zuiverheid en gemakkeli te oplosbaarheid de bijzonder fijne gear n smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HÜLSEBOSCH Yerkrijiiliaar tij T CHEBAS aliier DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PBACTiaCHE DE M EEST VOLLEDIGE MODEBLAOEM ziin beslist die der Firma f¥ELIIOII THB LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleaide plaat TB E ILL ÜBBSSMAICBH met een gratis geknipt patroon TBB BAZAAR OF CBILU BBSS FA SB IONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAQT üw Boekhandelaar Broei nummer Alle met kontel Holi BtJvoeffSel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATKONES I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar I bil MILLY SIMONS Den Haag Geen beter adres voor degelijk en sterk SCÏÏOEFWEEZ dan Het Nüord Urabantsch Schoenenen LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHEOOM GLACÉ en BRUIN ÖLAC DAMES en HBERENSCH0EI8EL C SIHITS Alle repjiratiën en aangemeten werk mmmm n wiir lt verzocht op t XËRK te letten OIT H T MaGIZII vak De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij leze ter kenni van de belanghebbendeo dat door tien Heer Directeur der Directe lielastingen enz te Utrecht op den 5 juni igo6 executoir zijn verklaard De kohiereo Nos 7 en 8 der belasting op bedrijts en andere inkomsten dienstjaar 1905 6 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ootvangcr dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames iiehooren te worden ingediend GOUDA den 7 Juni 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS UuiteDlaadscti Overzicht Keizer Wilhelm kwam gistermorgen te 8 44 aan het station te Weenen aan waar hg hartelijk werd begroet door keizer Franz Josel De beide vorsten omhelsden elkander Nadat de heeren van hot gevolg waren voorgesteld begaf de trein zich naar het station Penzing waar hij om 10 uur aan kwam De aartshertogen en de leden der Duitsche en andere gezantschappen waren aanwezig bij de nlvsngst aan het station Keizer Wilhelm inspecteerde de etrewacht Daarna reden de vorstelgke personen met hnn gevolg naar het kasteel SchJinbrnnn langs den geheelen weg werden zg hartelijk toegejuicht V Keizer Wilhelm is op reis gegaan naar Weenen om zijn vriend keizer Franz Jozel te bezoeken Hoewel het bezoek van den Daitschen keizer aan SchBnbrnnn een beslist vriendschappelijk karakter draagt is het toch niet zonder politieke beteekenis want de keizer wordt vergezeld van den nieuwen minister van bnitenlandsche zaken graaf Von Tschirsky nnd Bogendorft De Duitsche bladen melden dat dit alleen is om den nieuwen leider der bnitenlandsche staatkunde van bet Rgk voor te stellen aan den minister van bnitenlandsche zaken der monaichie en aan den keizer van Oostenrijk Hoe het ook zij er zullen ontmoetingen plaats hebbeu en besprekingen gehouden worden met de voornaamste staatslieden der monarchie de Hongaarsche ministerrresident dr Alexander Wekerle is van Boedapest naar Weenen vertrokken om bij de ontn oeting de Hongaarsche regeering te tEUlLLETOX Het Dagboek van den Inspecteur 78 Zonder ziJn antwoord af te wachten vervolgde zij Je gingt dus toch naar Amerika en je kwaamt weder herwaarts I Ja en misschien zal ik den oceaan voor eene derde keer oversteken v6ór ik gevestigd ben Ik geloof niet dat Amerika me zon bevallen zeide zg afgetrokken Ik weet zeker van neen antwoordde Fedovsky Zg keek hem snel aan en hare oogen werden somber Daarop zeide zi haar onverschilligen toon weder aannemende En ik ben overtuigd dat jon Europa niet bevalt Waarom nietP Ik pleegde het dragolgk te vinden Is het in den tijd van een jaar zoozeer veranderd Er hebben veranderingen plaats gehad jal antwoordde zij op gedempten toon Zj opende haar waaier en liet er op volgen Waarom vraagt ge me de reden niet waarom ik Monaco verliet zonder afscheid vao J te nemen F vertegenwoordigen Baron Beek de nieuwe Oostenrgksche ministerpresident zal als vertegenwoordiger van het Cisleithaansche deel der monarchie de feestelijkheden bgwonen Er is dus rnimschoots gelegenheid voor bespreking en overleg En van die gelegenheid zal ook wel gebruik worden gemaakt De leden van het kabinet Beek in Oostenrijk zijn eorgister door den keizer in audiöntie ontvangen en beéedigd Bg die gelegenheid heeft de keizer zijn bijzondere ingenomenheid betuigd met de medewerking der Tsje chen bg de vorming van het kabinet hg noemde dat een patriottische daad waar voor hg dank zegt aan de leiders en aan het volk dat hij steeds heeft liefgehad De keizer gaf zgn voornemen te kennen een bezoek aan Praag te brengen en daar eenigen tgd te vertoeven Door deze woorden en door zg n belofte heeft de keizer opnieuw getoond hoezeer het hem er om te doen is elke verkeerde opvatting weg te nomen en dsn verschillenden nalionaliteiten haar rechtmatig deel te geven van zgn welwillendheid En nu de Tsjechen getoond hebben door het deelnemen aan de regeering de Rgksgedachte hooger te steller dan de egoistisch nationale eischen die in do laatste jaren voortdurend de Ooatenrijksche politiek hebben bedorven nu wil do Keizer daarvoor openlijk zgn blg dschap toonen en dank zeggen door een bezoek aan Bohemen Het is nu aan de Tsjechen om te toonen dat zij niet alleen oppositie kunnen voeren maar ook in staat zijn met de andere nationaliteiten mede te werken bjj hot bestuur van den staat Daartoe behoort in de eerste plaats het opgeven van overdreven en niet te vervullen nationale eischen en het streven om het bereikbare te verkrijgen Dot heeft keizer Franz Jozef nog eens duidelijk doen uitkomen in de hoffelgke woorden van dank die bjj tot de Ttjeohische ministers sprak Het conflict tusschen de Hussische Doeraa on de Regeering neemt steeds scherper vorm aan In de zitting van eergister zeide de afgevaardigde Onipko onder bljjken van instemming van het hnis Ik beschouw de ministers als lieden die volkomen vreemd tegenover de Doema staan en ik begrijp niet waarom zü nog de verhandelingen van het huis bijwonen en het hier gesprokene aanhooren nadat wg eenstemmig wantrouwen tegen hen hebben uitgesproken Ik ontmoette Mr Williams gisteren bjj sprak van je en vertelde iets omtrent Ah ja Dat was eene reden voor Mr Williams Maar er kunnen redenen bestaan waarvan de Mrs Williams geen kennis dragen Maar wat doet het er toe Ik vermeed afscheid van je te nemen En nu ben je teruggekeerd Nn je moogt doen zooals je verkiest Je geeft me bjjna te kennen zeide de graaf glimlachende dat je het aangenamer zoudt gevonden hebben zoo ik aan gene zjjde gebleven ware Waart ge gelukkig dUirf De jonge man bloosde een weinig Gelukkig en ongelukkig zooals het in de wereld gaat antwoordde hg En heb je succes gehad sinds je hier kwaamt P Succes gehad herhaalde hij In welk opzicht Zii zag hem met een zonderlingen glimlach aan Je hebt er ten minste het leven afgebracht zeide zij In zooverre heb je succes gehad Deze opmerking was zoo wonderbaar ter spede met het oog op de onmogelijkheid dat ziJ wist wat hem dien namiddag overkomen was dat Fedovsky verlegen stond wat te antwoorden Zij scheen zijne verlegenheid Toen Onipko voortging de Regeering heftig Aan te vallen en te beschuldigen riep president Moeromzef den spreker tot de orde Het Hnis besloot vervolgens een commissie ta benoemen om een onderzoek in te stellerinaar de onwettige handelingen door de Rweering na het nitvaardigen van het keizerfk manifest van 30 October 1905 begaaa Hie ö werden een geheele reeks telegramn n en berichten over onwettige gevangennemingen nit verschillende deelen van het R k voorgelezen wat aanleiding gat tot een langdurige besprekii over het recht der Doema om de ministers te intorpelleeren De lioeren vertegenwoordiger Aladjin was van mening dat die interpellaties toch geen doel htbben bg de ministers kan men geen ander gevoel verwachten dan wraakzucht Maar de Rijksdoema moet hetgeen haar bekend il en hetgeen haar wordt medegedeeld openigk bespreken en aan het geheele volk bekend maken opdat de geheele verantwoordelökheid der Regeering duideljjk worde Het huis toonde ook hiermede zijn ingenomenbjid en besloot alle interpellaties over do onwWtige daden te houden onverschillig of de ministers er op willen antwoorden of niet Uit W rachau wordt gemeld dat het onderzoek tegen de sociaal democratische ijveraarster Rosa Lnxemburg een van de medewerksters van de Vorw4rta nn is afgeleopen Het eenige wat baar ten laste kon gelegd worden was dat zjj zich vau valsche papieren bediend had Voor een langdurige gevangenisstraf of verbanning behoeft zij dus niet beducht te wezen De Dnitsche regeeriog heeft zich vereenigd met de opvatting van de Russische overheid dat Rosa nog steeds Russische onderdaan is daar haar huwelgk met een üuilscb onderdaan in Rusland geen rechtsgeldigheid bezit Daarom heeft de Duitsche regeering er van afgezien diplomatieke stappen in deze aangelegenheid te ondernemen Behalve Rosa bleek ook de haar vergezellende secretaris Jogiches valsche papieren bg zich te hebben Voor Rosa Luxemhurg kan het gebeurde nog dit onaangename gevolg hebbon dat de Duitsche regeering haar hg haren terugkeer in Duitschland als hinderlijke vreemdelinge de grens zal overzetten V In een beschrijving die Reuter van het gevecht van Zondag in Natal geeft lezen wij weer dat een afdeeling Eogolschen bijna op te merken en glimlachte opnieuw Ik heb den laatsten tijd wat aan de sterreknnde gedaan merkte zij op en ik heb je horoscoop getrokken De sterren zeggen me dat het eene gevaarlijke periode voor je is Je hebt iets ondernomen datje niet knnt volbrengen Je hebt vganden en ziJ spannen tegen je samen Laat je onderneming varen en keer terug vóór het te laat is Op dit oogenblik ging het scherm in de hoogte voor het tweede bedrgf HOOFDSTUK XXI Z am iel Vera wendde zich van hem af en vestigde terwijl zö zich achterover in haar stoel liet vallen hare oogen op het tooneel Fedovsky wist niet wat hg van hare woorden en haar gedrag moest denken hg moest erkennen dat zij zoo ziJ bekend geweest ware met al de bgzonderheden van zijne tegenwoordigheid in Oresdm niet juister over de zaak had kunnen spreken En niet alleen dit maar haar zinspelen op gevaren scheen op eene meer omvangrgke kennis van den toestand te dniden dan hg zelf bezat Want ofschoon hg tegen de falsarissen samenspande had hy geen reden om te vermoeden dat door de Zoeloes in do pan gehakt was als kolonel Boyston niet op t laatste oogenblik te hulp gesneld was Als wij ons niet bedriegen hebben nn o hun beurt alle Engelsche aanvoerders in dezen veldtocht het genoegen gehad op t laatste oogenblik een andere afdeeling van wissen ondergang te redden Wg hebben gehoord dat het niet botert tusschen de verschillende bevelhebbers Dit schijnt zich ook hierin te uiten dat achtereenvolgens elk dier bevelhebbers de verslaggevers wereldkundig laat maken dat zonder ijn hulp de ander er geweest was Reuter heeft reeds het voornaamste geseind van het wetsoutwerpPoincaré op de inkomstenbelasting dat de Fransche ministerraad gisteren heeft goedgekeurd Als model is genomen de Engelsche inkomstenbelasting d w z dat de verschillende bronnen van inkomen afzonderlgk worden belast Slechts dau wordt de belasting van het inkomen in zgn geheel geheven als de aangeslagene zijn aanslag te hoog vindt De aangeslagene kan dan zelf opgeven hoe hoog zijn vermogen ia De belasting wordt geheven naar het beginsel tan degressie m a w het wordt een progre sieve inkomstenbelasting maar de progressie gaat niet tot in het oneindige voort naarmate het inkomen hooger wordt Boven zeker inkomen wordt het belastingpercentage niet hooger Lage inkomens zullen vrijgesteld zgn van de nieuwe belasting Du njkomstenbelasting zal worden ingevoerd ter vervanging van andere directe belastingen ld hoeverre d ze wijziging in de wetgeving op het stuk der directe belastingen in den flnancieelen nood zal kunnen voorzien is nog niet uit te maken Immers do miuisterraad beeft nog niet bepaald welke belastingen znllen komen te vervallen en in welke mate De hegrooting voor 1907 zal door dere nieuwe belasting niet sloitend worden al zgn de 194 millioen frank waarmede op de ontwerpbegrooting de uitgaven de inkomfien eenige weken geleden nog overtroffen teruggebracht tot 150 millioen door bezuinigingen Maar toch zal er geen leening worden aangegaan voor die 150 millioen Zg zullen uitslnitend worden gevonden uit hoogere belasting en met name uit verhooging der snccessierechten De vertegenwoordigers der groote mogendheden hebben den Turkschen minister van bnitenlandsche zaken de voorwaarden medegedeeld op welke hunne regeeringen zij op de hoogte waren en dientengevolge tegen hem samenspanden Het is waar de zinsjieling kon alleen op zgn tegenstander van dien middag doelen maar hoe dwaas was het van den anderen kant zich te verheelden dat Vera iets omtrent de zaak kon weten I Het was voldoende onverklaarbaar dat de Baron er vatt ingelicht was geworden maar Vera daar was geen denken aan De rol van Zamiel in het drama dat werd opgevoerd ofschoon belangrgk uit een zedelijk oogpunt voor de intrige van het stuk had overigens voor den acteur weinig te beduiden Satan verscheen onverwachts en verdween weder op dezelfde manier gewoonlgk omschenen door rood licht hg sprak korte volzinnen met eene holle stem en nam standen aan maar wandelde nooit Dit beperkte van zgn optreden was vermoedelijk in de gegeven omstandigheden zeer gelukkig het stelde den persoon die ter elfdur ure de rol van Sultan ingestudeerd had in staat baar niettegenstaande den korten tgd welke hem gelaten was betrekkelijk gemakkelijk en nauwkeurig te vervullen Er had zich tot hiertoe geene stoornis in de voorstelling opgedaan en het vooruitzicht bestond dat alles naar wensch zon aüoopen Wordt vtrvalgd