Goudsche Courant, vrijdag 8 juni 1906

2969 78 8702 68 96 87 70 70 6361 50 12012 15170 18003 80 6 e Klasse 14o Lyst No 18204 niet m z Pinksterdagen met byna twee an een halve graad terwyi wg ons alsloen de beide dagen mochten verheugen in helder weder en voortdurendan zonnaachyn Het voor het jaargetyda zoo koude weder der beide Pinksterdagen zal din ook zeker manigeen hebben teloorgesteld HABKTBEBIOHTBN Amsterdam 6 Juni 1906 30 2999 3578 95 3686 46 3756 48 3956 253 4181 76 4512 402 4634 539 88 705 5044 95 62 827 74 98 84 912 5254 1196 74 1306 5363 1538 5448 1626 5539 1750 64 1893 6664 2003 77 2127 99 45 5748 2371 98 2496 5889 2603 5949 15 6000 61 6109 93 20 2721 98 42 6212 2809 64 bereid zgn eene rorhooging der tol recbten met t proc toe te staan voor oen tgdrak van 7 jaar Verspreide Berichten Frankrijk Aan do groote zeemanoenvros In de Middollaudscho zee zullen deelnemen H eskndera ter sterkte van 44 oorlogsbodems nl liet Middcllnndsche zeo eskader bet Noordzee eskader en het reserve eskader van Toulon KnaiiLAHD De Fransche onderwijsmannen zjjü in bet ministerie ran bnitenlandscbe zaken ontvongcn Te Londen is het internationale mjjn arbeiderscongres geopend Aangenomen werden moties ten gunste van oen betere mijnwetgeving opdat leven en vuiligheid der arbeiders beter vorüekerd ziJn en ton gunste van de benoeming vnn inspecteurs uit de kringen der arbeiders en te betaten door de regeeringen ter voorkoming van ongevallen als te Coarriëres Spasje De bruiloltsfeesten loepen ten einde Eergisteren zonden de gaston nog een uitstapje naar Aranjucz doen en daarna zon een lakkeioptocht plaats hebben Gister zouden de meeste vorstelijke personen weder vertrekken en dan begeeft bet koninklijk paar zich naar La Oranja Do koninklijke familie ontving niet minder dan ruim 7000 telegrammen en 70000 brieven met gelukwenschen met den gelukkigen afloop van den aanslag Zwitserland IJzeren staalfabrikanten nit Doitschland Oostenrijk en Zwitserland zg n Ie Bazel bijoen om maatregelen te beramen tegen de doodendo concurrentie bun aangedaan door den Amerikaanschen staaltrust Het 54 stemmen tegen 3 beeft het Berner comité voor den doorsteek van de Berner Alpen besloten bet plan van den Loet chbergtunnel aan do Kantonnale overheid aan te bevelen UoSTENBUI HOKaARUR Do keizer schonk prinses Clementine van Saksen Coburg moeder van vorst Ferdinand van Boelgarije die 4 Juni haor 893ten verjaardag vierde het grootkruis van de Ëlisabethsorde en zond baar een hartaiy ken brief BINNENLAND ST ATEN G ENEttAAL T K K n B n im ft B Vergadering van Woendag 6 Juni Interpellaties Den heer van Wijnbergen werd verlof verleend op een nader te bepalen dag tot den minister van Binnonlandsche Zaken eenige yragen te richten over bet koninklijk besUilt betreffende de voorschriften en voor waarden voor hut verleenen van Rijksbijdragen aan gemeentelijke en bijzondere kweekscholen Den heer Lohman werd verlof verleend aaastuauden Vrijdag ter sprake te brengen de w ijze van behandeling van de begrooting met het doel om de behandeling daarvan te bespoedigen Daarna werd voortgezet de behandeling van het Arbeidscontract Aan de orde was het artikel dat voorschrijft dat de dienstbetrekking Voor onbepaaldon tijd wordt geacht te zijn aangegaan wanneer omtrent den duur niets is bepaald Op een vraag van den beer Troelstra antwoordde de minister dat tusschentijdsche veranderingen moeten geschieden bjj reglement of overeenkomst De heer Buys de Beerenbrouck lichtte twea amendementen toe van de hoeren Aalberte c s strekkende lo een nieuw lid toe te voegen luidende Indien bet loon van den arbeider voor het geheel of voor een gedeelte is vastgesteld iu het gebruik van een aangewezen woning of lokaal of een bepaald stuk grond zal de termijn van opzegging van dit gebrnik gelijk zijn aan den termijn van opzegging der dienstbetrekking noch niet korter dun ter plaatse voor lionrders van gelijksoortige onroerende goedereu gebraikelgk is 2o om te bepalen dat de opzeggingstermijn goltjk moet zijn voor arbeiders met f4 dagloon of minder en die werkzaam zijn in éénielfdo bedrijf De hear Troelstra erkende de noodzakelijkheid van df regeling van den opzeggingstermjjii voor welken do arbeiders niet geest driitig gestemd iQn Er doen zich i i de praktijk echter talrijke bezwaren voor op welker wegnoming spreker aandrong Do heer Hoeniskork vroeg of langere opzoggingitermijnen dan S waken geoorloofd waren Do minister bestreed het bezwaar van den heer Troelstra dat bij het bestaan van een opzeggingstermijn de arbeider geen gelegenheid zou hebben ander werk te vinden Den heer Heomakerk antwoordde de minister dat nergens in de wet is verboden een opzeggingstermijn te nemen langer dan zes weken terwijl hi voorts beide amenda mentenAalberxu bestreed De hoer Nolling en Drucker verdedigen met een beruep op de praktijk den opzeggingstermijn De lieer van Vliet verdedigde vervolgens een amcnderacnt strekkende om alleen voor den arbeider dun opzeggingstermijn niet langer dnn zes weken te stellen De heer Buys de Beerenbrouck trok het eerste nmendement Aalberse in Het amendoment van Vliet werd aangenomen met 53 tegen 12 stommen Het gehandhaafde amendement Aalberse gelgke opzeggingstermijn voor arbeiders in éénzelfde bedrjjf werd verworpen met 52 tegen 12 stemmen Art 1639k bepaalt dat de dienstbetrekking niet eindigt door den dood des werkgevers tenzij li de overeenkomst liet tegendeel blijkt maar zoowel erfgenamen dos werkgevers als de arbeiders zijn bevoegd de dienstbetrekking te doen eindigen als ware ziJ aangegaan voor onbepaulden tijd Den heer van den Bergh den Helder vreesde daarvan onbillijkheden en verdedigde een amendement strekkende om den rechter de bevoegdheid te geven te beoordeelen of er n bet overlijden een gewichtige reden tot beëindiging der dienstbetrekking is De miuistar bestreed hot amendement en het werd verworpen met 36 togen 27 stemmen Daarna werd het artikel aangenomen Door den heer ter Luan werd vervolgens verdedigd de opneming van twee nieuwe artikelen Ie strekkende om te bepalen dat do dienstbetrekking niet eindigt door op roeping onder de wapenen van dan werkgever of arbeider en 2e om bovengenoemdan tijd in militairen dienst doorgebracht niet modi te rekenen in den opzeggingstermijn Do heer Koodhuyzsn vreesde van de voor stellenter Laan dat de actie tegen de herhalingsoefeningen zal worden verlengd De minister en de heer Drucker bestreden de voorstellen op andere gronden Da werkgevers zullen gemakkelijk de bepalingen kunnen ontduiken Bovendien gaat t niet aan op ongelegen tgdon den werkgever te dwingen geen werkkrachten aan ta nemen De heer Thomson ondersteunde s hnren ter Laan s voorstellen De heer Lohman merkte op dat het hier bovendien een dwingend recht is wat te ver ging Het eerste amendement werd verworpen met 39 tegen 25 stemmen Het tweede werd daarop ingetrokken Vervolgens werd behandeld art 1Ë39 1 luidende Indien een proeftp is bedongen is gedurende dien tgd ieder der partijen bevoegd door opzegging de dienstbetrekking onmiddellijk te doen eindigen Elk beding waarbij de proeftijd niet voor beide partijen geljjk of wel op langer dan twee maanden gesteld wordt alsmede elk beding waarbij tnsschen dezelfde partijen een nieuwe proeftijd wordt aangegaan is nietig De heer van Doorn stelde een amendement voor om de tweede alinea te schrappen Dit amendement werd bestreden door den minister en door den heer Drucker Het werd verworpen met 42 teg n 11 stemmen Morgen 1 nar voortzetting Geineng de Berichten Dinsdag is door de gemeentepolitie te Terneuzen gearresteerd ea naar het huis van bewaring te Middelburg overgebracht Th A S door de rechtbank alhier in bet jaar 1899 ter zake van mishandeling veroordeeld tot een maand gevangenisstraf S had met de Pinksterdagen familie bezocht en was reeds voornemens naar het buitenland terug te koeren Hij stond in het politieblad gesignaleerd Men meldt aan de N R C Door do marechaussee te Didam is aangebonden dt 17 jarige Oradns Drlesjen Hjj is naar Arnhem overgebracht on zal worden opgezonden naar Alkmaar om daar de straf hem door de Arnhemsche rechtbank opgelegd plaatsing in een rijksopvoedingsgeslicht gedurende aan jaar te ondergaan Volgens berichten nit Bergen in Noorwegen zQn er daar mat Pinksteren oen reeks ongelukkan to water gebeurd Een heer en dama verdronken op een tochtje in een roeiboot oen boot met zes kinderen sloeg o II waarvan er vijf verdronken een Tlssobanboot kantalda an vijf manian var dronken Te Frederikstsd zijn twee mannen bg t konteren van een boot verdronken Men meldt uit Leiden aan de N R C Hot aantal stakers ia gister weder met eenige gezellen afgenomen Een paar timmormansworkplaataen zgn weder geopend Hedenochtend beginnen nog weder enkele I atroons De kern der stakurs houdt echter vol Men heeft gister een manifest aan de burgerij gericht waarin nogmaals het goed recht der staking wordt betoogd De Leidscbe Bestuurdersbond heelt mede een opwekking tot steun aan de stakers tot de Loidsche bnrgerij gericht Men meldt uit Walsoorden De werkzaamheden tot herstellen van de dijken om den Wilhelmuspolder vorderen goed De doorbraak biJ de hoeve van Van Arenthals oen gat van 60 il 70 meter breedte is gedicht Men is thans bezig don nieuwen dijk verder op to hoogen en te versterken Het water uit den polder loopt door de afwateringssluizen weg zoodal by eun paar dagen de polder geheel watervrg zal ziin De zuidelijke dijk bg Broere is geheel gereed Deze dgk is met rgshout belegd waarop zware steonen zgn aangebracht om het wegslaan tegen te gaan Bj de hoeve van Stallaert waar de dgk om den Zandepolder ib doorgebroken zijn de versterkingen reeds oonigen tgd voltooid en honden zich uitstekend Men is thans bezig met het maken van een broeden oprit Do vorige week heeft men ean begin gemaakt met do herstellin i van den oostelgken dgk Bails zgn aangebracht tot varvoer van den grond Deze dgk zal op de kruin 2 meter broed worden Da graaf Selir gezant van Portugal in Den Haag werd eergister toen hij in de Noordstatio te Brussel van den trein stapte door een persi on dien hg niet kent en die zich verontschuldigende voor zijne verstrooidheid henen ging tegen het Igf gestooten Kort nadien werd de graaf gewaar dat een portetenillo met 6000 tr en belangrgke papieren uit zgu zak verdwenen was H V Antw Graaf öottav Ton Bohlen nnd Halbach verloofd met raej Bertha Krnpp is 36 jaar Hg is oen zoon van dr von Bohlen die in 1871 als gezant van Baden te s Qravonhaga in den adelstand werd verheven Hij is verwant met dan vorst van Lippe Detmold Volgens den wensch van wgion Friedr Krupp zal bij waarschijnljjk de leiding der groote fabrieken te Essen op zich nemen Deze werden in 1903 in een naamlooze vennootschap omgezet met oen kapitaal van 96 millioen verreweg de voornaamste aandeelhoudster is mej Bertha Krupp wier inkomen bet vorig jaar ruim 7 millioen galden bedroeg Door zandinstorting gedood Te Dirschan Pruisen waren vier kinderen in den onderdom van twee tot zeven jaar in een zandkuil aan het spelen DoOr het inzakken van een der wanden werden do kleintjes bedolven Twee meisjes en een knaapje werden dood opgegraven slechts één meisje leeft nog De Bergsport heeft met de Pinksterdagen in het Ruxgebied Oostenrgk een reiziger den dood gekost die van een 400 M hoogen rotswand viel Drie medereizigers werden gewond Waar de heerschanda tweadracbt in bet Qool da ertgooiers al niet toe leidt blijkt eenigszins nit het volgende geval üp dan avond van den tweeden Pinksterdag zaten in de tram van 7 35 van Hilversum naar Laren eenige erfgooiers woarbg twee der nieuwe de overigen van de oude party Misschien eenigszins onder dan invloed kregen even voorbg Hilversum de aanhangers van die erfgooiers partgan hevige rnzie die zoo hoog liep dat de conducteur bet noodig oordeelde te laten stoppen Voordat de tram echter geheel stilstond baddan de aanhangers der oude parlg don nieuwen partger Harmen Vos uit de tram geworpen met het gevolg dat deza de beenen ernstig bezeerde De andere erfgooier der nieuwe partg stapte toen ook uit Van het gebeurde is proces verbaal opgemaakt De aanhangers der oude partg waren allen Blaricammers Hbl Door snel remmen in een bocht is een trein komende van de Reicbenberger ten toonstelling tnsBcben Nan Paka an Bad Belohrad Oostenryk ontspoord De postwagen beeft bet meest geleden en de poslbeambte is gedood 35 Raizigars zgn min of meer gewond In East Providence op Rhode Island is aan elaolrischa tramwagen rol passagiers bg het snol doorrijden van ean sterke bocht uit da rails gevlogen 11 menschen werden gedood en 20 gewond Paniek in den Underground Vrijdagavond ontstond een vreeseljjke na niek in den New Yorkschen ondergrond spoorweg door het in brand geraken van oen passngieratrein in het slation 110 Daar niemand door den dikken rook boven kon komen verspreidde zich het gerucht dat allo passagiers van de zeven wagens om hot leven gekomen waren Doch op tuk van zaken bleek dat de toestand niet zoo benard was doch dat allen gered kouden worden Dadelijk werden stralen water op den brandenden trein gericht terwgl de ventilatie zoo goed werkte dal or voldoende frissche lucht kwam Twea gendarmes werden bewusteloos woggodragen Uit Spanje Men beeft dus tovergoofs getracht den dader van den bommenaanslag levend ia handen to krygen Hat volk is daaro uiterst teleurgesteld Te Torrajon w is de woede van de bevolking zoo groot dat men geen kist voor het Igk van den anarchist Morral wilde afleveren Jammer schreeuwde de menigte dat hy niet meer leeft zoudat wg hem als een vergiftig serpent kunnen doodslaan Uit vrees voor onlusten beeft men bet Igk spoedig in alle stilte s nachts begraven on de plaats is niet bekend gemaakt Een berichtgever van da Petit Blau zegt dat er onder oen groep Madrilenon een complot is gesmeed om de juiste plek nit te vinden het Igk op te graven en het in t openbaar Ie verminkan De woede des volks seinde de berichtgever van de Petit Bleu komt niet alleen voort uit verontwaardiging over de misdaad Een massa menschen hebben schade geleden in do beurs door de stoornis die do anarchist met zgn bommen in het feest beeft gebracht Dagelgks sterven er nog door den aanslag gewonden Het geheelo aantal doeden en gekwetsten bedroeg Dinsdag 103 De bom bestond uit een met lydietkogels gevuld yzeren galdkistje en bad dus dezelfde uitwerking als een granaat De sleutel van het kistje vond men terag in een lampetkom waarin Morral de bloemen bewaard had die hy noodig had om het belscha werktuig te verbergen Het is nu zoo goed als zeker dat Morral medeplichtigen gehad beeft Te ladraquo is weer een man opgepakt van wien men vermoedt dat hg ook meer van dan aanslag weet en te Barcelona heeft een heftigeopschudding teweeg gebracht de arrestatievan den directeur der moderne school en andere anarchisten die verdacht orden by den aanslag op den Koning betrokken to zgn Het genootschap Arti at Amicitiae te Amsterdam zal de Rembrandtfeasten waardig en passend inzetten Zondag avond 15 Juli gaat met fakkellicht een stoet van haar gebouw om bg het standbeeld van Bembrandt een krans neer te leggen De stoet zal bestaan nit 40 ruiters en 100 voetknechlen alle militairen uit het garnizoen te Amsterdam in klaederdracht van de 17e eeuw evenals het begeleidend muziekkorps De kern van dan stoet wordt gevormd door het bestuur van Arti en door leden nil alle dealen van het land Bg bet standbeeld houdt de voorzitter prol Bart van Hoven do feestrede en zingen 100 leden van da zangvareeniging Apollo het feestlied van Jac van Looy muziek van Bernard Zweers Na aSoop is er feest in Arti H schrgft in de Zutph Ct De hoop dat de zomermaand bg hare intrede na do zoo vochtige sombere waarsgesteldhaiJ der Meimaand na aens gunstig weder althans aen paar schoone Pinksterdagen brengen zoude werd niet verwezenlijkt Wal was op de feestdagen de neerslag van geringe beteekeuis doch da lucht bleef bgna voortdurend geheel bedekt zoodat er dan van zontioschgu al zeer weinig sprake was Hot was daarby vooral op het midden van den dag veel te koud voor bagin Juni tarwgl aen krachtige N Wastelgke wind er het zgne toe bybracht om het wader allesbehalve zomerachtig te doen zgn Do temperatuur s namiddags om 2 nar van den eerste Pinksterdag 56 gr Fah was zestien die van den tweeden 52 gr twintig graden te laag De maximam tamparatnnr dier beide dagen kwam overeen mot dan normalen stand van de derde waak der maand April Hel was s namiddags van den 3den en den 4den Juni van het vorig jaar met eene temperataur van 78 en 79 graden twea en twintig en alven en twintig graden warmer dan Ihana Da namiddagtemperataar der beide Paaschdagen van dit jaar te zaman genomen overtrof bat geoiddalde daarvaD op da beid Als nieuw ingekomen wgzigingen vun vraag en aanbod in het Weekblad van de üommissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende fondaon iEVEAAÖD Aand Comm Vennootschap van Cappelle Co 105 pCt Oblig Cultnur Mg Gending 100 110 25 15 Aand My Uelenaveen Landbonw Mg Melatlie Sumatra Koffie Mg My V Zwavelznurbereiding 100 Koninkigka Stoomwaverg Ngvordal 179 140 99 105 159 f 50 9 205 Gew aand Snikerfabriek Poerwokarto met 2 baw v Dealgerechtigheid Oblig Tramweg Mg Zulphon Em Aand Brand Mg te Amsterdam Loidsche Duinwaterleiding Maaticbappg Opr aand Holland La Plata Hy potheekbank Hollandscbe Hypb Ned Am Slv My Wester Suikerralflnaderg Ofleite Oblig My voor den Werkenden Stand 41 pCt AANGEBODEN Aand Commanditaire Vennootschap van Cappelle Co 112 pCt Ned Ind Crediet on Bank veraeniging 60 Oranje Nassau Hypb Bod Provinciale Hypb 105 Vaderlandsche Hypb 9 Bod Deli Langkat Tabak My 310 Sumatra Koffie Mij 20 do Kweekerg Tottenham 26 Eerste Hollandschel Jzererts Mg Bod Koninkl Nedorl Hoeden Petten en Peltergenfabriek Bod Stoomboot Beederij Baltic Bod Naderlandsche Bouw Mg f 243 Boawondernoming Willemspark Bod ï Brand My Ie Amsterdam 110 pCt Amsterdamsche Mg van Levensverzekering Bod My tot axpl van Onroerende Goederen Nassau La Lecq 30 Oblig Gemeente Tilburg 97 Opr aand Javasche Cultnur Mg 1 70 Rgnlandsche Stoomtr Mij Bod Vlaardingacba Waterleiding Mij f 50 Aand Vereeniging ten behoeve der Arbaidarsklasse 80 pCt Amsterdam 6 Juni 1906 Volgens bat Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 6 Juni door Insschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen 4 pCt Pandbr Ned Ind Administratiekantoor en Hnlpbank 90 90 pCt Aand Algem Waarb Mg Hypotheekbank voor Nederland 10 pCt gestort 150 Utrechtsche Hypotheekbank 10 pCt gestort 225 Maatscb Helenaveen 110 Sumatra Koffie Mg 15 Preanger Koffie Cultuur Mg Tjiharoes Bahajoe 21 j West Java Kina Cultuur Mg 80 Exploratie en Mynbouw Mg Sumatra Serie B 23 Export Mg vh B van Leeuwen Co Ex Div 1905 96 Molukscbe Handolsvenn 148 4 pCt Hyp Oblig Nederl Veem 87 J Qew aand Suikerf Poerwokerto met 2 bew van Deelgerachtigdhaid 140 Aand Droogdok Maatscb Tand jong Priok 188 Stoomvdart My Triton 32 Koninkl Ned Locaal Spoorweg Mij Koning Willem III 128 4 pCt Oblig Bouw Mg tot het ver krygen v Eigen Woningen 95 Aand sQravenh Passage Mg 9 Ned Ind Brandwaarborg My 10 pCt gestort 60 Tarzekeringsbk Kosmos 10 pCt gestort 240 Assurantie Mg Wilhelmina 10 pCt gestort 36 Verz en Harverz Nova 100 ZaaTlMohartl Ujj Nedarlaiid 106 Hollandia Holl fabr van Melkprod en Voedingsm 140 4 pCt Oblig Gemeente Apeldoorn 100 Winstaand Koninkl Paketv Mg F 625 Opr aand Nad Ind Exploratie Mg 18 Pref aand Virginia Land Compagnie met gewone aandeelen als Bonus 13 pCt Stadsnieuws GOUDA 7 Juni 1906 Heden morgen ten 9 uur ving aan het nader onderzoek der sollicitanten naar de betrekking van hoofd der school No 3 Van do ruim 60 die deelgenomen hebben aan het schriftolgk gedeelte zgn een twaalftal opgeroepen dio ieder een uur voor de klasse moeten werkzaam zgn Don 13n Juni herdenkt do haar P J K van Werkbooven den dag dat hg voor 25 jaar in functie trad als commissaris der StoombootMaatachappy do IJssel Dezen dag zal voorzeker voor bom niet ongemerkt voorbggaan zoowel de directie als de vele particulieren voor wion hg in zgne betrekking steeds een vraagbaak was zullen ham dien dag wel tot oen der aangenaamste maken Mogo hg nog lang zgno betrokking blgvcn vervullen waarin hg zoo nuttig weik Woensdag 6 Juni hield do Fostduivenvereeniging De Zwaluw oen wedvlnchtvoor oude duiven van uit Stendal afstand 485 K M Do duiven werden door den convoyeur dor N B P B des morgens ten 5 uur iu vrgheid gelaten en bereikten harehokken nis volgt 1 23 28 2 10 40 2 19 56 2 58 20 3 8 10 8 8 40 3 19 30 3 20 15 3 34 20 3 44 50 418 35 4 39 20 5 34 15 5 39 23 Ie Prgs J J Holthuiï ïi 2e 36 4e 5a J Signer f O L Hanuner M van Groningen 7e 8o 9o 10e 11e 12e 13e 14e W Jansen M van Dam ö L Hamiper D van der Pool J M van Hofwegen J Signer H Kavestgn J J Holtbuizen J M van Hofwegen Eereprgs voor de snehtvliogende behaald door J J Holtbuizen Eereprgs voor de twee oorstgetoonde behaald door H van Groningen Pouleprgzen J J Holthuizon Ie prys G L Hammer 2o prijs Deze dniven moesten Zondag 3 Jnni al gelost geweest zgn maar door het slechte weder waren ze opgehouden Tot bestuurslid van den polder Kortland en Kleinpolder te Nieuwerkerk a d IJsoI is gekozen de heer A C Pinkse 381 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 7 Juni No 7055 f 1500 1512 16655 18078 en 18112 ieder f 1000 1274 10392 14063 18577 en 19868 ieder f 400 2650 6434 7671 10402 10656 17000 en 20955 ieder I 200 3705 4098 4828 7818 7870 8134 9215 13498 13505 14445 16664 en 918 17524 ieder f 100 Prgzen van f 70 6421 58 6556 6696 6829 6924 41 7139 7273 93 7412 33 7534 77 7678 95 15600 18046 34 69 15832 99 15928 18308 16075 18400 94 27 16120 18504 23 18718 16213 26 16331 71 56 18838 58 18902 16586 66 99 19042 16704 19245 14 19385 62 19476 19683 16853 19704 24 16921 92 17001 19812 17175 20 79 20305 17250 35 17328 96 17415 20412 17546 30 71 59 17796 92 17820 20761 17919 20912 8933 12100 59 69 76 141 9034 12282 58 12373 9136 125889399 12703 9414 93 9502 12827 15 51 17 12933 59 13012 9629 13109 9807 13261 9907 57 73 13416 10171 13560 7770 10242 13657 71 71 60 99 10330 13768 7800 10534 13867 30 64 14165 7918 10606 66 23 10710 68 83 10810 14226 8208 10972 36 24 94 14370 39 11043 14482 8308 11134 14850 23 11261 14937 8421 11333 79 91 11530 83 8602 11652 15084 83 11818 94 Qoada 7 juni 1906 ÜRANEN Tengevolïc de feestdagen waj de aanvoer zoo gering dat hiervan geen notering gegeven kan worden yEBUARnr Melkvee goede aanvoer handel vIub pr J cn er hoog Vette varkens redel aanvoer handel raatig i 4 per hall K ü Biggen Toor Engeland wemig aanvoer handel flauw aanvoer handel stug 25 j 1 85 per week Vette Schapen we inig aanvoer handel matig V J r l ammeren redel aanvoer hanilel matig 8 A 4 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 9 i a 5 askalveren red aanvoer handel geen ƒ a Fokkalvcren 10 i jo l Kaas aangevoerd 18 partijen handel vlug ie kwal j8 4 30 jde kwal 37 waardere 31 50 Noordhollsnsche Boter 1454 stukken van halt K G Handel matig Gocboter 1 20 ii 1 30 Weiboter i f 1 05 i 5 piIRS VAU EOTTEEDAM VBIJDAG 13 APBIL L K H K 59 5 96 74 SiaaUleeninqen PoRTUUAL üblig 3e Serie fr 050 3 0blig 3e Serie fr 2500 3 BosLAND Iwang Dorabr übligatien 4 74 AziB Japan Obligation 1899 4 Columbia Geconsolideerde Buitenlandscbe Schuld Eocepis L 100 IV 24i 99 101 97 100 99 100 4 Hypotheek BankenPandb idem idom Pandb Eolterd Hypb Pandb Botterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedolgke Hypb i Pandb Utrechtsche Hypb 4 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 i 101 Bewgzon van Doelgor Norlhw Pac Hyp Bank f 96 99 99 98 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 Pandb Hollandscho Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 Spooncegleeningen Italib Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 Diverien Mg tot Eipl Laan van Maerdervoort 1902 89 Premieleeninqfn bm aiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart MaaUchappijen Aand Holland Onlf Stv My 35 Gosluoies KinderinaDtels Blousen JAPONSTOFFEN en HOKKEN J i Afi v r s £ 7ffi fy y v fj v van de goedkoopste lot de beste soorten zgn tot de meeat eoncurreerenrte prgzen in groote voorraad voorhandenAanbevelend BargerlUke Stand GEBOREN 3 Juni Christina Maria ouders D van der Sloot en A A van Klaveren Gerardus Theodoras ouders G M Smitskamp en S T Slraver 5 Cornelia ouders J B de Jong en P de Ruiter Engelina Maria en Wilholmipa Maria ouders P M Janser en G Straver 7 Geertroida ouders T Pgpors onC Lugtburt OVERLEDEN 3 Juni L Aaldering wed G van der Waeler 83 j J van der Vaart buisvr van A van der Harg 63 j GEHUWD 5 Jnni N van Vegten en A Bak A Vugk en S Broer J A Kemp en C Erberveld N Boer en M de Jong A A van Leeuwen en G van den Broek RseuvUk GEBOREN Hendrikn Photina ouders M Blom en M Jorna Gorardns Antonius ouders K Mulder en M van Roogen ADVEIITKISTIKN V Heden ontvingen we het treurig bericht van het ovorlgden van onzen Schoonzoon Zwager en Oom den Heer JOH GASPAR VOORIANN te BuKEKKRFEi D Westfaleo in den ouderdom van 62 jaar Namens de Familie C 6 LANGEEAAE Openbare Verkooping TK GOIjD I op MAANDAG 18 JUNI 1906 des voormiddags elt uren in de Sociëteit VREDEBEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden otaris J liOEU tX VA No 1 Een goed onderhouden HUIS en ERF met MOESTUIN in de Eerste of Bleekerskado aan de KarnemelkBloot Ie Gouda wyk R No 359 Kadaster Sectie A Noa 3685 en 3686 groot 9 Aren 67 Centiaren Verhuurd by de week voor 1 3 60 No 2 Een goed onderhouden HUIS en KllF m t TUIN daarachter en d iarnaast in do Boomgaardstraat te Gouda wgk EB No 46 KadasterSectie A No 3181 groot 1 Ara 35 Centiaren Verhuurd by do weck voor 1 1 80 En No 3 Eén Euis en Erf in de Vlamingstraat te Gouda wgk O No 374 Kadaster Sectie D No 1336 groot 33 Centiaren Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen De perceelen zyn te bezichtigen de laatste drie werkdagen v6ór den dag der veiling van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uren on op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN vomnoemd Verkrggbaar in flosschen SO ets r t cl en l as bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AN KEU F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg C LÜGEH Apotheker Markt en bg WOLFF Co Weatbavnn 189 EENISDEFOT TAN THEE tleii wanlt verzocbt op t HEKK te ieltm UIT HBT MaO UUH VAX u iiAVENswAAY imm QORtNOHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van i i Iwee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en PriJB voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeria vim ge eerde orders aanbevelende 1 O ni iL voorheen J BEEEBAART Lz