Goudsche Courant, zaterdag 9 juni 1906

S Zaterdag O Juni 1900 No 10048 45ste Jaargang mmm mum iMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken relcloi n o 89 üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met nitüondenng ai Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is L2 franco jier jiost 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CËUTKN 1elrr n o H9 A I V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 i egeis a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaat sniimto Inzending van Adveitenfiën tot 1 uur des iiidd mddRlykite r xtiiiiUiM wot He e n vooral damM en Klüdmohoiova VF Birlla BMrtk SIr M Mn tem m mnM 4rHirrm u rv fiwMrHl flpM ÏTyi wTianÜMÜ Gouda Drak Tao A BRINKMAN t Z Soci9t9it Ons G enoegen Leei ilns 1 885 Hcoren danaeelhouderê iezer Lerninu wordc5 door deze in kennis g esteld dal de coupons belaulbuar zijn gei leld vim af heden tot HO Jiint bij den Penningmeesier A aTEI NSMA Turfsingel 77 en 78 van s morgens 9 12 en van 2 tot 4 nar HET BESTUUR Üoada 7 loni 1906 teToöpttemr HET Kaaspukhnis der firma C KEEKHOF Co Vronwesteeg H 189 alliicr te bevragen aldaar Een nieuwe Drank korffsNOVAgagao GEFABRICEERD Tan Ie lijosle uitgezocbtsle duurste Cacaéootcn D ze Cacao is biJ inkoop w l iets boogeriu pr a doch in werltelgkheid de voordeeligBte daar men van dezeMOV tG4CAOin het gebrnik eene veel kleinere hoeveelheid bebuolt dan van goedkoopere soorten V K V K K PRIJS f l SO f O OS 1 0 50 Kilo voldoende voor 180 Koppen BEOOBDEELING van bel Mikroskopiscb n CbemiBch Laboratorinm van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 Ü6 Deze Nova cacao ohdersolieidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijke oplo baatheld de bijzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse prodnct IV J VAN LEDDEN HULSEBOSCH Verkrijgbaar Wj T CIIEIUS alhier Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Ebtèphe JléUüu O 60 La Rose Lndon 0 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haat Saaternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Nieriteiner 0 72 RttdKBheimer 1 08 Oude Boode Portwijn 1 08 Extra oudo Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwj n 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellaïdi per Liter 1 17 Prljxen netto ü contant DEPOT TE GOL DA bij F J J BOON VAN OSTADfi Zenuw en lMaa flijders rordi ait overtuiging als een werkelijke hnlp iu den nood het boek aanbevolen Na ontvaogat van adres per briefkaart or It it boekje Iranco per post toegezonden door LOKPOEL S Bookü Zaltbommol aeinalogecii Pocdervorm het eenigfste helpend middi l tegen liloeitarmoeAe nieekxucM XenniexwHkte Uo faiiifueu tIaifetootheM Oumacbteu l ermagertKg eu fermtunertug lier UehaamtktacHteu aematogeeii in Poedervorm i mMÊÊÊMÊÊlLt worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEDVOHM wordt aanbevolen door H H Doctoren Piij s per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëcnige labrikanten li v 8CHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda 4 BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerherk ad IJuel k i VAN ZESSEN Schoo hoven B v WI IK P W v EDE Oadeaater A SCHEER Haaitrecht K VA N DEÜ HEIJDEN Reeuwijk P v D SPEK Moermpette D v D STAR Wed J Holst M kolkman AHN v d HEIJDEN Wadding veen P A oaGROOT A DB JONGH Oudiwaler J P KASTELBIN PoUroekerdam D BIKKER Benichop WAARSCilUWlNG Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klonst rS ic a Paulo Abdij bestaat niet dua Siroop van eenerlet waarde OVERAL vertellen bet de ipeoBchen aan elkander hoeveel baat zj vonden bfl de weibeproefde bet zuiver plantaardig versterkingsmiddel voor zwakken en herstellenden en daardoor is het ook n ware triumltocM die de SANGUINOSE maakt in ona vaderland en wordt zjj antral als een ware weldoener ingehaald De beer T HOEKSTRA hoofd eenor school te SUedrechi meldt ons Met genoegen kan ik O berichten dat Uwe SANGUINOSE met zeer goed retultaat werd gebruikt ter bestrijding van zonawzwakte Gaarne geef ik U verlof van deze verklaring gebrnik te maken T HOEKSTRA hoofd eener school Slied recht Mei 1906 Bloedarmoede en zenuvzivakte en alles wat daaruit voorkomt worden snel en afdoende overwonnen door de SANGUINOSE Bleekzucht duizeligheid hoofdpijn met brakingen raaagpjin pijn in den rug pjjn iu de nieren benanwdbeid moedeloosheid en duizeligheid wijken beslist en zeker voor de SANGUINOSE Neem de proef Prijs per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl 15 Te Gouda bij de flrnia WOLFF Co Wes bavea V VAN DAM Co iJen Haag £ Qébxt Stollwwck a Chocolade en Cacao d ferft i rdFfMi rl tie uu k tbrmker van vndingen op inocb n fijnstü grondatoffoii OonriaH aor de jxv i itc uitiliiitead giibruik van fijt e StoUwerck s Choeolade ec Oacao een RaAbeveuen9tva ii lig fabrikaat aiïiwteurig beantwc ri idt aan ieo labugu der resp BUkettco Dc ma behaalde 17 Brereii aIh HofleTeraiieier 4é Eere Dlploma souden enz Medalllpi een hmrga a uitaiantend f UjcVst liecds 16H s hi uef de Asaxèaam national defHTia Moiia Toui 4 Mn n na BcAcina dVr pnouHtrc eiaax oonaldéntloa TVte xovUflBto WatUsiMoa d OiooolAt boobcns varlM who to IMvwara fcbnkart ki rerkrögbaar bij H H Outusoui fi uikc Mkk M OenwMlTfi iDgen wooTdiger toot Sednfaait Jalhu KatteaiMt Ainterdam Kalveretmat lOS Cepensverzekeritid IHaatscbappii 99 8 tisil t Dordrccbt OMcricM in IS73 maatfc ap ll K Kapitaal voittckcnd I Z OOO MO Otrzckcrd Bctfrag ruin 0 mini RMcrvc niiw Ul millioca Het licht der toekomst is de Electrodinelamp Brandt sm euwwit geheel rnstig is jeer aangenaam voor de oogeu en zeer zuinig in één woord ten licht g niet beter denl en kan Dt ELECÏRODINELAMP is direct op il der gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in het VERLICHTINGSMAGAZUN DUBBELE BUURT B 13 Telfn in Aanbevelend M M V LOOl Gasatter è DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE M O D K B I TFkÏT zijn beslist die der Firma WELUOil rilE LADIES JOVUXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL nHE SSHAKEn met een gratis geknipt patroon THE BAZAAU OF CBlLlt B S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen HiAAOT üw Boekhandelaar Proefnummem I Alle met Itoatel UoU BIJvoefiael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 5U verkrijgbaar bü MILLY SIMONS Den Haag en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik êlHtnuem de kromm Verkrijgbaar to Gouda biJ R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOOKT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRUIJFF Geen beter adres voor degelgk en sterk SCHOEITWEEE dan Het Noord Rrabantsch Scboenenen Lftarzenmagazljn KLEIWEG É 30 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACÉ en BRUIN GLACj DAMES en HEERENSCH0EI8EL C SMITS Alle repiratiSn en aangemeten werk UMm k eUnimtl nkMMw 1 Dc nURGKMEESriiR aii Jouda brengt bij de e ter Itennii v in de beLinghüübenden ilat door den Heer Directeur der Hirectc llelastingen enz te Utrecht op den 6 Juni 1906 executoir is verklaard Het Kohier der Personeele belasting No 10 belastingjaar 1906 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat leder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslïig op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weiten binnen welke de reclames behooren te worden ingediend ÜOUDA den 8 Juni 1906 De Burgemeester voornoemd R MARTENS I I r = Buiteolandscb Overzicht Renter seint uit Parjjs dd 7 Tuni Heden ochtend stelde bet ministerie den tekst vast van de verklaring die Maandag in de Kamer zal worden afgelegd Daarin worden alle voorgenomen horvormingen opgesomd benevens het plan van het kabinet om een algeraeene amnestie voor te stellen Het program van het ministerie omvat een belasting op het inkomen reorganisatie van het bestuur organisatie van den arbeid hefvtïrmtiïg er kr garaden Men verzekert dat de legeering zich verklaren zal vobr de gedeeltelijke naasting van sommige spoorwegen Ter dekking van het deficit zal de regeering vooral verhooging van successierechten en vermeerdering van den accijns op wyn likeuren en sterke dranken voorstellen Reuter seint uit Madrid dd 7 Juni Ministerpresident Moret diende bjj den Koping de onl ïlagaanïrage van bet ministerie in By het verlaten van het paleis verklaarde minister Romanones dat de Koning den beer Moret in zijn functie handhaaft Minister Moret zal minister president blijTCn en een nieuw ministerie vormen Reuter seint nit Weenen dd 7 Juni De nieuwe ministers worden hartelp begroet De president laakt in gestrenge bewoordingen den aanslag te Madrid Minister president v Beek ontvouwt daarop het program der regeering De Oostenrokiche regeering zal nog eens in onderhande FEU ILL ET OX Het Dagboek van den Inspecteur 79 Maar men was thans tot een punt genaderd waarop het geheele stok was aangelegd dat er eene ontzettende worsteling plaats grjjpt tnsichen het goede en het kwade hegmsel respectievelijk belichaamd in de personen van de Toover Koningin en Zaraiel om het lot van de geliefden te beslissen De TooverKoningin is het eerst op het tooneel en leidt den geliefde naar eene haven van vrede en veiligheid als eensklaps de grond zich voor hunne voeten opent on zwavelige vlammen er uil opstijgen te midden waarvan de machtige Zamiel uit den liodemloozen afgrond omhoogschiet en hen Verbiedt verder te goan Zoo ten minste is e loop van het stok Ontdaan van de betoovefing der illusie erd de bodemlooze afgrond voorgesteld door de ruimte onder het tooneel en het zicb openen van de aorde door een aangebracht Tallnik Voor hen die in zulke geheimen niet zgn ingewyd zij ook vooraf medegedeeld dat het omhoog chleten Tin ling treden over do economische betrekkingen tussclien de twee gedeelten van de monarchie maar deze onderhandelingen moeten worden gevoerd met strikte loyanteit en een stevigen duurzamen grondslag voor bet economibclie leven der monarchie verzekeren Mocliten ze niet leiden tot een bevredigend resni tait dan zal de regeering de noodige maatregelen nemen om kalm maar met kracht de Oostonrijkscho belangen te verdedigen Levendige toejuichingen De regeering rekent op deh steun van het parlement welks rechten krachtig zullen worden gehandhaafd De minister wij t op de noodzakelijkheid om verdere pogingen in het werk to stollen voor de naasting der spoorwegen Do regeering zal al het raogelijko doen om de kiesrecbtbeivorming tot een goed einde te brengen en deh naijver tusKclion du verschillende nationaliteiten te doen verdwijnen en ze maant het parlement tot een dracht aan Het voorstel om de beraadslagingen te openen over de verklaringen der regeering wordt verworpen en de Kamer gaat over tot Je orde vau den dag Een zekere heer Nakons nitgcver van de Motin een radicaal blad deelt aan de Madrileonsche bladen mee dat liij Maieo Morral beeft ontmoet kort na d n aan slng in de Oalle Mayor Morral wa i naar het rodacliebureau van do Mütin gevlucht toen liij de bom uit het venster liad o eivorpen Hü smeekte den heer Nakens hem te boschermen Nakens schrijft dat hjj do daad van don anarcliLst geensziii billyktc maar hy had toch geen lust de aanbrenger Ie worden van den man die by hom was gekomen om hulp Nakens heeft Morral den nacht van 31 Mei op 1 Juni een onderdak verleend bjj een vriend en den volgenden morgen was de anarchist verder getrokken Nauwelijks waren deze onthullingen in de bladen verschenen of de politie vervoegde zicb bü Nakens en nam hem mee Het onderzoek der politie heeft nu aan liet licht gebracht dat de vriend by wien Nakens den moordenaar van do Catio Mayor had uitbesteed den nacht na de misdaad hem op zijn heart bad willen onderdak brengen by Daza een chnenmaker die vroeger anarchist was geweest Schoenmaker Daza had echter voor den logeergast bedankt sTW ordV Central News verzekert dat er in de Vereenigde Staten een tweede ambtelijk rapport over den toestand Jn de vleeschpakkerijen in bewerking i s dat hel no den aartsvijand bewerkt wordï door de inrictting van een horizontaal lak dat snel in de hoogte vliegt door bet loslaten van een haak en den tooneelspeler door de opening van het valluik omhoog duwt Het valluik sluit zicb onmiddellijk onder hem hiJ staat er op in eene heldhaftige houding en de toer is afgeloopen Nu was de Toover Koningin zooals boven gezegd is verschenen en met den geliefde terwijl Ö re beschermende tooverroede over hem uitgestrekt hield tot omstreeks het midden van bet tooneel voortgetreden Het valluik werkte en opende zich maar Zamiel verscheen om de eene of andere reden niet De Toover Koningin wachtte de gelieven wachtten bet publiek waaronder de koning wachtte maar het begon er veel van te krijgen alsof zyne belsche majesteit door de eene of andere onvermijdelijjte bezigheid in zyn onderaardsch koninkryk was teruggehouden geworden Het was erg pijnlijk en eenigen van de meer ongeduldige toeschouwers toonden geneigdheid om te gaan Suilen Eensklaps werd er aan de spanning zy het dan ook op eene nooit geziene en verbazingwekkende wijze een einde gemaakt Er werd een gesmoorde kreet geslaakt niemand wist vanwaar die kwam maar bij klonk vreemd en ontzettend Uit de opening meer ergerlijke dingen in t licht stelt dan het eerste verslag en dat hot op last van den President binnen eenige dagen openbaar gemaakt zal worden Het bericht lykl een voudig een terngslag op de modedoeling van Roosevelt zelf in ziju toelichting dnt over het misbruik van chemicaliën enz nog geen nauwkeurige i bijzonderlieden openbaar ge maakt kunnen worden maar dnt ook te dien aanzien ernstige beschuldigingen ingebracht zijn daaruit volgt al wel dat een tweede rapport in bewerking is Of t aan hot con gres wordt voorgelegd zal vermoedelijk afhangen van de houding van het congres ten opzichte van het wetsontwerp tegen de knoeierijen Voor t eerst komt nit de volksvertegenwoordiging besliste tegenspraak lan de bo scbuldigingen Wilson lid van het Congres beeft iu de landbouwcoramissie de voor stelling die het ambtelyke verslag van den toestand geeft in het algemeen onjuist genoemd en de leden der commissie uitgenoodigd zicli pcraoonlyk op de hoogte te gaan stellen Als de hoeren dan maar niet rondgeleid worden door de pas geboende en gewitte lokalen En het verhoogt de beteekenis van Wilson s verklaring niet wanneer men er bjj leest dat Wilwn zelf aan het hoofd staat van een groote pakkersfli ma en dat hem opgedr igen is uit naam van den geboolan vleeschhandel van Chicago te speken Hot heeft voor de Duitsciien Rijksdag zyn besluit nam niet onihroken aan uitingen van verzet togen de reisbelasling Maar nu de invoering er van met 1 Augustus vast staat geven do pleitbezorgers van bet onbelemmerd verkeer den stryd nog niet op In Harzburg waren gisteren de afgevaardigden van het Verbond van Duitscbe verkeersvereenigingen samengekomen In de vergadering heeft dr Pottboff lid vun den Rijksdag een zeer toegejuichte rede over de reisbelasting gehouden Eenstemmig werd daarna het volgende besluit goedgekeurd Het verkeer is een van de gewichtigste behoeften in het staatlmishoudkundige leven van ons volk geworden Hot voert vooral langs duizenden wegen nieuwe levenssnppen toe aan den middelstoud en do kleine neringdoenden die den tryd om bet bestaan voeren Een vermindering van bet verkeer doet de bron opdrogen let verkcersverbond betreurt daarom ten diepste de door den Bondsraad en Eijksraad goedgekeurde verkeersbelastingen welker nadeeligo gevolgen voor hen te voorzien waren met name de invoering van een zegelrecht op reisbiljetten van het valluik vloog eene menscbelijke gedaante de lucht in en viel vervolgens met een zwaren slag op het tooneel neer Zy bewoog zich zy werkte zich op de knieön zii rees wankelend overeind en stond d ar been en weder zwaaiende doodsbleek met bemorste en gescheurde kleêren met verwarde en met bloed bezoedelde baren en gelaat de oogen schitterende en knippende in bet licht de gelaatstrekkan bevende en verwrongen door angst en verbijstering voorwaar de groole vyand van het menscheIjjk geslacht in al zjjne Proteus vermommingen verscheen nooit aan iemand zoo potsierlijk en zonderling als deze Het publiek zat een oogenblik in stomme verbazing en gaf zich vervolgens Incht in een onverstaanbaar gebrul van verwondering en ontzetting Verscheidene vrouwen gilden en vielen flauw Tal van mannen sprongen op vervolgens schreeuwde de een of andere bloeddor stigc idioot op de galerij nit al zijne macht Brand Op dit schrikwekkend geroep was de groote massa van toeschouwers op de been on stond op het punt naar de deuren te stormen wat een ramp zou veroorzaakt hebben welke in de moderne maatschappij belaas I maar al te vaak voorkomt Maar de paniek werd bijna even plotseling bezwaren als zjj was ontstaan De Zoo noodig de llnancieole hervorming is en zoo weinig do meerderheid van het volk zicli tegen dc vermeerdering van de rjjksinkomsten verzet zoo verkeerd is deze belasting die tegen alle beginselen van een gejond belasting verkeers en middelstandsbi leid indruischt Het behoort tot de belangrijkste plichten van de Daitsche verkeorsvereenigingeh om hot reizonde publiek den last vun deze slechte belasting te helpen verlichten door krachtiger werkzaamheid hare verderfelijke gevolgen te verzachten en ten slotte met alle midd elen naar een spoedige afscbafflng van het reisbiljetzegel en een gezond financieel beleid in het rjjk te streven Het bericht vati de muiterij in de haven van Brest blijkt overdreven Toen de Jeanne d Arc in zöe ging ontbraken er niet 30 man op t appèl maar een ofücious bericht omtrent bet vertrek van de Jeanne d Arc meldt dat er slecht 1 man ontbrak Toen do Jeanne d Arc in zee was ontving de gezagvoerder per draadloozo telegraaf het bevel miar Tandzjer te gaan Behalve do leannu k Arc iade Kléber naar Tandzjer vertrokken alles om da eisolien van Frankrijk tegenover Marokko klem bi te zetten Do besprekingen over de ontwapeningsquaestie in den jongstcn tjjd in de per s gevoi rd naar aanleiding van het denkbeeld door Sir Edward Grey in het Engelscbe Lagerhuis gooppeid hebben weerklank gevonden in Zwitserland In den Zwitserscben Nationalen Raad werd door dr Gobut Bom het voorstel ged ian dat do Zwitserscbe Bondsraad zicb zou aansluiten by de pogingen om op de agenda van de tweede Haagiciio vredeacünferentie de ontwapenings quaestie te plaatsen mocbt bet noodig zijn dan zou dr Gobat wensclien dat Zwitserland zelfstandig voorstellen daartoe deed Do Bondspresident Forrer antwoordde dut de Regeering van Zwitserland de quaestie ernstig zou overwegen Zwitserland beeft in zooverre belang by een ontwapening zeido president Forrer dat door do vermindering van militaire lasten bet protectionisme verminderen zal en do vrybundels denkbeelden zullen worden bevorderd Chamberlain meent nog altoos een soort voorzienigheid te kunnen spelen in Engeland En bil toont dat op zeer eigenaardige manier koninklijke loge was in het midden van de galaloge aan den top van de boefvormige kromme lijn gelegen toen nu het publiek zicb omkeerde keek het noodwendig naar deze loge En daarin zag het ziJn goeden koning Albert die dapper voor hen bü Sedan gestreden had op zyn gemak in zyn stoel liggen en klaarblijkelijk evenmin do angst van zyn ondeidanen deelendo alsof hy veilig beschut was in zjjn Japan cb pateis aan de rivier En in het oogenblik van stilzwygen dat onwillekeurig daarvan het gevolg was boorde het hem in het Duitscb tot zijne gezellin zeggen Leen me je lorgnette even Gretchen ik heb tot hiertoe nog nooit du gelegenheid gobad Zamiel in deababilló te zion Het was eene overwinning van gezond verstand en tegenwoordigheid van geest over blinde vrees en dierlyko zelfzucht Do menigte weifelde wachtte brak ait in ruwe klachten en uitroepen gevolgd door uitbundig gelach handgeklap en kreten van Hoe i hoch 1 ter cere van zjjne majesteit en ging voor het grootste gedeelte weder zitten Ondertusschen was de Baron gevolgd door den oi verstoorbaar kalmen Heer Klesiner uit zyne loge naar het tooneel geklauterd on trok by den baveloozen Zamiel hem bü dën kraag pakkende achter de schermen Wordt vmolgi