Goudsche Courant, zaterdag 9 juni 1906

Maandag 11 Jtini 1906 No 10049 45st Jaargang mimm mium I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relelo n o v De Uifg ave dezer Courant geRchiedf dagelijks met uitzondering an Zon en Fet Sil rngen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco jier I 08t 1 70 Alzonderlijke JVommers V IJ F CENTEN TeIer oii mn t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Het liclit der toekomst ÏH de Eleclrodinelamp Brandt snoenwwit geiieel rnitig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord en licht xuo men xich niet beter lenkeii kun De ELECTRODINELAMP is direct op ifder f5 sornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezicbtigen in bet VERLICHÏINÖSMAGAZIJN E AVOlDSTIiH DUBBELE BUUBT B 13 ïeltn 117 Aanbevelend M M V LOOiN Oasfittar OnnaYOlgbaar zt n thans door nienw gevonden toepassingcii onze n otiecerf aeêvnilileril f i tretleu felntuve IBogaertt Zg geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtnige zich g en imitaties voor de echte te ontvangen Geill Prpcourant met een aantal oigevraagde getnigschrilten gratit op aanvraag Boxtel B ItOGALltJ JJ Co Agent voor ÖOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg btl wlen modellen te bezicbtigen zgn Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrQgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wildo Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franeo door geheel Nederland Aanbevelend T QVTIBLINQ VoeWiV Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Wie tjker zgn ti d Eelit 1 Difcel Caeao t antni fDn tMunM P KMteld en ni toW piroefiioiiiiiigett 4oc na d l gekomen osder oex bmui dea oitvüuieit Dr UioboeUa verTMi t vf dt best maobmea in h l nldli 1 reamdt Miibklissement tu Qabr Stall1 nek I Kec len diGlW Bikel Cacao n vin kanten btissan DsM EiM Cwm n latt melk gikookt 1 eese aaRgcmaroe gazonri drank voor da lijkacb gebruik een H 2 flw l pe l i t b I t poodor Toor een kop Ohooolti Ak 1 geneeskrachtige drank ky g T l itA 1 diari bee uin nts met water a gébridkan Verkrijgbaar by d vooraanBUtt B 1 Apotbeksra en Pri i Ko Kfc jHrfMw t M öTOS i 3 OeneratIv rt g aToo £g t raar Hadw lullus Mattenkiwll imnterdam Etbreistnuit iOS Verkrogbaar iu flossolien fn ets 7S et n f I ÜB bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKER I r AD RICHTER A Co Rotterdam Te Gouda bfl C LUGEH Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 189 Gonda Druk van A BBINKHAN A Zn WERELD SIJCCES De Wereldberoemde Superior Druivent or9thoning Ex raet wordt aanbevolen tegen BovHtaaiidoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhocst Boistpijn Keelpijn Heeschheid enz HELIAN TUE is verkrijgbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk IJuilschland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz MKLIANTUE werd 9 maal met Gouden H maal met lero Medailles bekroond MhLlAS THE in üacons f 0 4O f 0 70 en t J MELIAKTUM in doezen tabletten 0 40 en t 0 70 Eeniffe fabrikanten H JM VAN SCHAIK To Koninklijke Stoomfabriek De Honingbtoem Den Haag Verkrogbaar bg Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda GRENDEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuuerkerka d IJeel A N vaB ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudtaaicr A SOHEEB Haaetreehl P W v EDE Oudeaater K vi dbe HEIJDEN te Reeuaijk P v d 8PKK MoercapeUe ü v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN Waddingmeen P A ds GROOT A o JONÜH Ou uio r J P KASTELEIN PoUhroekerdam 1 BIKKER te Benechop W llt8€nVWI VCi Laat B niet misleiden door 46 lO S roo i Het klooster SanctaPaulo AbdlJ bestaat niet iliti Slroo i imn geenerlcl waarde KËIZIGEK GEVRAAGD Tooraien van goede refereatlëo voor den verkoop van NAAIMACHINES aan particulieren Salaris naar overeenkomst op zt n minst echter f 350 alsmede provisie van den verkoop Vakkennis geene bepaalde verelschte Zü die in staat zljn een soliedqn borg te stellpn genieten de voorkeur Brieven onder No 2592 aan het Bureau van dit blad H Het groote aantal zenuwkwalen fgaandp keaUekentn van apoplszl li n BlMr rt toe trotiMiw dtsctia wetemohap augewand E nt mw d n BtonwSD tUd kwal held Dsie nneenrUae la lütgevofr Oaapodbflit Dr Bonuui Wetaacoatv U TUHutm an bernat op de v n h M ra emMMKl tos dat f ij tluor het ebmlk lonken van dm eenvondintau mg iiM l Jk UDga de huid Êm pD7 ioloniatie oatdekklnr gedaan beeft die na honderda proentemlafön tbtaa orer de gebeelewereM verbraldla en tmrijl tg Ib weteneobapMlIJke krlngan lu boaiBte hetongit nlllng wekt teveu eese weldaad blijkt te lijn voor de aaalMnn1rkWBl nlt deDdftmeD ëh TUI Oeaoodbflit ie 4ax a w l e elilkfeéioir dea door den geweaeii onolar n dervlndlng opgedaan In aeae HHaifqca n Ufk oor waMchlu v per rfsir worden ilnNrto gcaelilkfe éioircn door de baldl nBlddAUUlt li itel medeuvdeelfl Het d EegMMéewiJae wwdaa warkelljk Kdüttent n lU maakte loovcel f miaiiK dat van neu door den uitvinder geao br wan waiWe OVER ZENUV LIJDEN EN BEROERTE kara voorkomJng en aaeeilng Terechenen In DJt boekje bevat nfat alleen var het gNoC pnbint lint wei u dei ninuwere therapie en de daarmeda eelft ilwiiklHg m iur üok vlitdt men daar t ndieaanrt x RcnpeswijBe RewiM i Hl vju gfiinlfaehilfteu van honKB iiluattte geiwfi fuiid g n ondel welke P ÉéitiAre kH dr fic UI dj polyMInlek tt Parljt rut flougamont 10 SiMiflreoer me t dr priklUKerend genaeibaer aaa het t zinnigen oeillotit do Ctiarantea SanltHtirah Dr Cohn te Stetlin Droeimann ed dr rrsad arta taJöhl Dr P Foraitler ganeeiheir dIrsatBur van net hoafillaal te Agen aahelnt lk Dr Safcertni kaalaal Bain Bad Ems Doraet mad dr ganaaakeei dtrèateur der gaNano tlurapaullioha inriebtleg vaar laaaarlllriara ta ruc St Honori 334 Conaul van Aiahenhtoh msit dr te Corfu Dr Bicibaoh arraad aria da ZIrkalti iinbt it Jeohl msd dr la Waenen Dr C Büngavel te La Farrltra Eara Dd vaa dae Oaeaall Caah l d b Il de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan ailpo wier aennwgeif iel mfwr of minder nangredaan la of aan Rogetiaaaaia R iiima lill lielO lij wuarvan deke teokenw ElJn BDroaiaoha haardptjn nttBralne sohala heaf 4pi blaadandrarg groate prlkkalbaarheid D aagdbe d ttapeleoibeld HotiamaUlke aaniat an anbehagalljta aa itaiid verder alla ifekendiad tooala veriaonnhtgan durende elln plaatir da gavolgen daarvaa r tawrtehlan iaat vaartOBoer gaBeeikmndiga lieken dia door bonerte getroAa werdM aB nog UMvn aan da n oaveraioaaa kil tfrakan tware tongval noelalqt atlkkaa atlinnld dar lallfka iwalta venwakkbig aa abaage ioêl ib tt dia reedé ob igeis UL nl ude mwdalaa ala oaUbandingaaa n kmtdwataiknnr rnven aieetnaoorou vcovuuwi oi eeoaaen fcedn ganaiing af kaïlglrig nnqaar kwaal gevondea bebhi n en ten elotta zij die vi c a cev l ii rmur beroerta an daütoe radaa habbea wegeni verBibgnnelen bta ileh BanhDudend aagatiB vaaiaa vardnovlng la M baaM hiaWa Mt dulieligheld nikkannaen donker ordaa raar de oagta É akkawda 4 ander Bat wriiaaM aaMag la daoaran Ml vob a wan kriebeling la n bat alapan vaa handen an vDetaa aan al dasa diia aataMrilo vaa aiHwllJ l r ala ook aan longe mcit e Ufdenda aan bleekieuM en kraoblaieoihaHI aok an gg a oala lalfa aan Jongt Mfionen die lei met het hoofd werkm en geentelljke reaoUe wlllaa voaifcoBMn wordt driagond aangeraden livdi het boven vermalde werkje aan te sobaffen hetwelk op aaavn p hoatalaea an Aanee var ouden wordldoor Auiateraaoi door H XVnAH Heillgeweg 43 Katterdam FR vhh 8ASTRY KOf rF ApoIliek r Korte Hoolataac IVtrfirlK I OHRV A rOUTOY Ondegracht bIJ 4e aanlbnig K SL ÜP de jMif at hvgienni b niedlrtiitile Intitaon ttnIlhiK U dA WrlHam nn agha Sanaa P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEV B Et aNCIE R PL CH RUM OTTROEN ARAO BURGUNDY rerkrU0baar bif aUe gruuter o dir roorUurmia mlrtU b Dr Vi llAMiL ROOS k H4RMh N ggX Patent H Stollen ntiKkirli IniiUrttl luUUcl Hu iiuii rni teil 01 W ritiMvt Warnin g D r trott Er iHD i mteti ratmt H StoUMt irriuittn lul nleu E MAlMtino tvtrlhloêen Xachaiimungea tefetm Uu teufe keiler tMtere Bttt eeharfmi H StMmt uur mt im Jirld oder In Kklm tlmliÊiHllMtet M dnm ateer PItkil fle neieilMmdl eMfhên m S PnitUtlmi nmt ZnegnUte f mt Intmf DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PKACT18CHEDE MEEST VOLLEDIGE mödITbiTaI m zon beslist die der Firma UELUOif rilB LAÜlES JOVUNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklearde plaat TB E ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TB E BAZAAR OF CBILD REN S FASBJONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boekliandelaar Proefnumnterii Alle met koatel Boll Btjvoegêel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zUn GEKNIPTE PATHONEN met Holl verkliiring Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bi MILLY SIMONS Den Haag EEMBEFOTVANTIEE n n v T i r r£i i lil oii t IIËRK te leitoii OIT KSl MA 0i2IiN 7AH We UAVENSWAAYZONE OOHINOHSM Deze THEEËN worden aigeieferJ ill verzegelde pakjes van m hoee en een Italf en een Ned om met vermelding vou Nommer vt Pr s voorzien van nevenatsAnd Merk volgens de Wet gedeponeerd ich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende 1 a BIJL Aanbevolen Merken VAN rerweraa Tlemaii voorheen J BREBBAART Lz St Estèplie Medoc O 60 La Rose Lndon P 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc O 72 Haut Sauternes 135 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 RUdesheimer l OH Oude Roode Portwijn 1 08 Extra oude Rooüe Portwijn 1 44 Oude Witte Portwön 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter 1 17 Prijzen netto h contant DEPOT TE GODDA bij F J J BOOR VAN OSTADE Geen beter adres voor degelijk en sterk SCEOEIIWEEE dan liet Noord Urabaotscli Schoenenen Laarzeomagaz B KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACÉ en BRUIN GLACj DAMES en HEEREKSCHOEISEL C SUITS Alle reparatÜD en asngemetra werk Drucker Troelstra Hot is een merkwaardig verschil dat lus schen beide mannen bestaat Drucker biyit kalm en sober 6ók wanneer men hem in zïjn eer heeft aangetast en brengt slechts argumenten bij om zich van misleiding v rjj te pleiten Troelstra de impressionistische volkstribunn die op eJlectbojag uit is en als een acteur in alle toonaarden weet te spreken nn eens met bijtend sarcasme zijne tegenstanders om de ooren slaat dan weer in heilige verontwaardiging het goed recht der sociaaldemocraten opeischt om zich diiarna vroolgk te maken over een of meer zijner omstanders Drucker die kort en bondig en toch helder slechts zakelijk spreekt en daarom alleen bekoring wekt onder deskundigen die verbluft staan over zijne onnitpntteiyke konnis van over zijn ongeëvenaard meesterschap over dt zaak die hu bepleit Troelstra die als advocaat ook eone minder gemakkelgk verdedigbare zaak op schitterende wijze sterk maakt en zjjne tegenstanders verbaast door de kracht die h j in t nauw gedreven weet te ontwikkelen Mr Drncker is op zeldzame wijze het arbeidscontract meester Alle schryveis heoft hij gelezen alle vragen die maar zouden knnnen worden opgeworpen overwogen al wat in het buiten of binnenland te dier zake BBKïff re itwi l elremlr S8dwrtwtinlgli fen ia bet arbeidscontract door hem bestudeerd en terecht is hj de vader van het tegenwoordige ontwerp genoemd dat immers voor het grootste deel uit zijn ontwerp is geput De sociaal democraten die hebben aangemoedigd het agiteoren tegen hot eerste ontwerpLoeff waarin terecht door de arbeiders eenige niet goed te keuren bepalingen werden verworpen bleven deelnemen aan do agitatie die het betrekkelijk comité onder leiding van Tak en Spiekman noodig oordeelde ook nadat de gronden welke de agitatie tegen het eerste ontwerp rechtvaardigden zoo goed als alle waren weggeTallen Tak zou in de Kamer het agitatiecomitie vertegenwoordigen maar och arme daar kwam de goeie vader Tak van een slech e reis thuis Bg de algemeeno beraadslagingen over het arbeidscontract maakte hiJ en bitter droevige üguur Glashelder toonden Van Nispen tot Sevenaer en Drncker aan dat hg niet alleen niet het onderwerp meester was maar zelfs het ontwerp niet kende En mr Troelstra onder den Indruk van Tak e debacle verklaarde tot groote ergernis van zijne partggenooten en van het agitatiecomité dat het agiteeren tegen het in behandeling zijnde ontwerp ook te mal FEVILLETOX Het Dagboek van den Inspecteur De Toover Koningin en de twee gelieven ofschoon ietwat ontsteld door de stoornis wisten hunne zelfbeheersching te herwinnen en de voorstelling ging door in apijt van het opgenonden gegons dat den schouwburg vervulde Gedurende het rumoer waren Fedovsky en Vera kalm bljjven zitten De verschijning van den met bloed bevlekten man van onder het tooneel had ongetwijfeld hen evenzeer al het publiek verrast maar den graaf gaf iet ten minste onmiddellijk eene opheldering n de hand Zijn worstelstrijd van dien namiddag met ziJn onzichtbaren aanvaller die natuurlijk geen ander dan Bolan kon geweest zjn moest omstreeks het midden Tan het tooneel hebben plaats gehad en Bolan bad vooraf het vallnik geopend met het doel Fedovsky nadat hiJ hem verwurgd en geplunderd sou hebben daavdoor naar l BD deB te werpen on hiJ was waarschijnlgk an plan daarin na hem af te dalen om em mit a n ksuppel al t makan ea bet was zich verontschuldij ende dat hj door verbchillepde omstandigheden geen invloed op het comité en de agitatie had kunnen oefenen Op het Paasohcongres hoeft hij daarover harde noten hoeren kraken en toen reeds te kennen gegeven dat het antwoord op de vraag in welken zin omtrent den opzegging stermiin en het staangeld werd beslist tevens het antwoord zou ziJn hoedanig de sociaal democratische kamerfractie bg de eindstemming zou stemmen Als handig tacticus heeft mr Troelatra nu bg deze gelegenheid met alle kracht waarover hj kan beschikken de sociaaldemocratische opvatting verdedigd en meteen de rekening met do heeren Drucker c s die nog met een nadeelig saldo sloot willen vereffenen Het driedaagsch debat met twee groote redevoeringen van mr Troelstra is daarvan getuige De Kamer was genaderd aan de vijfde afdeeling waarbg de opzeggingstermijn on het staangeld ter sprake komen En in nauw verband met beide onderwerpen staat de werkstaking een der voornaamste strgd middelen volgens mr Troelstra nu eenmaal het eenige middel waardoor zich de vakorganisatie der arbeiders als het niet anders kan moet uiten Verschillende modilyke vragen doen zich hu de7e onderwerpen voor Vooreerst wanneer is eeno werkstaking geoorloofd wanneer niet Mr Z van den Bergh heeft hierop vooral gewezen doch mr Troelstra was van oordeel dat dit niot altijd is te zeggen en zeker niet op het oogenblik van de staking zelf In de tweede plaats wat is de juridische beti ekenis der werkstaking Men kan zeggen d it de arbeider die staakt daardoor een einde maakt aan de dienstbetrekking Aldus beschouwt mr van Nispen tot Sevenaer de werkstaking die haar definieert als gemeenschappelijke beëindiging van de dienstbetrekking met inachtneming van den opzeggingstermijn Maar men kan ook zeggen en dat is volgens mr Drucker en den Minister van Jastilie juister terwijl ho ook he stelsel van het ontwerp is dat de arbeider die staakt daarmede in den regel behoudens zeer exceptioneele gevallen niet gezegd kan worden te willen te kennen geven dat hjj de dienstbetrekking doet eindigen Doch en daar komt men weer halverwege de zoooven vermelde opvatting in den regel zal de stakende arbeider door het niet werken en het weigeren te voldoen aan de bevolen van den werkgever dozen voldoende redenen hebben gegeven om hem te mogen ontslaan zoodat het van den patroon afhangt of de staking de dienstbetrekking doet oin digen Mr Troelstra is van oordeel dat Igk onder het pnin van het fondament te verbergen De uitslag van den strijd had den bal naar den zoogenaamden sluipmoordenaar teruggekaatst Toen Fedovsky hem over zgn hoofd slingerde moest hg door dé opening van het vallnik in plaats van op het tooneel gevallen zgn en toen hg op eene diepte van vijftien voet met den grond in aanraking gekomen was had de schok hem volkomen bedwelmd Daar had hg nren gelegen zonder ontdekt te worden tot het geraas van de voorstelling hem ten deele tot bewustzijn bracht Wellicht was er eene vage heiinnering van zijn aandeel in het drama in zgn verward brein opgerezen en was hij op het vlak gekropen Juist op het oogenblik dat de loop van het stuk vereischte dat het in do hoogte sprong De pctear die zijne rol op zich genomen had was daar hij ietwat onervaren in zaken was toen hij ontdekte dat er reeds iemand op het vlak stond in de war geraakt de duisternis en de haast hadden belet de zaak te onderzoeken en op te helderen en zóó had het potsierlijk voorval plaats gehad De ellendige Bolan had reeds eene duchtige straf Toor zijne misdaden ondergaan en er bestond alle reden om te gelooven dat de Baron niot zon gedogen dat zQne kastijding daarmee afliep Toen Fedovsky d zaak op deie wijze tot dit laatste systeem in het ontwei wordt gevonden maar meent daarom jnist het niet te knnnen accepteeren Hg wil m geen geval dat de arbeider door te taken vorpliol wordt tot schadevergoeding welke de patroon op het staangeld kan verhalen Dan zoo do worksta ung niet meer mogeIgk zijn althans practisch zoo worden belemmerd dat het niet meer hel strgdmiddel der vakorganisatie is Werkstaking du i geen contractbreuk maar schorsing der dienotbetrekking Een stelsel dat intasschen mr Troelatra niet aandurft want hg stelt niet voor aldus in de wet te bepalen maar wil do moeilijkheid ondervangen door te bepalen dat do opzeggingstermijn bij eene werkstaking niet in acht genomen behoeft te worden Want en hiermee komen wi tot de darde vraag is eene werkstaking als regel mogelijk als de opzeggingstermijn bv van eene week in acht genomen moet worden Mr Troelstra oordeelt beslist van niet de hoeren van Nispen tot Sevenaer Talma en Drucker meenen even beslist van wel en staven hunne meening met een beroep op de praktijk in het binnen en buitenland en op de bestaande literatuur In igne eerste rede gaf Mr Troelstra in dci breede de ociaal democratische bezwaren tegen den opzeggingstermiju en het staafigeld te kennen doeh was weifelend ton a zien van de antwoorden welke h op fornistaande vragen zou willen geven De heeren Van Nispen tot Sevenaer Talma en Drucker gingen daarop die bezwaren weerleggen bezwaren wolke van sociaaldemocratische zijde telkens worden herhaald niettegenstaande de onhoudbaarheid ervan wordt aangetoond Zoo wordt heden nog verkondigd dat bet ontwerp het staangeld invoert terwjjl herhaaldelijk is verklaard door Mr Drucker c s dat dit onjuist is want het staangeld bestaat nu ook maar wordt door het arbeidscontract jnist binnen enge grenzen beperkt Ook dat in het baitenland de opvatting geldt dat staking contractbreuk is werd met een beroep op sociaaldemocratische auteurs aangetoond Drncker terecht verbolgen over de kleineerende wijze waarop de sociaaldemocratische pers dagelijks over het wetsontwerp zich uitlaat daarbij onjuiste voorstellingen gebruikende zelfs nadat op die onjuistheden is gewezen voegde aan zijne rede waarin hg Mr Troelstra s bezwaren had uiteen gerafeld en opgelost eene strafpredicatie aan de sociaaldemocratische pers toe In zijn tweede rede nam Mr Troelstra nn de gelegenheid waar om met zijn tegenstanders af te rekenen Indien men daarbij vooral let op de uitwendige eloqnentie der zijn eigen genoegen had opgehelderd was hg benieuwd te weten welken indruk z j op Vera had gemaakt Zi had bü Bolan s verschijning met open mond en wijd opengespalkte oogen voorover geleund het brandgeroep hal hare wangen doen klenren maar scheen haar overigens eer tot kalmte te brengen dan te verontrusten En toen Bolan eindelyk door den Baron was weggevoerd wendde zij zich met opgetrokken wenkbrauwen tot Fedovsky Het oude spreekwoord wordt nu en dan bewaarheid zeide zg die een kuil graaft voor een ander valt er zelf in Weet ge iets aangaande dien man vroeg Fedovsky kortaf Ik zon jou evengoed die vraag knnnen doen antwoordde zg Maar je behoeft haar niet te beantwoorden Ik ben op de hoogte van je ontmoeting met hem Hoe kwam je dat aan de weetP ZiJ haalde hare schouders op Ik zon knnnen zeggen dat ik zooalsr ik je straks bewees eene sterrenwichelares ben Of ik zon knnnen zeggen dat ik eene vriendin van den Baron ben Ik zou daarop antwoorden dat noch de sterren noch de Baron op de hoogte van m n zaken zgn En toch zeidü zij glimlachende 8chg en ze bekend te zün Te gaiyker tijd stond verschillende sprekers inplaats van na te gaan wat do inhoud van het debat is geweest is de overwinning zeker aan dt zïde van den volkstribunn Met bijtend sarcasme groote vroolg kheid hoog opgegeven verontwaardiging heeft hij boartelinga vooral Mr Drucker aangevallen en in eene schitterende perorati de plotselinge werkstaking verdedigd Grooten indruk hóeft deze rede gemaakt ook in de pers Het Volk jobelde bg monde van zgn kameroverzicht schrgver dat eindelijk Mr Drncker zjjn man had gevonden en eens terdege op ztjn plaats was gezet Gaf mr Troelstra echter in zijne tweede rede de oplossing der aangegeven moeilijkheden P Neen volmondig neen Bü lezing der Handelingen wanneer het verstand geheel nuchter bljjft valt aanstonds op dat de zakelijke inbond van Troelstra s tweede rede poover is Noch wanneer slaking go rechtva irdigd is noch of zy onmogelijk is wanneer er een opzeggingstermgn bestaat noch of staking beëindiging der dienstbetrekking dan wel schorsing is wordt opgelost Het is een meesterstuk wat de polemische kant betreft maar daarmede is aan alle recht voldaan Zelfs stond het reeds bij t uilspreken der rede te bezien of de wel behandelde onderwerpen met name de aangevoerde citaatvervalschingen den toets der kritiek zonden kunnen doorstaan Mr Drucker beeft den laatsten dag van antwoord gediend Al mogo mr Drucker door zijne soberheid en zgn gemis aan het soort wolsprckendlieid van Mr Troelstra naar buiten niet dien indruk hebben gemaakt wie do Handelingen opslaat moet evenals vroeger tot de overtiiging komen dat de dupliek van mr Drucker schitterend is door hare krachtige weerlegging van mr Troelstra s aanvallen Punt voor pnnt wordt nagegaan en over de geheele linie blijkt de zaakkennis en de goede trouw van den wakkeren Voorzitter der Commissie van Rapporteurs Niet mr Drucker maar ook mr Troelstra evenals vroeger Tak heeft zijn man gevonden Voor Bel Volk is voor de zooveolste maal gebleken dat de wensch is de vader der gedachte Bij de deze week plaatshebbende behandeling der artikelen zal mr Troelstra s overwinning nog wel verder in eene nedetlaag verkoeren en zal mr Drucker zijn gezag blijven handhaven liuitenlandscli Overzicbi Do heer Briason werd met 383 stemmen van de 429 gekozen tot president van do Prnnsche Kamer tot vice pretidenten werden zg op sloeg hare sortie om en maakte zich gereed om de loge te verlaten Je gaat vertrekken f vroeg de graal Zeg me waar ik je kan ontmoeten I Je deedt beter zoo ge je geene moeite gaaft me te ontmoeten klonk haar antwoird Zoo je wijs bent zul je den raad volgen welken ik je kort geleden gaf Hot zou ons beiden in gevaar brengen voegde zg er op hartetochtelökon toon bi zoo ik duidelijker sprak De eenige kans om in je zending te slagen was haar geheim en het geheim is opgeheven I Je bent eens ontkomen maar dat zal je niet voor de tweede maal gelukken Beloof me dat ge terug zult koeren Ik kan je niets beloven want ik weet niet wat je bedoelt antwoordde hg Je egt dat je m n geheim ontdekt hebt ik zeg dat ik het jouwe zal ontdekken Zö keek hem aan en scheen oen oogenblik te aarzelen Vervolgens nam haar gelaat eene koele strenge houding aan zg maakto eene buiging voor hem nam den arm van hare geleidater en ging weg Zgne eerste gedachte was haar te volgen maar hü bedacht dat bil gtmakkelgk haar adres kon vernemen on hg keerde regelrecht naar zijn hotel terng Wordt vervolgd