Goudsche Courant, donderdag 14 juni 1906

het VaticsBD maakt melding van de volgende wonderbaarlgko geschiedenis In het dorp Tittignano by Pisa droomde een klein meiKJe den laatsten tgd telkens dat het lichaam van ene heilige begraven lag onder de keoken in het hnis harer onders Eerst meende men dat het kind aan overspanning leed Op den langen danr kwam men onder den indrnk van de vasthondendheid waarmee liet meisje altyd maar weer denzellden droom vertelde en brak de vloer in de keuken op Op eenige meters diepte vond men een gaaf lyk als in slapende bonding Groote ontroering Deskundigen werden ontboden onderzitctiten het lijk en kwamen ten slotte tot du gevolgtrekking dat men hier te doen had met het stoffelijk overschot van de gelukzalige Cherardesca die omstreeks 1200 hier in de bomt heeft gewoond Hol H k wordt naar Pisa overgebracht en zal daar mot plechtige feesten worden ontvangen V Zondag was het twinlig jaar geleden dat koning Lodowijk 11 van Beieren openlijken ambtelijk krankzinnig verklaard werd en prins Lnitpold het regentschap aanvaardde De ambtelijke vaststelling geschiedde duor een commissie van vier beroemde krankzinnigendokters die op 8 Juni als hun bevinding te kennen gaven dat de Koning aan ongeneeslgke paranoia leed Rechtens had Otto da broeder van den Koning het regentschap moeten bekleeden maar hy leed aan dezelfde zielsziekte Hg werd wel volgens de grondwet na den dood van Lodewgk II koning maar voor hem bleef Lnitpold de naaste agnaat met bet regentschap belast Op 9 Juni 1886 begaven zich een staatscommissie de ministers de president van politie twee dokters en eenige verplegers naar Neuichwanstein waar koning Lodewyk II toen vertoefde om hem zyne onmondigverklaring mede Ie deelen De Koning liet de commissie in hechtenis nemen en beval baar ter dood te brengen De commissie herkreeg echter bare vrüheid en in den nacht van 12 op 13 Jnni slaagden men erin den Koning te bewogen om zich naar het kasteel Berg aan het meer van Starnberg te begeren en in zyn lot te berusten In de ochtendschemering van 13 Juni kwam het gesloten rijtuig met den Koning die door dokters on verplegers vergezeld werd op het kasteel Berg aan Dien geheelen dag was de Koning kalm s Avonds om kwart voor zevenen deed hy met dr öudden een wandeling langs het meer en op zgn verlangen bleef de verpleger die hen volgde achter Na eenigon tgd vermiste nen den Koning en den dokter Over elven vond men beider lyken ter plaatse waar nn een herinneringskapel is opgericht in het water drijven De dood had hun trekken reeds verstijfd Hoe het ongeluk zich toe heeft gedragen is tot op den dag van heden een geheim gebleven Zyn broer Otto die bovendien een nierkwaal beeft rekt half verdieriykt nog altgd zyn ellendig bestaan Ofschoon hg op handen en voeten rondkruipt is hem het besef van züne koninkiyke waardigheid bygebleven en niemand mag hem zonder den aan een koning verschnldigden eerbied naderen De regent prins Lnitpold zyn oom is in Maart 85 jaar geworden De vermoedeiyke troonopvolger is diens oudste zoon prins Lodcwyk die behalve do voor etn vorstelyken telg onvermgdeiyke militaire titels ook den graad van doctor in de staathuishondkundo bezit Prins Lodewgk is 60 jaar getrouwd met Maria Theresia van OostenrgkÊste en sedert 1901 al grootvader van een kleinzoon Verspreide BerichteiJ Fbankuijk De gemeenteraad van Parys zal zich bezig houden met de meer en meer tocnemé ide onveiligheid in s ommig6 wüken door de z g apachen Voorgesteld zal worden een korps nachtwakers in te stollen DurrscHi jLKD Het Pruisische Heerenbnis begint Vrydng de algemceno beraadslagingen over de wet op het Volksonderwys Heden zal het 20 jaar geleden zgn dat koning Lodewyk II van Beieren den dood in de golven van het Sternberger Meer vond en Zondag is het 20 jaar dat prins Leopold van Beieren het regentschap en het opperbevelhebberschap overnam voor den geestoskranken koning Otto Van een viering vun dit treurig jnbilè kan natauriyk geen sprake zOn ËXOELUID Bü de beraadslagingen over de begrooting van buitenliindsche zaken op 25 of 26 dezer znllen ook de door den Belgischen koning in den Congoetaat ingevoerde hervormingen besproken worden De koning heeft doen weten dat hy den Doitschen journalisten die de volgende week en beio k aan Engeland inllen brengen I een feestmaal zal aanbieden in bet kasteel Windsor De heer en mevronw Longworth Eoosevclt vertoeven thans in Engeland Zwitserland De wet np de levensmiddelen is bg referendum met rond 238 000 stemmen voor en 145 000 fteraracn tegen aangenomen De krankzinnige vluchteling Ilnicky die ruim een jii tr geleden den aanslag pleegde op di n Ko ssischen gezant te Bern is eergiater weder gcv il en naar het gesticht ternggevoerd Tl IBIJK H0NaARiJB De ondcrli indelingen over den Ansgleicb tusschen Ooslcurgk en Hongarye zyn weer begonnen In de eerstvolgende weken bereiden de soc democraten in VVeenen wegens het slopende biyven van de kiesrechthervormingen een algemeene staking van drie dagen voor Italië De toestand te Trapani biyft ernstig er is een torpodoboot aangekomen die gedreigd heeft de stad e zullen beschieten indien do bevolking zich niet kalm houdt Rusland Hall Juni zullen te Sebastopol voor den krygsraad terecht staan 363 muiters van de Zwarte Zoevloot De czaar en zjn familie gaan den zomer in de Krim doorbrengen Amerika Het congres der Unie hoeft het voorstel tot hot verleenen van 2600C dollars reisgeld aan president Roosevelt verworpen Hoe ver Is bel hier vandaan Een onlangs voorgekomen geval te Schiebroek is vrg boiaiigrgk Daar het zoo dicht in de buuit gebeurd is achten wg het van belang het te pnblioeeren Hier is het Mejuffrouw J Roodenborg wonende te Schiebroek meldt ons Het is thans reeds ongeveer zes jaren dat ik zonder ophouden gekweld werd door een onophoodelgke pyn in den rug als gevolg eener ongesteldheid dor nieren Ik was buitengewoon vermoeid wanneer ik s morgens opstond en myn slaap was gewoonlgk onrustig menigmaal kreeg ik plotseling benauwdheden en moest dan transpireeren De urine was onnalunrlgk van kleur en kwam met een sterk branderig gevoel öedureude den laalsten tyd had ik alles moeten neerleggen en de minste huishondelgke bezigheid was my onmogelgk geworden Op aanraden van een mgner kennissen wenschte ik mgzelf eens te behandelen met ï oster s Rugpyu Nieren Pillen en ik moet U eeriyk zeggen dat het resultaat schitterend was Reeds na enkele dagen gevoelde ik een groote verlichting en twee weken later kon ik niet meer het minste van de vroegere kenteekenen mgner ziekte waarnemen Ik had niet gedacht dat er een geneesmiddel bestond dat een oud mensch van twee en zeventig jaar in zoo n korten tyd kon opknappen Ik ondergetoekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgzo die ü goeddunkt De bovenstaande onrechte eenvoudige geluigenis bewgst dat wanneer de nieren aangetast zyn de rug zwak wordt de pgn komt voort nit de nieren die in het onderste gedeelte van den mg geplaatst zyn Pleisters en zalven kunnen deze pgn niet verhelpen danr ze de nieren welke de smart veroorzaken uiet bereiken Verzeker U dat men U de échte Foster s Rugpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw Roodenburg gehad heeft Zg zyn te verkrggen hg de Heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4 F 1 75 voor één of l 10 voor zes doozen Slanken uit SclioonliOTen LII Ik ben een leeuw van eed len bloed Met forschen klauw het hart vol moed Ik duld geen ander naast noch boven mg k Tracht steeds te worden d eerste in de ry En knap is hg die op do straat of in den raad Mg in een hoek dringt of ter neder êlaat Ik laat mgi tanden en mgn klauwen zien Ën als het ihoet dan bgt ik bovendien Baf boel baf boef En byt nog bovendien Zoo ben ik als men my weerstaat Op wqrkplaata veerpont of den raad Maar landers ben ik een geschikte vent Kon huü uit teerktaam vroolgk en content Al zeg ik t zelf k ben nedrig en tevr e En steek als t moet den neut elft in de plee Wie deed het v6ór wie zal het na mg doen En voegen met zyn Wethondersfatsoen f Fatsoen fatsoen f Dat lap ik aan myn schoen t Jm Lucwu Je bent toch een kraan van een kerel Jan die op zgn tyd van zich af weet te slaan Wat ze willen jon onder cnrateele van een architect stellen P Wat beeft de raad daarmee noodig zoolang bet Dagelgksch Bestuur er niet om vraagt P En zou jg de boel niet af kunnen wei dan neem je een onderbaasje in dienst een die je zoo nu en dan eens knnt raadplegen entre nous en dan kom jg in den raad of bg B en W en geeft deskundig advies Ik heb je begrepen vriend Dan ben jg tegenover je collega s weer de man en slaat ze allemaal tegen den grond Maar krgg je een architect die dient B en W en raad van advies en dan gaat Jan er onder Dan mag je nog wel toezicht houden op het werkvolk en zoo maar dan is voor jou de jus er af ik begrgp dat Die raadgevingen bg scholenbouw wel je hebt immers een oud plan in portefeuille en misschien kan het nog wel mot een lokaal minder dat is maar lak En dat Schreudor buiten stemming bleef by het onbewoonbaar verklaren van eon paar woningen wat voor een kuur was dat nou van hem Voorlichting f Wel je hondt de lui maar voor hoe het Lekkerkerk vergaan is Op het beroep van de gezondheidscommissie te Schoonhoven zgn met vernietiging van een besluit van den raad der gemeente Lekkerkerk alsnog door Gedep Staten van ZuidHolland onbewoonbaar verklaard zes woningen in de gemernto Lekkerkerk waaromtrent door den burgemeester van Lekkerkerk als vertegenwoordiger van den raad ter openbare vergadering van üed Staten geredeiyk werd toegegeven dat zg in een meer dan verwaarloosden toestand verkeeren en ook al werden zg beter onderhouden nog niet zonden voldoen aan de eischen aan een bewoonbaar gebouw te stellen laat staan aan de eischen der bouwverordening der gemeente Lekkerkerk Gedep Stalen overwogen hierbg voorts dat de door den raad gebezigde overweging als zonde de oubewoonbaarverklaring niet uitgesproken moeten worden aangezien het voor deze bewoners zeer moeiiyk en waarschyniyk onmogelgk zal blgken andere woningen te bekomen niet ter zake dienende is en althans nimmer tot nietonbewoonbaarverklaring kan leiden waar zulk een beslissing alloen gebaseerd raag zyn op overwegingen aangaande den toestand der betrekkeiyke woningen zelve geiyk eene beschouwing van art 18 der Woningwet doet zien En dan zeg je maar Wie zich an een ander spiegelt doet het ep een zachte manier Die Schreuder krggt meer rare kuren heb je niet gemerkt Jan P Hoe vond je nou dat woord proktarüri in zgn mond P Zou je niet zeggen dat zijn reizen en trekken hem in verkeerd gezelschap brengt Of was de uitdrukking van jou zelf P Ik kan het uit het verslag niet zoo juist opmaken om dat het geen stenografisch is Jongen pas toch op je woorden Uit het woord bedeeling is reeds zooveel kwaads voortgevloeid jo moet ook wat op de kinderen letten vooral de kinderen der byzondere school Als die eens gingen praten over öourgeoieie en proletariaat I Maar verbeeld je nu dat met kermis of als er kermiswagens bier op t Veer staan dat de kinderen dier menschen ook mee mogen spelen Of kan Schreuder dat niet met een handigheidje coupeeren P Dat zgn immers in zgn Woordenboek paraaiei n P En die mag men desnoods verdelgen eehte parasieten dan bedoel ik En om op myn chapitre terug te komen Jan wat was die burgemeester pikant met zgn artikelen 91 126 179 en 180 der Gemeentewet Kgk daar had hg jon en Piet allebei weer onder den duim jelui de dienaars verplitht om Itij ie etaan Hè hoe scherp snydend moet je dat in de ooren geklonken hebben Je leek wel ondermeesters van hg stand En dan al die gevallen opsommen waarin oorlichting gewenschl kan zgn bg hinderwet Com van Fabricage Bestekken het was vittery op je werk Jan Maar wal heb jo teruggeslagen I Ik stond er beduusd van zooveel kracht als er zit in de uitdrukking Dat te gaat zoo maar niet ik laat my op die manier niet neerslaan I Ik had je dan wel eens willen zien vriend In je volle lengte opgericht het hoofd in den nek met vlammend oog op en neer loopend net een leeuw uit Artis En zitten daar twee van je jongste trawanten in dat complot van 7 P Opgezet omgepraat moet je denken en in een onbekookt oogenblik den naam gezet Maar dat is niets vriend Jg krggt de joggies weer wel op je zy Van Willenswaard durfde al niet meer in je byzyn Zonder zgn veranderde zienswgze tegenover zgn medeonderteekenaren ook maar met èén woord te motiveeren stemt hg tegen zgn eigen voorstel Dat is nog eens een man waar je op bonwen kan I En Piet Sonsbeek ook ondertekenaar was afwezig Daardoor staakten de stemmen Maar in do volgende vergadering is Piet present en zal wel net doen als zijn kollega Willenswaard Maak je maar niet ongerust dat er vóór 1 Jan 1907 een architect of zoo iets komt In dien tjjd krygt waanchgniyk de acbolen bonw zgn beslag en je brengt met colleg Piet die zaak best in orde i f J 26 Februari iB de raad in beroep bg Gedeputeerden en DU bgna 4 maanden later nog iets dat op een beslissing Igkt Wordt je in het ongeluk gesteld ie gaat een maand later in hooger beroep Word de school i dien tgd gesTo ten des te beter dan zal wel zachtjes aan de boel verloopen de winter nadert en van bonwcn 13 dit jaar weer geen sprake Ik zeg maar je moet do wet maar wetente hanteeren Het gaat zoo goed zon Bram zeggen Veel succes op je verder streven om de belangen van het oponbaar onderwgs te behartigen wordt je loegewenschl door vriend JAN BAZUIN BINNENLAND STATEN GENERAAL T IW K K U B H M n K H Vergadering van Dinsdag 12 Juni i Arbeidscontract Voortgezet wordl het debat over arliktl 1639t betrekkelgk verschuldigde sci iiieloosstelling bg contractbreuk i De minister iVan Justitie wgzigt het artikel in dien zin dat bg werkstaking de patroon by uitsluiting de arbeider aanspraak kunnen doËn gelden op schadevergoeding ook al vinden zy resp in staking of uitsluiiiaggeen reden om de dienstbetrekking te verbrekeo Het amendement Troelstra is onaansemelgk Alle ongeoorloofde werkstakiugeii en ook uitsluitingen worden er door gerechtvaardigd Noch in de wet nech in de praktjjk ia thans recht wat de afgevaardigde wil Het staangeld bewgst zulks Het amendement Limburg gaat van een i onjuiste gedachte uit De wetgever meet zich onthouden waar een onderwerp voor hem nog niet ryp is maar mag zyn taak den rechter niet opdragen De Regeeringsartikelon belemmeren da staking niet In andere landen bestaan dezelfde bepalingen toch komt de staking daar voor Trouwens de rechter kan reeds rekening houden met verzachtende omstandigheden krachtens artikel 1639q De Voorzitter doolde mede dat de hoeren de Klerk c s hun amendement hebben in getrokken en vervangen door een ander dat verlinnd hondt mot do Bo OBrtlIgiw ziging doch overigens op hetzelfde neerkomt Do heer Troelstra biyft zyn amendement de eenige oplossing in zake de werkstaking achten Spreker meent dat een definitie van werkstaking en uitsluiting niet gegeven behoeft te worden Wat daaronder te verstaan is staat vast Spreker wees voorts op de tegenspraak in het stelsel der Regeering dat de werkstaking niet noemt maar haar toch aao wettelgke handen legt door den opzegging termyn Spreker bestrydt het amendement Limburg omdat de rechter niet kan oordeeleu over al de verschillende economische belangen die zich bg een staking voordoen zuomede het amendement de Klerk dat wel de economische werkstaking van het artikel il aitsluiten maar niet aangeeft of de solidariteitsstaking er onder valt of niet Valt zg er niet onder dan keurt spr het amendement sterk af valt zy er wèl onder dan biyven niet veel stakingen onder het artikel De politieke staking is een mas sastaking waarbg met schadevergoeding toch geen rekening zal kannen worden gehouden Regeling van werkzaamheden Besloten werd a s Vrydag om 10 onr eenige kleine wetsontwerpen in de afdeelingen te onderzoeken Om 11 uur zal op dien dag het eerst in openbare behandeling worden genomen het wetsontwerp met betrekking tot de bedgking van den Bathpolder Arbeidscontract De beraadslaging werd voortgezet door den heer van Idsinga die alle amendementen bestrgdt omdat ly tan onrechte een gunstig rechtsgevolg willen vastknoopen aan een daad staking en nitsluiting die niet is gead te praten De heer Limburg verdedigt nader ijjn amendement maar wgzigt het in diea ft dat de rechter niet slechts hg werkstaking of nitsluiting maar in het algemeen bevoegd zal zgn de vordering tot achadeloossteUing geheel of gedeelteiyk te ontzeggen De heer de Klerk nader zgn amendement verdedigende betoogt dat het wil tegengaan de staak maarraak metbodo maar anderzgds het recht van staken aan de arbeiden niet wil ontnamen Nadat de heer van Nispen meer in het bj zonder het amendement de Klerk had bestreden op grond dat het wèl de politieke staking onder het artikel wil houden maar overigens even vèr gaat als het amendementTroelstra bestrydt de heer Lohman het amen dementLimburg in zgn gewgzigden vorm omdat het Ignrecht ingaat tegen een vroeger in de wet neergelegd beginsel waarby in geval van onrechtmatige beëindiging van het contract de schadevergoeding op een zeker bedrag is gefixeerd Bg dit betoog sluit de heer Talma zich aan Na uitvoerige replieken verklaart de heer Drucker dat Commissie van Rapporteurs eenparig ontraadt de amendementen + an do hoeren Troelstra en de Klerk c s Omtrent het amendemenl Liinburg is de commissie verdeeld Alle leden behalve spreker waren legen dit amendement De heor Drucker ziet or echter een middenweg in en daarom is hy er vóór t Amendement Troelstra wordt verworpen met 65 tegen 10 stemmen t amendementde Klerk met 64 tegen 10 stemmen t amen dementLimburg met 51 tegen 24 stemmen Het artikel wordt daarna aangenomen met 62 tegen 9 stemmen Morgen 11 uur voortzetting Internationale tentoonstelling te s Gravonhage By de opening van de Hollandsche afdeeling van de internationale lentoonslelling te Milaan heeft de heer Scholton uit Groningen de Nederlandsche commissaris generaal voor die tentoonstelling meegedeeld dat de Nederlandsche Regeoring besloten heeft tot het organiseeren van een te s Gravenhage to houden internationale tentoonstelling op het gebied van scheepvaart visscherg koloniën kunstngverheid en schoone kunsten ter gelegenheid van de opening van het Vredespaleis Gemeng de Berichten Donderdag a a zal een gezelschap van ongeveer 450 personen uit Roubaix een bezoek aan Walcheren brengen De reizigers zullen te 8 ure s morgens met een extratrein te Neuzen arriveeren en met een expresbüot van den prov stoombootdionst naar Vlissingen oversteken om des namiddags met dezelfde reisgelegenheid terug te keeren Te Dinxperio hebben do rgksambtenaren der belastingou aangeboodea eene automobiel een waarde van 9 4 10 duizend golden vertegenwoordigende en toebehoorende aan een baron te Cleef die daarin met zgne echtgenoote en een chauffeur reed Zy kwamen van Bocholl en reden in de richting van Anholt en passeerden hot Hollandsche grenskantoor zonder d r aangifte te doen dat ze op Hollandsch gebied kwamen Na een borgtocht van f 5000 te hebben gestort werd de autohiobiel later teruggehaald Uit Nieuwenhoorn wordt van 11 Juni Naar aanleiding van den gepluegden diefstal op Pinkstermaandag by den ouden R de Heer aan de Vlotbrug alhier kwani gistorochlend het gerecht nit Rotterdam teneinde een onderzoek in loco in te stellen O m werd ook huiszoeking by een verdachte gedaan doch tot eeoig resultaat kwam men niel N R Cl Het Arbeiders Weekblad VoorWaarts meldt Op initiatief van eenige gemeentewerklieden in den Haag is er een plan onlworpen voor woningbouw Er is n l een plan om met gemeentesteun een 600 tnI arbeiderswoningen te bouwen die zoowel uit hygiënisch als financieel oogpunt aan de eisch des lyds on de behoeften der arbeiders znllen voldoen De toekeningen zgn welwillend en kosteloos ontworpen door den heer Liefland Een gedeelte dezer gebouwen znllen worden Tuin tadwoningen dit zyn geheel vrge huisjes bevattende tezamen vgf kamers omgeven door een tuin en voorzien van alle naar de eischen des tgds ingerichte gemakken De overige woningen zyn benedenhuizen en eerste etagewoningen allen geheel vry met door bovenhnizen vrga opgangen bevattende te zamen vier kamers met badkamer alles op de meest practische wgze ingericht De hunrpryzen znllen bovendien niet stygen boven de gewone huurprgzen van een behoorlgke werkmanswoning De minifflumprgs der tuinstadswoningen zal pi m I 3 per week zyn terwgl de hunrpryzen der andere woningen ongeveer f 2 20 is Oemeentewerklieden genieten voorloopig de voorkeur en kunnen zich reeds bg den secretaris der Gaswerkersvereeniging als huurder opgeven Mocht het blgken dat onder de gemeentewerklieden niet voldoende huurders zgn dan wordt ook de gelegenheid voor anderen opengesteld Op a n der laatate dagen van da voor laatste week is aan een Hagenaar reizende van Rotterdam naar zgn woonplaats in een coupé Ie kl der H IJ S M het volgende avontuur overkomen Zich eenige oogenblikken in een W C verwöderd hebbende zag hg zich plotseling den terugweg afgesneden Het deurtje wilde niet open er was geen verwikken noch bewegen aan Hevig gestommel en gebons op de deur doet den conducteur loesnellen Maar ook met vereende krachten gaat de deur niet open Meer en meer nadert men het station Den Haag De slagen rukken horten stoeten worden verdubbeld verdriedubbeld medepassagiers komen te hulp niets helpt De trein rolt het station binnen hondt stil de conducteur git naar den chef rapporteert hem zgn onvrywillige gevangene De chef ziet het ernstige van het geval in let op do onverkwikkeiyke positie van den Haagschen reiziger geeft zich ook rekenschap van zgn verantwoordeiyktin plicht om den trein op tgd te laten vertrekken De plicht overwint het medeiyden Het oogenblik van vertrek is gekomen de bel luidt de trein zet zich met den Hagenaar in de W C in beweging naar Leiden Nn begint het gestamp en gebeuk eerst goed men nadert de Laan van Nieuw O Indië de reiziger dreigt aan de noodbel te trekken als men hem er niet uitlaat De conducteur rapporteert het geval aan den hoofdconducteur Deze weigert en laat den reiziger zeggen dat hg niet aan de noodbel mag trekken Dit is olie in hel vour De reiziger kan het niet ianfeor harder hg wil en hy zal er uit trekt aan den noodbel de trein staot stil Hot personeel snelt toe hoort de alarmkreten van den benauwden reiziger maar is niet in staat hem te verlossen Dan maar weer voort voort machinist En zoo wordt de reis voortgezet tot liet eerstvolgend station waar men eindeiyk op hel denkbeeld komt een treinsmid te halen Als men dit in Den Haag had gedaan zouden den reiziger heel wat onaangename oogenblikken zgn bespaard N Ct Door den schoolarts te Hanan is verslag uitgebracht over het jaar 1905 06 Hg heeft in dat jaar 670 kinderen onderzocht die voor t eerst op school kw iraen Hg vond 17 gevallen van abnoralen toestand bg de oogon 16 by de ooren 25 bg de spreekorganen 55 leden aan ziekte in neus keel of mond 4 hadden een rnggegraat verkromming 4 een breuk 44 leden aan zenuwstoring 161 ann bloedarmoede kliorziekte enz on meer dan de helft had slechte tanden Het onderzoek weid door de onderwgzers of onderwgzeressen bggewoond zoodat zü omtrent hun tookomslige leerlingen allerlei byzonderheden vernomen die hun van nut kondon zgn voor de behandeling van de kimloron op school Men meldt uit Haarlem ann de N R 0 Men zal zich herinneren dat vóór eenige maanden door een oud Oost lndiscli militair een moordaanslag werd gepleegd op Dryntje Ypma hnisvronw Floer De rechtbank beeft nu gister dit echtpaar ontzet uit de ouderlgke macht wegens onzedelgken levenswandel en de Ainderen toevertrouwd aan hel bestuur van een gesticht De Pr Gr Ct schryft Er is hier eergistcr voor t eerst sedert vrö langen tyd een nieuw geval van pokken geconstateerd hg den vleeschhouwor M Blok op do NieoWstad Hel is gelukkig een zeer licht geval en de toestand van den patient is in elk opzicht bevredigend Ten bewyze dat het een zeer licht geval is diene dat de man slechts zeer weinige pokken beeft Hg is in de barak opgenomen zgne huisgenooten zgn in do observ itieinrichting op Munnekeholm ondergebracht Aanteekening verdient dat de man zelf zich niet zgne huisgenooten zich wel hebben laten inenten Sta dsnieuws GOUDA 13 Juni 1906 VERGADERINGVAN denGEMEENTERAAD op Vrydag 15 Juni 1906 des namiddags half twee uur Aan de orde 1 De benoeming van a twee leden van het stembureau voor de verkiezing van een lid van den Gemeenteraad voor het eerste kiesdistrict b een lid van de Coraraissio belast met het doen van voorstellen in zake den afvoer van vuil in de bnitenwgken c eene regentes van de beide Gasthuizen d een onderwgzer aan de school voor gewoon lager onde rwys No 3 Ing St No 51 e een assislent leeraar in het bouwkundig teekenen aan de Ambachtsavondschool Ing St No 58 2 De rekeningen over 1905 van a de Volksgaarkeuken b het Hoffman s gesticht 3Het voorstel tot oninbaarverklaring van eenige aanslagen in de plaatselgke directe belasling noar het inkomen dienst 1906 Ing St Nu 49 Hel voorstel tot wyziging dergemeentcbegrooting voor 1906 Ing St No 54 Het voorstel als boven Ing St No 55 Hel voorstel in zake de markten voorvee en paarden log St No 47 Het voor tet tot verhuur van gerioleerden grond aan de Bobaarsteeg Ing StNo 50 Het ontwerp eener verordening tot wgziging der Bouw on Woningverordeniug De voorstellen van den heer Vergeer en van de heeren Dorcksen en Donker tot wgziging der verordening op de heffing eener plaatselgke directe belasting naar hel inkomen rael het daarover door Burgemeester en Wethouders uitgebrachte advies Ing St No 42 Naar wy vernemen znllen bg het orgelconcert a s Dinsdag 19 Juni de dames Ida Kooiman sopraan en A de Groot viool beide uit Rotterdam hare medewerking ver leencn Het programma zal bevatten aria s van Handel waarvan één met vioolbegeleiding het zoo schoone Agnus Dei van Mozart benevens een viool sonate g raoll van Handel het andante uil Mendelssohn s vioolconcert en het Benedictus van Mackensie terwijl de nummers voor orgel bestaan o a uit Fantasia van Bach Sonale No 3 A dur van Mendelssohn Fuga over de naam Bacli van Küb Schumann een Verset do T rocession van Dubois en een Religieuse raaint van Gnilmant over een thema van Uündel Ziedaar een uitgelezen programma dat zooveel schoons bevat en zooveel te genieten zal geven dat wg niet twglelBn of een tnlrgke schare zal Dinsdagavond hol kerkgebouw vullen Wij hopen dat de heer Spaanderman die zooveel moeite doet om de orgolconcerlon steeds beter en schoener te krggen die moeite beloont ziet door een lalrgk gehoor Heden promoveerde te Leiden tol doctor in do Nederlands r ho letteren de heer J L Waleh leoraar nan de rgks li burgerschool alhier met een acadeinisdi proefschrift getiteld Do v irianten van Vondels Pain raedes NimiWERKEBK A D IJssKL Gisler morgen was het 7 jarig zoontje van A do V achter hut hnis varende met oen daar liggende sohonw Hoewel gewanrsehnwd was dal zoo pioltig dat hg niet van ophouden wist Hunsklaps verliest hg zgn evenwicht en komt in de moddor sluüt torociit Gelukkig bevond zich dicht bg zekere A G bezig met wasschen Deze Imd den pions in het water gehoord Zg school toe en met moeite werd hy naar huis gehniclit waar hg behalve een schoon pak kleeren nog iets anders op den koop toe kreeg BËïïËrVAjTEOTTEEDAM VRIJDAG 13 APRIL L K H K StaateUentnqrn PoBTOOAL Üblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RcsLAND Iwang Dombr übligallen 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Üeconsulideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24i Hypotlieeh BankenPandb idem idem 4 911 Pandb Rotterd llypb 4 101 Pandb Rotlerd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb i lOO Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtscho Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid HolK Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwfijUeningeii Italië Obllg Zdid Italiaansclie Spw Mg A 367 Diversen Mg tot Eijil Laan van Meerdervoort 1902 89 Premiileeninqen bisLaiK Loten Stad Antwerpen 1887 VI 102 35 Scheepvaart Maatechdppijen Aand Holland Gull Slv Mg MAf TELS Coslumes klDdermaDtels Blousen J APONSTOFFEN on ROK K EN van de goedkoopste lot do beste soorten zgn tot do coiicurreerenile pryzen in groote voorraad voorhandenAanbevelend f4 rr s Ml jfy J VJ J fyV Ti Vrede Tentoonstelling Naar wy vernemen is in de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur der internulionale Voreoniging Vredelenloonstelling aan hel lid den heer 1 E Scholten industrieel lid van de Ie Kamer der Staten Generaal de opdracht verstrekt in de Augustus vergadering van hol Algemeen Bestuur een voorstel te doen over de samenstelling van het uitvoerend Tentoonstellingscomité ten behoeve van de te houden Wereld Vrede Tentoonstelling die do Vereenigingby gelegonhQid van de inwgding van het Vredespaleis wil houden De heer J E Schollen heeft deze opdracht welwillend aanvaard Te Breda is eene afdeeling opgericht van do Veteeniging Vrode tenloonstclling APVEIiTENTIi Firma C LOÏÏEENS Liinge Tiendeweg GOUDA WIJKIIA i KL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze llordcaiix Viii de Siaiiio § DE nOEDKOOPSTE DE JMEEST PKACT180HE DE MEEST VOLLE DIOE llODKBI iri i1ï ¥ zijn beslist die der Firma HELIIOn TIIK LAIHHS JOVUJIAL mot minstens drie gratis geknipte jiatroneii en een gekteuide plaat TUK ILL UUKSaMAKKIt met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAU OV CUILU UBS S fASniONH Kiuderniodos met vele gratis geknipte patronen VRAAOT ütv HvekhandeUwr ProetnniiimefH Alle flirt kOHtel iioU JiIJvoeyttel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONKN met Holl verklaring fr p p tcgon vooruitbetaling van f 0 50 verkrggbaar by MILLY SIMONS Den Hang en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUI8 uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpannen de kro u Verkrggbaar to Gouda by R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DB JONG A DROST ta Woerden by N DE KRÜIJFF