Goudsche Courant, dinsdag 19 juni 1906

IVo 10050 Dinsdag 10 Juni 1000 45ste Jaargang mmm courmt l ieuws eni A dvertenttehlad roor Gouda en Omstreken Tel rMa We Ut ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a i Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd fclrtoi n Sa 89 Dq Uitgave lezcr Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Fce8t4lagen De prijs i ei dri maanden is 1 26 franco per jiost L70 Aizondcrlijke Hommers V IJ F CENTEN BLIKSLAGERS CETHAACiO mits bekwaam in haisb art goed loon Vast werk bg HORN en BOOM Prinaengracbt 31H Amsterdam OEVRAAOD zoo spoedig mogelgk eene nette DIENSTBODE P 6 T g g T loon f 10 per maand Adres lierroaw D KOEK Keizerstraat G7 Sebeveningeo Mevronw VAN MEÜRS Jaliana van Stolberglaan 37 Den Haag VRAAQT met 1 Aag een nette DIENSTBODE 1 Meid alleen zelfst knnnende koken en werken Loon f 130 Waschgeld t 20 TE m OF TE EÜÜS HEÏ Kaaspakkis der firma C KBKKHOK Co Vroawesteeg H 189 alhier te bevragen aldaar Cogoac Vieux f 1 60 per Liter f 1 26 per Flesch zeer g ewilde kwaliteit Aanbevelend FirmaHorman Zoon Boezelaars NIEUWE ZENDING EëU enUdformscliorten ONTVANGEN IN n De Nieuwe Winkel Harbt A 60 Fantasie Dtenstboden eo Klnderschorten in raime kenie Aanbevelend G A B BANTZINGER verkrijgbaar in llesscben SO ets 7K et en t t sa bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AUKBR I V AD RICHTER A Co Rotterdam Te Gouda bj C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 189 Il Ik AppiMuu Tu 0 H imr k e Hlla BMtlt Mr l4 ltbiiW i 0i MiluS op nuin an IklicMiBMfk irtirHknr kr Nmtm WMMI n to kMmfrt I nrM Mu w fiMvvat Oittt fer V Sw4Nr uns Ooada Dnik ran A BBINXMAN A Zn riUVa Hu kM nmrJiMhlylMH k nUkdykm yoMmldtal torn Hnna Vrljsinnige Kiesvereeniging j Gouda Goedgekeurd by Kon Besluit van 30 Juni 1397 Staatsblad No 169i Voor de verkiezing in District I op WOENSDAG 20 JUMa 8 wordt den Kiezers met den meesten aandrang aanbevolen de Hoer H KNUTTEL C VAN VEEN Az Penningmeester H A C BRINKMAN J VERGEER O A VAN DER WANT J VAN DER JAGT flet Bestuur Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Voorzitter F HERMAN Fz Vice C 1 C HOOGENDIJK Ie Secretaris H E VAN DER ROER 2e Secretaris Het Stembureau is geopend van 8 uur tot 5 uur I Wegens ültiredlng van den lieer F BAOLNA W uil de Firma GROOTE III T V E It li O P IN HET Manufacturen Mantel Tapijt en Beddenmagasiijn Alle artikelen worden aan uitorst lage prijzen uitverkocht BAHLMANN é Cie Gouda XIJden den Uitverkoop worden geen Goederen op tleht ge onden Delftsche SLAOLiltt neatrijding van Bloedarmoede Bleekzuoht Malaria Rinnenkoorsi Algemeene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Öebrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ f dragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaande fabrieksmerk Ben lette daarop Zij rijn overal verkrijgbaar a f 0 78 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel k f 0 75 Chemlaobe Fabriek van H NANMNO den Haag rraagt overal If Ayjf ISO S MIWITSTAAL A f J B p literfieseh Fer Uterflesch f 0 70 WESSANEN LAANj Wormerveer OPGERICHT ir S HOMINHLIJKR FABIIIKHK V Voedert uw Vee met do nulvere murwe merk Ster en W Ki altmuntende door hoog eiwit en vetgehalteen grootste voedingswaarde Mere D ploma Partje 1900 Degen Gouden Uedatllea WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DiuivenUtrsthoning Extract wordt aanbavolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpiju Heeschheid enz MBLIAXTUB is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Franlnjt Duüêchland Engeland Amtrika Ntd Indii Oranje Rivier Kolonie Vranavaal te IHBLIASTHB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTHK in flacons t 0 40 t 0 70 en I 1 UELIANXUS in doozen tabletten f 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De HontngUoem Den Haag Verkrögbaar bg Firm WOLFl Co Westhaven 198 ouda GRENUEL Qouda E U VAN MILD Veemtal B 120 ffoudo A BOÜMAN i oorrfreMl PINKSE Nieuwerkerka dlJeel k N v n ZB8SEN Scimmhomn B v WIJK Oudmaier A 8ÜBEGK Haattredil P W v EDE Oudmater K viii dik HEI IDEN te Reeumji P v d 8PKK MotrtapeUe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARK VAN DBB üiim H Waddingeneen P A ui GROOT A D JONGH Wewoto J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER t Benieliop WAAHSCBUWIWe Laat U niet misleiden door 6d 8 roop Het klooster aanetaPa Uo Abdij bestaat niet duit Stroop van geenerlel waarde Openbare Yerkooping TB GOIjDA op MAANDAG 18 JüNI 1906 des voormiddags elf uren in de Sociëteit VREDEBE8T aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Dlolaris J KOEU ÊX v i No 1 Een goed onderhoaden HUIS en ERF met MOESTUIN in de Eerste ol Bleekerskade aan de Karnemelksloot te Gouda wiJk B No 359 Kadaster Sectie A Nos 3685 en 3686 groot 9 Aren 67 Centiaren Verhuurd by de week voor I 3 60 No 2 Een goed onderbonden HUIS en ERF met TUIN daarachter en daarnaast in de Boomgaardslraat te Gouda vrgk RR No 45 Kadaster Sectie A No 3181 groot 1 Are 35 Centiaren Verhuurd bij de week voor 1 1 80 No 3 Een Huis en Erf in de Vlamingstraal te Gouda wijk O No 374 Kadaster Sectie D No 1336 groot 33 Centiaren En No 4 Ee HUIS en ERF aan de Bagijneiikadu te Gouda wiJk R No 502 Kadaster Sectie A No 2762 groot 148 Centiaren Verhuurd bö de week voor 1 1 10 Te aanvaarden bü de betaling der kooppenningen De perceelen zijn tè bezichtigen de laatste drie werkdagen vi 6r den dag der veiling van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uren oO op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notilris KOEMAN voornoemd Firma C LOïïEElfS Lange Tiendeweg GOUDA WIJiMiAiVDKL VRAAGT PRIJSCOURANT van onzo Bordeaux Viu de Stamos Het licht der toekomst is de Eleclrodinelainp Brandt sneeuwwit gelieel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord een licht Tioo en zieh niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op der gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in het VERLICHTINGSMAGAZIJN DE AVOMDSITEH DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Aanbevelend M M V LOOiN GasStter Geen beter adres voor degelijk en sterk SCHOEUWEEK dan Het Noord Brabaotsch Scboenenen LaarzenDiagazIJn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOENWERE CHROOM GLACr en BRUIN GLACj dames en HEERENSCHOEISEL G SUITS AUe reporaUSn ea aasgemeten werk BuitenlaHilscb Overzicbl De la alstc wijzigingen die de commissie nit het Engelscbe Lagcrluiis in de ongevallenwet heelt aangebraclit zijn er tegen den zin van de regeering in aaagebracht Minister Öladatono had zelf voorgesteld om klerken in de wet op te nemen mits z j niet meer dan £ 200 verdienen Do commissie maakte er £ 2 0 van Dat ging nog Maar wat de winkelbedienden betreft De minister wiide ook hen in de wet opnomen maar alleen waar er ten minste drie ho dienden waren Zonder dat beding zonden er Ie groote lasten komen op kleine winkeliers die maar een bediende hebben Maar met 22 tegen 20 stemmen liet de eommissio deze beperking vallen Minister U ladstono zeide dat de regecring moest overwegen wat zij nu doen zou De onderhandelingen over bot handelstractaat tosschen Zwitserland en Frankrijk zijn op een hachelijk punt gekomen Frankrijk blijft aandringen op de hooge invoerrechten op Zwitsersche zijde enz maar Zwitserland verlangt tegemoetkoming Wordt men het slet eens dan zal een tarievenoorlog tosschen de twee staten niet to vermeden zijn Eévoil do Fransobo gezant heeft zich van de Geneefscba conferentie in allerijl naar Bern begeven Een ambtelijk bericht meldt dat het Spaansche hof in het begin van Juli in het paleis van Miramar komt In Augustus zal koning Alfonso een zeereis maken met liet jacht Giralda Het koninklijk jacht zal Engelschc Bolgische Noderlandsche en Doensche havens aandoen Na dezen tocht zal de koning in September te San Sebastian verblijf houden en dikwijls te Biarritz komen waar de koningin zoo graag is Do Servische regeerjng treedt officieel tegen OostenrijkHongarijc op Het regeenngi orgaan Samo U prawa bespreekt de nitingen van minister Goluchowski in de delegaties te Weenen en zegt Geheel in strijd met hetgeen de minister beweert is de Servische regeering bij het aangaan der overeenkomst met Bulgarije zoover gegaan in haar voorkomendheid tegenover Oostenrijk dat zjj verklaard hoeft voorbehoud tegen de aanneming van het verdrag met Bnlgarvje te maken zoo dit lEiJILLETOX Het Dagboek van den Inspecteur H7 En hoe denkt ge dat aan te leggen sir vroeg Tom Fedovsky boog zich voorover en deelde zijn knecht fluisterend bet plan mede dat hü bedacht had Zij bespraken de zaak gednrend eenigen tijd en toen zij alles tot wederzjdsch genoegen geregeld hadden lieten zij zich weder achterovervallen en verbeidden den tiJd van handelen Do trein waarmede ziJ reisden was een sneltrein en hield slechts aan de hoofdstations stil Het eerste station lag op twoo nar afatands van Dresden en het daarop volgende op ongevetr geljken afstand van het vorige Weldra kwam de conducteur di over de smalle voetplank trad welke langs de meeste wagens op het vasteland loopl stak zijn hoofd binnen het raampje en verzocht hunne kaartjes te zien De kaartjes werden getoond en bij ging verder We zallen bet bij het volgende station beproeven leide Fedovsky Dat zal het bette lija wut bet gtriai bIDIt beitau een beletsel wezen zon voor het afsluiten van verdragen met andere staten Verder beweert het blad dat Servië in do quaestie der artillerie bestellingen met hot oog op de goede Ijetrekkingen tot do monarchie verklaard heeft het materiaal dat het noodig had in Oostenrijk te zullen koopen bij gelijke prijzen on gelijke qualiteit behalve de kanonnen dio het reeds elders had besteld op advies van do mili tairtechnische commissie Een andere houding kon de regeeringniet aannemen en zou ook door de Skoopscbtina niet zijn goedgekeurd naar bot iServischo blad niteenznt De parlementaire socialistische groep in do Italiaansche Kamer heeft aan baar medelid Bis solati opgedragen ooi namens haar het woord te voeren bg de discussies over de marine enquête Daar zal wat loskomen Voorts heeft de groep besloten opnieuw het ontwerp tegen de proletariérsmoorden in te dienen waarmee wen bedoelt het optreden der gewapende macht by opstootjes Sonnino beeft indertijd geweigerd dit ont werp in behandeling te nomen en de Kamer steunde hem daarin met groote meerderheid Op hun reis naar Drontheim hebben koning Haakon en koningin Maud een dag doorgebracht te Lillchammer waar ze op Vlaihaugen de fraaie verzameling van oud Noorscho huizen gevuld met allerlei ondliedon aangelegd door den tandarts Sandvig en sedert ecnigeu tijd een openbare instelling bezochten Op hun rit door de stad gebruikten zij het rijtuig van Bjornson wiens woning te Aulestad niet ver van Lillehammer ligt De nacht werd in do stad doorgebracht en den volgenden dag ging de reis verder naar Otta Als de kanonneerboot Heimdal den konitig en de koningin Zondag van Aandalsnoes naar Molde gebracht heeft wordt Maandag vapdaar de tocht over land voortgezet naar Batnfjorsoren Vandaar gaat de reis verder met de Heimdal Over het zonderlinge optreden van generaal Pawlof als vertegenwoordiger van den minister van oorlog in de Russische Doema doelen nadere telegrammen enkele bijzondej heden mede De generaal begon met de mededeeling De minister president heeft mij verzocht en de minister van oorlog heeft miJ bevolen den boeren iets daarover de terechtstelling van mnititfs in Warschaa en Riga mede te dat hg op de eene of andere plaats den trein verlaat en ons zoo ontsnapt Heb je den brief gereed f Hier is hij zeide Tom hem uit zijn zak halende en den inhoud doorziende GiJ hebt hem goed geschreven sir jniït genoeg om hom to misleiden en toch niet joo sterk dat hij achterdocht zal krijgen Zoo iats dan zal die hem inpakken Houd je gereed om er uit te springen zoodra da trein aankomt voegde de graaf or bij de oogenblikken zullen goud waard zijn en wiJ hebben er geen enkel te verliezen Een weinig later duidde eens vermindering van snelheid aan dat de trein ztjne eerste halte naderde HiJ liep gaandeweg laigzamer tot bij het station binnenreed Tom had zijn hoofd buiten het raampje gestoken en wenkte den conducteur reeds om het portier te ontsluiten Dit werd gedaan on de trein was nauwelijks tot stilstaan gekomen of bij sprong er uit en verdween in do restanratie kamer De portieren van de andere rijtnigen werden ook ontsloten en de ziekelijke beer met de blauwe bril zag den reiziger van de coupé naast de zijne uitstappen en op het perron v6ór zijn portier post vatten terwijl by intnsschen zorg droeg er zich niet verder dan éia o tvM ptneo vu te verwijdereD Er doelen Hö varmoed zorgvuldig het woord Doema tfl gebruiken sprak steeds van de hoeren en behandelde de geheele zaak en bagatelle Zijn optreden had eon storm van verontwaardiging doen ontstaan Levendige kroten wewklonken toon hü na twoe minuten op onverschilligen toon te hebben gesproken do tribune verliet De verontwaardiging uitte zich op zulk oen wjie dat president Moeromzef dreigde met hot sluiten der vergadering Wat de generaal Pawlof had beweerd word beslist onwaar genoemd door den afgevaardigde luitenantgeneraal Kus tninKara wajcf een der meest bekwame militaire rechtsgeleerden van Rusland oud lecraar aan de militair rechtorlgko academie In eon felle rodevoering geeselde dezo de regeeriog die een barer ondergeschikten naar dAie vergadering zond om leugens te vertellen Na een scherpe rodevoering van Aladin nam de Doema een motie aan luidende De Doema beschouwt de verklaringen pamons den minister van oorlog afgelegd ala een weigering om aan haar verzoek te voldoen spreekt haar diepe verontwaardiging uit over den toon en den vorm der verklaring en gaat over tot de orde van den dag Hot conflict wordt door zulks voorvallen zeker noodeloos verscherpt In Oostenrgk maakt men ernst van de voorgenomen kicsrcchthotooging Het is opmerkelijk dat do keizer en de niterste llnkorzijdo hier samengaan in den wensch om de invoering van hot algomeene kiesrecht spoedig te doen plaats hebben De keizer zeido dat nog bij de ontvangst der delegaties in het b zonder togen de Tsjechische afgevaardigden die in hun wensch om uitbreiding van het aantal der hen toe to wijzen zetels de regeling dor kiesrechtuitbreiding tegenhouden Volgons het oude kiesrecht mogen geen verkiezingen meer plaats hebben zeide de keizer tot Kramargz Maar of die keizerlijke woorden veel indruk maakten op do Tsjechische hoeren ia de vraag En do vrees rgst in Oostenrijksche volkskringen dat de invoering der kiosrechthervorming weer uitgesteld zal worden als gevolg van de obstructie in de Kamer Om daartegen op te treden wordt een reuzenwerkstaking in Oostenrök voorbereid Do vertronwens personen van de arbeiderspartijen waren Zaterdag te Weenen b o n verliep eene minuut en daarop eene tweede Eene derde was b ina verstreken loon een portier van bet station over bet perron liep in de eene coupé na de andere nauwkeurig keek tot hü kwam aan die vóór welke Williams stond Hü naderde hem en overhandigde hem erne verzegelde enveloppe Williams bekeek het adres zag daarop den portier aan brak den brief open en las den inhoud Deze scheen kort maar tevens belangrijk te zjjn Williams loslhem nogmaals scheen te aarzelen wenkte vervolgens den conducteur De oude heer die dit alles had bespied hoorde bom in het Dnitscb zeggen Let een oogenblik goed op müno bagage ik ga even naar de restauratie kamer Pas op dat niemand ergens ztjn neus In steke De conducteur knikte en Williams liep haastig weg Er verliepen nog twee minuten De passagiers die uitgestegen waren begonnen hunne plaatsen weder in te nemen De trein stond op bet punt vsn te vertrekken Er bleef nog slechts ëéne minaut over De Bngelsehman met het node gelaat en de bakkebaarden als scbapenkotoletjes kwam langzaam uit ds restanratie kamer aanloopen Hg ging naar den conducteur en stopte heig een tbaler in de htnd De beer die in die coupé zat verzocht mü n dit te geven leide bt en a te zeg om bet plan daarvoor op te stellen Zü besloten alle werkliede i vorbond in tu verzoeken do noodige maatrogolon te treffen om de algemoene staking op bet eerste signaal te beginnen Het centraal comité kreeg volmacht dat sein to geven zaodra do omstandigheden het noodig maken Verspreide Berichten Fr skhi ik Pastoor Lomire heeft oen wetsontwerp ingediend om een leening van 500 millioen frs aan to gaan ten eindo aan allo nooddrnftige Fransche huisvader een stukje land in eigendom te geven De socialist Contant lieeft in de kamer oen wot voorgesteld waarbij don werkgevers verboden wordt buitenlandscho arbeiders in dienst te nenen tegen lager loon dan dat hetwelk aan d binnenlaiidscbo wordt nithetaald D ITSCIir 4NIl Grootheilt W Udimir van Rusland heeft Vrijdag roerden keizer ontboton De Berlijnsche gemeenteraad schonk 10 000 mark voor do noodlijdende Unitschors in Rusland De Hamburg Amnika Iifn heelt den vaarprijs voor losschendekspassagier mot 10 mark verlaagd Eitai i si Generaal Booth van het Ifoilsleger heeft van een bnitenlandsche regeering mededeeling ontvangen dat zij bereid zal zijn immigranten toe Ie laten van wolke nationaliteit ook Booth kan 10 000 vreemdelingen uit Engeland overzenden Het dorp in Egypte waar de aanval op Britscho officieren plaat had heut Densbawai Er blijken odk 8 inboorlingen verwond te zgn zes zQu er gearresteerd I SPIHJK Een officier heeft verklaard dat hü Moral den anarchist die den aanslag pleegde in een boom heeft zien snijden Alloiis XIII zal den dae van zijn huwelijk vermoord worden Hif htd aan een misplaatste grap gedacht In enkele plaatsen hebben zich ter gelegenheid van processies ongerogeldbedon voorgedaan Er zijn hier on daar gekwetsten SKiHDIXtVIB De Dnltsche keizer sal te Trondhjem gen dat hü besloten is een trein over te blijven Gü moet er züne bagage aan het einde van de route uitnemen en ze in het goederonkantoor brongen waar hiJ ze zal opvragen als hg aankomt De conducteur hield liet geld in de baud en daar bü niets van den reiziger van de coupé in quaestie ontdekte en er volstrekt geen tiJd was om de zaak te onderzooken liet hü zeer natuurlük den thaler in zün zak glgden smeet het portier dicht en blies op zün fluitje De Engolschman met het V roode gelaat had inlussrhen zgno eigene plaats tegenover den ziekelüken heer weder ingenomen en de trein snelde voort Eene minudt later had deze reeds eene kwartrngl afgelegd De samenzweerders hadden nu ongeveer twee uren ter hunner beschikking om het overijie van hun plan uit te voeron Met redeiyken voorspoed hadden zg tgd in overvloed Had je eenige moeite met m t vroeg Fedovsky Het ging alles van een leien dakje hornam Tom die volkomen over zichzelven voldaan was Ik gaf een kellner vijf thnler om hem in de bagage kamer te leiden en den sleutel achter hem om te draaien