Goudsche Courant, vrijdag 22 juni 1906

No 10060 Zaterdag 33 Juni 1906 45ste Jaai gaiig OüDSdË GOtlBAIVT JSieuwS et Advertentieblad mor Gouda en Omstreken n So 82 j e Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen 9e prijs per drie maanden is 1 25 franco j er post 1 70 lAtzonderlijke Nommeri VIJP CENTEN Telefoon No St A D V K U T E N T I E N worden g cplaa st vanIl 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending vati Advertentiën tot 1 uur des niidd U en WETHOUdE weten dat door Pen zijne vergadering f BUROEMBEST lOUDA doen die gemeente 06 ia Taat bateld de eigende jier Algemeens Polnieverordej gemeente Öóndt HOQFI TÜK I A geme i e bepaliii en do ADVEETENTIEN in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverlentie Bureau van A BKll KMAN ZOON Het licht der toekomst is de l leelrodinelainp Itnindt sneeuwwit geheel rustig is zeer mingonaiiiii wor de oogen en zeer zuinig in Mm woord een licht vo men nick niet beter tJenken kan Do KLKCTUODINELAMP is direct op ie dor gnsornaraent aan te brongen Wordt gaarne op proaf geleverd on is te lioziclitigen in liet VEULICHTINGSMAOAZMN IIE A¥OIll l§TI it DUBBELE BUUKT B 13 Teltn 117 Aanbeyelend M M V LOON Gaelilter en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit do Jabriek van Firma H SABDEMANN te Sïevenaar en Emmerik jHinn n ilc kromi Verkrijgbaar to Gonda by E ZANDVOOHT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bö N DE KEUI IFF Wild eii Gevoj elle Van al heden en verder dagelöks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste EendTogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Eeevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerendo prijzon Panklnar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O ÜTTELING Poelier Oosterstraat 18 EOTTERDAM Telophoon Interc No 2031 Eon nieuwe Drank korff sNOVAgagao GEFABRICEERD pn Je lijnsle nilgczoétsüi duurste Cacaobooaen i Deze Cacao is biJ inkoop wel iets hooger in prijs doch in werkelijkheid de voordeoligste daar men van deze IVOV C Cj 0 in hot gebruik eene voel kleinere hoeveelheid bobucft dan van goedkoopere soorten K V K K PK JS f 1 80 i 0 95 1 0 S0 i Kilo voldoende voor 180 Koppen BEOORDEELTNG van het Mikroskopisch on Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HÜLSEBOSCH Amsterdam 25 1 06 Dezo Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelpe oplosbaarheid do bijzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasao product w g VAN LEDDEN HÜLSEBOSCH Vcrkrijihaar hij T CIIRBAS alhier Zenuwen Jllaa flijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wor It dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOELS Boekh Zaltbommel Gouda Druk van A BRINKMAN Zv j Stoomboot recdeifD EIJSSEL 1 X14 Y4A1 1 o i ZOMIAG 34 Jt l naar ROTTERDAM en terug Vrij enlrée lliergaarde IK m WBCTIE OVERAL vertellen het de menschen aan elkander hoeveel baat zg vofiden bij de weU biiproelde het zuiver plantaardig versterkingsniiddel voor zwtfkken en herstellenden un daardoor is het ook een wart triumftocht die de SANGUINOSE maakt in i ons vaderland en wordt zij overal als een ware weldoener ingehaald Do heer T HOEKSTRA hoofd ooner school te Slüdrerht meldt ons Met genoegen kan ik ü berichten dat V xis SANGUINOSE met zeer goed reiuüaat werd gobrnikt ter bestriding van zeuQwzwakte Gaarne geel ik U verlof van deze verklaring gebruik te maken T HOEKSTRA hoofd eener school Slied recht Mei 1906 Bloedarmoede en zenuwzwakte en alles wat daaruit voorkomt wforden snelon afdoende ovorwonnon door de SANGUINOSE Bleekzncht duizoUgheid hoofdpijn met brakingen raaagpijn pijn in den rog pijn in de nioren babaawdheld moedeloosheid on dnizeligheid wgkon beslist on zeker voor de SANGUINOSE Neem de proef j Prjs por fl f 1 60 C fl f 8 12 fl 15 T Guiiila bij de flrnia WOLFF Co WcsUiavIn VAN DAM fc Co Ucn Haag acmalogeeii Poedervorm i s het peiiig ste holpend middel tegen nioeilarmoeae nieekicueM XeuttKxirakte ÊloofaiUJiien MIapelootheta Onmachteu l ermagertug en I ermtudering der llchaam$kraehlfn aematogeeii in Poedei voriii smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen H H H heeft een aangename i Hi JIHh worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVOEM ia het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f l öO Ecnigv labrlkanten li v SCHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Vêeratal Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad TJssel A N VAN ZESSEN SchooJmen B v WIJK P W v EDE Oiidmater A SCHEER Haastrecht K van DEB HEIJDEN Reeuwijk P v o SPEK Moercapelle D v n STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingmen P A de GROOT A UB JONGH Oudewater J P KASTELEIN Pohbroekerdam D BIKKER Betiichop j rKE WAARSCHUWING Laat ü niet misleiden door Abdij Stroop Het kloosterfinncfa Paulo Abdij bestaat niet dua Siroop van geenerlei waarde Patent H Stollen mtiitim Der grosse Erfolg au f imm ratmt H UtoUat mimtm lat bilut lu nr I tohleiitim werthloaen Ifachahmungen ieiebmi Uto k ifi dthir unuri etelt Kluirfen H StoOta aar nti lint Jlreot odv In tolchan iiunhvidlunien li dtru iimerPltklt ItilÊ iieimilalitiKlJ êiufMntOi FivtêlUIm ml ZmtgniMe inUt mié fnÊmfi Warnung Icbutomuk D i iluji Fni Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In oHeeer getcMMerde f or Irelleu felulure Hogaertt Zü geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men ovorlnige zich geen imitaties voor d e eehie te ontvangen Geïll Prijscourant mot een aantal OBgovraagdo getuigschriften gratia op aanvraagt Boijlel fl Ito GA uut Ji Vo Ag nt voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wlen modellen te bezichtigen zijn Aanbevolen Merken VAN Feïperda Tieman St Ebtèph La Rose Chfttonu Ma Petit BourgiSjgïie Graves Blanic Haut Sauterrtos Witte Bergerac Niersteinor il Rüdesiheimeifj Ik 08 Oude iRoóde Portwijn 8 j 1 08 Extra oude RooJo Portwijn 1 44 Oude Vitte Portwijn i O Extralonde Witte Portwjjn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Beu ardï per Liter 117 Prijxen netto H contant DEPOT TE GOUDA bij F J J BOON VAN OSTADE DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE zi n beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOUIiXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DUESSMAKElt met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILI BEX S FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VHAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummera Alle met koatel Holl Bljvoeysel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van i 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Verkrijgbaar in iiesschen SO ets 75 et en 1 1 2S biJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBRl F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda biJ C L0GEE Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 181 i ojjafcOare jin d ze Ttir grèchtea jpleiuflD plal eo ot er geiiïeeate aiikemk yn of lis het Ade intd akklni Ijopenbata wég I rottoirs stoep iai süD pl tsoeo b ii en hetjgrüad w Ike vooFj eea k I ot feitelyK tinite c n dfer gemenitenLn r dejuitdrukkiQ Dbi I Ter rdening verstaan al e rtei rivieran weteringen Jhet grondgebied der gem éite J TVi lke voor een ieder toegajnkelpzyn mferscbillitf of ty het eigendom l ergehieente z n of niet Onder de litdrukkiug openbare plaata worden in deze Teirordening ïerataan alle ruimten welke voor eea ieder toegankelyk zyo rechtens of feitelijk Abt 2 Onder de bebouwde kom der gemeente wordt in dese verordening verstaan dat gedeelte der gemeente hetgeen gelegen is blnneu eene lyn welke loopt van de gemiddelde Uagwa erlyn van de rivier den IJasel naar het noordweatelyk uiteinde van de aloot ten noordoosten van het scbietterrein door de as van deze sloot en het verlengde dier aslyn tot op de binnenkroin van den Rotterdamachen dyk en langa de kroinlyn tot aan het midden van den weg de Lange Koite Akkeren de as van dezen weg volgt tol voor de VorstBanstraat rerder loopt door het midden van de aloot tegenover de Vorstman straat tot aan de as van de Huige Wetering deze aa volgt tot midden voor de Heerenatraat en van hier in rechte richting gaat naar het hart van den fabriek schoorsteen der houtzagery van de filrma W Hoogendyk Wz van dit punt in rechte lyn loopt naar het midden van de as der vaate brug tusachen de Van Strij natraat en den Piersonweg daarna van dit middelpunt af volgt de aslgnen der slooten ten Zuidwesten en ten Westen van het Van Bergen ÏJzendoorn park en het verlengde der as van laatstgenoemde sloot tot aan het midden van de sloot onmiddellijk naast en ten Noorden van de baan van den Staatspoorweg van dit snypunt gaat in rechte richting naar het midden van de as der brug in den Ridder van Cataweg en langs deze aa en haar verlengde tot het midden van de aloot gelegen naast en ten Oosten van dezen weg verder volgt de aa dezer sloot tot FEVILL ETOK Het Dagboek van den Inspecteur 91 Wat gii waart zal ik nooit vergeten en ik laak u niet wegens hetgeen gjj zyt zonder twijfel zijt gy het slachtoffer van omstandigheden welke u te machtig waren Maar hoe dat wezen moge gij kunt zelve na niet wenachen dat er nauwere betrekkingen tuaschen ons bestaan Onze wegen zun verre uit elkander geloopen en niets aan deze zflde van het graf kan ons weder tot elkander brengen Ik voel me niet gebonden aan o zooals dat eens het geval was maar ik koester voor u ieder eerlyk gevoel dat een man voor eene vrouw kan koesteren en voor zooverre als ik u kan helpen en beschermen zonder de justitie te misleiden ben ik ernstig besloten dat te doen Ik vooronderstel dus dat ik n moet beoanken hernam zij met één van hare eigenaardige glimlachjes Gy ztjt zeer oprecht en nauwgwet ofschoon ik misschien en hier wierp zy een vreeraden blik uit haar donkere oogea op hem thans indien i de grens tuaschen de Gemeente Gouda on WaddinxVeon naar het snypunt met de grens ill rechte lichting loopt naar het noordoostelijk hoekpuat der boomkweekerg tan de firma P Hooftma n en Zoon en vatt hier langs de as der sloot ten Zuiden van den Graaf Florisweg en langs het verlengde dier aslyn gaat tot hot midden van den Zwartenwog om langs de aslijn van dezen wegen haar verWlgde in rechte richting te loopen tot aan hetTsagpuDt van dat verleégde met het verlengde ivan de aalyri der Doel brug verdert loopt van dit snypunt langa laata genoemde a ldh tot aan bet midden van de KolfVeteriug enPlang de a lyn van mie wetering en het v erleng ö daarvan in rechte richting ga t tot aan i e gemiddelde paagwaterlyo van de rivier Mn IJsel om langs diftze laagwaterlijn weder ei noordwestaiyk ufteiada van de aloof tenJ Noordcfosten van bet schietterrein ie bereiken I Abt a I lOnder ry en voertuigen worden in deze Li verordening suiet bpgrepen rywielen mdtoprj Fitnigen en Wancards tenaij zy daaronder oitdrukkelyk wel genoemd worden I Art 4 Alle Yer uuDii gen waarran in deze verordening sprake is moeten zijn achrifte yk en worden geacht tot wederupzeggens te zyu verleend teuzy een bepaalde tyd daarin ia uitgedrukt By niet nakoming der aan eene vergunning verbonden voorwnarden verlieat de vergunning alle kracht en wordt als vervallen beachouwa A ET 5 Waar in deze verordening sprake ia vau de p litie worden bedoeld allft ambtenaren eo beambten der gemeente politie UOOFUSTÜK II Van de Straat politie Apdbbuho I Bepalingen ter bevordering van de openbare orde en veiligheid Abt G Het is verboden lo op de straat hout te hakken of te kloven 2o op de itraat eeuig vuilnis of overdadig water te werpen of die op eenige andere wyzi opzettelijk te Terontreioigen of te bederven 3o droge kalk of zaagsel over de straat te vervoeren anders dan in gave en dichtgebonden zakken 4o weiasch vetten oliën vette kalk en dergelijke stoffen bestemd voor of afkomstig van fabrieken over de straat te vervoeren andera dan in volkomen sluitende vateü fusten of voertuigen Aet 7 Oe braikers van gebouwen of erven en wauneer zij niet gebruikt worden de eigenaars of bflheerdors zijn verplicht te zorgen dat de straten en goten achter en ter zyde van de verkoos de moeite er toe te nemen de middelen kon vinden om n ten minste voor eenige uren het schaldelooze meisje te doen vergeten dat zooals ik uit uwe woorden opmaak gelukkig genoeg is uwe genegenheid te bezitten Maar dat doet er niet toe gij zoekt inlichtinj en niettegenstaande gij inderdaad zooveel schünt te weten dat ik nauwelijks inzie hoe gij van my kunt verwachten dat ik uwe kennis zal vermeerderen Zy zweeg en drukte hare handen tegen het voorhoofd Tk heb altyd het eene of andere einde als dit voorzien zeide zij met eene soort van gebroken stem welke Fedovsky diep trof En ik ben niet zeker dat ik er niet blü om ben Men wordt ten slotte die onzekerheid en die afwisseling en al dat liegen en bedriegen moe En toch hebben zü mü alles welbeschouwd zeer billyk behandeld Gaat gy trouwen Ivan P Ik heb er nog niet veel idéé op antwoordde hij bedremmeld door het onverwachte van de vraag Nu ik hoop dat gy trouwen gaat en gelnkkig zult zyn Gü en ik wü zouden dok gelukkig geweest zyn indien de zaken een weinig anders geloopen waren Maar geljjk gy zegt het zou nu onmogelijk zijn Ik ben tot een leven van vergetelheid gedoemd 1 Zü boog het hoofd en was eenige geI oi weü of erven eenmaal sweika worden gereiaigd ei rein gehouden en de alraten iu de tfreede helft der maanden Mei Juli eu September worden uitgewied Deze verplichting strekt zich uit waar het aan beide zijden door gebouwen of erven begrensde straten betre t itot de helft der breedte waar ey langs grachten of Buder ï wateren loopea tot de geheelo breedte en waarizg aan markten pleinen ot bruggen gelogen z n tot eene breedte van zes Meter Abt 8 Hel ia zouder vergunning van Durgfiineotter jen Wethouders verboden het op nie iwe of herstelde bestratingen gestrooide zand eerder weg te vegen oï op andere wyze ts g wijderon dan eene maand nnrlntJiplinwiiririfi voltooid Het ia vertjoden zonder vergnoning van Burgemeester en Wethouders en zonder inaihtnerüiog der door of namens hen gegeven voorschriften de straat o te breken iu grond voor den openbare dienat beatemd te gravjn te atekou of te planten daarop uit of overpaden te makeu daarop bouwstoffen of andere voorwerpen U loasen of neder te leggen of daarover eeoige vloeistof te doen uitloopen Abt 10 Het is verbodeu zonder vergunning van Burgemeeater eu Wethouders aan hoornen bruggen leuningeu hekken palen of welk gemoenteeige om ook dat daarvoor niet bepaald besten is iets vaat te m ikon durtegea ioU te stellen daaraan daarboven of daarvoor iets te handen of daarop iets te plaatsen of uit ti spreiden Art n Het is onverminderd de bepalingen vau Artikel 427 No 6 van het Wetboek van Strafrecht verboden zonder vergunniTig van Burgemeester en Wethouders de openbare wogen geheel of gedeeltelijk te versperren of af te sluiten of op eenige andere wijze den vryen doorgang te belemmeren of daden te verrichten waardoor enige voor den openbaren dienat bestemde plaats niet aan de bestemming kan beantwoorden De eigenaar of beheerder van de voorwerpen waarmede deze overtreding wordt gepleegd is verplicht die op aanmaning dor politie onmiddelük weer te ruimen Art 12 Het ia verboden wanneer do straat geheel of gedeeltelijk door een corps dat op marsch of in exercitie is door eene wacht of door de brandweei ia ingenomen en de doortocht daardoor niet zonder stoornis kan plaata hebben zich eene doortocht te banen zoolang daartoe de gelegenheid niet wordt gegeven Art 13 Het is verboden meer dan één vat tegelyk over de straat voort te roUeu De vervoerder moet zich bij het afgaan van een brug of oogenblikken in sombere overpeinzing verzonken In het voorbijgaan zcido zij zich herstellende en op opgewekten toon gij ziJt het laatste jaar tamelyk arm geweest niet waar P Er was een gerucht dat uwe goederen verbeurd verklaard waren Hebt gii coit eenig onderzoek gedaan naar die zaak P De graaf schudde bet hoofd Men waagt zich niet in de armen van den boer om to ontdekken of men kracht genoeg hoeft om hem te verpletteren antwoordde hij Ken weinig nieuwsgierigheid is somtijds zeer nuttig antwoordde zij Zoo gy uw onderzoek hadt ingesteld zoudt gij misschien zaken vernomen hebben welke u verbaasd zouden hebben Wat zoudt gy zeggen zoo ik u vertelde dat de brieven welke giJ ontvingt en die a de verbeurdverklaring berichtten niets anders dan een grap van eenigon mijner kennissen waren van Signor Strogello en enkele anderen die dachten dat zoo zy u maar konden overtuigen dat giJ uwe goederen verloren liAdt het mogelijk zon ziJn de Russische regeering te bewegen ze op hen als uwe aangewezene erfgenamen en executeurs over to dragen P Ik zou zeggen dat ik het betwijfelde O gü zyt erg ongeloovig Het is desniettemin waar Het was een groot plan maar slechts het eerste gedeelte er van ge hoogte vóór het afrollend vat plaatsen om het togen te houden uu te besturen Aht 14 lïet ia verboden voorwerpen welke uit hun aard of door hun omvang of door de wij e waarop het vervuur geschiedt de veiligheid van het verkeer op straat kunnen bedreigen te vervoeren zonclor dat do vervoerder of ioniand van ziJQuntwego zich naast of bö die voorwerpen bevindt om het publiek Ie waarscluiwcu Abt 15 Hot ia verboden metalen sfcavon of platen of dergelijke to vervoeren anders dan zoodanig verbonden of geplaatst dat zjj ni t door het maken van geraas paarden kuonon doeu sell rik ken Abt 16 Hel ia verboden op of aan de straat goederen op te hijschon of af te latea of te werpen eenig werk dat den voorbijganger hinder of letsel kan toebrengen aan gebouwen of getimmerten te verrichten of te doen vurricbtflu glazen van bovenverdiepingen te wasschcu of van daken zolders goton of dergelijke sneeuw of vul naor beneden to werpen tenzij iemand op de straat gesteld zg die de voorbijgangers waarschuwt en alle voorzorgen noemt om schade eu ongelukken te voor tomeu en het op straat geworpene of gevallene oumiddelyk worde opgeruimd Art 17 llot ia verboden bü vriezend wedsr aan de straat glazen te wassched straten jtiepen of trottoirs te schrobben of op eonige andere wij e water on atraat te werpen uit te atorten of te doen loopen AuT 18 Wanneer de straat tengevolge van vorst sneeuw of yzel glad is moet onmiddellijk na kennisneming van wege den Burgemoester hij omroeping of aanzegging het onafgosluiou gftdeelte van stoepen geheel on de straat langs de gfbouwen tuinen of erven binnen de bobouwde kom dor gomeunte gelegen ter breedte van ècn meter met zand zaagHöl ascUoftuifniolm worden beafrooid en bestrooid gehouden zoolang de gladheid duurt Binnen 8 uren na kennisneming van wege den Burgemeester bij omroeping of aanzegging moet hot onafgesloten gedeelte van stoepen gdheel en de straat langs de gebouwen tuinen of erven ter breedte von één muter van sneeuw yzel ol ijs worden ontdaan Deze verplichtingen ruat n op lederen hoofdbewoner van eenig gebouwd eigendom iedcren braiker van eenig erf iederen eigenaar of beheerder van eenig onbewoond eigendom of van eenig ongebruikt erf Wordt vervolffd lukte bet gedeelte dat u betrof De rogeering weigerde in de val te loopen en do goederen zijn nog de uwe wanneer gij er heen verkiest te gaan en ze op te oischeii Ik biedt u dit bericht als oen huweiyksgift aan Zóó ziet gy zult giJ te midden van uw geluk en uwen voorspoed u müner moeten horinnerenl Is dit werkelijk waar Vera P bogon de graaf maar zy viel hem in de rede Het is werkfllyk waar maar ik moet n verzoeken mü niet to bedanken Ik breng eenvoudig miJn huis in orde alvorens het to ontruimen on ontdoe my van den rommel Welke my niet langer van eenig nut is En nu wenacht gy bewyzen tegen Henry Willip niet waarP Fedovsky knikte toestemmend Welnu ik haat hem Hü heeft overraün leven den tiran gespeeld Hy heeft mijbeïet myn leven te verbeteren Hy heeftvan my gemaakt wat ik ben Ik ben zjineslavin en hü is de oorzaak van myn ondergang geweest En nu heb ik eene kansgewroken te worden Is bet niet natunrlijkdat ik er gebruik van maak P Zy sprak met flikkerende oogen en gloeiende wangen en eene hartstochtelyke beweging barer handen Zy had er nooit zoo schoon en zoo verleidolük uitgezien Slot volgt