Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1906

o 10003 Woensdag 37 Juni 1900 45ste Jaargang ftOUMHE COlftAOT ISieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Feieloi n a 82 De Uitgave dezer Courant gescliiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teleroon ilo 89 ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd fijM De ondergeteekende berlcbt W aan zpe geachte sladgeiiüütcn dat hg met zyu i wolingericbto Poffertjes ea Wafelkraam van maandag Zi Juni geplaatst is op het terrein aan de Hoelekadc naast den tuin van de Sociëteit Ons Genoegen Het 2nl ijn streven ziin door het leveren van nitnemende waar prompte en zindelijke bediening zich de gunst en t vertrouwen van zyne geachte begunstigers waardig te betoonen Hoogachtend verblgtt by met verschnldigden eerbied Uw Dw Dn W F VAN DER STEEN voorheen Wed SIBBES Bestellingen worden ten allen tgdelranco aan huis bezorgd POB FKRTJES 2 dozün 15 cents WAFELEN 7 cents per stuk 1 Aanbevolen Merken 1 VAN lFerwerda Tiemaii lm 1 i Ht Ebtó b Mi lii 0 00 La Rose Ludon Ti Ghütean Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc CÏS Haut Sauternes 13B Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rildesheimer l OH Oude Roede Portwijn 1 08 Extra oude Roodo Portwijn l Oude Witto Portwijn L08 Extra oude Witte Portwijn L80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior l Vermouth di Torino Dom Beu abdi per Liter LI Prijten netto ü contant DEPOT TE GOÜDJ 1 1 bij F J J BOON VAN OSTADE DE OOEDKOOP8TE I DE MKE8T PBACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE m odebLawkii zijn beslist die der Firma WELUON Ï HJB LADIES JOU UU AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat TUE ILL DUmSSMAKEU met een gratis geknipt patroon TUE likZAAIi or CHILDHE S S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VltAAOT Vie BoeMumdeUmr Proe nummem Alle met koatel UoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATKONEN mot Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 1 0 50 verkrijgbaar bi MILLY SIMONS Den Haag lülld en GeYogelle Van af heden en verder dagelijks versch rerkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wildo Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Eeevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTXELJSG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 aemalogeciisPoedcrvorm is het eenijfste helponil inithUl tegen nioeilarmoede ItleekmucM Xeuuipxicalcle f Êioofilptfneu HlapeUtoêheU Onmachteu rermagerlnu Vermlndertng tier Uchaamskrachlen aeinatogecii in Poedcrvorin n mJÊKÊm ÊÊi worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiknaanwijzing f 1 50 Ëeiiige labrlkanlen 11 v SCHAIK Go Den ilaag Verkragbaar bij Firma WOLFF Co Westliaveo 198 GRBNDËL E H VAN MILD Veerstal iiouda A BOUMAN Moordrecht P1NK8E Nieuwerkerk ad IJeul N VAN ZESSEN Schao hoven B v WIJK P W v EDE Oiidewater A SUHEER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Beeuwijk P v o SPEK Moercapelle U v o STAK Wed J HOLST M KOLKMAN AHN v n HEIJDEN Waddin iveen P A dbGROOT A UB JONGH OuJewaler J P KASTELEIN PoMroekerdam D BIKKEB Benichop WAARSCHUWING Laat U met misleiden door Ab HJ Siroop Het klonsterSrtJic rt Paulo Abdij bestaat niel rfu Slrooi van geenerlel waarde Het groote aantal zenuwkwalen ran censf hoofdpij n af tot da voorafgaaiiilQ keat flk aen van apopleile h rMBlMro rt toe b otw ew nog iteadfi alle mldduen door de medliictig weteosLbap aaoKewend Kent aan d n nleama tUd knat e r toe dat eij door het gebraik makeu van d D eenvonaloAen weg naoiemk lanfa da huid mm pbr ioloslio i ontdekking gedaan heeft die na botoderde proenumingSa tbaaa orer de geheel wenïi Tarbreldls en terw l zu in mtenealMppellJke kringen on hoogste beUagitsUtng wekt tevau eaM weldaad biljkt to sijn voor de aan Mnnwkwalen lijdende menaohtieU Dsae gfliie nr se ia nltgaTOnden dooT den geweien Ufflcter vaa Oezendbeit Dr onuui Welumaiv taTlliMoiBii n bemet op da on dervindlnK opgpdattn in eena Bfrjarige praktijk Moor waaiaahlBC n bcC ii M UMaal prr dftc worden lii rrne grscliikl iMi ff B Amor d Inü4 nnalddellUk hst mw tel m dcH depld Uet d Ee geOMiwilia werden werkeljfk aoUUereoda ramltatia T Arii a n lij maakte Eoovf el njiKang dat van een door d n aitvlnder gaaolmT B warkja OVER ZENUWLIJD5N EN BEROERTE feari voorkamlag tn leNetlng binnea kortan ttjd reede dnllle drnk rei Rebenen Ih I it boekje bevat niet allem Tor kat TMCfl bliek verstaanbare verklaringen omtrent hnt wmea dei nieowere tharaple an de daarmede aolfi In wauhopigp vaIIqq vorkregeu uitweiking maar ook vindt men daarin wetaiUMhappeliJk faandeiliigen ait il tni iIiarlH lilmlriidiHBunde i snncciwljzo gewhdEyn loomsde atachri lal van gerni irchi iftoii vnu hoog ptaat t geneo icniidigen ouder welke P MénÜra mad 4r aan do pelyklliilok H l arlji rue Raugemoot tO sTamgrar ur mail dr prak til aarand geneeihaer aa ilnnlgen getllcht do Cli iieiitoii dBnltrilnath Dr Colin te Stellln Oroiïmaiin nu4 tfr arroad artl Dr P Foreitlsr ganoeiiiuer dlrscieur vao not hotfltaal te Ago i Gahelmisth Or Sofeartni katta BadEti Dariet med dr gsnossheer dlreateirder galvane tliBrapRulliohB inrlotitlngvoor taaiiwlijde rae 8t Honori 334 Consul van Aichanbaoh med dr te Corfu Dr BL ibaoli amad arti da 2lr itabtu II JD0h RUiil ir te Weanen Dr G Uongavsl te La Farrière Eurr lid van dan Oanaall Oantr I de Sint in Frankrijk en vRie anderen Aan allen wier sennwicetitel InoKr of mliidar unsedAan t aan lOveiiAaMda mnniradbllKlield IIJd n waarvan d henteakeneD zlju shronlaohe iDordpIla Riiaraifla acli talMe laljn bloBdandrang groota prikkel ba ar hal d pajaagdbeid ilapelaotlwfd lkrtitmetl ke aaraal en anbahagell kl ta llanil verder alle lieken dia door beroerte f etroflu waiAeo aof U d n aan de gavolgen daarna teoala varlaiimingen oavsmofan tat a rikatt iwara tongval oalaa k Mfcaa ttynwld dar gewlohtan nat vaartdurenda pl n plaatssll ka iwakle venwekkhiB van lahaugea muL il die reeda onder geneeaknndlfa behandeling gewepst iLJn maar door de bekejida mIddeteB alt ntboudlngaaB aa kondwatarknor wrilvan elecfriaeerfn atootnlool of zeabaden geen ganeimg of knlgtug bonnar kwaai gevonden bebuon en ten alotte zi die vrece cevoclcn T r bcraeite auütoa radaa bobben wegana veraobljnflelen ala iioli aanAoudaad aagatlg vealaa varriooVbig ta bat fcMM lieBBiy l a aiat dalzeltglieid IHkkaringen na donker warden voor de oogM droUanda p4ti onder bal vofHiMMt ataing h oaran hat vee ea van krleftellng la en bet alapen vaa baaden an voalan iwi al daio drie oatagoHIn vwi Aaawwiydera aU ook aan longe inêkt e I4danda aaa blaekiatat aa kraohtolooahau ook an ge w de lelfa aan iongi paraonan dis veel mat hel hoofd werhm pn geeatntljke raaoUe wUlan vootkOBon wordt drlngODd aangeraden aiift het boven vermelde werkje aitn te eobaffen hetwelk op aanvrage koatalaoi en ffaaao var lenden wordt door AmatardftiB door H CLRBAW dl € o Heltigeweg til R ttcvdMB F B vitn HAVTB KOriPF Ipotbekte Kwt HooMCK L Virveht H liOBRY PORTOD Oudegraoh bIJ de GMrdbnig fT Op de Imgata hvglenulaoh mediolnale tentoonatelllag ta de nr WetasHMmii MdM I oof de lediaclie JorU M t d XUveren slMdani h br n P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgraoht HOPLEVl RA NCIER PüIMCH RUM CITROEN ARAO BURGUNDY ferkrUgbaar MJ alle grot§ter $ onder toortaurtild oontrSlo nu Dr VAN ItiMtl ROOS HAKMkNS Q br2 Stoll werck s Chocolade en Cacao Pwlimllm door d nieuwHte iiitviiidiiigön op luachtnaii gohïod verbAtMrde fikbarletttlo n itaInttmM gebruik vau iyiw fijnsttü grondstoffc i fraran Verei ot wbruiker van Stollwerek s Choculade en Cacao een BiVTTt n x fabrikaal lauviiouiisr beantwocrfonde aan vieD tahoofi dei resp Etilratteo IK iima bohoaldi 87 BreretB als Uoflereraneisr 44 Eere l lploma g genden enz Medalllri een limr$i vu uitmnutend Qjn bbnb it IJe da 1874 wfareof de AcMdemw national ta Faiis Nona voua déMnioiui nne Hwbüfle d r premitee cIihnc en oonsbUMtloo M Totr exoellOLt ftbrli tk d C3booola bonbona iiajiea ato eta ttaOwerok bbnkaat is verlcrggbsiir bij H H Confseors Banlntbakka n mt 0 iwniifveitegen roordiger toot Kederlaad Miw KattewMt Ajnsterdam EalTerslroat lOS ADVEETEIfTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het 4vertentl Bureaii m 1 BUMKHIN diZOON ESNIOBEFOTTANTBEE Hea wiirJï ver i lU t HVAIH teletteu UIT HBT MAOiKIJN VAH VI lUVKNSVVAAY ZO K OOBINCHEM Deze THEEËN worden algclefecd m Terzegelde pakjes ïau v Ime en een luxlj en Ned otu met ïermelding Tao Nommer e PrgB TooTzien Tao neTeUBtaam Merk Tolgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToerin van geeerde orders aanbevelende 1 C BUL voorheen J BREEBAART la Een nieuwe Drank korff sNOVAgagao OEFABRICEERD van Ie iijnsir uili eziHiilsle iluursle Cacaokoicu Deze CacJio is bü inkoop wel iets liooger iu prijs doch in weikelgkheid devoordeeligste daar men van dezeNOV t CACAO in het gebruik eene voel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten Vi K K 1 K PRIJ8 f 1 S0 f 0 05 i SO Kilo voldoend voor I8Ü Koppen BKOOEDEELING van bet Mikro skopiscli en CheTniscb Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 2 5 1 OC Deze Nova cacao onderscheidt zich in booge mate door zuiverheid en gemakkelyke oplo baarheid de bijzonder tijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Verkrijgbaar bij T CaEBAS albier nteaw onorertroflen J rot Dr Liebora welliokoiitl £ SX11W KBACBT i IZ2B fAIleen echt met Fabrieksmerk tüt Tourtdarende radicale eii teker © geneziug von alle zelfs de meest bardncAckigo xenuu utleUterif vooral ontataau doei afdwalingen op jeugdigen l ftyd i ene euezing van elke zwakte Blecl idcht Benauwdheid Hoofdjign Mijjraine Hartklopping Maagpyn slechte sp svertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige proBpectusaen irij por flsch fl 1 fl 8 II 3 j iiibbolo flo8t 1 11 fl Oent rail Depot Matth v d Vegte i iiltt nmrau Dpputa M Uéban k Co Kotterdam V Happol a Gravenhage Halniinatis do Joog J Czn Itottfirlam Wclff fc Co fiouda rn bi alle drogisten Het licht der toekomst ia de iillcclrodinelaiiip Brandt sneeuwwit geheel rnstig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord een licht xoo men slch niet beter denken kan Do ELECTRODINELAMP is direct op der gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in het VERLICHÏINGSMAGAZIJN DE it¥ONDSiTCR DUBBELE BUURT B 13 ïeHn 117 Aanbevelend M M V LOOl Oasfltter Firma C LOÏÏEElfS Langde Tiendeweg GO JDA WIJKII4K ËL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze Bordeaux Vlu de Samoi Gouda Drnk van A BRINKMAN Zi De HULtOEMËÈSTEtt en wftllOUDKUS van jOÏIÜA doen te weten dat door den Kaad dier gemeente in zijne vergadering van 1 Juni 1906 ia vastgesteld de volgende verordening Algemeens Politieverordening voor de gemeente Gonda Vervolg Abt 75 Bg de vaart door sluizen en bruggen moeten de bevelen door de sluis en brugwaditers f pgeven worden opgevolgd I o r hen By het scbutteu verlaten de vaartuigen eu vlotten welke naar den IJsel gaan de tiaven voordat de uit den IJsel komende daarin varen terwyl die welke uit de Qouwa komen do Halten invaren voordat de naar de üouwe gannde deze verlaten Abt 76 Zonder v rguunibg van den Havenmeester mogen geen vaartuigen naust elkander vastgemaakt m de openbare waturen der gemreute varen Abt 77 Het is vtrboden een vlot n de openbare wateren der gemeente te vervoeren tenzg bet zoodanig is vastgemaakt en aan de b ide eim en verbonden dat bet met aan da vaart biuderlijk kan zjjn Te gezagvoerder van eeu vlot is verplicht het Koodauig te spbtaen bIb naar het oordeel van den Havcnmeeater in het belang dervaait noodig ia Aar 78 Het is verboden binnen de bebouwde kom der gemeeu e te zeilen met de 1 k te lenzen mot uitstekende boegsjiriet of met ankers voor den boeg o varen of zander vergunning vau dfïH Havenmeester met opgehescben zeilen te liggen Ue door atoom ot andere werktuigen in beweging gebrachte vaartuigen moeten binnen de bebouwde kom met iialf of klein werk varen Abt 79 Vaartuigen met vuilnis mest beer en in het algemeen met s ank verspreidende goederen geladen mogen in de bebouwde kom der gemeente niet blycen stil liggen eu moeten op de eerste aanmaoitig van den Havenmeester of de politie doorvaren A UT 80 Het is verboden door het laten liggen van vaartuigen of vlotten de vaart te belemmeren Art 81 De gezagvoerders of bg hunne afwezigheid hunne vervangers zyn verplicht op de eerste vor lering van dtm havenmeester ol bg diens afwezigheid van de beambten van polme hunne vaartuigen of vlotten zoodanige plaat ta oe n innemen als hun door dezen in hev oelaug FEVILLETOX OVEËWOFFEN Naar het Noorsch 2 Lilla zoo als de syringcn zacht rood als de Kaprifoliën roomwit als de Jasmgnen En die vertokkelyk genren II Een paar jaren later zat Astrid op een atond in den tnin van liaarTiienw tetiais Zy waren nn een jaar gehawd en zj liad bet bceriyke bnitenleren verwisseld met eene woning te Kristiania Qelnkkig stond bnn buis even bniten de stad en was eg door bloemen omringd waarheen zg het oog richtte Maar haar onde geliefde klaverweide u toch seheel iets anders dan deze tnin WelbescbJhwd was alles in de stad ontzet enj prozaïsch Zg kon vaak zoo verlangen oo weer eens echt bniten te ziin Zoo n iMdichap met bonten afslnitboomen over den gl Die waren zooveel schilderachtiger dan hier die itgve ijzeren traliehekken l rtiit geD wu bot lartn dtr kaoBt hier der openbare orde wordt gelast Aet 82 De gezagvoerders moeten iu de havens en langs us kaden en den whI voor zoover deze tot ligplaats mogen dienen toestaan dat een vaartuig ter zijde van bet hunne kome hggen en dat dit over het hnuue geuicenschap met den wal hebbe echter niet om te laden of te lossen A KT 83 Het vaartuig waarvan de lading of lossing 18 afgeloopen moet dadelijk plaats maken zoo een ander tir lading of lossino aankomt Ingeval van gebrek aan ruimte by gelijktijdige aankomst van meerdere vaartuigen hebben die welke komen laden de voorkeur boven die welke komen Iossd Auï 84 ludien ean vaartuig tengevolge van de zware vracht den grond raakt en het om vlot te blgven moet worden g heht behoort dit op last van den Havenmeester of bij afwezigheid van dezen van de beambten van politie onverwgld door of van weg den gezagvoerder te geschieden AfiT 85 Ala een vaartuig naar het oordeel van den Havenmeester in zinkenden toestand verkeert moet bet op diens eerste vordering naar de donr hem aangewezen plaats worden gebracht Üe g ztigvoerder ven een gezonk ii schip moet onverwgtd ooveel mogelijk maatregelen nemen om het te lichten ep den Have meest er waaröchuweu Abt 86 Het is verboden met haken hoornen en andere voorwerpen in het hout of metselwerk of do gordingen der sluizen of bruggen m de wallen of kaïlen of in het daarop staande plantsoen te steken Aüt 87 Het is verboden vaurtuig n of vlotten vaat te leggen anders dan aan de daartoe bestemde meerpalen raeerpennen kraisankers en ringen Art 88 De gezagvoerders zya verplicht by het bevaren van de wateren der geaieente rorg te dragen dat door hunne vaartuigen of vlotten aan de kunstwerken kaden of wallen geeae schade wordt toegebracht A ET 89 Geen asch mag geladen of ge oat worden dan op plaatsen door Burgemeester en Wethouders aan te wyzen A KT 90 De gezagvoerders zyn verplicht na het laden of lossen van steenkolen turf puin zand aach vuilnis afval mest pulp aardappelmoes hooi weiasch uliën en vetten en dergelyke voor het b hoorlyke schoonmaken van den wal te zorgen Abt 91 De gezagvoerderi van stoombooten z jn verplicht te zorgen dat tydens het liggen of varen veel roeer ontwikkeld Het was eigenlijk dwaas van haar geweest geheel met schilderen op te honden na zg het op die hoogte had gebracht Zg had hier een paar jaren gestudeerd vóór bare verloving en nit dien tgd nog enkele vriendinnen die baar met medelgden als eena afvallige beschonwden Als zg nn van tijd tot tgd naar bet atelier ging om die onde kennissen aan den arbeid te zien bekroop haar soms de lost om ook weer te gaan schilderen Uaar zg meende te hebben opgemerkt dat dit Halfdan niet aangenaam wezen zon en voor haarzelf was zg bevreesd als zjj er eenmaal weer aan begon zich met te groeten gver daaraan te wgden dit zon haar te veel van Halfdan aftrekken en het samenzgn met hem zon zg met geen genot van de wereld willen railen Waar zon hg toch zoo lang blgven O daar kwam hg aan warm van den arbeid Foei zncbtte hg welk een last heeft men met die bollenvronwen die nooit tevreden zgn I Hg viel naast haar op de bank neer Maar zg zgn toch schilderachtig als zg daar over de bloembedden gebnkt zitten met haar koffiebraine banden Ja znlke blanke handjes als mgn prinses hebben zg niet I KoBisklfjke titeli lachte bmnen de bebouwde kom der gemeente het stoken roeren of uithalen van vuren buiten booge noodzakelgkheid worde vermeden en wanneer het geschiedt zoo min mogelijk rook ver oorzake Art 02 Buiten het geval van bewezen noodzakelgkheid of om de wachters van bruggen of sluizen hnnne nadering te kennen te geven is het d n gezagvoerders van stoombooten binnen de bibouwde kom verboden te fluiten of te doen fluit n of stoom te doen ontsnappftn Aht 93 Het Is verboden tusschon zonsouder eu zonsopgang in de Havén eu de Binnen Gouwe eene stoomboot te doen liggen tenzy aan de door Burgemeester en Wethouders voor die stoomboot aangewezen vaste ligplaats Art 94 Zoolang eene stoom of motorboot aan eene kade ot wal der gemeente vastligt mag de schroef met werken Art 95 Het ia verbDden de Kattensingelgracht met stoom of raotorbooleu te bevartn met eene grootere snelheid dan van 6 IC M p r uur Art 96 Het IS verboden hoornen balken of ander hout in de wateren der gemeente te laten liggen zonder vergunning van den Burgemeester Art 97 Het ia verboden in openbaar water nsch roet vüihiis puin en dergelyke te vegen te werpen of te cioen vallen of iets te plaatsen te worpen of te doen vallen wat do vaart kan belemmeren of beletten of den waterloop lean stremmen Art 98 Het ia verboden in openbaar water iels te vegen te werpen te doen vallen of te doen loopen wat scnadelgk kan zgn voor de openbare gezondheid Art 99 De beheerders van niet by het gemeentebestuur in b3heer zgnde openbare wateren zyn verplicht te zorgen dat zoodra lykcn van dieren en andere voor de gezondlia d schadelijke voorwerpen aan de opperHakte dryven of op andere wijze zichtbaar worden deze lyken en voorwerpen onmiddellgk uit het water verwgderd en onschadelyk gemaakt worden Aht 100 Het 18 verboden zonder vergunning van Uurgemeester en Wethouders in openbare wateren te baggeren Art 101 Het is verboden te baden of te zwemmen in openbaar wUer of op van den openbaren weg zichtbare plaatsen Art 102 Het ia verboden in openbare wateren lo zonder of anders dan overeenkomstig de vergunning van Burgemeester en Wethon Dat behoort zoo in de kunstenaarswereld plaagde bg terog gKanstenaar I het zon wel aardig zjjn een kunstenaar te worden zonder ooit een kanstwerk te hebben gewrocht Pat zal ook wel komen Ze ziet alles met den artistenblik Denk je dat ik het niet gezien heb boe je de speling van licht en duisternis op het grintpad met een echt knnstenaarsoog volgde toen ik bier kwam en zelfs mgne leelgke bollenvrouwen knnt je niet met gewone menschenoogen aanzien voor jou worden zg ook schilderachtig I Weet je wat Haltdan ik geloof dat je vreeselgk bang bent dat ik eene schilderes worden zal V polste zg Bang volstrekt niet Maar zulk een weinig artistiek begaafd mensch als ik zou liever eene alledaagsche vrouw hebben Bovendien do vroDW van een bloemist die eene kunstenares wil wezen ts dergelgks is nooit vertoond Hoe grappig kan je doen alsof je er mee verlegen was een bloemist te zgn toch schgnt mjj die betrekking een ideaal te zgn zoo fltnk vermoeid na lichamelgken arbeid thuis te komen in den gezonden warmen zonneschgn te midden van bloemen en heesters bezig zgn Dat klinkt zeker schilderachtig genoeg n ik Tarukn ja dat ik nooit zoo razend dera yabanen aan te leggen 2o zonder vergunning van den Burgemeester a zoodra bet ya do seheepvaart niet meer toelaat het ya op eenige plaats stuk te hakken of te slaan andera dan voor bgten aan de kanten b mat tenteti kramen tafels en dergelyke op bet ya te staan c op het i s de baneu onder lo bedoeld te vegen of daarin bruggen te leggen vuor het publiek toegankelyk A ut 103 Het ia verboden als een brug geojwud is geweeak of wordt deze te betreden daarover te ryden of veo te dryven vo rdat zg is vastgelegd Het ia bovendien verboden daarover te ryden of vee te dry ven zoolang niet alle gewacht hebbende voetgangers de brug hebben kunnen verlaten en door den wachter vergunning ia verleend om door te gaaa Men mag op de bruggon behalve op die welke van trottoirs zyn voorzien en tusachen de trottoira 3 50 M breed zyn elkander niet tegemoet of voorby rjjdenj hg die bet naast by de brug is rydt haar het eerst over Over beweegbard bruggen mag niet anders dan stapvoets worden gereden Abt 104 Op de openbare wateren de slaizon en de bruggen in beheer bg het Kyk by hot Provinciaal Beatuur of bg Wat rachapsbesturen zyn niet van toepaaaing de bepalingen der ftrtikeltn 74 75 7Ö 77 78 80 81 82 Sü 84 85 8C 87 88 91 92 97 99 100 102 en 103 Aar J05 Het is verboden de openbar kade of wal waarlangs een vaartuig ligplaats heelt genomen of verkregen zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders taugar dan eeu dag te bezetten met goederen uit het vaartuig gelost of daarin te laden Art 106 Tot laad en losplaats voor doorvarende stoombooten wordt aangewezen hot stoombooten veer aan do Vest Het is zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders verboden op eenige andere plaata in doorvarende stoombooten te laden of daaruit te losaen HOOFDSTUK IV Van de kermis en de joar week en dagelgkache markten Art 107 Niemand mag zonder vergnnning van Burgemeester en Wethouders ter kermis komen met spellen tenten kramen toestellen als anderszins Met het opzetten daarvan m eerst oen aanvang gemaakt worden op Donderd voor de kermis na afloop der weekmarkt terwyl het afbreken moet geschieden op Maandag na de kermis de Burgemeester kan de atwgking van deze bepaling toestaan Wordt vervolgd verliefd op je bon als wanneor ik je geknield bij de bloembedden li la bollenvrouw P Met banden vol planten en bloemnarde zie Of als je bezig bent je bloemen te begieten Wat is dat lief Het is als een herdersgezicht van Tirgilins Al8 ik vragen mag heb je wel eens iets van Virgilins gelezen Zeer lang geleden Maar ik gevoel dat jij op de eene of andere wijze een geestverwant van Virgilins wezen moet Hoor nn zoo n dwaaahoofdje eens doorslaan I Ik zal je loeren mü mot fabels en met Virgilins aan boord te komen En hij trok haar overeind en haar arm in den zjjnen leggende nam hij haar mede naar het bloemenveld waar nn al die prachtige violen in bloei stonden Ja laat ons daarheen gaan zeide zü Violen zijn de eenige bloemen die ik des noods per meter kan zien geschikt Maar Halfdan vervolgde zg met een klnchtigbedroefd gezichtje zoo en zooveel meterEéséda en Hozen daar kan ik geen vredemee hebben zelfs niet als je op elke vierkante meter een pittoresk brain bollevroawtjemet een groeten hoed nit het sprookjeneerzet Wordt venolgd