Goudsche Courant, donderdag 28 juni 1906

Donderdag 38 Juni 1006 m 10064 4öste JaariianiT mmm ooummt iSieuwS en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken Teklo tl o S De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzoiideriiig miï Zon cii ï eestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per jjost 1 70 Alzonderlijke Nomniers VIJF CENTEN Telefoon itlo H9 ADVËUTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen Gi oote letters worden berelcend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd BEID 7EmiJ0BAA voor AMBTENAREN en PARTICULIEREN tegen gemakkelijke conditien Rente 5 s jaars Brieven onder letters D R Bareaa van dit blad Een nieuwe Drank korff sNOVAgagao GEFABRICEERD Vin de fijnste oitgezocbtsle duurste CacaoUien D ze Cacao is bij inkoop wei iets booger in prijs doch in werkelijkheid de voordeeligtte daar men van deze NOV l CAGAO in het gebrnik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten V K V K K PRIJS 1 1 80 I o s f o se i Kilo voldoeode voor 180 Koppen BEOORDEELING van het Mikroskopiscb n Cbemiscb Laboratorinm van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 U6 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijke oplo baarheid de bijzonder Ijne genr en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Yerkrijjjbaar bij T CIlRItAS alhier Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Dniven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboenders Reevlcescb enz enz tegen de meest sterk conourreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T QVTtELlHO VaeWn Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 DE nOEDKOOPSTE I DE MEEST FRACT130HE DE ItEEST VOLLEDIGE MODEBLAKEM zijn beslist die der Firma WELUON TUE LADIE3 JOVHSAL met minstens drie gratia geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DBESSMAKBlt met een gratis geknipt patroon TUE BkZAAB OF CBlLlh HENS EASBIOlfS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen FBAAGT Vu Boekhandelaar Proefnummers Alle met koëtet HoU liijvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van i 0 50 verkrijgbaar I bij MILLY SIMONS Den Haag EEHISBEFOTTMTBEE M H wordt verzocht op t MKKK t letten UIT HBT MaOUIJM TAK M IIAVENSWAAY ZONEN QOHINCHüM Deze THEEËN worden afgeleferd in verzegelde pakjes van tii lu n een half en een Ned om met vermelding Tan Nommer e Prijs voorzien ran nevensiaan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uÜToerin van geëerde orders aanbevelende J G BUL voorheen J BKEEBAART Lz y l y Hat buk ilin niWir it tn p ankkdykate ppatenfaMaTToar Hcereq in vooral danMt m nadOTMlviMMrMlc U le ApiiMaur vu G II MIMMr 4 Ct B rlla Beirtk lr H Maiilutiio l llVV op naam en fabrtekamerk byi Hur n W1nlL l r f i bfM w rh IllMUna a fn a Mra I Oiralby w avdwaaaiAmb BIJ GENOEGZAME DEELNEMING BOOTTOCHT NAAR DE op ZONDAG 1 JULI 1906 met Ie Salonboot IJSEL II tf erlrek van fJouda 9 uur v m Mankomit tegen 0 uur n m Qelegenheid aan boord tot gebruik van het Tweede Dejeaner Op deze tocht worden slechts biljetten Ie klasse k i 1 60 per persoon afgegeven welke van af heden verkrijgbaar zgn aan het kantoor der Eeedery lieiiwe Vccr§tal B 118 Gebri StoU werck a Chocolade en Cacao W i m cl Satmatige door de nien vete nitvindingon op raadiinaal gebiod veriwtorde Iitbrlmtie BltMtend gebruik van fi n ii fijnste grondsloaon g tranduerei ta itouiker van Stollwerck s OhocüMe en Cacao een aaabevekmawaardig fiibrikaat naruwteurig beantwoordwifla ami iea infaouil der resu EtOmtten lit irma b baalde 87 Brerets als Hoflererancier 44 Eere DIploma g gouden enz HedalUrs eon bswfa vm uitmuntend febriiaiA Ij e l8 LSJ4 i breef de Acoaiemis national ds Faris Hoi toub MavmatiB nne TXeAeutUi dVr première olaNHe en ooiHsldöratioii ae Totr exoellanta fabrication do CSwoolat bonbona varies oto etc bkrikist is vertrügbaor bij H H Ounfiseui s BoukeÜMkkeiv n nz Genenitvwtegenwoordiger oor liederlwid Jiüins Hattenaladt AmBterdam Kaivcrstreat 103 i WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoning Exiraot m m m wordt aanbavolen tegen Bovstaandoemngen KinkUoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borsfpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLUJiTaE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehachten in Nederland Frankrijk Duütchland Engeland Amerika Ned IndU Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MKLIANTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIASTBB in acons f 0 40 f 0 70 en f 1 MELlANinE in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bj Firma WOLFF Co Westhaven 198 outla GEENdKL Gouda E D VAN MILU Veerstal B 12C Oouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8K Niamerkerka d JJtel A N VaN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewalcr A SCHEBlt fiaaitrechi P W v EDE Oudewaler K van der HEMDEN te Reeumjic P v o SPEK MoereapeUe D t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER HEIJDEN ITarfd n raem P A ut GROOT A dJONGH Oudetoo er J P KASTELEIN Poteliroehrdam 6 BIKKER te Benichop W nS€ aVWHSei Laat li niet misleiden door M S ro p Het klooster SattctaPaulo Al d J bestaat niet dun Stroop van geenerlel waarde Het groote aantal zenuwkwalen UB ten atoniraa tijd koart c Ungi Al huid MM erdflfenmlewMdM wain ttv iue M laa hoofdplla if tot de ToofafKunda koataekenao vut poplule bttMBbWMrU tM trotMcn teodi klle tniddMon door d mediioba wAtBosolup auifflwand S rae UD ten atoniraa tijd kinrt f ser toe dat Bd door li t nbrnik DMkea Tu tea aeavi d li an torwyi sljn wateiMoiMppaUtke kriofeii te boasataMi 1 blUkt te Bijn TOOT te aan nwkwKiwj HJtente maiaöhheid Daie aeuMnrttn U nïtitToa den door dan eveaen OfBoier tui OoModbelt Dr Ba n WalUBMia t VlUbofen an benut op da os dervlndinf opgedaan In ene BO Jaiige praktik n r wMSehlnc tmh li t ha rniial 9 T l v warden dRiuK gesaliikU UOtoH 4 r da b l4 nartdldallilk Min k a MBw V t l naadeRcdceld Met teae reneeivyn werden waAellfk eUttaroiite raasltatao T Hix gM an ilJ maakt loovcel npcaiK dat van een door dan nitTinder maoliTam warU OVEF ZENUWLIJDEN EN BEROERTE ara voorkamni in leneilne Mnnaa kortaa tijd reedi de Sla dmk v n cfa ien ia Dit boekje bevat niet allaaa Tor bat crtvce nblink vvrataaobare verklaringen omtrent bet moo dor ntenwere tbanplo n do daamftda aatfa In vanhopige Mvallen verkregen nitworklnc i U ook vindt men daarin teaaehiippelljk arhandelingen nltde mediscliobiMtlen dietandezegeneeawijae gevrUdEÜn looraeda ariohri UI van getalfeobrlftBu van booggv laatste neeakQDdïgqa onder welka P Maüra mi dr riaN e palyklInTek tl Parijt ma RauBamoMt 10 BWingralier med dr rrakllaaarend unaealiaBr aa tlnNlpen BMHohl de Charaiiton SanitHttrath Dr Cetia te StaHIn Oroaamann nMd ir arroad arta f Foraitlar ganaetliear dlraetetir va nal hoipitaal ta Aoen QahBtaralh Dr d Enii Dart med dr leMaiheer dtreataiirdBraBlvane tlttrRpfluUtaliBfanolinnBvoar latiwlljda St Heaoré 334 Contur ven AiGhiebaoti msd dr ta Carfti Dr Bnbaoh arrsad aria ZIr tabiLVil ieobl laed dr ta Waanan Or C Boiigavel tiLa Farrilre Eur lid vaa daa eaaitit Gantr I da Santé in Frankrltk en vele anderen Aan ailen wier Ba Keat l noor r MinAor Miiv d M U f uin lOtanMmdla BenHwnebtl tli l IU l n waarvan te kantaekenon aUu ofn onitotie hoafdptjii minrakie tohBla haaf ipl ii lHoidaii ain r iland vr lonala VI turende ni i behandeling ri wriiven eleatrleoeren atoomlool nncuEiiiiiviv iijuvn wkutku se aaniaeaenod EUu om ontflone hoardtKin minrakie tohBla haaimoadandrang eroatB arlkkribaarbaM gajaagdbsril elapehioehefd liotiaRiiU k aarael n onbebaeaUlka verder alia ifeken dl door beroerte r troaui wwte aog lUtea aao te gavolgeii dauraa I verlBMmlniea oaveraofan tot aprtkea iware l noval m lal4k aWtaa atqfMd ar gwarleklen nat vaart wakklnfl van Hheugeik Hn eQ die reeda onder geaaeaknndiM loer de bekende üMteMs au Dtbosdlngaaa aa kondwaUiknnr of ceebaten teen iwMrtBg of laolcliic hnonar kwaal gavondos j hebbat wecana baoTiMa at dalieHskeld Mm la da earai het vae oa sevvelaa T r lMW rte varicbijBaelan ala ilob aaahaadead aapatlB vaalaa vmHoovIm ki bit bMfl IHkkirlaian n denker wardaa voer da oofaa dndtkavde Mn owlar M kriaatllni la aa bat atapoa vaa haadaa vaalaa aaa al teM 1 aaa Maakiuit e oataiórilB vm M wl4 d rs aoi an iMWIa lalTi e pbTalolociMbe wittekkin Mbwa beeft die ut boDderde pariontn dl veat 1 bat hoofd wyrksa en g aatell k reaeU wlU a Tawaaaaa wmr triagem garwtoa ii het bovm Temalte werkje aaai te tdiaAa hetwelk op aasnai k aM a aa i andan wordt door ABaatordMB teor H C LEIIAX A Co HetUgeweg ti Bsttaraaoi van MAMTBV UOI rF ApotbaUr Xorta HooMwc LVkrMbt LOHRV POltTOIT Oadegranlit bU la Qaardbnig F ïf Op te loDgata hvftenniBuh medloinale tentoonstetllng la do I r WelaamaBBMia fljinm teor te Bedtaciia Jnrtl aant Kllvervv Medaille b hr H ADVERTENTIÏIN in aUe Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau vao A BKINKMAN ZOON Geen beter adres voor degeljk en steik S HOEUWERK dan Het Noord Brabantsen Schoenen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 Rnimsle sorteering van alle soorten SCHOEN WERK CHROOM GLACa BRUIN GLACjC dames en HEERENSCH0EI8EL L1I AUe repiratiën en aangemeten werk Aanbevolen Merken VAN Ferwerda TiemanJ St E8t plie Médoo O GO Lil Rose Ludon 0 72 Cliateiiu Malleret 0 80 Petit Bonrgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haul Santernes 135 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rtideslieimer 1 08 Onde Roede Portwün 108 Extra oude Roodo Portwijn 1 4 + Onde Witte Portwüfi 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 j Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vormouth di Torino Dom Bellardi per Liter 1 17 PrIJxen netto a contant DEPOT TROODDA bij F J J BOOR VAN OSTADE Eohte Oude Jeaovor Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETERS Iz L t op eaektt bh Hrkbrand Zenuw en Maa lijders fforilt BÏt overtuiging als een werkeïpe hulp in den nood het boek aiti bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart orlt d t boekje trance per post toegezonden door B X KPOEL S Boekh Zaltbomnaol V rk röPaar in flesschen SO ets 7S et en I l t8 bü H H Apothekers en Drogisten Let a p het merk ASKEB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te GooDi bS C LDÖER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 181 Goida Dntk ran A BBINKHAN ie Zs De BUllGEMEEtiTElt en WETHOUDERS van GOtfÜA doen to weten dat door den Ita d dier gemeente in zijne vergadering van 1 Juni 1906 is yastgeateld de volgende verordening Algemeeoe Politieverordcninf voor de gemeente Gonda Vervolg AaT 108 leder ter kermis jaar w ek of dagelgkache markt komend persoon is verplicht zgn apel teut kraam toestel tafel uitstal iog wagen voertuig vee paarden of koopwaren te plaatsen daar waar hem zulks met iuachtueuiing van het bepaalde in het volg ud artikel door den Mrrktmeeater of de politie worJt aangewezen na voldoening van het daarvoor vastgestelde markt of staangeld Verplaatsing zonder toeslemming van hem die de plaats heeft aangewezen ia verboden Abt 109 Voor de plaataiug van koopwaren en ve j ter weekof d igelykache markt zyo de volgende marktplaatsen aangewezen lo voor paarden ruudsren schapen en varkens op het Marktplein ten Noorden eu Noordwesten van het Raadhuis 2o voor vruchten op het Marktpleiu ten Oosten van Kot Raadhuis aan het Nieuwd Veerstal en op de Houtmausgrauht 3o voor pluimgedier e konijnen geiten bokken en honden op he Marktplein ten Westen van het Raadhuis 4o oor kaas op het Marktplein ten Noordoosten van het Raadhuis 6o voor boter in het boterhuia onder het Raadhuis Go voor margarine op het Marktplein ten Ooalen van het Raadhuis 7o voor bloemen op de Gouwe tussthon de Peperstraat en de Aaltje Baksteeg 8o voor groenten op de Uoutmaiisgracht 9o voor vruchtboomen op het Marktplein ten Oosten van het Raadhuis lOo voor oud ijzer en andere uitdragerswaren op het Marktplein ien Westen en Zuidwesten an het Raadhuis llo voor andere uitstallingen van koopraanswaieii op het Marktpleiu teu Oosten ten Zuideu en ten Zuidwesten van het Raadhuis 12o voor aardappelen op het Veerstal de noutmausgrocht en op de Vefct en het Bolwerk bij de Pottersbrug 13o voor zee en riviervisch op de Vischmarkt 14o voor hooi aan de Hooikade 15o voor turf en hout aan de Boulmansgracht en den Kattenaingel bg de Jan Kattenbrug Art 110 De koopwaren of het vee waarvoor bepaalde marktplaatsen zyn aangewezen mogen zonder FEU ILL ET O ovERWoiTra Naar het Noorsch 3 Zii haalde diep adeüi na dien langen volzin en verwacbtte haar geestigheid met een hartelp gelach te zien beloond Maar hö zag er akelig ernstig nit toen h i antwoordde Ut zeide het immers je drijft den spot met de geheele zaak Natuurlijk in jonw oogen is alles daaraan klein en burgerlijk Stil Halfdan I Je begrijpt toch dat het een grap is Nu ja Maar in elk geval pas jj niet in deze liJst In een park met hoogo hoornen en artistiek gerangschikte bloemen waar marmeren beelden staan verdiept in dichtsrlöke droomen met springfonteinen en vijvers waar kool en wortelen en pie orstlie des nood in en achterhoek waar niemand ze ziet mogen groeien Zg lachte dat zij schodde en vervolgde toen op een deftigen toon En waar de Heer des huizes in korten broek en zijden konsen nij aerbiedig de hand komt kaasen vergunning van Bargeraees er en Wethouders op geen andere openbare plaatsen te i verkoop opgesteld worden Abt lil Ieder die voorwfrpeo ten Vee dat door den veearts of keurmeester ongez nd wordt bevonden moet onmidiJelyk door den e genaar of auUToerdor worden verwgderd HOOFDSTUK V Van de uitoefening van sommige bedrgven Apdeelino 1 Van slach vee vleeach visch en melk Art 113 Onverminderd de bepalingen der Wet van 2 Juni 1875 Stbl no 95 is ieder die een slachterij eene vlee c ihouwerg of een winkel in vleesch of spek opricht of overneemt verplicht binnen diie dagen daarvan kennis te geven aan Burgemeester en Wethouders Art 114 Het ia verboden vee te slachten dat ni t op het plein achter de Waag of op zoodanige andere plaats als door of vanwege Burgemeester en Wethouders wordt aangewenden door eeu der keurmeesters is onderzocht en goedgekeurd Nuchtere kalveren en vee waar an b j toeval oenig ongeluk is overkomen kunnen op iedere andere plaats worden gekeurd Ten bigke van de gijedkeuring wordt het vee door dien keurmeeater met een bepaald merk geteekeiid terwijl deze tevens van de goedkeuring een schrittelgk bewijs afgfeft dat niet longer geldig is dan drie dagen Art 115 Elk stuk vee at de keurmeester niet stellig goedof afkeuren kan mag als verdacht niet dan in zijne tegenwoordigheid worden geslacht opengehakt en van de huid en de ingewanden worden ontdaan Art 116 Het ter slachting afgekeurd vee wordt onverminderd de toepassing der algeraeene wettelijke be alingen onverwgld door of op kosten van den eigenaar en in tegenwoordigheid van eeu der keurmeesters buiten de gemeente gebracht gedood of begraven of op andere wgze onschadelijk gemaakt Van de afkeuring wordt door de keurraeastera dadelgk aan den Commisaaris van Politie kennis gegeven Het afgekeurde stuk vee mag niet weder in do gemeente worden gebracht Aet 117 Op het oogennlik vau het slachten moet ieder slachter z ne ulachtplaata oo gesloten houden dat de handeling van den openbaren weg of de stoep niet zichtbaar Is Neen luister eens beste jongen ik verkies dan toch een duw v in je bruine vuisten als ik je soms in den weg loop Hij omhelsde haar nn plotseling met hartstocht 0 Astrid ik leef in een voortdiirende vrees dat je eens ver van mö s zult staan of verkwijnen of je mooie kopje laten hangen zooals mijn fijnste bloemen doen wanneer ik ze niet in de voor haar geschikte aarde bob geplant Zij trachtte die droeve gedachte weg te schertsen Ja alles wel beschouwd had je miJ in een klaverweide moeten zetten en klaver heb je niet Is er niet iets dat zooals aien het noemt knnstmalig bacterie opwekt neen ik bedoel dat klaver kan vervangen riep zg uitgelaten vroolijk Juist weer een inval voor haar Je mist de klaverweiden van thuis is het niet f vroeg hij nog altjjd ernstig 0 riep zij plotseling nit blgf een oogenblik precies in die houding staan en met die uitdrukking op je gelaat Wat is dat mooi een uitstekend motief Antwoord nu eerst op ragna vraag o je soms niet geducht Heimweh hebt naar zoo vele dingen van thuis Wel neen op dit oogenblik ontbreekt mg niets dan een stuk papier en een potlood Sta mnisstili beweeg je niet tot ik terug Aet 118 Na de slachting mag het stuk vee niet afgehakt worden dan nadat het ten tweeden m lie gekeurd en goedbevonden ia ten blgke waartran de keurmeester ieder vierendeel met een bepaald merk teekent Van de goedkeuring gepft h mede een achriflelgk b wgs af dat geldig blgft totdat het vlwBch of spek tot bederf is overgegaan AfiT 119 In en vervoer van ongekeurd vleeech of spek mag alleen plants hebben wanneer deinof vervoerder voorzien ia van eene schrifteïgke vergunning afgegeven door een der keurmeesters en bevattende den naam van den in of vervoerder den weg waarlangs en de plaata waarheen het vleesch of het spek ter keuring vervoerd moet worden en den tyd binnen welkeo dit moet geschiedf n Alle vlseach en apek dat in de gemeente wordt ingevoerd met het doel het in consumtie te brengen moet door een der keurmeesters worden goedgekeurd ten blgke waarvan deze het met em bepaald merk teekent en een schrif eHtk bewtja der goedkeuring afgeeft dat geldig blgft totdat het vleeach of spelt tot bederf is overgegaan Art 120 Indien de eigeraar of houder vau a gekeurd vee vleesch of spek in de afkeuring door een keurmeeater net berust kan het herkeurd worden door den and ren keurmeester en een derden door den Burgemiiesler te benoemen persoon Keuren deze beiden het vee vleeach of spek goed dan wordt de raerking alsnog verricht en door hen een schriftelijk bewga der goedkeuring ♦ fgegeven Als beiden of een van b3idea afkeuren dan b ft de uitspraak van den eerst gekeurd hebbenden keurmeester van kracht Abt 121 Het is verboden vleesch of spek voorban en te hebben te verkoopen te koop aan te bidden of te stellen of rond te venten dat hetzij in de ffemeente is afgehakt van een stuk vee niet goedgekeurd op de wijze als omschreven in de artikelen 114 en 118 hetsü in de gemeente ia ingevoerd en niet goedgekeurd op de wgze ala omschreven in de artikelen 119 en 120 Art 122 Vleesch en spek dat afgekeurd ia of naar hot oordeel van den keurmeester tot bederf is overgegaan wordt terstond als voedsel voor den mensch onbruikbaar gemankt en zio de keurmeester het noodig oordeel ia tegenwoordigheid van een daartoe aangewezen ambtenaar begraven De eigenaars of houders van het vleeach en spek sÜQ verplicht dit toe te laten Aet 123 De bewijzen bedoeld in de artikelen 114 118 en 119 motten op de eerste aanvrage aan de keurmeesters en de poUtie worden vertoond mi Ê mmÊmmgÊm Êi ssmÊKÊÊem kom hoor I En vlug wipte zö d ars over de bloembedden de tomtrappen op naar binnen om haar schetsboek te halen Hg stond als een lam zoo geduldig terwijl zij teekende Hij bukte zich en trok met eene onwillekeurige beweging een spriet onkruid tusschen de violen weg Zeg wil je wel eens heel stil blijven staan akelige manP Ik wil nu volstrekt niet den bloemist in je vereeuwigen dit moet een beeld worden van je onsterfelijke ziel van je Werther flguur Hg wierp zich eigenzinnig op don grond en begon te wieden uit alle macht zoodat de aarde rondom hem opvloog Een poosje bleef zg hem verwonderd gade slaan toen liet zg aich naast hem neerglijden en hielp hem met groeten ijver biJ het onkruid wieden Astrid zat alleen op de trap die naar den tuin leidde Het was een prachtige nazomeravond de anjers waren in vollen bloei en zonden hare geuren tot haar op Welk een gekruide geur Maar overigens waren anjers erg Weinig artistieke bloemen Zii moest glimlachen bij de gedachte als Halfdan die opmerking van haar eens hoorde Jjj ziet en ruikt ook alles op de wgze van deu aestheticus had hjj eens gezegd Ja het was vreemd maar ala het kanstenaarsbloed Art 124 Van één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang is het verboden geslacht vee te vervoeren anders dan bèhoorlük dicht gedekt Akt 125 Me vleesch verkoopera ot slachters mogen den van een geslacht dier afkomstig af al niet op de openbare straat noch op hunne afgesloten of mei afgea oten stoeppn uitstallen Art 126 In de artikelen 114 tot en met 125 wordt verstaan onder vee alie rundvee schapen bokken geiten varkens paarden en ezels onder vleesch en apek alie beatanddeelen van bovengenoemde dieren afkomstig die den mensch tot voedsel kunnen veratrekkeo onverachillig of zg at dan niet zgn bewerkt rf vermengd en ouder xstachteu het dooden van bet dier en het ontdoen van de huid en de ingewanden Art 127 Het is verboden viach waaronder ook verstaan w rden schaaldieren te verkoopen r nd te venten te koo te steil u of aan te bieden we ke niet door den keurmeeater zgu goedgekeurd b gkena eeu door hem af te geveu schriflelgk bewgs Dit bewijs van goedkeuring geldt voor verache visch alleen voor den dag waarop de keuring heeft plaats gehad en voor alle andera visch tot dat naar het oordeel van deu keurmeeater bederf is ingetreden Het bewga moet door vischverkoopers on venters op de eerste vordering aan de politie wordui vertoond Abt 128 Afgekeurde of naar het oordeel van den keurmeester tot bederf o ergegane visch wordt in tegenwoordigheid van een daartoe aangewezen ambtenaar begraven De eigenaar of houder van de visch is verplicht dit toe te laten Abt 129 Ieder die viach verkoopt is verplicht aan Burgemeester eu Wethmdera kennis t geven van de plaats waar dit geschiedt Abt 130 Melk mag alleen gevent worden in geaioten bussen emmeri of tonnen AfDIBI INO II Van hen die er hun beroep van maken aan peraonen nachtverblgf te verschaflen Abt 131 Hjj die er zgn beroep van maakt aan personen nachtverblgf te verachaffen ia verplicht aan den Burgemeester binnen drie dagen achriftelgk kennisgeving te doen van de straat en het huisnummer van ieder lokaal door hem hiertoe in gebruik genomen of te nemen Wordt ventotgil eenmaal in je spreekt dan kunt je hot niet gemakkelijk tot zwjjgen brengen Het groote verschil tusschen hen was dat Halfdan alles zag en in zich opnam als mensch en van de dingen op zichzelf genoot terwijl zij voortdurend naar dan artistieken inhoud ervan zocht hare holle hand voor het oog hield om een perspectief te ontdekken Als ziJ Halfdan bü de kunstenaar die zij kende vergeleek dan was er geen enkele die zooveel waard was als zijn pink voor haar althans niet En dan t verschil in hun werk I Er waren er slechts weinig n onder de artisten die inderdaad werkten zou nu en dan brachten zij eens een stuk te voorschijn Halfdan arbeidde zoo lang het dag was vlijtig bruin en krachtig hj bebouwde den grond in het zweet van zijn gelaat Onder den indruk van die vergelijkingen spron het levendige vrouwtje de trappen af naar het bloemenhnis waar Halfdan voorzichtig een paar planifen opboiid Halfdan riep zg hem toe weet je weldat je de liefste en beste van alle mannenbent Ik zou niet wenschen diat je eenschilder ot dichter waart in plaats vandit Hij lachte Hoe kom je daar io opeensmede aan I Wordt vervolgd