Goudsche Courant, donderdag 28 juni 1906

BuitenlaRdscb Overzicht Over den toestand in Rnsland schrgtt een lid der Russische Regeering in de Daily Telegraph en al weten wy dat geen vertronwen kan worden gehecht aan hetgeen van de eeue en van de andere zgde nit Rnsland wordt gemold toch staan er in dat artikel eenige hoogst belangrgke dingen die waard zgn medegedeeld te warden Na een breedvoerige historische niteenzetting over hetgeen voorafging aan den toestand van nn bespreekt de schrijver de Doema hg noemt dit eerste Rassiscbe parlement een misgeboorte en acht de ontbinding er van slechts een qaaestie van tgd De ontbinding is zoo noodzakelijk omdat de Doema niet den geest van Rnsland bezit omdat zg niet in staat is te werken omdat de daar gebonden redevoeringen de revolutie in het land bevorderen en de grondslagen der volksvertegenwoordiging in diicrediet brengen Een terugkeer tot het bureaucratische absolutisme acht de schrijver echtor onmogelijk Een belangrijk bericht wordt uit Johannesburg aan de Tribune geseind Tusschen Boeren en Britten zOu een overeenstemming zgn gevonden over de samenstelling van de wetgevende vergadering van Transvaal Die vergadering zon bestaan uit 69 lederf waarvan er 33 door den Rand 6 door Pretoria en 80 door het overige deel van Transvaal zouden worden gekozen De Boeren zouden niet langer aandringen op den eisch dat de kiesdistricten gevormd zonden worden in verband met de bevolkingscgters Van deze regeling verwacht men een Boerenmeerderheid in het Transvaalsche Lagerhuis als tegenwicht daartegen zal nu worden vastgesteld dat de leden van het Hoogerhuii worden benoemd voor den tgd van rijf jaren door de Kroon De Tribune verneemt dat de aanneming van dit voorstel een einde zal maken aan de vrees die door bet voortdurend uitstellen van eene regeling ontstaan is Sir Joseph West Ridgeway heelt Lord Elgin voorgesteld d autonomie op de aangegeven grondslagen toe te staan bg Regeeringsbesluit zonder die eerst te onderwerpen aan het Engelsche parlement De minister van Buitenlandsche Zaken beantwoordde in het Engelsche Lagerhuis een vraag betreUende het voorgenomen bezoek van een Britsch smaldeel aan de Oostzee waarbg door den interpellant de opvatting was verkondigd dat bedoeld bezoek niet behoorde plaats te vinden wijl het anders zou worden opgevat als een demonstratie gericht tegen de beweging voor een constitntioneele regeering in Rnsland De minister verklaarde dat ingevolge do getrollen regeling het Britsche eskader tydens zyn verblgl in da Oostzee vier Russische havens zal aanloopen De juiste data lyn nog niet bepaald mnar zg zullen vallen in het laatst van Juli en het begin van Augustus Verder zeide minister Qrey Het komt mg voor geheel te zgn buitengesloten dat het bezoek van het eskader t welk reeds eenigen tgd geleden werd gearrangeerd zou kunnen worden opgevat als hebbende eenige betrekking welke dan ook op de binnenlandsche aangelegenheden van Rusland ot daarop invloed zon kunnen hebl en Het bezoek van een eskader is tot dusver steeds beschouwd als een eeuvondige beleeldhaidsdaad jegens een land en een volk in wier nabyheid het eskader zich bevond De Lord Mayor van Londen ontving gister de Dnitsche redactenrs aan een tweede ontbgt by welke gelegenheid de minister voor Ierland Bryce een rede hield Bryce herinnerde aan de constante gevoelens van verwantschap welke tusschen Dnitschland en Engeland bestaan terwyi de belangen van beide landen nooit aan elkaar tegen gesteld zi n geweest Spreker keurde al de pogingen welke door chauvinisten van beide landen werden in bet werk gesteld om een vriendschap te verstoren welke tot den vooruitgang van beide naties bydroeg Het leit dat eep natie vriendschappeiyke gevoelens koestert voor één volk beteekent volstrekt niet dat zy een ander volk wantrouwt Na minister Bryce werd het woord gevoerd door den Duitschen gezant die in gelgkea geest sprak De Keizer heelt zich gisteren op de werf te Kiel met allerlei nieuwe dingen die daar te zien waren beziggehonden Tot het noenmaal waren genoodigd o a de groothertog van Saksen de gouverneur van Oost Alrika de gouverneur van Togo en schontbg nacht Schöder Alice Longworth president Roosevelt s joobter en haar gemaal zyn door den Keizer genoodigd op de middag thee aan boord van het jacht Meteor en s avonds tot een danspsrtg op het landgoed van prins Adalbert De mariouwi rl te Wilhelmshaven bestond gisteren een halve eeuw en de Keizer die in alle xaken de vloot betreUende zoo groot belani stelt heeft niet verzuimd den directeur viin di werl telegrafisch een gelnkWensch te zenden De Oosteiugksche politie heelt omvangryke en zorgvuldige voorzorgsmaatregelen genomen voor de veiligheid van keizer Frans Jozef igdens diens bezoek aan noordeiyk ISohemei En zg had die nog verdubbeld sinds Ie Knttenberg een geheimzinnig voorval heult plaats gegrepen den dag voor s Keizers komst Een net gekleed persoon vroeg toen nameiyk aan de vrouw van den koster der St Barbara kerk om deze te mogen bezichtigen De man die naar zgn accent te oordeelen een vreemdeling was wilde een loto van het inwendige nemen De vrouw ontsloot de kerk en liet den vreemdeling binnen Zy ging daarna even weg maar vond hg haar terugkomst den man verdwenen en met hem den sleutel van de kerk Onmiddellgk werd de politie gewaarschuwd en deze liet na een zeer zorgvuldig onderzoek een nieuw slot aanbrengen De vrouw van den koster werd voor den stadhouder graaf Condenhove gebracht die haar persoonlgk aan een scherp verhoor onderwierp dat echter niets opleverde De vreemdeling die men in gezeischap Van een marskramer had gezien werd vergeefs nagespoord De St Barbara kerk werd den geheelen nacht voor s Keizers komst bewaakt en niemand mocht erin Twee berichten komen uit Tokio over het beheer van Mandsjoerge Het eene meldt dat de Japansche generaal Asjima als chef van het Japansche bestuur in Mandsjoerge den titel krggen zal van generaalgouvernonr en dezelfde volmachten als de Russische onderkoning De Daily Telegraph meldt nu dat China eveneens een gonvernenr generaal heeft benoemd voor Mandsjoerge en wel de bekende YoeantsjiKaï een der bekwaamste en energiekste mannen nit China Hieruit leidt het Engelsch blad af dat Cbina een nieuwe besliste staatkunde in Mandsjoerye zal volgen Maar Yoean tsji Kaï zal zyn ambt eerst aanvaarden wanneer het Japansche militaire bestuur zal zgn teruggetrokken Inmiddels zet Japan zgn pogingen voort om het Chineesche leger te hervormen en op meer Japansche leest te schoeien Aan de militaire academie te Tokio worden thans 550 Chineesche militaire studenten opgeleid wanneer zg hun studies voleindigd hebben worden zy ter verdere opleiding by Japansche regimenten ingedeeld en zullen dan later in China aan de groote manoenvres deelnemen Verspreide Berichten Feankkuk By een gymnastiekfeest te Chinon sprak minister Etienne over het leger Wat by wil is een sterk en krachtig leger goed gecommandeerd eendrachtig zich houdende buiten de politiek en bereid Frankrgk en de republiek wanneer het noodig is te verdedigen DülTSCHLASD Het schynt dat de twee gearresteerde werklieden van Krupp teekeningeu van kanonnen hebben gemaakt en aan een vreemde mogendheid verkocht Domin6 Korell die omdat by niet tegen den socialistischen candidaat gegverd had een berisping van de kerkelgke autoriteiten kreeg heeft bg hel Hessische staatsministerie zyn bezwaren daartegen ingediend EXOELAND Zondagavond zgn de Eingelsche oorlogsschepen uitgetrokken voor het tweede deel der manoeuvres dat zoo men weet bestaat in een aanval op en een verdediging van de naar Engeland gaande koopvaardgschepen OOSTENEUK HOHOARIJE De keizer is zeer over zyn reis tevreden en beeft in een schrgven daarvan biyk gegeven Hy hoopt dat de verschillende nationaliteiten in vrede en eendracht met elkander zullen leven ten voordeele van het land RcsLAim Men verwacht een moorderij van Joden te Odessa In de Warschausche voorstad Vola kwam een bende terroristen in een restaurant binnen waar é politiemannen en een gendarme gezeten waren Zg doodden twee agenten en kwetsten den anderen agent en den gendarme Dezelfde bende doodde een uur later nog een tnderea agent van politie Een groote brand aan kwaadwillig heid toegeschreven hoeft te Warschau de werkhuizen van den Warschau Weenerspoorweg met al het materieel dat zy bevatten vernield Het is slechts een paar kilometers Tan hier verwijderd dat zich het volgende geval voorgedaan heeft Oy kent de stad en de straat mogelgk kent gg ook den Heer GROENEWEG gepensio neerd RgUs ambtonaar wonende Veemarkt 14 te Rotterdam die ons het volgende meldt Gednrende de laatste zes maanden heb ik veel aan de nieren geleden OnophondoIgk had ik daardoor hevige pg n in de lenden en rug te doorstaan Deze was mg op mgn twee en tacbtigjarigen leeftyd zeer hinderIgk zo wel by het loopen als het zitten en zelfs durfde ik me s nachts niet in mgn bed omkeeren uit vrees dat de pyn nog erger werd De urine liet veeltgds bezinksel na en ik was alles behalve op myn gemak wat men zal begrgpen wanneer men mgn leeftyd in aanmerking wil nemen toen ik mg op deze wQze al minder en minder begon te gevoelen Foster s Ragpgo Nieren Pillen werd mg gezegd is hèt middel om van een dergelgke ziekte te worden afgeholpen Ik bestelde een doosje dat ik geregeld begon in te nemen en hoe groot was mgn verwondering toen ik door het gebruik van slechts een énkel doosje een groote verlichting ondervond De piJn was byna totaal genezen ik voel me veel frisscher en opgewekter en met vertronwen zal ik dit weldoend geneesmiddel recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Hoop voor bejaarde lui Honderden ouden van d igen van 70 tot 90 jaar zgn radicaal genezen van nier en blaasziekten door Foster s Rngpgn Nieren Pillen Dit geneesmiddel verlicht en geneest volkomen de nieren van oude zoowel als van jonge lui Het is een eeuig en speciaal middel voor de nieren Verzeker U dat men U de échte Foster s Rngpgn Nieren Pillen geelt dezellde die de Heer Groeneweg gehad heelt Zg zgn te Gouda verkrggbaar bg de Heeren WoUl en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel i F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Hüanken uit Schoonhoven LIV Op den zelfkant van onze goede stad woont een groot man Plaatseiyk ingedeeld bg Bergambacht en Kerkeiyk behoorende tot Schoonhoven steekt hg de voelhorens in beide richtingen nit Hierby gevoegd dat zyn zaken hem menigmaal de Nourdzee over roepen naar de wereldstad Londen en gg znlt mg toegeven dat hg stellig is n iui iengtwoon praetiich memch Practisch in de politiek jarenlang heeft hg daar op den Hoogendgk op den nitkgk gestaan om toch vooral te roeren alles en allen wat niet in het kalme stille Schoonhoven thuis behoorde En vertoonden zich daar menschen als Hermans Mendels Stigter of Levg hg plakte zgn 25 stellingen aan beklom den katheder en versloeg alles wat niet tot de anti revolutionaire party behoorde Op schoolgebied zit hU i evenmin stil Als bestuurder der school met den Bijbel speurt hg met zyn practischen neus het jachtveld in den omtrek na en bevordert zooveel mogelgk den bloei dier school mti alle netu gêoorhofde middelen Als ingezetene van Bergambacht ziet hg toe op de afgifte van de vaccine bewy en en tracht hg zich op te werken a a toeziende voogd onder voorwaarde dat de kinderen naar de bgzondere school gaan De lezer ziet dat de man bg nitnemendheid practicch is Laatst nog heeft hy zich per advertentie tot de menschen gewend hoe men het moet aanleggen om met den burgemeester in hotsing te komen by het opvragen van depokkebriefjes als je de kinderen van de bijzondere naar de openbare school wilt zenden en viceversa Zgn naam lezer f H Tempelman Dzn mandenlabrikant te Bergambacht Haar ach I wat is hy aardig uit ajn mandje gelicht door Vinck En nu Tempelman niets op dat alles te zeggen weet nn zet hy een hooge borst en roept van uit hooger sferen Vinck ia mg te min om te woord te staan Je ziet lezer toth tteed practüch Maar met dat al ligt Tempelman in de goot En waar hg vroeger het hoogste woord voerde op de boot daar zit hg tegenwoordig in een hoekje te dutten of heel kalpjes een partg te domineeren Nou het is ook niet malseh wat Vinck hem te verduwen geeft nog taaier dan draadnagels En Jan oude beproefde ik kom al weer tot jou In den tegenwoordigen tgd nu men zooveel rare dingen hoort on ziet heeft het dubbel mgn aandacht getrokken dat in de FradikantenVereeniging der Evangelischen te Zwolle op 6 Joni Ds Beversluis een verhandeling gaf over Vergelding en Genade Deze verhandeling vond veel instemming en bevatte onder meer het volgende Er is een principieel verichil tnsschen Calvgn en Christus tnsschen t Calvinisme en het Evangelie Dit treedt vooral in t licht in de leer van vergelding en genade B Calvyn en t Calvinisme staat de vergelding tegenover de genade is God wel barmhartig maar ook rechtvaardig In t Evangelie is t eene in het andere de genade is de vervulling der rechtvaardigheid de vergelding openbaring der liefde De leer der vergelding volgens het Calvinisme imponeert God is de hooge majesteit de mensch het geringe schepsel verdoemelgk in al zgn denken en trachten voor den Hoog heilige Zooals God Satan verstiet met zgn aanhang zoo zal üj ook eens de goddelooze wereld verdelgen W de leer der verwerping of bestemming ten verderve wordt de leer voltooid Daartegenover staat de leer der genade volgens het Calvinisme Zg gaat uit van de idea der verkiezing Een deel der menbchen is voorwerp dier genade en wordt uit de verdoemelgkheid gered en ten slotte gezaligd Dit alles is ten nauwste verbonden met de leer der satisfactie De zonden der nitveïkorenen worden vergeven op grond van de straf die Jezus Christus er voor gedragen heeft Volgens den inleider is er Ie hardheid en vreedheid in diu leer die van den bamhartigen Vader een wreed Tiran maakt 2e heeft die leer een demoraliseerenden invloed De onmacht gevoed bg de genadeleer in verband mot de leer dor voldoening verlamt alle zedeiyke inspanning en maakt goddelooze en slechte menschen die onder het masker van vroomheid tal van lage zonden dienen 3e miskent de leer der satisfactie de beteekenis van Christus en zgn werk waar hg niets is dan een zondebok 4e de onzedeiykheid in de gedachte als zon schnld overgedragen kunnen worden terwgl 5e de leer dat God een bloedig offer eischt om te kunnen vergeven Hem onteert Vooral de punten 2 en 5 hebben mgn aandacht getrokken Breng punt 2 eens onder de oogen van de Friesche Synode Jan Misschien geeft dit den sleutel en punt 5 is zeer geschikt voor Lucasse on Ds Rudolph En dan moet je den laatste meteen vragen of by na invoering van de doodstraf hier te lande zich ook beschikbaar stelt voor de terechtstelling van kinderen k la Russia f Tydens mgn verbiyf te Riga zag ik van uit myn kamer in de Matveoeskaja straat hoe men naar de plaats der terechtstelling een knaap van 13 jaar en een meisje van denzelfden leeftgd bracht begeleid door een indrukwekkend aantal dragonders Hoe wel gewend aan de tooneelen van bloed en sterven op de slagvelden kon ik dat schouwspel niet aanzien myn vronw mgn moeder en ik schreiden als kleine kinderen bg het zien der ongelnkkige moeder van het kind dat men ter doud ging brengen Zg scheen krankzinnig van droefheid en haar jammerklachten verscheurden ons hart En heel de menigte welke don stoet volgde scheen te sidderen van afschnw en medeiyden by het zien dier kinderen die voor een politiek misdrgf werden terechtgesteld Wien moest het hart niet bloeden bg het aanschouwen dier kleine bleeke wezens die nog niets van iiet leven wetende en nog alle juiste begrip van het recht missende den dood tegemoet gingen in naam van wie weet welk recht dat men zich heeft aangematigd om kinderen terecht te stellen Het was een monsterachtige moord een daad van laffe wraak maar geenszins een rechteriyk gewysde Do menschelgke geest verfoeit bloedvoonissen die een tarting van de wet en de gerechtigheid zyn Men voelde iets dnivelsch en buitengewoon barbaarsch in deze terechtstelling van kinderen Later vernam ik dat de jonifen als een held stierf Om zgn moeder te troosten zei hg dat hg daarboven zgn teerbeminden vader terug zou zien Welk een heilig geloof in een andere betere wereld Toen de soldaten hem geblinddoekt hadden rukte hij deu doek af zeggende dat brave menschen den dood wel in t gezicht durven zien Niet zoo ging het met het meisje dat tegeuspartelde en vr eseiyk leed totdat de beulen hun werk hadden verricht Laat de Russische wet inderdaad toe kinderen te executeeren f Ziedaar een vraag die een Franschman Rusland stelt en waarop ik niet geloof dat Rusland een bevestigend antwoord zal geven En mogelgk werpt punt 2 ook een verklarend licht op de handelwgze van i ff schipl rsvronw die ons allen een pow geled zoo deerlgk heeft beet gehad en zich fiat te dringen in de gunst van Mevr Steiohardt Ook Utrecht werd dezer dagen door zoo n vrome ziel afgtviacht Het ü D meldt uit Utrecht Er loopt hier in de stad rond een soort bnrgerjuffrouw die een zeer armoedig gezicht kan zetten en een geilej n tong heeft Zg vervoegt ztch by de ingezetenen om ondersteuning voor een Amsterdamsche blindeninrichting waarvan z g directeur is zekeren Fostma Men kan hy haar aandeeleu bekomen vun f 0 25 en f 0 60 en krggt daarvoor een soort briefje dat veel op een lote rijbiljei gelgkt zy schyot haar slag nog al geslagen te hebbeo want verschillende goedgeefsche menschen te dezer stede zgn er ingeloopen Het geld is naar de haaiön Wat voor een persoon de directeur i kon men hoeren uit den mond van het O M bg de arrondissements rechtbank te Amsterdam alwaar Pnstma dezer dagen terecht stond wegens het honden eener lotery voor blinden welker opbrengst in zijn zak verdwaalde Ue blinden konien fluiten en zoo zal het nn weer gaan Het O M noemde hem een allerverschrikkelgkste schobbejak die onder het mom van den godsdienst de nenbcheo het geld afhandig maakte Door al die narigheden zou ik haast vergeten uw aandacht te VQstigen op het volghnde bericht Jan ARMENZORG De Marthastichting voor onverzorgde kinderen gevestigd te Alphen a d Rgn zal Woensdag 11 Juli in de groote zaal van de Martha Stichting hare 24ste jaarvergadering houden Het feestwoord zal gesproken worden door ds C J van Paassen predikant der Ned Herv Kerk te Haarlem De directeur de beer C Geel zal eenige mededeelingen doen terwgl het zangkoor der kinderen ter afwisseling eenige liederen zal zingen Verder vermeldt t program voor das middags bg goed weer op Rgnstroom spelen der kleine kinderen gymnastiek en muziek Je gaat er toch heen Jg die zooveel jaren als Pejiningmeeater is het niet moeite en zorgen pro deo aan die stichting hebt gewgd en haar tot bloei hebt gebracht zon daar zeer gemist worden zie je dat is nog eens Liefdadigheid die den geest ran den groeten Stichter ademt Als ik jou werk in dezen beschouw dan zou ik haast gaan twgfelen aan de juistlieid van stelling 2 van Ds Beversluis JAN BAZUIN I Gemengde Berichten De oorrespondent van De Telegraaf te Trondhjem seint Onder de lunch waaraan de Nederlandsche en de Japansche gezant te Stockholm deelnamen had oen groot ongeluk aan boord van het oorlogsschip Tromp plaats Ken der kanonnen werd gereinigd Door onachtzaamheid van den kanonnier ontbrandde liet stuk De bonten stop doodde één matroos en verwondde drie anderen gelukkig niet levensgevaarlgk Een paar dagen geleden vond men bg een landbouwer te Colgnsplaat een tweejarig rund dood in de wei Het vleesch werd voor de consumptie afgekeurd en onder politietoezicht begraven doch den volgenden morgen was het dier opgedolven en verdwenen Vermoedeiyk is bet toch verorberd M Ct Dit IJselmonde wordt aan de Rott gemeld = Maandagavond vervoegde zich in den schoenwinkel van den heer G J v W een persoon die verzocht om schoenen op zicht voor den heer v d W ryksontvanger De houding van den persoon en de opgave van de maat waren oorzaak dat de winkelier d zen persoon onopgemerkt naging on hy bemerkte dat het huis van den ryksontvanger door hem werd gepasseerd Onmiddeliyk sprong de winkelier op zgn flets en achterhaalde den oplichter even buiten de gemeente Zonder aarzelen werd nu de dief stevig by zyn kraag gegrepen en aan den ryksveldwachter overgeleverd Voor den burgemeester geleid werd de bedoeling van oplichten geheel en al beleden en gaf de dief op te zyn zekere B van beroep kleermaker woonachtig te Rotterdam aan de Hofkade Hy is voorloopig in bewaring gesteld Men schrglt aan de N R Ct Een eigenaardige wedstrgd wordt te Valkenburg L op 29 Juli en o nader te bepalen dagen in Augustus gehouden door het Kareomité een concours van solisten op fluit hobo clarinet cornet bugle waldhoorn tuba en trombone Zoowel beroepsmusici als dilettanten in afdeelingen verdeeld moffen mededingen ieder mag zyn eigen accompagnateur of accompagnatrice meebrengen terwgl voor diegenen die dit wenschen klavierbegeleiders heschikbaar zyn om te repeteeren T66r en tgdens den wedstrgd Het Nbl van het Noorden schrgft Het uitdiepen van het Suezkanaal is toegewezen aan de flrma Volker en Bos Naar S vernemen zyn thans de voorbereidingen voor dit werk iu vollen gang Te Sliedrecht Krimpeu en Amsterdiim zyn materialen in aanbouw die van Rotterdam over zee naar Egypte zullen worden vervoerd onopgetnigd om bg aankomst aldaar onmiddeliyk ineen te worden gezet Er gaan twee baggermachines twaalf bakken en vier stoombooten mee waarvan één welke thans in de vaart is onder den naam van Kolonel wordt herdoopt in Ismaila de plaats waar de kantoren der flrma worden gevestigd en verder nog een drgvendc reparatie inrichting waarvoor door de flrma een Engelsche zeehoot is aangekocht Ook het werkvolk wordt zooveel mogeiyk in Nederlanders geworven er gaan voorloopig 80 man mee Het werk dat ongeveer vgf jaren duren zal kan worden verlengd Te Nieuwediep N H viel in een onbewaakt oogenblik het kind van den machinist Mens in de kleine haven Zonder aarzelen sprong de moeder er ook iu doch kon de kl ne niet lielpen Een buurman de heer A Kater bet gevaar ziende waarin moeder en kind verkeerden sprong terstond ter hnlp maar de drenkelingen omvatten hem zoodanig dat hg zich niet verroeren kon en mede in de diepte zonk Een ander buurman J Mes was gelukkig voorzichtiger Hg stak hun onder water door een stok toe dien zg grepen De drenkelingen werden nu behouden op het droge getrokken Met het kind had men echter nog gornimen tgd moeite om het bewostzgn weder op te wekken N V d D Men meldt nit Rg swgk aan Het Vad Bg de Vrijdag jl plaats gehad hebbende verkiezing voor een lid van onzen gemeenteraad is door de r katholieken verspreid een circulaire waarin met zware letter gedrukt de volgende zinsnede Al heelt men ook een candidatenlgst voor een bepaald persoon onderteekend men bigft toch volkomen vrg te steramon diegene die men wil De stemming is en blgft geheim Dit stuk was onderteekend door de heeren L Von Fisenne Th N v d Klugt A L v Zeenwen A Zegveld Chr P Consemulder en L C J Jansen Stadsnieuws GOUDA 27 Juni 190Ö Heden hadden op do Markt alhier de kjuringen plaats van paarden in Zuid Holland ter hekoming van een rgkspremie De jury bestond uit de hh E Ovcrbosch Gouda S C Goossen s Gravenhage J C Roodzant Kz Dirksland J Leeuwenburg Zwgndrecht en M do Rhoc n Mz Raamsdonk De heer J H van der Torren Kz secretaris penningmeester der regelingscommissie was mede aanwezig Voor het stamboeltnummer werden aangenomen Cato van den heer J C Sprngt te Zevenhuizen en Jet van den heer P Koetsier te Waddingsveen Een prgs van f 40 verwierf Sophie van den heer J H van der Torren Kz te Gouda Een prils van f 35 verwierven Wallij en Witvoet heiden van den heer J H van der Torren Kz Een prgs van f 30 verkreeg Cornelia van den heer J H van dor Torren Kz Mina van den heer P Ouflgk te Waddinxvoen Nel van den heer C J Plaizier te Zevenhuizen Sophie van de wed J van der Spek Jz te Moerkapelle Een prgs van f 25 verwierven Lola van den heer J C van der Torren te Waddiniveen en Ypsilon van den heer Ph yfio der Breggen te Waddinxveen Het 2e Volksconcert te geven door het Muziekcorps der d d Schutterg onder leiding van den Heer Joh O Arentz zal plaats hebben op Donderdag 28 Juni s avonds ten 7 uur Het programma Inidt als volgt Marsch Uit Achting J B Lichtenberg Ouverture Retour au Pays O Coquelet 3 Walzer L Aurore C Fanst Potpourri No 1 J Pillevester Ouverture Cleopatra F J Schweinsberg Polka de Concert Le Tournoi Langloi Walzer Espagnole La Catalane W v Perk Fantasie uue Corbeille de fleurs Rodolphe De Gezondheidscommissie voor Gouda had j l Maandag avond tal van ingezetenen waarvan echter slechts weinigen opkwamen uitgenoodigd tot het bgwonen eener buitengewone vergadering waarvan het doel was het constitueeren van eene Goodsche Vereeciging voor Volks en Schoolbaden ter bevordering der volksgezondheid door het tegen geringen prgs verstrekken van baden aan volwassenen en schoolkinderen Nadat de Voorzitter uitvoerig had aangetoond hoe in Nederland geen enkel volksbelang zoo verwaarloosd wordt ala de boidcnltoar en er op had gewezen hoe de reinheid en het reinhouden van hel lichaam een der meest te waardeeren middelen is om besmettelgke ziekten af te weren en epidemieën te bestrgdeu ging hg na wat er iu andere landen op het gebied van het Volksschoolbad met medewerking der Regeering van stad OU land reeds gedaan is en deelde hy mede hoe in ons land waar de Regeering niets doet in Amsterdam Rotterdam den Haag Haarlem Utrecht Arnhem Schiedam en Dordrecht de zaak geregeld is Staande de vergadering traden alle aanwezigen tot de Vereeniginf toe en werd een voorloopig bestuur gekozen bestaande uit de heeren Dr P J A Levedag Voorzitter Mr F H Kranenburg Secretaris C J W Kroon Penningmeester Mej M B Burgersdgk G N Kruisheer J L Belonje Voorzitter Alg N Werkliedenverbond W M Elshout Voorzitter C N Werkliedenverbond P J KoliJD Voorzitter N Werkliedenverbond Patrimonium L Koole Wzn De burgemeester ter vergadering aanwezig verklaarde zich bereid het eerevoorzitterschap te aanvaarden terwyi nog eenige dames en heeren zullen worden aangezocht het bestuur aan te vullen Het Bestuur zal zich voorloopig belasten met het ontwerpen van Statuten en het maken eener begrooting en plannen yoor een op te richten Volksschoolbad in deze gemeente ZKViiinuizEN 25 Juni De collecte voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden heelt alhier opgebracht f 8 24 K Laioerbiokweide 25 Juni In een onbewaakt oogenblik geraakte Vrgdag j I het 6jarig zoontje van G J van Nieuwpoort alhier te water Hoewel Dr W Poolman spoedig ter plaatse aanwezig was mocht het hem helaas niet gelukken de levensgeesten hg den kleine op te wekken Rechtzaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdiim werd gister o a de volgende uitspraak gedaan M J R 28 jaar boomkweeker te Boskoop wegens het verduisteren van een chèqae tot een maand gevangenisstraf BEUES TAU EOTTEEDAM L K H K VRIJDAG 13 APRIL Staatetfemngen PoETuoAL üblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 Rusland Iwang Dorabr ühli gatien 4 96 AziE Japan übligatien1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rocepis L 100 IV 24V Hypotheek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rbtterd Hypb 3 97 Pnndb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb le Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Noderl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzeu van Doelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorujegleeningen Italië Oblig ZnidItaliaapscheSpw My A 867 Diversen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Premigleemntjen BbLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatechappijen Aand Holland Gull Stv Mg 35 Vrede Tentoonstelling Te Menaldumadeel Fr is opgericht een aldeeling der Internationale Vereeniging Vredetentoonstelling Het bestuur bestaat uit de heeren Ds Van Egck van Heslinga te Berlikum voorzitter P M Dgkstra lid Prov Staten te Menaldnm penningmeester L Vermeer notaris te Dronrgp secretaris MANTELS Costumes KiiKlermaotels HInusen AP0NSTOFFENen ROKKEN van de goedkoopste tot de beste soorten zgn tot de tneeat concurreerende pryzen in groote voorraad voorhandenAanbevelend ADVKiVrKI Tii l Wild e Gevogelte Van al heden en verder dagelgks verach verkrggbnnr Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevlecsch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend 1 GCTXELtSG Poelier üoBlerstraat 18 ROTTER DAM Telephoon Interc No 2031 Verkrggbaar in ttesschen IfO ets 7 t ct en f l iiS by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AS KEU t F AD RICHTER Co Rotterdam Te GouoA bg C LUGEH Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 181 W F Het licht der toekomst is de Electrodinelainp Brandt snieuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord een licht xoo men xioh niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op fder gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en ie te hezichtigea in het VBRLICHTINGSMAÖAZIJN DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Aanbevelend M M V L00i Gasfitter Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze tu oHecer getcMldertle Portretlen PetutHre Bogaerlê Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de ecMe te ontvangen Geill Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel a HOGAKKI J Co Agent voor GOUDA Firma A Q ANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen t bezichtigen zgn u