Goudsche Courant, donderdag 28 juni 1906

No 10065 29 Juni 1906 45isjt Jaarüaiie ftOüDSCHE eOüMNT l ieuwS en Advertentieblad toior Gouda en Omstreken i reletoi n Aio S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijkR met uitzomleiiiig van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per lK 8t 1 70 Aïzonderiijke Nomriiers V IJ F C E N T K N Telert on Wo f t ADVERTENTIES worden gepUats van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverfcenti n tot 1 uur des mid i voormiddags ZALM aan de De Notiria H 6R0ENENDAAL U Gouda is voornemens op MAANDAG 9 JULI 1906 tl nar in liet Hotel DE Markt te Gonda in het openbaar in éine ütting te rellen en verkoopen No 1 Een kort geleden verbonwd HEERENHIJIS met ERF en TUIN aa den Fluwaslensingel te öonda wök R do 695 kad sectie A no 2369 groot 94 Centiaren Het hui bevat 6 Kamers mime Keuken Zotder vele Kasten en is voorzien van Gasen Waterleiding No 2 Een H0IS met ERF aan de Gonwe te Gouda wgk C no 159 kad sectie D no 125 groot 72 Centiaren Het benodenhuis is verhuurd voor t 8 per week tot 1 Mei 1908 No 3 Een HUIS met EHF achter de Vischmarkt te Gonda wjjk I no 131 kad sectie B no 922 groot 19 Centiaren No 4 Een HUIS en ERF aan de Korte Geuzestraat te Gonda wijk L no 117 kad sectie C no 1157 groot 24 Centiaren No 5 Een STUKJE GROND aan de Boomgaardstraat te Gouda kad sectie A no 3737 groot 70 Centiaren No 6 Een HUIS met ERF aan de Nieuwe Haven hoet Lanjje Dwarsstraat te Gouda wgk N no 81 kad sectie B na 242 groot 82 Centiaren No 7 Een HUIS met ERF aan de Lange Dwarsstraat te Gonda wijk H no 125 kad sectie B no 344 groot 38 Centiaren Verhuurd aan D van der Toorn tot 1 Febrnari 1907 voor t 2 per week No 8 Een WINKELHUIS met ERF en TUIS aan den Korten Tiendeweg te Gouda wijk D no 73i kad sectie C no 2855 groot 137 Centiaren Het huia bevat Winkel 5 Kamers Keuken Zolder vele Kasten en is voorziea van oasen Waterleiding Verhuurd aan J A Hoogendoorn voor l S per week tdt 1 Juni 1908 No 9 Een HEERENHUI8 met ERF en TUIN aan den Kattensingel te Gouda wijk Q no 115 kad sectie A no 2611 groot 835 Centiaren Het huls bevat beneden drie Kamers Serre en uitgebouwde Keuken en boven drie Kamers benevens Zolder met Dienstbodenkamer en Kelder on is voorzien van Gas en Waterleiding AANVAARDING en BETAALDAÖ 16 Augustas 1906 Te bezichtigen 3 werkdagen voor den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op d en dag der verkooping van 9 11 unr Nadere inlichtingen ten Kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda Een nieuwe Drank korffsNOVAgagao GEFABRICEERD m lie GJDste uilgezoclilste duurste CacaolioDii Deze Cacao is bij inkoop wol iets hoogerijl prijs doch in werkelijkheid de voordeeligBte daar men van dazellOVitC CAO in het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoett dan van goedkoopere soorten V K V K V K PRJJ8 1 M S i O M Kilo voldoeode voor 180 koppen BEOORDEELING van het Mikroskopisch n Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijk oplosbaarheid de bijzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Verkrijjiliaar bij T GRRBiiS alhier Gonda Druk van A BRINKMAN Zi I aciiialogeciisPoedervorni i s het eenig ste helpend middel tegen nto f aar moede nieekuucM ZenuKimicakte Hoofapifiien mlapelooBheia Oumaehteu Wermageriua en fermtHOertug der UcItaamtkracMen aematogeen in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistolfen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gfebruiksaanwijzing f 1 50 Ëcnige iabrlkanien H v SCHAIK d Co Den Haag Verkrijgbaar bfl Firma WOLFF Co Westhaven 198 GRENDEL E B VaN MILD Veerstal Gouda A BODMAN Moordrecht PINKSE Nimwerkerk ad IJmUk H VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudeaater A SCHEER Haastrecht K VAN DEB HKIJDEN Reeuwijk P v d SPEK Moercapelk D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v p HEIJDEN Waddingeveen P A de GROOT A ü JONGB Oudeaater J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER Benichop WAARSCHUWING Laat U niet mi leiden door 16 10 Siroop Het kloosterSanc Paulo Abdij bestaat niet du Siroop van geenerlei waarde j S H aSp Ml P HOPPE AMSTERDAM Egelaniiersgracht HOFLEVEHA NOIEH CH RUM1 OITROEN ARAC BURGUNDY rerkrUgbaar btj alle groiHer oulfr TDWtdiinnde oodUAU van Pr VAN IIAMBL ROOS k HIUMI NS Qébrs Stoll werck s Chocolade en Cacao ï i ca DaUmatige door de nieu ste uitvindingen vp machlcJ gcciod verbotonie bri a le a itaiuitand gsbruik van m in fijnste grondstoffen f rnndoorei te cbraikor van Stollwerck s Choculads n Cacao een aaabere aD twaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwooirciondo aan vien inhoud der resp Etiketten Sc Hrma behaalde 87 Brerets als Hoflererancler 44 Eere Dlplomai gonden eaz Hedalllfi een hewtja van nitmnntend n Ihbrikwit Ii e48 1874 schreef de Acoadwiis naüonal d Paris Nou ▼ oiu décemona une n iUtltl dVr première claiiNe en oonsldératlon deTOtr axoeUnU abrisatltti i Obooolat bonbons varl s eto ebi Mw r k tUirikaat is verb jgbaia bü U H Cunfiseurs Banketiwkken hul z 6 Deri Jv te enwoordiger vnor Kodevhud Mhis HattentMt Amalerdam EalToratraat 108 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOIf IIiKL IJKR FABRIEKEIV Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Sler en W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalteen grootste voedingswaarde Xere Dtploma Partje 1900 Negen Gouden Medaillea CevetisverzeUeritid lllaatscbappii 99 8 stiaa I Dorarccbt 0 g riebt In W73 maatfcbapptliik Kavliaal oH ft nd t 2 090 000 0 mfc r4 Btdrat ruin 9 Millleta Rcmtm niiai Ut MilliMik DE OOEDKOOPSTÉ I DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE zijn beslist die der Firma TUe LADIES JOVliXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklaarde plaat TUE ILL DBESSMAKBU met een gratis geknipt patroon THB BkZAAB OF CHILD BESS FASBIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met koatel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende nodellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring tr p p tegen A Vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Hang Geen beter adres voor degelijk en sterk SCHOEÏTWEEE dan Het Noord Brabanlscli Schoenen en LaarzeninagazIJn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van allo soorten SCHOENWBRK OHKOOM GLACji en BRUIN GLAC J DAMES en HEERENSCHOEISEL C SMITS Allo rejijiratien en aangemeten weik m Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman I St Ebtèpbe Medoc O GO La Rose Lndon 0 72 Cliateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Sonternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 RUdesbeimer 1 08 Oftde Roode Portwijn 108 Extra oude RooHe Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellaedi per Liter 1 17 Prijxen netto d contant DEPOT TE GODDA bij F J J BOON VAN OSTADE EEHISBIFOI TAN THEE Hen wordt verzocht op t WERK te letten UIT HKT MAGA KUN TAK n IIAVENSWAAY ZOIVEIV QOBINCHEHI Deae THEEËN worden afgeleferd in verzegelde pakjes van rj WM n een half en een Ned ont met vermelding van Noramer e Prijs voorzien van nevenataan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoerioK van geëerde orders aanbevelende J ti BIJL voorheen J BBEEBAABT Lz De BUtlüEMEESTEK en WETHOUDERS flu jOUDA doea te weteo dat door den Raad dier gemeente in z üe vergadering van 1 Juni 1906 ia vaitgesteld de volgende verordening Algemeeije I olitieverordening roor de gemeente Gonda Vervolg Art 132 U is verplicht dagel ks todi des avonds tien uur aan het bureau van pohtie in te leveren een door hem onderteckend uittreksel uit het bg artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde nachtregi er bevattende opgaat van alle personen die op dlèn dag bij hein zyn aangekomen en nachtverbigt houden Wanneer des avontls na tien uur nog personen aankonen mo t hij een uittreksel ben betreffen ie s morgens voor negen uur aan het üareau van Politie inlerereu Art 133 Hij is verplicht zoo des nacbta als des daags dreükeÜDgen en verwonde of plotseling lijdend gevsrorden pTsonen op te netyen en toe te laten dat aan hen de vereischte kunstbewerking of eerste genees of heelkundige behandeling verricht worJt zulks tegen Tergoeding der daarop te vallen kosten At DSBUNU IH Van het zetten van gelagen Abt 134 Onverminderd de bepalingen der Drankwet ia ieder die wnig huis waar men gelagen zet opricht of overiieemt verplicht binnen drie dagen aan den Burgemsesteï schiifteiyk mededeehng te doen van de straat en het huisuamraer van ieder lokial door hem hiertoe in gebruik genomen of opgericht Als huis waar meu gelagen zet wordt aangemerkt elke voor het publiek toegaiikeliike locaUtoit open jdaafs tuin inrichting of gedeelte daarvan waarvan de houder er zijn werk van maakt om aan de bezoekers tegen betaling ten zjinent spya of drank of beide te leveren pn aldaar te doen gebruiken Art 135 De houders dier huizen zyn verphcht die des raiddernaehts te sluiten en ges oten te honden tot des morgens zes uur uitgezonderd op de wekel kscbe marktdagen en op de dagen der voor en oaiaarêvee en paardenmarkten als wanneer die huizen dea morgens vier uur iQPS i geopend worden Bet is hun verboden in dien tusschenlijd in hunne huizen bezoekers te ontvangen of aanwezig te hebben Zy zgn verplicht te middernacht den bezoekers aan te zeggen dat ty behooren te vertrekken en bg weigering of nalatigheid om aan die aanzegging te voldoen daarvan dadelijk kennis te gjven aan de politie Op den Donderdag den Zaterdag en den Zondagavond van de kermis worden deze hui FEVMLLETOX övERWourar Naar het Noorsch Volstrekt niet opeens Ik heb al een langen lyd op de trap gezeten en aan je gedacht nF n die gedachten hebben dit voor mü gnnstig resultaat opgeleverd Het is niet onaardig dat je nu die slotsom gevonden hebt JQïBt terwijl ik het myzelf bekende dat hoewel ik dikwyls het kunstenaars element uit je karakter zon weg wenschen dit het toch eigenlek is wat je voor my zoo aantrekk ltjk maakt Volstrekt niet Ga je vooral zoo iets niet in het hoofd halen nu ik beginnen wil m in de tegenovergestelde richting te ontwikkelen bZou ik Boms mogen weten wat je er mee bedoelt ora juist het tegendeel te worden van hetgeen je nu zgt Zeker Ik heb een voorbeeld bö de hand Herinner jö je de tuinmansvroaw bg oom Hendrik vlak tegenover ona Bedoel je haar met bet gele kroeshaar f zen uiterlijk te één uur na middernacht gesloten en bestaat op dat unr de iu het vorif lid omschreven verplicbtiug Art 136 De Burgemeester kan aan een houder van een huis waar men gelagen zet vergunning verleenen om dat huis op een later uur te sluiten of op een vroeger uur te openen dan de iu het vorig urlikel genoemde ureu Aht 137 Het ia verboden zich als bezoeker tussihen den tijd van sluiting en dien van opening te bavinden in een huis waar men gelagen zet Art 133 Als b zoekers worden beschouwd alle personeu die met welk doel ook zich ophouden in de in ttikel 134 bedoelde buizen met uitzondering Ie van de leden vau het huisgezin en de buitenshuis wonende bloed en aanverwanten van den houder van het buis of diens echtgenoote tot den vierden graad ingesloten 2e van hen wier tegenwoordigheid wegens dringende omstandigheden vereischt wordt le van buiten de genipeot woonachtige personen die hebben gestald biJ slalhonders die teveiH een huis als bedoeld bji artikel 134 houden doch alleen gedurende den tjjd welke tot inspanning noodig is 4e in de huizen bedoeld bij artikel 131 van hen die aldaar nacht erblyf houden ou op het nachtregister vermeld zijn Aet 139 De Burgemeester iï voor zoover hierin niet JH voorzien bij krachtens de Drankwet vastgestelde of vast te 8tell n verordeningen bevoegd de in artikel 134 bedoelde huizen tot nader order te doen sluiten in geval van brand rustTorstoring of andere omslautlighed n te zijner beoordeeling De bepalingen van de artikelen 135 en l i7 treden dan in wt rking op bet t dstip tot de sluiting bevolen Afdbbling iV Van het onderhands in en verkoofien van roerende goederen Art HO Goud en zilversmeden horlogemakers oudroestverkoopei s uitdragers en iu het alge t een zy aan wier bedryf verbonden ia het onder de hand iu en verkoopen van oud huisraad kleederen goud en zilver koper tin tJHftr lood of touwwerk en andere roerende goederen zijn verplicht van hunne woon winkel en bergplaatsen opgave te doen aan den Burgemeester binnen drie dagen nadat zy dte iu gebruik hebbeu genomen Art 141 Zö zyn verplicht te zorgen dut aan den hoofdingang van hunnen winkel of hnnne bergplaats een bord gesteld KJj waarop hun naara en bedryf in letters van olieverf en van d9 straat leesbaar staan uitgedrukt Ja Het eigenaardige aan haar was dat zij altijd een wit pnntdoekjo scheef om het hoofd geknoopt droeg HJ lachte Ja op haar geljjk je nog al Wacht maar ik heb in die richting ook een weinig talent bionen korten tijd zal ik een tafelmes evenzoo vast houden als zj biJ bet bloemen afsnijden deed heel onderaan bij het mes en haar duim er dwars overheen En die ruikers die zy bond Alle bloemen zoo dicht mogelijk tegen elkander aan en geen enkel blaadje groen er tusschen Z6o zal ik ook worden Ja ik kan Je mij best zoo verbeelden Je weet er leven in mij twee karakters een artistiek en een kleinburgerlijk het laatstgenoemde zal overwinnen Hjj zag haar vriendelijk aan als of hiJ een kintl voor had terwjl zij vervolgde En n iar aanleiding hiervan ion ik je een kleine omwenteling in je tuin willen voorstellen Zon je niet zoo goed willen zjjn om in het volgend voorjaar de verschillende kooien en wortelen vlak voor het terras te planten er de stamrozen die je zoo ridderlijk waart voor mijne ramen to zetten ergens in een hoek waar niemand ze ziet te laten groeien f Daar waar nu de kool staat weetje a dat zullen wij doen Och neen weea on eens ernstig I Ik dweep met wortelen moet je weteo Ie er Abt 142 Zii moeten de door hen gekochte goeJeren gedurende drie dageu na den dag van inkoop ten toon stellen AitT 143 Waaneer de verkoopers hun onbekend zgn Biogeu zg de goederen niet koopen dan iu tegenwoordigheid van twee by hen bekende en den veikoaper kennende getuigen wier nainen voornamen beroepen en WDonplaiitsen ij mede moeten aanteekeneii op het bi artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde registerlu dit geval mog n zy dn gekochte goederen mei verkoopen binnen zes dagen na dien van inkooiL By erkoop na dien termijn mogen zy de goederen niet afgeven dan na de namen voornamen bt rot pen en woonplaatsen der koopers in gomeld registor te hebben aangeteekend Als zg de en niet kennen mogen sy hun de goederen niet dan in tegenwoordigheid van twea by hen bekenJe en ao koOj ers kennende getuigen afgeven terwyl zy de namen voornamen beroepen en woonplaatsen de er getuigen in gezegd reg ster moeten aanteokeuen Abt 141 zy moötei de hun verdacht voogrkomeude goederen voorloopig aanhoulen ep daarvan onverwijld keunis gaven aan di n Commissaris van Politie HOOFDSTUK VI Van opt chten on Dpenbare vermakelnkheden Art 145 Alle optochten vnn don opaobaren weg zonder vergunning van den Burgemeester zyn verboden De deelnemers aan niet vergunde optochten moeien op last d r politie dadelijk uiteengaan AitT 140 Net ia onverraioderd tie bepalingen der Drankwet verboden zonder verguauing van den Burgemeester lïiei ten uitroeringen ot andere vermakelijkheden wadrbjj of waaitoe bet iubliek met ut zonder betaling toegang heeft aan te leggen ot te geven of daartoe lokaal ot erf af te staan Bg weigering om aan de politie vryen toegang te verleenen of bjj gebreke van de in het eerate lid van dit artikel bedoelde vergunning is iedereen verplicht i p last der politie de lokalen ot erven dadeijjk te ontruimen Aar U7 Bij openbare feesten vermakeljikheden of optochten inoet ieder zich onderwerpen aan de bepalingen voor iedere gelegenheid door den Burgemeester ot namens hem door de politie ter handhaving der orde vas gestold HOOFDSTUK VII Van aamenschohngen Aet 148 Alle samenscholingen of vo ksoploopen op de openbare straat zijn verboden Al wie deelneemt aan aanwezig is bjj of wel iels zoo door en door gezond zoo opwekkend huiselijk en prettig om te zien als een groote dikke brandgele wortel f Zjjn gelaat betrok Het is wel vreemd maar je schijnt volstrekt niet te begrijpen dat je mij met dat gepraat beleedigt en verdriet doet zoide hy ten laatste Verbaasd zag zjj aan hem dat hg verdrietig was Begrijp je dan niet dat het niet aangenaam voor mü kan zijn altp by kool en wortelen te worden geplaatst torwyi jy in hoogere sfeeren leelt in de wolken of by hooge stamrozen f j zy werd gloeiend rood Hy wilde nog meer zeggen maar zy viel hem in derede Neen Halldan wees niet boos ik begryp na dat ik tactloos gesproken b o Maar het is geen oogenblik in mü opgekomen mgiell op een hooger standpunt te willen plaatsen dan jon alleen wilde ik het onderscheid tusschen ons doen uilkomen Ia dit is hopeloos groot I Zeg dat niet Haltdan Merit je het niet hoe ik nit alle macht atryd tegen datgene wat mg van jon zou kunnen verwgileron Het is toch mgn schuld niet dat ik knnstenaarsbloed in de aderen heb maar ik zou bet na kannen haten I Zp stampte op den grond Toen vervolgde zy kalmer Uiar Treemd ia het toch dat anderen zich bevindt in eene samenscholing of volksuploup op de openbare straat is vo licht onmiddellijk te gehoorzamen aan de bevelen der politie om zich te verwijderen HOOFO STUK VIII Van Collecten Abt U9 Het is verboden a zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders collecten of algemeene inzamelingen van gtlden te houden b zonder vergunning van den Burgemeester langs de huizen te gaan met inachrgviugelljsten en dergeljjke ter bekoming van gelden alles voor zoover daarin niet is voorzien duor den hoogeren wetgever IlOOt OSTUK IX Bepalingen ter voürknming van brand Aet 160 Het is verboden biuneu de bebouwde kom zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders bergen mijten schelven of hoopen van hooi brandstotfon en licht brandbare stoffen in de open lucht op te richten Abt 151 Onverminderd de bepalingen der Hinderwet is het zondir vergunning van Burgemeester en Wethouders verboden magazijnen of bewaarplaatsen van brandstoffun en lictit brandbare ot ontvlambare vaste en vloeistoffen te hebben of op te richten Aet 152 Boven of ter zyde van de buitendeur die toegang geefb tot een magazijn of bewaarplaats van brandstoffen buskruit en andere licht brandbiire ot ontvtsmbare stoffen moet met duidelijke letters zijn aangebracht het opschrift Bewaarplaats vau licht brandbare stoffenc A KT 153 Brandstoffen of licht brandbare stoffen mogen nii t worden geborgen binnen vijftig centimetor van eenige vuurplaata Aet 154 Hei is verboden biJ het verwerken of afleveren van licht brandbare of ontvlambare goederen licht te gebruikeii autlers dan van alle zijden behoorlijk omgeven dflor glas hoorn of metaal hiervan is uitgezonderd het branden van gaslicht Aei 155 Het is verboden in een werkplaats waarinvuur aanwezig is een motorrijtuig met niet geheel geledigd lienzine reservoir ter of na hei stelling in uf uit te brengen of aanwezig tehebben Aet 166 Het is verboden buiten bewaarplaatsen opgericht krachtens de Hinderwet petroleum in eene grootere hoeveelheid dan van twee honderd vijftig liters en benzine en andere licht ontvlambare vloeistoffen in eene grootere hoeveelheid dan van honderd vijf en twintig liters in het zelfde gebouw of op het zelfde erf op te slaan of te bewaren Wordt vervolgd in mg bewonderen wat jg in my afkeurt en dat toch welbescbonwd het meest degelgko in ray is Het is echter een bittere ironie van het noodlot dat jnint die aanleg mg van jou verwgdert Toen hg zgn klein vroowljo zoo bedroefd zag was by hem alle ergernis geweken Ja hg zou trachten datgene wat zg zelf was in haar liel te hebben Astrid lieveling fluisterde hg jo weet immers dat ik je lief heb juist zoo als jo bent niet waar Wat baatte het haar dat hg aldns redeneerde Zg wist nn toch dat hg t niet meende Ernstig gingen zg in huie de tafel voor den avondmaaltgd stond gedekt zwygend namen zy daaraan pluatt Hg at met een gezonden eetlust zgno boterhammen en gaf baar zgn theekopje om dit nog eens te vullen Zoo nog meer f zeide zy onwillekeurig En zg peinsde verder hoe verschillend hnn beider thuis geweest was By zgn oude lui ging alles regelrecht naar de Ign geen kronkeling buiten dat spoor Vooral niet Het was een oud geslacht waarnit Haltdan gesproten was Wordt nnotgd