Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1906

No lOOflO Zaterdas 30 Jimi 1006 45sl Jaari aiijt mmm coiramt iMeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken reletn n Ko 9f De Uitgave dezer Courant g eschiedt tlag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per j ost 1 70 Atzonderlijke JVommers V IJ F C £ N ï E JV Telefoon o St A D V E RT E N T I E N worden geplmtst van l f regels a 50 CVnten ere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tof 1 uur des niidd By dezen beb ik de ser mgno geachte clientele te berichten dat ik mijn ZAAK heb overgedaan aan den Heer J HOMBEINK Onder dankzegging Toor het zoovele jaren genoten vertrouwen en m jn opvolger ten zeerste in UEds gunst aanbevelende verbiyi ik Hoogachtend JOH V D BURG Onder referte aan bovenstaande beveel 1 ik mjj ten zeerste aan voor het leveren van 1 alle soorten GEBAK PASTEITJES CROQDETTEN KOUDE enWARME SCHOTELS zoowel als voorgeheele DEJEÜNÉ S DINÉ S en SOUPÉ S met of zonder bijlevering van Servies I Hopende het vertrouwen te mogen genieten münen voorganger zoo vele jaren 1 geschonken en voor eene vlugge en accurate uitvoering ook voor de kleinste commissie s zorg zQllon dragen teeken ik hoogachtend UEds dw dr J HOMBIUNK Banketbakker en Kok 1 Gonda Markt N aamlooze Vennootschap Nationaal Grondbezit te s Gravenhage De DIRECTIE bericht dat de Con ions der 4 Obligation vervallende 1 JtUt 1900 en der 4 Obligatiën vervallende I Auguatuë 1906 betaalbaar zgn te ÉOravenhage ten kantore der VEN der Firma P J LANDRY en der HAAQ8CHE COMMISSIEBANK Amsterdam b d H H PRAETORIÜS ZOON i Oouda b d H H DORTLAND cie en elders bj de Agenten en Correspondenten der Vennootschap DE OOEDKOOP8TE HE A E1 I DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLA zijn beslist die der Firma WELUON TUM LADIES JOVRNAt mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBSSSUAKBH met een gratis geknipt patroon THB SAZAAB OV CHILD HENS FASBIOSS I Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VllAAGI Vw Boekhandelaar I Proefnummer Alle met koatel UoU Bljvoegeel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zün GEKNIPTE PATRONEN I mot Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar MILLY SIMONS Don Haag bö Geen beter adres voor degelijk en sterk SCÏÏOENWERE dan Het Noorü BrabaDlsch Schoenenen LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACf en IrUIN GLAC DAMES en HEERENSCH0EI8EL € SMITS Alle repMatlBn en aangemeten werk Goud Druk v n A BRINKMAN Z BIJ GENOEGZAME DEELNEMING BOOTTOCHT NAAR DE Xïoelsc v SLïi Xï o 11 © aa c3 op ZONDAG 1 JULI 1906 rnet de Salonboot TJSEL II f eilreic can fioiula O uur e ManUomtt ügeii uur n m Gelegenheid aan boord tot gebruik van het Tweede Dejeuner Op deze tocht worden slechts biljetten Ie klasse è f t 0 per persoon afgegeven welke van af heden verkrögbaar zjjn aan het kantoor der Reederü lleuwe Vccrstal B M8 OVERAL vertellen het de menschen aan elkander hoeveel baut zjj vonden bg de weibeproefde 8AIIGl lilJ0SE het zuiver plantaardig versterkingsmtddel voor zwakken en herstellenden en daardoor is het ook een ware triumftocht die de SANGUINOSE maakt in ons vaderland en wordt zij overal als een ware weldoener ingehaald De heer T HOEKSTRA hoofd cener school te Sliedrecht meldt ons Met genoegen kan ik U berichten dat Uwe SANGUINOSE mlt zeer goed reeultaal word gobruikt ter bestrijding van zenawzwakte Gaarne geef ik IT verlof van deze verklaring gebrnik te maken T HOEKSTRA hoofd eener school Sliedrecht Mei 1906 Bloedarmoede en zenuwzwakte en alles wat daaruit voorkomt worden snel en afdoende overwonnen door de SANGUINOSE Bleekzucht duizeligheid hoofdpijn met brakingen maagpiin pijn in den rug pjjn in de nieren benanwil hoid moedeloosheid en daizeligheid wijken beslist en zeker voor de SANGUINOSE Neem de proef Prja por fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl 15 Te Gouda bIJ de flrma WOLFF Co We itiaven N V AIN DAM Co üen Haag WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Di uivenl or sthonino Exfract SKfelyiii M 3 wordt aanbevolen tegen Borgtaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLliNXOE is verkrijgbaar b alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duüscliland Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Tramvaal enz M ELIANTHE werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eera Medailles bekroond MMLtANTHE in flacons f 0 40 t 0 70 en f I MBHAJIXHS in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK k Vo Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar by Kinn WOLFF Co Westhaven 198 ouda GRENUEL Oouda E H VAN MILÜ Veerstal B 120 ffoudo A BOUMAN Jl oordm 4 P1NK8E Nieumrktrka dlJêel A N v ii ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Xhideaa er A SCHEER Ilaaelrecht P W EDE Oudemater K vm ubr HEMDEN te Remwnk P v d SPEK MoercapeUe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AUN VAN DER HEIJDEN irac injm en P A ua GROOT A o JONGH OuAwafw J P KASTELBIN PoUbroekerdam U BIKKER te Btruchop WA VIISCIIVWIiW6 Laat U niet misleiden door e d S roop Het klooster SanctaPaulo Abdij bestaat niet du Slropp van geenerlel waarde J Sfcs Patent H Stollenl miiKiini iranirin Ditglict tl ilulc rni dmt mr iiü Tikriitii Warnuiig t er ffrosae JSrfolg untn l lt ftf H Molton vrun hiti MiU Hr mMkïvoa u etililo en Jfachahmuni en i itit Mm kêuf tttthir urnwê êtei êchnrfen H SMtm wr rM tNM dlrttt 9dtr In iohhw eiunhênattmim ti ADVEETENTIÏN in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleulle Bureau van i BUL kNAN ZOON Een nieuwe Drank KORFFS NOVA CACAO GEFABRICEERD vaide fiJDste uilgezochlsle imnk Caaolimien Deze Cacao is bjj inkoop wel iels hoogerin prijs doch in werkelgkheid de voordeeligste daar men van deze NOV CACAOin het gebrnik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten V K K V K PRUS f 0 f 0 S f M Kilo voldoende voor 180 Koppeo BEOORDEELING van het Mikroskopisch en Chemisch Laboratorinm van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door znlverheid en gemakkelijke oplotbaarheid de bijzonder fijne geur en amaak maken ze bovendien tot een eerste klasse prodnct w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH I ïerkrijgbaar bij T CIIKBAS alhier llleaw oiioTcrtroften Prof l r Liobors wolbokeud 3SX1iW S ACBT UIXIB AUMn wht net Pabrickim rk tot voortdurende radicale en ïekere genezing van alle 7 elf t de meest hardnekkige xennw niekten vooral ontstaan doGi afdwutingea op jengdiguu leeftijd J U t genezing van elke zwakte Blett iiwht Benauwdheid Hooidpija Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spflsvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectnBseu lr j cr etoli fl 1 11 2 J S dubbelsfloK b 11 1 J iiln l Depót MatlU v d Vegle Zaltbommo U pSli M Gléban k V o Kollerdain V Happel a Travenhage I Ualmmans do Jong J CxQ BotUtrUn Wtiff k Co Oouda ca bi alle drosiston W e t kbï zijn wil da Boht fillUll Cacao te oDtrangen toeunbivi Uill a na vele praifneniiogen ia 4oc i hnu löl tekoiii oiiJe ii8 naam des 1 utviiidra Dr Miohaelis vervaardig j jf de beste raacUnea In het wereldbój nxM ib tabblicaement van Gebifl StollW9Tok t Kflclen iicho J FTOlel28Lcnr iBikeï eacao j n vifjrtfi ntort biiaaöt I i DcJü ilii l C a a met melk gekookt j oese iun jai ae gïiun le drank voor daI r ijkecl gut ruik een i 2 theelepek van t t pa d r vu r een kop Chooolato Ali I oiiooakrm fctii e drank bij geval fm I JranLco al iit3 reet water t gebruiken I Vsrkrijgb iar by do voomaamate B 1 dpot eksrs en Prij Vt Ko Kt prcpflHuH f 1 80 KtM o 6 3 Üeneraaitertegmwcordiger voM Heihr Jultus MatienklwR imriterdam Kalveistraat lOS en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpannem de kro n Verkrijgbaar to Gonda bjj R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST t Woerden bjj N DE KRULJFF De BUUÜËMEESTEK en WETHOUDERS Tan üOÏIDA doen te weten dat door den Raad dier gemeente in zgoe vergadering aD 1 ioiii 1006 ia vastgeateld de Totgeude rerordening Algemeene PoliiieTerordeuiag roor de gemeente Qotida Vervolg AuT 157 Geen vaor behalre dat gebru kt wordt totbet krominen van hout mag worden aangelegd dan in daarvoor bestemde stookflaatseu AiiT 158 Bet is verboden binneashuis g as petroleum of andere lichtgevende stoffen te branden zonder bitlekeerend bedeksel van glas metaal of andere moeieiyke brandbare zeltHtaudigheid indien de vlam niet ten minste een meter van de zoldering is verwyderd De vlam moet door glaa zyn omgeven ingeval op minder dan vyftig centimeier afstand lich voorwerpen bevinden dte voor ontbranding ratbaar zjjn Art 159 Het is verboden hou skolen gedooide kolen of ascb op eene andere wyyo te bewaren dan in gesloten s eenen koperen of ijiseren potten Art 160 Het is verboden asch met vuur of vonken I vermengd te vervoeren of aan den ophaalder af te geven Art 101 Hei ia verboden ia onbewoonde hnizen onder veigunning van Burgeraoeater en WethouIders tusachen zonsonder on opgang vuur te hebben of licht te bezigen anders dan op de ifijze als in artikel 154 omschreven A ET 162 In ter kermis staande kramen tenten Bpelten of wagens mag geen petroleum of eenige indere jicüt ontvlambare vloeistof gebrand worden Abt 163 Alle werk op daken waartoe gesmolten of keet metaal wordt gebezigd moet in de maatiden Jannari Februari Maart November en December tusschen s morgens acht nor en s middags vier uur verricht worden en in de overige maanden tusschen s morj ens zes nor en s avonds zes nnr Komforen of potten met vnur besteitid tot het heet maken yan soldeerboutenendergeiyke gereedacbappen mogau niet op de daken of in He goten worden gebracht Bnrgemeester en Wethouders kunnen afwgkiug van deze bepalingen toestaan Art 164 Het stoken koken of smelten van oliën vet neer pek teer of dergelyke stoffen het door ▼ nar droogen krimpen of blakeren Tan vaatverken en alle andere met b zonder brandgevaar gepaard gaande bewerkingen zyojtenzü FEVILLETOX OVERWONHEK Naar het Noorich 6 Het hare was jong en gistend alle leden hadden ieder ban eigen blik op t leven allen moesten de wereld in met bijden moed B trackten naar ontwikkeling van t bestaande Welk een verschil I Toch viel bg een vergelijking van Halfdan met hare breeders deze altjjd gunstig voor Halfdan uit Zie daar nam by waarlgk nog een boterham I Welk een flinke gezonde man was bg toch Zü legde baar servet neer en stond naast bem eer hg er aan dacht Zoo dat is nn alles weer over I Wat is over f Hg lag haar verwonderd aan Had hg alles hg igne zes boterhammen Tergeten het met zgn thee weggespoeld f De te beter Dan behoefde zg zich ook aiat meer bezorgd te maken Nb ons kibbelpartijtje Wg gaan weer leven wQals Adam en Eva in het paradp Hji vouwde zjjn servet op en antwoordde IMiind door op U ituD met vergunning vaa Burgemeester en Wethouders op den opentaren weg verboden Zoodanige bewerkingen mogen m de open lacht niet plaats hebben bij sterken wind en zullen steeds moeten geschieden tusschen zonsopgang en zonsonderganjjT A UT 105 Het is verboden op den openbaren weg a vuur neder te leggen b vuur te dragen anders dan in overdekte potten of testen c vuur of raet TUur vermenude aach in rsch mest of vuilnisbaken uit te storten Art 106 Onverminderd het bepaalde bj artikel 429 van het Wetboek van 8trafiecht is het veriHjilea vuurwerk af te ateke teertonnen U branden of binnen de bebouwde kom vuurwapenen af te Bchie en tenzij met vergunning Tan den Uurgemeester of op lant van het bevoogd gezag AiiT 167 Wanneer huoi of steenkolen door broeiiug brandgevaar opleveren moet de eigenaar of beheerder daarvan onverwijld kennis geven aan den Uurgemeester en moeten tevens door hem de Doodige maatregelen tot stuiting van dat gevaar worden genomen Aht 168 Ijy gesloten water moeten de bswoners of gebruikers van huizen staande aan de grachten oi andere wateren of aan daaraan gr r zende straten of wegen vóór den avond van den dag waarop dit door Burgemeester en Wetboudors zal zyn bevolen vóór en achter liunne huizen doen maken en vervolgens openhouden ecu byt ter grootte van een vierkanten Meter Oeljjke verpl chting rust op de schippers of gezagvoerders wier vaartuigen zich binnen de bebouwde kom der gemeente bevinden of aan eene der kaden zyn vastgeraeerd HOOFDSTUK X Bepalingen ter bevordering van openbare reinheid en gezondheid Apdkelino 1 Van mest privaatirest afval en ander vuil Art 169 Onverminderd de bepalingen der Wet van 2 Juni 1875 Staatsblad no 95 is het een ieder verboden binnen de bebouwde kom der gemeente zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders die daaraan voorwaarden kunnen verbiuden aan te leggen of te hebben eeuige verzameling an mest secreet of ander vuil dieriyken aival of andere stank verwekkende zaken Abt 170 Het is verboden privaat of beerputten te openen te ledigen of te doen ledigen teniy tusschen des avond 10 uur en des morgens 5 nur en na kennisgeving minstens 6 uur te voren aan den Coramiasaria van Politie Het wordt waarlgk tgd zeide zg vrooIgk AIs je nu nog niet genoeg bad zouden wg naar een geneesmiddel voor hongerlijders moeten uitzien Zji gingen samen naar het bordes waar Astrid vlug een dessert opzette met portwijn en koekjes Halldan was verzot op koekjes als een schoolknaap Zoo nu gaan wg ons feest vieren riep zjj de glazen vallende Je welzijn onde jongen I Ik drink op onze liefde al het andere raakt ons niet Hü klonk met haar en er lag innige liefde in den blik dier goede blauwe oogan toen hij baar aanzag IV De avonden werden langer Halfdan werkte niet meer zoo veel buiten lot genoegen van Astrid Soms had zij zicb erg eenzaam gevoeld en dan was zg hem wel eens gaan opzoeken Zoo ook nog onlangs maar toen had hij het zoo druk met het sorteeren van zaad voor een tentoonstelling dat hg bgna geen woord voor baar had hoewel haar geestige opmerkingen meer waardeoring hadden verdiend Halfdan kon geen twee dingen te gelijk doen Als hij zaad sorteerde dan sorteerde Vj laid n daarmee basta üe weg straat en goot voor do woning waar een priraat of beerput geledigd i moet biriuou rnn uur na de lediging behooilgk gereinigd zyn Abt 171 Het is Terbodeit privaatmfst ea baer over en lang de straat te vervoeren leniij tinschen dps avonds 10 uur en des inorgt ng U uur en anders dau donr middel van watt r eu luchtdichte jjaeren voertnigen of van water en luchtdichte met va ite dfksels geslotrn tonnen van door of oamenH Uur emeeatör en Wetbnuders goedgekeurd oiodel Het il verboden privailtineat en beer te water te vervoeren andera daii in dergelgke tonnen AiiT 17a Het is verboden mestputteu mestbakkon en dergelgke verzamelingeu van andere dan privaatmest te 1 digen of te doen ledigen tenig tusschen des avonds lU our en des morgens 8 Dur Het is verboden vaste en vloeibare meststofTen andere dan privaatmest en beer te vervoeren tenzij tusschen dea avonds 10 nnr eu des morgens 9 uur en door middel van goed gesloten wagens karren vaartuigen of tonnen zoodat torting ot doorlating van vocht niet mogel is Burgemeester en Wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijking van de in dit artikel gcuofmde uren toestaan Abt 173 Het ifl verboden bloed iugewauden of anderen Mr0 ran gestorven of geslacht re f vatt viscb of andire dieren in slooten of andere wateren onverschillig aan wieu tocbeboorf ude te werpen of te doen loopen over den weg de straat of in de goten en riolen te vegen of te dotn loopen of binnen de bcbonwde kom der gemeente op mestvaalten of stoepen uotler te leggen A T 174 liet is verboden afgemaakte of gestorventrekol lastdieren of vee of eenig d fl daarvan te be raven op indere plaatsen dan die daartoe door Burgemeester en Wethouders zgn goedgekeurd Aai 175 Het is verboden onreinh den te worpen of neder te leggen op of in eenige openbare plaats aan wien ook toebehoorende Aai 176 Het ie verboden afval en vuil in de open lucht op aan of nabg openbare wegen gelegen gronden te verbranden anders dan met vergunning van Burgemeester en Wethouders en met inachtniming van de door ben te geven voorschrilten AroiBi iao II Van het houden en mesten vaa varkens eu van konünen Ast 177 Het is verboden binnen de bebouwd kom Astrid ging teleurgesteld naar de huiskamer terug O hoQ kon zg vaak naar bui 3 verlangen 1 Maar zij wilde daaraan niet toegeven Straks zou Halfdan zijn werk gedaan hebben en dan was bij weer lief en gezellig zooals hiJ alleen wezen kon Zij stak alle lampen aan t moest er feestelijk biJ baar uitzien Weizoo je bent royaal met je lampen dunkt mg zeide hü toen bg eindelgk binnen kwam Laat mg dat genoegen zeide zü vriendel k Ik zal het op iets anders bezuinigen maar ik ben dol op kleine feestjes weet je Hij dacht nooit aan zalke dingen Astrid ging naar de keuken om aan de meid iets over het avondeten te zeggen Toen ziJ terug kwam bad bg zijne pijp aangestoken en zat met een boek voor zich Zjj keek wat het was Alweer die akelige comedie van Dantel Ik begrgp niet hoc je pleizier kunt hebben in die afschuwelijke beschrijvingen Maar je weet toch dat het een klassiek werk is P Ja maar jg schijnt dat klassieke werk nooit uit te lezen Boos liep zij heen en weer Daar lag een studie over Dante in het Deensch met diens portret Welk een leelijke man 1 Natuurlijk zoo TeiTelend moeit iemand eioit zien die der gemeeutti een ol meer varkens te houden of te mesten Bet is verboden buiten d bebouwde kom der gimeente varkens op te hokken tenzij n et vergunning v n Borgenieeater en Wethouders en uvereeukontstig de door ben aangaande de inrichting der lioKken of bergplaatsen en den afvoer van mest en gier te gaven voorschriften A KT 17 liet is verboden binnen de bcbonwde kom der gemeente kongiien op te hokken tenzij inet vergunning van Burgemeester en Wethouders en Dvereenko iislig de door h n aangaande do inrichting der hokkou en den afvoer van gier te geren voorschriften ArOHKI INO 111 Van slooten binnen de bebonwde kom der gemeente van riolen van zijlen en dergelyke AiiT 179 Do brnikars van gehouwen of erven en wanneer zij niet gebruikt worden de eig naar of beheerders zyn verplicht in hunne nuizen en op hunne erven toe te laten de porsonen die vsn wege het Oomeenlobestilnr bel i t zjjn met het uitbaggeren van zyian riolen en andere watereu en toe te laten dat de uitgebaggerde specie over hnnue erven of door hunne huizen wordt weggevoerd Ast 180 Sloolen of watoren binnen do Iwhouwde kom der gemeente welke niet aan do gemeente toebehooren mogen wauuejr daarin nou geene riolen of secreten oitlnnz n tot d einde nieï gebruikt worden zondi r dat zy vooraf zjjn overkluisd of tot een riool iiifferii bt op de wjjze door Burgemeester en Wethouders t bepalen In de slooten of wateren welk bg het in werking treden dezer verordening reeds dienen tot uilloozi g van riolen of secreten mogen deze uitloozingen niet vermeerderd verruimd of veranderd worden zonder dat die slooten of wateren vooraf ziju overkluisd of tot een riool ingericht op de wjjze d or Burgemeester en Wethouders te bepalen Aar 181 Het is verboden in slooten of wateren binnen de gemeente tonnen bakken koipen tobben of andere voorwerpen bestemd voor of dienende tot verzameling van of gevuld niet t irivaatmest en beer te ledigen of te doen edigen Aai 182 Hot is aan andoren dan de door het Gemeentebestuur aangestelde sluiaknechts verboden de schuiven waarmede de kokers of duikers onder particuliere woningen en gestichten op de Oosten Westhaven door het Hoogheemraadschap au Büniand zijn of zullen worden voorzien te openen of te sluiten Wordt vervolgd zijn loven doorbracht met do hol af te schilderen 1 Up haar eigen schrijftafel lag een bundel verzen dooreen bekend schilder geïllustreerd Dat was althans iets wat een mensch kon begrijpen maar dit was een nieuw boekje en dat andere was honderdduizend jaar oud on z6o oud moest iets wezen waarvoor Halfdan respect kon hebben Zij begon te lezen en vond een vers dat nu dat was wel wat al te nieuworwetschl Zon Halfdan toch eigenlijk niet gelijk hebben als hiJ Dante s verheven regelen hoven zoo iets verkoos f Verdrietig wierp zg den bundel ter zijde Het was prettig voor haar I Zg had gehoopt een echt gezelligen avond met Halfdan te hebben en daar zat hg met dien onvordragelijken Dante I Wat zou zjj gaan uitvoeren Daar in baar mand lag een vervelend borduurwerk dat dan maar opgenomen I Met een bons viel zg op haar stoel en bordunrde met zulk een woede dat de draden telkens braken Neen dat was niet nit te honden Zg moest een flinke bezigheid hebben en zij had immers haar talent Ja zjj had dit aan bare liefde ten offer willen brengen maar dat waren van die overspannen ideeSu de mannen zouden je voor zulke opofferingen hunnerzijds feestelijk bedanken 1 Wordt MTwlfd