Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1906

Borgesius c i tot wSzIging van het Regie ment van Orde voor de Kamor invoering van het vragenrecht wgziging van hetlXe hooldstuk der Staatsbegrooting voor 1905J verhooging en aanvulling vau dat voor 1906 conclusie van het verslag der commissia omtrent de inlichtingen op twee adressen omtrent restitutie aan aannemers van RgksJ werken van verzekeringskosten 1 De meerderheid der commissie stelt voor t uit te spreken dat het billgk is aan de aan 1É nemers een tegemoetkoming te verleenen 1 By de behandeling van deze cpnclusie be 1 toogt de minijter van Waterstaat ad interim 1 dat de billgkheid niet medebrengt in dit J geval schadevergoeding te geven i De heer Borgesius verklaart met dearhi1 ters eens te zgn dat er ruimschoots hiliyk heidsgronden bestaan om sèhadevergoeding toe te staan t De heer Blooker de conclusie der min derheid van de commissie verdedigende betoogt dat er door do aanneme rs geen J schade is geleden daar zy die hebben alge i wenteld op de onder aannemers 1 De heer Loell vraagt ol de Kamer het J oor zou geleend hebben aan billgkheids argumenten als de rechtbank de vergoeding der nnemers bad algewezen en faar schuwt ernstig tegen het medegaan met de J conclusie der meerderheid 1 De heer v d Velde handhaalt zyn mee 1 ning dat de aannemers niet met zekerheid 1 konden nagaan hoe hoog de percentages m der Ongevallenwet zouden worden gesteld M De minister repliceert dat de aannemers W rekening konden en moesten houden met de m invoering der Ongevallenwet M De heer Smeenge wgst er op dat reeds m in 1900 aannemers contracten met de Re 1 geering hebben gesloten 1 De conclusie der meerderheid tot vergoe J ding der schade wordt met 29 tegen 22 i stemmen verworpen I Morgen 11 uur Interpellatie Verhey i De Auteurswet Het Hbl herinnert er aan dat het heden 25 jaar geleden is dat de Wet op het Auteursrecht in het Staatsblad verscheen Het blad noemt bet echter jammer dat deze werkelgk goede wet waaraan bovendien het voorrecht ten deel viel in mr I D Veegens een helder en uitmuntend commentator te vinden niet leelt in ons volk Die wet geelt de bevoegdheid het recht van den auteur f zoowel door den stralrechter als door den bargeriyken rechter te doen beschermen Zg handelt over een zaak die in ons veel schrgvend en veel lezend landje van groot belang moest zyn en in die 25 jaar heelt men niet meer dan 12 gevallen gehad waarin do rechter by de toepassing der wet werd te hulp geroepen Er zgn gaat het Hbl voort 6 slralprocessen en 6 bnrgerlgko gevoerd Ia de hellt van de stralprocessen werd de veroordeeling niet uitgesproken in ééne burgerlgke zaak werd geen inbreuk op het auteursrecht erkend Van de 12 zaken handelen er 3 over muziek 1 werken 1 betrelt een geschil dat met den schrgver eigenlgk niets te maken heelt en 2 betrellen onbeduidende geschrilten zonder eenigen letterkundigen inhoud Van de 6 overige hebben 3 betrekking gehad op de opvoering van tooneelstukken 2 op losse artikelen en slechts één op een zuiver literair werk eeue novelle Geen onzer bekende schrgvers heelt ooit onder de nieuwe wet een proces over zyn auteursrecht gevoerd In zooverre is dit een ideale toestand dat men een goede wet heelt die zich zelve kan handhaven Doch dit is slechts schgn In waarheid wordt de auteurswet weinig gekend en zonder dat iemand het bespeurt overtreden Als belanghebbenden een geschil met elkaar krggen het antenrsrecht rakend is het niet zeldzaam dat zg de zaak in der minne schikken omdat de wet die toch in het geval duidelgk had voorzien door beide partgen niet gekend werd zoodat hst eerst ingewonnen advies reeds de zaak geheel besliste en de quaestie oploste De meest krasse mistenning en verwaarloozing valt wel ten deel aan de bepalingenomtrent het journalistiek auteursrecht Wgwillen slechts één leit noemen nog geen driedagen oud In de vergadering van het comité tegen de i verplichte winkelsluiting gehouden jl Maan dag werd besloten dat men in brochurevorm zoude laten drukken en samenvatten en op ruime schaal verspreiden al de verzamelde artikelen van vóór en tegenstanders eener wettelijke sluiting en geen menach heelt eraan gedacht dat men daarvoor de toestemming der bladen ol bi do onderteokende artikelen van de schrijvers noodig heelt Wg gelooven niet dat velen die zoode weigeren matr het is toch wel dat men die toestemming niet eens denkt te vragen Dit alles geschiedt volkomen te goeder tronw evenals bj de onderwerpen waarover wg zoo juist spraken De moraal van het zilveren leest dor auteurswet is dus dat goede wetten wemig baten als zg niet voldoende worden toege past omdat de belanghebbenden te laksca i u in 1 handhtrlog hnniier reohten KK IS iEVI INRICHIIHGEN WBLKE GKVAAR SCHADE OF HINUER KUNMES VEROOUZAK EM BUROKMKES I KR en WETHOUDERS van Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennia dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijladen van A Th Wildenburg te Gopda om vergunning tot oprichting eener Brood en Beschuitbakkeru m het perceel gelegen aim de Spieringstraat Wijk V No 42 K adastraal bekend Sectie C No 3845 Dat op Vrijdag den 13 Juli 1906 des namiddags ten i a ure op het Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van dè ter iake ingekomen bchrifturen kan worden kennib genomen Gouda den 39 Juni 190Ó Bugjemeeïrter en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER I De Morning Post wjjdt een artikel un I het hervatten der diplomatieke betrekk n II gen tusschen Engeland en Servië en zegt I dat du by beide volkvn bevrediging wekken I moet vooral daar de hervatting plaats had I onder omstandigheden die voor de Servische I regeering prijzenswaardig zijn I H t was van meer dan een standpunt I wensclielijk dat Kngeland in Servië een geI zant en consuls had de Kiigelsche handel 1I met Servië is zeer belangrgk I gMaar nu nog meer om deze reden is de I terugkeer van een Engelsch gezantschap I naar Belgrado van belang omdat hierdoor I het vertrouwen van Engeland in de tegen II woordigc Servische regeering wordt getoo d II Nu Servië voor de misdaad die begaan I werd openlijk boete deed een boete die I uiterst moeilijk vallen moest heelt het I bewezen het vertrouwen te verdienen dat 1I Engeland in de toekomst van Servië stelt 1I I I I I Hoewel de t ransche minister van buit q I landsche zaken Bourgeois verklaard heelt I in zgn gesprek met den Roemeenschen I minister J van Lahovary niet de woorden I gebruikt te hebben die deze minister hem I by en onderhoud met een redacteur der I Neno Ireie Fresse had toegeschreven I biykt het toch dat er onder de groote moI gendheden een streven bestaat om aan het I optreden van örieksche benden in Macedonië I een einde te maken I Tenminste volgens een mededeeling uit I Konstantinopel hebben de mogendheden bg I de regeering in Athene ernstig tegen het I optreden dier benden geprotesteerd en te I kennen gegeven zoo Griekenland daartegen I geen maatregelen kan nemen te zullen overI wégen in hoeverre interventie mogeiyk en I wenscheiyk is I Dit protest moet indruk gemaakt hebben I in Athene I De minister president Theotokis en andere I ministers hebben tenminste verklaard dat I Griekenland tegen de handelingen dier benden I zal moeten optreden I Maar ol het daarom ook gebeuren zal I Dan was een der voornaamste grieven I van Roemenië weggenomen en de weg goI opend voor een verzoening I I I Steeds meer brokkelt het Btaats b grip I al in de Oostenryksch Hongaarsche monarchie Thans zgn ook de benamingen gemeenI schappeiyk ministerie en Keizerlgk KoninkI lyke regeering verdwenen I In da Hongaariche delegatie is er over I geklaagd dat de ministers van haitenlandI sche zaken van oorlog en van financiën I die voor de delegaties verschynen zich I noemden Rüksministers ol gemeenschapI peiyke ministers zulke titels bestaan n et i I volgens de delegatie en de betrokken min s II ters hebben geen ander recht dan te ban 1I delen ol op te treden namens de regeer n 1I gen van Oostenrgk en Hongarye I I De president dor Delegatie antwoordde 1 I dat die opmerking volkomen juist is en dat I I het gebruik der bedoelde uitdrukkingen een 1 I misbruik ia dat moet worden verwyderd 1 I En onmiddeliyk daarop is een keizerlgk I besluit uitgevaardigd waarbg het gebruik I der uitdrukkingen gemeenschappelgk miI nisterie Rijksminister en Keizerlgk KoI ninkiyke regeering wordt verboden De I bedoelde ministers zullen in alle olflcieele I stukken worden aangewezen als handelend I namens de regeeringen van Oostenrgk en I Hongarge I Oogenschönlgk is dit slechts een titelrerI andering Maar voor het goed begrip van I wat in de Monarchie gebeurt is het van I groot belang I Het ernstigste is wel dat de OvereenI komst van 1867 herhaaldolgk van een I gemeenschappelgk ministerie en gemeenI schappelgke ministers spreekt en dat die I uitdrukkingen aanleiding gaven tot het gebruik der thans verboden titels Olficieel I is in alle stukken die van de regeering der I Monarchie uitgingen steeds gesproken van I K K Regeering en van Rgksrainistets I Weliswaar heelt Hongarge reeds m 1868 I tegen het gebruik van deze uitdrukkingen I geprotesteerd maar sedert eenigen tyd is I Hongarge troel in de Monarchie en worden I de JÈongaarsche wenschen onmiddellijk ingewilligd Er is dus geen llabsburgsche Monarchie geen Keizerlgk Koninklgke regeering geen I Oostenrgk Hongarge meer er zgn nog I slechts regaeringen van Oostenrgk en Hongarge I Duidelgker kan niet getoond worden I welken weg de monarchie met reuzenanelI heid opgaat UuIteiilaRdscli Overzlcbl Do procnrenr generaal concladeerdegister dat do onschuld van Dreylus even duidelijk was gebleken als de schsld van Ësterhazy De Italiaansche Kamer nam inet 238 tegen 35 stemmen het wetsontwerp bevattende maatregelen ten gunste van de zuidelijke provincies van Sicilië en Sardinië aan De Kamer begun daarna de beraadalagir g over de enquête in zake de oorlogsmarine In het zuiden en westen van Wales zijn Woensdagmorgen in tal van plaatsen zeer krachtige aardschokken gevoeld Hoewel nogal matetieele scbadu is aangericht b v te Swansea zijn geen doeden te betreuren Do paniek onder de bevolking was niet gering niet het minst in de mijnen waar de werklieden aan een ongeluk dachten Ook in Bristol ijjn schokken gevoeld en is schada toegebracht Eergisteren hsett de procureur generaal in het proces Dreyfus het borderel van technischen kant bekekon Onder anderen ia gezegd de schrijver moet een artillerist zijn geweest omdat drie van de vijl inlichtingen handelen over de artillerie De spreker doed voelen welk kinderspel ean dergelijke redeneeriag ia De schrijver van het borderel toont integendeel van de artillerie niets to weten De commissie van generaals die de technische waarde van h t tuk heelt beoordeeld heett niettemin uitsluitend zich met de artillerie kwesties van het borderel bezig gehondeij hoewel de andere volgens Baudouin volstaan zouden om een redelijke meening zich te doen vormen De laatste zin van bet borderel welke in slecht Fransch mededeelt dat de schrijver naar de manoeuvres zon gaan kan niet van Dreylus zgn geweest maar zegt de waarheid omtrent Ësterhazy on heelt dezellde taalonzilverheid als een bedelbriel uit dien tijd door Esterhazy aan een der Rothschilds gericht Na het borderel te hebben bekeken onderwierp de heer Baudonin bet geheim dossier aan e n uitvoerig onderzoek Vele hooge legerflguren werden ook thans in heltige termen van verontwaardij ing en van spot aangevallen en een lantasie werd getoond nne imagination en proie au dëlire des persecutions Heel het geheim dossier levert volgens Baudouin niet de geringste aanwijzing van schuld tegen Dreylus In de Wurtembergsche Kamer is de vraag roods ter sprkke gebracht wat do Zuiddnitsche koninkrijken doen znllen nu het Ryk de vemagde tarieven van het postverkeer in Venzellde plaats ol tusschen naburige pljiiMsen ten doele weer heelt opgeheven an geld te komen Limching van de Volkspartij vroeg er minister Woiszïcker naar Deze antwoordde dat de regeering van oordeel was dat Wurtemberg du bestaande tarieven in deze omstandigheden niet zou kunnen handhaven l e Volkparti en de sociaal democraten stelden toen voor dat de regooring zich zou verzetten tegen de nieuwe regeling maar ten slotte werd uitgemaakt dat de ftnancieele commissie verdor over do zaak zou beraad slagon Wat Beieren aangaat is nog geen ambtelijke verklaring algelegd maar de kranten vreezen dat men do verlaagde tarieven niet kan honden ook opdat tevens de som die Beieren te betalen heelt voor zijn bijzondere postrechten verhoogd zal moeten worden Men is intusschen in Beieren allesbehalve gesticht over den reactionairen maatregel aangezien de Beierecbe post rneds het dricplennig tariel had ingevoerd toen Pruisen in het plaatselijk verkeer voor brieven en brietkaarten nog 10 onderacb 5 pi rekende Verspreide Berichten Fbahkeuk De mgnmaatschappg te Courrières heelt aen socialistisch blad dat zware beschuldigingen tegen haar heelt gericht gerechtelgk anngesproken toot 650 000 Irance schadevergotding De Aziatische vorst Sisowath die op h t I oogenblik in Pargs is heelt eon groot aantal 1 zijner danseressen meegebracht dio terec t ide belangstelling gaande maken Een Par sche mop er over Weet gg wat het devies 1 is van Z M Sisowath P Honni soit qui 1 mal y danse 1 DciTSCBLiBD I President Roosevelt s dochter is met haar I gemaal over Altona en Vlissingen naar 1 Londen vertrokken I Gedurende dezen zomer studeeren er niet J minder dan U52 vrouwen aan Dnitsche I universiteiten aan die te Berlgn alleen 387 1 EüaEIiAND I Miss Billington is woedend een and r 1 heelt de boete voor haar betaald en nu s 1 zg uit de gevangenis gejaagd Zg was I juist zoo goed op weg martelares van ha r 1 beginsel het vrouwenkiesrecht te worden I Woensdag woonde zg alweer een vergadering harer znsteren bg L Spanje I Voordat de koning naar Engeland gaat I verwacht men dat hg het besluit tot Corte 1 ontbinding nog teekenen zal Anderzijds I verluidt dat het ministerie aan heengaan denkt Itiue I Weer een aanslag op een priester Te 1 Palermo werden op den priester Sebastia i 1 Loggia twee geweerschoten gelost terwgl ihy de kerk binnentrad Hy werd getrolfen 1 en viel dood op den kerkdrempel neer 1 BUSLAHD I I Volgens een nog niet bevestigde medede I ling hebben artilleristen te Wladikaukas de ollicierssocieteit waar een bal werd ge1 honden gebombardeerd en werd bg deze 1 I gelegenheid een dame gewond I Het landgoed van prins Volkowsky in h t 1 gouvernement Poltawa is door de boeren 1 I vernield en in de ascb gelegd I Hoe vreeselgk de hongersnood is die een 1I gedeelte van Rusland teistert blgkt reeds 1I uit het leit dat volgens een mededeeling 1 uit Petersburg het ministerie niet mind r 1I dan 100 millioen gulden zal aanvragen t t 1I leniging van den nood 1 BINNENLAND STATEN GENËltAAL T U iC K n R H s n B H I I Vergadering van Donderdag 23 Juni Achtereenvolgens worden goedgekeurd de 1 volgende ontwerpen I voorziening in de drinkwaterverschalflng 1 voor Curasao en omliggende eilanden 1 vaststelling van het slot der rekening van Suriname voor 1902 1 verhooging van hooldstuk X der Staat I begrooting over 1905 j I wgziging en verhooging der begrooting I van Nederlandsch Indië voor 1906 I Sy dit ontwerp 1 184 000 bydrage vo r 1 handhaving onzer neutraliteit tgdens d n Russisch Japanschon oorlog keurt do he r I van Kol al dat Nederland slechts de bel t I zal hebben te betalen 1 Do heer van Deventer wenscht van de I bruto kosten te zien algetrukken wat door Ntderland is bezuinigd door dat een deel I van haar marine naar Indië was gezonden De minister van Koloniën betoogt h t belang van Indië by handhaving der ne 1 traliteit en verzekert dat binnenkort een Staatscommissie de herziening zal ter hand nemen van de koninklgke besluiten betret lende de kostenverdeeling voor de marine tusschen Indië en Nederland t De heer Heemskerk protesteert kracht g I tegen de uitlating van den heer van Kol 1 dat een andere mogendheid Indië evengoed I zou kunnen beheeren 1 Bg de hierop gevolgde regeling van werk zaamheden wordt besloten de eindstemming I over het ontwerp Arbeidscontract te doen plaats hebben morgenmiddag hall twee om I alsnog aan de agenda toe te voegen de 1 inlichtingen naar aanleiding van een adr s 1 van A de Heer c s om te voorzien in den 1 nood der schnttergen wordt met 32 tegen i 26 stemmen verworpen I I Het voorstel van den Voorzitter om als 1 I nog het ontwerp tot onteigening voor spoo 1 I wegaanleg door de Haarlemmermeer aan de 1 I agenda toe te voegen werd na eenige dis I I cussie verworpen 1 I Vervolgens is aan de orde herziening I der wet houdende nadere bepalingen om 1 I trent de helfing van invoerrecht naar de I I waarde I I De heer Plate wenscht uit die wet te zien 1 I gelicht de bepaling omtrent de bewyskracht I van de lactunr I De minister van Financiën verdedigt h t I I voorstel Z i is vaq geregelde bewyskracht j I der lactunr hierin geen sprake Intusschen 9 I laat de minister het woord lactuur ver J I vallen en vervangt dit door stukken t I Dkaru het voontel ras dea bnr loernin Gemeng de Berichten Uit den Haag wordt gemeld Eergisteravond werd een handelsreiziger die op het plankier van het StaatsspoorBtation hier ter stede liep door een stationsbeambte op heeterdaad betrapt op het ontvreemden van een pakje van een met colli s beladen handwegen staande bg de vrachtgoederenloods Het is een toeval dat juist op dat oogenblik de beambte tusschen eenige spoorwagons uit at het perron wipte en de vlugge handbeweging van den dader zag anders had er geen haan na f dezen brutalen dielstal gekraaid daar een andere stationsbeambte belast met liet oezicht op den wagen aan de voorzgde van dé kar zgn brood zat te eten en door do opgestapelde góéderen niet kon zien wat aan de achterzgde gebeurde De beambte die den diel betrapte zag dat deze met het pakje in de Ie klassewachtkamer ging en liet daar op z n gemak ging openen Hg waarschuwde den op het perron steed aanwezigen rechercheur die den handelsreiziger arresteerde en hem overbracht naar het politiicommissariaat aan de Nieuwe Haven De aangehoudene deed t aanvankeiyk voorkomen alsol hg het pakje op het perron gevonden bad Men meldt ons uit Dodewaard Eergisteravond had hier ten huize van den heer W C een droevig ongeval plaatsEen der zoons zon wat buskruit naar den kersenboomgaard brengen toen een tweede er met zgn brandende pgp te kort bg kwam en t kruit vuur vatte Een hevige outplolfing volgde die beiden zeer ernstig verwondde en in de woning een wire verwoesting aanrichtte De 16 jarige Janna T had in de kermisweek te Kampen kennis aangeknoopt met de dames van het Cirque moderne in het Kalverhekkenbosch en deze kennismaking was van z66 aangenamen aard geweest dat het scheiden haar al te zwaar viel Zy besloot dus met bloedend hart ouders en vrienden te verlaten om mee te gaan de wijde wereld in Voorloopig echter heelt die wyde wereld zich voor Janna niet verder uitgestrekt dan Oosterwolde waar de agent Kramer haar per fiets achterhaalde en vriendelgk nitnoodigde in den schoot harer familie terug te koeren Aan dat beleeld maar dringend verzoek werd noode gehoor gegeven en zoo keerde de wereldreizigster per boerenwagen van haar zwerltocht terug Naar wg vernemen znllen de diplomatieke betrekkingen tusschen Servië en Nederland thans weder worden aangeknoopt Mr W B R van Wolderen baron Rengers ministerresident te Boekarest zal in diezellde hoedanigheid mede te Belgrado worden benoemd terwgl de nieuwe Servische gezant te Londen de hoer Militchevitch vroeger reeds Servisch gezant te s Gravenhage wederom by hat Nederlandsche bol zal worden geaccrediteerd In het middengebouw van het Stadsarmenhuis aan de Muidergracht te Amsterdam ontstond Woensdagavond een schoorsteenbrand De brandweer kwam hulp verleenen en verklaarde omstreeks half acht dat er geen gevaar meer was Evenwel gistermorgen omstreeks hall vgl zagen twee verpleegden vlammen achter de ramen van de mangelkamer waardoor de schoorsteen loopt waarin gisteravond het brandje gewoed had De verpleegden liepen dadelgk naar den nachtportier en deze wekte den directeur den heer Flaes die zoo gauw hg kon naar de plek liep waar het gevaar dreigde De geheele mangelkamer stond in lichtelaaie Een zuster die in een vertrek naast de kamer sliep werd nog bgtgds gewekt Haar vertrek stond reeds vol rook en ware de brand niet zoo spoedig ontdekt dan hadden voor deze verpleegster de gevolgen ernstig kunnen zyn De brandweer inmiddels opgeBcheld was spoedig ter plaatse en pakte het vuur krachtig aan Met een paar waterstralen was zg den brand ving meester De mangelkamer bleek heel wat van het vuur te Igden gehad te hebben De zware balken van de zoldering waren vrgwel doorgebrand de groote pers was zeer beschadigd en ongeveer honderdvgltig lakens en eenige halsdoeken werden een prooi der vlammen De schade wordt door verzekering gedekt De gecontroleerde nachtwaker had te hallvier bg zgn ronde nog geen spoor van vuur ontdekt in het vertrek waar tegen hall vgl alles in eens brandde De schoorsteen die de oorzaak van den brand is wordt aigebroken en op een andereplaaU gebouwd N v d D De oiScier van justitie te Rotterdam naakt bekedl dat lo Het bezit tu F W H Rosemunt 52 jaren koopman gob te Könings Aue sedert 22 Maart j l gedetineerd thans verbiyvende in de stralgevangenis te Rotterdam is gevonden een gouden U karaats niet geheel massieve heerenriug bovenop gegraveurd met vier sterretjes en in het midden van die gravure een namaak diamant in chaton Zg die over die ring die vermoedelgk van dielstal alkorastig ii inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich tot gcmelden olficier van jastitie te wenden Uit Sliedrecht wordt aan de D Ct gemeldt De twee werklieden P Bouw en Veth die in overleg met den heer Hartog id van den gemeenteraad en secretaris van t werkliedenverbond Algemeen Belang op onderroek uitgingen naar Husum in Duitschland waar een aannemer de heer Gertz 100 werklieden voor gronden heiwerk vroeg zgn gisterenavond ternggekeerd Het is hun gebleken dat men met een zeer souden aannemer in aanraking gekomen is die het werk waarvan hg de uitvoerder is uit de hand van de regeering gekregen heelt Men is evenwel niet tot een accoord kunnen komen De onderhandelingen zgn afgesprongen Ie op de loonen 2e op de huisvesting Het loon zou bedragen 6 Mark per dag wat aan de al gevaardigden te weinig voorkwam te meer als men er niet van verzekerd was doorlooloopend werk te zullen vinden De algevaardigden drongen aan op een vast weekgeld Wat de huisvesting betrelt de arbeiders zonden op een schip ingekwartierd worden terwgl de algevaardigden met het oog op onstuimig water aan een keet de voorkeur gaven De algevaardigden vroegen een weekloon van 20 gid per week de patroon wilde voor 15 gId per week instaan Op deze voorwaarden zgn de algevaardigden niet ingegaan De heer Hartog ontving heden een schrgven van de lirma om van een weekloon van tenminste 15 gld per weekjdeze week nog 50 arbeiders te zenden de overtocht heen en terng op rekening van den patroon Doch voor dat geldt is hem zulks niet mogelgk Hg heelt een schryven aan den patroon gericht waarin hy mededeelt deze zaak Zaterdagavond met de werklieden te zullen besproken De onderhandelingen zyn dus nog niet afgesprongen Als de zaak in orde komt zal den heer Gerlz persoonlgk of een vertegenwoordiger naar Dordt zenden om daar de arbeiders te halen Men meldt nit Leiden Het Bchgnt met de zaak van den niet eer vol ontslagen adjunct inspecteur van politie de heer C C Wegers nog niet uit te zgn Do heer W komt in een ingezonden stuk in het Leidsch Dagblad mededeelen dat eerstdaags deze zaak in een brochure door hem zal worden behandeld terwijl hg zich voorts tot hoogere autoriteiten zal wenden om eerherstel Men schrglt aan het N v d D De waterstand op het IJ en het Noordzeekanaal was Woensdag buitengewoon hoog hetgeen veroorzaakt was door een zeer bgzondere omstandigheid Wgl dien middag van de werl der firma Goedkoop het stoomschip Rembrandt te water gelaten werd achtte men wegens den groeten diepgang van dit vaartnig den toegang naar het IJ niet diep genoeg zoodat de waterstand kunstmatig opgevoerd werd tot 22 c M beneden A P de gewone stand is pi m 50 C M beneden A P Door do Oranjesluizen liet men daarom reeds sedert Dinsdag water uit de Zuiderzee binnenstroomen Die overtollige hoeveelheid werd Woensdagavond hg eb door de Noordzeesluizen bjj IJmniden op de Noordzee geloosd om het gewone peil te herstellen In den tuin van villa Mimosa aan den Ouden Scheveningscho weg is een aloë in bloei te zien De bloemstengel is méér dan een meter lang Weldra zal de bloem geheel geopend zgn By een nieuwen twist tusschen de gebroeders K bloemisten te Hillegom hebben twee hunner eerst een anderen broer in de sloot van het betwiste land geworpen en daarna ieder een arbeider van dien broer Het O M bg de rechtbank te Haarlem heeft deswege voor de beide aanvallers 6 weken gevangenis geëischt Toen de minister van Oorlog Staal in generaalsanilorm de vorige week met zgn adjudant een bezoek bracht aan het landweerkamp te Donderen on hier en daar tot de manschappen vragen richtte over den dienst de voeding ligging kleeding enz werden door een der landweemiiuinen ernstige klachten over het eten geuit Z Exc was de tenten der Ie kompagnie van het 5e landweerdistrict laqgs geweest D kwam by de 2e kompagnie toen hy een man zag staan met lonkelnienwe schowen waarvan het leer niet was zwart gemaakt aan de voeten Dit gal den minister aanleiding tot den man de vraag te richten ol hy zgn nieuwste paar schoenen aanhad De man antwoordde bevestigend Waarom heb je de oude niet aangetrokken f Omdat die verrot zgn generaal net als er meer verrot ia hier in t kamp Zoo en wat is er dan nog meer niet in orde f Wel het eten Het vleesch is vergaan het vet loopt weg De adjudant die den man niet begreep vroeg nog eens na maar de minister wist genoeg en zei tot zgn adjudant De man meent dat er zooveel ongedierte in bet vet is dat het leelt Onmiddellgk ging de minister naar den luitenantkwartiermeester eu oiderzocht de waarheid van de bewering van den man die slager is Uit het onderzoek dat daarna door A slagers landweermannen werd ingesteld bleek inderdaifd dat het vet niet te gebruiken was Het werd algekeurd en de minister gal order dat er maotregelen genomen moesten worden om te voorkomen dat er klachten over bedorven eetwaren konden inkomen Ook over het tarief van de consamptie in de kantine werd bg den minister geklaagd Bier en andere verbruiksartikelen waren naar de meening der landweermannen voor een soldaat veel te duur en bovendien slecht Na het bezoek van den minister werd de prys van het hier per glas lager gesteld Ngoera Made een Balineesch hoofd dat onlangs in de kliniek van dr Koch te Seerabaja werd opgenomen met een zeer groot kropgezwel onder de kin welk gezwel door dr Koch sedert is weggesneden had gedurende zgn ziekte geen opium mogen gebruiken kenZooals bekend schuilt de BallSr zeer zwaar maar de geheelonthonding is de patiënt ZÓ6 goed hekomen dat toen hij vergunning kreeg om weer eens oen pypje op te steken hy hiervan niet wilde weten Vóór de operatie werd hg gelotograteerd en toen zjn gezwel weg was en hg een heel ander gezicht had gekregen moest da lotograaf hem opnieuw kieken Ngoer i Made is als hot ware tien jaren verjongd Bg zgn vertrek uit da kliniek vroeg hg dr Koch of dezo geen pleizier had eens op Bali een kgkje te komen nemen hg zou hem dan al het bezienswaardige laten zien en garandeerde hem ean drukke praktgk er waren nog meer Balineezen die aan kro getwellen Ijjden eu dezen zon bjj vertellen hoo uitstekend de behandeling van dr Koch was Een ernstig ongeluk had plaats te SaintFront Een omnibus waarin zich een 20 tal personen bovenden is tengevolge van het gewicht en de helling der baan in een diepte terechtgekomen 16 Reizigers werden zwaar gekwetst 3 verkeeren in een wanhopigen toestand Stadsnieuws GOUDA 29 Juni 1906 Het programma der 4e orgelbespeling in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 3 Juli 1906 des avonds 7 uur door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van mejuffrouw Hermine van Iterson mezzo sopraan en den heer A Best Jr fluit beiden uit Den Haag luidt aldus 1 Choralvorspiel Fuga Super Allein Gott in der Hlih sei Ehr J S Bach 0 Jesulein Sttss J S Bach Canzone a Andante b Andante con moto J S Bach 4 Andante W A Mozart 5 Agnus Dei W A Mozart Andante G Merkel a Arioso Doch der H Tr vergisst der Seinen nicht uit het Oratorium F Mendelssohn Paulus Bartholdy b Lied zu Gottes Ebre R Palme 8 a Abendlied B SchuMana b Adagio cantabile A B Fflrstenau 9 Ie Sonate Symphonie Alex Gnilmant a Introduction Largo e maestoso Allegro b Pastordie And te qnasi allegretto c Finale Allegro Assai And te maestosoNos 2 5 en 7 v or zang met orgelbegeleiding Nos 4 en 8 voor fluit solo met orgelbegeleiding De wagen met steen van de firma Ooms en Biyieven moest heden middag bg den heer Polak op de Korte Tiendoweg een party steen lossen toen dit gedaan was nam het paard een verkeerden draai en kwam in de spiegeirnit terecht die natnurIgk bezweek Deze ruit was pas voor een paar dagen in dat nieuwe pand gezet e heer E A Den Ouden alhier onderwgzer aan een Ohr school voor M U L O te Rotterdam is benoemd tot hoofd der met 1 Oct a s te openen Vryo school op Gerei grondslag te Leimuiden Hg heeft deze benoeming aangenomen Vrede Tentoonstelling Te Voorburg is eene afdeeliug van de Internationale Vereeniging Vredetentoon stelling opgericht onder bestuur der volgende hoeren Mr H N 0 Baron van Tuyll van Serooskerken eerevoorzitter Dr ten Bosch voorzitter H M Bleuland van Oor dt secretaris C J v Zanten Jut penningmeester A J Herckenraht lid G D du Dien idem BEÏÏES VAN ROTTERDAM L K H KVRIJDAG 13 APRIL Staatêkentnqtn PoRTuoAi Oblig 8e Serie Ir 050 3 69Vi Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RoSLAHD fwang Dombr Obligation 47 96 Aziji Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 Bjipothuk BanktnPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 K Pandb Stedeigke Hypb 4 99 Pandb Utrechtscho Hypb 4 100 Paifdb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deolger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb B 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwegUminfffn Itai ie Oblig Zuid ItuUaanscho Spw My A 367 Diverveu My tot Expl Laan van M erdervoort 1902 89 PrtmieUeningen bfci aiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart MaaUchappijfn Aand Holland Gull Stv My 35 MANTELS Cüslunies KiridermaDtcls Blousen J APONSTOFFEN en ROK K EN Afn ifrs s £ Ü i ify van de goedkoopste tot de boste soorten zyn tot de meent coiwurreerenile pryzan in groote voorraad voorhandenAanbevelend Frediklieart bij ds RemotistrantBotie Qereformeerde Qemeente alhier Zondag 1 Juli s morgens 10 uur Ds H E KNAPPERT Herv Pred te Haastrecht ADVEIlTËNTH iM ild en Gevogelte Van al heden en verder dageiyks vericli verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders ReevleoBch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T QVItELiyG Poelier OoBterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031