Goudsche Courant, dinsdag 3 juli 1906

No 1006H Dinsdag 3 Jiilt 1000 45ste flani ü aiig miwm mmmi Meuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken reletoi n No S9 De ÜHgave dezer Coulant geschiedt dagelijks met uitzondering vj n Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco tev I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommei s VU F CEJVTKN Telefoon No Sf ADVERTENTIEN worden fepLiatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r g e nteor 10 Centen Groote letters wortlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenti ën tot 1 uur dos inidd CEBRS BERVOETS Zwolle Apeldoorn 8i eek Kampen liOTTEKDAM hoek Hcercii8traat Goedkoopst en meest gesorteerd Speciaalhuis in Beerenen Rinderkleeding voor alle Standen Alle Afde€ lingen bevatten de g xcotst mogelijke spr eering in sulle prijzeara COLBERT C08T TUM8 diverse Fantasie Stoffen f 4 76 f 5 50 f 6 75 f 7 75 f 8 50 f 10 f 11 50 f 13 60 f 15 COLBERT COsTÜÜMS in de jiieuwste Sdiotsche Patronen prima afwerking f 16 50 f 18 f 19 50 f 22 50 f 25 f27 f 29 50 f 32 JONGEHEEREN C08TÜÜM8 Enorme sorteering vanaf f 3 50 tot f 20 DE AFDEELING KINüERKLEEDING afgescheiden van de andere afdeelingen biedt eene overstelpende keuze in de nieuwste stoffen en modellen vanaf f 0 90 tot f 16 De vervaardiging der kleedingstukkcn geschiedt in volmaakt nieuwen sfijl en onder volledigfe garantie fMT Ken bezoek aan de KLEEDING MAGAZIJNEN GEBRs BERVOETS zal ü direct van de groote keuze prima modellen en lage prijzen doen overtuigen De BURGEMEESTER en WETHOUDERS an ÜOUDA doen te wetea dat door denRaad dier gemeente in zgne vergadering van 1 Juni 1906 18 yastgesteld de yotgende erordening Algemeene PolitieTerordening foor de gemeente Goiida Vervolg HOOFDSTUK XI Van het vervoeren van lijders aan besmeltelflke ziekten van het vervoeren en begraven van lijken en Tan begraafplaatsen Abt 190 Het ifl verboden Igders aan eene besmettelyke ziekte naar een ziekenhuis of naar honne woning te vervceren anders dan met een vervoermiddel door den Burgemeester oitalaiteud daartoe bestemd of met zyne toestemming tüdplgk daartoe te gebruiken en voorzien van eendoor hem aan te geven van buiten duideiyit zichtbaar kenteeken Bet ia verboden ditkenteeken te verwyderen alvorens het vervoermiddel ia ontsmet Akt 191 Het ia verboden lyken vau aan beametteléke ziekten overleden persoLen te vervoeren en te begraven andera dan in kisten waaivan de naden aan de binnenzyde goed gevuld en daarna gedicbt zyu De e genaren of houders der voor htt verfoer gediend hebbende voer of draagmiddelen zjjn verplicht die te ontsmetten zoo dé Durgeraeeater daartoe bevel geeft AttT 192 De gewone tgd van begraven waaronder ook het vervoert u van het lyk door de gemeente begrepen ia is op alle werkdagen van des morgens zes tot twaalf uur van 1 April tot 1 Oktober ea van des morgens acht tot des middags een uur van 1 October tot 1 April De Burgemeester knn het begraven op andere tydstippen toestaan of bevelen Het IS verboden een Igk te begraven buiten den gewonen tgd of buiten den tiid door den Burgemeester toegestaan of bevolen Aet 193 Het ia verboden Igken te vervoeren in andere rgtiiigen dan die uitsluitend voor dat doel ingericht en door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd zyn Art 194 Het is verboden rytuigtn tot het vervoeren vfin Igken bestemd tot het vervoeren van perironen ook bg het begraven of tot wetk ander doel ook te bezigen tenz zgzoozgningericht f dat de lykkiat in eeue afEonderlyk a ealoten Vnimte wordt geplaatst Art 195 Het 18 verboden zonder vergonnin van den Burgemeester lijken te vervoeren uit de ter bewaring van lyken ingerichte lokalen op de FEU ILLETOX OVERWONNEN Naar bet Noorsch 7 Sterk en gezond als by zp leven lang ge weest was kon h j zich moeilgk in een dergelgken zwakken toestand verplaatsen hü had er ook den slag niet van om met ten zwak persoontje om te gaan hoe gaarne h j haar na meer dan ooit alles naar den zin zon willen doen Hg stelde haar voor een paar maanden naar huis te gaan Is het niet al te erg zoolang van elkander af te gaan vroeg Astrid aarzelende Maar toen antwoordde hj met zön eigen opgewektheid WtJ hehben immers t geheele leven nog voor onsP Het is hier te stil vopr je j je zit te veel alleen Ga een poosje naar je vrooipe broers en znstersj het zal je goed doen met hen te babbelen en te lachen Je hebt wel een kleine afwisseling noodig Kn zij ging naar hnis maar zg vist voornit dat zg wederkeerig naar elkander verlangen zonden Ho hetrigk vu het veder eesi thoii t begraafplaatsen anders dan ter onmiddellgke begraving Art 196 Het ia verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders op do Algemeene Begraafplaats grafkelders gedenkteekenen en kruizen te sticht m graftmneu aan te leggen boomen of andore gewassen te planten zerken te plaatsen en het eenmaal daargestelde op te rnimeu HOOFDSTUK XIF Van wijkverdeeling en nummering van gebouwen Art 197 De gerneent i wordt verdeeld in een en twintig wijken te weten A B C D E F G il I K L M N 0 P Q B BR S 88 en T Abt 198 De eigenaar van elk woouhnis en van elk ander gebouw is verplicht te zorgen dat de hoofdingang daarvan met de wijkl tter en het hoisnmnmer met zwarte olieverf ter groot e van minstens drie cM gemerkt is Binnen acht dagen na de voltooiing van een nieuw gebouw moet de eigenaar zich ter Ge meenteSecretarie vervoegen ten einde te vernemen met welk nummer het moet gemerkt worden zullende hy verplicht zyn binnen acht dagen daarna het aangegi ven nummer met de wyklebter aau den hoofdmgaug te plaatsen V anneer door splitsing of vereeniging van gebouwen vermeerdering of verm nd ring van hllkkyianta erceeleu p aats heeft zal d j eigenaar dezelfde verplichtmgen hebben te vervullen als in de vorige alinea omschreven zyu AflT 199 Ingeval by vertimmering eene afschutting om een gebouw wordt gesteld zal de nummering op dezelfde wyze als in het vorig artikel bepaald op de arachutting moeten worden geplaatst HOOFDSTUK XIII Van het opspo en der overtredingen en Tan het binnen treden in de woningen der ingezetenen Art 200 Onverminderd de bepali g van artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering zijn met het opsporen van de overtreJingen dezer Algemeene Politieverordening behalve de politie belast Ie alle ambtenaren en beambten djr gemeente voor zoove l betreft Afd eling III van Hoofdstuk V 2e de gemeente bouwmeester de boekhoo deropzichter der fabricage en de stadsbaas voor zooveel betreft de Hoofdstukken IX en X en de artikelen 6 II 18 25 55 57 86 88 90 94 95 97 99 103 en 106 3b de inspecteur van en de beambten bg het bouw en woningtoezicht voor zooveel betreft de Hooldstukken IX en X en e artikelen 69 11 en 55 zijn 1 Zg zaten rond de groote eettafel ieder op zgn onde plaats Moedertje aan het eene einde zoo klein dat zg achter de groote soepterrine verdween en vader tegenover haar forsch en breed en zeer Inid over de onderwerpen van algemeen belang redeneerende Al die groote kinderen zwegen nit oude gewoonte zoolang vader sprak hoewel zg reeds lang hun eigen meening en levensbeschouwing in zeer verschillende richting gevormd hadden Maar als vader dan vojgens Noorsch gebruik moeder voor het maal had bedankt door haar vriendelgk over het glad achter de ooren gekamde haar te strijken terwgl zg hem met hare blauwe oogen zoo goedig aanzag en toeknikte ging hg naar zijne kamer en deed een Ainke middagslaap voor de leus altijd een of ander boek medenemende En dan geraakten de tongen der anderen los zij hielden veel van vader maar hjj voerde toch tegenover hen allen een toon van meerderheid die maakte dat zg zich eerst recht op hun gemak gevoelden als hiJ weg was Hg verstond hunne grappen niet Als zij de grootste pret hadden vroeg hg soms waarom zij lachten en als hQ t hoorde was het meest altgd Is dat nn iets om zoo over te lachen Neen dan verkocht men pittiger aardigheden in zijne jengd Uaar lodra i net moeder alleen waren 4 de oppeibrandineester en de verdere beambten der brandweer votfr zooveel betreft Hooidstuk IX en artikel 21 5e de ambtenaren en beambten der genieën te gaafabriek voor zooveel betreft de artikelen 39 158 en 162 6e de havenmeester voor zoovpel betreft Hoofdstak III en artikel 10 7e de aluiaknechten eujde brugwnchter voor zji oveel betreft de artikelen 10 74 80 86 87 91 en 103 8e de marklnieesters voor zooveel betreft Hoofdstuk IV en de artikelen 23 32 05 87 90 en 164 9e de keurmeesters van vee vleesch en visch voor zooveel betreft Afdeeling 1 van Hoofdstak V en de artikelen 32 49 50 en 112 lOe de diiecteur der Al emcrine Bei ra f plaats voor zooveul betreft Hoofdstuk XI I Ie de ganeesheeren in dieuat der gemeente voor zooveel butreft de artikelen 30 98 99 132 en 191 Art 201 Met inachtneming v m de voorachritten der Wet vBD 31 Augustus 1853 tautsblad no 83 zijn bevoegd ondanks de bewoners of eigenaren binnen i treden a de politie tusschen zonsop en zonsondergang m de noningen winkels en bergplaatsen der m aitikel 140 genoemde personen teneinde te zorgen voqr de nalenng en te waken togen dö overtreding der bepnliugen vin Afdeeling IV vwojioofdat k V ÏÏ irepötUie ten allen tyde das ook tusschen zonsonderen zonsopgang ni lokalen waar aan personen nachtverbiijf wordt verschaft en huizen waar gelagen wordsu gezet in de bg die lokalen en huizen beliooreude erven eu aanhoorigheden en in lokalen en erven waar openb ire vei makelykhe len aangelegd of g geven worden ten einde te zorgen vi or de nalevmg en te waken tegen de overtreding van de bepalingen der artikelen 132 en 146 en der Afdeelingen II en Hl vau Hoofdstuk V c de politie en de gemeente keurmeesters van vee vleesch en visch tusschen zonsop en zonsondergang in s allen gebouwen al dan niet afgesloten ru raten en vaartuigen waar vee wordt geslacht en vleesch of afval van vee en visch wordt bewaard of uitgestald teneinde te zorgen vo r de naleving en te waken tegen de overtreding van de bepalingen van AtdeeliDg I van Hoofdstuk V d de politie de opper brandmeester en de verdere brandmeesters te allen tyde dua cok tnaachen zonsonder en zonsopgang in alle bewaarplaatsen van brandstoffen en licht brandbare of ontvlambare stoffen in alle verdere gebouwen en erven ten einde te zorgen voor de naleving of te waken tegen de overlreding der bepalingen van Hoofd ituk IX e de politie de gemeente bouwmeester e i de inSjiectenr van het bouw en woningtoezicht welk een pret konden zg dan maken I Die vroolijkheid had heusch iets aanstekelijks vond Astrid Zg begrepen elkander bij een kleine toespeling die broers en zusters de oneindige bron van herinneringen uit den kindertgd kenden zij allen en hetzelfde bloed stroomde door hunne aderen Halldan was toegevend en lief voor haar maar juist haar prikkelbaarheid dia met hem samen zjjnde een wanklank vormde word hier als iets geheel natuurlijks opgenomen Dat is weer juist iets voor jou lachten zg bij zulk eene aanleiding dan namen een paar van de jongens haar onder den arm en als goede kameraden troonden zg haar mede naar buiten Zij kon nu niet zoo aan alles mee doen met dat vrooljjke troepje zoo kwam er eens een orgeldraaier op de plaats en allen dansten naar de muziek van zgn opwekkenden galop De aardigste der neven wilde met haar dansen en zonder aan haar toestand te deuken stapte zg al met hem uaar het plein toen zij zich bedacht vuurrood werd en alleen den tnin inliep Haar neef stond verbluft blijkbaar bad hjj de geheele zaak vergeten of was hg misschien even naief als het zestienjarige Duitsche nichtje dat tegen hare zuster had gezegd Wat heelt Astrid een vreemd flgunrl In het boaeh zat zy raak zoo lang als t isschen zonsop en zonsondergang in alle gebouwen en al dan niet afgesloten ruimten welke worden gebezigd tot berg of vir rmelplaats van asch mest secreet of ander vast of vloeibaar vuil en stankverwekkende zaken tan e nde te zorgen voor da naleving of te waken tegen de overtreding der bepalingen dezer verordening omtrent die stoffen de politie de gemeente bouwmeester en de inspecteur van het bouw en woningtoezicht tusschen zonsopen zonsondergang in alle woningen en al dan met afgesloten ruimten welke grenzen aan slooteu en wateren ot van waar de e het bisl gezien en beoordeeld kunnen worden en op alle vaartuigen ten einde te zorgen voor de naleving en uitvoering of te waken tegen de overtreling der bepalingen van del artikelen 170 171 172 173 180 181 183 186 187 en 189 j de politie on de directeur der Algemeene Begraafplaats ten albn tijd dus ook tusschen zonsonderen zonsopijang tot de algemeene en byzondere begraafplaatsen teneinde te waken tegen de overtreding van de artikelen 92 193 194 en 195 I HOaFi STUK XIV Strafbepalingen Abt 202 Overtreling of niet nakoming van do bepalingen dezer vorordening voor znover daartogdn met ia of wordt voorzien bij eenige wet algemfeenen maatregel b ïstuur of provinciale verordening wordt gestraft als volgt met geldboete van ten hoogste drie guldpü of hechtenis van mi djig dio der artikelen 13 19 21 24 25 35 30 37 38 43 54 50 5 5q 60 01 02 63 64 60 70 71 82 89 91 92 UI 124 130 132 152 108 182 180 198 en 199 met gühlbüote van ten hoogHte tien gulden nf hechtenis van ten hoogste drie dagen dio der artikelen 6 7 H 10 14 15 16 17 18 20 L 3 28 43 45 46 47 48 52 53 59 65 67 68 09 72 75 79 83 84 8T 90 96 99 101 103 105 106 107 113 117 123 125 129 131 133 134 140 141 146 153 170 171 172 174 177 178 179 en 194 met geldboete van ten hoogste vyftien gulden of hechtenis van ten hoogste vier dagen die der artikelen 12 29 30 31 32 34 55 110 114 115 122 128 142 150 151 156 158 159 160 161 162 163 164 165 106 176 187 190 191 en 196 jnet geldboete van ten hoogste vyf en twintig gulden of hechtenis van ten hoogste zes dagen die der artikelen 9 11 22 26 27 33 39 40 41 44 49 50 73 74 76 77 79 80 81 85 86 88 93 94 95 97 98 100 112 115 118 119 121 127 135 137 139 143 144 145 147 149 154 155 157 167 169 173 175i 180 181 183 189 192 193 en J95 met hechtenis van ten hoogste zes dageu dio van artikel 148 zij wilde naar de moederlgke slem der natuur te luisteren hadden de vogels en insecten voorheen hun lied der liefde voor haar gezongen thans lette zg op de vogelni stjes en op de bloemen die haar kelk blozend openden Zelfs de maagdelijke ranke berk strooide haar zaad met siorlgko bowogingon uit over de plek waar Astrid gezeten was Ontvankelijk voor indrukken als zjj was nam de aanstaande moeder zich plechtig voor alles wat onbevallig wai te vermijden beur hart en ziel te verzadigen met edele gevoelens alleen opdat die haar kind eu goede mochten komen Onder die gedachten kwam de prikkelbaarheid en dn onrust in baar tot zwggen overstemd door het heilig besel der moederliefde De zomer liep ten einde Astrid verlangde met eiken dag meer naar Halfdan Het was in t laatst van September en haar man zoude haar nu spoedig komen halen Sn hjjkwam en begroette allen met die goede uitdrukking op het trouwhartig gelaat die Astrid onwillekeurig met zijn leven tusschen planttur en bloemen in verband bracht Maar zg gevoelde het groot verschil tusschen hen beiden nooit sterker dan als zjj hem bg haar tehuis zag Wordt vnvolgS