Goudsche Courant, woensdag 4 juli 1906

Woensdag 4 tiili 1906 No 10069 45ste TaariJfaii£f ï rt mmmt mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon 91 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 3 els k 50 Centen iedere reg el meer 10 CJrten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid l reletoi n No 89 De Ui g ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ar Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per po st 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN GEEN UITSTAPJE meor mogeluk zoiidor ViiCANTIEIiüART Ocen Vacantiekaart meer bruikbaar zonder don Bids Met een Vacantiekaart der S S door M ooi Nederland Ëon practiscb onmisbaar Betsboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDj LAAR Prijs 40 Cents Uitgave Drakkerji LEVISSON Den Haag Één Oidê v honderd plaateen Aanbevolen Me ken VAN Eerwerda Tieman St ïJbtèpbe Medoc O 60 La Rose Ludon 0 72 Chateau Malieret 0 80 Petit Bonrgogne 0 99 Graves Blanc O S Haut Sautornos 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesbeimer 1 08 Oudo Roode Portwijn 1 08 Extra oude EooJo Portiyijn l U Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fino Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellahdi per Liter 1 17 PrIJxen netto d contant DEPOT TE GOUDA bij F J J BOON VAN OSTADE DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISOHE DE MEEST VOLL EDIGE MODEBLAWEll zdn beslist die der Firma WELUOm TUE LADIES JOVRNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TllE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAR OF CHILDRESS I ASaiONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummer Alle met kastel HoU Bljuoegsel f M met Holl verkl vooruitbetaling v ê bii MILLY SIMC Van alle in deze bladen voorkomende raodoUen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingeu onze in oUeeerf getcMMerae Por trelltn PelutureBogaert Zü geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de ecMe te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratu op aanvraag Boxtel H BOOAERIi Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn Gouda Druk van A BBINEMAN Zn acmalogceii Poedervorm is het eenig ste helpend middel teg en nioetlarmoede Bleekmucht Xennicxicakte Uoofdiiljueii tflapeleoêheld Onmachten Wermagerlng en Vermindering der Uchaamtkraehlen aeinatogeen in Poedervoriii H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen JHHii Hk worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVOEM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN FOEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige labrikaoten H N t SGHAiK Co Den Haag Verkrijgbaar bij Firm WOLF f Jt Co Westhavea 198 GRENDEL E H VAN MlLü Veerskal limda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Mteumerkerk ad JJmc A N VAN ZESSEN Schoo hoven B v WIJK P W v EDE Otideicater A SCHEER Haaatrechl K VAN DEB HEIJDEN Beeuwijk P v d SPEK Moercapelle D t d STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN y a HEIJDEN Waddingaveen P A dbGBOOT A ux JONGH Oudemater 3 P KASTÜLEIN FoUbroekerdam D BIKKER Benichop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdy Siroop Het klooslerSonc a Paulo Abdij bestaat niet dun Siroop vim geenerlei waurde Het groote aantal zenuwkwalen DOC flte di IIe nilddeiea door de medisolifl wetoniohtp unnwêDd Kent un Aen ntemrui tijd kaal u ear toe dat zlJ door het gnbraik uukMi ran dsn MnvouolgidaD woc nuMÜlk laan hnJUL mm CiBohe ontdflkkiQcndMo beeft die na hooderde pcoataemlninD tbaiüi ovüdecehwiBwenli KliJ y 6w flnMbapi llJkekrliij n fchoo it h tangrtelUiigw ia tevwaMot blUkt te zijD voor d aan Moniikwalm UJdende menadibeld Qeae g nMmr£a ia Umtob phyaioloi tHehe o ntde kkiay pdaao Iieeft die na hooderde weldaad doD door den ceweien Oflidler Tan OeasndbeU Dr Boman tValannaivUTUjihtdni barotrw da OQ derrlndlDK opgedaan in aeiu BO Jaric praktijk Moor waaaehlnc vainlivtbMM mmmmI peraaK wor lcndnMtMnMhlht st tirBnJ ord lMld nBrtdd llUk aBltWtsMiH rreatel medfcrdceltl Met dem canseivUaa werien weo kelük scUttei iiderwnltataa VMkracaa va ig maakte aooveel ongaiw dat van een door d n uitvinder naolimvni warkl OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kare voorkoming n penBiinB binnen kortan MJd reede de e druk TerBchmon Ib IMt boekje bsvat niet allen VM h t ctmu Mblek vemtaanbaro varklarlngen omtrent hot wmqh dei nienwero therapie n da daarmede a fi in wanhopige synllea ver kregen uitwerking maar ook vindt men daarin wet li8ohappallJk verbaiiilclinjïon nitdoiucdlaclic bladen dleaau doze gonepswliae gewild Blin loomedeafcoliri tal vun Kfltm Bchiirten van hooKgepUatate geoeeübUDd iïfin onder welke P HiafAre mad dr Mn de polykllnisk te Parijs tub noueemant Steinarejer mod dr praktiieersnd geneeihatr aa llnnlgen csatlcht dB Charenton SanIHItiratliDr Colin to StstOn Brouinann mad Ir arroad arta gr P Foraatler genteiheer dlrBoteur van hat hoaplUal Ie A Bn aahaimrstb Dr ftolwtna kaafe Baif Ems Osrsag med dr Deneasneor JIrtotaur dar BalMne tharapBuUiOh lariohtlBO VMr lenawlljds rao SI Hor oré 334 Consul voii A oliorbach med dr te CorTn Dr BirjbiDh arraed aria da Zlr itpDï tl Jechl mui dr to ti nBn Dr C Qongaval ta La Farr èra EiirB tld vaa dee Coniell Oentr Il da Saniri in Frankrijk en vele anderen Eov n Bad ïï i V lSl i l T ntootenmi ïljui oHroBlaohe boo dpIK Ifiratne BBkele haaf in bloedandrang groole prUtkathaartreW gBjasfldbaxl ilapel o he d tkriiam t ka enrVat e onbohaDelllke to i d varder alle lieken die door boroert getroAn wardsn om UMen aan de Kevoleea daarvan looala verlenmlnBan onvBfmaoBn tot iprakoe iware tongvalmoaleiqk Ufcaa atDfkaltf iw 7wrtchten mal voor durende p n plaiUelllbB iwakta venwakklng mn MhaaBUi eoc am H iïa reede ooder geneeaknndlce behnndflllnj geweeat ztjc maar door de bekende ndddetoo ata mthosdlncaeiiea koadwaterknnr wrnven elecfrUeoren etooailooi at zeabaden seen geneatns of laidtluc lumiier kwaal gevo dea bebten en ten Blotta alj die vrcea cewMlenT or bMM ert MdJüwtoe mda hebbes wegam Aan Bilf n wier zenawnestel moer of talnder M iir da ii la f waAlillKiiciii llJdcn waarvan dAkAntAnlrnniHi Hii i diraenan die veaJ mat hel lioofd werken en gefatelijke reactie wUleo vovkonws wordt dringend aangaradan al A het bov n vermelde werkje aa te aohaVen hetwelk op aaavrage koitelaoa en ffaaoo nr londea wordt door Aius raani door H CLRRAflj Kotferdatn Ijtreelil 1 C Helligewei 7 T ï K J F ApottoWr Korte BooMaeg l 0 K l k OHTOM Ondegraobt by deQa rdbrag F 3üp de jongste hvgienniach medioinule tentoonstel II ng la de Dr WeUamamD ohi ft M oor de Bediaibw Jnrl nft w j t A XllvnrrN nffidallln b kraand 7l lto P HOPPE Egelantlersgraoht HOFLEVURANCIER RUM CITROEN AR AOBUROUNDY AMSTERDAM I CH l Verkrijgbaar MJ alle groêtter oiiair Toortlannds nonlrSli Tim Dr VAN H 1MEL ROOS k UAKMKNS Gtebr StoUwerck s Chocolade en Cacao SMtmatffpo door de nieu VHtfi uitvïnrliogen op raac inuDl gobicd ferbfttor IkbriMUIfl ttitaioitfflM gofcvuik van Qjii d fijnsto groiKislofTeü gflfandoerei let wbriiiker van Stollwerck s Ohoculade en Cacao efiii iusbor lso raardig fabrümat DOUAvkeurig beaotirowdoiide tukn vüeo inho d dw resp Etikattea lic ma behaalde 37 Brerets ui UofleTeraHcier H £ ere Diploma 8 genden enz Hedalilri een ImwtQi vm oitmnoteod f tabrihant Kee48 1871 tofareef de Aocademio national do Isris Koutt voaa dëoemons une Heda üe d r premi sre elaMwe en oonsldéMltlon tmvatn exoellanta fïlbrloation d C ocdat bonbons variöa eto eto ttiilwenik blirilout is veHirggbaaT bij U H Cunuseai3 Sanketbitlikeni hol u Oenenuih eilc ienvoordiger toot liederkiHi iii8 Hattonlcdt AjMÉBTdam Kalverstraoi 108 ADVEETENTIÜIT in alle Couianteii worden aangenomen door het Advertentle Barean van A BUINÜHAN ZOON EEMIEFOTTUTHEE Heil worilt verzocht ot t iMRKK te letteu DIT HiBT MaGVZIJN TAH VI IIAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THEEËN worden algele erd in verzegelde pakjes van I en een half en een Ned otii met rermeldiug ran Nommer e IPrgB roomen van nerenstaan Merk volgen de Wet gedepo oeerd Zicb tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BEEEBAABT Lz Een nieuwo Drank KORFF S NOVA CACAO GEFABRICEERD van ie lijnsle uilgezochlsk duurste CaraokoBCD Deze Cacao is bg inkoop wel iets hoogerin prjja doch in werkelijkheid de voordeeligste daar men van dezelttOV G C 0in het gebruik eone veel kleinere hoeveel lieid bihueft dan van goedkoopore soorten V K V K K PRTJS f 1 S0 1 O OS 1 O SO Il Kilo voldoende voor 180 Koppen BEOORDEELING van het Mikroskopisch en Chemisch Laboratoriam van VAN LED DEN HDL8EB0SGH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gpmakkeljjke oplo baarheid de bjjzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HDLSEBOSCH Verkrijgbaar in iiesschen SO ets 7 f et en I l S bii H H Apothekers en Drogjjten Let op het merk ANK MR V AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij 0 LÜGEH Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 181 ïeikrijgbaar tij T CKKBAS alhier ieaw anorertrcSen Frof Dr Liebara welbekend ZSSOV EHACBÏ SLIZIS Alleen echt met Fafariektmerk tot Toortdnrende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenutv Kiekten vooral ontataan dooi afdwalingen op jeagdigen leeftyd genezing Tan elke zwakte Bletk Benauwdheid Hoofdpgn Hartklopping Maagpgn slechte spgsverteriag Onrerqiogen Inipotenz Pollatione enz Uit Toerige prospectassen rrijipor each fl 1 A 2 fl S dubbele fleich fl 6 GenLrail Depot Mattli r d Vegta Zaltbomme Ücpoli M Cléban k Go Eotterdam Happel 8 Gra enhage 1 Halmmaoi do Jong J Csn Botter Um Wriff t Co ftoiid en bii alle drosrUten Wild en Gevogelte Van at heden en verder dagelijks rerach verkrügbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Fonlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboenders Reovleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbelrelend T ODTT Bi iyG Poelior Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoos InUrc No 2031 i E I ISGKVIl ti lüEICHTlNGlN WELKE GEVAAR SCHADE O HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WEl HOUDBRS vau GOUDA Gelet op de artt 7 j en 8 der HINDERWET Brengen ter algemeenc kennis dat zij de beslissing op het verzoek van G van Hofwegen om vergunning tot het oprichten van cene blik slagerij en yorlakkerij mei molfel in het perceel adn de Boelekade wijk R No 36 kadastraal bc kend seclie A No 4022 hebben verdaagd GOUDA den 2 Juli 1906 Burgemeester en Wethouders voQrnoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER UllloUng van GeldlceningënT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat bti lotipg ter aflossing op 30 September a s zijn aangewezen de obligatiên Nrs 10 75 112 en lU van de in 1900 aangegane geldloeniug groot l 140000 en de obligation Nrs 9 12 18 19 en 55 van de iu 1902 aangegane geldleening groot I 79000 Gouda 3 Juli 1906 Burgemeester en Wethouders Van Goud K L MARTENS De Secretaris BEOUWER Buitenlandscb Uverzichl Minister Clemencoau heeft den zevenurigen arbeidsdag ingevoerd op z jn ministerieele bureaux Wie met het ministerieleven en bepaaldelijk met het Fransch ministerieleven op de hoogte is begrijpt terstond dat dit een maatregel van bezuiniging is Voor de dienstjaren 1906 en 1907 zal het nog weinig helpen maar op den duur zal dB invoering van den zevenorigen arbeidsdag vooral natnurljk als het voorbeeld van binnenlandsche zaken door de andere departementen wordt gevolgd een belangrijke bezuiniging biyken Wie niet begrijpen mocht hoe de zevennrige arbeidsdag met de financiën samenhangt lette eens op de oppositie die er van ambtenaarswege niet van ambtswege tegen de nieuwigheid van minister Clemencean rijst Hoe P Do ambtenaren moeten voortaan zeven uren per dag op het departement zitten P Waar zullen ze hun tijd moe doorbrengen P Ze kunnen nn bun arbeidstijd al lang niet vol werken P AI9 Clemencean op FEViLLETOX OVERWONNËH Naar¥et Hoorseh Neen dan was zg veel Beter bg zijne ouders in hnisj zg kon zich nn eenmaal gemakkelijker in andere omstandigheden voegen dan die goede Halfdan Daar was allei zoo geheel anders Nooit had Astrid in dat deftige soliede gezin ëenige liefkozing der hnisgenooten onderling bijgewoond een kalme handdruk bij komen en gaan daartoe bepaalde men zich toch wiet Astrid dat zij allen elkander hartelijk lief hadden Zy had het ook nooit gehoord dat zg daar twisten of disputeerden terwijl men bjj haar aan hnis over een kleinigheid in vuur geraakte en elkander troefde van belang en van zoete broodjes hakken kwam niet in Vijf minuten later vertelde men elkander weer dat hij of zü de bovenste beste was Ja het was een groot onderscheid Soms kon baar by Halfdans oude lul zijnde wel eens d lust bekruipen om een omwenteling in j ze rnatiga rust teweeg te brengen een titi dfakkel lo de liaiilMmer te werpen die deze bedenkingen antwoord zon geven dan zou hij zeker zeggen dat de heoren maar moeten wachten en dat het eenmaal daartoe komen zal dat alle ministerieele ambtenaren al hun zeven uren geregeld werk zullen hebben Maar als die tijd aangebroken zal zijn zal het ambtenarencorps heel wat in tal geslonken zijn Op de Pariische ministerieele bureaux heerscht de slent geest De ambtenaar komt eenigo uren kijken blijlt een beetje op de hoogte van de loopende zaken werkt veelal voor zich zelf in den bureantijd en verdient diar een aardigen stuiver mee Vele ambtenaren der departementen hebben betrekkingen biJ particulieren of schrijven geregeld in dagbladeu en tijdschriften Er ziJn er die zaakjes hebben en eigenlijk kooplui zijn Het ministeriebaantje wordt aangehouden omdat het netjes staat en geld inbrengt bijna zonder tegenpraestatie Dat er uitzonderingen vele gnnstige nitzbnderingen zijn spVeekt vanzelf Ala dat nitft zoo was zon de heole administratie stilstaan Voortaan zullen nu alle ambtensren op tjd moeten komen en dan beginnen ze de presentielijst te teekenen Wie te Iaat komt mag er niet meer op Het spreekt vanzelf diit minister Clemencean het bij dezen inslaanden maatregel niet laten zal Hij zal onderzoeken wat elk ambtenaar te doen heeft en gewaar worden wie er overbodig zijn Dit is de weg om op den duur door openvallende plaatten niet weer te bezetten een gezonde verhouding te krijgen tusschen het aantal ambtenaren en de hoeveelheid werk Een ministeriepoatje werd in Frankrijk beschouwd als een gunstbetoon een wederdienst dikwyis van den minister aan politieke vriendjes Wie als ministersvriendje of vriendje van vriendje een liel postje op een departement gekregen heeft zal zich met reden in zijn verwachtingen teleurgesteld zien De bedoeling was een trakte ment te hebben en een eervol postje maar de bedoeling was nooit geweest zju arbeidskracht aab den staat te wijden Menig bedrijf voortaan onvereenigbaar blijken met bet ministerieambt en coo zal een aantal ambtenaren al dadeljjk moeten kiezen 6f het ministerie opgeven 6f de andere kostwinning Voor de ernstige werkende ambtenaren kan het krachtig ingrijpen van minister Clemencean niet dan heilzaam zijn Die worden van de slenterende collega s verlost Zjj krijgen het vooraitzicht van bureau s met eeh irisschen geest van arbeid en voortmaken Zoo heeft het volloopen van het vierde milliard van de staatsbegrooting zjJD nuttigen kant Er moet bezuinigd worden althans blgk van ëenige ontroering op die kalme aangezichten te voorschijn zou roeplin zg het ook alleen een voorbggaande schrik Maar zj beheerschte zulke aanvechtingen als zij een poosje met Halfdan bij diens ouders was zonder groote moeite onwillekeurig k am zij onder den indruk dier vredige omgeving en meestal eiedigde zg haar strijd met bet bewnstzgn hun di kalnte te benijden Zg was maar zoo hemvsbreed ver schillend met het leven bij haar thuis daar was men volstrekt niet altgd met elkander tevreden daar konden zjj elkander vaak geducht harde waarheden zeggen en daar wilde soms ieder de wereld naar zjjn zin regeeren maar daar heerschte leven en drukte en opgewektheid VI Nu waren zg weer thuis in Halfdan s tuin stonden de prachtige Asters en Dahlias in vollen bloei met hare schitterende kleurenschakeering vergoeding biedende voor den geur dien zg niet hadden Astrid ving gretig eiken glimp die nog aan den zomer herinnerde op Zg nam van alles daarbuiten afscheid alsof zjj het voor t laatst zag Tegen het einde van November kwam de sneeuw en dekte haar wit kleed over den tuin Alleen de vogelkenboomeo lokten no met en voor bezuiniging komt de rijksadministratie in de eerste plaats in aanmerking De aandacht is zoo op de zuinigheid gericht dat de ministers zich voortaan wel zullen bedenken voordat zj overbodige ambtenaren aanstellen En als het ministerieambt ophoudt een sinecurB te zgn dan aal dat ambt ala gunstbetoon ook vanzelf minder begeerlijk z jn Behoeftige omstandigheden kunnen krachtig meewerken tot ontwikkeling van energie Dat geldt voor particulieren dat geldt ook voor publieke licha nen In den Franschen ministerraad deden de ministers Sarrien Poincaré en Doumergue mededeeling over de besprekingen in de Senaata coQimissie over bet wetsontwerp betreffende de arbeiders verzekering De ministers meenden dat de regeering besluiten moet voor de grondstellingen van hot ontwerp in den Senaat krachtig op te treden voornamelijk wat betreft do gedwongen bijdrage de deelneming van den staat en de opneming der landbouw arbeiders onder de categorieën in het wetsontwerp bedoelt Daarentegen wil de regeering ëenige wijzigingen toelaten in de wet zooals de Kamer die heeft vastgesteld daar in den thans aangenomen vorm de uitgaven verre de draagkracht van het land overschreden tegelijk kan dan het veranderlijke karakter der staatsbydrage worden gewijzigd wijl dit gevaarlgk zon kunnen worden voor het budget Het wetsontwerp zou dan in den gewiizigden vorm naar de Kamer worden teruggezonden en de regeering zon in de gelegenheid zijn haar standpunt duidelgk te maken De ministerraad hield zich vervolgens bezig met het ontwerp tot wijziging der krijgsraden een gevolg van de vele gebreken die door de zaak Dfeylus aan den dag gekomen zijn waarvan de voltooiing weldra te verwachten is Een allerzonderlingst bericht komt nit Basland een bericht dat in ieder ander land ongelooflijk zou ziJn maar in Rusland ia alles mogelijk Het plan tot vorming van een kabinet uit de meerderheid der Doema zon slechts een valstrik zijn een manoeuvre van Pobjedenostzef om de ontbinding der Doema voor te bereiden Pobjedonostzef de oude starre reactionair is sedert eenigen tjd weer in hoog aanzien bj het Russische hof Hü houdt te Tsarskoje Selo verblijf en wordt in alle hunne dikke roode trossen de vogelschaar op hunne takken Aardige musschen allen wilden nog meè van de roode bessen genieten eer het te laat was Astrid gnnde het hun allen eer bet te laat was Misschien zouden zy er spoedig niet meer zgn geen van allen I Bg die gedachte rolden de tranen haar over de wangen Of dit peinzen der aanstaande moeders misschien de reden zou zijn van de vele zwaarmoedige mf nschen P D mocht bij haar zoo niet blgvenl Zy rhoest trachten die voorstelling dat het nu uit zou zgn met haar van zich af te zetten Zg dacht aan hare moeder die zoo geheel opging in de wenschen en in het leven der kinderen Nooit had zij de goede vrouw op eenig voor haar zelf uitsluitend genoegen betrapt tenzg op dit ééne dat zg zich de weelde veroorloofde van s avonds stil weg te sluipen nit de bniskamer om vast een dutje vooruit te doen als de zwakheid mevrouw te erg werd zooals de oude keukenmeid bet noemde of als hoe jammer het feuilleton zoo weinig gaf in het boeiendst gedeelte van het verhaal Astrid kon by de gedachte moeder niet nalaten aan haar eigen lief moedertje te denken Maar zou zg wol ooit z6o worden P Thuis zeiden zg dat zy meer overeenkomst toonde met de familie van haar vader Goed moeilijke gevallen geraadpleegd Pobjedonostzef heeft nu den Tsaar aan het verstand gebracht dat Rusland voor een constitutie niet rjjp is dat do ockase van 30 October en alle daarbp gevolgde onveranderlijke wilsuitingen moeten worden ingetrokken de Doema naar huis gezonden en de bur ncratisch autocratische heerschappij moet worden hersteld Maar vreezende dat een openlijke verkondiging van dit plan een ontzettende volksbeweging zou doen ontstaan heeft Pobjedonostzef een soort overgangsmaatregel bedacht Nadat professor Koesmin Karawajet in de Rnssische Doema met den meesten nadruk een lans had gebroken voor de afschaffing van de doodstraf namen achtereenvolgens de minister van justitie de advocaat fiscaal van de marine en de advocaat fiscaal van het leger Pawlof het woord ter verdediging van de doodstraf Deze redevoeringen werden onder groot rumoer in de vergadering gehouden er klonken kreten aftreden ophouden het is genoeg en de heer Pawlof kon zelfs niet aan liet woord komen zoodat bü onverrichter zake de tribune weer moest verlaten Lord Jersey stelde in het Engelsche Hoogerhuis de vraag of bJ het aanstaand bezoek van de firitsche vloot aan de Russische havens van de zeelieden zou worden verlangd dat ze zich vriendschappelijk betoonden tegenover hun Russische kameraden met het oog op de aan Engeland aangedane beleediging in de Noordzee Minister Lord Fitzmanrice antwoordde daarop dat bet gebeulde in de Noordzee reeds eenigen tjjd was geleden en betroffen een incident dat gesloten was Hy verklaarde overtuigd te ziJn dat de meerderheid van het Huis en het volk het met hem eens zooden zijn dat in deze afgedane zaken afgedaan moesten bljjven De opstand in Natal is zooals wj reeds een paar malen hebben uiteengezet nog tang niet onderdrukt ondanks de optimistische beschouwingen daarover in sommige Engelsche bladen Het aantal opstandelingen breidt zich uit in een telegram uit Johannesburg wordt gemeld dat de inboorlingen met groote troepen de mijnen verlaten en dat de aanbieding van arbeidskrachten steeds geringer wordt In April boden zich 26U7 inboorlingen aan en keerden er 1457 naar hunne kraals ook daarin waren toodere liefhebbende moeders geweest maar zij wiot toch dat geene van haar tevreden zou zgn geweest met haar levensgeluk bestaande in een extra slaapje en vier bladzgden feuilleton eiken avond Neen zg stelden hoogere eischen aan het leven en zg waren toch goede moeders geweest Eindelgk wua do lange wachttijd om Het liefst zat Astrid bg de mooi opgemaakte wieg Het belangrgkste daarin ontbrak nog Ten laatste kwam die gewichtige nacht in groote trekken leerde Astrid wat het leven eener moed was geweldige smarten ja maar daarna een onuitsprekelgke blijdschap Was het wel waar dat die kostelgke kleine vent haar kind was P Zg was er volstrekt niet verwonderd over dat het een jonged was zg had niet anders verwacht en ook dat hy Halfdans oogen hebben zoude Juist hg had vaders helderblauwe kgkers In die trouwhartige oogen had zg zich zoo vaak verdiept dit kwam haar jongske ten goede Die wensch van haar werd dus reeds vervuld Astrid lag een oogeoblik stil met gesloten oogen Ja nn moet n slapen zeide de vrouw die haar verzorgde Wordt vtrvolgd