Goudsche Courant, donderdag 5 juli 1906

scheepvaarttollen op de natuurlöke waterwegen Zelfs bg de geringste heffing zal do schade groot zjjn en vooral wanneer de tollen ook tot Nederlandsch stroomgebied worden aitgebreid zeggen zg Spakje Er worden weer talrgke vergaderingen van de Spaansche Carlisten gehouden en aan de grenzen zijn voor hen bestemde wapenen in beslag genomen o a Maasergeweren OoBTEURUK HonaAEIJE s Keizers 60 jarig regeeringsjabilé zal In 1908 met een groote tentoonstelling in Wcenon worden gevierd BUSLAÏD In Batoem z jn moorden en rooverjjen aan de orde van den dag In Moskon hebben de georganiseerde arbeiders verhinderd dat door de zwarte honderd een slachting werd begonnen Er is daar een politieke gevangene die in een rgtuig vervoerd werd bevrijd doordien twee mannen in een passeerend rgtnig don begeleidenden politiebeambte dood schoten Er zgn in Basland 300 000 werkloozen Eeo algemecne Eiekle hier De inwoners van Gonda zgn aan een hnnnor medeburgers verplicht omdat deze hnn het middel heeft doen kennen om een kwaal te bestrgden die immer als zeer ernstig beschoawd werd De heer D van der Klis wonende Zeugstraat 90 te Qonda meldt ons Nu ik zoo goed als genezen ben van mgn nierziekte hetgeen ik niet anders dan aan Uw Foster s Uugpijn Nieren Pilien te danken heb gevoel ik mg verplicht publiciteit te geven aan mjjn geval want ik ben er zeker van dat veel menseben hierdoor uit hun Igden zullen kunnen worden verlost Ik sukkelde onopbondelgk met een verschrikkelgke pijn in den rug en in de lendenen ook had ik voortdurendi hoofdpijn on duizelingen De nrine kwam zeer ongeregeld nu eens met groote hoeveelheden dan weer bgna niels zg verspreidde een onaangename lucht en was bgna immer troebel en met veel bezinksel Dadelijk by het gebruik van Uw pillen kon ik bomerken dat dit het geneesmiddel was dat ik noodig had Nadat ik ze vier weken lang bad ingenomen was ik zoo goed als geheel genezen de pijn was weg en uit erkentelgkheid zal ik ze steeds gaarne aan iedereen aanbevelen die op een dergelijke wijze mocht lijden Ik ondergeteekende verklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig V het publiek to maken op elke wgze die U goeddunkt Tast elke vorkoadbeid die gjj hebt den rag aan wat rillingen veroorzaakt die gevolgd worden door het niet geregeld werken der nieren i Gevoelt gij U geprikkeld door kleinigheden f Hebt gij konde handen en voeten t Lijdt gij aan rheumatiek hoofd en rugpijn wordt Uw urine abnormaal on vormt zich daar steen in Indien eenige dezer verschijnselen zich bg ü voordoen kunt gij aannemen dat gij lijdt aan zwakte of ziekte der nieren en deze verscbijcaelen zijn de voorboden van oen ongesteldheid van meer ernstigen aard V Verzeker ü dat men ü de fechto Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die de Heer van der Klis gehad beeft Zij zijn te Gouda verkrijgbaar biJ de Heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst vanpostwisseliF 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen Klanken uit Schoonboven LV Maar vrienden wat een pan wordt dat In onze erentfeste stad 1 Dat is warempel nummtr Iwm Die een gaat ntuzen w de pUt Eerst gluurde in school een Yalluntog Kn maakte fluks den pleevloer droog Thans vliegt zoo waar een uil by nacht En inspecteert ja de politiewacht Hij loert er op wat onfatsoen I Als iemand daar eens wat moei doen Zoo zag hti Vogel op een keer Die vli do op een etüUlje neer Oehoe oehoe I riep de uil tot valk Die zat te dutten op een balk Wel waarde neef kgk toch eens an Zijó zit nu een polititman I Vindt gij t geval niet kolossaal P Ik eisch hiervan proces verbaal De valk bromt ook wat in zgn baard Zoo iets hoort thuis in EIGEN HAARD Maar Vogel wijst op itonnengeld Vijf gulden is bet wel geteld En t etilhije bigft in de wacht En de uil krast trouw nog eiken nacht Oehoe oehoe oehoe 1 t Gaat er maar raar naar toe I Jan dat msat sa e aa ophonden boor dat gedurig in debat brengen van mindere gewenscbte etemenUit Ik schaam me te moeten zeggen op boot en trein dat ik Schrjonhovenaar ben want dan krijg je direct een praatje over wat in den raad is verhandeld natnnrlijk worden dan de minst welriekende punten aangeroerd Van an revolutionair standpunt kan dat nn wel zoo erg niet schijnen maar je moet ook eens rekening bonden met de andere helft van ons reizend pnbliek en dat is waarlijk niet het kleinste deel Wat weerga als den Ugl niet tevreden is net den toestand in de wacht dan gaat h i met een klacht naar de Gozondheids Commissie die stelt een ondurzoek in en zal dan wel komen met een voorstel in zoodanigen vorm dat het stilletje van den Uijl vermeden wordt Foei je gooit het prestige onzer politie te grabbel Ik moet je eerlijk bekennen als ik nu Vogel ontmoet dan kan ik moeiligk mijn lach honden want ik zie hem in mgn verbeelding zoo om het hoekje van de deur met een fopspeen in den mond en een rammelaar in de hand onder hoogen druk En als dan de raad onwillig bljjft dan kan de Gezondheids Commissie in beroep komen bg Gedeputeerden die binnen G aeten uitspraak moeien doen Dat is anders Jan dan in zake de atkenring der school Dat is nn al van Februari in banden van Gedeputeerden en nog zien wij verlangend nit noar een uitspraak Dat is bepaald een leemte in de onderwijswet dat daar feea termgn van uitspraak ia gesteld Ik zal mijn meening over de houding van Gedeputeerden maar niet zeggen Jan Dat er geklaagd wordt over de slechte plaats die al de jarea aan de pers is ingeruimd dat die klacht een gewillig oor vindt doet mij genoegen maar dat voorstel Schreuder lacht mü toch niet aan Ik geloof dat het zijn bedoeling altijd zijn itilU bedoeling is om de Handelingen van den raad nit de krant te houden Als van Nooten eerst de goedkeuring van den raad moet afwachten voor het verslag in de krant mag dan gaat de acIualHtü er af en ook htl mooie Want als Schrender of Jantje of Pietje zich eens vergaloppeert dan wordt dat stiekem weggedoezold dit vat je I Geef van Nooten een betere plaats vrij van tocht bg de kachel en laat hem knusjes zgn gang gaan zooals tot nn toe Zjjn abonnenten willen niet gaarne het raadsverslag missen En wat zou Jan Bazuin ontbrand zgn denk daar ook eens aan I Maar nu begrjjp ik al weer den Uijl niel Bij een vroegere gelegenheid toen notulen en raadsverslag voor onbetronwiMacaarAoa gehouden heeft den L ijl gezegd Die tenographie lijkt niets En biJ het voorstel om zoo n stenograaf als officieel verslaggaver te benoemen houdt diezelfde man van t itilUtje zich erg stilletjes En de uil Ging achnil In t veerenpak En op t Gemak Hield hij zich stil Zoo n albedil Jan je hebt me doen schrikken van al je zwartgallige cijfers Goede tiJd waar moet dat met onze financiën heen In een dozgn jaren dus al den tjjd dat jij in den raad Ml gezelin f 69000 van onze bezittingen ingeteerd armer geworden P f 11000 te kort op de bedrijven P Moet gj dan nog praten van winst P En dan staat ons nog te wach ten een leening van f 30000 voor de waterleiding P Er zal dan in Gasfabriek en Watertoren zitten een kapitaal van f 300000 Als het goed was dan moesten wg i 3 pCt per jaar 1 9000 winst maken ziivere winst En nn komen we per jaar f 1000 te kort Alzoo lijdeo wij op onze bedrijven per jaar een schade van t 10000 Kjjk dat is nog eens zaken doen En de weeromstuit ervan doet zich gevoelen in de herziening van het I tarief voor de Waterleiding en als straks de ombouw der Gasfabriek klaar is zal dat tarief ook wel weer herzien moeten warden allosraen voordeel van den verbruiker Een zekere mijnheer van X Ziet van de Tram nog niks Toch heeft de heer Van Idsinga op 22 Dec 1906 den minister Krans hieromtrent geïnterpelleerd hierin gesteund door den heer Van Doorn die de vorige regeering heschuldigde dat was bet ministerie Kuyper Jan dat zij is gaan pingelen en de belangen der streek opofferde aan een soort verzet tegen de maatschappij En minister Krans beloofde dat hij al de aangavoerde wenscfaen van de verschillende afgevaardigden nog eens zou nalezen Mogelijk moet de minister zich na 16 Juli nog daartoe zetten Maar wij moeten het met X tan zeerste betrearen dat deze zaak zoo lang sleepende wordt gehouden tot groot nadeel van onze stad JAN BAZUIN BINNENLAND STATEN G ENE lAAL KKRSTE HAMBII Vergadering van Dinsdag 8 Juli Geopend s avonds 9 nnr Medededing wordt gedaan van de ingekomen bescheiden Interpellatie hnzaren nit het garnizoen Venlo De heer van Weideren Bengers vraagt verlof op nader te bepalen dag tot den minister van oorlog de volgende vragen te mogen richten lo Zijn de berichten dezer dagen in de dagbladen voorkomende omtrent een buitengewone desertie onder de manschappen van het garnizoen te Venlo jnist P 2o Zoo ja is de aanleiding tot die desertie bekend P 3o Worden maatregelen toegepast of zijn deze in voorbereiding om aan deze treurige plichtrerzaking ren einde te maken P Hot gevraagde verlof wordt ferleend De Voorzitter deelt mede dat de centrale sectie besloten heeft morgen in de afdeelingen alsnog verschillende wetsontwerpen te onderzoeken die van die Tweede Kamer zijn ingekomen Besloten wordt Donderdag namiddag ten twee ure in openbare vergadering te behan1 dolen verschillende zaken welke voor afdoeI ning gereed zijn en daarna te behandelen I de interpellatie waarvoor den heer van Weideren Rengers verlof is verleend en voorts om Vrijdag 11 uur in openbare behandeling te nomen de verhooging van Hoofdstuk IX Bathpolder De vergadering wordt gesloten PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND De lomerzitting is gistermorgen te 11 nnr geopend door den commissaris der Koningin mr Patijn Na samenstelling der afdeelingen wordt raededeeling gedaan van ingekomen stukken en worden verschillende voorstellen commissoriaal gemaakt in handen van de heeren Ie de Bie van Andel von Fisenne de Geer en Kennink lid G S de legeshefflng ter provinciale griffie de subsidie aanvrage voor de werkinrichting voor hulpbehoevende blinden te Rotterdam en voor bet instituut voor doofstommen te Groningen I 2e van Dissel Edersheim Gerretaon I Kerstens van der Straaten Verhoeve Visser van IJzenJoorn Voorhoeve en Krap lid G S de jaarwedderegeling van den gaarder aan het bolwerk te Gouda en van don brngwachler aan de brug over de Oude I Maas te Barendrecht ds overeenkomst omI trent de spoorweglgnen in de HaarlemmerI meer het voorstel tot voltooiing van het I Rijn Schiekanaal en het beweegbaar maken I der bruggen over den Vliet onder Voorburg I het klachtenadres over schade door toelating I van de stoomvaart op den Vliet alsmede I de overeenkomst betreffende den spoorweg I brugbouw over de Gonwe I 3e van Heemstra Edersheim Havelaar I PatiJn en van Wichen de provinciale rekening over 1901 I Ie Evers van Nispen Pera van SlaI veren v d Toorn en de Wilde alle adressen betreffende subsidie aanvragen voor bewaarI scholen ambachtsscholen ambachtsteekenI scholen de s Gravenhaagscbe vakschool voor I meisjes de indnstrieschool voor meisjes te I Rotterdam visscherij en andere vakscholen I 5e Korteweg van Briel Sasse Hogendijk van Naamen Overwater van Rnyven en V d Velde lid G S het voorstel tot èinderstenning van reizen naar Dnitschland in het belang van den tuinbouw in het Westland de subsidieverbooging voor het botercontrole station in Zuid Holland de aanvulling van het jaeht en viascharijreglement voor toelating van het hoepelnet 6e Schippers van Idsinga Limbnrg Volker Vegtel Vingerling en Versteeg lid G S de wijziging van het scheepvaartreglement door de brug over de Oude Maas de verordening op de stoomvaart idem op de Gonwekaden de snbsidieaanvraag van Maassluis voor op diepte houden der haven aldaar de wijziging van het politiereglement op Rijn en Schie en de subsidieaanvraag voor een stoombootveerdienst Nieuwlekkerland landRidderkerk 7e Mr Klejr Rcodzant van SIgpen van Wichen en Duynstee lid G S alle voorstellen tot wijziging van reglementen van polders en waterschappen I Verschillende onderwerpen verband houI dende met de begrootingen werden verzonI den naar de afdeelingen I Naar Ged Staten werden verzonden om I advies o a de snbsidia aanvrage van de I s Gravenhaagscbe Vareeniging voor KoepokI inenting het verzoek om bestendiging van het subsidie van f 2000 aan de Vereeniging tot bestrijding van Tuberculose te Rotterdam de iDtsidie aanvrage van Voorna s Proeftuin I Toor MO tnlaboawproattnin Ten aanzien der rapporten van de statencommissie voor de herziening van het reglement voor het hoogheemraadschap van de Zwgndrechtsohe Vaart deelde de voorzitter mede dat Ged Staten zich vereenigen met het voorstel zooals het geamendeerd is door de commissie Dit pnnt zal nader aan de orde worden gesteld gelijk mede de plachten van ondernemers van den pakschnitdienst Amsterdam Rotterdam over belemmering van de scheepvaart op de Delftsche Schie tengevolge van het vastraken van schepen De eerstvolgende vergadering is bepaald op Dinsdag 17 dezer des voormiddags 11 nnr zoo noodig voort te zetten op den 18e daaraanvolgende ter behandeling van de aanhangige onderwerpen en de begrootingen Gedep Staten stellen voor ten aanzien van de nieuwe spoorwegbrug over de Gouwe nabg Gonda hun college te machtigen om indien zulks door de regeering wordt verlangd de overeenkomst tnsschen den staat de provincie en de Maatschappij tot Exploitatie vao Staatsspoorwegen in dien zin te wg igen dat voor rekening van den staat in stede van een draaibrug voor drie sporen een rolbasculebrug aanvankelgk voor twee sporen en later na gebleken behoefte voor drie sporen worde gebouwd met een beweegba xr gedeelte van 22 M onder voorbehoud dat de provincie de vrgheid zal hebben naar gelang van den stand van zaken de coupure van de kromme Gouwe waarover de spoorwegbrug zal ïorden gemaakt voor de scheepvaart open te stellen Gedep Staten slelleu voor aan de vereeniging de PatronaatBcommissie te a Gravenbage ten behoeve van bare ambacbtsteekenschoül met ingang van 1907 een provinciaal subsidie van f 100 te verleenen Gemengde Berichten Uit Arnhem meldt men Gisterenmorgen is in Mnsis Sacrum geopend de internationale tentoonstelling van hulpmiddelen en benoodigdhedec voor bet slagersbedrgf die ter gelegenheid van de lödo jaarlpscho vergadering van den Nederlandscben Slagersbond wordt gehouden De voorzitter van hot tentoonstellingscomité de beer J Geist herinnerde aan de sympathie die de tentoonstelling vond blgkende uit hot feit dat binnen drie dagen een waarborgfonds bgeen was voldoende om de werkzaamheden te beginnen De tijd was te kort om een volledige tentoonstelling tot stand te brengen maar sfreker verwachtte toch veel nut van deze lentoonstelling De bnrgemeester jhr mr A RSoll was tot zgn leedwezen verhinderd do tentoonstelling te openen Bjj diens ontstentenis geschiedde de opening door den heer E M S van Santen voorzitter van den Nedorl Slagersbond en evenals de burgemeester eerevoorzltter der tentoonstelling De beer Van Santen uitte den wensch dat deze tentoonstelling meer tentoonstellingen zon in het leven roepen en hoopte dat de inzenders vruchten van hun moeite zouden mogen plukken Vervolgens werd een rondgang op de tintounstelling gemaakt die vele interessante inzendingen met het slogersbedrijf in verband staande omvat Men meldt aan de N R Ct De gemeentepolitie te Arnhem hoeft aangehouden W T eigenlijk genaamd N B verdacht van verduistering van een rijwiel te Dieren op 9 Juni j l ten nadeele van den smid W Beesink aldaar De verdachte die het rijwiel in Duitschland beleend had is naar de Steeg overgebracht Te Geertruidenberg is naar de L K verneemt door een B K priester bjj de autoriteit een aanklacht ingediend tegen enkele korporaals aldaar in garnizoen wegens ergelijke beleediging hem als geestelgke aangedaan op den publieken weg Naar men verneemt is de zaak in onderzoek Men meldt uit Delft Thans zgn nog twee zusters benevens vrouw en kind van den poklijder B in d barak in afzondering gebracht zoodat buiten den lijder zes personen in observatie zgn Uit Haarlem meldt men De verbetering van de stoompont Kennemerland en de inrichting tot kettingpont van de pont Velsen heeft alleen iw 1905 f 71 235 gekost Gisterenochtend rnim halfnegen overkwam te Arnhem op den hoek Steenstraat Velperbinnensicgel den heer Minkman voorzitter van Oranjedag en de Verepn voor Handel en Nijverheid een ongeluk dat doodaIjjke gevolgen had kannen hebben Een automobiel komende alt de richting Telper weg nam zgn draai te kort geraakte met de beide linkache wielen op het trottoir luntdds D t1 I op dra htst U Dim werd in het Haagsch SpeelgoedmagazBn binnengedragen waar bleek dat hem twee wondenaan het hoofd waren toegebracht waarvan een boven de slaap gelukkig op een gedeelte van den schedel dat genoeg weerstand vermogen bleek te hebben om den schok te breken Ook de hand en het been bleken vrg ernstig aangedaan De ontboden geneesheer dr Sandberg constateerde dat de wonden aan het hoofd niet van ernstigen aard waren de hand was pijnlijk terwijl a D het been een ernstige bloeduitstoiting zichtbaar was De heer M werd naar zgn woning gebracht en zgn toestand is naar omstandigheden bevredigend N A Ct Men meldt uit den Haag Door de politie te Scheveningen is gisteravond gearresteerd en aan het commissariaat aldaar in voorloopip arrest gehouden zekere H J S van beroep tapgtreiniger die in den laten namiddag op den heer W in diens woning aan de Statenlaan twee revolverschoten had gelost De schoten misten de aangevallene werd niet verwond De oorzaak van het gebeurde moet het gevolg zijn van een geschil tnsschen de betrokkenen over geldelijke aangelegenheden Een apotbekersjongen die gisterenmiddag te Delft op de flets medicgne i rondbracht reed op het Vrouwjnttenland voor iemandwillende uitwijken zoodanig tegen een boom dat hg van de fiets in het water sloeg de gevulde drankjestrommel mee Voorbijgangers bielpen den jongen op het droge Van de kostelijke pillen drankjes en zalfjes kwam natnuilgk niet veel terecht D C Men meldt ons uit Scheveningen Zondag 1 Jnli hebben de groote Bioscopische voorstellingen in het Cabarot Artistique Theaterzaal van bet Kui bans een aanvang genomen De voorstellingen mogen inderdaad schitterend genoemd worden Do beroemde Nbggerath s Bio Photo Gramaphono geelt ons het allerbeste wat tot dusverre op bioscopisch gebied geleverd is Het programma bevat groote verscheidenheid en hoogst interessante nummers waarondur ook in schitterende kleurenpracht Men kan de Opera Faust zien en zich umuseeren met den popnlairen liedjeszanger Speenbof ook is In de Diepte der Zee een prachtige film en vooral het belangrijkste nummer De Romeinsche Wagenrennen gehouden in de Arena te Utrecht tgdens de Instrnmfeesten een oitmuntend geslaagde duidelgk weergevende opname trekt bgzooder de aandacht en geeft een ongekend succes Er wordt te veel vertoond om alles te kannen opnoemen De Directie van de smaakvolle en Sym pathieke CabarotArtistiiiue de Heeren Max van Gelder en Anth Nöggerath hebben allo eer van hun werk wie zich te Scheveningen kostelijk wil amuseeren zoowel ond als ong raden wij ten zeerste een bezoek aan deze inrichting aan De Bioscopische voorstellingen welke tot 16 Juli gegeven worden hebben plaats dagelijks des middags te 3 nar en des avondste 8 en 9 uur Entree is uiterst billgk f O 50 kinderen f 0 25 van af Maandag 16 Jnli 1906 behalve bioscope voorstellingen optreden van de Internationale Cabaret Zangers Uberbrett l Sternen chansonneurs de Montmartre Farodisten Zang en DansEnsembles aanvang 8 uur entree f 1 De kiesrechtbewcging Voor de meeting van 19 Augustus in Zwolle is tot beden deelneming toegezegd door de afdeelingen der S D A P te Almelo Hengelo Lonneker I en II Glanerbrng Enschedé Wooldrikshoek Steenwijk en Zwolle de sigarenoakera onderwijzers en meubelmakers te Zwolle de typografen in Deventer de Hengeloscb Bestuurdersbond de tabaksbewerkors van Almelo de teitietarbeiders van Enschedé Se muziek der S D A P te Enschedé en de zangvereenigingen te Hengelo en Zwolle Reiskasjes worden in Tifente gevormd Door B en W is vergunning verleend de meeting op het mooi door hoomen beschut eilandje in het Nieuwe Werk te honden Het Volk Het bezoek der Engelsche kweekers De Engelsche kweektrs nemen van ons land een goeden indruk mede van hetgeen er op tuinbonwgebicd hier te doen Is Van Do Bilt is het gezelschap in landauers naar Zeist gereden waar de firma Groenewegen in het hotel dor Broedergemeente een lunch aanbood Daarna werd de reis onder het geleide der zelfde heeren voortgezet naar de Mookerheide In vroeger tjd zou men niet op het denkbeeld ziJn gekomen oen vreemdeling daarheen te brongen Sedert eenige jaren is daar echter verrezen het Kasteel Mookerheide van den Heer Lnden van Heumen Architecten de heeren de Leeuw terwgl de flraa Groenewegen het park onder haar beheer had Daarheen was in hoofdzaak htt doel van de tocht Het is hier niet de plaats hierover verder uit te wijden reeds vroeger kwam er over dit landgoed met zijn prachtige omgeving het een en ander in de bladen voor Het gezelschap was dan ook opgetogen over de scboone ligging van kasteel en park Wanneer men bedenkt dat een 5tal jaren geleden daar alles nog dorre bei was waar nauwelijks een spar wilde groeien en men stelt daartegenover de weelderige groei van bet nu aangelegde plantsoen dan is het ook zeker niet alledaagsch Eerst s avonds laat keerde he gezelschap naar Utrecht terug Morgen zijn Groenekan Kasteel de Haar en Bnssum aan de beurt Een automobiel reed met een vaart van 40 K M per nnr over den weg van Maastricht naar Vise Nabij Halembay werd een 4 jarig knaapje dat op den weg speelde overreden Een arbeider nam het kind dat als levenloos liggen bleef op en de chanffeur die gestopt had zeide dat hy naar het dorp zon rgden om heelkundige hulp te halen Hg keerde echter niet terug en bet kind waarvan de borst is ingedrukt en de ruggegraat gebroken was stierf eenige oogenblikken later Het No van de antomobliel is bekend Stadsnieuws GOUDA 4 Juli 1906 Aan de Raadsleden is bet volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 2 Juli 1906 De Commissie van Toezicht over de Bank van Leening deelt ons bg schrijven van 27 Juni jl mede dat door de vermindering van den omzet in de laatste jaren een deel van bet bedrgfskapitaal niet meer noodig biykt te zgn zg vraagt daarom toestemming tot aflossing van f 3000 Vermits daartegen van de zgda der gemeente geen bezwaar kan bestaan geven wy den Baad in overweging tot de bedoelde aflossing waardoor de schuld der Bank aan de gemeente wordt teruggebracht tot een nominaal bedrag van f 22000 machtiging te verleenen het te ontvangen bedrag te bestemmen tot bnitongewone scbulddelging en in verband daarmede de gemeente begrooting voor 1906 te wgzigen als volgt in Hoofdstuk VII der Ontvangsten wordt gebracht een artikel 7a Terng ontvangt van een deel van bet aan do Bonk van Leening verstrekt bedrgfskapitaal Volgnummer 60a f 3000 artikel 2 van Hoofdstuk XV der Uitgaven Buitengewone aflossing van geldleeningeii Volgn 208 wordt verhoogd met f 3000 De 4e Orgelbespeling in de St Janskerk die we gisteravond mochten bgwonen heeft ons in vele opzichten uitstekend voldaan Vooral jjeldt dit hier het Orgelspel en de Solo s voor fluit zoo schoon giaccompagneord dat deze een daverend applaus uitgelokt hadden ware bet hier de plaats geweest Wg badden niet gedacht dat er zooveel nit een Snit te halen was en zeker is het de wensch van alle toehoorders den beer Best Jr nog meermalen te mogen boeren Zgn spel was meesterlgk Do zang beviel ons minder Wg achten de stukken te zwaar en scbrgven het vooral hieraan toe dat geen van 4 tot zyn recht kwam Het laatste Lied zu Gottes Ebre nog het best kon toch onze goedkeuring niet verwerven ÜX hopen Maj van Iterson nog eens te hoQ iJ als ze de kunst meester geworden is die meer dan eenigo andere tot hart en ziel spreekt als ze ons door haar zang weet te boeien Bij Kon Besl is met ingang van 1 Sept aan A Haringx op zgn verzoek eervol ontslag verleend als leeraar aan de rgks hoogere burgerschool alhier Wg ontvingen het eerste nummer van Onze Tninen geillnstreerd Weekblad voor AmateurTuiniers Dit weekblad is het eerste dat zich wendt tot de amateurs en niet tot de vakmenschen Het bevat dan ook tal van nuttige wenken voor hen die zich gaarne met hnn tuin bezighouden De uitvoering is zoodanig dat men niet ziet dat men een goedkoop blad in handen heeft Voor hen die er belang in stellen vermelden wg het Administratiebnrean N Z Voorburgwal 234 240 Amsterdam Door de Rechtbank te Rotterdam is het faillissement uitgesproken van J P Leening hotelen caféhouder Lekdijk wgk B nr 10 Schoonhoven Rechter commissaris mr F M C E Koksma curator mr P A Greup advocaat en procureur te Schoonhoven Resüwijk Bg de gehouden aanbesteding van het polderwerk ten behoeve van den polder Beeuwgk bleken inschrövers te zjn C Groenescheg voor f 463 M Hoogendoorn voor f 459 en P Macdaniel voor f 296 Aan den laagsten inschrgver ia het werk gegund Rechtgaken Door de ArrondissementsReehtbank te Botterdam is gister o a veroordeeld Op U April j l werd de nachtwaker J Stigter te Uouderak door den 24 jarigen schipper F V die de rust verstoorde en voor het op te maken proces verbaal geen mededeeling wenschte te doen met geweld in het gezicht geslagen Beklaagde was niet aanwezig zoodat het O M gehoord het verhaal an den getuige J Stigter 7 dagen hechtenis eischte Vrede Tentoonstelling Te 8t Jacobi Parochie Fr is eene afdeeling van de Internationale Vereeniging Vredetentoonstelling gesticht onder de heeren Ds Wanting voorzitter B G Nanta penningmeester J Unema secretaris en Ds Wybrandi lid BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H KVRIJDAG 13 APRIL StaateUenincieji PoRToaii Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 BDSU iD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 Colombia Geconsolideerde Buitenlandfiche Schuld Rccepis L 100 l t 24 Vi Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pnndb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgko Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Zuid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algera Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand ibriefbank 4 99 PM Sed Soheeps Hypb 4V 101 Bewyzen van Deelger North w Pac Hyp Bank f 96 Fandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eorste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorviegleemngen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 387 Diveraen Mij tot Eipl Laan van Meordervooft 1902 89 Premieleeningen bfci aiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Seheepvaart Maatechappijen Aand Holland Gnlf Stv Mg 35 MANTELS Cosluoies KlndermaDtels Blousen JAP0N8T0FFEN en ROKKEN van do goedkoopste tot de beste soorten zgn tot de meent concurreerende prijzen in groote voorraad voorhanden Aanbevelend firi tj s reA 7l 4 AOVËRTEI TIEN Firma C LOÏÏEENS Lange Tiendeweg GOUDA WIJNHINDKL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze Bordeaux Vin de filaiiios Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze te olieverf geacUUlerde Por tretleu Peiutmre HagtierU Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de ecMe te ontvangen Geïll Prgsconrant mot een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOOAERI Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn Verkrögbaar in ttessohen ÏO ets TS ct en f l as biJ H H Apothekers en Drogisten Lel op het merk ASKERI F AD BICHTEE Co Botterdam Te Gouda bil C LUGEB Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 181 Een nieuwe Drank korffsNOVAgagao GEFABRICEERD vai k lijiisle niljjemhtsln ilnursle Cacaoliooien Deze Cacao is bg inkoop wel iets booger in pr s doch in werkelgkheid de voordeeligste daar men van deze NOV C ClAOin bet gebruik eene veel kleinere booveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten K K K PRIJS f 1 80 f O VS f 0 ftO Il Kilo voldoende voor 180 Koppen BEOORDEELING von bet Mikroskopisch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HÜLSKBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en geraakkelgke oplo baarbeid de bgzonder fljne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Verkrijgbaar bij T GIlKUiS albier iimmNTÏÊï itleii w rU vvrzuchl op t UKKK te IcttiMi UIT HET MAÖtKIJN TAH IIAVENSWAAY ZONEN QORINOHEM Deze THEEËN worden afgelererd io verzegelde pakjes van v twee en een half en een Ned ont net vermelding van Nommer ec PfflB voorzien van neveoBtaani Merk voigens de Wet gedeponeerd Zich tot de aitroenii van geeerde orders aanbevelende J C HUL foorheen J BBEEBAART Lz Zenuw en Maagrlijders vordt nit overtaiging als een werkelgke hulp in den nood bet boek aanbevolen v lU bHle ooBihulelylute en makMykiM poetamlddel voor Hmren 1 TOoral d RiM en KlnderMhoenwerk l d A lli ulllT nC M MUIIerliC I n Btrll B th Str 14 Men lette goed ÖU op neun en fftbrlekimerk Mrtqriteer tr Ume MWiri Ie lUeeevert oaMMnea W men en taMn 1 De etk r W Sefeew me Hrwlw Na ontvangst van adres per briefkaart itor It d t boekje franco i per post toegezonden door BLOKFOEL S Bookh Zaltbommel