Goudsche Courant, zaterdag 7 juli 1906

degenen die daarvoor verantwoordelijk waren de blaam van hardheid ol lichtzinnigheid niet kon orden g worpen daar in den loop van dit jaar du dweepzacht in Kgypte zeer was toegenomen en zich had verspreid over NoordAlrika Daarom wat ook cenigcn tiJd geloden de Britsche bezitting in Egypte versterkt Alleen dia dweopünchtige gevoelonB waren do oorzaak van don aanval op Engelsche olflcieren Wanneer nu het Hui het vonnia van da rechtbank dio samengesteld was uit do hoogste Kugelsch Egyptische rechters mocht wraken zou zalks de autoriteit van de Egyptische rogeering ondermünen on daardoor zon deze regoering zich wel eens genoopt knnnen zien tot het nemen van onconstitutionneelc maatregelen en onvoorziene omstandigheden iets wat door niemand meer betrenrd zou worden dan door de regeering Do verklaring van minister Groy wekte gcoote sensatie en word in de diepste stilte aangehoord Toen een soldaat van de Dablin faseliers te middernacht naar het kamp Meks in de voorstad van Alexandria terugkeerde werd hem een teeken gegeven toen hü eeninlandsch koffiehuis voorbyging hy nam daarvan echter geen notitie en word daarop aangegrepen door drie inlander die hem van z ju muilezel wierpen zgn zakken omkeerden hom schopten tegen de maag en hem ernstig kwetsten Twee schuldigen zijn aangehouden hut jn bekende roisdaiiigers Ue ruwheid neemt klaarbljikelijk weer toe Verspreide Berichten Frankrijk Niet do nieuwe eischen van Italiö zoo wordt nu gemild maar nieuwe voorstellen van Frankrijk hebben gemaakt dat de onderhandelingen over Abessynië tot stilstand zijn gekomen Gisteren hadden de Kransche gezant te Londen en de Italiaansche minister i ittoni weer een onderhoud op het ministerie van bnitenlandscho zaken te Londen Janrès en met hem ongeveer GO andore ï ransche afgevaardigden hebben bij do Kamer een voorstel ingediend tot afschaffing van de doodstraf DmTBCULAND In St Petersburg gaat het gorncht dat de samenkomst van den Duitschon keizer en den czaur znl plaats hebben in Üantzig Op wensch der Duilsche regi ering is te Seottle in Amerika een huiszoeking gedaan bü den metselaar Rosenborg die begin Mei naar Dnilschland is vertrokken Men vond in zijn huis alle benoodigdheden tot de vervaardiging van bommen Had hij een aanslag op den keizer in den zin f Professor Von Borgraann de beroemde Duitsclio heelkundige die onlangs nit Berlijn naar Constantinopel werd ontboden ton behoeve van de derde dochter van den sultan prinses Retta die aan appendicitis leed heeft voor zijn hulp een honorarium van f 54 000 ontvangen Enoelind De ontvangdag ten hove zal met het oog op do Israëlieten voortaan in plaats van op Vrijdag op Donderdag zijn zoo is door den koning bepaald 1 Naar de Daily Telegraph weet mede te deolen is de Biitsche admiraliteit voornemens alle torpedobooteu op het stoken met petroleum in te richten zoodat ze geon kulen meer behoeven mede te nemen Spanje Moret heeft dun koning eergisteren het besluit lot oiilbiuding der Cortes voorgelegd doch de koning zeide dat hü er met het oog op do unoenighedon in don boezem von de liberale partij oorst oens over spreken wilde met de vooinaamste staatslieden Men mocut dat Moret met de vorming van een oveigaiigsmlnistorio zal worden belast OOSTENBIJK HONUARIJK Do HojigaarKche handelsmiuister Franz Kossuth treeft een door minister Goluchowaki on den vertegenwoordiger der Zwilsersehe regeoring onderteekeudo mededoeling ontvangen luidend dat het nieuwe handelsverdrag mot Zwitserland officieel is opgesteld in t DuitBch en t Honguarsch By vroegere verdrogen o a met Doitsohland en Bclgiö werden steeds Duitscho on Franpche teksten gebezigd In Dalmatië z D verschillende personen gearresteerd boscimidigd van het verkoopen van do plannen van onki lo versterkte plaatsen in Dalnmtiü aan Italiö Rusland ïo Bakoe hebbeu de kozakken geweigerd op do slakera te schiot en Daarentegen hebben dra i oAdor8 Iwoehondord boeren gewond aaby Kirak Uit St Petersburg wordt aan de Times gemeld Telegrammen uit de provincie melden dat de boeren de telegraaf en telefoondraden duoi snüden do agrarische werkstaking heeft zich over de geheelo provincie Poltawa uitgebreid Uu üoema valt niet in den smaak van den achryver Tolstoi Zg doet hem lachen en maakt hem verontwaardigd tevens Marokko Du tweede dood gevonden Franschmaii al wel niil hot voorwerp eener botouging door FranLryk worden Do man had de hand aan ich zelf geslagen Naar het heel heeft de pretendent een gevoelige nederlaag geleden BINNENLANix ST ATEN GENE HAAL K K n S T E H A M B H Vergadering van Donderdag 6 Juli Kwestievan Heeckoren De heer van Asch van W jck nimens de commissie rapport uitbrengend omtrent het bekende veizoekschrift van het lid dezer Kamer baron van Heeckeren van Keil constateert dat deze verzocht heeft de kwestie alb afgedaan te beschouwen en dal de minister van Buitonlandsche Zaken heeft verklaard dat tusschen hem en baron van Heeckoren geen moeiiykheden zgn gerezen Besloten werd den minister van Buitonlandsche Zaken dank te zeggen voor de verstrokte inlichtingen Verschillende wetsontwerpen Vervolgens worden goedgekeurd enkele wetsontwerpen als dat tot uitvoering van enkele bepalingen der gesloten verdragen die tot naturalisatie van H Cbriitoffel en anderen en dat tot wgziging der bepalingen betreffende het begraven van Igkeu van militairen Dosertie van huzaren te Venloo Vervolgens is aan de orde de interpellatie van den heer van Weideren Bengers betreffende de buitengewone desertie onder de manschappen van hel garnizoen te Venlo Nadat iiiter iellant zgn bekende vragen heelt toegelicht verklaart de minister van Oorlog dat inderdaad desertie te Venlo voorkomt al zün de dagbladberichteu overdreven De verleiding van de hooge loonen over de grens de invloed van minderwaardige individuen de toegenomen w U en genotzucht en de verzwaarde dienst zyn de oorzaken Do minister heeft intusschen den betrokken korpskommandant aangeschreven al hot mogeiyke te doen om de verleiding tot doserteeren te doen verminderen Hy overweegt wüziging der werfbepalingen in dien zin dut het handgeld niet ineens zal worden uitgekeerd doch ieder jaar in evenredigheid met den volbrachten diensttyd Voorts zul hy trachten de vrywilligo verbintenissen voor drie jaren te bevorderen en door ook oudere officieren te Venlo en Roermond in garnizoen te plaatsen het denkbeeld te bestrydeu dat deze plaatsen minderwaardige garnizoensplaatsen zyn Moigen 11 uur Bathpoldor Gemengfde Berichten Woensdagavond kwamen zoo schröft men uit Weslkappelle aan de M C ongeveer 150 dakwerkers op den dyk büeen om nader onder elkaar te spreken over het al of niet hervatten dor werkzaamheden op de oude voorwaarden Men kwam overeen heden Donderdag een drietal dakwerkers naar het Polderbeslunr af te vaardigen om hel bestuur met do beslissing van hol werkvolk in kennis te stellen ui om op don ouden voet aan het werk te gaan Er beersehte tot heden een volmaakte orde onder hel werkvolk De samenkomst der dertig dykwerkers had niet zooalt abusief word gemeld Maan dagmaar Dinsdagavond plaats In vurbnnd met bovenstaande verneemt hot blad dat heden Ie Middelburg de drie dykwerkers zgn ontvangen door don voorzitter van het polderbestuur die hun meedeelde dat gonoemd bestuur eerst dnn zal overwegen of on onder welke voorwaarden de werkzaamheden zullen worden hervat wanneer de dykwerkers schrifteiyk aan het bestuur verzoeken weder aan hel werk te mogen gaan onder erkenning dal deze werk staking zonder eenige gegronde reden door hen is begonnen en onder verklaring hnnnerzyds by volgende voorgenomen werkstaking hunne eventueele grieven zes weken tevoren aan den voorzitter te zullen kenbaar maken ten eindo hem in staat te stellen die op vriendschappeiyke wyze uit don weg te ruimen Men meldt uit Culemborg Aan het Beaaichemaohe veer geschiedde gisteren een ongeval Aldaar lagen twee schuiten do een gevuld met zand en op de andere stonden op rails ti zoogenaamde kipwagens waarin hel zand bestemd voor de tramwerken werd geladen Op een gegeven oogenblik schoot een der touwen die de twee schuilen atn elkaar verbonden los waardoor een kanteling ontstond en de kipwagens met 9 man te water geraakten Zes ervan kwamen met den schrik vry twee nl L Eekelman en M Heek beiden van Zuilichem kregen ernstige verwondingen terwyi A Veldhoven van Kerkwyk byna direct doodgedrukt werd tusschen een wagen en do andschuit De ongelukkige laat een vrouw met kind achter De inwoners van Bradlort in Engeland zun zeer ontdaan over het feit dal in een der bekkens waaruit de stad van drinkwater wordt voorzien in verregaanden staal van ontbinding verkoerend lyk is gevonden De ingenieur der waterleiding meent dat hel water daardoor niet ongeschikt voor gebruik is geworden terwgl het reservoir leeg te laten loepen de stad op ruim f 41 000 zou kom n te staan Afgezien van deze byna halve ton is de zaak een onderwerp van druk gesprek omdat het herhaaldelgk voorkomt dat levensmoede menschen in do drinkwalerbassins een eind aan hun bestaan maken Een bekend lid van de Society of Public Analyst heeft als zün meeuing te kennen gegeven dat de belastingbetalers vun Bradfoil beter doen met de f 44 000 er in vredesnaam ter wille van hun gewondheid en kieskeurigheid maar aan te wagen Te Charlottenburg zou een voerman verscheidene volle byenkorven op zyn wagen vervoeren Door de slechte bestrating viel een der korven van den wagen en een ge heelen zwerm bgen deed een verwoeden aanval op voerman en paard Eerstgenoemde wist zich hoewel zwaar gewjud nog te redden maar hel paard dat op hol sloeg en door een spoorwegbeamble werd opgevangen zonk kort daarop dood neer onder de steken der woedende bgen Door den minister van Marine zyn de bestuurderen der verschillende kerkgenoot schappen uitgenoodigd vooral met de schepelingeu veel in aanraking te komen De minister verwacht van dezen maatregel veU en goede vrachten Een geestaiyke of godsdienstleeraar die een schepeling van zyne jeugd gekend heeft hem in de kinder en jongelingsjaren onderricht hoeft zal ongetwüteld veel invloed op zo iemand hebben Verschillende gunstige bepalingen zyn om het doel te bereiken genomen o a is de schepeling vry van dienst kan met den geesteiyke of godsdienstleeraar gaan wande len of verbiyven in een der kamera van het wachtlokaal Desverkie ende wordt den geesteiykeot godsdienstleeraar restitutie gedaan van de gemaakte reis en verblgfkosten Staking van gemeenteraadsleden Uit Schipluiden wordt aan De Kolt gemeld Wel verre er van dal we het al wat liefeiyk is en wel luidt mogen noemen als hel kenmerk der verhouding tusschen onzen burgemeester en de leden van den raad schynt de toestand tusschen die beiden wel dermate gespannen dal het onhoudbare ervan al meer wordt ingezien Een in vroegere vergaderingen door den voorzitter gebezigde uitdrukking wonsebeu onzo vroede mannen in de notul n dier vergadering te zien opgenomen en wgl daaraan door eerstgenoemde niet wordt voldaan stellen laatstgenoemden de goedkeuring der zelve daarvan afhankelgk Toon dan ook by lezing der notulen in de raadsvergadering van 18 Juni jl bleek dat de uitdruk keiyke wil der raadsleden nog niet was opgevolgd zeide de heer Th Ammerlaan niet zins en willens te zgn nog meer ter vergadering te komen om zaken te bespreken die door onthouding van bekrachtiging toch tot ongedane blgven terwgl de heer Van Wgk adviseerde om bg halsstarrige weigering van burgemeesters zyde het dan maar hooger op te zoeken De heer A de daad bg het woord voegend verliet de vergadering en als naar Braakensieks teekeiiing tydens de aanneming der kieswet Van Houten toen er één schaap over de brug was volgden ook de anderen was alzoo weldra de drempel van het vergaderlokaal door allen weder overschreden den voorzitter alleen latend by de verschillende be cheiden Hetzelfde geval herhaalde zich in de vergadering van Woensdag jl toen om dezelfde oorzaak weder geen zaken werden gedaan en men gelgk ten vorigen male huiswaarts ging nadat nog door één als de beste oplossing werd aangegeven de opvolging van het advies van den heer Van Wgk Door onze vroede mannen het werk geslaakt door de behartigers onzer gemeentebelangen het bgltje er bg neergelegd Men meldt nit Wagenlngen In d itakiDg op de ateenlabriek vu la firma Costerus komt maar geen verandering Geen van beide pariyen doet ook maar de minste poging tol toenadering De firma Costers neemt zelfs maatregelen om de fabriek dezen zomer verder maar stil tr laten liggen Zoo worden o a de paarden der fabriek thans te koop aangeboden Toen de landbouwer Kouwens van den Langenholterweg bg Zwolle gietermorgen van bel hooiland thuis kwam terwgl zyn vrouw aait het melken was bemerkte hg dal men bg ham ingebroken had De dief of dieven ontvreemdden ongeveer zestig gulden aan zilvergeld De politie doet onderzoek Qisterenochtend is er in een ijzerlabriek to Newtown in Staffordshire een ketel jb sprongenEen werkman werd een IOOtI weggeslingerd zyn hoofd en beenon van t lilt gescheiden drie andoren werden zwaar gewond Ie de fabriek werd groote verwoesting aangericht de machines werden byna geheel veinield In een uabygelegen fabriek worden een aantal werklieden door weggcelingerde slakken van den ketel gewond Twintig huizen zgn er in den omtrek beschadigd en een groot aantal menschen gewond Wat kamers van arbeid kunnen zyn all er maar meewerking bestaat De kamer van arbeid voor den Kleinhauhel te Rotterdam werd door een loopknecht in een geschil geroepen De man beweerde dat hg weggestuurd was en vroeg daarom een week loon uitbetaald te krygen By onderzoek bleek dat de patroon hem niet weggejaagd bad maar dat hg weggeloopen was De kwestie was ontslaan over een fooi van een dubbeltje Er bleek veel meer te zeggen voor het standpunt van den patroon dan voor dat an den knecht zoodal de kamer den patroon niet kon doen gevoelen dat hy moest betalen maar op verzoek van de kamer heeft de patroon hem uit humaniteit toch een weekloon uitbetaald on bovendien drie bons voor brood geschonken en de knecht heeft den patroon daarvoor in een schrgven harteiyk bedankt tevens erkennende dat hg er geen recht op kon doen gelden Beide partgen waren zeer bevredigd Qislerochlend zouden door de vergadering van Stad en Lande van Gooiland in Hotel De Rozenboom te Bnssum ten overstaan van den notaris K J Perk publiek en contant verkocht worden ÖO perceelen grasgewae on 2 porceulen ruiglgowas alles op do Hilversemsche meent gelegen Voordat do verkooping echter begon werd door den deurwaarder Verhagen van Bussnm namens den beer Floris Vos voorzitter der nienwo partg onder de orfgooiers gegadigden ter verkoopiug aanzegging gedaan dat men niet gerechtigd was tol verkoop daar de nieuwe party genoemde perceelen gewaa alreeds verkocht had Dat de animo tot keepen bg de tairyk aanwezige boeren door deze aanzegging zoo goed als lol het vriespunt daalde is te begrypen Wanneer men hier contant betaalde was meu daar niet zeker het gras te kunnen maaien De aanwezige vertegenwoordigers van Stad en Lande besloten daarop de contante betaling te veranderen in betaling voor hel gras half Augustus en voor het ruigt 1 October Toen ook de meentmeester G Smit verklaarde voor eventueele schade te zullen instaan ging de verknoping door en werden flinke prgzen besteed Behalve de heide raeentmeesters der Uilversnmsche meent was ook tegenwoordig een der raadslieden der oude partg mr Kuhn Biykens te Amsterdam ontvangen schrgven repalrieerl Louis Bouwmeester met zyn gezelschap den 30en Augustus per stoomschip Oranje van de sloomvaartmaalschappy Nederland Dezer dagen keerde een landweerman van de herhalingsoefeningen naar zgn haardstede terug Toen hy aan zyc woning de boerdery WoestHoeve lussclien Apeldoorn en Arnhem kwam maakten eenige jongelingen de opmerking dat hg er in zijn militaire pakje heel wal beter uitzag dan in zgn civiele plunje Dit complimentje viel in slechte aarde de land vardediger werd zoo geweldig boos dat hy zgn bajonet trok en op het geweer plaatste en vervolgens een proeve van zgn vaardigheid gaf door een der jongelingen de bajonet in het lichaam te steken Naar men meldt is de toestand van den getroffene bedenkeiyk De Tyd Voor het kantongerecht te Amslerdan is behandeld de zaak van Elias Noot slager in de Batavierbtraat aldaar die op 18 Mei twee gestorven koeien de stad heeft trachten binnen te smokkelen Den koetsier Mars als eerste getuige voorkominda wu dagr Noot ffidnfen uit Purmerend twee beesten te gaan halen en die naar Diemeibrug te brongen liy was juist op weg naar het abattoir om een doorvoerbewys te gaan halen toen een agent hem snapte Wajrem die koeien heelemaal onder gras lagen dat den geheelen wagen bedekte als was er niets anders in Och hg had onderweg wat gras gekregen voor zgn paard en had dat er maar bovenop gelegd Koopman van der Velden uil Purmerend had aan Noot een koetje geleverd t Was in deugdeiyken toestand zei hg t woog driehonderd pond en hy had het verkocht voor vyfflen gulden Slager Struiving uit Oosthuizen was do leverancier van hel andere beestje t Was al dood dat erkende hg maar nog niet lang t woog driehoudord vgftig pond en bracht vgf en twintig gulden op t Was ongeschikt voor voedsel hè P vroeg de kantonrechter Nou m neer zei getuige met een broeden lach ik wou d r niet van eten I De heer van der Sluys als geluige deskundige gehoord vond het vleosch van beide dieren in hooge mate ondeugdelgk Mars slaat hoogst ongunstig bekend vertelde hg verder en brutaal dat hg is I Eens kwam hg met een kar met slecht vleesch naar het abattoir zoodnt do agenten zouden denken dat hg bel liet keuren laadde daar goed vleesch er bg en trachtte toen zöó alles binnengesmokkeld te krggen Het O M eischte tegen Noot 6 dagen hechtenis en gaf aan Mars te verslaan dat hg óók gauw als beklaagde voor zou komen wanneer hy zgn leven niet beierde Mede in verband lot hel White Thawmysterie is een geruchtmakende arrestatie gedaan Zekere Alfred Short do 36 jarigo zoon van een oud hoogleeraar aan de Colnm biaunivcrsiteit N Y is in hechtenis genemen op beschuldiging van niet nader aan te duiden misdryven te hebben gepleegd en zulks bg herhaling Short was oen dor personen die vroeger veel gezien werd in gezelschap van den vermoorden architect White Ken pantser auto voor den Czaar Te Petersburg is een prachtige motoromnibus voor den Czanr aangekomen Het rytuig is te Boeaapest gemankt en heeft hiel minder dan bgna 1 50 000 gekost Bg aankomst werd het zorgvuldig geïnspecteerd door generaal Schaufnss den minister van verkeerswezen De zeur groote wagen bevat een compartiment voor den Czaar een voor diens gevolg een voor bagage en een loiletgelegenheid Schaufnss en een aantal ingenieurs maakten er den eersten toer in naar Oatsjina de wagen voldeed uitstekend Hg is geheel bekleed met pantserstaai Het volgende heeft zich dezer dagen te Oronau voorgedaan De 31 jarige Hendrik Nobbenhuis geboren 16 April 1875 te ïubbergen kwam in 1897 in Duitscbland en vond als smid spoedig werk doch daar hg iets van de wereld wilde zien trok hg naar Amerika verbleef daar 9 maanden ging vandaar naar Zwitserland en kwam weer terug in Dnilschland wnnr hg dadeiyk geplaatst werd aan de stedelgke gasfabriek te Duisburg alwaar hg ruim 1 jaar werkzaam was Daarna was hg achtereenvolgens werkzaam te Frankfort Oberhansen Sint Lndwig Elzas enz Door een val van een boegen oven brak hg echter zgn linkerbeen en werd ruim negen maanden in hel ziekenhuis in Dnilschland verpleegd Toen hg uil dat huis werd ontslagen kon hy het werk van smid niet meer verrichten en kreeg een pensioen van ongeveer 50 Mark per maand circa 30 gulden In November 1904 kreeg hy weer werk bg de Appretuur machine op do vervorg der firma Gaydoul en Co te Gronau i W Sinds dien lyd tol op heden was hy steeds te Gronau werkzaam en woonachtig Nog nooit te voren was Nobi enhnis met politie noch justitie om de een of andere reden in aanraking geweest en hoewel medeoprichter en korten tyd voorzitter van de jeugdige afd Gronau van liet Internationaal Christelgk Teitielverbond toch was hy meer zg stille kracht dan iemand die op den voorgrond trad Toen Nobbenhuis jl Maandag 1 Juli op het stadhuis kwam om zooals iedere maand de kwitantie te halen voor zyn pensioen dat hg op vertoon van deze kwiUnlie op het postkantoor kon halen werd hy by den comraiuarla van politie ontboden dia hem een bevel voorlas om onmiddeliyk Duitsch grondgebied te verlaten Op zyn herhaald vraag om de redenen van die nilwgzing te vei nemen kreeg hy een schouderophalen zonder meer Bg het verlaten van t stadhuis werd hy vergezeld van een agent van politie in uniform die de opdracht kreeg Nobbenhuis over de grenzen te brengen Op zgn dringend verzoek gaf echter de poUUedientar ham gelegenheid tyn kotlerg te pakken en zyn zaken te regelen Hü moest echter zgn ceiewuord geven om huif vier Duilsche tyd aan t station te zgn leu einde naar Holland te gaan Nobbenhuis heeft zgn gegeven woofd ge ütand gedaan en vertoeft thans te Enschede liy heeft echter behalve de autoriteiten ook het Internasionaal Secretariaat van den Christeiyken Textielbond dal in Enschede gevestigd is van bovenvermelde in kennis gesteld Bg zyn bezoek op ons bureau deelde hg ons nog mede dat volgens hem de eenige redun waarom hy als l stige auslander beschouwd wordt kan zgn dat hg een stille propagandist was voor de Christelgke Textielorganisatie Ensch Cl Amsterdam 3 Juli 1906 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 3 Juli door lusBchenkomst dier Bank verhandeld de navolgendo minder courante fondsen Aond Utrechtsche Hypotheekbank 20 pCl geslorl ÖOO pCt Tabak Mg Kwala Peshilam 10 Landbouw My Ngoepit 252 Landbouw Mg Temoeloes 102 i De Kweekerg Tottenham 17 i Zuid Hollandsche Bloembollenkweekerg en Expoit Mg v h onder de firma C G van der Hoof Co 15 Petroleum Mg Rembang Serie A 26 Handelsvereeniging Onderling Belang 53 4 pCI Oblig Mg tot expl van Graansilo s en Pakhuizen 95 Aan Amsterdamsche Chininefabr 92 Fransch Hollandsche Olio labiieken Calvo Delft 130 5 pCt Eerste Hyp Oblig My tot expl van C G liommenhöiler scheKoolznni nZu irstofwerken 75 Aand Mg voor Meel en Brood fabrieken 60 H pCt Oblig Haarleinsche MacLinefabrick v h Gobrs Figee 82 i Aand Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel Serie B 98 g Mg tot expl van de Nieuwe Amsterdamsche Courant Al gemeen Handelsblad 120 Mg de Katholieke Illustratie 50 5pCt Oblig llitguvers Mg Nederl 4 5 j Verschure Co s Alg Binnen Sloomvnart Maats 100 Aand Nederlandsche Bouw Maats f 237 Woning Mg to Amsterdam 601 Maats tot expl van de onderneming Krasnapolsky f 500 120 Leidsche Duinwaterleiding Maats Ex Div 1996 160 Maats tot expl van Waterleidingen in Nederland 86 31 pCt Pandbr Amsterdamsche Hypotheekbank 93Vi 2j pCl Oblig Maats voor den Werkenden Stand 41 4 pCt Oblig Veroeniging tot Christelgke Verzorging van Krank zinnigen in Nederland 96 i 4 pCt Oblig Vryo Gemeente 70 6 Peru 1870 14 Opr aand Holland La Plata Hypotheekbank f 61 Stadsnieuws GOUDA 6 Juli 1906 Aan de raadsleden is het vq gende ingekomen stuk toegezonden Gouda 26 Jnni 1906 Wg verkregen van onzen Voorzitter in zyne linedanigbeid van gemachtigde V4n den executeuriestaroenlair de volgende medcdeelingen betreffende de boedels van wglen de dames van Iterson Mejuffrouw E J L van Iterson te Brussel overleden den 7 November 1905 liet na aan contanten fr 2306 03 de helft van beider onverdeelbaar bezit aan meubelen zilverwerk Igfsieraden kleederen enz 6274 50 aan effecten volgens de noleeringen van dan sterfdag ofde laatste daaraan vooraf gaande noteeringen 605953 42 aan rekening courantsaldu s bg kaesien 2254 76 totaal actief fr 616788 71 het passief zynde de doodschulden en de begrafeniskosten bedroeg 2612 67 rest netto fr 614176 04 Deze nalatenschap wordt geacht te zgn geërld door hare overlevende zuster Mejnf Iroaw J A van Xteraon die te Brnssel ge storven is den 8 November 1905 en de gemeente Gouda tol eenige erfgename had benoemd De boedel van de laatste overledene be Blond derhalve vooreerst uit de nalatenschap der voorovorlcdene zuster fr 614176 04 vermeerderd met een dag rente van 7 op 8 November 68 13 fr 614244 17 na aftrek van hel honorarium van don executeur testamen teur testamentair f 1250 = Jr 2601 82 de aan den Belgischen slaat versokaldigde sucoeisierech ton 41763 98 44365 80 alzoo netto bedragende b 569878 37 Mejuffrouw J A van Iterson liet verder na haar eigen vermogen bestaande uit contanten fr 1450 68 de helft van hetonverdeelde bezit van meubelen enz 6274 50 effecten 567010 71 rekening courant salde 9 by kassiers 4460 02 576330 25 totaal actief fr 579195 91 passief 2365 66 Onze gemeente heeft derhalve bruto geërfd fr 1 146208 62 Dit bedrag moet worden verminderd met da voorschotten vnn den notaris aankoop van een graf maakloon van een grafsteen enz kosten vanzegels porti translatiekos ten schulden der overledenen huur der apartemenlen schadevergoeding aan den verhuurder kosten der vei zegeling ontzegeüng en inventarisatie beiooiiingder schatters salaris van procureurs en notaris als vertegenwoordiger van de afwe zige bloedverwanten griffioen registratiekoslen enz in totaal beloo penflë fr 8395 01 hel salaris van den notaris Scheyven 4000 liet honorariumvan den executeur testame cuteur testamentair van delaatst overledene 260182 de successierechten verschuldigd vande nalatenschapvan wglen Mejuffrouw J A V Iterson 158176 80 Ir 173178 63 De aan do gemeente toegevallen erfenis bedraagt derliai ve netto fr 973034 99 of in Hollandsch geld legenden koers van f 48 10 per Ir 100 f 468029 88 Volgeni de noteering op 20 dcz r hebben de fondsen enz niettegenstaande ontvangen dividenden en gekweekte renten slechts eene waarde van dt f 460000 hetgeen het gevolg is van het terugloopen der koersen Nu vast staat dat het aan de gemeente gemaakte kapitaal rulmpchoots toereikende is om te voldoen aan de door de erflaatsler bedongen bestemming hel maken van een aan moderne eischen beantwoordend ziekenhuis komt het ons ook in verband met den daarvoor gestelden termgu voor dal met de voorbereiding van den bouw der stichting behoort lu worden aangevangen Die voorbereiding zouden wg opgedragen willen zien aan eene byzondere Commissie waarin do Raad ons College en Regenten van de beide gasthuizen veilegenwoordigd zonden moeten zgn en waaraan als secretaris zou knnnen worden toegevoegd een der alhier gevestigde artsen die als assistent in een ziekenhuis de noodige ervaring heeft opgedaan om liaar leu aanzien der speciale medische eischen te kunnon voorlichten Van eene dergelgke Commissie die enkele moderne niet te groote ziekenhuizen in oogenschonw zou kunnen nemen mag toch met grond eene doelmatiger behandeling eene betere voorbereiding worden verwacht dan van ons College al zou het ook de scbrifteiyke adviezen inwinnen van de Commissie van bgstand in het beheer der gemeentewerken van de regenten van de beide gasthuizen en van medische autoriteiten De Commissie zon onzei inziens de noo dige voorstellen aan den Raad hebben in te dienen omtrent het terrein waarop het Ziekenhuis zou verrgzen en ten aonzien van den bouw der slichting wg zouden haar voor het ontwerpen dn r voorstellen geheel de vrye hand willon laten haar desnoods of desgewenscht gemachtigd wonschen Ie zien lot hel uilschrgven vnn een prgsvraag ten einde zooveel mogelgk de zekerheid te hebben dat de gemeente een zoowel wat het uiteriyke als wat do inwendige inrichting betreft schoon en doelmatig aan de erflaatsters en haren vader waardig gebouw rgker wordt W hebben mitsdien de eer den Raad in overweging te geven lo te besluiten eene Commissie in het leven te roepen lot hel indienen van do noodige voorstellen voor de oprichting van een ziekenhuis ter voldoening aan de by haren uitersten wil door wyien Mejuffrouw J A van Horsen gesteldo voorwaarde waaronder zg de gemeente tot hare eenige erfgename heeft benoemd 2o te bepalen dal ds Commissie zal bestaan nil twee leden van den Raad twee leden van het College van Burgemeester en Wethouders van wie een levens voorzitter zal zyn en twee regenten van de belde gasthniwn door ioder dier colleges te benoemen en zal worden bggeslaan door oon door hoar aan te wyzon geneeskundige 3o te bepalen dal voor do belooning van haren secretaris hare reis en verbiyfkosten en de voor de uitvoering van hare taak verder noodige kosten aan de Commissie een blanco crediet wordt verleend De firma A Dam Café bet Schaakbord Kleiweg alhier is bigkeiis achterstaande adverlontie intercommunaal aangeblotrn aan hel telefoonnet Ongclwgfeld znllen vele reizigers met genoegen dit vernemen daar zg dan in de gelegenheid zgn spoed orders des noods per telefoon te kunnen overbrengen Voor het herstellon en verbeteren van een telegraaflgn langs den Slaatsspoorweg tusschen Rotterdam en Woorden het böspannen vnn twee draden aan de palen van deze lyn tuhschon Moordrecht en Gouda en aan de palen van du zgign Moordrecht was minste inschriiver de heer H Baas te Waddingsveen voor f 2364 BEÏÏRS vrNllOTTEEDAM L K H K VRIJDAG 13 APRIL Staittgleemniffn PoRTüoAi Oblig 3o Sorie fr 050 3 59 Oblig 3e Sorie fr 2500 3 69 Rüsi AND Iwang Dombr Obli gatien 4 9 6 AziE lapnn Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolidoordc Bnitenlandscho Schuld Recopis L 100 IV 24V Premieleminqen bM niB Loten Slnd Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart M aai chappijen Aaml Jloiliind Uuif Stv Mij 35 SSOOTE OrSUIUNB VAN Vlaiilels Cüslumes Kloiisen Jupes liipons ia ious uir ü en Kutoi iicii tot ongekend lage pryzen AfA tfre sgZff fy j r MK ff v Predikbeurt bij de Remonstrantaobe Qereformeorde Oemeente albtor Zondag 8 Juli s morgens lO i uur Ds H VAN AS8ENDELFT iüVi RTEi riEN VI lid en Gcvo iticlle Van of heden en vorder dagelgk s verich verkrggbaar Braadkuikons Soepkippen Duiven Poulurden Kapoenen gemeste Eendvogel Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippon Korhoenders Heevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T nVTIBhlSO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Intere No 2081