Goudsche Courant, maandag 9 juli 1906

Maandag 9 Juli 1900 45ste Jaariiians No 10073 ISieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefoon ilo n ADVERTENTIEN worden geplaat st van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relet n NoJSt De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per Iiost 1 70 Aizonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Verkrijgbaar in flesschen 50 ets 7S et en f 1 2B bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBB I T AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LDUER Apotheker Harkt en bg WOLFF Co Westhaven 181 Ter Boekdnikkerü vgn A BRINKMAN EN ZOON knnnen geplaatst worden TWKE AANKOMENDE vlugge Platzetters Ajinraelaing Lange Tiendeweg D RO HUIS TE HUUR Ilcemhiiis Ooslbaven K 88 Ze Kamers groote Kooken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien tan Ga en Waterleiding Te bevragen B 89 Geen beter adres voor degciyk en sterk SCHOENWEEE dan liet Nflord Hrabantsch Schoenen en Laarzenmagazijn klp iweo e 30 Knimste fiorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACf en BRUIN ÖLAC DAMES en HEEREN SCHOEISEL t SMITS Alle repiratiBn en aangemeten werk DE nOBDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOt LEDIOE HE 1 E f II K II MODKBLA zijn beslist die der Firma THE LADIES JOVUyAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL DKESHMAKEli met een gratis geknipt patroon THE HAZAAH OF CUlLlh UESa Ji ASHIOSS Kindermode met veleagrati geknipte patronen VUAAGT Vuj BoekhamleliMr Proefnummers Alle met lioatel HolL liljuoegnel Van allo in d ze bladen voorkomende modellen zün GEKNIPTE PATRONEN mot Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van t U BÜ verkrügbnar bö MILLY SIMONS Den Hang Aaobevolen Merken VAN rerwerda Tieman St Estèpbe Médoo O CO La Boso Ladon 0 72 Chateau Mallerot 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Grave Blanc 0 72 Haut Santcrnos 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Hlidoslicimer l OH Oude Roodo Portwijn 1 08 Extra oude Roo lo Portw jn 1 14 Oude Witto Portwijn L08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Eino Old Palo Sherry 099 Goede Madeira 1 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bkli abm per Liter 1 17 PrIJfi n netlo contant DEPOT TB UODDA bij F J J BOON VAN OSTADE aoada Druk Tan A BRINKMAN iZt Café Restaurant j HET SCHAAKBORD Kleiweg E 95 96 en 97 GOUDA Teleroon Inlercommunaal 80 P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOPLEVtRANCIER CH RUM CITROEN ARAG BURGUNDY Verkrygbaar hij alle grouter ondrr toortauniidi iitrSIe nu Dr VAN IHMPX ROOS t HtBMkNS BLIJYSSENVS IHjlTKMCKHOie RECLAME Aanbieding Van af HEüEiV ZATERDAG tot en met volg ende weok Zaterdag als ze tenminste niet eerder weg zijn stellen wij in al onze winkels verkrijg baar Praclitige zéér groote Prentenboeken maat 34 bij 25 p M met prnohtig e g ekleurde platen en tekst ALS DIRECT CADEAU of voor een heele g roeufi bon PracMige kleinere Prentenboeken maat 26 bij 19 c M met prachtige gekleurde platen en tekst voor een halve groene bon De winkelprijg vnn de groote Prentenboeken is 25 A 0 cent en van de kleinere minstens 15 cent Bons kunnen i 10 cent worden tijgekoclit A RLUYSSEN ZONEN Te GOUDA l¥IJ l§lraat 157 WERELD SIJGCES De Wereldberoemde Superior DruivenLursthoning Extract wordt aanbavolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIANIUE is verkrijgbaar bjj alle Toornamo Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehnditen in Nederland Frankrijk jDmttchland Engeland Anurika Ned Indil Oranje Rivier Kolonie Tranevaal ent HEL1 4KTUB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eero Medaille bekroond MI LIAXTHE in flacons 1 0 40 i 0 70 en t li UELIANTUB in doezen tabletten t 0 40 en t 0 70 Ecnige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrngbaai by Firm WOLfJC Co Westhavon 19 Gouda GBBNUEL Gouda E H VAN MILD VeersUl B l26 Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerka d IJ tel A N t s ZESSEN Schoonhmen B v WIJK Ouievaitir A 8CHEEK Haaelreehl P W v EDE OudeaaUr K VA Dia HEIJDEN te Rteuwijk P T SPKK Xtoercapelle D t d STJ U Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DEB imUDeiN Waddingewen P A D GROOT A o JONOH Oy in K J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te SnKliop WikARSCHUWIiVe Laat D niet misleiden door M S roop Het klootter SanctaPanlo AbdU bestaat niet du Stroop van geenerlei waard GËËN UITSTAPJE meer mogelijk zonder VACAilTIEKAART Geen Vacantiekaart meer braikbaar zonder den Oids Met een Vacantiekaart der S S door M ooi Nederland Een practiscb Onmisbaar Reisboek voor Nederland VEAAÖT T ÜW BOEKHANPELAAR Prijs 40 Cents Uitgave Drukkerij LEVISSON Den Haag Één Gid V honderd plaatsen Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingeu onze t ollecert geêcUMerde J ar treilen Fetittare Bogaertê Zy geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Ueïll Prijscoarant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratie op aanvraag Boxtel a HOaAEUJD S Co Agent voor GOUDA Firma A QOaNT Kanstbandel Kleiweg hg wien modellen te bezichtigen z n Een nieuwe Drank KORFFS NOVA CACAO GEFABRICEERD m k Gjiiste uiljezocbUte èursle CacaokKiiieii Deze Cacao Is b j inkoop wel iets honger in priJB doch in werkelijkheid de voordeeligsle daar men van deze N0V C1 Cj 0 in het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten V K V K K PRIJS f l SO f o s f 0 ftO Kilo voldoeiiile voor 180 Koppen BEOORDEELING van het Mikroskopisch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HÜLSEBOSCH Amsterdam 25 1 UG Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en itemakkelijke oplofbaarheid de bijzonder fijne geuren temaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HUL SEBOSCH Verkrijiibaar bij T CIIKBAS alhier BlisIËrómnaËï Hen w rilt verzrictit o t HFAIK te iettem UIT HBT MaOVKIJN TAK n lUVENSWAAY ZOMEN QORINCHEK Deze THEEËN worden af gele rerd in verzegelde pakjes van c twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer ej iPriJB voorzien van nevenstaani IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoerioir vul gaeerde orders aanbevelende i C BIJL voorheen J BREEBAAET Lï Het gemeentelijk beheer De burgemeester der residentie is een sreer hoffelijk n tevens een zachtmoedig man ik verdenk er hem dan ook geen oogenblik van dat hij een nieuw liil gelukwenschende bij de intrede in do llaads aal aan de ovefigc leden van den Raad een spiegel heeft willen voorhouden zooals de llaagsche bladen die met de samenstelling van den iemeenteraad der residentie niet dwepen wel hebben gemeend Ik geloof eer dat de heer Sweerts de Landas die eiken dag ziet hoe de gemeente zich hoe langer zoo meer ontwikkelt tot een hoogst belangrijk organisme aan de kiezers hejeft willen voorbehouden dat weldra de hoogste eisrhen nog niet hoog genoeg zullen zijn van de raadsleden en wellicht aan s Lands Eegeering heeft willen aanduiden dat zij toch hare aandacht moge schenken aan een betere regeling van de huishouding der groote gemeenten Waar de gemeentelijke inrichting zoo sprak borgemeester Sweerts waar de gemeentelijke inrichting steeds meer en meer in den werkelijkcn zin wordt een gemeentelijke huishouding daar worden ook de eischen welke aan de Bestuurders te stellen zijn steeds grooter Zij moeten zijn bekwaam om de voorstellen die hun op zoo onderscheiden gebied worden voorgelegd te waardeeren en om zoo noodig zelven voorstellen te kunnen doen zij moeten toewijding bezitten om den daartoe vereischten dikwijls veelomvattenden arbeid to verrichten zij moeten eindelijk en zulks zeker niet in de laatste plaats het karakter hebben om hun woord te bepalen naar de waarde der voorstellen wel lettende op hetgeen daarover van andere zijde wordt gezegd doch niet eenvoudig de ingebrachte adviezen volgende Welke ontzaglijke eischen bij het groote gebied dat langzamerhand de gemeentelijke huishouding bestrijkt Waar moet een gemeenteraadslid alzoo al verstand van hebben FEVILLETO IM OVEEWOUNEÏ Naar het Noorsch 12 Dan babbelde lij met de kinderen vroolijk on opgewekt Het is zoo aardig te zien hoe u naait uide er een Vind je het niet veel aardiger te zien hoe ik die mooie prenten schilder f vroeg ziJ Jawel maar die schildert n oiat voor ons Het was Voor Astrid een prettige zomer geweest buiten bij de oude lui en met een trotsch gevoel vertoonde zj zichzelf on de kindoren aan hem flink bruin als boeren en in haar koffer lagen de maanden alle af tot op Februari en November na die tweo waren zoo verbazend moeilijk te symboliseoren vertelde zö aan Halfdan die dit niets belangrijk scheen te vinden HiJ gaf weinig om haar stukken naar haar zelf en naar do kinderen had hg verlangd De tentoonstelllngatijd naderde en ziJ had nog altijd geen idée voor haar twee maanden Februri li een kopie vao Januri en Van belastinglecr en belasting politiek van het beheer van industricele ondernemingen van grondpolitiek van gemeentelijke administratie van onderwijs van verke erswezeii van ja van wat niet al Men zal misschien zeggen dat aK het maar gelukt om eonige bekwame mannen tot wethouders te kiezen de zaken nog zoo slecht niet zullen gaan want dat de Raadsvergaderingen dan wel wat lang kunnen duren maar het gezond verstand der meerderheid toch wel voor dwaaslieden bewaart Inderdaad bepaalde dwaasheden gebeuren er in onze gemeentelijke huishoudingen wellicht niet al te veel maar hoeveel is er niet nagelaten Het ambt van wethouder is steeds geweest en nog grootendeel een eereambt en men kan niet vergeten dat om de veelal karige bezoldiging bekwame mensclien zich geheel aan dat ambt zullen geven wanneer zij zonder eigen fortuin zijn De groote last van het bestuur ligt derhalve op de ambtenaren en de groote macht feitelijk bij de hoofdambtenaren Overkropt als deze hoeren dikwijls zijn met velerlei werkzaamheden meerendcels reeds op oen leeftijd gekomen waarop de eerste kracht niet meer aanwezig is mag men als regel van hen ook geen flan meer verwachten en zoo worden vole gelegenheden verwaarloosd De financiën der groote steden weten er van te sjireken Hoeveel is door bouwgrondspeculanten gewonnen door den uitleg onzer groote steden en wie zal nu de verruiming van de binnenstad moeten betalen door dien uitleg noodig geworden Wie moet de hoogere onderwijskosten dragen die het gevolg zijn van den aanwas der bevolking Hoelang heeft men maar aldoor concessiën uitgegeven niettegenstaSnde al te duidelijk was gebleken dat het publiek belang daarmede alles behalve gediend was Zou dit alles niet beter zijn behandeld indien men voor de grootere gemeenten een ander beheer had inge November is gelijk aan October klaagde ziJ Ik vind er geen noemenswaardig onderscheid in Daar zal je ook nog wel iets voor vinden antwoordde Halldao eenigszins ongeduldig Iets vinden kan ik wel maar ik moot bot gevoelen en in mij opnemen anders wordt het geen kunst Och die kunst ook altp 1 zy lachte een weinig gedwongen Wie weet of ik niet plotseling Oen inval kryg zooals de boetpredikers zeggen een stootje aan den elleboog en voila een bekeerden zondaar Zoa zal het jou met die maanden ook gaan Ik zie je al na dat stootje aan je elleboog zoo n artistieke stoot weet ja Ik geloof dat November niet zoo ver at moer is hernam Astrid geheimzinnig veinzende bom niet te begrijpen Gisteren zag ik een bleek oud vrouwtje met een zonderlinge uitdrukking op t gelaat ziJ zou November kunnen zijn Oud en bleek maar in opstand komende tegen den dood zoo als de Novemberwind een graflied zingt op den zomer Hal dan was zachtjes aan den tuin ingorukt en nn nam hg een spade in do hand waarin hy eerst had gespuwd Soms als lï lalk een aanval van kuutontar lijn vo dan voor de kleine t de wijze waarop de gemeenten die zicM niettegenstaande de hooger geschetste bezJareu ontworsteld hebben aan de con fssies hunne bedrijven moeten beheei n niet uit den booze Gteat het aan om het beheer van die bed ven eigenlijk in hoogste instantie oveï te laten aan een wethouder die voor gelwcl iets anders was opgeleid mot een commissie van raadsleden die wellicht van de industrie die het geldt niet de flauwste noties heeft Men zal mij antwoorden dat bijna allerweg de commercieele boekhouding wordt ingevoerd zoodat de Raad weldra overal do resultaten van het bedrijf kan overzien en de deskundige directeur toch steeds don grootsten invloed op de leiding heeft Ik geef dit voor een gedeelte toe maar slechts voor een gedeelte zelfs wanneer de gemeente over een staf van ervaren accountants beschikt is er een gevaar in de huidige wijze van handelen Immen do leiding van de geheele gemeentelijke huishouding berust in handen van ft en W en als het knijpt en weer knijpt zoodat de belastiiigschroef moet worden aangedraaid dan is het voor den wethouder van financiën zoo bijzonder verleidelijk om wat meer uit de bedrijven over te houden in de gemeentelijke schatkist en daardoor het verhoogen van de belasting te ontgaan De bedrijven moeten derhalve meer zelfstandigheid verkrijgen en geplaatst worden onder colleges van ingezetenen wier verleden het vertrouwen kan inboezemen dat zij er wat van weten collegiën verantwoordelijk aan de gemeente voor hun beheer maar die overigens geheel zelfstandig het beheer leiden Verder moet het gemeentelijke veld zooveel mogelijk worden uitgebreid Men heeft gezien hoe in Schotland aan elkander grenzende gemeenten het electrisch tramverkeer in het geheele district wisten te regelen hoe in Zwitserland de gemeenten de brandassurantie binnen hun arbeidsveld trokken hoe in Glasgow en Hamburg gemeentelijke arbeiderswoningen kreeg kon hem de lost bekrimpen juist als een zeer gewoon mensch te doen De gedachten voor Januari en November waren gekomen en Astrid schilderde met zenuwachtigen uver Voorheen had zij ook nog belangstelling getoond voor haar ander werk maar nu was zij van hare kunst vervuld dag en nacht Wat zö in de huishouding deed was werkluigelijk haar ziel was hg de schilderij die zjj onder handen had Er waren dagen waarop zij zich vreemd gevoelde tegenover alles behalve haar penseel en kleuren daarheen werd zg met een magnetische kracht getrokken Maar dan weer werd zö van oen andere zjjde getrokken haar geweten floisterde niet langer hek schreeuwde haar toe dat het op die manier niet mocht voortgaan Neen zü zou wel zorgen nooit weder haastig werk te ondernemen dat deugde niet voor haar gestel Maar de serie der maanden was bgna af eo dan zou het genot groot ziJn over den lof dien zg zonde oogsten Want zg wist dat deze stukken haar zeldzaam goed waren gelakt 0 die ijdelheid 1 dus liet het geweten zich hoeren Uag jij je gezondheid wagen voor louter kunstgenot f Haar de kunst schenkt genot ook aan anderen Behalre die kleinigheden Tin jos wordt zijn verrezen men heeft de gemeente op talrijke andore terreinen met gunstigen uitslag werkzaam gezien Waarom zou wat elders mogelijk is ook hier niet kunnen geschieden Alleen omdat de regeling der gemeentelijke huishouding thans ten onzent zoo lastig is de machine zóó gecompliceerd dat bijna overal in de groote gemeenten de colleges van B en W overladen zijn met bezigheden en de gemeenteraden bedolven onder den achterstand Dit is juist een reden om onze aandacht eens ernstig aan deze zaak te geven en de moeilijkheden onder de oogen te zien Do gemeente heeft recht op den steun van alle ingezetenen welaan laat men dan eene organisatie maken zóó dat die steun ook verleend kunne worden ten bate van liet algemeen Kiiltt nlandscti Uverzlchi Reuter seint uit Weenen d d 6 Juli In den Rijkaraad verklaarde minister Beek mot betrekking tot de indiening door den Hongaorschen minister van koophandel hjj do economische commissie uit do Hongaarscke Kamer van een additionneolo verklaring b j het handelsverdrag met Zwitserland hetrutfendo heit anionomo Hongaarscho dananetarief dat hjj dien stap van do llonga irsche Rogeoring beschouwt als een schonding van df ec nomischü rociprociteit Om de handen vrij te hebben bü de aanstaande economische ondorhandelingon mot Hongarije trekt de Oo8tenr jk che rageering derhalve alle wetsontwerpen die daarop betrekking hebben in voor zoover ziJ door den Rijksraad nog niet zijn aangenomen Reuter seint uit Madrid d d 6 Juli De Koning keurde do samenstelling van het minislerie Lopez Domingaez goed als president en minister van oorlog treedt geoeraal Lopez Domingnez op als minister van tnitenlandsche zaken Gallon als ministor van binnenlandsche zaken Bernabé Duvila De overige portefsnlles zijn aldus verdeeld SuanciiSn Navarro Ravertera openbare werken Garcia Prieto marine Alvarado openbaar onderwijs Amalio Gimeno justitie graal Romanones er ruim genoeg aan de kanst gedaan in ons kleine land Laat je penseel maar rusten daar lydt niemand schade door Dat is maar omdat ik geen man ben dat je zoo spreekt Natonrlpk I Dat zou ik wel laten Ik spreek nooit voor dooye ooren Zoo was het I Alleen die arme vrouwen stonden onder t bereik van dat strenge geweten Eindelijk kwam de slaap met onrustige droombeelden schilderyen in olie eu wO terverf de kinderen ziek verongelukt middageten enz Halfdan moest naar Kopenhagen voor een luDdbouwtentoonstelling Hg zag tegen de reis op met het oog op Astrids opgewondenheid en bleeke wangen Zij moest zich henseh wat meer rust gunnen Je kunt toch niet van rag verlangen dat ik nn mgne stukken zal opgeven had zg verwytend gezegd Neen neon schilder ze a naar laat het overige een poos rusten Dat geeft mg niets Als ik niet behoorlgk myn ander werk gedaan heb kan ik geen vrede hebben bg het schilderen Wordl ttrvolgd