Goudsche Courant, donderdag 12 juli 1906

No J0077 Vrijdag 13 Juli 190 45st Janr aii ftOUDSCHE COURANT I iPttwS f i Advertentiehind roor Gouda en Omstreken Iclelo II e 83 üe l ifg ave dezer Jourant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 ranco per jiost 1 70 rzonderiijke Nonimers V IJ F J E N T F JV telufiMw t ADVERTENTIEN worden g epliat t van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëii tot 1 uur des nüdil P Alhl r zal zich binnen nkele dag n Testigen Zuster CLEMENTINE MARTHON gtdiplomardi particaiuri verpteerjtUr Het adreB wurdt nader bekend gemaakt Oiinavolgl aar ztin thans door nienw gevonden toepasiingeu onze In olleeer getehUéerie for treilen Heliil re Bogaerta zy geven kracht en diepte die naniakors niet kannen bareiken Men overtnige zich geen imitatiea voor de eeUe te ontvangen öeïll Pryscoorant met een aantal ongefraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boitel a nOtiA¥jUIH Jb Co Agent voor OOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg b wien modellen te bezichtigen zijn Verkrijgbaar in tlosschen 110 cis lH et en l l ilS by H H Apotheker en RrogistPD Let op het merk AtlKKRI V AD KICHTER 4 o Rotterdam Te Joi Di b 0 hViiVM Apotheker Markt en by WOI FK A Co Westhaven 181 Een nieuwe Drank rorffsNOVAgagao GEFABKICEERD van it Gjiisli niljjezocblsli liuursie CacaoliooicD Deze Cacao is by inkoop wel iets boogerU rys doch in werkeiykheid de voordoallg te daar men valn dezeHOV C C 0in ket gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behooll dan van goedkoopere soorten K K K PRIJS I 1 M I M 1 M i Kilo yoldonnde voor 180 Kojip n 1 E0 I1I BEIjIN J van het Mikroskopisch an Chemisch l iiborulorinm van VAN LEDDKN UULSKBOSCll Amsterdam 25 1 U6 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkeiyke oplo baarheid de buzonder tjne genr en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LKDDEN HULSKBOSCH kkrijjbar bij T CIIRBAS albitr HUIS TE HUUR Uceretihuis Ooülhaven It 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Ter Boekdrnkkery van A BRINKMAN EN ZOON kunnen geplaatst worden TWEE AANKOMENDE vlugge Platzetters Aanmelding Lange Tiendewog D 0 Zenuw en Maajflijders wordt Bit oveitoiging l werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen j Na ontvaagst van adrea per briefkaart or Jl d l boekje Iranco per poet toegeaondeu door BLOKPOEL 8 Boekli ZaltbOmmol A Weet 6y Wanneer Weet gy wanneer gy de Sanguinose moet gebruiken C Wanneer Uw bloed arm is en daardoor de stofwisseling traag Wanneer gu last hebt van bleeke kleur bleeke lippen bleek tandvleesch Wanneer gg te zwak zyt om te eten Wanneer gij te moe zyt om te slapen Wanneer gy nooit eens recht verkwikt uitgerust en versterkt wordt Wanneer gy gedurig moede zyt en allee U te veel is Wanneer gy last hebt van pgn in de maag pgo in de lenden Wanneer gy prikkelbaar of gedrukt zyt of angstig zonder dat gg weet waarvoor DAN moet gg de Sanguinose gebruiken Neem dan eens geregeld een tydlang tweemalen per dag één eetlepel SANGUINOSE SANGUINOSE versterkt Uw bloed zuivert en verrykt het En doordat zg Uw bloed versterkt grypt zy met vaste hand in de oorzaak van vele kwalen dio in schyn zeer verschillend zgn Voor onge meisjes in den tgd der vorming van het gestel is de Sanguinose een welbeproefd middel SANGUINOSE wordt verkocht in groote vierkante flacons van ruim 300 gram inhoud en kost per flacon f 1 50 6 flac f 8 12 flac 15 Zorg dat gy de echte krggt Wees gewaarschuwd tegen namaak In de meeste gcvalleh is tweemaal por dag een eetlepel 15 gram voldoende Dun duurt een fliicon tien dagen en kost V ds behandüling slechts 12 of 15 ets por dag l nt U gueilM fuier tltin eenlg awlrr derf eHJk miildel Te UüiKla bIJ k pa WOLFF Co We iliavco i9 Va € dam fe Co lien Haa Miiak eenw keimi melon nieuwe iiii l lel VIJ iIiNH NlG v or hoestenden WERELD SUCCKS De Wsi plflberoemde Superior DniivenUir sthoning Kxtract mÊMMm mw wordt aanbevolen tegen Borftaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpyn Keelpyn Heeschheid enz UKLUNTHK is verkrygbaar hg alle voornamo Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk rhaltcUand Engtland Amerika Ned Tndil Oranje Rimer KoUmie Tranevaat enz MELIANTUK werd 9 maal met Gouden H maal met Eere Medailles bekroond UhLlANTUE in flacons 0 40 l 0 70 en f 1 MKLIANTHB in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eeni e fabrikanten H N VAN SCHAIK fe o Koninklgke Stooralubriek Oe HoHlni bloem Den Haag Verkrijgbaar b Firma WOLFf Jt Co Westhaven 19S iouila UBENUEL Gouda E II VAN MILD Veerstal B 16 iiMda A BOUMAN Moordrecht PINKBK Nimmer kerkad Ulul A N v ZBS SBN Schoonhoven U v WIJK htdtmii i A 8CHEEH Haatlrecht P W f KOK huUmaUr K VA D HEIJDEN te Rteuwük P v n 8PKK lUcrmpelle D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARK VAN DER HEIJDEN IVa Win mMn A ut OBOOT A o JONUH Ou Jnoa r J P KASTELEIN PoUbroekerilam D BIKKER te Beiurhop WAAIISCHUfVliVC Laat U niet misleiden door ftrty S roop Het klooster Sanota Paiilo AbaiJ bestaat niet Au Siroop van geenerlet uinarde GebrS Stollwejck a Chocolade en Cacao DBUnatigti r de niettwate uitvindingen op madiinaii gobKd verkatarde bbrieitie Midtand gobruit van fljns n f nslo grondstoffon g iran oioi lii Tbrmkor van Stoliwerek s Chocolade e Cacao eea aaakevMnewaerdig hbiikoat naowkonrig beantwoordonds aan Itm Wtonk dn rovEtikattea Dl behaalde 87 Br8r B als HofUreraiieier 44 E re 01 iloma a ganden enz Hedatllra een bear mn uitmootaod f lihrikati Hetim WH Kbtmi de Aecwieirae national de Faiie Waw vena deenooa nas flr rr r prcMMw dauw aa aonakMraUaB oeDaBte Ikbrteatkai Cbooolat konbona varlee e e W rikai ii nrki gbMir bij U H Cuiiükhi Benbelbakkaw ma aw Q naah rtemi oordiger toot KeiVi iMd Miw KattiMdatt m Ealveratnut 101 Goita Drak van A BBINKUAN 1 r EE UITSTAPJE meer mogelgk zonder ¥ l€yi TIE ii nT Geen Vacantiekaart meer bruikbaar zonder den Gids Met een Vacantiekaart der S S door M ooi Nederland Een practisch onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cents Uitgave Drnkkery LEVISSON Den Haag Èén Gids v honderd plaateen en Mstaalpoetseztract merk liOOD KRUIS uit do fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik timnueu tie kro u Verkrggbaar Ic Gouda bg R ZANDVOORT 11 A CATS H ZANDVOORT L H MOSSEL Firma L DE JONG A DROST to Woorden bg N DE KRÜIJFF DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACT13CHKDE MEEST VOLLEDIGE M O fc B I A Ëlli 1 zgn beslist die det Firma WKLIIOi THB LADIES JOVUNAL met minstens diie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL ORESSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE UKXAAli Oi CHILI REUS FASHIONS Kiudefinodos met vele gratis geknipte patronen y HAAGT Vie Boekhandelaar Proefnummer Alle mH kODtel UoU BIJeoegiiel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f U 5ü verkrygbaar bg MILLY SIMONS Den Haag iHleuw OBOvertrallen Trof Dr Liobera welbekend ISKtlW KBiCaT llIZlB allMB eokt nwt PibriekBBwrk tot Tourtdafende radicale eu I teker gaueztug van alle zelf de meest hardoekhigo itenutv I Mlekten Tooral oatstaaa doüi atdwatingea op jeugdigen leeUyd Jrt 9 ifenezing van elke zwakte bieth I £ aebt Benauwdheid Hoofdpyn 1 Migraine Hartklopping Maagpgn lalechte apgsvertenng Onrermogen I Tmpotenz Püllntmne enz Uitj Toerige prospectassen lt j cr Mch fi 1 fl S fl 3 dubbele flewlt Il p ii II Vn ii Oepöt Matth ▼ d Vegto ZftUbomms M lébaa fc o Rottvrdata J Hippel Vfiraveohage I llalmmuis ds Jong J Csn Botter Ua VWIff k Co rioibla D bif idle drotri teB Wild en Gevogelle Van af heden en verder dngelgks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevlcesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OÜTTELINO Poelier Ooeterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon latere No 2031 Itullciilaniiscli Overzicht Reuter seint uit Sebastopol dd 11 Juli Volgens een mededeeling van het Peters burgscbe Telegraafagentscbap is hedennumiddug te één uur een aanslag gepleegd op den commandant van het Zwarte Zee eskad ir admiraal Tsjoeknin De admiraal werd gewond en moest naar het hospitaal vervoerd worden Een later telegram meldt De aanslag op admiraal Tsjoeknin werd door een matroos uit een hinderlaag gepleegd De dader ontkwam Reuter seint uit Petenbnrg dd U Juli Toen hedenvoormiddag de van een schrgver en een wachter vergezelde ondeibetialmecster üasperoviitsj met een lasch met 25 000 Rbl in hel gebouw van de grooto admiraliteit de trap opging werd door een aantal personen op hem en zgne begeleiders met revolvers geschoten waarbg hg en de wachter nan het hoofd gewond werden de aanvallers namen daarop de tiisch die GasperowitE hnd laten vallen weg en verdwenen Een zonderlinge tegenstelling met hetgeen l nCTnat Trepot beweerde over de loyauteli van de Ras sischo troepen vormen de jongste telegrammen uit Resland melding makende va I ernstige muiterg onder de kozakken Een telegram van de oIAcieuzo Petersburg sche Telegraafagentnur zegt ondor de kozakken in Joesowka gouvernement Jekatprinoslaw zgn ernstige vergrgpen tegen de discipline voorgekomen Zg maakten gemeeno zaak met betoogende arbeiders zg weigerden aan de oefeningen deel te nemen namen den commandant gevangen en weigerden vuur te geven op de betoogers Do aldeeling werd daarvoor naar Werchnèdajeprowsk verplaatst Vgfhonderd werklieden hielden een vergadering waarin besloten werd de kozakken te bevrgden Zg trokken naar de kazerne en wierpen met steenen naar een compagnie infanterie die op hen werd afgezonden De commandant dier compagnie liet vunr geven Tegen den avond trokken weer 3000 man naar de kazerne maar toen zg vernamen dat de trein met de kozakken reeds vertrokken was trokken zg naar het station bezetten dat en eiscbten dat de trein zou terugkomen Zg moesten door infanterie worden niteengedreven FEU ILLËT01 LÏ VEi SSTllIJD I Het was in do namiddag uren vnn een zonnigen lentedag De Zondagsrust en stilte welke in het gewoel der groote handelsstad niet tot haar recht kwamen heerschten des te ongestoord in de omgeving van een landhuis dat in de nabgheid van het strand lag ver van de zee van hulzen omringd door tuinen welke zich tot aan de zee uitstrekten Het was een van die deftige elegant en weelderig ingerichte villa s zooals de rgke stedelingen plegen te bewonen die niet willen gestoord worden door het rumoer der straten en toch de stad zonder al te veel tgdverlies willen bereiken In den salon welks deuren lich op het terrae openden bevonden zich een heer en dame biykbaar in een zeer levendig en metig onderhoud gewikkeld De wangen der jonge dame gloeiden van hevige opgewondenheid en zy deed zichtbaar moeite om haar tranen tegen te honden terwgl de beer dtareitegeo roTkomen kalm en onrertehlUig De Figaro publiceert een intervieuw met den expresident Loubet over de verdeeling dor gelden verzameld voor de slachtoffers van de mgn ramp te Conrrières Loubet die voorzitter is van het comité verklaarde dat de definitieve verdeeling welke spoedig geschieden zal nog niet plaats kon bobben omdat er rekening gehouden moet worden met zeer verschillende omstandigheden in duizenden gevallen Ëovendien wil het co mité ook de vreemdelingen helpen die door de ramp getroffen werden wat het weik nog moeilgker maakte Reeds is 700 000 francs verdeeld Het comité heeft thans nog de beschikking over O millioen 300 000 franc Elk tamllielid krggt een dubbele onder steuning één in baar geld en ren ander in den vorm van een spaarbankboekje waarvan hoogstens 100 francs maandelgks afgenomen mag wordi n Do spaarbankboekjes van do kinderen worden eerst bg meerdorjarighoid uitbetaald Loubet berekende dat enkele gezinnen 12 000 zelfs H 01X francs zouden ontvangen Bovendien betaalt de mgn maatschappg jaarIgks nog 900 000 francs pensioen Tien procent van de H millioen wordt bestemd voor een reservefonds waaruit eventueel onderstand zal gegeven worden aan slachtoffers van andere mgii rampen De Fransche Kamer heeft Dinsdag de wol op de Zondagsrust aangenomen zooals diu van den Senaat was teruggekomen Do voornaamste bepalingen van deze wet ziin artikel 1 waarbg verboden wordt eenzoifden bediende of werkman in en inrichting van handel of ngverheid meer dan 6 dagen in de weQk te laten arbeiden en waarbg bepaald wordt dat de wekeiyksche rnsttgd op zgn minst 24 uren achtereen duren moet Artikel 2 bepaalt dat de rustdag op Zondag moet vallen Dat is de regel Maar van dien regel kan worden afgeweken voor inrichtingen waar de Zondagsrust tegelgkertgd van het gansche personeel den geregelden gang van het bedrgf schade zou doen Voor die inrichtingen mag de rustdag worden ge steld op een anderen dag voor het geheelu perhoneel of van Zondag 12 uur tut Maandag 12 uur of alleen Zoiidagmiddi g vrg en om de U dagen een heele werkdag vrg en wel voor het heele personeel of voor een gedeelte van het personeel Sommige inrichtingen behoeven geen verlof te vragen om af te wgken van den regel dat de Zondag de rustdag is Zoo b v hotels restaurants en drankhuizen bloemenwinkels hospitalen apotheken badinrichtingen dagbladen verhuurders van rgtuigen bleef Het was een man op middelbaren leeftgd hoewel zyn baren reeds volkomen grys waren en er een koele strengheid op zgn gelaat lag dat overigens geheel den ernstigen handelsman kenmerkte De kalme rust en afgemetenheid verloochenden zich bg hem zelfs niet in het meest levendige onderhoud en ook zyn stem kreeg nooit een warmere uitdrukking zg behield steeds denzelfden toon alsof hy over zaken sprak Werkelgk Jessy ik ben het eindelgk moe altyd diezelfde tegenwerpingen en jammerklachten te moeten aanhooren zei hg als je voogd en bloedverwant heb ik ook de zorg voor je toekomst op me genomen en ik meende dat de toekomst welke ik voor je bestemd had aannemeiyk genoeg is Maar zoo n dwaas romantisch meisjeskopje schgnt nooit te willen inzien wat dienstig is voor zyn geluk Het dwaze romantische meisjeskopje ontbrak althans niet een zekere bekoring zonder nu juist buitengewoon mooi te zgn bad dit blonde hoofdje met die zachte dweepende maar toch sprekende oogen toch iets ongemeen boeiends Op dit oogenblik echter had bet jeugdige gelaat een nitdrukkiug van hartstocbtelgke opgewondenheid en diezelfde opwinding beefde ook in haar stem toen ry antwoordde Hyn geluk f Wat n loo noemt oom en aelien en dan een paar algemeene categortoïn van bedrgveu dio hg algemeenen maatregel van bestuur nader zullen worden opgegeven Deze nader aan te duiden groepen omvatten do bedrgven waar boderleiyke waren worden verhandeld en fabrieken die niet telkens kunnen stilstaan zonder dat ze ernstig schade Igden Er zal ook een afzonderjlke regeling gemaakt worden voor inricbtsigen waar vuren moeten worden aangehouden des Zondags als hoogovens Vorder wordt er natuurlgk gelegenheid gegeven af te wgken van den Zondag als rustdag In geval van zeer dringende werkzaomheden roparatién die geen uitstel kunnen Igden eu dergelgke meer Esterhazy heeft wederom een brief geschreven aan de Libre P irole om te herhalen dat hg het borderel goachrevon heeft maar dat bg dat beeft gedaan op last van zyn chefs als daad van tegenspionnage Esterhazy heeft het borderel geschreven maar toch is Drejrfua een verrader en Esterhazy niet Esterhazy trad in 18M in belrekking tot een Dnitschen handlanger op aanwgting van kolonel Sandlierr Die handlanger deelde Esterhazy racUo dat hg verscheiden officieren in zgn dienst had en dat hg er een op het ministerie had zitten een artillerist Dattdtllaa deelt Esterhazy uu mede aan de Libre Paroio en dan vertelt bU hoe hy met die wetenswaardigheden van den Duittchen handlanger onraiddellgk naar Sandherr gegaan wns Sandherr was dankbaar voor de mededeeling on zeide dal hg zgn man in het oog had Toen de Duitsche agent voor een tgd Pargs verlaten had heeft Esterhazy nani zgn zeggen hot borderel geEchreven in overleg met Sandherr en geadresseerd aan den Duttschen agent Esterhazy ging er mee naar de Duitsche ambassade en daar legde hg bet stuk neer in het hokje van de concierge In dat hokje heeft het den geheclan dag gelegen omdat de geadresseerde de Duitsche agent niet in de stad was Vandaar is het borderel weggehaald geheel overeenkomstig de bedoeling van Esterhazy naar hg zegt en naar het ministerie van oorlog gebracht Het i niet uit de papiermand gehaald want bad het in de papiermand gelegen dan zou het in zeer kleine stukjes gescheurd moeten zgn geweest en het was in vier regelmatige stukken gescheurd Het is de gewone voorstelling van Esterhazy Het schry ven en vinden van hot borderel is een comedie geweest om Dreyfus dien men voor een verrader hield bullen de borderelgeschicdenis om te pakken te krggen Sandow is oneindig ver verwgderd van hetgeen ik geluk noem Wil je me dan misschien eens zeggenwelk nevelnchtig en fantastisch begrip jyaan dit woord verbindt P zei Sandow opsarcastischen toon Geluk ie een schitterendepositie een weelderig leven aan de zydevan een man die je onder alle omstandigheden kan steunen en beschermen Dat alleswordt je aangeboden met de hand van eenman Dien ik nog niet eens ken viel Jesiybaar oom in de rede Deze kennismaking kan over een uur plaats hebben Bovendien is myn broer geen vreemde voor je ook al heb je hem nog niet gezien Volgens het portret dat je van hem kent laat zgn uiteriyk voorkomen niets te wenschen over en zelf heb je me verklaard dat je hart nog door geen ander in beslag genomen is Waartoe dient dus dal eigenzinnig verzet tegen een huwelgk waartoe GuBlaaf dadelgk bereid was F Juist omdat hy er zoo goed toe bereidwas Ik kan en wil myn toekomst niettoevertrouwen aan een man die er zelfs geenoogenblik toe over denkt zyn eenmaal vrywillig gekozen beroep en zoo schitterendbegonnen loophaan vaarwel te zeggen zichvan zyn vaderland eo zyn volk los te rakken alieeu omdat ben bet vooruitzicht op een Oeneraal Castro heeft Zondag in Venezuela het bemind weder aanvaard Volgens een telegram uit Willemstad heeft hg laat gegjeven alle politieke gevangenen in vrgheid te stellen eu hoeft hg het beslag op de bezittingen van genei aal Mates laten opheffen Uit Carai as wordt gemeld dat een ernstige veete ontstaan Is tusschen Castro en generaal Gomez den vice president die gedurende de laatsto maanden het bestuur voerde in Venezuela lerlei hateiykheden en scherpe brieven zguNiakend geworden tusschen Cast o en Gomez geiyisseld Het toppunt werd bereikt door een 8cH Ve an Castro waarin hy aanbood zoo Gomez nlat in staat was het bewind te voeren zgn raadgever en particulier secretaris te worden Toon Gomez hierop antwoordde dat l g het Congres zon laten beslissen over zgn werkzaamheid publiceerde astro de geheelo correspondenlie met enkele hatelgke toevoegsels en een scherp slotwoord In Caracas verwacht men als gevolg daarvan een openiyken stryd tusschen Castro en Gomez on i oorziet men met schrik een raogelgken burgeroorlog Het Noorsche blad Politiken verneemt nit Dionlheim dat keizer Wilhalra s toost een bizonder goeden indrnk heelt gemaakt en in zekere kringen ook zgn mildheid met riddeiorden Hy heeft er mee gegooid en koning Hnkon niet minder Deze echter alleen aan Duitsche officieren en anderen uit keizer Wil lielm s gevolg Do Noren hebben geen Oialofde gekregen Dat is de schuld vun minister Hichelsen die vond dal men die ordeteekenen alleen aan vreemdelingen moest geven n1 t gebruik dat eenmaal wil Verder vertelt de correspondent dat Rnstad de hofmaarschalk zal aftreden naar t heet omdat hy tuskchen koning Hakon en het Noorsche volk staat Rnstad was ook de hofmaarschalk onder koning Oscar Piindelgk weet de correspondent nog te zeggen dat men in Noorwegen ontevreden is dal koningin Maud en de hofdames met kroonprins Olaf steeds Engulsch praten Verspreide Berichten Frikkbuk De gelukkige winner van de half millioen francs der Pargscho pers lotery blgkt een bewoner van Mauritius te zgn die een telegram heeft gezonden dnt by zelf naar rgke party wordt geopend Sandow trok de schouders op Dat zyn weer die overspannen denkbeelden welke je Duitsche opvoeding je heeftingeprent Werkeiyk je hebt veel te veelaanleg voor sentimentaliteit Vrgwillig gekozen beroep schitterend begonnen loopbaan tJe scbgnt een zeer verheven denkbeeld to hebben omtrent de positie van een Duitschjournalist De pen van Gustaal is beminden gezocht zoolang de luimen van het publieken de tegenwoordige pollliuke siruomlogaanhouden Komt daarin vroeg of laat eenverandering dan is het met zyn carrièregedaan Hier In Amerika heeft bg hel vooruitzicht op een onafhankeiyk beslaan ulachef van een groot handelshuis Hg waswel krankzinnig als bg dat zou afslaan omzgn leven door te brengen met het schrgvenvan hoofdartikelen Dal is een kwestie van smaak boves dien verzeker ik n oom Sandow dat hel metameiyk onverschillig zou wezen wien u alauw kompagnon verkoos als u my maar nietin nw plannen es berekeningen betrok Dat doe ik enkel en alleen in je eigen belang Je weet dat het een lievelingswensch van je overleden vader was je vermogen in de zaak te laten biyven Wordt vervolgd