Goudsche Courant, maandag 16 juli 1906

Algemeene MaatschappH van L evensverzekcriPg en Li jfrente Dinsdag 17 Juli 1900 No 10080 45ste Inarifaiig itAlttJKMUI vr U luw m4$thmti U iMiakHtk SmMC m I XovtwiMr ISac 9 Sa k LLJ V KIHKIMEI K K MtnsaJ F L lUaanU a i r d ih M Ir 1 1 Kuncuin 1M n Simm m llO ïttr aa 80 as 40 COLLECTE bij de ingrezetpncn op MAAIVDAC 10 JIULI en volg endc dajjen ten behoeve van de feestejijke herdenking van den Verjaardag vatfH M de Koningin MeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken talefaaa tt ADVEUTENTIEN wortlon gephatst van 1 fï regels a 50 Centen iedere regel nieer 10 Centen Groote letters wonlen berekendnaar plaaUruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur den luidd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t 1 70 Alzonderlijke Nonimerg V IJ F C E N T E N De C ommiMie voor Ojtenhare Fee ten te Oouda Delftscihe Sl a OlT Het licht der toekomst is de lcclroclinelanip Brandt snrenwwit geheel rnstig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zainig in Één woord een Itchl oo men fieh niet beter denken ttnti Do ELECTRODINELAMP is direct op dor gasprnament aan to brengen Wordt gaarne op proet geleverd en is te bezichtigen in het VERLICHTINGSMAGAZIJN K AVOtUDSITKR DUBBELE BUURT BIS Telfn 117 Aanlievelond M M V L00l Gasfliter Verkrijgbaar in Bossohen HO et li cl en I IMi by H H Apothekers en Drogisten iMt Op het merk AS KB BI r AD RICHTER i Co Rotterdam Te Gouni bg 0 LOGER Apotheker Markt an biJ WOLFF Co Westhaven 181 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT rM HO IIIKL MKK FtBniKHK Voedert nw Fee met de ituivrre murire iLZTiNrz E is oE K E2 r merk Sler en W L nitmantende door boog eiwit en vetgotaalte en grootste voedingswaarde Bere ntploma l nrIJ 1000 Segen Gouden MerlaUlet Geen beter adres voor degelijk en sterk SCHOENWEEE dan liet IMoord Urabantsch Schoenenen Laarzenmagazlfn KLIilWEG E 30 Ruimsto sorlearing van alle soorten 8CH0ENWERK CHROOM GLACfc en BRUIN GLAC DAMES en HEEREN SCHOEISEL G SHITS Alle reparation en aangemeten wurk Um UITSTAPJE meer mogclp zonder ViCANTIEIiAART Geen Vacantiekaarl meer brnikbaar zonder den Gids Met een Vaoantieknart der 8 S door Mooi Nederland Een practiteh onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDELAAR Vry 40 Cent Uitgave Drakker j LEVISSON Den Haag Één GiA V honderd plaatten VerlnjtjbrbijA UIU KiMA Zn Hesinjding van Bloedarmoede Bleekiuoht Malaria Binnenkoom Algemeene Zwakte vooitdulenile HoofdpUn en Qebrek aan ostluat De Echte EINASRUPFELS 7a Dr DE VRIJ dronn buiten op de roode ttuos mijn nanm onder nevenstaande fabrieksmerk MOD lette daarop Zij tijn ovemt verkrijgbaar b f 0 75 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen lozending van postwisbct f O 76 Chemisohe Xabriek van H NANNINO den Haagrraagt o v l NANNINOê MIWIT STAAt é J tf p lUer téseh Per 1 Uterflemh f 0 70 ADVERTMTIfif in aUe Couranten worden aang enomen door het AdvertenUe Biireaa vu A BRINKMAN ZOON Openbare Yerkoopiiig te GOUDA t n overita n van Notarie H F CAIBIER Til lOOTEI op MAANDA 10 WU 1906 den morgeni ten el nre in het HOUl DK ZAI II aan do Markt ran Kd 1 Ken teer rsia I WM£L £HfgOMIS met TITIN tan den Langen Tiendeweg te oBda wfjk D No 57 en 57 Te aanvaarden 1 Septenber 1906 Not 2 4 Een nienw gebonwd PAHHUIS met daarin aanw igen PKTROI K MO I OH van ± 20 I K met Drijlwcr 2 Koppelateenen tot bet malen van grfnen en meeting ingericht Voorla HOUTEN SCHUUR DITO IOODS waarin I aardenatalllng on ee Ol KN TEKKKIN All e aan de Vett Ie No 574 tor geiamenluke gr Te vellen in t perc oli n Kn No 5 en 6 Twi KRVKN aan de P C Bol W k y no int en m Per week verhaard elk vóór t 2 Te bezichtigen de laatate drie werkdagen Ti iór den verkoopdag van 10 tot 3 oren en op dien dag van 9 tot 11 nren NM r Inlichtingen geelt voornoemde De Notaris N f CAMBTBH VAfl JXOOrKN te Jouda zal MAANDAG 16 JDlil IIKW v m II urt in hel Hotel DE ZA1 M op de Markt te jonda pnbliek verkoopen Ken uitmontend onderbonden en geheel naar de eischen dei tjjda ingericht EAASfilKUllS te Oonda aan de Vronwesteeg ter grootte van 1 Are 70 enllaren met Planken en Stellingen benevens Kantoor met brandvrye KInia on vaste Hrandkasl waarin door de ftrma V Kkhkuok en Jo ds Kaashaadel werd nitgeoelend ïo bezichtlgon do laatet 3 we dagen vUr don verkoopdag van 10 3 uren en op dien dag van 9 U nren In eigen gebrnik te aanvaarden 16 Angtiitu laoo tPERBikRe VR II WILLIGE VERROOPING te Stolwijkershis bij Ootida wegoni vertrek naar elderi De notarl J J A MONTIJN te GOUDA ts voornemens om op WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1900 v m 11 nnr in het kotflohnis van don heer F hristensen te Htolwukersluis btl Uonda In ééne zitting publiek te veilen en te verknopen Een goed onderboud n Paid waarin sedert vele jaren met sncces wordt godroven KEN STEENKOLENHANDEL EN TEVENS IS GEVESTIGD EENK GOED BEKLANTE KBUIDKNIER8AKEAIRE met aizonderliik verhaard wordend WOONHUIS GROOTE STKENKOLENBKRGPLAA FS EERST KORTGELEDEN VERNIEUWD KOLENOPSLAO PLAATS ERE en GROND alles teer ganstig staande en gelegen langs het water aan den weg van Gonda naar Stolw k te STOLWIJKER8LUIS IN DE ONMIDDELLIJKE NABIJHEID VAN GOUDA gemerkt no 7 8 en 9 Te tien allo werkdagen T6 r d ver kooping en op den dag van ea Ti6r de veiling Aanvaarding en betaling der kooppenningen 15 Aggnstns 1906 Nadere inlichtingen ton kantore van Notaris Ifontljn voornoemd aan den Kleiweg E no 21 S ada Dnk Tan A BRINKMAN AZa J riM li turm MOT ƒ fc 37 M KW O f J 1 I IA m u a H M 7 W 7 M sise s M 17 t H M 0 11 11 Directrice stoom Wasch en Strijkinrichtiag te AMSTERDAM Bekwame nillECTRICE gevraagd P O in staat zellst op te treden en de gebeele leiding op zicb te nemen Br ro met refer en verlangd salaris onder No 10 A ADLER Warmoeastraat 161 Amsterdam 5 OEGELBESPILllG in de Uroote of St Jnnskerk op DI SDAG 17 JILI 1906 des avonds 9V anr 4oor den Hoer 7 H B SPAANDERMAN met welwillende nedawerkin van de Dames BETSY VAN GREUNINGEN Amsterdam Sopraan en JOH WILLEMSE Utrecht Alt en den Heer H KOSTER Viool Programma s tevens bewijs van toegang zgn tegen betaling van ÉO cent verkrijgbaar bg de Boekbandelnars J vm BENÏUH ZOON en b j den Koster Denk aan de IHM iAH BRANDEWIJN voor de Inmaak Aanbevelend Firma C LOÏÏRENS TELEPHOON No 2K HUIS TE HUUR Ilcereiibiils Oostbaven K 88 Aes Kamers groote Kcaken drooge Kelder flinke Tain Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Ter Boekdrnkkerij van A BRINKMAN ¥ Si ZOON kannen geplaatst worden TWEE AANKOMENDE vlugge Platzetters Aanmelding Lange Tiendeweg D 60 Cognac Vieux f 1 60 per Uiter f 1 26 per Flesch zeer gewilde kwaliteit Aanbevelend FirmaHerman Zoon HIERHAI LE met vergunning in de N00D00DSTEE6 achter bet Postkantoor te GOUDA voorheen TOLK LBBSZAAL GERSTEBIEIlScentperglas LIGER BIEK 6 PILSEKER 10 Buttenlaadscb Overzicht Met overgroote meerderheid heelt eergister de Franscbe Kamer de voorstellen der regeoring goedgekeurd die strekken om Picqaart en Drcjias met bevordering tot hoogeren rang in bet leger te herstellen Daarmede is een deel van hetgeen de rechtvaardigheid eischt na de uitspraak van het Hof van Cassatie vervuld Haar bet is te betrearen dat thans opnieuw de partiibartstochten worden opgewekt Tweemaal hebben de hoogste de ernstigste de bekwaamste en meest nauwgezette rechters van Frankrijk uitspraak gedaan en Dreytus onschuldig verklaard tweemalen hebben zg aangetoond onweerlegbaar dat een vonnis verkregen was met middelen die het daglicht niet kunnen zien en die op de meest beBliste wyze te veroordeelen zün en nog Is er oen party die aan de zonhelder bewezen waarheid twyielt en die de talsarisson van den generaien stal in bescherming neemt W j haalden enkele oordeelen van Fransche bladen aan die loonen boe kras de partyhaltstocht monbchen verblinden knn Maar het blgkt ook bier weer dat 1e pire avengle est celui qui ne Tent voir V President Falli res heelt den Italiaan chen ministor van baitenlandsche zaken Tittoni op de terugreis van Londen naar Rome in audiëntie ontvangen Do Corriere della Sera weet daarvan het volgende te melden Toen Tittoni te Londen aankwam had by de nitnoodiging van Fallières nog niet ontvangen ïgden de onderhandelingen over het Abessynischo verdrag bracht Cambon die nitnoodiging aan Tittoni over Te geiyker Igd had de Fransche gezant te Rome opdracht ontvangen een ontmoeting tusschen Tittoni en den president der Repnbliek mogelijk te maken het doel van het onderhoud was de vriendschapsbanden tusschen de beide landen te versterken nn een pas gesloten overeenkomst die opnieuw bad bezegeld Zoo werd tot hel bezoek van den minister aan den President besloten De regeering in Rome verzocht echter daarvan vooraf geen melding to maken om geen aanleiding te geven tot commentaren De Dnitiche bladen wgzen er op dat Tittoni het gesloten verdrag aan Duitschland mededeelde voordat bel bezoek aan Fallières bekend was Die daad zegt het Tago blati is zeer verstandig on maakt onmiddellijk een einde an alle bcoordeelingm van het bezoek van don Italiaanscben FEVILLETOX LKVEINSSTHIJÜ Zgn elaat bleef even strak en koel als gewooniyk toen by mgnheer Gnstaaf Sandow en miss Jessy Clifford aan elkaar voorstelde De nienwanngekomone naderde de jongedame met een hofleiyke buiging Mag ik ook bg u op een vriendeiykeontvangst rekeneb miss Clifford Ik komwol alji een vreemdeling hier maar ik breng a de groeten nil het land waartoe ook nwmoeder behoorde Ik hoop dal dit een aanbtreling by u moge zyn Dat klonk niet alleen beleefd maar warm byna hartelgk zelfs Jessy keek verraat op maar de vorschende doordringende blik welke den haren ontmoette verdreef dadeiyk de betere gewaarwording om plaats te maken voor de gedachte aan de ware beweegreden Toor deze kennismaking Zg antwoordda daarom op koelen hoewel beleefden toon Ik hoop dat u een goade reis heeftgehad mgnheer Sandow f Een zeer voorspoedige reis zelfs miss We hadden voondurend een kalme zee enook Bin tocht loor htt laod ward iMgiuittigd minister aan Pargs Een betooging tegen Duitschland daarin te zoeken zon onder die omstandigheden volkomen onjuist zgn De Russische Doema had na de gebeurtenissen te Bjelostok in het begin van Inni een commissie benoemd om naar die gebeurteaissen en de oorzaken er van een onderzoek in te stellen een breedvoerig rapport word door die commissie ingediend waarvan wg do conclusie voor eenigon tgd mededeelden Sedert heeft de Oooma dagen lang over bet rapport beraadslaagd en in het debat zyn zeer scherpe dingen gezegd over do toestanden in het algemeen en de Jodenvervolgingen te Bjelostok en andere plaatsen in het bgzonder Wg herinneren aan de redevoering van generaal prins Oeroessof oudadjunct van den minister van binnenlandsche zaken die ronduit de regeering beschnldigde de pogroms voor te bereiden en uit te voeren Het debat bracht overigens weinig nieuws Merkwaardig was hot voorstel van eenPoolbch priester dal de president der Doema den Tsaar de volledige waarheid zougaan medcdeelen Alsof do hofhouding nietweet te beletten dat do Tsaar den heerMoeromtzef ontvangen zon Aan het slot van het debat stelde Kokoschkin een motie voor waarin op scherpen toon de regeering wordt boscbnldigd van medeplichtigheid bg don pogrom van Bjelostok en waarin nogmaals het aftreden van hel ministerie wordt gebischt Volgens een telegram uit Belgrndo heeft men daar niet allo hoop opgegeven om met OostenrijkHongarge nog tot een vergelgk te komen Kr zoo dan een modns Vivendi intreden met den status quo ante tot grondslag De Servische gezant to Weonen die daar in de gunst schgnt te zyn en nu te Belgrado is gekomen zou zegt men zoo iets misschien gedaan krggen Enkele der belangrykste punten nit de groote redevoering in het Eng Lagerhuis waarmee de minister van Oorlog Haldane zyn plannen tot legerorganisatie en vermindering der legeruitgaven heelt ingeleid zgn reeds in een beknopt Renter telegram vermeld Aan de Engelscbe bladen die de merkwaardige speech van minister Haldane natunrlgk in extenso atdraktec z jn nog de volgende bgzonderheden ontleend Toen de minister opstond om zyn lang door heerlgk weer Daarom heb je ook zoolang over die landreis gedaan mengde Sandow zich in het gesprek Je bent van Oost tot West gereid als een tonrist We hadden je reeds voor veertien dagen verwacht Wel men moet het land en de menschen toch leeren kennen bracht Gnstaaf in t midden Had jo zoo graag gewild dat ikvroeger gekomen was Volstrekt niet ik vind hel zelfs heelgoed dat ge je in do grootere steden eenweinig hebt opgehouden Hel is alljd voordeelig persoonigk relaties aan lo knoopen metde bnndelsvrienden daarginds Mg ontbreektdaartoe helaas do tgd Daarop wendde hy zich tol een bediende die binnengetreden was Wat is er f Een telegram Terwgl Gnstaaf Sandow en miss Clifford hel ouderhond voortzetten opende de oudere broer het telegram dat hg haastig doorliep Toen wandde by zich tot beiden en zei Ik moet je voor een half nnrtje verlaten voor een dringende zaak die onmiddeliyk afdoening eischt Vandaag op Zondag vroeg Gnstaal Gunt ge je zelven nn in t geheel geen rust r Waartoe P Er zou een noodlottig verzuim kannen plaaU hebben Ik ben IrouwMUgawoua op Zondag ali da baraaux golotea iamj iiL Ji ii iJ i iii i I J 1 1 1 Kj ii n j ii i i velheide verklaringen af te leggen werd hg met gejoich ontvangen Haldane begon met de mededceling dat de kosten en organisatie van de strgilkraebten onbevredigend waren Voor het vertrouwen in het leger zou knnnen worden hersteld moest men hot publiek do overtuigiig schenken dat hel waor krggt voor syo geld Het wordt hoog tgd dat verbetering worde gebracht in don financleelcn toestand Over do goheelo wereld verlangen alle deuiocratien oen verinladering van de verplotleriind zware bcwapoiiingslasten De Britscho rogeering wenscbt zich aan de spits te stellen van dia beweging De moening van den leger raad Army Council en van do militaire deskundigen is dat olke cent die aan bet leger woidt ten koste gelogd moet worden gebruikt voor do verhooging van de vechtwaarde Ann de regeoringsvoorstollen ligt bet beginsel ten grondslag dat elk deel van hol leger vechtklaar moet zgn Hg minister verklaart dal z jn plan lot legorreorganisatie naast verminderin van kosten de vechtkracht van bot leger zal vermeerderen met M pCt Biykeni oen 12 dezer nit Durban ntvangen telegr im hebben Mescni en Dovoekalimi de beide machtige rebellenkootden met wie nog moest worden afgerekend rich aan de BnHtaaovergegeven Beiden beweren nit hnn gebied te zgn govliicht voor blanke kr igsliedon omdat dozen do Nalnrollen doodsloegen Hot schynt dal deze overgaaf do voltooiing der taak van de bedwinging van deiv opstand aaumerkeiyk uaderbg heelt gcbraclir Dit kan dan ook worden opgemaakt ui ndesbetrelleade mededeeling van Chnrchil inhet Lagerhuis Deze vice minister gaf een ontwjjltond antwoord op de vraag naar de vernietiging van menschenlevens aan de zyde der Naturellen De verliezen der Zoeloes zyn reusachtig Verspreide Berichten Fbahkruk De soldaat Pélissier die verdacirfswordl van diefstal van militairo documentéi uit hot bureau van den stal te Avignon is eergisteren door den krggsraad te Marseille veroordeeld tot 20 jaar dwongarbeid miliUire degradatie en ontzegging van verbiyf in Frankrgk gedurende 10 jaar Het gerechtshof te Toulon heeft Vrydag Jeanne Rcnée die bcscbaldigd werd dat zg ontwerpen van Fransche onderzooscho booten zyn spoedeischondo zaki n persoonigk hier in myn hui al te doen Jo beul Immers by Jenkins l te Now Vork geweest Hel telegram is van hen Ik zal je er later wal nader over sproken Voorloopig laat ik Jo met Jessy alleen Tol ziens Hy vouwde hel telegram dicht on ging heen De jongere brver keek hem ten hoogste Twbaasd na en zei toon droogjes tot Miss Clillord Ni ik BCbyn op hel stuk van broedeiliefdo bier nib verwend to zullen worden U znil nw broer toch wel een bcetjokennen antwoordde Jessy die er sinds longreeds aan gewoon was dat hy haar voogdda zaken boven alles gingen Zeker maar ieta hartelgker was fay toch in Europa Ik had minstens gehooptdal hy het eerste uur van t wederzien aan my zon gegeven hebben U zult wel vermoeid zgn van de reis bemerkte het jonge meisje een voorwendselzoekend om dit ven onverwachte als ongewenscbte lêtea tête te verroydea Uw kamerszyn gereed als n misschien Ik dank u viel Gnstaaf haar in de rede Ik ben in t geheel niet vermoeid en in den r nd van da zaak heb ik alle reden Jenkins Co dankbaar te zyn dat ze my het genoegen venchaflen a gezelschap te mogen l Oad a had geleverd aan een vrueinde mogendheid veroordeeld tot 6 manuden gcv ngt nisstral en 300 francs boete DiiTsi iii ktin Op de rgksmarineworvcn te Kiel is da negennrigo arbeidsdag ingevoerd zonder vermindering van loon Te Hannover is ren bond opgericht om te protcsteeren togen do spoorkaarljek bolaating Do leden verbinden zich op de spoorwegen een klasse lager te reizen dan zy tot dusver gewend waren Zy dragen een onderscheidingsleeken RUIUHD In de Finsche wateren moeten Rnssigcho kruisers twee stoomschopen onder EngeUrho vlag hebben aangebonden die 2U 000 patronen on een grooto lioevoeibeid dynamiet aan boord badden Uil Lhbeck is hel stoomschip Poter vertrokken volgens opgaaf naar een Zwoedscho haven Het beeft 20 000 geweren on een grooten voorraad ammunitie nan boord alles afkomstig uit Zwitserland en men Iwyielt er niet aan of do lading is bestemd voor de Russische opstandelingen t liet is bekend geworden dat liot l elrowsky on het Wyborg roglmonl dezer dagen goweigerd hebben togen havenarbeiders te Petersburg op to treden dio wnnordolgk hoden ploegden Do soldaten van beide regimenten namen vervolgens oen motie aan van beslist revolationnaire strekking DlKEaARZKII Er wordan ernstige bosproklogen gehouden mol betrekking tot de organisatie van een groote woreldtontoonstelling Ie Kopenhagen in 1913 TunaiJB Onder do Tarksche roiorvislen to Hodeida is muitery uitgebroken Vgl bataljons muitors trachtten zich van Hodoida meester to maken doch worden teruggeslagen na een gevecht waarin zg 300 man aan doeden on gewonden verloren Het heet dat eon Tarksche generaal die bet oproer heelt uitgelokt ter dood veroordeeld on golusiloenl Is BINNENLAND Te Haarlem is Zaterdagochtend plotseling overleden de heer mr H Ph do Kenter advocaat en procureur te Haarlem Sinds Met dezo woorden trok hg een tod nailiT en nam togonovor haar plaats Maor noch zyn vrooiyke ongedwongen toon noch zgn innemende persooniykhold vermochten de heele teruggetrokkenheid van hel jonge meisje te overwinnen Het verraste haar niet dat do nieuwe huisgenoot zoo nanzieniyk veel jonger was dan haar voogd want zg wiet dal hy oen kind was nit het tweede hnwigk van zyn vadcrrJ o oudere broedoc had inderdaad reed de grona van den middelbarcp leefiyd ovjjfisliredon terwyi de jongere eerst even in w dortTg was Overigens beantwoordde het nitoriyk van den laalsten aan bet portret dat in Saudow s kamer hing Een krachtige roannflijko verschgning met aangename trekken donktre haren en baard en mooie heldere oogen Maar bel warun uist dezo oogen wclko Jessy niet bevielen ezeltde scherjHnderzoekende blik welko haar reeds in liMoerste oogenblik had getroffen rustti OTO nu onafgewend op haar gelaat Mgnheer Sandow Jonior onderzocht blgkbaar of paragraaf één van de bandelsoveroenkomsl tn zgn smaak viel en dal was j voldoende om dadeiyk do antipatlilo der f jonge dame op te wekken Wordt wnwi