Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1906

Woensdag 18 Juli 1906 45s e Jaargang No 10081 mimm cohant ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telebai Ra ti ADVERTENTIEN worden gepUafat van l 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd rdelM Ma M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zoto en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1J 5 franco per l 8t 1 70 Alzonderiyke Nommeia V IJ F C E N T £ N Werkvolk gevraagd en gilieele gezinnen voor ecno Vlasgaren liinner in DuiUcbland loonlijut ter inzage rel ko tcn en voorncbot worden op rcrlangen Temtrekt door F VAN VIJET dre W DEN lUBTOO Vlamingslraal 370 Good DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PKACTISCHE DE MEEST VOLLEDIQE MOni lll tllKili z u bcbliiit die der Kirma UELUOil rillS LAOltfS JOVUIIAL met niin tcns drie gratis geknipte pi troncn en oen gekleurde plaat TUK ILL haUHHMAKKR met een gratiii geknipt patroon THE HXXAAH Ol CHILI HESS t AHUIONH Kindermode met vele gratis geknipte patronen V HAAGT Vw Jtoekhniidtlaar Proef iimmerH Alle met kottel Uoli litjvoegtel I Van olie in deze bladen voorkomende modellen zijn UKKNIPTK PAÏKONKN I mot Uoll verklaring Ir p p tegen ïoornitbelaling van iOi W vtrkrugbaar bu JlIIJiV hlMONH Den Haag Aanbevolen Merken I VAN Ferwerda Tieman I St KkK pbo Medoc O O U K080 Ijndon 0 72 Clifttoau Malloret Petit llonrgugne 0 99 Urttvo Ulanc 0 72 llant Sauterne 1 t Wllto Bergerac 0 99 NierKtoiner 0 72 KIldeBlieimer l OM Oude Koodc l orlwlin lOH Kill a onde UooJo Vortwgn 1 44 Ondo Wltto I ortwün 1 08 Kxtra oude Witte Portwijn l SO Fine Old Pale Sberry 099 Ooede Madeira 0 90 Madeira Snperlor 1 44 Vermoutb dl Torino Dom Bbi i 4UD1 per Liter 1 17 VrlJ en netto il contant DEPOT TE QOCDA bij I J J BOON VAN OSTADE Geen beter adres voor degcl k on sterk SCHOENWEEE dan liet Noord Brabanisch Schoenenen LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Huimsla ortoering van allo aoorten SCHOKNWERK CHROOM OLAOi en BUIIIN GLAC J DAMES en HEKKEN 80HOKISEL G SMITS Allo repjiratiKn on aangemeten werk Zenuw en Maajflijdcrs wordt it overlniging ala en werkeluke hnlp in den naod het boek Raadgre v er nhevolen N ontvaügut van adreiper bneliiartworJt d l boekje Iranco per poet toegMondeo door BLOKPOEL HMkb Zaltbommel aemalogeen Poedervorm i het eenigwte helpend middel tegen Uloe armtée Hleekmmeht XeuHwmicakle UoofapOue Mhipéloothetd OHmaehieu fermagerlmg en t erminéerlitg tier Uehnamêkmthlen aeiiiatof een iii Poedervoriii 1 worden opgelost HAEMATOGEKN IN POEDEKVORM is het praoperaat wat U spoedig geneest HAEMATÜGEEN IN POEDERVOUM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met februiksaanwijzing f 1 50 Kenisc labrlkanten II t SCiUIK Go Deo Haag Verkrügbaar bj Firma WOLFF Co Westhaven 193 ORENDEL E fl VAN MILD Veerstal Kloacla k BOUMAN Moordrecht PINKHK Ntntmrktrk ad Uutl ti ü VAN ZKHHBN Sthooidmvn B v WIJK P W i EÜE Oiulmattr A HCllEEB lUattr ekl K VAN DKU HEIJDEN Raumit P t n 8PBK MoercapeUe D t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARV o HBIJDKN WmUing t een P A DaGROOÏ A UI JONOU Oudemater J P KAITELKIN PoUbrotkerdam 1 BIKKER liniêchop WAARHCHUWINO Laat U niet misleiden door AbillJ Siroop Het klooBlerSnn Piiulo AlultJ bestaat niet rl Siroop van geenerlei waarde QébTt Stoll werck s Chocolade en Cacao PlmsHge iloar de nien s eta nitrindlngen op miuilünaiit geklod Terk tBr4r AkbriMtle m ultsintten gebruik van H m u fijnste BrunJalofli n g raniV roi l t wbcniker van StoUwerck s Gboculade en Cacao oen aaabtrttoosiraardig fiibriknnt nauwkoutlg beaiitwaonkiiMitt WD kn InbottA det rap Etiketten Dt Srma behaaliio 87 Brereti aIs HofleTeranoter 44 £ ere 01ploma B gouden enz Medailles een hswya vta nilmaotead Qja ftbritaut Uetiê 1874 niireof de Acctulemi national de Faria MoiM Tooa M moBB on teill Vw rrassilèrc efamm 1 aonald tloii Tstra xocOaata tebrioatlao d Obooolot bouticau varttm a eto MKnnk a kbrikaot Is rezkrügbasr bQ 11 H Cunfisema B nk tb klna ma w GenwWTerttyeowonrdij r iioor Gedevload Aanteniam Kalverstraat lOS WESSANEN LAAN Wormerveer OPaSBIOHT irM HOniMKLIJKB rABRIKKB V Voedert uw Vee met de tutvere muriee merk Ster en W L nitmnntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde iSa Patent H Stollen S r Dlpl ma Pary 1900 liegen Ooudtn MédaHUu HUIS TE HUUR Ileerenhuis Oostbaven K 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder Slnke Tnin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B H9 Ter Boekdrnkkery mn A BRINKMAN EN ZOON kunnen geplaatst worden TWEE AANKOMENDE vlugge Platzetters Aanmelding Lange Tiendeweg D fiO i Het licbt der toekomst is dg Electrodinelaiiip Brandt sneeuwwit gelieel rustig is zeer aangenaam v or de oogen en zeer zuinig in i én woord een lichl too men leh niet beter ilenkeu kan De ELECTRODINELAMP is direct op Il der asornaroent aan te brengen Wordt gaarne op proel geleverd en ia ts bezichtigea in het VERLIC HTINGSMAGAZIJN IIE AWOiKDSlTKB DUBBELE BUUBÏ B 13 Telln 117 Aanlievelend M M V L00i Gasfitter am UITSTAPJE meer mogeiyk zoqder VACAWTIEKitART Geen Vacantiekaart meer bruikbaar londar den Gids Met een Vacantiekaart der 8 8 door M ooi Nederland Een practisch onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T ÜW BOEKHANDELAAK Prijs 40 Cent Uitgave Drukkerij LEVI8S0N Den Haag Èén Oid V honderd plaateen VerkrijgkarbijA UHINKNAiNdlZD SEHISBEFOTTMTBEE Men w rdt f nocht op t ffERK U lettan UIT RIT MiOlZUir TAV M lUVËNSWAAY ZONEN gorinohbH D u TB8KKN worden afgele rerd iu Tertegelde p jeiranri he é M en half en n Nêd on met TenneldiBg tui Nommer an iPr B Toonies ru nareoitaaof Merk Tolgeni da Wei gadepo neerd Zich tot de DitToeriD van gt eerde orders aanberelende J C BUL roorheen J BREKBAART Lx Qmi Drak v A BBIKKIIAN ft Z i E ISCiEVL G ImilCHTINCSS W l tE OIVAAR SCHADI Or HJNDKR KUKNKM VUOORZAKKM BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en j der Hinderwet Brengen ter algemeeoe kennis dat op de Secretarie ter lie lijn gelegd verioeken met bijlagen van I E Arendi te Gouda om vergunning tot uitbteidng iijner Koek Banket en Beschuitbakkern door pluUmg an een gismotor v n 3 P K in het perceel gelegen te Gouda aan de Gouwe Wiik C No 8w Kadastraal bekend Sectie B No 053 1 De Directie der Plateelbakkerü ZaïJHolland te Gouda om vergunning tot uitbreiding barer fabriek door bijplaatstng vao een oven in het perceel gelegen te Gouda aan de Riam Wijk O No ii Kadastraal bekend Sectie D No 1254 Dat op Dinsdag den 31 Juh 1906 des namiddags ten i i ute op het Raadhuis gelegenheid ia ora beiwaien tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóör dien dag op de Secretarie der Geaiecnte van de ter sake ingekomen acbriftuitn kan worden kennis genomen Gouda den 17 Juli 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd C W VAN DE VELDE Weth l B De Secretaris BROUWER Buitenlandscb Overzicht De Hamanité zegt nog naar aanleiding van de uitspraak in het Dreyfns proces Vooral voor al te weinig voorkomende werkeiyk repnblikeinscbe officieren ia het arrest van bet Hoi van Caisatie waarbjj eindelijk de onschnld van dan beklaagde wordt erkend en de schuld van de misdadigers in bet licht wordt geateld een verUcbtlDg Deze officieren hadden sinds geruimen tjjd geen leven meer ze hadden te Igden onder de onbeschaamdheid en da verachting hunner collega s Voortdurend moesten ze lofluitiDgen aanbooren op Mercier Qonse op den geheelen leugenachtigon geueralen taf En waagden ze het eens te beweren dat de eat van het Fraoache leger door de misdadige handelingen van eenige slechte officieren werd bezoedeld en dat het leger licb van de natie afscheidde door in bet belang van een kaste de waarheid en het recht te verkrachten dan waren slechts boon en beleediging bun deel Het optreden van generaal André beeft een oogenblik FEVëLLETOX LEVENSSTRIJD 6 Ik ben nog geheel onbekend met sw land zoo hervatte by het gesprek Ik kom als onervaren Europeér als uit den hemel gevallen in de Nieuwe Wereld en ik rekenop nw welwillende hulp om mg eenigaiins op dezen vreemden bodem te orienteeren Op nijne bolp f Ik geloof dat nwbreer dat beter zal kunnen doen dan ik Zeker althans wat betreft de handelsaangelegenheden Maar in ieder ander opzicht ehynt by tamelijk ontoegankeiyk te zyn en r zyn toch leker ook nog andere dingen waarvoor ik me intereaaeer Ja als hyzaak was er ook een bnwlgk in t spel een verbintenis voor t leren welke door anderen ais t hoogste en heiligste wordt beschouwd De odarvaren Earopei r scheen op t zelfde tandpnnt te staan als zfn brdr en dergelyk oangelegenhedea ali byiaksn t behandelen Het zyn toch hoofdzakelgk bandelauogUtfrabedtn walke n hierheen voerdeB niJMsy Biat xonder eenige ironie Zoover ik Mt hMft S btt TOOnMBMB tU iMlftDOOt verbetering gebracht in dien betreurenswaardigon toestand maar deze verbetering was niet biyve id In een straat bjj bet Elyséa te Pargi moet Zaterdagnamiddag een bom zgn gevonden Jengdige royalisten hebben een krans gebracht naar het monument van Hendrik IV op den Pont Nenf Ze hebben Leve de Koning geroepen waarop de politie verschenen is De patriotten hebben gisterenochtend ban jaarlykschen krans aan t Straatabnrg beeld op het Concorde plein gebracht en Marcel Habert heeft geschreeuwd dat Frankrgk meer dan ooit moest leven De wapenschouwing te Longchamp beeft weer in den ochtend plaats gehad om acht nur verschenen er Fallières en Etienne nadat tien minuten vroeger Sisowath was aangekomen Om half elf was de president weer op het Elysée De vele gevallen van machtsmisbruik in de kolonie voorgekomen hebben den gouverneur van Duitsch Zuidwest Afrika de beer Lindeqnist genoopt een rondschrijven aan de onder zjjne bevelen dienende ambtenaren te zenden waarin hg hun op het hart drukt dat ze steeds indachtig moeten zjjn aan hun plicht om de belangen van het land en zjjn bevolking te bevorderen en dat deze gedachte hen steeds moet leiden hg hun ambtelijk optreden Daarvoor acht de gonvernear noodig dat zg zich zoo nauwkeurig mogelgk op de hoogte stellen van de eischen en nooden der bevolking door persoonlijken omgang voor zoover dat mogelijk is De inlanders zoowel zij die op bet oogenblik kr gsgevangen zijn als de vrije moeten rechtvaardig worden behandeld iets dat zeer goed gepaard kan gaan met een zekere opvoedkundige gestrengheid De gouverneur wgst sr op dat de inlander een zeer fgn aangeboren gevoel heeft dat hem zegt o hü behandeld wordt overeenkomstig ziJn gedrag en alleen dan bestraft als bjj het verdiend heeft Slechts door daarmede rekening te honden zal men het rertrouwen der inlanders winnen en zoodoende hen vreedzaam kannen regeeren Den 23en dezer wordt In de koninklijke galerij van bet Engelsche Hoogerhuis de interparlementaire conferentie geopend Lord Weardale de voorzitter van de Kngelscfae groep zal de vergadering leiden Na zijne in onze firma op te treden Zeker mgn broer heeft me dat als voorwaarde gesteld Als voorwaarde Was u dan niet pnafhankeiyk in nw besluit mgnbetr Sandow Och ja ik vergat dat n ook toekomstige erfgenaam is van mgn voogd De steek werd geroeid dat zag men aan het plotselinge opfiikkeren lyner dankbare oogen maar kg liet niets merken en antwoordde op den meest onbevangen toon Zeker de erfenis van mgn broer was werkeiyk by een weigering mgnerzijds gemoeid Myn broer zon in staat geweest zjjn zyn gansche vermogen aan de een of andere liefdadige instelling te vermaken zoo ik me niet naar zyn wil had gevoegd Jessy wist niet of zy meer verbaasd dan wel verontrust moest zyn orer de openhartige wgze waarop de jonge man bekende dat by enkel uit orerwegingen ran eigenbelang naar Amerikagekomen waa En hy sprak zich daaromtrent uit tegenover haar wier hand en vermogen hem eveneens waren toegezegd De gewaarwording van ongerustheid behield de overhand toen zy antwoordde Ik wist tot nu toe niet dat men ookin Doitschland zoo goed rekenen kan Ja Goddank we zyn eindelgk praktisch worden zei Onstaaf met onverstoorbare ktlat Het hMtt vel Uog gednud our benoeming en die der ondervoorzitters zal de eerate minister van Engeland de conferentie toespreken Daarna komen aan de orde de versUijen van de commissies benoemd op de conferentie te Brussel 1 om verslag te doen over het Amerikaansche voorstel voer de instelling van een internationaal parlement rapporteur Weaidale en 2 om een model voor een scheidsrechlerlijk verdrag te ontwerpau rapporteur von Plener lid van het hoogerhuis van den üoïtenriikschon Ryksraad Daarover lal debat gebonden worden Den volgenden dag zgn aan de orde de vraagstukken die voor de Haagsche conferentie gebracht zullen worden Om te beginnen zal d Estournelles de Constant over de beperking van wapening spreken Den derden dag is or beraadslaging over de rechten en plichten der neutralen inleider dr Oobat Zwitserland Ui onschendbaarheid van particulieren eigendom op zoe in oorlogstyd inleider Brnnialli Italié en het gebruik van het nieuwe model geweren en kanonnen en zee oorlogstuig het beschieten van havens steden en dorpen door een vloot Inleider Beernaert België Graai Apponyi de Hongaarscho minister van biuuenlandscbo zaken komt ook op de conierentto Naaiens Hir Sdward Qrey minister van baltcnluodscho zaken in het Hoogerhuis een vraag betreffende het bezoek der Kngelsche vloot aan Russische havens beantwoordende heeft Runciman parlementair secretaris van het departement van plaatseiyk bestuur gezegd De Russische regeering beeft ons te kennen gegeven dat bg den nieuwen staatkuodigeu toestand van Kui land do aanwezigheid van vreemde schepen iu Russische havens aanleiding zon knifnen geven tot beroeringen in verband met den binncnlsndscheu toestand Om die reden is besloten den kruistocbt zooals die was ontworpen niet te laten plaats hebben De regeering betreurt bet zeer dat het bezoek moot worden uitgesteld Toornamelgk omdat een nieuwe regeling van het overbl veode deel van bet program moeielgkhedeu zon opleveren Daarom is besloten den geheelen voorgenomen kruislocbt in de Oostzee te doen vervallen da bezoeken aan andere havens daaronder begrepen Een ernitig bericht komt uit Rome Het Vatlcaan is volgons oen telegram in de Daily News ernstig bedreigd Het was nu maken we daarin tocli koiossalo vorderingen U schgnt ons dat workolgk voor een verwgt aan te rakenen miss Clifford Neen maar ik heb het land waartoe mgn moeder behoorde en dat ze ray ook als een tweede vaderland leerde liefhebben van een geheel andere zgde leeren kennen Misschien van de ideale zgdel Nu ik wil niet loochenen dat ook deze nog bestaat Maar in t algemeen worden de idealen langzamerhand overboord gegooid Er zgn nog maar zeer weinig menschen die in woord en daad van zulk een Idealistische levensbeschouwing doen bigken Maar juist daarom moestan deze weinige zich des te raster aaneengesloten om de bedreigde vlag scharen en bloed en leren offeren roor hare redding I Deze uitspraak klonk min of meer zonderling in den mond van een jong meisje maar zg werd bigkbaar begrepen Weer flikkerden de donkere oogen op maar ditmaal met een onmiskenbare uitdrukking van verrassing Och boa vleiend 1 Een citaat uit een mgner artikelen U heeft deze dus gelezen P Het is immers een der grootste politiekedagbladen dat u vertegenwoordigde zei Jessy koeltjes Het werd bg ons thuis steeds gelezen Maar juist wyi Ik uw artikelen ken retwoBiUrt bat my dat ga o na gaiw an reeds sedert enigen tgd bekend dat het Vatlcaan noodiakelgk moest worden nagezien en hersteld Maar het bericht dat het gevaar zoo groot is wekt algomeens verbazing en entrusting In de receptiekamer van den Paus is het plaiond naar beneden gekomen Dit heuft tot een nanwkenrig onderzoek geleld en daarby is gebleken dat verschillende muren gescheurd en uitgeweken waren tengevolge van bet gewicht dat zy door de tairyke inwendige veranderingon te dragen hadden Ztlfs in de kamers die de Paus bewoont is voorziening hoog noodig De Paus moet zyn gewone woonvertrekken verlaten n andere kamers betrekken De herstellingen zullen ongeveer 240 000 gulden kosten ec olimiddellgk worden ondernomen In Servië is ondanks het hentel der diplomatieke betrekkingen met enkele mogendheden de toestand nog lang niet In bet reino By de feesten ttr gelegenheid van s konings verjaardag te Belgrado bloven do leden der beide sterkste partyen van de Mkoepschtina de jongradicalen en de nationalisten weg Noch in de kerk noch by de receptie ton hove verscheen een dezer hoeren De Swampa noemt dat een groote tacteloosheid en veroordtelt scherp deze demonitratie Groot opzien baart een artikel In hel blad Trgowinski Olusnik waarin wordt modegedeeld dat keizer Wilhelm by z jn jongst bezoek aan Weencn gezegd zou hebben Servië vormt he beletsel voor een gezonde Balkanpolitiek van Oostenrgk Hen ziet hierin een verklaring van do zoor krasse houding die de regoeriog der Monarchie tegen tServië aannam en die geen cconomischon maar een politieken grond heeft Uet Servische blad roept de Balkanstaton op om die uiting van keizer Wilhelm te onthouden zy weten nu welk gevaar dreigt en hoe z zich daartegen kunnen vereenigen Het geheele artikel maakt den indruk slechts do bedoeling te hebben de aandai ht af te leiden van den binnonlandicheii toestand In Hervië Reeds sedert eenige weken beklaagde president Cabrera van Guatomale zich dat de revolutionairen in zyn land gesteund werden door San Salvador en Honduras Hy heeft daarom volgens de berichten die door bet staatsdepartement te Washington s itvangen zgn 40 000 man onder de wape zoo geheel hebt kunnen luarukkon van alle banden welke n aan uw land hrclitcn U bedoelt myn contractuaele verplichtingen tegenover en courant viel Gustaal haar in de rede Ja dat bracbt wel eene moeilgkheid mede maar men schikte zich eindelgk toch naar myn wenschen Het konit In Dnitschland op een dagbladsriiryvor meer of minder niet aan en mijn pen is reeds lang verrangen door een andcrii misschien reel betere Jessy perste de lippen op elkaar Dit opzetteiyk misverstand ergerde haar onbeschryfeljjk en nog meer ergerde liet haar dat zyn spiedende blik voorldorond op haar gevestigd bleet Zg kreeg een gewaarwording alsof zg en haar gebeelo karakter hier grondig bestudeerd waren en dat deed haar de gewone kalmte verliezen waarover zy in den regel beschikte Ik vermoedde niet dat Ik znlk een aandachtige lezeres aan gene zgde van dg oceaan bad rerrolgde Gustaaf op half schertsenden half rleienden toon En daar my deze onderscheiding te beurt gevallen is zou ik o ook wel om nw kritiek willen verzorken U verklaarde zooeven dat n mgn land als een tweede vaderland lief beeft Dan mag Ik zeker wel rekenen op uwe sympathie roor al datgene wat myn pen steeds hceit rardtdigd Wordt rerrolgd