Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1906

non geroepen den staat van beleg In de republiek algekondigd on bevel gegeven dat alle mannen boven de 21 jaren zich gereed moeten honden om zich bü liet leger aan te luiten Hierin ziet men een bedreiging der naburige staten j dece hebben Cabrera den eisch gesteld ziin leger te ontbinden on daarby de verzekering gegeven dat zy geen verdere bewegingen legen hem znllen ondernemen Hot schijnt dat Cabera dien eisch heeft afgeslagen Dientengevolge ia de strijdmacht van San Salvador in zyn land gevallen doch verslagen waarbg de oud president Regalado van San Salvador doodeiyk gewond werd Sedert is deze aan lUn wonden overleden De troepen van Onatemala trokken na deze eerste overwinning de grenzen van Son Salvador over doch daar stieten zg op een nieuwe Salvadoreesche strydmacht die hen Zaterdagavond bg Platanar aanviel en versloeg Tweeduizend man van Quatamnla werden gedood gewond of gevangen genomen en hun leger over de grenzen terug geslagen Inmiddels hadden de Voreenigde Staten van NoordAmerika hnnne bemiddeling aangeboden voor de beslechting der gerezen geschillen wat door de beide Middenamerikaanscho Kopublieken is aangenomen Onder die omstaniUp heden heeft de regeering van Honduras die eerst den oorlog aan Guatemala verklaard had kennis gegeven aan de Vereenigde Staten dat zy thans die oorlogsverklaring niet verzonnen heeft Kidgeway s commissie is Zaterdag uit Zuid Afrika waarheen zg in Maart vertrokken is in Engeland teruggekeerd Zg is onderweg aan haar verslag bezig geweest en op t eind dezer week zal de regeering het denkelgk in handen nemen Hidgeway zei aan een verslaggever dat hg over de uitkomsten van zgn werk tevreden was Een ander lid der commissie zei tot Beater s verslaggever dat de commissie in Transvaal wel geen volledig vergeljjk bad verkregen maar dat de partgen nu dichter by elkaar staan dan tevoren Er is nog alleen verschil over de vraag hoeveel zetels aan de Engelsche party toegewezen moeten worden Met een nieuwe kiezersiyst zouden er maanden heengaan Om dat te vermgden is de eenige weg willekeurig hot aantal zetels te bepalen De progressieven Ëngciscbe party verlangen een paar zetels meer dan de Boeren hun willen toestaan Met de commissie aan boord waren Sir P Fitzpatrick Abe Bailey en Sir Willem van Hnlateyn die de belangen van de progressieven te Londen gaan bepleiten Wg zeggen openlgk dat wg dat komen doen zei Fitzpatrick aan Renter s verslaggever Óen Smuts heette bier alleen voor particuliere zaken te wezen Volgens Fitzpatrick komen zg op voor het Brilscho belang in t algemeen Verspreide Berichten FniNKElJK De koning der Hellenen wordt in de volgende maand te Pargs vervacht De ingekomen giften voor de nabestaanden der slachtoffers te Coarrières hebben in totaal bedragen T OOO OpO frs Men zal te Pargs een gedenkteeken oprichten voor den ontdekkingsreiziger De Brazza Besloten is de concessie voor den Kiffeltoren die in 1910 zon afloopen te verlengen tot 1915 De socialistische afgevaardigde Jaarès schynt nog goed Katholiek te zgn by de uitvaart van mevrouw Janrès nam hg devoot aan het ritueel deel Op het kerkhof te Cbütean Bonge bg Bonzonvillo zal 23 dezer een gedenksteen worden opgericht voor het eerste slachtoffer van den Fransch Dnitscben oorlog den donane beambto Monty DülTBCULASD De keizer heeft Zaterdag aan de Noordkaap thee gedronken De najaarsmanoeuvres ten westen van Brealau heeten voornamelgk ten dool te hebben een groote oefening met zwaar veldgeschut dat in den laatsten tgd van overwegende beteekenis gebleken is De zomeroefcningen der vloot beginnen vandaag met een doorvaart door t Keizer Wilhelm kanaal Majoor Zander een ofScier die door de verkwistingen van hem en zgn vrouw tot frandnlens bankroet gekomen was nadat hy zgn hooge ordeteekenen al in den lombard had gezet is te Breslan tot 300 mark boete veroordeeld EXOEUIID De minister van koloniën gaat in Augustus een bezoek brengen aan Canada het parlement dier kolonie ii gaBlotea met den wenioh dat ook de koning eena zal komen overwippen De ontploffing in het stoomschip yavorford te Liverpool ia volgens hef oordeel der jury het gevolg geweest van de dampen die zich in het ruim ontwikkeld hadd D uit de lading naphthazeep De vrouwonkiesrechtvoorstander een heel woord I mevronw Montefiore heitt op de verkooping vnn haar tafelgerei zeil het hoogste bod gedaan en is zoo weer in het bezit gekomen van hot zilver dat in beslag genomen was omdat zy geen belasting wilde betalen zoolang zy het kiesrecht niet had Beloik In Oostvlaanderen gaat men een provinciale belasting hellen op sociëteiten waarin kansspel geoorloofd ia Het Engelsche parlementslid Lonsdale heeft zyn voornemen to kennen gegeven te interpolleereu over bestaande bouwplannen waardoor het historische slagveld van Waterloo zon worden ontwgd Italië Weer zgn er drie bommen te Ancona gevonden Óp den spoorweg in de bnnrt vond men dynamielpatronen Hot Italinansche oorlogsschip Hambria is gezonken in de haven van Kingstown op Jamaica De kamerpresident Biancherie zal wegens hoogen leoltyd aftreden BINNENLAND Do Minister van Landbonw heeft besloten in het formulier van aangifte bedoeld in artikel 34 der Ongevallenwet 1901 zooals dat is vastgesteld by beschikking van den Minister van Binnenlandsche zaken dd 6 Maart 1902 onder IX de navolgende wgzigingen te brengen 1 de woorden het jaar 1901 worden vervangen door bet vorig kalenderjaar ï de daarna genoemde datum 1 Januari 1901 wordt vervangen door 1 Febrnari 1903 St Ct H M de Koningin heeft een groote zilveren medaille beschikbaar gesteld voor de nationale tentoonstelling van fotografleén te honden in November a s door do Delftsche Stndenten AmateurFotograf en Vereeniging Programma s van dezen wodstr j l op aanvrage verkrggbaar bg den secretaria der vereeniging den heer L G Langgnth Steuerwald te Rgswgk Inzake de uitzetting van NobbenhuU uit Pruisen vernemen wg dat het hoofdbestuur van i en Teitielarbeidersbond Unitas waarvoor N propagandist was de tusschenkomst heeft ingeroepen van den minister van Bnitenlandache Zaken bg de Duitache autoriteiten Gemengde Berichten Men meldt uit IJmuiden d d 15 Juli Het atoomschij Koning Willem II gisteren naar Java vertrokken is hedenavond ongeveer 6 nar met zwaar beschadigde boegen en de voorpiek vol water ternggekserd Het was in den afgeloopen nacht by de East Qoodwin in aanvaring geweest met het met erts van Hnelva naar Amsterdam bestemde Engelsche stoomschip Isle of Caldy waardoor laatstgenoemd stoomschip byna onmiddellgk zonk 17 opvarenden konden zich met eigen boot redden en werden alhier door de Koning Willem II geland De tweede en derde machinist van de Isle of Caldy verdronken Een der passagiers van de Koning Willem II schryft aan het Hdbl In den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks half drie werden we wakker geschrikt door een vrg hevigen stoot t Qeroep van aanvaring weerklonk waarop ieder naar het dek vloog zwemgordels mee Op omstreeks 100 M vertoonde zich voorwaarts aan stnnrboordzyde een schip in zinkenden toestand met een wit en rood licht Dit was de Isle of Caldy van Liverpool een boot geladen met erts komende van Spanje met bestemming voor Amsterdam welk schip in het midden ter hoogte van de machinekamer was aangevaren door de Koning Willem n Een hevige plotseling opkomende mist die even spoedig weer optrok was de oorzaak van de ramp Twee der opvarenden van de Engelsche stoomboot waren op de Koning Willem II overgesprongen en vertelden dat de ertsboot byna was doormidden gesneden Even daarna kwamen 2 sloepen aan bakboordzg met 13 man der equipage den Hollandschen loods en de vrouw van den kapitein de 2e en 3e stoker mankeerden Nadat de bemanning van de ertsboot nog eens getracht had has ontbrtkende makken te i redden aprong plotseling de ketel met hevigen slag en verdwenen de lichten Oeen spoor was meer te vinden van hot chip dat een kwartier te voren rustig door het Kanaal voer Van de verraiitcn werd niets meer gevonden zoodal de kapitein van de Koning Willem II na eenige nren zoekens besloet oen Hollandsche haven binnen te loepen om de geledon schade te laten herstellen In de boeg aan stnnrboordzyde was een groot gat geslagen waardoor hot water binnenstroomde in het voorschip gelukkig hield het waterdichte schot zich goed Omstreeks 3 nar kwam de Hollandsche knst weer in zicht die den vorigen dag naar wg meenden voor zoovele jaren aan ons oog verdwenen was Door het dochtertje van prof Korteweg uit Leiden dat de reis tot Qenna meemaakte werd een collecte gehouden voor het personeel der Engelsche boot t ff as n schrik meneer vertelden hedenochtend eenige ooggetuigen die do aanvaring van net eerste oogenblik af hebben gadegeslaigen Het zal ongeveer 22 myi van IJmniden geweest zgn te kwart over twee in den nacht van Zaterdag op Zondag toen we doet het gillen van de stoomAiit werden gewaarschuwd dat er iets ongewoons gaande was Het mistte zwaar en veel te zien was er niet Een oogedblik na dit sein van ons chip vtelden we een zwaren schok en wg dachten dat wy elf naar don kelder zouden gaan Spoedig zagen we wat ef Tini Mn was We hadden een Engelsch schip aalw govaren waren er recht op ingostoomd en hadden den Engelschman juist in de machinekamer geraakt Onmiddellgk alle man by de booten en een oogenblik later roeidec onze mannen naar het Engelsche schip ds Isle of Caldy met kopererts geladen wior Amsterdam bestemd De Engelschman conk snel had zelfs geen tgd om met eigen sloepen de bemanning in veiligheid te brengen en twintig minuten later was van het stoomschip niets meer te zien De bemanning een 13 tal personen werd in deerniswekkenden toestand by ons aan boord gebracht Daar waren de Engelsche kapitein met echtgenoote en kind die eveneens gered konden worden Het zonderlin st was wel de wyze waarop een van hnn matrozen ons schip bereikte Op het oogenblik van de aanvaring sprong hg van het dek af op het bakboordsanker van de Willem II en wonder boven wonder kon hg zich daarop vasthouden ofschoon deze levensgevaariyke onderneming hem ernstige kneuzingen aan armen en boenen bezorgde We hoorden hem eerst niet en toen heeft hg het kunststukje volbracht zonder holp naar boven te klauteren U kunt aan de bloedsporen nog zien waar hg zich heeft opgewerkt Onbegrypeiyk is het dat dit den man met al zgn verwondingen toch gelukt is Twee man zgn met het Engelsche vaartnig naar den kelder gegaan Twee machinisten do ondste 30 jaar de jongste 23 Zg laten beiden vronw en kinderen achter Natuuiiyk konden zy niet tydig genoeg aan dek komen waarichgnlgk ook omdat de We of Caldy juist in de machinekamer getroffen werd De anderen zgn veilig overgebracht al zgn de meesten er niet zonder min of meer ernstige verwondingen afgekomen De arme menschen waren natuuriyk van alles beroofd toen zg by ons aan boord kwamen Wy hebben ze kloeren moeten geven en hebben een collecte voor hen gehouden die f 94 ongeveer heeft opgebracht Te IJmniden hebben we ze aan land gezet waar ze in het Tehuis voor Zeelieden onder dak zgn En ja wat de schade betreft daar kannen wy natnurlgk niet over oordeelen De uitwendige schade ziet u Er zgn twee groote gaten in den boeg aan stnurboordzgde en de wand is niet onbelangryk verbogen Er moeten nog meer gaten zy en we hebben vier meter water binnengekregen Den geheelen Zondag hebben we gewerkt om de lading naar het achterschip te verplaatsen En nn zgn we maar big dat de Willem II aan den steiger ligt want we hebben oogenblikken van groote angst doorgemaakt Men meldt nit Leiden omtrent de timmerliedenwerkstaking Gisteren is overgekomen het hoofdbestnnr van den Ned Bond van vakvereenigingen en van den Ned Timmerliedenbond die beiden flinkon steun hebben toegezegd en ook den metselaars en opperlieden een wekelgkBcbe nitkeering waarborgen gelgk aan die der timmergezellen indien zg zich bg de stakers voegen teneinde daardoor aan de patroons die zelf hier en daar timmerwerk verrichten dit onmogeiyk te maken en daardoor het taaie verzet der patroons te breken De opperlieden hebben naar men ons mededeelde zich reeds solidair met do atakers verklaard Gister hadden reeds weder relletjes op straat plaats waar do politie aan te pas moest komen Door een tnindersioon t Wyk aan Zee on Duin die er dikwyij zyn werk van maakte om Zondags een konyntje te schieten zonder dat het de politie kon gelukken hem te vatten werd Zondag toen hy weer aan het stroopen was do jachtopsiener Benning aan deo arm zeer ernstig verwond terwyi ook do henp werd grraakt zoodat het loepen hem onmogelgk is De dader Jan Gertenbach geheeten moeteerst nog door den jachtopziener gewaarschuwd zyn om niet Ie schieten doch heeftwaarscbynlgk in vorbystoring niet gewetenwat hy deed Hg word geboeid naar Haarlemvervoerd on ter beschikking gestold van denofficier van justitie Voor don jachtopzienerwerd opnemiuj in liet Elizabeth s gasthuisnoodig geacht 0 H C Eergisteravond te half twaalf werd in de Oude Plantage te Rotterdam een paartje aangesproken door een persoon die zich uitgaf voor politieagent Hg nam den jongen al zgn geld af benevens een das met gouden speld De das en speld werden gisternacht in de Plantage ternggevondeB alwaar tevens ook later de pseudo politléaganN o 24 jarige S W werd gearrestoerfl De Sumatra Bodo schryit d6t dezer dagen te Padang een nieuwbenoemde luit van do schntterg voor b t front van de troep werd beëedigd Nadatf de schuttery was opgesteld begon de voorl zing der benoeming Nauweiyks bad echte de kapiteincopmandant een begin gemaiikt met zgn toespraak of daar klonk nit een Ver naastbgstaande hnizen bot schntterglltd van Speenhof Daar heb je de schatters van Amsterdihii 1 In het eerst was men nog onder den druk van de plechtig af te leggen eed maar gaandeweg bleek Speenhof s prestige grooter te zyn on een algemeone oproerigheid openbaarde zich in do gelederen De aanspraak tot de verzamelde dapperen stokte Tegenover zulk een lied was men weerloos en dus klonk het commando ZA af waarna schatters kader en olflcioren zich geheel en al wydden aan bet vroolgk aaohooren van het vrg lange lied dat zoo juist van pas door een gramofoon in een der naburige huizon was aangehevenToen het lied nit was ging de plechtigheid met den groetsten ernst voort De kantonrechter te Leiden beeft den heer G M S directeur vaa de naamloozo vennootschap het Leidsch Dagblad wegens overtreding der lotergwet het laten raden van een getal door abonoès veroordeeld tot f 5 subsidiair 1 dag hechtenis De zes in observatie zgnde familieleden van den poklgder te Delft hebben heden geheel hersteld het gasthuis verlaten Uit Lobith meldt men aan de N R Ct Aan de politie alhier word Vrydag uit Rotterdam het telegraphisch verzoek gericht hare medewerking te willen verleenen tot aanhouding van de verduisterde sleepboot Theodor Anton Die boot was s nachts heimelgk van dai vertrokken niettegenstaande ze van rechtswege aan den ketting was gelegd verzegeld on onder bewaking gesteld Inderdaad zag men baar ook tegen den namiddag in de verte dan Rgn opkomen on bet duurde niet lang of de beide alhier gostationneerde veldwachters van ryk en gemeente voeren haar in een gehaard bootje tegemoet Toen de politiemannen naderbg waren gekomen en dan kapitein sommeerden bg t draaien verklaarde deze ben heelemaal niet te begrypen hg heesch vervolgens de Duitsche vlag en wist door versnelling zgner vaart nog juist zóó tgdig op het gedeelte van do rivier dat tot het Duitsche grondgebied behoort te komen dat vervolging niet meer mogeiyk was Men mag intnsschen hopen dat do Duitsche regeering termen zal kannen vinden de oenmaal in beslag genomen boot wederom nit te leveren Onze correspondent te Batavia seint De Rante Pan colonne is 5 dezer door uitputting en gebrek aan voorraden naar Podaka teruggekeerd De colonne rukt n aanzienlgk versterkt te zgn weder op te heropening van de actie tegen Bonto Asoo In het bivak te Walampons is den 15en dezer een tairyke bende door een onbekende oorzaak binnengedrongen De vgand werd met een verlies van 51 doeden teruggeslagen onzerzyds 5 doeden en gewonden De Boni expeditie is mot ingang van 1 Angnstus officieel ontbonden De luitenant kolonel Swart is benoemdtot goavemenr van Celebes en Onderhoorigheden N R Ct Te Foeldgk is eon klodja verdronken dat pi oen kinderwagen gezeten te water gekakte Het broertje dat don wagen reed kwam roimtn t jd na t oggaral thnit Tor tellen dat insje weg wus Toen men het moisjo vond was hot leven reeds geweken Hemljraiidt lierdeiiking 16 16 en 17 Juli z n do dagen die Amsterdam zich hooft gekozen om den gOOstsn geboortedag van Bombrandt to herdenken Geheel de stad viert dit feest mede uit geheel Nederland zelfs uit hot buitenland gn drommen naar de hootdstod gokomon om den grooten meester mede te oeren De stad is bevlagd in do winkeikasten zgn nlbeeldingon uitgestald van Rembrandt s meesterwerken niot allen mooi manr do goede wil verdient waardeering toepasBolgke versieringen zgn hier en doar aangebracht naast heel smakelooze ReJBbrandt op een varken van rouzol I die don meest wel willenden toets niet kunnen doorstaan t Zgn echter blgken van belangstelling allegaar en daarom moeten ze worden genomen voor wat ze zyn Afbeeldingen van De Nachtwacht zgn natuuriyk het meest vertegenwoordigd één zelfs op de oorspronkelgke grootte de Staalmeesters portretten van Rembrandt zgn Joodach Bruidje ontbreken evenmin En dan ziet men nogal veel het leoiyke gipsen beeld van don schilder in zyn onaangename kltüren De schilders tehuizen hebben wel het meest werk gemaakt van versiering Arti et Amicitia prgkt met groenslingcrs en gule banderollen uit do ramen hangen tapyten St Lucas prgkt met gouden boelden en tapgten Een sigarenhandelaar aan de Stadhon érskade heeft veel werk gemaakt van zgn winkelversiering Da deur is herschapen in eene groene poort waarboven het portret van den schilder prykt En zoo heeft ieder het zgue gedaan mot meer of minder gelukkigen uitslag Bgzondoro vermelding verdient een denkbeeld van den heer N Lo Grond Deze heeft in zyn Modelhuis een vertrek ingericht nit den bloeitgd der Hollandsche Renaissance een kamer in de woning van een rgken patriciër nit Rembrandt s Ifi In deze knmer ziet moa stukken van een interieur als de schilder op sommige van zyn doeken te aanschouwen gat Het beeldhouwwerk de meubelen alles ii zuiver in den styi gehouden Forsoh gesneden koppen voor sluitstukken onder de balken zyn op den baard en in de hoeken nedergelegd omdat zo tor ploalso niet kondon worden aangebracht En al is do stoffecring vou deze kamer niet bereikbaar voor beperkte beurzen bet geheel doet aanschouwen hoe hoog ook heden ten doge onze meubel en schrgnwerkerskunst staat Zondagochtend zgn de feesten begonnen met oen uitvoering van gewgdo muziek in hel Vondelpark Na het concert verspreidde de menigte zich door de straten en maakte deze reeds voller dan op een gewonen Zondag Menschen van buiten verhoogilen de drnkte zoodat het in den namiddag overal aardig vol was Een zeer groot deol van de feestgangers verzamelde zich weder in het Vondelpark waar te 2 uur zich de vereeniging Zanglust directeur Willem Hospe liet hooren Het waa tjok en tjok vol era de mnziektent tot de gestadig dreigende wolken zich in een regenbnitje ontlasten dot velen een goed heenkomen deed zoeken Arti herdenkt Rembrandt s 300sten geboortedag met een tentoonstelling Te twee uur zou zy geopend worden Maar toen reeds vóór tweeën de groote schiidergenzaal geheel vol menschen was nam do voorzitter prof Bart van Hoeve het woord om uit naam der Maotichappg den velen aanwezigen een harteiyk welkom toe te roepen Den geheelen dog was hot in het Ryksmuseum stampvol velen kwamen om EÓmbrandt maar vonden de plaats van de Staalmeesters natuuriyk loeg on van de Nachtwacht alleen de lyst Het hoofdmoment van het feest was voor don avond bewaard Het was de huldiging door de Schilders van Nederland aan hun grootmeester gebracht Voor het gekostumeerde gedeelte van den optocht was de medewerking der militaire autoriteit ingeroepen Onder de hoogere goedkenring van den minister van oorlog en den steun van den plaatseiyken commandant en de regimontscommandanten in hel garnizoen Amsterdam had men zich het deelnomen kunnen verzekeren van militairen der verschillende wapens in ronde cyfers 100 man infanterie waarbg enkele onderofficieren en gegradueerden 40 man cavaloristen met wachtmeesters Die allen ruiters zoowel als voetgangers zonden worden uitgodoscht in de schilderachtige dracht van de krygslieden der 17e eeuw Evenzoo zoaden do loden van het stafmnziekkorps der dienstdoende schntterg kapelmeester de heer Woltari onder loiding van den adjunct ka polmeester Engelsma in ond Hollandsche dracht aan den optoclil deelnemen Al de kostuums waren geleverd door de firma Holmhout Co voor een dool nieuw vervaardigd Op hot Rembrandlploin was de drukte wel hel grootst De koffiehuizen zoo aan de levendige als aan do stille zgde waren overvol nit de bovenverdiepingen staken de bovonlgven in boscbjos tot zelfs do doken waren bezet Op de trottoirs tot kort voor du tromiynen in drommen opeengepakt de menschen van wie velen te acht uur er al stonden Boven hun hoofden de verlichte dicht bezette ramen daorboven weer een lichtende kroon van bet café De Kroon een roede on groene bloemtak aan de Nieuwe Karseboom slingers en lichtjes elders Geleid door den hoofdinspecteur van politie den heor Van Prooyan zette do optocht zich precies te half tien van Eensgezindheid in beweging Voor Arti werden de kunstenaars en genoodigdcn opgenomen en toen trok men op wog In flink gesloten ordo donk zg den geregeld herbaalden signalen op OudHolland sche trompetten trok do stoot voort overal toegejuicht Op het Rembrandlploin kortte men zich intusscben den wachtenstgd op de gowone wyze Wie maar voorbykwam op het afgezette terrein werd toegejuicht en luide brave s oogstto oen man in oud Hollandsche kleedg Tegen tien uur kondigde rumoer de nadering van den stoet aan De zangers van Apollo reeds oen uur tevoren in het plantsoen bgeengekpmen schaarden zich om don leasenaar j n hun leider den heer Frod J Roeske f In de ruiten n de Amstelstroat flikkerde de woerscfgn van de fakkels do bomketelt der muziek doden zich hooren Zoo in bet verlengde gezien toen hg bet plein optrok boo de stoel een phantastischen aanblik Ter hoogte van do Halvemanniteeg gekomen werd halt geblazen de muziek stelde zich op naast bet versterkt koor van Apollo de deputaties schaarden zich met haar kransen vóór het Rembrdndtmonu ment De cominissorissen van orde regelden olies uitstekend Toen allen hun plaatsen baddon ingenomen trad prof Bart van Hove vóór het monument de dragers von den reuioukians stol den zich vóór hem op de vlag der schil dersbent daarachter Toen pprak de voorzitter van Arti De redenaar trad daorna op het stdndbeelü t e en hing om don naam Rembrandt den krans Een stool op de trompet de eerste deputalie werd afgeroepen en legde haar krans aan de voeten von het beeld neder Zoo deden allen in de aangegeven volgorde Do toejuichingen die op de rede van den heer Bart van Hovo waren gevolgd werden herhaald telkenmale wanneer ee krans werd neergelegd Aan het eind van dit huldehetooitittefden heer Roeske den dirigeerstok goplechtig klonk bet vierstemmig iai pm Jac von Looy getoonzet door Hflafi Zweers V Hiermede woi de eerste feestdag ten einde op straat bleef het nog lang levendig maar ook dot minderde spoedig Verstoorde gisteravond een heftige rojenbui bgna het mooi van den optocht hedenochtend liet hot weder zich beter aanzien De zon keek vaak door de wolkon die hgwglen wel eens boos deden maar het bg dreigen lieten De gebeurtenis van den ochtend was de onthulling van den steen bg Rembrandt s graf Het was in Velox al vroeg druk De deelnemers aan den optocht van wege district V werden er gekleed en bggewerkt tot 17e eeawsche flgoren Aldra warreldon er piekeniers bellebaordiers mnskekiers opgewekt dooreen of dodon zich te goed aan de bnffetten Schilders uit Rembrandt s tgd Von der Helst Frans Hols Gerard Don staan genoegeiyk te praten met vlootvoogden als Tromp en De Hnyter staatslieden als Jan van Oldenbarnovelt Buiten op het terrein naast bet gebouw staan de zegewogens gereed en beproeven de ruiters de paarden Daartoeschen door schieten leden van de regelingsoommissie en orde commisaarissen die de handen vol hebben Aon den stoet nemen 60 domes en 360 monneiyke personen deel leden van 16 verschillende vereenigingon Do leerlingen van do Ryks Academie voor Beeldende j Kunsten de Ryksnormaalschool voor Toekenonderwyzers en de Rgksscbool voor knnstnyverheid stellen de hoofdpersonen voor in uiterlgk getrouweiyk gevolgd naar portretten nit den tgd De huldiging van de scbildersbuurt aan den vorst der Nederlandache schilders is door den ontwerper den hoer Th Molkenboer verdeeld in een allegorisch en historisch Oieelto Omstreeks half tweo zette do 31 0 meter lange stoet zich in beweging en trok langs den bekenden weg nonr het Rembrandtsplein waar by omatrceks drie uur word verwacht Des avouds bad eon vuurwerk op den Amslel plaats Stadsnieuws GOUDA 17 Juli 190Ö Gelijk vorige jaren zal ook ditmaal onze kermis wéér goed door vorschillonde inrichtingen bezet worden Naar wy vernemen zyn reeds vergunningen tot plaatsing verleend aan Antoon Benner voor Stoom CarousselJeun Wolfs Hippodrome H PotigardPrincelli Schentke Theatre Nationaal Alez Benner Bioscope F de Smet Tobogan glgbaan Damman Panorama P Tegelaar Boignetskraam Jobs Hallu Draaimolen L Vallentgoed Luchtscbommel Engelenburg Schlettent J de Leeuw Pholograflotent Robinion Circus Boert Vlaamscho reazin s lJX nrwT hunne fraaie TTZL PO t eskramen benevens do ons allen bekenden Zilver met Waleikraom v Praag F do Haan D N Visser en Gezusters van der Steen mot hunne Poffertjesen Ververschingskromen alsmede de hier steeds gewoon zgndo frooie galanterie hgouterie nougat kook en suikerwerkkramen Den 15ou Juli is de herdenking van Rembrandts geboortedag gevierd Verschillende comité s hebben er al het mogeiyke voor gedaan om Rembrandt populair te maken en beeft dat doel trachten Ie bereiken door albums met reproducties van zyne werken onder het volk te verspreiden Of zg hierin geslaagd zgn mogen de volgende cgtcra ons leeren Tot 15 Juli 1906 zgn totaal 26643 Albums verkocht bovendien circa 750 proef Albums verspreid De verdeeliug der 26643 Albums is ala volgt 18690 Nederland 1476 OostIndie 125 Zuid Afrika 139 Luxemburg 6900 Duitschland 370 Zwitserland 18 Rusluod 3 België 1 Zweden 21 Oostourgk Von die in Nederlond zyn er in ZuidHolland verspreid Gouda 97 Numansdorp 26 lUmailM 39 Oud Beierland 10 Hillegom 85 Oude Tonge 17 Hoek V Holland 26 Oudshoorn 48 Katwijk nou Zee 108 Schiedam 70 Leiderdorp 130 Scboon ioven 46 Lekkeikerk 61 Viaoen 53 Lies 104 Voorburg 84 Loosduinen 96 Woerden 48 Mausslnis 266 Woubrugge 11 Middelhaiuis 27 Zuid Beierland 7 tiaaldwgk 160 ZwgndreiAt 100 Nieuwpoort 16 Te zjmen 1730 Hieruit moge blgken dol er voor hen die zoo gaarne het Plaatselgk Comité van tlapeii beschuldigen geen reden van spreken of aclirgven was daar in onze gemeente iog eeu betreKkeliji groot aaniai is verspreid in vergelgking met andere geiueenten Jam mer dot groote gemeenten zooals Leiden Delft den Haag en Rotterdam niet hebbeu meegedaan zeker zon het resultaat nog grooter zgn geweest Mej K J Grendel onderwgzeres aan de Openb Lagere School te Waddingsveen is nis zoodanig benoemd te Velp Men moldt aan de N B Ct De geneeskundige inspecteur heeft de febris lyphoidea te Schoonhoven opidomiscb heerschend verklaard PosterUe p en Telegraphic Benoemd 1 Juli tot klerk der losteryen en telegrafie 2e klasse de tgdelgko klerk M do Haan 16 Juli tot directeur van het post on telegraafkantoor te Katwgk aan Zee J van der Linden thans in gelgke betrekking te Steenbergen 1 Aug tot directeur van het postkantoor te Hardenberg de commies titulair der posteryen en telegrafie R H Schnringo te Neuzen Bevorderd 1 Juli tot klerk der postergen en telegrafie Ie klasse do klerk 2e klosse J Lorié 1 Ang tot klerk der posteryen en telegrafie Ie klasse de klerk 2e klasse M S Wogener Verplaatst 16 Juni de telefoniste M L van Hamburg van Dordrecht naar 8 Gravenhage 25 Juni de klerk der posteryen en telegraSo 2e klaiia J Venekamp van Amster dam telegraafkontoor naar Groningen tolegraafkantoor 30 Juni do commies dor postargen on teiograflo 4e klasse W M Drost van Eindhoven postkantoor naar Amytordam telegraafkontoor 1 Juli de commies der postergen 2e klasseJ H T Pfaff van het hoofdpostkantoornoar het hypost en telegraafkontoor Goudsche Singel te Rotterdam de surnumerairs dor postergon en telegrafie G Landweer en G Kegser van Uoltordum lelograafkantoor naat Nymegen telcgraofkantoor 2 Juli de klerk der posteryen en telegrafielo klasse A J Koolhoalder van bot hoofdtelegro ifkantoor naar het bypost on telegraafkontoor Vaillantloon te sGravcnhnge do klerken der postergen on teiograflo 2e klossej P de Landmeter naar Klundert on L M Deurwaarder naar Workum beiden van Rotterdam telegraafkontoor 9 Juli de surnumerair der poateryen en telegrafie R F Mnlder van Botterdom lelegroofkantoor naar Hoogezand 16 Juli de surnumerair der postergen en telegrafie J G F Sweiule van Haarlem postkantoor noor Utrecht telegraafkontoor de klerk der postergen on telegrofle 2e klosse C Beult van Monnikendam naar Amsterdam tolegraafkantoor 1 Aug de klerken der postergen en telegrafie 2e klasse H H Maas von Groningen tolegraafkantoor naar Amsterdam tolegraafkantoor en G F Koppius van Amslerdoin telegraofkontoor naar Groningen tclegrualkantoor Ingetrokken de verplaatsing von den klerk dor postergen en telegrafie lo klasse E Korff von Dootiuchein naar Uden en voc den klerk der posteryon en telegrafie 2e klasse H J Genrts van Uden naar Doetincbero Eervol ontslagen op verzoek 1 Juli de klerk der postergeu en telegrafie 2e klasse J C Hommes to Maarssen 1 Aug de directeur van het telegraatkantoor te Ngmegen J B A Warmolink Eervol ontslagen wegens lichaamsgebreken 1 Juli de brievengAarder te Besoyen S J Faassen do Heer Eervol ontslagen 21 Juni de klerk der posteröen en tolegroflo 2o klosse C von Westerborg te Roltordam telegraofkantoor BSOOTE OFSÜIUINS VAN Mantels Costumes Uloiisen Jupes Inpons JapoDstoffun en Katoenen tot ongekend lage pryzen j i VM v re v AfA Yrjr s jffi jfy Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Juli Eugene Charles Victor ouders i H B Morlinol en C J M von der Kroft Aagjo ouders A L Hoogtegling en S S Hofman 16 Willy ouders L J Muller en F P Blok OVEBLEDEN 13 Jali F T Scbarlcman 71 j 15 J C van der Komp 13 d 16 A C Broere 8 w ADVERTENTIES Voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het ovorlgden vnn mgn beste Moeder Mevrouw de Wed J H BECKING VAN Veek betuig ik bg dczo mgn harteiyken dank L C BECKING Goado 16 Juli 1906 V Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg bet overiydon van onze lieve Dochter en Zuster Mevronw de Wed J H BECKING VAN VnuK betuigen wg onzen harteiyken dank CORNs VAN VEEN C M VAN REEDT DORTLAND VAN VliKN A VAN REEDT DOBTLAND Gouda 16 Juli 1906 Geld è 5 pCt Hypotheek 4 pCt direct betcMkbaittook zonder borg vnn solide Bankinstel Br fr Poatbox 147 a Hage