Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1906

Doiicleidag 10 Juli 1000 No 10083 45st Jaar aii wmm mmmi I IieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken idrioo o aa A I V E R T E N T I E N worden gci l ia s van 1 5 regels u 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden lerekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relelut n Sa 83 De Uilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Do prijs per drie maanden is 1 25 iranco per 08t 1 70 Atzoiiderlijke JVominers V IJ F C E N T E Ni hII HUIS TE HUUR Ileerenhuls Oosthaven B 88 Zes KnmerB groote Keuken droogo Kelder flinlie Tuin Voorzien Van Gas en Waterleiding To bevragen B 89 Ter BookdrnkkerU van A BRINKMAN KN ZOON kunnen geplaatst worden TWEE AANKOMENDE vhgge Platzetters Aannielding Lange Tiondeweg D BO Een nieuwe Drank korff sNOVAgagao GEFABRICEERD Tal de Gjiiste uibjezochUto duurste Gacaohooieu Deze Cacao is bjj inkoop wel iets hooger ill f rjjs doch in werkelijkheid de Toordeelig tt daar men van dezoNOVA CACAO in ket gebruik eene veel kleinere hoeveelheid bthoelt dan van goedkoopere soorten V K V K V K PRIJS f 1 S0 f o tts I o se Kilo voldoende voor 180 Koppen BEOORDEELING van het Mikroskopisch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSKliOSCH I Amsterdam 26 1 U6 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zniverheid en gemakkelijke oplopbaarheid de bijzonder fijne gear en smaak maken ze bovendien tot een eerst klasse product w g VAN LEDDEN HULSKBOSCH Jerkrijjjbaar liij T GREIUS alhier en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpanneu de kro0u Verkrijgbaar to Gouda bü B ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden biJ N DE KRÜIJFF GEEN UITSTAPJE meer mogelijk zonder VACAniTIEHAART Geen Vacantiekaart meer bruikbaar zonder den Gids Met een Vacantiekaart der S S door M ooi Nederland Een practisch onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T ÜW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cents uitgave Drukkerij LEVISSON Den Haag Één OiAê v Iionderd plaatsen Verkrijgbaar bij A BRIXKNA Zn Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks vorsch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VTTELING Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenl orsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borctaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhopst haik c o Honingbloem Den Haag Borstpijn Keelpijn Heesehheid enz MMLIANTHE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehnchten in NederLnd Frankrijk Duittcliland Engeland Amerika Ned I dil Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz ilELIANTBM werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medaillea bekroond MMLIANTHB in flacons f 0 40 f O TO en f I UBLIANTHE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN S Koninklijke Stoomfabriek D Verkrijgbaar bg Firma WOtVF Co Westhaven 198 Qouda GRENDEL Oottda E H VAN MILD Veerstal B 126 iauda A BOUMAI Moordrecht PINK8E Nieuwerkerka dlJul A N t ii ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudwater A SCHEER Ilaattrecht P W T EDE OudemUer K vi dik HEIJDEN te Reeumik P v d SPEK Moermpelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMA ARN VAN DER HEIJDEN irad itny o n P A o GROOT A d JONGH Oi fcwa r J P KASTELEIN PoUbroekerdam U BIKKER te Benmhop WAAIISCHUwèiVO Laat U niet misleiden door l i I 8iroo Het klooster SanctaPaulo AbtHI bestaat niet dus Siroop van geenerlel waarde Het groote aantal zenuwkwalen i baroarta toa Irotaaerai aan dan ateowaB tUd kont U dahBU tavana eene ia oltffavaBaa barnit op da IMH MMMMl m h aetta w a zant f hoöfdpUn af kot da ToemfKMiida kratMkeaanTUi KpoplMl i nog iteedi ICo uiddelmi door ds in dlaoti vqtaaiohap KMuswand S dB MT toe dat BlJ door ut gvbnük maksa yu den MnTondUptên Wflc phyaloloriaotic ODtdskklng ndaan bMft dU na hondwda ptfiffinnilntr Vorbraldls ntarwill ilj uiinteitaotnpmlilktkrliiitBMlliOontolM vflIdMd blijkt te ilJn Tbor A mb MnaWknlen IQdmd iiflUÖiibell den iloor den caireien OfAoler tw Oamodbell Dr aoamiWBtunun on detTindl K opgedasn in mm SO Jftrtfa pnüid k n è asMhlatftr IdeU prr dav wordendn rt ag MhlkC iii Br n é r dVlMdl ÏHIi B t l ntidesedvelil Het da iiMivi n werden frkelllk MdUttowaiis n t maakte looveal owaub dal van een door dan nltfrlndeTnaobivTCa wm OVER ZENUWLIJDEN én BEROERTE hatjèrabW l nude aril k T vaorkORiing tn iBÉetlng Dinneli korten tijd rreds de Vle drak verecheneii ii IMt bbekje bevat niet alleeBi4or kat Hek veretaniibare verklurlngen omtrent hnt wiiaa der 4eawere thetapte en dd daard In wanhnplüie EevAllen verknnu nitwerklnc maa ook vindt men daarin wetltiMhapftelIJkliaiiilr Hiigf uit de meillaeh bl il n dia desa Keue pwUsa gewijdTUn iMM deail r Hl van Knlni mlirirteu van lin l e plHatate mMie8kaodI P onder weUo f MnliïKFMad ir un da polykliniek I Panje rHS Rauoen oat 10 sTentpreber mm f praktliaarinl laneauNr iallnnigtn geitfoht da Charenlan SenJtlttirath Or Cofia U Stfltlln e oiiminn ned Ir arrniJartiDr P Foreitler ganiBthner dlrooleur au hst hoifrilaal Ie Agati QeholoM aU Dr WHrkiTkaita Bad Emi Oartea mod dr B Baaheer dlrMt Hr der galvane thBrapeulliobBlm lolitlDi voor aMaMHJria rae 6t Konori 334 Coniul von Aaohantaaoh mad dr te Corfu Dr Bwfeaeh mntH aria da ZIritbi rzt J chr r i dr te Wannen Dr C Bongival teU Ferrlère ture lid vaa dan BanaiUOMtr It de Santé in Frankrijk Pu vele uudrieii i Aan i len wier ienaw if le iiifierof a4lndara ncMlKaB la of M aOBeBa a4 iiiw ffha li iid lU len waarvan ie kentBSeneuaUu ohroaftohehoafdelK r dpljn t lDOc anJr no groolBBrlkke aarho ü B ïaBBdliBiV T i a vbriwakklng an laMiietL anu ib al di Nedi ösMtor geBeeakuidlta taar door da bckwtif mtddiidaS aïa aB li ldlngaaa aa kondwatarknur ilopl qf zealiaden bn geaaatiu of laidclak hnnnar kwaal gevonden v j tpn Blottexl dia vi oM Mvwclan Ttoar b r Fte aadairtoe ladaa hebban veffani verBühlJneelen als ilch aankoudead aigatia eaiaaJ vardeavtaio a M kaÖNU bwifMi aal daliallahald tand vorder alle ifeken die door baraerta ffatroAi lopalB voi Innini legen Dnvemogan tut apraksa twara torti ivtwit plln ptaütaelltka iwakts vbi belistidellng geweeBt aljn ataar UBatia eoiaaJ vardeavtaio H M kaald kaoWalii Bal m drakkaadaM endw Ui M t M aatHag lada aan pi aa vaatea U al aM S aatwwHvvM mmb p Maakiodkt ee kmokldSDakUW oi aa gwwde iel rijvnn nleffriBneren atoaailo Dl qf zertiaden inp van krl D ling la en het atapaa vaa hai ail ook aan Jonia malajea ll dende i farionan die veel net hel hoofd werk geraden iltA het bovan vermelde t laadon wordt door katVOBM daHÏMJW óE M lnMaAa VoTfa aan onB en gaoatelijke raaoUa wiUMa wwkwa wn4t dringend aanIrkja aan te Bobaffan hetwelk op aasTn kealèiooa aa ftanea var tterdBin v KOLF F Apothefcte Korta BooMMg LVtr ht I OHIty l OHTOÏI Oudegracht bt de Oaanlbrog t n ÜD dn Jan te hvgfennia h mt aioinii e t ïDtoonBtelllne ia de l r WeiaanaRnn aoha oor de S rilBrli Jtirli KK t 41 Kllvn pvu ni Uni brkriMiMl WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ireft HOi1fimKL l yH E r BRIEKEIV Voedert nw Vee met de xuivere murwe merk Ster en W E uitmnnteude door boog eiwit en vetgebalte en grootste voedingswaarde MereDlploma Parijs 1900 Degen Gouden Medaille Qebri StoU werck s Chocolade en Cacao TlwJiinllnn door de nieuwste uitrhidtngen op machinaal gebied rerbfttorde IkbrifAtle m uitahittWKl gebruik van $ n on fijnste grondutofTen garaadeerei et tbruiker van Stollwerck s Ohocülade en Cacao een aaabaraluurwiuiTdig fabrikaat nauwkeurig beuittraordande aan iea faifaa 4 du req Etiketten Dt ma behaalde 87 Brerets als HofleTerancler 44 Eere Diploma 8 gouden enz Medaillf een hevQs vaa uitmonteail bri a it Keeda 1871 tolireef de Accademi national de Taria Hotia TCMUi déoemona une Hedcïlle il r preailère elaniMft en iiflldér tlQB A T tr exoaUaiLfc fabrication d OfaoooiAt bonbons varies etc to Mallwartfe fabrikaat is verkr gbaar bij H H Ounfisenrs BankeUMkkeni ni mz OtneiMlvertegenwoordiger voor liedorhsd Mi KstteBthtdt lintndam Kalverstniat 1 W ï Patent H Stollen miKUfii inuumt niliUcli SU lult mt Jitunmini Filrtiliin rf x Drr grone Erfolg WOmUnO rat K H u t I I tt erranien hii Mm tu nt 1 MUWmii wtirtMo n yachahmutifn l f Ma tnfê ittie imm ttêU Küutrftn H StoUtn IV iwi KM dlieet vier k Khlm eiteiihUHlIiHt Onnavolgbaar i n tbans door nienvf gevonden toepassingen onze In olieverf fetcMUerHti Portreilen g eltitHre Hogaerlê zy geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatiei voor de echte te ontvangen Qoill Prijsconrant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOGAEltlB Si Co Agent voor GOUDA HJANT i ly wien modellen t Firma A Kansthandel Kleiweg bezichtigen tijn jtj Het m Eleclroc Brandt sneeuwwit aangenaam voor de in één woord eenU niet beter denken De ELECTRdDri ieder gasornament aa j Wordt gaarne op pezichtigea in het VERLICHTIII DUBBELE elln 117 Il AanbevelèiJd p der toekomst Inelamp iheel rnstig is zeer igen en zeer zuinig M xoo men lch n lAMP is direct op te brengen it gelevecd en ii te JMAbAZUIf I Rf B 13 1 loofa I Gipatter ijBES MËE VOLli ÏHE m E AU KM zgn liri IF J 1 HE LADIEÉ JOVIAAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE ÉkZAAB OW CHILDBEN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen TBAAOI Vu Boekhandelaar Proefnummers Alle met kostel Holt Bijvoegsel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATSONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 0 verkrygbaar by MILLY SIMONS Den Haag Geen beter adres voor degelgk bn sterk SCHOENWEEK dan Het Noord Brabanlscli Schoenenen Laarzeninagazljn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACü en BRUIN GLACiiJ DAMES en HEEREN SCHOEISEL tl c Alle repAratiön en aangemeten werk Zenuw en Ilaagplijders wordt nit overtaigingf als een werkelgke faalp in den nood het boek leaaca gre TT er aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart war Jt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Goada Drak vao A BBINEUAN Z Buitenlandscb Overzlcbt Alvorens met de Koningin naar Sint Sebastjaan te vortfekken heeft de Koning yan Spanje een mjnisterraad gepresideerd 1 De oonservaliovzn hebben weer veel hoop ♦ oor de toekomst Hun leider moet bobben verklaard dat zü er op rekonon in het voorjaar het g zag in handen te hebben en voor minstens vjl jaren gegeven de verdeeldheid onder de liberalen De ministerraad heelt besloten Maura tot voorzitter van de commissie voor d herziening der wetboeken te benoemen téj veri yanging van Lopez Puigoerver l D Kissische regeering heef een nederlaag gelfdep in dcn Ryksraad J DezW heeft f nl het wetsontwerp waarbu de ininister i van fln ncien gemachtigd wordt 15 mfllioen iroebelMen bate der noodlydendo boer n uit l jte geven welke som door bezuiniging iop de begrootitig geVonden moet worden ajingenomen geiyk de Doema het reeds nange hhd Alle wyzigingen die de regee homed ringi Sr till aangebracht wilde hebben werden verMpen De Rfèsische binden zeggen dat het niinisterie nu allo aanzien en kracht verleren heeft en aanstonds moet aftreden V j V Dat Sèrvift in zgn stryd met de regeering to Weenen niet rekenen mag op steun van 4e Hongaarsche regeering bljkt ten overvloede nit wat Wekeflo de Hongaarsche eerste minister dezer dagen aan een verslaggever gezegd heeft Tegenover het bnitenland zeide Wekerie gaan Hongarge en Oostenriik volkomen samen Hoeveel z dan ook voor Servië voelt heeft de Hongaarsche regeering haar toestemming gegeven tot het sluiten van de grens voor den invoer nit Servië Wekerie vond Serviè ondankbaar tegenover Oostenrgk Het heeft Oostenryk zgn behoud te danken in den oorlog tegen Bnigarye vermeerdering van grondgebied na den oorlog met Tarkjie en velerlei vooruitgang in economisch en politiek opzicht Komt Serviö nu echter met ernstige voorstellen dan zal men die in overweging nemen besloot de minister Engelands eerste minister heeft eergister in het Lagerbnis zgn afschuw te kennen gegeven over de slachting die de zwarte hulptroepen der Engelschen in Natal onder do opstandelingen aanrichten als de mededeelingen van de Johaonesbnrgsche Sunday FEUtLLETOX 6 U heeft de journalistieke loopbaan vaarwel gezegd bracht Jessy in bet midden omdat deze verandering in uw voordeel was Ja ik heb gehoor gegeven aan den drang der omstandigheden Dat schynt welniet gunstig beoordeeld te worden maarmisschien vindt de schrgver meer genade inuw oogen dan de toekomstige deelhebberin het buis Clifford Co In ieder geval bewonder ik de gemakkelykheid waarmede deze zich in genen heeft knnnen veranderen Het was een vernietigende blik die bg deze woorden Gnstaat Sandow trof maar deze liet zich blgkbaar niet zoo ganw vernietigen Hy verdroeg den blik der jonge dame heel kalm en zyn antwoord verried zelfs een zekeren humor welke de ergernis van Jessy nog meer gaande maakte Myne kritiek valt niet gunstig uit zooals ik zie Maar juist daarom moet ikhaar kennen U moogt mg uw meening ingeen enkel opzicht sparen miss Ik sta erop m$n oordeel te rernemen Times waar zjn Hg had reeds om inlichtingen geseind Wat die berichten vertellen ir org genoeg Na het geveclit in het Mome dal zoo heat hot zgn er 7000 inboorlingen afgemaakt gewonden werden niet gespaard Dit afmaken v an gewonden geschiedt door zwarten maar de Sunday Times zegt ook Do troepen do Engelschen zoeken het land at en schieten op elkeen inboorling die zich vertoont verbranden zgn kraal drgven zgn vee weg en steken het gras in brand waar het maar branden wil Uit enkele brieven biykt dat er soldaten zgn dio wee worden van de slachting en hot doodschieten van gevangenen als een kamp opgebroken wordU Zoo doen Engelsche troepen met de Zoeloe De Engelsche pers de liberale althans toont ziich geschokt dat zoo iets onder de Engilsche vlag mogelgk isl Maar toen Keir HardiOj dezer dagen te Manchestor op een vergadering voor vrouweukiesreoht zou spreken werd hg begroet inet don kreet Zoeloe Men weet dat hg geprotesteerd heeft togen de slachting onder de Zoeloes aangericht Hg kin niet aan t woord komen OH moest ten slotte vlochten voor de woedende menigte Ook de vrouwen die de Vergadering belegd badden moesten een oed heenkomen zoeken Verleden week werd in het Lagerhuis door enkele leden gewezi n op de wgzo waarop in Natal de Engolschen optreden tegen de oproerige Kaffers ïoen kon de Eegeering daarop slechts een kort ontkennend antwoord geven Maar thans moeten zelfs Engelsche bladen de juistheid der gemaakte opmerkingen erkennen De Johannesburgsche correspondent van de Daily Mail seint Do Sunday Time meldt dat in Matal 3000 inboorlingen flprden gedood na den slag by Mome VaiKy Loyale troepen inboorlingen doodd de gewonden en wierpen met hun assaganen naat de doodcn 6ambata s oofd was na zyn dood door dr Platt afgesneden en twee dagen tentoongesteld eerst toen werd het begraven Majoor Nicolai van de Transvaalsche lichte infanterie schrgft aan een vriend te Johannesburg dat geen kwartier gegeven wordt Troepen trekken bet land door schieten eiken kaffer dood verbranden de kraals nemen het vee mee en steken bet gras in brand Particuliere brieven zeggen dat de troepen walgen van bet moorden en doodschieten der gevangenen Wanneer dit waar is zegt de WestmGazette dan moeten wg verontwaardiging uitspreken dat zooiets mogelgk is onder Onomwonden f Geheel onomwonden Nu dan mynheer Sandow dan moet ik n openhartig bekennen dat alles wat ik van n gelezen heb myn volkomen sympathie wegdroeg dat ik alles bewonderde wat uituw pen kwam tot op het oogenblik dat u het voorstel van nw broer aannam Dat heb ik niet voor mogelgk gehouden I Ik meende dat hy die op deze wgze voor zyn vaderland optrad die zoo krachtig zyn rechten verdedigde die zooveel geestdrift wist te wekken bg anderen dat zoo iemand niet een heilige zaak mocht verlaten zoolang deze niet gewonnen was en dat enkel uit overwegingen van eigenbelang Ik kon niet gelooven dat de pen die een geheel volk zoo in vervoering kon brengen zich eenmaal zon verlagen tot het schryven van getallen en enkel getallen dat da onverschrokken stryder vrywillig de wapens neerlegt en uit de gelederen treedt om een veel gemakkelgkerplaatsje achter een kantoorlessenaar in te nemen Ik heb daaraan getwgfeld tot aan het oogenblik uwer aankomst en dat ik het ten slotte toch moest gelooven dat i een der bitterste teleurstellingen van myn leven Hoezeer Jessy zich ook door bare opgewondenheid liet meeslepen voelde zy toch dat ze den man die daar voor haar zat beleedigde maar daarnaar vroeg ze o dit Britscbe vlag En het blad dringt bg de regeering ernstig er op aan aan zoo n toestand een einde to maken De Matin verneemt nadere byzonderheden over de Zaterdag to Rome gehouden bespreking in de byeenkomst dor kardinaals Het rapport van mgr üasparri dat daar werd voorgelezen was beslist tegen de erkenning der soheidingswet en de goedkeuring der associations cultuelles De commissie erkent in overeenstemming met de Paaselgke encycliek dat de scheiding onwettig en anti kanonniek is Maar overwegende het groote gevaar dat ontstaan kan wanneer de wet niet wordt erkend meent zy dat het wenschelgk wezen zal het bestuur dor parochies te wyzigen en hen te machtigen zich om te vormen tot associations cultuelles Die stelling door kardinaal Eampolla verdedigd werd met meerderheid van stemmen aangenomen Hot besluit werd daarna door kardinaal Méry del Val aan den Pjus ter bekrachtiging voorgelegd De beslissing van den Paus is echter nog niet bekend Prins Ludwig de vermoodelgke troonsopvolgar in Beioren behoort tot do vorstelijke tiersonen die graag spreken omdat zy iets te zeggen hebben en omdat zg welen gehoord en begrepen te zullen worden Bi het groote foest van het Deutsche Bnndesschiessen te Mtanchen beeft de prins een redevoering gehouden waarin hy de Duitscbe Rgksgedacbte heeft verheerlgkt op een wgzo die verheffend wezen moest voor de Duitschers buiten bet Rgk voor Oostenrykors en Zwitsers en in een vorm zoo correct dat de diplomatie er niets tegen inbrengen kan Tot de Oostenrgkers zeide bg Sedert veertig jaren is Oosteurgk niet meer in nauw verband met het Rgk Haar Gode zy dank bestaat een innige vriendschapsband tusscben het Duitscbe Rgk en de Oostenryksch Hongaarsclie monarchie De eerste maal dat die vriendschap onder ernstige omstandigheden moest worden getoond was te Algeciras en daar stond Oostenryk trouw aan Duitschland s zgde zooals de Keizer erkend beeft in een schrgven aan graaf Golucbowski Gg weet dat in de Monarchie oen voortdurenden moeilyken stryd moet gestreden worden met andere nationaliteiten Daarom kan ik u slechts toeroepen BIgft eensgezind Vergeet de verschillen en partg quaesties in oogenblik niet Zy zag in hem alleen een tegenstander den opgedrongen verloofde dien zy tot lederen prys van zich verwyderd wilde honden Deed zy hem in het eerste uur gevoelen hoe diep zy hem en zyn zelfzuchtig karakter verachtte dan bleef hem misschien geen twgfol meer over omtrent de wgze waarop zy over het geopperde huwelgksplan dacht en dan kon zg zich veilig achten voor zyn aanzoek Maar hy scheen al zeer weinig vatbaar Ie zgn voor beleedigingen want hg verloor geen oogenblik zyn kalme gelatenheid Miss Clifford voor een koopmansdocbter en stille vennoote in een handelshuis toont u al zeer weinig respect te bezitten voor getallen en kantoorlessenaars zei hy met koele onverschilligheid Myn broer moot daarover zeer ontstemd zyn ik voel me iten zeerste gevleid dat mgn pen in staat was u zooveel belangstelling in te boezemen on wat uw teleurstelling betreft ik geef de hoop niet op dat hot mg ten slotte toch zal gelukken u een betere opinie lo geven omtrent mgn werkzaamheden aan de schrgftafel Jessy bleef het antwoord schuldig zy raakte geheel de kluts kwyt bg deze tactiek om een beleediging in een compliment te veranderen Op dit oogenblik echter werd de dear van den salon geopend en Sandow trad vreer binnen eigen boezem Woest eensgezind en bljjft vóór alles Oostenrgkers I Verspreide Berichten FnANKBlJK Picquart krggt een commando in het militaire gouvernement van Parys Dreyfus is geplaatst by de directie der artillorio te Vigoennea Volgens de Liberie is Dreyfus voornemens een civiele actie in te stollen tegen generaal Moreler die hem voor verrader gescholden heeft Heel waarschgnlgk is het niet De afgevaardigde PogliesiConti protesteert togen het niet opnemen van zyn woorden bg het debat in do Kamer in het Staatsblad torwgl er wèl in vermeld staan de voor de otflcieren beleedigende woorden waartegen hy gemeend heeft te moeten pi otesteeren Te HAvre is een beambte gestorven aan builenpest Het sterfgeval heeft al cenigo dagen geleden plaats gehad doch er zyn geen nieuwe gevallen geconstateerd Allo veiligheidsmaatregelen zgn genomen DlMTSCm iND De eeuw van den vrede Men neemt in het leger proeven met een antoraatiach geweer waarmee 60 schoten in do minnnt kunnen afgevuurd worden De toekomstige koning van Boioron pi ins Lodewgk sjirak bg een schattorsfeost een redevoering uit waarin hg don Oostenrgkers het voorbeeld van de Duitscbe Zwitsers voor oogen stelde die boewol zy hun Duitscbe gevoelens bobben bewaard uit politiek oogpunt Zwitsers gebleven zyn Dat is geen Pan Germanist die prins 9000 Berlgnscbo winkeliers hebben zich uitgesproken v6or do winkelsluiting om 8 uur s avonds EX0E1 KD Er is een witboek verschenen over de voorvallen aan de Egyptisch Turksclie grens Onder de daarin gepubliceerde slakken korat voor een brief aan lord Cromer van een ontwikkeld Egyptenaar waarin deze schryft dal wanneer er eenmaal oorlog mot Turkyc gekomen zou zyn do Egypteuaren geen andere keus gehad zouden hebben dan den sultan te helpen Rusr AND In Jekaterinoslaf hebben Kozakken een oproerige vergadering van matrozen nit De telegrammen zyn verzonden zei hg Nu ben ik weer tot je beschiKking Maarwe zullen zeker wel ganw aan tafel gaan niet waar Jessy f De jonge dame stond op Ik heb daaromtrent nog een paar orders te geven zei ze en ik zal dat maardadelgk doen En snel als ontvluchlto zg den nieuwen huisgenoot liep zg hoen niet zander hora in t voorbygaan nog oen blik vol afschuw en verachting te bobben toegeworpen Nu hoe bevalt je onzo Jossy f vroeg Sandow toen zo alleen waren ICn hoeversta je met haar Hoe ver ik mot haar staP Maar Frans je verlangt toch niot van me dat ik haar in het eerste uur al met een huwelgksaanzock op het lyt val f Nu je had toch de zaak minst genomen wel alvast kunnen inleiden O ingeleid is zo al op voorlreftclgko wgze verzekerde Gustaaf We hebben elkaar al eens ongezouten de waarheid gezegd Sandow die naast zyn broer plaats genomen had keek op als vertrouwde hy zy n ooren niet Wat beteekent dat P Moot dat soms de voorbereiding worden tot je huwelgksaanzoek P iWordt ttnelid