Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1906

Vrijdag 30 Juli 1906 No 10083 45ste Jaai iiaiiir jr to fiOMCHE mmrnï j ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reletoi n Ko 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN TelDfoon No H A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van l =5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advwtentiën tot 1 tmr des midd Geld h 5 Ct Ilypo heok 4 pCt direct be$cMkbttar ouk zonder borg van solide Bankinslel lingiTi l r fr Postbox 147 s ilage HUIS TE HUUR llniireniiuis Ooslhaven B 88 Zes Ivamcrs groote Keokon drooge Kelder flinke Tuin Vooralen van Gas en Waterleiding To bevragen B t Wtlr Het licht der toekomst is de Kleetrodinelanip Brindt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in f tin woord een licht oo men sich niel beter denken kan De KLE TKODINELAMP is direct op it der gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proel geleverd en is te bezichtigen in het VERLICHTINGSMAGAZIJN WG üVOMD TER DUBBELE BUUKT B 13 Telln 117 Aanbevelend M M V Verkrijgbaar in flesschen 50 ets 7 i et en i 1 2S bjj H H Apothekers en Drogisten Zet op het merk ANKMB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bji C LÜGER Apotheker Markt en bji WOLFF Co Westhaven 181 Itleii woriU v r t eU op t HËKK te lett ii UIT HST MaOIZIJN TAH M lUVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THËËSN worden ftfgele fertl iu verzegelde pakjes van oj iwee n een fmlf en een Ned om mot vermelding Tan Nommer ei iPr s Toorzieu van neveustaant f Merk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeriuf van ge eorde orders aaubeveleade J C BIJL Toorliüt n J BREEBAART Lz Onnavolgbaar zp thans door nieuw gevonden toopflssingeu onze Iu 0lleeerf getehiMerde for treilen Pelnture lÊogaerlt Zjj geven kracht en diepte die nasiukers nietknnnen bereiken Mep overtuige zich ge n imitaties voor do echte te ontvangen öoill Priiscourant met een aantal ongevraagde getnigschriïten gratia op aanvraag Boxtel a liOGAEltm Jb Co Agont voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen jn l Het beste onachadelyute en KULll makkelykflte poetstnlddel voor Heereit en vooral dames en Kindgrschoenwerki la de Appretuur van C N Muller 1 Ca Berlin Beuth Str 14 Menletttgoei op naam en fabrlekamerk Virkryiibsir try Haep n Winkelier te loheenwart letintenei aaeryenAnr ii HsnarHI Depel fty W risiiiaam Antbeai A Weet 6y Wanneer Weet gü wanneer gü de Sangniuoso moet gebruiken Wanneer Uw bloed arm is on daardoor de stofwisseling traag Wanneer g j last hebt van bleeko kleur blooke lippen bleek landvleesch Wanneer gü te zwak zijt om te eten Wanneer gjj te moe z jt om te slapen Wanneer gjj nooit eens recht verkwikt uitgerust en versterkt wordt Wanneer gü gedurig moede zgt en alles U te veel is Wanneer gö last hebt van pijn in de maag pijn in de lenden Wanneer gü prikkelbaai of gedrukt ziJt of angstig zonder dat giJ weetwaarvoor DAN moet gü de Sangninose gebruiken Neem dan eens geregeld een tndlang tweemalen per dag één eetlepel SANGUINOSE SANGUINOSE versterkt Uw bloed zuivert en verrukt het En doordat zj Uw bloed versterkt grjpt aü met vaste hand in de oorzaak van vele kwalen die in schijn zeer verschillend zgn Voor jonge meisjes in den tjd der vorming van het gestel is de Sangninose een welbeproefd middel SANGUINOSE wordt verkocht in groote vierkante flacons van ruim 300 gram inhoud on kost per flacon f 1 60 6 flac f 8 12 flac 15 Zorg dat gü de echte krügt Wees gewaarschuwd tegen namaak In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duui t een flacon tien dagen en kost LT de behandeling slechts l2 i of 15 ets per dag Dat is gueilkooper dan eenig ander dergelijk middel Te Gouda bij de flrma WOLPF Co We ihavcn 19 VAN DAM Co Den Haag Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJG ENHONIG voor hoestenden Cevensverzekerind niaatscbappil a vc tia l t Dordrccbt Opfltricbt in 1873 maatsebappeiijfc Knpitaal elt ek nd 1 1 090 000 tt r h rd Bedrag ruim 60 ntilllocn Rutrvc rulin I milliacn aematogeeii Poedervorm is het eenig ste helpend middel tegen Hloeilarmoede HleekaiueM Xenuwnmakle Uoofdpifneu StapeUtoêheM Oumaehteu i v yermagerttig en Wermtnderlug der Uchaamtkruchlrn aemalogeen in Pocdervorm n mJÊÊÊk m worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenlge labrlkaoten li N v SCHAIK Go Den Haag Verkrygbaar bü Firma WOLFF Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstai Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJm t S VAN ZESSEN Selioo hoven B v WIJK P W v EDE Ihidmater A SCHEER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v d SPEK MoereapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN A8N v d HEIJDEN Waddingsveen P A db GROOT A 1 JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Benichop VVAABSCHUWINQ Laat U niet misleiden door AMIJ Siroop Het klooslerfi inc Paulo Abdij bestaat niet dus Stroop van geenerlei waarde Ua SWlllLIE aja tctoriarvater u Y de VïctoriaJBron te Oberlahnsfeini Tafeldrank Van fi£rY ninklykef uis derXederlantim CEEN UITSTAPJE meer mogelijk zondor VAC tlVTIEIiAART Geen Vacnntiekaart meer bruikbaar zonder den Gids Met een Vacantiekaart der S S door Mooi Nederland Een practischonmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T ÜW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cents Uitgave Drukkerij LEVISSON Den Haag Méu Gids V honderd plaatsen Verkrijgbaar bij A BRINKMAN Zn Aanbevolen Merken VAN Fer i erda Tieman St Ebtèphe Medoc O 60 La Rose Ludon 0 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haul Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesheimer 1 08 Oude Eoode l ortwün 108 Extra oude Rooile Portwün 1 44 Oude Witte Portwün 1 08 Extra oude Witte Portwgn 1 80 Fine Old Pale Sherry O 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellakdi por Liter 1 17 Prtjxen netto ü contant DEPOT TE GOUDA bij F J J BOON VAN OSTADE DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHE DE nEEST VOLLEDIGE MODEBLAMBM zün beslist die der Firma WELDON TUE LADIES JOVJiNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBB met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAR OF CHILDBEN S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis ge kifipte patronen FBAaGT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met kostel HoU Bijvoegsel i 1 Van alle in deze bladen voorkomende modellen zün GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van i 0 50 verkrügbaar bü MILLY SIMONS Den Haag Geen beter adres voor degeljk en sterk SCHOEHWERZ dan Het Noord Brabantsen Schoenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Bnimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACtt en BRUIN GLACii DAMES en HEER l SCHOEISSL G SMITS Alle reparatién en aangemeten werk Gouda Dfuk van A BRINKMAN AZ Uuitenlandsct Overzicht l Do Eijksdoema heeft gisteren een levendige vergadering gehad Aan de orde was het verslag van de commissie over het voorstel om aan het volk een manifest te richten iu zake het vraagstuk van den grond Prof Petrasjitski vond een dergelyk manifest feitelük tegen de regeering van bet land gericht bedenkelök hot zou ook daar bet op een polemiek tegen bet ministerie zou neerkomen het aanzien van de Doema verlagen Hg stelde voor de zaak te verdagen Dat werd verworpen De voorzitter deelde mede dat er 55 sprekers ingekomen waren Ér werd besloten dat ieder slechts vü minuten mocht spreken Prof Earawajet zeide o a dat de leden der Doema zich hun verantwoordelijkheid wel bewust moeten zün aangezien het volk geen ander gezag in het land erk nt dan haar Zü wordt dus aansprakelgk gehoudf n voor t geen er in Rusland gebeurt Een aantal sprekers pleitten er voor dat de Doema zich in de kwestie van het grondbezit rechtstreeks tot het volk wendde Met 185 tegen 99 stemmen werd toen besloten niet uiteen te gaan voor bet voqrstel voor de eerste maal gelezen is Graaf Heyden verwüt vele leden van de linkerzüde gebrek aan politieken zin Het was boter in de atdeelingen te werken dan tot middernacht te zitten luisteren naar klinkende volzinnen die altgd denzelfden inhoud hebben n l dat het ministerie niet het vertrouwen van het volk heeft Togen acht unr wordt de zitting een uur vertraagd Na de hervatting komt de vergadering meer en meer in opgewonden stemming vooral na een rede van Lednitski die zegt dat de Doema zich aanstonds tot bet volk moet richten en niet wachten tot steden en dorpen in vlammen opgaan en het gebeele land aan de anarchie ten prooi wordt Van de linkerzüde worden deze woorden stormachtig toegejuicht De gemeenteraad van Mannheim heeft de aanvankelijk gedane toezegging dat de DnitBche sociaal democraten daar van 23 tot 29 September in den aan de gemeente behoorenden Rosengarten hun partücongres zouden mogen houden ingetrokken omdat het mogelgk is dat de groothertog van Baden in verband met de viering van zün SOsten verjaardag en gouden bruiloft in dien tjd te Mannheim zal komen De sociaaldemocratische Volksstimme te Mannheim ziet in deze verandering van besluit een toeleg van minister Schenkel die FEVILLETOX LEVË SSTIUJIX 7 En waarom niet f Dat sluit tenminste onverschilligheid uit Deze heb ik trouwensbg miss Clifford niet te vreezen Zg is inhooge mate tegen mö ingenomen en zo rekent het mg aan als een soort van verraadjegens miJn vaderland dat ik je raad hebopgevolgd en naar hier j ekomen ben Ja het meisje 2it vol met romantischeideeSn zei Sandow op een toon der grootste ergernis Dat beeft ze te danken aan desentimenteele opvoeding welke de moederhaar egeven heeft Clifford was nooit er toe te brengen aan die dwaze opvoeding een andere richting te geven hoewel t hempersoonlijk volstrekt niet aan gezond verstand ontbrkk Hü verafgoodde zgn eenigedochter en vond alles goed en mooi wat inhaar was Enfn als Jessy eenmaal jevrouw is zal je nog heel wat werk hebbenom er die overspannen denkbeelden uit tekrijgen Er speelde om de lippen van Gustaafeen bijna ironische glimlach toen hü antwoordde Houdt g t du voor een uitgemaakte de aocinal democraten een hak heeft willen zetten Want volgens dat blad zou het niet onmogelük zün dat do groothertog Mannheim pas in October zal bezoeken Het Engelsche Lagerhuis heeft Maandag een belangrük stuk van de onderwüswet afgedaan volgons verscheiden toonaangevende sprekers van rjegeerings en oppositiezüde beide belangrper dan de heele overige wet Inderdaad gold t nu het belang van het schoolkind en niet de geloofsverschillen tussohen de ouders Met instemming van nagenoeg het heele Huis kreeg nl het onderwgsgezag de bevoegdheid om voor kinderen in de lagere school de gelegenheid te openen gedurende de vacantia zich op school nuttig en aangenaam bezig te houden voor de kindoren uit de achterhoeken der steden een uitkomst en werd het verplicht schoolartsen te benoemen om de kinderen bg hun komst op school en later geneeskundig te laten onderzoeken Verder werd bepaald dat er speelplaatsen ingericht zullen worden waar kinderen uit verschillende scholen terecht kunnen ook in de vacaoties Dan besloot het Huis om het onderwg sgezag de bevoegdheid te geven oudors aan te moedigen hun kinderen op school te laten ook na den tgd dat zg ze er af mogen nemen door ban een tegemoetkoming te geven voor t verlies aan loon dat de kinderen anders in thuishouden zonden brengen In den loop van bet debat smeekte Balfour den minister van onderwgs om zooveel nrogelük aan het afschuwelüke vacantiewerk een einde te maken De minister had er ooren naar Vermelden wg nog dat de minister terloops de dansles op school aanprees Hg noemde bot dansen een nuttige en tevens een sierlgke kunst De Engelsche Regeering wil klaarblükelgk haast maken met de invoering van een constitutie van zelfregeering in Transvaal De liberalen zullen de belofte inlossen door Kitchener namens de conservatieve regeering tüdens de onderhandelingen van Vereeniging gegeven maar die noch Chamberlain noch Lyttelton hebben vervuld In het Lagerhuis vroeg Maandagavond Lyttelton inlichtingen over de plannen der Regeering Lyttelton die als minister volstrekt geen haast had behalve met de immigratie der Chineozen heeft nu plotseling groote behoefte om de plannen der Regeering te kennen Sir Henry Campbell Bannerman kon hem antwoorden dat het Huis voordat het in zaak dat zg ragn vrouw wordt f Voorloopig Bchgn ik althans do meest schitterende vooruitzichten te hebben op een blauwtje Dwaze meisjesgrillen anders niets zg heeft t zich nu eenmaal in t hoofd gezet dat aan een huwlgk noodwendig een liefdesroman moet voorafgaan Maar het zal jedaarom toch niet zoo zwaar vallen terreinbü baar te winnen en het overige kan jegerust aan mg overlaten Jessy ia veel teonzelfstandig om zich ten slotte niet naarmgn wil te voegen Nu van deze onzelfstandigheid heb ik niet veel bemerkt zei Gustaaf droogjes Miss Clifford sprak tamelgk kordaat toen zo mgde vleiende verklaring gaf dat de kennismaking met mg een der bitterste teleurstellingen haar levens was Sandow fronste het voorhoofd Heeft ze dat gezegd F Woordelgk en ze liet die onthnlling vergezeld gaan van blikken en gebaren welke maar al te duidelük verrieden hoe laag ikin haar achting aangeschreven sta t Is bghaar een zeer eigenaardige mengeling vanmeisjesachtige schnchterhaid In ons vaderland zou een meisje een vreemdeling nietzoo dadelgk hij de eerste kennismaking deles lezen Toch niet Jessy is door en door Duitsch zei Sandow Zij li het rolkomeo evenbeeld Augustos op reces gaat gelegenheid zou hebben over de Transvaaische constitutie te beraadslagen Lord Elgin en Winston Churchill zullen echter hun handen vol hebbon wanneer zg voor Augustus met het ontwerp klaar willen zgn Want de Ridgeway commissie is wel is waar op weg naar Engeland maar tegelükertijd is een commissie uit de Transvaaische piwgressisten bestaande uit sir Percy Pitzpatnck Abe Bailey en sir William van Hulsteyn naar Engeland vertrokken om daar persoonlgk hunne bezwaren en meeuingeu te bespreken Het is te hopen dat de eenstemmigheid die niet verkregen kon worden toen de commissie in Transvaal was te Londen spoedig zal worden gevonden Want er is haast hg als do regeering haar belofte in het Huis gedaan zal willen houden daar het Parlement op 14 Augustus met reces gaat In Frankrük schijnt een beweging te ontstaan om de Egyptische nationalisten te stennen in den strgd tegen Engeland De Figaro waarschuwt daartegen en insinueert dat die nationalistische woelingen in Egypte door Dnitschland worden gesteund om Engeland moeilgkheden te berokkenen Frankrgk dat zelf een Mohammedaansch rgk heeft in Afrika moet alles doen wat het kan om het FaDislamisme te bestrijden De Figaro noemt daarom de Franscho sympathifio voor de nationalistische beweging in Egypte pure TusBchen San Salvador en Guatemala zün door de goede zorgen van president Roosevelt en van president Porflrio Diaz van Mexico do onderhandelingen reeds begonnen President Roosevelt heeft de volgende bepalingen gemaakt die door de regeeringen van San Salvador Guatemala en Honduras zgn goedgekeurd Als leider der onderhandelingen treedt op de plaatsvervangende minister van biitenlandsche zaken Bacon De onderhandelingen worden gevoerd aan boord van den Amerikaanschen kruiser Marblehead die daarvoor in do wateren van Guatemala gestationneerd wordt Als scheidsrechters zgn aangewezen de gezanten der Vereenigdo Staten in Guatemala en San Salvador en de Mexicaansche gezant bg de MiddenAmerikaansche Staten De beslissing dier scheidsrechters zelfstandig gegeven onder leiding van minister Bacon die slechts een adviseerende stem heeft wordt door de regeeringen van Guatemala San Salvador en Honduras zonder tegenspraak aanvaard barer thoeder en heeft geen enkelen karaktertrek van haar Amerikaanschen vader Maar dat voorloopig daargelaten we zullen eerst eens over de hoofdzaak spreken Ik heb er niet aan getwijfeld dat je mün voorstel zoudt aannemen Dat je t zonder eenig voorbehoud deed verheugt me want het bewgst dat je ondanks je idealen als schrüver nog genoeg gezond verstand hebt overgehouden om te kunnen rekenen en daarop komt het hier vooral aan Jessy is in elk opzicht een schitterende partg welke je onder andere omstandigheden moeilük zoudt kunnen veroveren Voor mg komt het erin de eerste plaats op aan het zeer aanzienlgke vermogen van Clifford in onze zaak te behouden Onze belangen zün daarom dezelfde en ik hoop dat we over elkaar tevreden zullen zgn Dat tioop ik rok zei Gustaaf lakoniek Da zuiver materieële opvatting der voorgestelde verbintenis van de zgde züns broeders scheen hem volstrekt niet te verwonderen Het blgft dus bg onze scbriftelgke afspraak ging Sandow voort Je treedt voorloopig als volontair in de zaak om j met den loop der werkzaamheden eenigszins vertrouwd te maken Dat is niet moeilgk voor iemand als jü die daartoe een voldoende ontwikkeling bezit De rest is alleen eenkwestie van oelening en routine Zoodra je Majoor Dreyfus is niet zooals oorspronkelük het plan was ingedeeld bg het 12e regiment artillerie te Vinconnes doch bü den staf van de artillerie directie in die stad in een nieuw gecreëerde betrekking van onder directeur Van nationalistische zgde wordt beweerd dat deze verandering verband houdt met de vrees van den minister van oorlog dat Dreyfus minder vriendelük door zjjn coll ga s van bet 12e artil lerieregiment ontvangen zou worden De overste van het regiment Samuel had intusschen reeds te kennen gegeven dat Dreyfus kon rekenen op een vriendschappelüke en welwillende behandeling van de züde der collega s Dreyfus heeft veertien dagon verlof gevraagd om een reis te maken in Zwitserland Omtrent do reeds gemelde botsing tusschen twee electrische trams in Frascati bg Rome wordt gemeld Het ongeluk is te wgten aan de overlading van een der trams Zondag had in Frascati een groot feest plaats ter viering van het vüftig jarig bestaan van den spoorweg Duizenden mensohen waren uit Rome gekomen Toen het feest afgeloopen was werd een uit Rome komende tram die enkele minuten later weer vertrokken zon stormenderhand besprongen door de menigte De moturwagen rangeerde om weer aan het hoofd der wagens te komen Daar echter het station gebouwd is aan den top van een henvel zetten de wagens door het zwaro gewicht der passagiers zich van zelf in beweging De snelheid werd gevaarlgk Het personeel na vergeefs getracht te hebben de remmen aan te zetten sprong van de wagens en enkele minuten later reden de wagens op een van Rome komende tram De schok was ontzettend De beide treinen schoven over elkaar Verscbrikkelgk was het geschreeuw Bloedende passagiers trachtten uit de ramen te kruipen Zestig menschen werden gewond va wio verschillende doodelgk Reuter seint uit Boedapest dd 18 Juli Ministerpresident Wekerie verklaarde aan een deputatie van groot industrieelen dat de campagne door Oostenrgk op touw gezot tegen den invoer van Hongaarscbo producten moest worden beschouwd als een schennis van het beginsel van reciprociteit hü bedreigde Oostenrük met represaillemaatregelen In antwoord op een desbetreffende vraag zeide de minister dat de tolbarrièro tegen over Servië noodzakelgk was voor de belan verloving met Je ssy openbaar gemaakt is treedt ge als deelgenoot in de flrma Aarzel dus niet al te lang met je aanzoek Jessy is als erfgename natnurlük een gezochte partü en ze is het volgend jaar reeds meerderjarig Bovendien heb ik op t oogenblik zeer groote ondernemingen in voorbereiding en ik moet overtuigd zgn dat ik onbeperkt over het gebeele bedrüfskapitaal kan beschikken En daarom moeten miss Clifford en ik trouwen I vulde Gustaaf aan Sandow voelde de spottende uitdrukking wel die in de woorden van zgn broer opgesloten lag maar hü scheen er niet op to letten en hü antwoordde met volmaakte onverschilligheid Men moet met do menschen rekenenals met getallen daarin ligt het geheim vanhet welslagen En gg zult je zeker niet over mün berekeningen behoeven te beklagen Zü verzekeren je behalve al do voordeeleuvan dit huwlgk ook nog het vooruitzichtop mün vermogen Je weet dat ik geenanderen erfgenaam en bloedverwant hebdan jou Geen andoren werkelgk vroeg Gustaaf met een eigenaardigen nadruk terwül hü den blik vast op hot gelaat van zgn broer richtte Wordl vervolgd