Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1906

I voor dat grondbezit niet als eisch zal wor weigering aangegeven motief vree voor f 40 60 pCt gen van Hongarije maar dat Hongarije zich gaarno voor een schikking zal laten vinden zoo Servië ernstige waarborgen geeft Hongarije zal echter den eersten atap niet doen ToeJDichingen Verspreide Borichtoii Frankrijk De gernchten nemen vasteren vorm aan dat president Fallièrcs in October een bezoek gaat brengen aan de tentoonstelling te Milaan waar hjj koning Victor Emmannel ontmoeten zal Met gornststelling zal men vernemen dat er by het ernstige aterlgoval dat te H4vre is voorgekomen niet van builenpest spi ake was Du oorzaak van den d bod was oen gezwel dat bloedvergiftiging veroorzaakte Een aantal bewoners van beaeden Parijs gelegen plaatsen willen de stail Parijs voor schadevergoeding aanspreken Regens verontreiniging ivan de Seine hit merkwaardige is dat de eisch reeda toeualbaar verklaard is f 1 I J DpiTaOHLAHP I I De Berlijnsche bierbnishonden hebben hnn zin niet gekregen de brommriien znllen van 1 September af de bierbellsting zoeken te dekken door verhoogde pröien of intrel king van bijzondere bepaling ten gnnsli van de afnemers i gevaardigden gering raner ien d e n nnnA nvar De Beiersche Kamer van Al verwierp het vmatel tot in staatsloterij Het spel neomti onder de oi kleine garnizoen geplaatst lijn hi nd over hand toe Nn wedr is een Initlnant nit een voorname Beiersche familie dil door allerlei listige knnstgrepèn 100 000 mark b d weten los te kritgenfyan zijn speelwoede bot te vieren in staacwld vervolging geaaid i be hnizen la gs de wegen in iLondel waarlangs de olnnibasaen loopii zfjn SOI pCt in waard gedaald de bewoners ver hnizen ala ziJ kannen vanwege de trillin4 gen die de iware voertuigen veroorzakend In de kerk te Keriaington is een gedenk plaat onthnldj ter herinnering aan de gelukkige redding van koningin Victoria van Spanje bg denl bomaanslag I I Rusland De manschappen van het Preobrajensky regiment willen de invrSboidstelling vragen van hun gevangen genomen kameraden Te Kroonstad weigerden marinesoldaten deel te nemen aan een plechtigheid ter eere vnn de nagedachtenis van admiraal Tschoeknin De moordenaar van generaal Koslow moet deel hebben uitgemaakt vau een organisatie om Trepof prins Poetiatin en 13 andere personen te vermoorden Er ia een commissie ingesteld om de oorzaken van de gisting onder de militairen na te gaan Balkan Statkn De Qrieksche kamer beeft de represaille maatregelen der regeering te nemen tegen Roemenie verhooging der inkomende rechten goedgekeurd Amerika De Amerikaanacbo tabakstruat heeft een verzekering aanvaard op het leven van haar peraoneel Zij betaalt 500 dollar bjj overIgden of een jaar loon indien beneden 500 dollar Niet minder dan 150000 beambten zijn op deze wiJs verzekerd BINNENLAyPa PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND In de vergadering van gister stelde de voorzitter mr J G Patijn allereerst aan de orde de wijziging vnn het reglement van politie voor de brng over de Oude Maas De voorzitter deelde mede dat voortaan zooveel mogelijk uniforniteit zal worden betracbt Artikelsgewijs en in zjjn geheel wordt bet reglement goedgekeurd Achtereenvolgens werden daarna goedgekeurd de wgziging der verordeningen a op de stoomvaart in de boezemwateren b op de Oouwekaden het reglement van politie voor het Aarkanaal de wijziging van het reglement van politie voor het Bijn Schiekanaal do subsidie van f 1500 aan de gemeente Maassluis in de kosten van het op dirpte boaden der haven de subsidie van 1 500 aan den stoombootveerdienst Nienw Lekkorland Krimpen a d Lak Biddarkerk Eenige discussie volgde over de voorgestelde subsidie nan de kweekschool voor bewaarschoolhouderesaen te Leiden De beer de Wilde kan zich verklaren voor de subsüie Spr wenacht erop te wjjzen dat het particulier initiatief zich hier krachtig heeft betoond nadat de subsidie was ingetrokken 8pr hoopt dat het particulier initiatief niet zal verflauwen Do subsidie werd toegestaan evenals de subsidieverbooging voor de Ambachtsschool Den Haag tot f 3500 By de behandeling van hot toekennen van de subsidie van f 170 ten behoeve van dearobachtaschool te Alblasaerdam merkte de hoer van Nispen tot Sevenaer op dat de subsidie slechts voor een jnar verleend Wordt Spr en andere leden zullen het volgend jaar bezwaar maken tegen deze subsidie indien dan geon vereenigingiis gesticht Een voorstel van ken heer de Geer om de voorgestelde sabadie aan dé ambachtsteekenschool te Boil raven Van f 150 op f 140 te Ijrcngen wertl verworpen waarna het voorstel van GeM Staten f 150 werd aangenpm cn Gorilgekeurd werdei daarna de subsidie van r l2 50 aan de Ambachtstaekenschool te Kat vijk aan Zee de subsidie van f 375 aan de Ambachtsteekenschool voot du afd Leiden vin den Ned E K Volksbond de weigering van verhooginfe van subsidie aan de Aibachfjj e fcënechooliTte Noordwp de subsidie Vhn f 150 pluffif 50 iuieens aan de te Oudewater op te pcuan Ambifchtsteekenschool jj dOi verbooging van de 8U 8idi l an de a Öravenhaagsche Valtschooli voor meiajes tot f 2000 I I l d verhooging va de su aiilie aan de Indnatrieachool voor meiajea e I VisscherflfMaasBlD s de aubsidic y n fllOOO aan ido ve foeniging Huishouden ilndustrieaMiool voQr Schiedam en omstreloen at i da subsidie van f 1 0 aan d school te Vlaardingeii i de subsidie van f 150 a i d ache yiaachergschool j de verhooging vaq de nbsifie aan de Vereeniging tot bevordering valfide opleiding tot Instrumentmaker te Loiden totf 450 de subsidic aanVrage van f 50 van het bestuur der koopmansvereeniging Horcnm de subsidie van f 100 aan de FatronaatsCommiasie Den Haag i de wijziging van do Reglementen der Vereenigde polders Schiebroek c a der polders loozende door den Bommel van den polder Prins Alexander van den Zweilanderpolder van den polder Agterbroek van den Zyllaar en Moyepolder van den Groeten Zilkerpolder van den polder Giesaen Nieuwkerk van de vereenigde Groot en Klein Vettenoordsche polders enz van het waterschap Hoenkoop vau den Noordpolder van Delfgauw van den Vennipperpolder Na de pauze kwam aan de orde het rapport der commissiu omtrent de herziening van het reglement voor de Zwijndrechtsche Waard Ingekomen waa een verzoek de behandeling nit te stellen Qed Staten hadden echter daartoe geen reden gevonden Na sluiting der algemeene beschouwingen komt aan de orde art 1 waarbij de heer van dan Berg voorstelt een grensbepaling op te nemen De heer Visaer motiveert zijn stem tegen dit voorstel dat daarop met 46 tegen 13 stemmen wordt verworpen Aan de orde komt daarna de artikelagewijze behandeling De heer Visaer stelt voor uit art 9 te doen vervallen de woorden van het mannelijk geslacht zoodat voortaan ook een vrouw in diverae functies verkiesbaar zal zijn De heer Hoogenboom tracht aan te tooneo dat bi schouw of het optreden bil watersnood een vrouw al zeer slecht op haar plaats zou zijn Gelach De heer Krap sluit zich aan bö het betoog van den vorigen spreker Het amendement Viaser om ook do vrouw benoembaar te maken wordt daarop met groote meerderheid verworpen De heer Viaaer atelt vervolgena voor art 10 te doen vervallen opdat de eisch van grondbezit om benoembaar te zijn in een bestuur worde opgeheven Door den heer van der ijp Barendregt wordt voorgesteld de volgende rë dnctie Met toestemming van Ged Staten kan van den eisch tot grondbezit tot verkieabiarheid in een bestuur worden afgeweken De hoeren Kleij en Krap bestrijden het vooratel De heer Limburg atennt bet vooratel Viaaer en wijat erop dat een bekwaam bestuurslid door verlies van ziJn grond bijv door onteigening zou moeten aftreden hetgeen zeker zou zgn te betrearen De heer Visser bestrijdt het amendement van der Ggp Barendregt Om te komen tot een laivere etemming stelt apr als motie den gesteld voor een beatuurafnnctie De beer Duynstce atelt voor deze belangrijke quaestie niet in een zoo onvoltallige vergadering te doen behandelen De heer Heemstra stelt voor niet s avonds doch heden morgoo te 11 uur opnienv bijeen te komen De heer Pera beatrgdt dit denkbeeld Een bealiasing komt straks aan de brde Allereerst wordt in stemming gebracht de motie Viaser grondbezit die mot 45 tegen 15 stemmen wordt verworpen De beer van der Gijp Barendregt trektzgn voorstel in daar in uitzicht gesteld wordt de eisch van het grondbezit nogiUe veranderen De heer Visser atelt voor de eisch vpn 5 en 3 H A voor benoembaarheid te vervangen door 1 H A Met 39 tegen 18 steramen aangenomen De Voorzitter atelt voor de beraadalaging te schorsen tot s avonds acht uur Dit voorstel wordt verworpen waarmede stilzwijgend zooals voornit waa aangekondigd zon zjjn uitgemaakt dat de Staten znllen bijeenkomen hedenochtend te 10 nnr Het einde der B mbrandtfeesten Op welke wgze de Amaterdamsche Renlbrandtfeosten zijn besloten wo rdt door het N V d D aldus verteld I Het Rombrandtfeest is dezen nach geëinÉigd op den Dam met een reusachtig P tertje angaden kant om het monument Vele tienallen patertjes en nonnetjea namen er oei aan heeren dames mannen en vrouwen ift het volk matrozen i lioldalen briefbeJ tellers vermomde jongojni en nog velerlei feestelijk en goedgezind volk alle standen Waren er liJ Hel Patertje lanijh den kant loste jzich op inf hedé troepen al maor zingend en pom liet monument deflioerend eliaar ontm6etenc l en iii ibeg oetend met denzelfden zang 4ch wat is het le e n acljponlGeef me een kussia J Daar heb je BembraJidtl enz l r len werden door de tfoepel ïla Remit aangewezen en dan werd er voor gezong n en gedanst an het slot vereenigden ich alle troepen tot éèn geweldig groeten ti bep dia zonder afapraak aanmarcheerde 0 i een eenzamen politieagent die met pleizier iaar de onachnldige volkapret had staan kyien Onbeweeglijk bleef hiJ o p zgn post bg tet naderen der honderden bjj het bnigen van hen onder het zingen van geef me fen knssie tot hiJ zich plotseling omringd ïag door allen dia op hem nn t midden van den kring wezen en zongen Daar heb je Rembrandt 1 Daar heb je Rembrandt I De agent die veel tact had lachte dankte en nam buigend voor de huldebetoogers den helm op Dit streelde de feestelingen het maakte de dankbare harten week in een wip zat agent Rembrandt op de schouders van sterke jongens In triomf werd hg van bg v Gend en Loos naar het monument gedragen onder het zingen van allen En leve de politie I en leve de politie I Hoera Hoera I Hoera 1 Bg dit hoera wist de agent van het denkbeeldig schild te komen en met lichte hoöfdbniging dankend ging hg onder groot hoera en algemeen armgezwaai weer naar zijn post Oe troep loste zich op in kleinere troepen die zich naar alle richtiiigen verspreidden al maar zingend dat het leven schoon was en dat Rembrandt mocht leven I Gemengde Berichten Nadat de deakundigen door den rechtercommissaria in de zaak Frana Rosier benoemd tot onderzoek van beklaagdes verstandelijke vermogens de boogleeraren dr G Jelgersma en dr C Winkler een rapport hadden uitgebracht waarin ziJ verklaarden tot het besluit te zijn gekomen dat deze beklaagde is een misdadig geborene die krankzinnig ia geworden en dat bg thans is lijdende aan insania epileptica heeft de rechtbank te Rotterdam op daartoe strekkend requisitoir van den officier van justitie den man buiten vervolging gesteld Vermits daarmede de tegen Rosier wegena den in den nacht van 2 op 3 Maart l l to Gouda gepleegden diefstal aanhangig gemaakte strafzaak in verband waarmede hij den 7den Maart 11 in het huis van bewaring te Botterdum werd ingesloten en sedert verbleef was geëindigd is hij gister naar het krankzinnigengesticht te Medemblik waaruit hij op 20 Februari ontvluchtte teruggebracht Gedurende zgn verblgf in het huis van bewaring heeft hü van den aanvang tot het einde volhard bij zijne reeds elders betoonde weigering om gestichtsvoedael tot zich te nemen zoodat dit hem tweemaal daags kunatmatig door den geneesheer werd toegediend Nofana hat door Boaiar voor dia voedial vergiftiging door het in elke hem door anderen voorgezette spijs zich bevindend kopergroen kwamen de deskundigen tot het resultaat dat die vrees niet is gesimuleerd maar ia uitvloeisel van een bepaald waanaysteem Het gerechtshof te Arnhem deed gisteren uitapraak in de zaak vau den handelarelziger E J te Zutphen appèl vau een vonnis der rechtbank te Zutphen dd 16 Mei waarbji hiJ wegens feitelgke aanranding der eerbaarheid in den trein gepleegd veroordeeld werd tot 9 maanden Dit vonnis werd vernietigd en bekl tbdna veroordeeld tot een jaat De politie in Den Haag verzoekt nledodeeiing van l et volgende Op Zondag 15 dezer is door een dime die zich per electriachb tram naar ScBevoningen heeft begeven daar hïeft belicht het Wandelhoofd en hot Kurhaus en die zich vervolgens jweer per electriache tram heeft begeven nair den Haag verloren of is van haar ontvreemd 4en reticule van bruin pluche 50 cM lang 30 40 cM breed met ringetjes en trekkoord inhoudende een roo4 lederen étui vfaarin 3 couverten In die coutreflen gevonden zich reppectiev lgk 24 bankbiljetten van 100 ïrancs ieder Bulgiach geld idem 2 bankbiljetten van 100 francs eb 8 van 20 ir nce Bejgisch geld idem eeuj bankbiljet vhn 100 gulden één van 40 gulden en 8 vanHlO gulden Voortaritffaa daarin nog geborgen een witte zakdoek waarop gabordaurd oen A zoomede eanige papieren ten name van den bankier Ivan Es iii Den Haag I Den vinder of ban die daaromtrent inIjlichtingéi kunn vérstrekken wordt ver 1 zocht ch aifii te Aielden bij den comm si saris vijn politM der 2de afdeeling in Via Haag bureau Nieuwe Haven 6 VdlgMis bericht vab het observatorium te Cataniaj op Sicilië hebben er op het eiladd StrotnM twee sterk vulkanische uitbaratingejl plaats gehad Zondagavond om half negen yen Uaandagmiddig om kwart over ilviJvenP I EenA bericht uit Injnsbruck meldt dat een Duitsii toerist met I een gids bij een tocht op d Winkleatnrmi een ongeluk heeft gekregen Hot touw brak eu de gids viel in de diepte Zgn lijk is gevonden Zgn metgezel bleef ongedeerd De stoomboot Heerenveen welke gistermorgen v n Amsterdam met bestemming naar de Lemmer vertrok verloor op de Zuiderzee nabij Crk de schroef De Heerenveen werd door een sleepboot naar Amsterdam gesleept De pasaagiera werden bjj Urk op de Meppeler boot overgebracht en zetten daarmeede reia voort i Hdbl Een 63 jarige werkman biJ de openbare reiniging te Dordrecht die als 13 jarig staljongen daarbij in dienst irad en nu als straatveger ontslag kreeg vroeg aan den gemeenteraad om een gratificatie B en W merkten in hnn adviea op dat er tusschen de gemeente en dezen werkman geen andera verhouding had bestaan dan dat hij gedurende die 50 jaren by de verschillende aannemers der reiniging in dienst was geweest en hy dus geen aanspraak op pensioen kon doen gelden met t oog op de ver strekkende gevolgen stelden B en W voor afwgzend op het verzoek te beschikken Het socialiatiache raadalid Smita bepleitte in een geestig betoog de belangen van den werkman waarbg hg deed uitkomen dat bg de laatste aanbesteding van de reiniging de gemeente wel optrad voor de belangen vau het matenieel en de paarden maar haar zorgen voor den werkman niet verder uitstrekte dan tot het verschaffen van een pet met roeden band en nu gaf hg toe dat de man vormelijk niet in dienat der gemeente ia geweest maar toch heeft hij gedurende vijftig jaren ziJn krachten ten dienste der gemeente besteed en nu ging t meende spr niet aan dien man nu hg niet meer tot werken in staat is aan zgn lot over te laten en daarom stelde hg voor hem een jaarlgkache toelage van f 250 toe te kennen Dit vooratel vond krachtige beatrgding bjj den wethouder van opanb werken die meende dat de man ala nooit in dienst der gemeente geweest geen enkele aanspraak op ondersteuning kon doen gelden Anderen vonden dit ook wel maar achtten wél termen aanwezig voor het toekennen van een gratificatie de haer van Schelt diende een voorstel in om die gratificatie te bepalen ep f 500 en ten slotte werd bat vooratel Smita verworpen met 7 stemmen vóór en daarna dat van den haer van Schelt met 2 stemmen tegen aangenomen Men meldt uit Amsterdam Uit het onderioak omtrent de aanvaring van de Willem II is gebleken dat te ongaraar i aar S mSn rtn dan niaht ran 1 Juli in de Noordzee op A streek op bakboordboeg van de Willem II2 toplichten met groen zglicht werden gezien van een stoomschip dat genoemde lichten tot op ongeveer ftroek naar stuurboord doorzendon en dat toen plotseling beide zgvuren van dat schip zichtbaar werden en even later alleen het roede licht Daar op dat oogenblik met bet onbekende stoomschip een aanvaring niet te vermgden scheen sloeg de Willem II mot volle kracht achteruit en werden 3 stoeten op de stoomfluit geloven het roer werd aan bakboord gelegd waarna ten 2 uur 12 min de aanvaring plaats bad Op dit moment werd het gezicht geheel belemmer4 voor een deel door den rook en den stoom van het aangevaren schip Toen ecnige oogenblikken daarna het uitzicht opklaarde bleek dat de Willem II een stoomschip dwars voor den boeg had en daarin met den voorsteven gedrongen was Kort daarna werd het weer dikker Nadat de Willem II was vrggekomen werden de machines gestopt Ide reddingssloepen gereed gemaakt en passagiers en opvarenden gewaarschuwd zich gereed te houden zoo noodig het schip te verlaten Bg peiling bleek de voorpiek vol water te loepen en bg verder onderzoek dat hot voorschip aan weerszyden zwaar beschadigd was O a bevond zich aan stuurboordzijde in den boeg onder de waterlijn een groot gat waardoor In de voorpiek het zeewater gelgk atond met den zeespiegel De overige ruimen waren droog Twee der equipage van het atopmschip waren bij de aanvaring op de Willem II overgeaprongen $ en poging om een zeil voor den boeg rond onder het schip door te trekken bleek van geen nut Onder het geven der veroischte mistseinen werd besloten den dag af te wachten ten einde zoo mogelgk assistentie aan het andere schip te verleenén Het andere schip was onder mist op korten afstand zichtbaar Korten tgd daarna kwamen 2 sloepen langs zijde waaruit nog 15 opvarenden en de HoUandscbe looda werden opgenomen Het aangevaren schip bleek te zgn de Isle of Caldy van Hnelva met erts voor Amsterdam De gezagvoerder roeide daarnai met zgn sloep en 4 man naar zgn schip lorng waarna alles iu dikken mist Verdween Ten circa 4 uur kwam de aloep terug en deelde de gezagvoerder mede dat de Isle Caldy gezonken was on 2 man vermist werden Daarop werd ten 4 55 door de Willem II koers gezet terug naar IJmuiden Overtredingen der Arbeidswet Te Draten waar drie tabaksstrippergen zgn werd in den laalsten tijd door sommige werkgevers veel tabak verstrekt om aan huis bewerkt te worden De ouders lieten zich daardoor verleiden hunne kinderen ook beneden den 12 jarigen leeltgd werk te doen verrichten wat strafbaar is want elke ruimte itaarin stoffen bewerking ondergaan wordt daardoor eene werkplaats in den zin der Arbeidswet De ouders die de meeste kinderen hadden waren het beste af schijnbaar ten minste zg verdienden het meeste geld Van den vroegen morgen tot den laten avond vóór en na school werd er gewerkt en als de wet op den leerplicht er niet was geweest zou men nog andere dingen te zien gekregen hebben Hoe bet intusschen met de friachheid van geest dezer tabaksstrippende kinderen gesteld was zal wel niet behoeven te worden gezegd Velen gebruikten de achooluren als rusturen in plaats van ala leernren Ook in de dorpen buiten Druten werd de Arbeidswet pp deze wgze overtreden want ook daar wordt veel tabak gestript Intusschen zal er een eind komen aan deze overtredingen welke een schande zijn voor de ouders die door den geldzucht gedreven op deze wgze hunne arme kinderen eiploiteeren De inapeotrice an den arbeid dr Klerekoper uit Arnhem teeft in den laataten tgd Maas en Waal bezocht en de autoriteiten wie zulks aanging er op gewezen dat aan dit euvel een einde dient te worden gemaakt In de gemeente Wamel moet reeds een overtreding zgn geconstateerd Er zullen spoedig meerdere volgen Omtrent de staking biJ den bouw van het krankzinnigengesticht te Bakknm gemeente Castricum verneemt het Hbl dat de staking die nn juist een weck duurt eerst toegeschreven aan het ontslag van twee werklieden waarvan een volgens den aannemer geheel onbekwaam waa voor zgn werk de ander zgn tijd op het werk te veel doorbracht met propaganda te maken voor zgn denkbeelden door den aannemer nog getracht was te voorkomen door met een commissie nit de werklieden te confereeren Echter biJ de 2e conferentie was de eisch tot wederindienststelling der ontslagenen met nog een drietal vermeerderd en wel la vergoeding van het verznim nit de ataAing voortgekomen 2e betaling verzuim aan de timmerlieden ontataan door regenachade 3e loonsverhooging van 2 cent per nur voor alla arbeiders Daar aan deza eischen niat tegemoet werd gakoman ward da arbeid door aan groot deel neergelegd De loonen varieoren nu tot voor timmerlieden 25 et metselaars 30 opperlieden 24 en grondwerkers 20 et per uur Het bestek spreekt van een minimum van 17 cent Zaterdagavond werd gelegenheid gegeven aan de atukers om op een lyst te teekenen waarbg zij verklaarden op de oude voorwaarden den arbeid te willen hervatten Echter geon hunner heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt De uitvoerder verwachtte dat de staking zon verloopon doch van de 231 nan die bil den bouw werken staken er nog 100 Het gedrag der stakers wordt geroemd geen der bazen ondervindt eenigon last cafe s worden door ben niet bezocht Een tiental veldwachters is aan het station en bg de werken op post en geleidt des avonds degenen die zgn blijven werken naar huis Men meldt uit Den Helder De onderzeesche torpedoboot Lnctor et Emergo heeft gister bg de beproeving der Btoomwerktnigen niet aan de eischen kunnen voldoen In den voormiddag met de sleepboot Titan naar zee gestoomd keerde het vaartuig gistermiddag met een gebrek aan de machine te Nieuwediep terng Het zal moeten repareeren alvorens de beproeving kan worden hervat Arasterdam 17 Juli 1906 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Nederlandsch Zuid Afrikaansche Hypo pCt 135 300 175 115 theekbank Serie B Deli Langkat Tabak Mg Grint Mg te Rotterdam Pref aünd Suikerfabriek Poer 101 65 wokerto Aand Mg de Schelde Scheepsbouw en Werktnigenfabriek te Vlissingon Tramweg Mg Zutphem Emmerik Mij tot Exploitatie van het 30 140 Bible Hotel Hollandia Holl Fabri k V Melkproducten en Voedingsmiddelen Op aand Algemeene Constignatie bank Oblig Kansas City Shreveport and Gnlf Terminal Company AANGEBODEN Aand Algemeene Bankvereoniging Tweede Serie Bud Industrie Bank 68 pCt Nederl Bankinat v Waarden bel met Vruchtgebr en Per üitk 150 Ontvang en Betaalkantoor volgestort Bod Algemeene Hypotheekbank 20 pCt gestort 140 Idem Idem 10 pCt gest 130 Arnhemsche Hypotheekbank 10 pCt gestort Bod j s Gravenhaagsche Hypb v Nederland 10 pGt gestort 180 Nederlandsch Amerika in sche Land Mg 5e Serie 130 Cultuur Mg Balapoelang 104 Houtaankap en Cultuur Mg Mandjenang 16 Aand Ëiploratie en Mgnbouw Mg Sumatra Serie B 25 Grint Mg te Rotterdam 210 Handelsvereeniging voorh Reiss Co 85 Leidsche Broodfabriek 265 Flesschen fabriek voorheen Boers Co 30 Noord Nederlandscbe Beet wortelauikerfabriek 110 Oblig Koninkl Nederlandscbe Kof fiebranderg v h van IJsen dgk Jr 100 Aan d Electra Mg voor Elec triscbe Stations 11 Obliff Idem Idem Idem Idem 60 Obliff Bonw MiJ Scheveningen 80 Aand Nationale Werkgoversverzekeringsbonk tegen onge vallen 100 Twee vereenigde Verzeke ring Maatschappgen Bod Oblig Visschorg Maatschappg de Kotter 100 Gew aand Drentache Kanaal Mg Bod Prof aand Overgsaelache Kanali satie Hy 28 Ublig Natura Artis Magistra 82V n Kansas City Sbevoport and Gnlf Terminal Company 65 Vereeniging tot Christelgke Verzoii ng van Krankzin dl nigen in Nederland 96 Stadsnienws GOUDA 19 Juli 1906 Het concert door de d d Schuttery zal iedenavond niet doorgaan maar bg gunstig weder Maandagavond plaats hebben Voor het eind examen der H B S met ol rigen corsus slaagden gister van hier de heeren E E van Blokland J F Mirondolle J C de Jong en J Musapb Hedenmorgen ongeveer halt tien heeft voorby de Waaierelnis een 100 M op het Jaagpad een treurig ongeluk plaats gehad met de tram die naar Oudewater vertrok De omstreeks 60 jarige C Boere landbouwer onder Hekendorp atond op het voorbalcon en wilde oen dubbeltje oprapen dat hy had lat n vallen Door zgn bukken lichtte hy de baak op bevestigd aan het voorbalcon daardoor sloeg hy achterover en viel tusschen de locomotief en de trarawagen in waardoor hy aangezien de tram in volle vaart was het geheele rgtnig over het lichaam kreeg en totaal verpletterd werd Doir de schok derailleerde de tram Do ongelukkige werd later door de politie met de brancard naar het gasthuis vervoerd Beroepen by de Ned Herv Kerk te Klnndeit ds A J W van Ingen te Bergschenhoek SOHOOKHOVKX Uit den Raad Ingekomen 7 bezwaren tegen den H O bonevens eeuige adressen van ondergeschikten aard Een adrea van den heer Schram onderwijzer aan de Fransche School doch op het oogenblik verpleegde in hot Sanatorium Oraoje Nassau oord inhoudende verzoek tot verlenging van verlof tot April 1907 werd gesteld in handen van B en W om advies Mededeeling van kasopname door B en W op 10 Juli Schrgven van Ged St omtrent het besluit van den raad inzake nietonbewoonbaarver klaring van eenige woningen waarin God mededeelen dat hy ter verdediging zgn zienawgze ter openbare zitting op 23 Juliom IVi u in den Haag een afgevaardigdekon zenden 4 Over het zenden van een aitgev staakten da stemmen Dit punt werd dus aangehouden Voorgesteld werd met het oog op de heerschende epidemie Wgziging der begrooting Bnitenwerkingsteïling van de verordening op het ophalen van faecaliën wat voor den duur der epidemie gratis zal geschieden De wenschelgkheid van het tydelgk sluiten van het Zwembad VERSLAG over 1905 1906 van het 61ste Vereenigingsjaar van Hulpbetoon voor Eerlgke en VI J tige Armoede te Gouda Bg hot reeds zoo veeljarig bestaan onzer vereeniging is het steeds voor DamosBestuurderessen een aangename taak jaariyks een beknopt verslag te geven van hare werkzaamheden Gedurende 10 maanden ontvangen 12 vrouwen wekeiyka naaiwerk bovendien ontvangen nog 12 anderen gedurende den winter naai of breiwerk Met Kerstmis en Paschen worden aan de werkstera van Hulpbetoon uitdeelingen gedaan van eetwaren en brandstoffen terwgl de zoogenaamde vaste vrouwen bovendien nog een paar kleedingstukken ontvangen en de kinderen dier gezinnen die door vlgt n goed gedrag één jaar of langer in dezelfde betrekking blgven belooningen ontvangen Bovendien genieten nog eenige ouden van dagen geldelijke steun Gelukkig kunnen wij melding maken dat de lotery die wg jaariyks moeten houden ten einde ons van al de gemaakte kleedingstukken te ontdoen zeer de sympathie van onze stadgenooten mag wegdragen want voortdurend stygt hot aantal onzer verkochte loten Wg nemen deze gelegenheid waar om er nogmaals op te wyzen dat Hulpbetoon zeer gaarne in ontvangst neemt bestellingen van naaien breiwerk en er uitstekende werksters voor heeft doch ook dat Hulpbetoon teeds voorradig heeft kleedingstukken geschikt voor nitdeelingen aan armen met Keratmis of andere gelegenheden In het Bestuur ontstond tot ons groot leedwezen veel verandering zoowel door sterfgeval als door vertrek naar elders en andere omstandigheden De ontstane vacatures werden vervuld door mevrouw Molün van Effen mevrouw van der Garden Bonvy mevrouw Sprugt van der Torren en mevrouw Hoogendyk van Cappellen van Houweninga terwgl er door aterfgoval nog ééne vacature ia Mevrouw van de Vel4e Smita werd tot presidente benoemd en mevrouw Prince Schim van der Loeff tot penning meeatareaae Aan allen die belang atollen in onze vereeniging wordt bekend gemaakt dat de rakaning an varantwoordiog ter viaie ligt ten huizo van hare penningmeesteresse mevrouw Prince Schim van der Loeft Oosthaven No 87 Namens het Bestuur van bovengenoemde J P VAN DB VELDE Smits Presidente J M tan ITEBSON Graapi and Secretaresse M A R K T B E i 5 H T E MGouda 19 Joh 1906 GRANEN Prijzen zonder verandering Tarwe Zeeuwache 7 90 4 8 20 Mindere dito 7 50 4 ƒ 7 70 Afwijkende 6 50 i 67s Polder 6 50 a 7 40 Rüjjgc Zeeuwsche 6 4 6 15 Pokier 4 Buitenlandsche per 70 tilo i i Gerst Winter 4 Zomer i k I Cheialier 6 25 4 675 Builenl ïoergerst per 70 kilo 5 50 4 5 75 yaver per hectoliter 4 35 4475 Pe o kilo 9 25 9 50 Hennepzaad lïuitenlandache per 50 Kilo 7 50 4 775 Kanariezaad II 4 12 50 Erwten Kookerwten 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 Boonen bruine lloonen 4 Witte boonen a Paarden boonen a Duiven boonen 4 ƒ Maïs per 100 Kilo Bonte Amorikaansche 6 15 4 630 Kleine ronde 675 4 7 Vebuakkt Melkvee redel aanvoer handel gedrukt prijzen bedaard Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 22 a 24 et per hall K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel gewoon 19 4 20 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 1 30 4 I 80 per week Vette Schapen red aanvoer handel vrijwel 22 i f 28 Nuchtere Kalveren red aanvoer handel vlug 9 4 ij Fokkalveren 10 4 17 Kaas aangevoerd 70 partijen handel zeer vlug ie kwal 30 4 31 2dc kwal 27 a 29 Zwaardere 32 50 Noordhollansche Boter 1310 stukken van h ilf K G Handel vlug Goeboter 1 35 4 140 Weiboter 4 1 20 4 1 25 BEÏÏES VAIT EOTTEEDAM L K H K VRIJDAG 18 APRIL StaateleemnQen PoRTuaAi Oblig 3e Serie fr 050 B 59 Oblig 3e Serie tr 2500 3 59 RoBLASD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepia L 100 IV 24i Premieleemnqen BtLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102 ScheepvaartMaatêcïtappijen MaatêcïtappijenAand Holland Gulf Stv Mg 35 Alaiitcls Costumes lilousen Jupcs Jiipoiis JapoDStolTen en Ka oeiieii tot ongekend lage prijzen f r s Mi gfy JAfJjyjKfff i Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Juli Johannes Petrus ouders J vnn Leeuwen en P J Nicuwenhugzen Pieter ondors ü van Middelkoop en J van den Wgngaard Hendrik Thomas ouders A Verbrnggcn en S van Harten OVERLEDEN 16 Juli A v Kasborgcn 11 m 16 A IJsselstgn 44 j GEHUWD 18 Juli T N Vorwey en J J van Wingerden H F Nieveld en J M Ouwen el ADVERTËNTIEN Zenuw en Maafflijders vordt QÏt overtuiging als een W43rkelijke hulp n den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart nor It dit boekje franco per poat toegezonden door BLOKPOBL S Boekh Zaltbomraol