Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1906

Zaterdag 31 Juli 1906 No 10084 45stc Jaarplans j fiOüDSCHE eOHAMT MeuwS en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken reletei n Ko 89 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondeiing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Atzonderlijke Nommers VU F CENTEN lelefoon M M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote etters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gouda Druk tui A BRINKMAN k Zit OPENBARE VRUWIIiUeE VERROOPING te Stolwijkershis bij Qouda wegens vertrek naar eldére De notaris J J A MONÏIJNteGOODA is voornemens ora op WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1906 v m 11 nnr in het kofflohnis van den heer F hristensen te Stolwijkersluis by Gonda in ééne zitting pnbliek te veilen en te varkoopen Een goed onderbouden Paid waarin sedert vele jaren met sncces wordt gedreven EEN STEENKOLENHANDEL EN TEVENS IS GEVESTIGD EENE 3K ED BEKLANTE KRDIDENIERSAFFAIRE met afzonderlgk verhuurd wordend WOONHUIS 6K00TE STEENKOLENBEEGPLAATS EERST KORTGELEDEN VERNIEUWD KOLENOPSLAGPLAATS ERF en GROND alles zeer gunstig staande in gelegen langs het water aan den weg van Gouda naar Stolwijk te STOLWIJKERSLUIS IN DE ONMIDDELLIJKE NABIJHEID VAN GOUDA gemerkt nos 7 8 en 9 Te zien alle werkdogen v66r de verkooping en op den dag van en v66r do veiling Aanvaarding en betaling der kooppenningen 15 Augustus 1906 Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Montijn voornoemd aan den Kleiweg E no 21 VOORLOOPIGE AAIVKO BIGIING De Notaris fcj gJL JAN JACOB LOUIS MHSBB hees resideerendé te V4HHliiB9V Rotterdam is voornemens om in de maand SEPTEMBER 1906 in het openbaar te veilen en te verkoopen EENE SOüWUiEWOlIINS mei 93 Hectaren 7 Aren 33 Centiaren WEILAND io den Prins Alexandcrpolder aan den Spiegelnitterweg io de Gemeenten Rotterdam en Hillegersberg De veiling zal geschieden in diverse perceelen geschikt voor TUmGUOITD die eerst elk afzonderlgk en daarna gecombineerd zullen worden afgeslagen GEEN UITSTAPJE meer mogelijk zonder VACANTIEIiAART Geen Vaoantiekaart meer bruikbaar zonder den Gids Met een Vaoantiekaart der 8 8 door M ooi Nederland Een practisch onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cents Uitgave Drukkerij LEVI8S0N Den Haag Één Gids v honderd plaateen Verkrijgbaar bij A BItIXKMAN Zn HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 fttiê wHet btite onatdutdelykite en g oiakkelykste poetamlddel voor Heeren n vooral damei en Kindenehoenwerk Is de Appretuar Tan C M Millltr Ca VVV BerIlll Bsilth 8tr l4 Meiilett goed tiv op naam en fabrlekgmerit Vnlrrakav by Hbmih Wlnkslliri In feaenwert iidinUriei OHrvnMi ix Oansrul Dsptt by W Bir imwiii ArndNi 1 I o o N S POLAK I Magazijn van Gas en Waterleidingartikelen 3 LEVEHINft VAN AT T E SOORTEN LEVERING VAN ALLE SOORTEN € a§ornaiiicnten Kooktoeitellen § fforiiulxeii OveD§4 ciiz I BADEN met en zonder Geysers 1 o o CLOSETS van af f 21 60 en verder alle Waterleidingartikelen Beste adres voor EMAILLE WAREN Q Mnieji van GM en WATSRLEIDIl SPRËEOÖiZEN en ËLECTRISCIIE SCyELLEü t r waarvan de rekening nooit tegenvalt MBN NEMK E PHOEF g Het Mag azijn is van af VRIJDAG 20 JULI ver § plaatst naar 0 Korte Tiende weg D 76 WERELD SUCCK8 De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract MêUfSi wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIASTHE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duüechland Engeland Amerika Ned Indié Oranje liivitr Kolonie Transvaal enz MELIASTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medaillos bekroond MELIASTHE in flacons 1 0 40 f 0 70 en 1 MELIASTHE in doozen tabletten f 0 40 en t 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrjjgbaai bjj Firma WOLEP e Co Westhaven 198 Oouda GRENUEL Ooitda E H VAN MILD Veeratal B I2ö ffoudo A BOUMAN i oorrfrw K PIN K8B Nieuwerkerktt dlJsel A N v ti ZESSEN Schomihooen B v WIJK Oudmater A SCHEER Haaêtrecht P W i EDE Ottdewater K van dee HEIJDEN te Remwnk S y d SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN Ifa id ny m n P A uu GROOT A d JONOH Ouifewafer J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemchop WAAIISCHIIWIIWCI Laat D iet misleiden door Ji6 l iSliroo2 Het klooster SanctaPaulo Abdij bestaat niet dus Stroop van geenerlet utnarde GebrS Stoü werck s Chocolade en Cacao B lmatig dow ide nieuwHte uitvindingon op machinaal gebiod reiiMfeM c bri atfe en ttilflhiitend gobruik ven fijT m fijnste grondstofiea j r nd Proi m Harbriiiker van Stollwerck s Ohoculade en üacao een aanbevamswaardig fiibrikaot nauwkourig beant voord i do oan tea iidionil der reap Etii tten Dt Hrma bonaalde 87 Brerets als Hoflereraiticler 44 Eere Dlploma g g nden enz Medalllps een IwwiJB au uitmuntend flja febrika E eds 1874 otecof de Accademie natioBal de Ftós Moua Toua déocnunui nne ücditine d nr première eia iie en oomldAmtloD aevotra exo llente fobrUsatlon do Obooolat bonbons veu ies eto ato SMIWtrak bbrlkaat is verkrrjgbaar bg H H Cunfisem S Baoketbakket ti wz Generaal vertegenwoordiger roor luederlaiid Mins Hsttenlmlt I Amsterdam Kalverstraat 108 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ire IiOKII HL I KE FABHlEKEHr Voedert uw Vee met de tuivere murwe merk Sler en W E uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere mploma Parijs 1900 Segen Gouden Medailleê 3 Patent H Stollen Ml umi nit tmutmi luWtl Minriiim raitititi Warnung Der ffrosae Erfotg fn iminf M n werlhlosen Sachahmwtgen geiihit Hm tmft dilitr rnvrt ateft êcharfen H StoUm HÈrmim Jtrail Mar In Kiclm ilmliuKlImiit t Ulier HtkÊt flê MiMMlibmII mithbiffm itnmSl IVaWMm W ZMWnOM ntli I Een nieuwe Drank EOBFF S NOVA CACAO GEFABRICEERD van de fijnslc uitgezochlsl duurste Ciicaoliooien Deze Cacao is by inkoop wel iets hooger in prijs doch io werkelijkheid de voordeeligste daar men van dezeNOVA CACAa in het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten V K V K V K PRIJS 1 1 80 1 O OS 1 0 M Kilo voldoende voor ISO Koppen BEOORDEELING van het Mikroskopisch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSKBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in heoge mate door zuiverheid en gemakkelijke oplofbaarheid de bijzonder Sjne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Verkrijgbaar bij T CIIEBAS alWer PV Het licht der toekomst is de Elleclrodinelaiiip Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woerd een licht xoo men xtch niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP ia direct op itder gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proel geleverd en is te bezichtigea in het VERLICHTINGSMAGAZIJN UE AVONDISTKK DUBBELE BUURT B 13 TeUn 117 Aanb evelend M M V L00i Gasfitter DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PEACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAUEM zijn beslist die der Firma WCLUOIV THE LADIES JOU US AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OP CHILDRESS PASHIOSS Kindermodes met vele gratis ge i knipte patronen VRAAGT Vu Boekhandelaar Proefnummers Alle met kostél HM Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag EEmSEFOTTlrTBES Meu wordt verzocht op t BERK te letten UIT HET MaOUUK VMt M lUVENSWAAY ZONEN OOBINCHEM Deze THEEËN warden fgele erd in verzegelde pakjes van oiy iwee m een half en een Ned one met vermelding van Nommer ei KPrgs voorzien van nevenstaau i Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAAET Lz BulteplaHilsch Overzicht Ben nieuwe dag en een nieuw gerucht Uit Peterbnrg wordt gemeld dat naar in parlementaire kringen verluidt de Tsaar graaf Witte verzocht heeft ten spoedigste naar Peterhof te komen Dit wordt in verband gebracht met de waarschvjnlijkheid dat onder Witte s leiding een parlementair kabinet zou worden gevormd Sommige bladen hechten aan dit gerucht geen geloof omdat naar hun meening Witte geen parlementair kabinet vormen kan H j is naar zij zeggen afgetreden omdat hij met de Konstitutioneel Democratische partg overhoop lag Dit nu wordt door den agent van het Russische ministerie van financiën te BerIjn staatsraad von Miller die onder Witte gewerkt heeft beslist teruggesproken Witte heeft niets gehad met de K D hiJ beeft zgn ontslag gevraagd omdat hij niet langer kon of wilde samenwerken met Doernovo in wiens reactionaire politiek hij een gevaar zag voor het land In een breedvoerige nota heeft Witte dit reeds in Januari uiteengezet Hg heeft echter zjn ontslag eerst gevraagd toen de bijeenkomst der Doema besloten en aan terugkrabbelen nu geen denken moer was Maar al die maanden tusschen Januari en Mei heeft Witte wanneer er maar gelegenheid was den Tsoarj er op gewezen dat samenwerking met Doernovo onmogeIgk was De Gazzetta del Popoio deelt eenige bijzonderheden mede over de onderhandelingen die aan het sluiten der Abessynische overeenkomst vooraf gingen Er is een oogenblik geweest zegt dit blad dat Italiè de verdenking op zich laadde de onderhandelingen te willen afbreken Niet alleen de Italiaansche gezant in Londen deed door zijn besluiteloosheid die meening ontstaan Ook de gezanten van Frankrijk en Engeland te Rome kregen bij hunne gesprekken met Sonnino dien indruk In Frankrijk was men daarover zoo ongeruèt dat e regeefing aan den minister van builenlandsche zeken te Londen de vraag stelde Gelooft gij dat Italië zich zal terugtrekken 1 En is dat het geval zullen wg dan het verdrag alleen aangaan 1 Of de onderhandelingen afbreken lp Londen geloofde men echter niet aan de plannen die Frankrijk Italië toeschreef En de Engelsche regeering had bet biJ t FEVILLËT OX LKVEi iSSTlliÏD 8 k Neen 1 luidde het korte maar tevens ruwe antwoord Je hebt dus je inzithtw nog niet veranderd F Ik meende anderï dat ge nu er zoovele jaren verloopen zijn een andere levensbeschouwing zondt hebben gekregenen eindelijk je Zwijg I viel Sandow hem in de rode Spreek dien naam niet uiti Het verledenebestaat niet meer voor mg het moet nietmeer voor me bestaan Ik heb t begravenop het oogenblik dat ik Europa verliet Ook de herinnering daaraan F Ook deze I En ik wil ook niet datanderen mg eraan zullen herinneren Jehebt dat reeds verscheidene malen in jebrieven beproefd en ik meen je reeds dnidelgk genoeg te verstaan gegeven te hebbendat me dit zeer onaangenaam was Waaromkom je er dus nog altp op terug Wil jeme p nigen et heb je er misschien deeen of andere bedoeling mee F Gnataal trok even de schouders op Rn WBUom niet I Ik rrasg het alltea rechte eind Want Sonnino zegt de Gazzetta del Popoio had geen ander doel dan Italie s belangen in Abessynië voor de toekomst afdoende te waarborgen Bo de voojtgezette behandeling van da onderwijswet heeft het Engelsche Lagerhuis Dinsdag met een meerderheid van een kleine driehonderd stemmen de betaling aangeno men waai bij er voor Walos oen afzondenlp centraal onderwpbestuur wordt ingesteld dat door de regeoring aangewezen bg bet ParUment vertegenwoordigd zal zjjn zood at dit de leiding behoudt Balfour maakte zich zeer kwaad omdat de regeering zondor aankondiging met het voorstel kwam om een afzonderlgken minihtor voor het Welscho onderwjs te benoemen Dut was de eerste stap tot de benoeming van een algemeenen Welschen minister zooals er ru reeds een minister voor Schotland en een voor Ierland in da regeering zitten Dat bracht verandering in de constitutioneele samenstelling van het koniukruk Minister Asquith vond die verontwaardiging opgeschroefd Hot bekende voorstel van de regeering was Wales een eigen bestuur voor onderwijs te geven en van de l zijde der oppositie zelf was het amendement gekomen om dat bestuur ondergeschikt aan het Parlement te maken Dut zou nu gebeuren door dat WelacUe departement van onderwijs een vertegenwoordigei in het Parlement te geven Met dat al is die Welsche minister van onderwijs hoe zijn titel of rang worden moge zeker Jiet begin van Welsch zelfbestuur Engeland weigert nog altoos de verhooging der Turksche douanerechten goed te l euren Dit besluit Heeft in diplomatieke kringen te Konstantinopel een onaangename verrassing doen ontstaan want de arbeid van vele maanden wordt daardoor te niet gedaan Die verrassing is te grooter daar de collectieve nota aan de Porte waarin de principieele toestemming tot het verhoogen der douanerechten wordt gegeven ook door den Engolsclien gezant geteekend is In Konstantinopel weet men niet waaraan deze ommekeer in de Engeleche meening moet worden geweten maar men vermoedt dat de quaestie der Bagdadspoorweglijn er achter zit De besprekingen in het Engelsche Parlement hebben tot dat vermoeden aanleiding gegeven vooral de be i ering dat Engeland Turkije geen nieuwe middelen wil toestaan waardoor de Porte in staat gesteld in mijn eigen belang Daar die erfeniskwestie nu eenmaal ter sprake gebracht is kunt ge je toch ook zeker die belangstelling wel begrijpen Zeker Ik merk dat je zeer practischgeworden bent Des te beter voor jou danbehoef je dat niet eerst te leeren zooals ikheb moeten doen Ik heb een duur leergeldmoeten betalen Gustaaf werd plotseling ernstig en legde de hand os den arm van zijn broer Ja Frans d t leergejd inoet zeer duur geweest zgn want het heeft je tot een g eheel ander mensch gemaakt Ik vind geen enkelen trek meer terug van den man die je inEuropa was Sandow lachte bitter Neen Goddank Er is niets meerovergebleven van den weekhartigen dwaas die zich het lot van de geheele wereld aantrok die iedereen vertrouwde en die dat tenslotte als een misdaad moest boeten Wie evenals ik aan dit blinde vertrouwen in demenschen alles ten offer heeft gebracht zg n eer zijn geluk ziJn gansche bestaan krggt langzamerhand een andere wereld en levensbeschouwing Maar nu geen woord meerover het verleden Ik heb dat reeds langver Van me afgeworpen laat het dus rusten I Op dit oogenblik opende een bediende de denr van een aangrenzend vertrek zou worden de gevraogde garantie voor dien spoorweg te geven In de vreemde pers is er al herhaaldelgk op geziiispcela dat het gebeurde tusschen do vloot van Rozjostwenski en de Hullsche visscheis hg Doggersbank do eigenlgko oorzaak van de out8terami g tusschen koning Eduord en keizer Wilhelm is geweest Een Hongaarsch blad beweert nu het fgne van do zaak Ie weten Na de beschieting van de Engelsche visschers door de Russen was da algcmeena verontwaardiging in Engeland zoo groot dat koning Edoard in overleg met zgne ministers besloten had in geval Rnsland niet dadelgk algoheele vol doening gaf do Rusbische vloot mores te leeren Toen de Engelsdie regeering met die niaaliegelen dreigde zou te Berlijn aan Rusland weikdadige hulp boloofd zgn Daar ook Frankrgk door zgn bondgenootschap tot hulp aon Rusland verplicht wns zou Engeland hi t tegen Rusland Frankrgk en Dnitschland tezamen moeten hebben opnemen De Fransche legeering had echter niets geen zin in dat samengaan en haastte zich dus te London den heelen toestand ook de houding van Uuitschland bekend te maken en do Engelsciiü regeoring dringend te verzoeken het niet tot het uiterste te laten komen Pus daarna stemde Engeland in een fichttidsrecliter1 ke regeling van de zaak toe Maar koning Eduard zon Dnitschinnd s tusschenkomst niet hebben kunnen vergeten Van Duitsclie zjjde vermoedt men dat deze lezing uit EngeMien koker komt en op dit oogenblik mot opzet in de wereld gebracht is Do correspondent van de Temps te Rome geeft e n verhaol waaruit men zien kan fioo t in sommige streken van znidolgk Italië met do volksontwikkeling gestold is In het dorp Frigiano dicht bg Bari verspreidde zich Maandag bet gerucht dat er een commissie uit Rome onderweg was die de schoonste kinderen om den hals kwam brengen Hun bloed zou zg meenemen om te dienen tot genezing van de koningin van Italië die aan bloedeloosheid Igdt Spoedig liepen de vrouwen van Frigiano met loshangende haren en in razerng op het plein te hoop Z j bestormden de school en haalden hun kinderen weg De mannen hadden zich gewapend met houweel n spaden zeisen en enkelen met geweren en revolvers bg hen gevoegd De carabinieri en leden van het gemeentebestuur hadden de grootste moeite de menschen tot rede te brengen Miss Clifford verzoekt de heeren aantafel plaats te nemen De twee broers stonden op met het oog op de wending welke het onderhoud ten slotte genomen had scheen deze afleiding beiden zeer welkom te zg n Zij traden in de aangrenzende kamer waar de tafel ge dekt stond en miss Clifford hen reeds wachtte Gustaaf bad onmiddoliyk zijn goeden luim weer teruggekregen Hg naderde zeer hoffelijk de jonge dame en bood haar den arm als ware er hoegenaamd niets tnsschen hen voorgevallen Miss Clifford ik liob de eer mg alsvolontair van li t huis Clifford Co aan uvoor te stellen Ik mag u dus nu zeker wel als mijn tweeden chef beschouwen en daarom beveel ik me heel onderdanig in uw welwillendheid aan Pu zonder zich te storen aan de ijzige koelheid waarmede zjjn tweede chef deze mededeeling aanhoorde nam hij den arm dien Jessy hem moeielijk kon weigeren en haar naar de tafel Zooals gezegd behoorde hot hnis Clifford Co tot de eerste der stad Het talrijke kantoor en dienstpersoneel en do drukte welke steeds in de ruime bureaux heerschte overtuigden lederen vreemdeling van de groote beteekenlB dezer handelszaak wier Verspreide Berichten Frankrijk Verscheidene soldaten van het 22e artillerie te Versailles ziJn ziek geworden na hot gebruik van geconserveerd vleesch De nu begenadigde anti militairist Hervé zal opnieuw aanvragen bg do Parijsche balie als advocaat te worden ingeschreven en wanneer dat opnieuw wordt geweigerd zal de afgevaardigde Marcel Sembat de zaak in do kamer tei sprake brengen In hooger beroep is het tegen don suikorspeculant Jaluzot uitgesproken vonnis bevestigd zoodat hg zijn gevangenisstraf van 1 jaar voorwaardelijk houdt Maar zjjn boete IS gebracht van 3000 tot 25 francs DuiTBClIIiiKD Aan de universiteit te Straatsburg ik vermoedelijk een professoraat in de journalistiek worden ingesteld Een aantal inwoners van Mtlhihansen was op 14 dezer naar Belfort gegaan om t Fransche nationale feest mede te vieren ze droegen lintjes in do Fransche kleuren in het knoopsgat Maar toen zg weer ovor de Duitsche grenzen terugkeerden was de politie er als de kippen b om U n die gevaarlijke dingen af te nemen Esanr iND if Koning Eduard heeft bedankt voor do uitnoodiging om een bezoek aan Canado te brengen Het grootste deel van Alfred Beit s vermogen moet hij vermaakt hebben aan openbare instellingen zoowol in Engeland als in ZuidAfrika Wat het vlootplan betreft schijnt een vergelijk gesloten tusschen de regeering en de oppositie Er znllon n l precies zooals aanvankelgk was voorgesteld twee slagschepen van het Dreadnought lypo worden gebouwd maar in plaats van twee jiantserkruisers stolt de marine zich met één tevreden Belüib Reeds is oen nieuw schip aaugescliaft ter vervanging van het ondergegane schoolschip üe Comte De Smet de Naeyer Italië Do Zeit meldt Sedert eenige dagen concentreert Italië troepen anu de spoorlijn van Bologna naar üdino en Monfalcone chef inderdoud een der eerste plaatsen in de handelswereld innam Gustaaf Sandow die geroepen zou worden om die positie te deelen al moest hg zich voorloopig ook tevreden stellen mot de bescheiden rol van volontair had zjjn nieuwen werkkring aanvaard maar legdo vooralsnog niet de minste geestdrift daarvoor aan den dag Zijn broeder bemerkte tot zgn groot misnoegen dat hjj zijn taak slechts opvatte als een soort ontspanning vooruamelgk aangetrokken door het nieuwe en ongewone De ernst en waardigheid van don aan staanden chef lieten zich nog hoegonanmd niet geldon en hjj maakte van do vrijheden on voorreeliten eens volontairs een zoo rnim mogelijk gebmiks De bezienswaardigheden der stad en haar omgeving achenen lem moor te boeien dan de kantoren dm firma Ziin broer spoorde hem op zijn gewone scherpe wgzo tot meerdere belangstelling en grootore werkzaamheid aan zonder daarmede echter veel te bereiken Gustaaf gaf hem geregeld in alles gelijk doch deed even geregeld ook steeds zijn eigen zin zich tegen alle verwijtingen verdedigend met de onveranderlgko bewering dat hiJ voorloopig nog maar alleen de gast van het huis was en zich nog met do or aniBatie der onderneming en den gang der werkzaamheden vertrouwd moest maken Wordt vervolgd