Goudsche Courant, maandag 23 juli 1906

Dinsdag 34 Juli 1906 No 10086 45ste Jaar gang mimm courant MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi n Ko 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN KRIAIVTJE LEK Café Billard met Vergunning rK DB Koodgodêtees achter het Poitkantoor te QOVDA Gei ste Bier 5 cent per Glas Lag er 6 w Pilsener 10 M M Jeneyer 6 Port k Port 10 j Madera 10 J j Cognac 10 HUIS TE HUUR Hcerenbuis Ooslbaven B 88 Zes Kamers groote Eenken drooge Kelder flinke Toin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Denk aan de lllllllAil H BRANDEWIJN voor de Inmaak Aanbevelend Firma C LOÏÏRENS TELEPHOON No 28 GEEN UITSTAPJE meer mogelgk zonder VACANTIEKAAIIT Oeen Vacantiekaart meer bruikbaar zonder den Gids Met een Vacantiekaart der S 8 door M ooi Nederland Een practiscb Onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cents Uitgave Drukkerjj LEVISSON Den Haag Één Gids v honderd plaatsen Verkrij kar bij A BRINKMAN Zn £ Echte Oude Jenever B Nightcap l fl p HOPPE ll sl Verkrijgbaar bjj O PE ETERS Jz Ltl af iteM n tmrUrmd Verkrijgbaar in flessclien 0 cU TS et n t t B bS H H Apothekers en Drogisten iMt op het merk ASKBB I T AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LÜGEE Apotheker Markt en bij WOLFF i Co Westhaven 181 fl i Hel bau oiuehadd rkale n Jg mtUdykilt pommliUd roor Hmi fflB inTOonlilBiiiMmlQndwaohoMiwerfc llni U kAppratutirvuiC a MilMrlke CJ Strill B lk Str M Men leltt CMd t LO op naam ta fabrtekamerk ai firw Ml f u a w ifiit Bf t kr 1 Bekroond Gouden lledaillc Nij verMds Tentoonstelling Leeuwarden 1906 Fotografisch Atelier W J VAN ZAiüEN 0 HAVEN Weel 6jj WaMeer Weet giJ wanneer gü de Sangninose moet gebrniken Wanneer Uw bloed arm is en daardoor de stotwisseling traag Wanneer gg last hebt van bleeke klenr bleeke lippen bleek tandvleesch Wanneer gij te zwak zijt om te eten Wanneer gij te moe zgt om te slapen Wanneer giJ nooit eens recht verkwikt nitgernst en versterkt wordt Wanneer gü gedurig moede zijt en alles U te veel is Wanneer giJ last hebt van piJn in de m ag piJn in de lenden Wanneer giJ prikkelbaar of gedrukt zijt ol angstig zonder dat gü weet waarvoor DAN moet gij de Sangninose gebruiken Neem dan eens geregeld een tijdlang tweemalen per dag één eetlepel SANGUINOSE SANGÜINOSE versterkt w bloed zuivert en verrijkt het En doordat zü Uw bloed versterkt grijpt zij met vaste hand in de oorzaak van vele kwalen die in schijn zeer verschillend zijn Voor jonge meisjes in den tijd der vorming van bet gestel is de Sangninose een welbeproefd middel SAKGÜINOSE wordt verkocht in groote vierkante flacons van ruim 300 gram inhoud on kost per flacon t 1 50 6 flac 1 8 12 flac 15 Zorg dat gij de echte krijgt Wees gewaarschuwd tegen namaak In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 ol 15 ets per dag üat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel Te Gouda bU de flrnia WOLFF Co Wesi haven 198 VAN DAM Co Den Haag Maak eens kennis ni§ jjaj8 flj wemiddel VIJtiENHONlG voor hoestenden JDo Bcli te KUrADHUPPELS van Dr DE VHIJ met nevensstaand fabrieksmerk zgn overal verkrijgbaar A f O Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postw 4 f 0 75 Cheuilscbe Fabriek van H N tNNING den Haag f raagt overal yASyiNO S EIWIT STAAL ƒ 1 2S p literftesch Per Uterflesoh f 0 70 Bijverdienste f 1 50 per dag voor welbespraakte en weikzame personen die minstens drie achtereenvolgende dagen per week beschikbaar hebben voor het aanbreng en van posten voor de afdeeling VOLKSVERZEKERING eener groote en welbekende LEVENSVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ Br onder No 2590 Bureau van dit Blad ADVERTENTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentle Boreaii van A BKIPÜKMAN di ZOON Aardappelpulp Moei TB KOOP tegen zeer billijken prijs hg de l M B U BReKGR Latleia il Dedeinsvaart NieawRood De aflevering van onze IMIeowe Aalbessen Jenever bekende kwaliteit is heden begonnen Aanbevelend FirmaHennan Zoon Het licht der toekomst is de l lectrodinelainp Brandt sneeuwwit geiiecl rustig is zeer aangenaam voor do oogen en zeer zuinig in één woord ten licht zoo men zich niet beter denken kan De ELECTRODINËLAMP is direct op ieder gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in het VEHLICHTINGSMAÖAZIJN l E AVOMDiSTKR DUBBELE BUURT B 13 ïeltn in Aanbevelend M M V LOOl Gasfitter DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VODLEDIOE zijn beslist die der Firma WELUOil THE LADIES JOVHNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL DRESSMAKBK met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAR Ol CHILDREN 8 FASHIONS Kindermodes mot vele gratis ge knipte patronen rBAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met kostel HoU Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar I bij MILLY SIMONS Den Haag VAN Blommlstein s Imkt is uiuotonden ii Lie t k de BEST er volkomen ON SCHADELIil APELDOORN HOLLAND Geen beter adres voor degeiyk en sterk SCHOEHrWEEK dan liet Noord Brabaotsch Scboenenen LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Ruimste sortearing van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACn en BRUIN GLACüJ DAMES en HEEREN SCHOEISEL G SIHITS Alle repuatien en aangemeten verk Gouda Druk van A BRINKMAN Z UuUcnlandscli Uverzicbl De zegepraal der gematigden in de Doema is verkregen De vrees door ons uitgesproken dat de plannen der linkerzijde van de Doema oig een manifest tot het volk te richten over de agrarische ijuaestie een meerderheid vinden zouden is niet bewaarheid Het gezond verstand heeft de zegepraal behaald Na een zeer opgewonden debat werd het voorstel om de bevolking van BusUnd op te roepen de Doema te steunen in haar strgd tegen het bestaande regime verworpen Daarentegen werd aangenomen een moticPetrunkewitsj waarin de hoop wordt uitgesproken dat het volk kalm en rustig het resultaat van den arbeid der Doema zal afwachten 197 stemmen waren vóór die motie 100 stemmen er tegen De leden der arbeidersgroep en de socialisten verlieten nu deze stemming de zaal 0e aanleiding tot dezen ommekeer ia de volgende Toen bet duidelijk werd dat in gematigde en regeeringskringen bet plan tot het nitvaaHügen van het manifest werd beschouwd im een revolutionaire daad die de onmiddellijke ontbinding der Doema tengevolge zon hebben meende de K D dat een modus moest worden gevonden om een e btsajtifl xaungden Zij besloten bedoelde oproeping tot het volk achter de woorden tegen vergoeding der waarde Dit besluit bracht de gemoederen in beweging De uiterste iinkerz de die den strijd legen de regeering tot eiken prijs wenscht te aanvaarden beklaagde zich over den afval der K D Shilkin de leider der arbeiderspartij riep de leden op overal in het land strijdorganisaties op te richten om de revolutie voor te bereiden Doch Fetrunkewitsj de bezadigde leider der K D waarschuwde tegen znlk een optreden Hy noemde dat een gevaarlgk spelen met het vertrouwen des volks dat de afgevaardigden had opgedragen werkzaam te ztjn tot zegen van het land en niet om een brandeoden fakkel in het staatsgebouw te werpen De Doema zoo zeide hg moet vóór alles de wetten in acht nemen en op wettigen grondslag handelen Hg stelde toen zijn motie voor die met alle stemmen behalve die der uiterste linkerzgde werd aangenomen Over het voorsfel om die motie in den Regeeringsbode te publiceeren kon niet worden gestemd wegens onvoltalligheid van de Doema FEVILtETOJX LEVENSSTRIJD 10 Na nauwelijks acht dagen waagde deze man het met zgn aanzoek voor den dag te komen ondanks haar beslist afwijzende houding en terwgl ze hem haar antipathie bg elke gelegenheid maar al te duidelijk openbaarde HiJ beproefde het ondanks alles het handelscontract te verwezenlijken dat hem de hand der erfgename toezegde en dat geschiedde met zulk een volmaakte kalmte en gemoedsrust als kon hü de meest rechtmatige aanspraken doen gelden Ik heb namelijk een verzoek tot n te richten zoo begon hg opnieuw Een wensch waarvan de vervulling mg ten zeerste zon verplichten Miss Clifford bleef onbeweeglijk zitten en haar gelaat vertoonde een uitdrukking welke niet den minsten twgfel liet omtrent haar weinige gezindheid om hem aan zich te verplichten Zij raapte al haar moed en wils kracht te zamen om aan het onvermijdelijke aanzoek zoo krachtig mogelgk het hoofd te bieden Onstaat echter nam daarvan niet do miute notitie doch zei met dan bemin De Porte heeft Zaterdag in oen nota aan den deken van het Corps diplomatique do voorwaarden opgesomd dié aanvankeljk voor de toestemming tot het verhoogen der invoerrechten met 3 pCt zijn gesteld en die reeds vervuld zgn Wat de beide andere nog niet vervulde eischen betreft belooft de Porte daarin spoedige voorziening Het overschot van de opbrengt der verhoogde douanerechten zal aan de Dette pnlicine worden afgestaan en de 75 pCt die aan de Porte zullen worden toegewezen zullen voor delging van het tekort op de Macedonische begroo ting worden aangewend Indien dit bedrag onvoldoende blgkt zal de Porte haar verplichtingen nakomen op grond van artikel 7 der overeenkomst met de Ottomaansche Bank De Porte heeft ïich door deze verklaring volkomen de handen gebonden Engeland kan nu gerust zijn de opbrengst der verhoogde douanerechten kan niet gebruikt worden voor den waarborg van den Bagdadspoorweg De overeenkomst is nog niet goedgekeurd maar het groote bezwaar van Engeland is hierdoor weggenomen De overreiking van het Legioen van Eer aan Dreyfas had plaats in de militaire school in tegenwoordigheid van mevrouw Dreyfas ziJn zoon Piquart Hudamar den procureurgeneraal Baudouin Anatole France enz Twee batterijen artillerie en twee eskadrons knrassiers brachten de eerbewijzen Generaal Gillain stelde de ridderordes aan Dreyfus en Targe die voor het front der troepen hadden plaats genomen nadat het reglementaire trompetgeschal had weerklonken ter hand met de volgende woorden In naam van den president der Republiek en het Fransche volk en krachtens de machtiging mij verleend maak ik n Dreyfus ridder van d nationale orde van het Legioen van Eer Daarna gaf hij Dreyfus den ridderslag te midden van de luide toejuichingen Vervolgens defileerden de troepen voor Dreyfus en Targe De zoon van Dreyfus omhelsde weenend zijn vader Alle officieren kwamen den gedecoreerde gelukwenschen en Anatole France sprak eveneens op bewogen toon Dreyfus met eenige worden toe Dreyfas vertrok per rjjtuig met zjjn familie te midden van ovaties van de zijde der menigte die riep Leve Dreyfas leve de Republiek en die hem met zakdoeken toewuifde nelijksten glimlach Het betreft een jeugdige landgenoote Een landgenoote f herhaalde Jessy ten hoogste verbaasd over deze onverwachte wending Ja een jong Duitscb meisje die ik tijdens den overtocht heb leeren kennen want wij maakten de reis met dezelfde stoomboot Zij ging geheel alleen naar New York waar een bloedverwant woonde bij wie zg voortaan zon leven Doch bij aankomst aldaar bleekhet dat die bloedverwant sedert acht dagenoverleden was en het arme kind een wees stond nu geheel alleen en hulpeloos in ditvreemde werelddeel En u heeft zich haar lot aangetrokken bemerkte Jessy met eenige scherpte Zeker ik bracht haar bg een Duitschefamilie die haar voorloopig opnam Maarlang kan ze daar niet bleven en voor eenmeisje van nauwelijks zestien jaar moet bet zeer moeilijk ja bjna onmogelijk zijn in het groote New York een plaats als gouvernanteof gezelschapsjuffrouw te vinden Hier inde stad bestaat die mogelijkheid misschienmeer vooral wanneer een aanzienlgk huisals de Cliffords haar aanbeveelt Ik zon unu willen verzoeken die jonge dame vooreenige weken gastvrijheid te verlaenen zoodat men in dien tjjd naar een passende betrekkini voor haar kan uitzien De Biitecho autoriteiten in Natal ziin er tenslotte maar toe overgegaan om zg het dan ook sehoorvoetend en aarzelend te erkennen dat er bjj het onderdrukken van den opstand in het Natalsche toch inderdaad heel wat is voorgtvallen dat diep afkeurenswaardig moet worden genoemd Door den bisschop van Zoeloeland was een schrijven gepubliceerd waarin tegen de colonne Royston de beschuldiging werd geuit dat zg in begin luli vee van loyale naturellen heeft weggenomen de kraals dier laatste met geweld is binnengedrongen daar geld en kleeren heeft gestolen vrouwen haar kleeding van het liif gerukt enz Do bisschop vorklaaide verder dat eenige naturelion die bg een spoorwegstation waren aangetroffen den 5en Juji naar het kamp waren gebracht en daar doodgeschoten werden Do lijken waren eenvoudig in een droog rivierbed gesmeten Zoodra archdeacon Johnson bet gebeurde ter oore kwam was hg er heen gegaan en had de slachtoffers begraven De bisschop had zgn schrijven besloten met de verklaring dat het optreden der colonne Royston een schande was geweest voor de Engelsche natie Kolonel Royston had op het vernemen der aanklacht onmiddellijk een raad van enqnête benoemd Oeze raad bevond dat s bisscbops beschuldiging van diefstal niet was bewezen dat het doodschieten van 5 gevangen genomen naturellen die oen poging tot ontvluchling badden gevraagd gerechtvaardigd I was geweest dat alleen kraals waren verbrand om militaire redenen maar dat men moest erkennen dat loyale naturellen waren beroofd Bi den opmarsch van Royston s colonne van Nkandhla naar Rorko s drift had de kolonel opgemerkt dat tal van kraals waren verbrand Men had hem echter meegedeeld dat zulks was geschied op last van Mc Kenzie HiJ Royston geloofde I niet dat in de nabijheid van het kamp naturellen waren doodgeschoten maar hij zou de zaak laten onderzoeken In het Lagerhuis is door den vice minister voor de Kolonién Churchill erkend dat op de rebellen geschoten wordt met dnm dumkogels Op een vraag in hoeverre hij vice minister verantwoordelg k ia voor hetgeen in Niital geschiedt antwoordde Churchill dat de verantwoordelgkheid der regeering zich hoofdzakelijk beperkte tot het geven van vriendschappelijke adviezen De voor Chamberlain zoo vervelende historie met de Duitsche fakkels die te Birming Jessy was anders altijd bereid te helpen waar bet in haar macht stond en een landgenoote barer moeder had zeker alle aanspraken op haar sympathie Maar nu het verzoek van deze zijde kwam vervulde het haar ai dadelijk met zeker wantroSwen In haar oogen was Gnstaaf Sandow er niet de man naar om zich met louter onbaatzuchtigheid het lot van een medemensch aan te trekken Deze egoist moet bepaald andere beweegredenen hebben voer zgn hulpvaardigheid en haar antwoord klonk dan ook zeer terughoudend Dit verzoek verrast me zeer mijntieer Sandow Ik zou een geheel vreemd meisjein ons huis opnemen die zooals n zelf zegt niet de minste aanbevelingen heeft Ik spreek volkomen borg voor haar viel Gustaaf haar op levendigen toon in de rede Zoo zoo zei Jessy koeltjes Er scheen in haar geest eenig licht op tegaan Zg zag het zoo zeer gevreesde aanzoek geheel op den achtergrond geraken Erdeed zich plotseling een uitweg voor dienziJ niet vermoed bad U schijnt uw beschermelinge dan welzeer goed te kannen hernam zij dat gem zoo bijzonder voor haar interesseert Zeker doe ik dat Is het niatdeplicbl van aoD chriitanmanicb zich het lot i ham hebben geflikkerd ter opluistering van zgn 70en verjaardag is nu ook in het Lagerhuis ter sprake gebracht De quaestie was dat de tariefhervormers het made in Germany dat op het ingevoerde Duitsche product had moeten kinnen worden gelezen op de een of andore manier hadden weggegoocheld In het Lagerhuis werd bjj wijze vao plagerij natuurlgk aan den ministar van Handel gevraagd of het hem hekend was dat de handel in fakkels tusschen Duitschlaud en Engeland bedenkelijke afmetingen had aangenomen en dat te Birmingham 5000 fakkels van Duitscb fabrikaat waren gebezigd van welke niet een enkele van het voorgeschreven inschrift made in Germany was voorzien geweest Nog wilde men weten of de importoars zonden worden vervolgd De minister van Koophandel Lloyd George die blijkbaar wel pret bod in het geval antwoordde er zich over te verheugen dat de tariefhervormera althans voor één avond van de voortreffelijkheid van het vrijhandelstelsel waren bewast geworden Of inbreuk was gemaakt op de wet kon helaas niet meer worden vastgesteld wjjl de fakkels in rook waren opgegaan De lacbstemming in het Hois nam nog toe toen een der lersche leden met nabootsing van den toon van diepe verontwaardiging van welke Chamberlain zich biJ zijn boetpredikaties pleegt te bedienen kwam betoogen dat het toch een ongehoord schandaal was dergelijke voorwerpen te betrekken uit het buitenland immers Canada alleen bezit bosschen genoeg om alle fakkels te leveren welke noodig mochten zjjn Verspreide Berichten Enoeuhd Een leverancier van eetwaren aan het leger te Brentford is tot 5 pond boete en de kosten veroordeeld omdat hü faam in bussen had geleverd die 0 74 pCt boorzunr bevatte en gekleurd waa met jzerroest Frankrijk Volgens de Matin heelt zekere heer Ed Branly te Parjjs een middel gevonden om het verstoren of opvangen van draadlooze telegrammen tegen te gaan De uitvinder wilde niet zeggen waarin zijn stelsel bestond DUITSOHUND In de Duitsche bladen komt een advertentie voor waarbij een burgemeester wordt gevraagd voor Straatsburg Dat is iets weezen aan te trekkenP Ik wist werkelijk niet dat die christelijke beginselen n zoo warm konden maken mijnheer Sandow zei Jessy met onverheelde ironie Dan heeft u mg miskend miss evenalsin zoo menig ander opzicht verklaarde Gnstaaf plechtig Op het stuk van humaniteitben ik zeer christelijk gezind De lippen der jonge dame vertrokken zich tot een spottenden glimlach bjj het woord humaniteit maar de zaak begon haarsteeds meer te interesseeren en ze vroegdaarom verder U verlangt dus een introductie in onshuis voor P Uisa Frieda Palm zoo heet het jonge meisje Ik zal er met mijn voogd over sprekenen wanneer hij er niets op tegen heeft Neei pardon dat juist zon ik willen vermijden Ik wil niet dat mijn broer ietsvan mijn bemiddeling in die zaak verneemt Zou het niet mogelijk zi n miss Palm als uw beschermelinge te laten doorgaan die u dooreen uwer bekenden uit Nsw York ia aanbevolen C vindt bet een zonderlinge opdracht dat zie ik aan uw gelaat maar ik geef m daarmede ook op genade ol ongenade aanu over iWordt ttnolgd