Goudsche Courant, dinsdag 24 juli 1906

nicaws Het aanvangssalaris bedraagt ÜO ÜOO mark en 2400 mark voor gemis van vrije woning Do brievenbesteller Sclielongowsky te BerIjjn ie tot 5 maanden veroordeeld H j bad de Btenograüscbe verslagen van het te Brussel gebonden internationaal socialistisch congres bestemd voor de politie te Berlijn in plaats van aan don commissaris be orgd aan do ViJrwarts die ze pnbliceerde jTiLIE Ken paleis voor litt Internationaal Land bonwInstitnot aal te Romo verrijzen op het terrein van de bekende villa Borghese Rusland De oproep tot het volk hoewel door de docma gelijk men med jdeelde aangenomen zal niet verspreid worden omdat hjj daarvoor voel moor stemmen had moeten hebben de meerderheid bedroeg nu slechts 2 stemmen Een lid van den rijksraad heelt verklaard dat de regeering de landonteigening wel zal moeten toestaan omdat men boerenonlaston wel bedwingen kan in Lijfland en Koerland omdat de llnssisch soldaten tegen de Letten en Katholieke Polen optrekken wier taal hjj niet kent maar wanneer hem bevolen wordt tegen zijn gelijken op te rnkkon zal men niet zeker wezen van zyn gehoorzaamheid VeR64DKRlPiGVl NDy6fiHËENTËRA4D VRIJDAG 20 IÜLI 1906 Vervolg I Aan de orde Het alwyzend preadvies op het vcfïoek van do Stearine Kaarsenfabriek Gouda tot het mogou plaatsen van een gzeren atslnitbok aan den Turfsingel De heer Herman M de V Mot aandacht heb ik kennis gonomen van de verscliillendc bescheiden die hierop zijn ingekomen en na de ingekomon adviezen ben ik tot de conclnsie gekomen dat door het plaatsen van een hek daar do welstand wordt verbeterd zoodnt ik dan ook ton zeerste onderstenn hot advies van de commissi cn hot wenschelp zon achten als we daartoe toestemming gaven Op die gronden heb ik do hoeren hot volgende voor te stellen dat het bewuste gedeelte van den Turfsingel niet moer voor don openbaren dioust bestemd is aan do Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda toestaan in het verlengde van den naar het Buurtje gekoerden gevel der Zeepfabriek de Hamer een net afgewerkt yzeren alsluithek met oen ronden hoek van 2 M straal aan don linker vOórkant op gemetselden voet te plaatsen ter afsluiting van het terrein waarop haro hyachkranen staan er in werking zijn Tot wederopzeggens toe kunnen verhuren tegen een jaarljjkschen huurprijs van f 100 dat op de straat buiten het hek nimmer goederen mogen worden geplaatst of gelegd anders dan gedurende het vervoer van en naar do fabriek dat binnen hot afsluithek niet anders dan gedurende het in werking zijn van do hijschkranon materialen mogen aanwezig zijn dat wanneer te oeniger tijd de vernieuwing of het onderhoud van de Kade do schoeiing of andere walbescherming aan do achterzijde van het af te sluiten terrein ten laste van de Gemeente mocht worden gebracht de kosten daarvan door de adressante zullen worden vergoed dat biJ niet behoorlijke naleving van deze voorwaarden de vergunning ook binnen het jaar en wel onmiddellijk kan worden ingetrokken Do Voorzitter Mag ik vragen of het voorstol ondersteund wordt i Dan kan hot in behandeling komen Ik acht het in het belang van de zaak dit voorstel tegelijk te behandelen mot het preadvies van B en W Want als het voor stolHerman wordt aangenomen dan vervalt daarmee het preadvies van B en W maar als het rreadvios van B en W wordt verworpen dan is daarmee nog niet aangenomen bet voorstel Horman De heer Vergeer Het is mjj gebleken dat de heer Herman juist de woorden heeft o ergonomen die door de fabricage commissie zijn voorgesteld nl dat binnen het afsluithek niet anders dan gedurende het in werking zijn der hijschkranen materialen mogen aanwezig ztjn nu kan zich hot geval voordoen dat er bjjv juist een Ion ie geladen wordt en dat de bel gaat om te gaan eten dan kan er een politieagent komen en zep gen dat die lorrie weg moet Als het hek dus behoorlijk gesloten wordt dan k n er hoelernaal geen bezwaar zjjn Ik zon daarom willen voorstellen deze zinsnede er uit te laten De Voorzitter Mag ik vragen of het voorstel ondersteund wordt P De heer de Jong Ik sluit mö geheel aan b j hot advies van den heer Horman en van de commissie omdat ik geloof dat in oen groote babtelte xal worden voorzien ea aan de passage geen overlast zal worden aangedaan Do heer Dercksen Ik kan miJ wel vereenigen met bet voorstel van den beer Herman maar niet met het amendement van den heer Vergeer Als deze zinsnede er heclemaal wordt uitgelicht dan kunnen zo het ook wel voor een pakhuis gaan gobrttikon Ik geloof juist dat het goed is dat deze zin er in voorkomt De heer Vergeer Ik vind de opvatting van den beer Dercksen wel een beetje kleingeestig We behoeven toch niet te veronderstellen dat de Stearine Kaarsenfabriek gebrek aan dit stukje grond heeft De heer Dessing Ik kan wel raededeelon dat het de bedoeling is der Commissie van bijstand in het beheer der gemeentewerken dat dit terrein niet aia opslagplaats zal wordea gcbrnikt De heer de Jong Volgens mijn meening is bet terrein veel te klein om voor opslagplaats gebruikt te worden De heer Jongenburger Ik kan niet modegaan met het voorstel van den beer Herman Ér wordt hier gesproken van de Kaarsenfabriek maar ik denk ilio fabriek hoelemaal weg indortyd hoeft het de gemeente een duizend gulden gekost om die straat d iur wat te vorbreeden en wanneer wiJ nu weder toestaan daar een ijzeren hek te plaatsen dan geven wy het ccnige stukje grond dat aan den Turfsingel nog open is weg en trouwens het is in strijd met de bouwverordening Ik zal daarom tegen het voorstel van den heer Herman stemmen het belang der gemeente brengt mede dat hot terrein opengehouden wordt De heer Muijlwijk Zonden wj niet knnnon lezen dat binnen het afsluithek des nachts geen goederen aanwezig mogen zijn dan hebben wij de zekerheid dat het niet als opslagplaats gebruikt wordt De heer van Galen Ik kan zeer kort ziJn daar de heor Jongenburger het zeer jnist hoeft uitgedrukt de welstand zal door dat ijzeren heit niet vorbeteren het is het eonige stukje grond dat daar nog is ook het amendement van den heor Vergeer moet ik ten sterkste ontraden het amendement van den heer Muijlwtjk gaat evenmin daar er des nachts wol geladen en gelost wordt De heor Vingerling M de Voorzitter ik neem in dit voorstel eon oenigo plaats in wanneer Ben W aan de Kaarsenfabriek gelast hadden daar een ijzeron hok te plaatsen had ik mjj daar zeer goed mede kannen vereenigen on nu de Kaarsenfabriek dat zelf vraagt geloof ik dat wij dat moeten toestaan wanneer wtj de kranen wegdenken dan kan toch ieder dio ijn zaken aan oen vaart uitoefent ieder oogonblik gebruik maken van do straat aan die vaart om te laden en te losson het is in do praktijk onmogelijk dit to weigeren wilde men dit stukje grond vooi do gemeente behouden dan hadt men een voorstel moeten doen om da kianen op te ruimen maar daar dit niot is geschied acht ik hot plaatsen van een hek noodig de geme nte hoeft dit stukje grond voor het publiek verkeer niet noodig De heer Herman Na het uitvoerig pleidooi van don heer Vingerling heb ik weinig te zoggen alleen wil ik de heet Jongenburger opmerken dut wij niets aan de gemeente onttrekken integendeel dit stukje grond brengt nog meer op voor de gemeente en trouwens wil moeten een zoo groote jndustriëole onderneming het verzoek niet weigeren Du heer van Galen Ik begrijp de heer Vingerling volstrekt niet als iemand een vaart voor zijn deur heeft kan hü daar toch laden en lossen zonder dat hü daarin gehinderd wordt Do hoer Vingerling Ik heb rekening gebondon met do zaak zooals die nu is Door die hijschkranen kan gevaar komen en daarom acht ik het nuttig voor de veiligheid daar eon hek te plaatsen De heor Jongenburger Ik voor mö keur ten zeerste if dat die hijschkranen daar geplaatst zijn De Voorzitter Ik zou don heor MutJIwijk willen vragen of hij zgn amendement handbaaft na gehoord te hebben dat dos nachts daar ook geladen en gelost wordt De heor Muijlwijk Dan trek ik ragn amendement in De Voorzitter Handhaaft de heer Vergeer ztJn amendement f De heer Vergeer Ja M de Voorzitter De heer Mnglwyk Ik geloof dat hier een leemte is wanneer de hijschkranen 5 minntcn stil staan dat dan de politie kan komen en hen bemoeiluken De heer Dercksen Ik betreur het dat hier zoo over de politie gesproken wordt wanneer er agenten zoo zouden handelen dan noem ik die menschen krankzinnig De heer van Egk Men moet niet zoo gunstig denken over de politie Nog niet langer dan 8 dagen geleden werd ik ook bemoeilpt daar een wagen die geladen by roy voor stond opzy moest daar een andere wagen naar bet station was en het paard moest overgespannen worden De heer Dercksen Het beste ia dan maar dat wij de poHtie vcrord ning intrekken Het amendement van den heer Vergeer wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hh van Egk Herman Vergeer Prince Vingerling Muyiwijk vander Ree en de Jong Tegen stemmen do hb Dercksen van Galen van Iterson v d Velde Dessing van dor Torren Bokhoven en Jongenburger De stemmen staken 8 tegen 8 daarmede vervalt de verdere behandeling van dit voorstel Do heer Vergeer Daar de stommen gestaakt hebban zon ik mun voorstel wel willen intrekken De Voorzitter Dat gaat nu niet meer de stemming is bindend De heer de Jong Kan ér niet gestemd worden over het plaatsen van het hek Do Voorzitter Dat gaat evenmin Daar de beer Vingerling bet woord aan mjj gevraagd heeft om na afloop der agenda een vraag te richten zoo geef ik de heer Vingerling daartoe gelegenheid De hoer Vingerling Binnen 14 dagen hebben wj de kermis bier De gewoonte is die woonwagens te plaatsen in de Oude Gouwe by i e Bodograafscho straatweg na is het dikwyis voorgekomen dat wanneer men daar wandelt men daar lastig gevallen wordt on daar de wandelwegen hier niet zoo talrjk zon zou ik aan B en W willen vragen of er niets aan te doen is die woonwagensjfjelders te plaatsen er is ray wel eens toegevoegd weet u een andere plaats on ik meen dat do Vuilenbras zicb daarvoor uitstekend leent De Voorzitter Ik zal die zaak by B en W ter sprake brengen Niets meer aan do orde zynde wordt do vergadering gesloten Gemengde Berichten Naar men uit Rilland aan de Midd Ct meldt is een zoogenaamde voskaai of ringdyk naby het werk aan den spoordyk in den nacht van Donderdag op Vrijdag by het hoogwalerty op drie plaatsen doorgebroken Do ringdijk was niet al te soiled gemaakt en niet eens van flinke krammat voorzion Hot is voor den aannomor te hopen dat de gaten in den Eersten Bathpoldor spoedig dicht mogen zgn wgl dan een dergelgk ongeval niet meer te vreezen is Itiykens een mededeeling van de Stoomvaanmaatschappg Rotterdamsche Lloyd kan het stoomschip Koning Willem IlderMaatschappy Nederland onmogolgk op 28 dezer vertrokken Er heelt nu een omwisseling van vaartbeurt plaats üit Lobith meldt men aan de N R Ct dd 20 Jnli Thans is ook de voormalige agent M dor Lobitsche stoorabootonderneming Koningin Wilhelmina in voorloopige bewaring gesteld als verdacht mede schuldig te zyn aan verschillende verduisteringen van geld ten nadeele dier onderneming Zgn aanhouding geschiedde hedenochtend ten huize van zgn ouders Vormoedelgk zal hy morgen in de vroegte naar do strafgevangenis te Arnhem worden overgebracht Evenals de gewezen conducteur V is ook hij een slachtoffer van de ongemotiveerd groote vrgheid van beweging die zoo dikwgls aan ondergeschikten io geldelgke en administratieve zaken toegestaan wordt Een liefhebber van statistiek deelt in de N Ct mede dat hg nauwkeurig nagegaan heeft hoeveel koer in anderhalf jaar I tgd de Riviervischmarkt hoek Schoolstraat te s Graveabage dicht bü hetZuid Hollandsch Koffiehuis is opengebroken geweest Hy kwam tot een en twintig maal Nu de laatste maal werd de straat daar opengebroken en weer dicht geplaveid om den keienberg plat te maken die bg de voorlaatste operatie daar door de straatraakers was opgeworpen Do bewoners aldaar zjn vol nieuwsgierigheid hoe lang hnn straat daar nu met rust gelaten zal worden Een onaangename ontmoeting had een Dnitsch toerist in het Szlecser gebergte in Hongarge Met een groot gezelschap een toer makende trokken eenige personen wat verder weg om bloemen te zoeken Plotseling stond een der toeristen voor een berenhol voor welks opening een berin met baar jongen spoelde De berin wierp zich op den ongenooden gast die later door zyn tochtgenooten in bewustelooien toestand werd teruggevonden Dit het westen van de Vereenigde Staten zgn in den laatsten tgd telkens nog berichten over aar chokken gekomen Merkwaardig is ia verband daarmee wat men nu in het plaatsje Sycorro in Nienw Meiiko ondervindt Sedert 2 Juli schndt de grond daar haast onopboudelgk Alle gebonwen zgn min of meer sterk beschadigd De aardschokken ayn kort van daar maar heftig en wordea I vergezeld door oen geraas ala van den donder De verschrikte bewoners zgn naar t vrije veld gevlucht waar hun beproevingen nog verergerd worden door zware regenbuien Een provinciaal blad schrgft het volgende Mornard en Deroange spoedden zich dadelijk na de beslissing van het Hof naar Dreyfus huis Zy vonden Dreyfus in hevige ontroering Bevend van hoofd tot voeten drukte de vrggesprokene zijn verdedigers gedurende 12 lange jaren de hand hen innig dankend Het recht om onthoofd te worden Een 28 jarige Pargscbe apache Pierre Adam bijgenaamd de krullebol van de Halles werd 29 Juni j l wegens moord en diefstal ter dood veroordeeld Zyn verdediger hoop te echter gratie voor hem te verkrggen omdat de Place de la Roquette het plein waar tot dusverre de terechtstellingen plaatshadden daartoe niet meer geschikt is en de overbold nog geen andere plek heeft aitgekozen om de guillotine op te slaan Adam zelf wil echter van geen gratie weten en eischt als zgn goed recht onthoofd te worden Thans zegt hg is het een waar geniregen bg sonsopgang zgn slaapkamer te verlaten thans wil ik mgn tout Paris mgn vrienden en vriendinnen om mg been zien Tot November of December te wachten om dan stil oit te kngpen en op den koop toe nog een verkoudheid op te doen daarin heb ik geen lust De prefect van politie met de meening van den veroordeelde in kennis gesteld heeft zgn ondergeschikten opgedragen spoedig een geschikt terrein voor het plaatsen der guillotine uit te zoeken want reeds begint men op de boulevards den Spot te drgven met het geval en zegden do grappenmakers daar De overheid heeft Adam ter dood veroordeeld en nu zelf het hoofd verloren Te Senknm is de heer Do W door het slippen van zgn motorfiets gevallen Hg is hoogst ernstig aan hoofd on schouder verwond zoodat hg na vooiloopig door een geneesheer te zgn verbonden per rgtuig naar zgn woonplaats te Rheuen vervoerd moest worden Men meldt aan de N Ct De heremiet op den Shaesborg by Valkenburg L die zooals bekend is naar Duitschland terugkeerde beeft een opvolger gekregen in een kloosterbroeder uit Sittard die 16 jaar io bet klooster doorbracht Te Helder had Vrgdag met militaire eerbewyzen de begrafenis plaats van het Igk van den matroos Isto kl L C Resseler by hot ongeluk aan de Texelscho hors om bot loven gekomen Er was zeer veel belangstelling zoowel van de zijde der marine als van het publiek Zes fraaie kransen werden op het graf nedergelegd van den commandant do officieren de onderofficieren en de equipage van Hr Ms Bellona en van leden van den Matrozenbond Bg de groeve werd gesproken door den luit ter zee Troll namens de marine door den matroos Blom namens de equipage van de Bellona en door den matroos Nieuwenhugs namens den Matrozenbond Alle sprekers huldigden Resseler als een flink matroos en uitmuntendkameraad Een ernstig anto ongelnk heeft in Engeland ten noorden van Hatfleld plaats gehad Een groote Napier auto was op weg naar HatSeld toen de chauffeur plotseling een bocht verkeerd nam en de auto van den weg stortte de inzittenden onder wie de heer John Harmsworth een der eigenaars van de Daily News werden ernstig gewond opgenomen j van de auto bleef geen stuk heel De Nederlandsch Indische kijnsttentoonstelling in het Kaiser Wilhelm Museum te Krefeld Vrgdag j l heeft in de boekerg van het Museum van Kunstnyverheid te Haarlem de vergadering plaats gehad van het comité voor de Nederlandsch Indispbe tentoonstelling die einde September in het Kaiser Wilhelm Museum te Krefeld zal geopend worden Ten einde aan deze vergadering deel te nemen waren de heeren Dr Oekler eerste burgemeester van Krefeld en Dr Deneken Directeur van reeds genoemd museum overgekomen Door het comité wordt al het mogelgke gedaan opdat de Nederlundsch Indische kunst en de kunstambachten die door de inlanders worden beoefend op schitterende wgze zullen worden vertegenwoordigd en belooft deze tentoonstelling dan ook bizonder belangryk te worden Eene afdeeling zal boofdzakelgk gewgd worden aan de oud Hindoeneeiische kunst die in de 8ste en 9e eeuw onzer jaartelling eene zoo hooge bloei heeft bereikt zy zal worden samengesteld uit enkele oorapronkeijjka itakken doch Toornaaei k oit afgiet van Hindoemonnmenten op Java Verder 1 de bewerking van de meest verschillende materialen vertegenwoordigd worden zoowel van hetgeen in vroegere als in latere tgden gewrocht werd Voornamelgk zal er evenwel naar gestreefd worden dat al hetgeen wat naar Krefeld wordt gezonden door artistieke hoedanigheid en bizonder karakteristiek Indische eigenaardigheid nitmont De beschrgvende catalogus die voor dit doel wordt samengesteld en waarvoor verschillende autoriteiten hunne medewerking hebben toegezegd zal de volgende rubrieken omvatten Oude Hindoeneeeische knnst steen brons en afgietsels metalen wapens goud en zilverwerken werken in rood en geel koper en andere metalen Textielkunst batiks weefsels borduurwerken kanten kralenwerk en vlechtwerk Wajangfiguren en lederbewerking houtsngwerk bewerking van bamboe kokosnoot schildpad leisteen buffelhoorn ivoor en andere moterialen Talryke inzendingen werden reeds ontvangen en toegezegd Het comité is daarvoor zeer dankbaar doch vertrouwt verder dat zg die mooie voorwerpen van Nederlandsch Indischen oorsprong in hun bezit hebben er zullen toe overgaan hunne belangstelling te toonen door inzending en het comité in zyne moeiiyke taak willen steunen Men bedenke dat het doel der tentoonstelling is in het bnitenlaud do eigenaardige artistieke en karakteristieke eigenschappen waardoor de NederlandschIndische kunst uitmunt te doen kennen en daardoor een rnimer veld van omzet te verkrygen voor do door de Inlanders vervaardigde werkstukken De kunstambachten toch werden in Nederlandsfch Indie sedert onbengiyke tyden met groote meesterschap beoefend en by de beweging die in de laatste tyden in ons land is ontstaan tot verheffing van de Inlandsche bevolking werd deze krachtige factor niet over het hoofd gezien en het mogelgke gedaan de kunstambachten in Nederl Indié weder tot bloei te brengen doch daarnaast moeten bronnen van welvaart worden geopend en dit kan alleen plaats hebben door nieuwe markten te verkrygen om do producte i te plaatsen Het Comité vertrouwt dan ook dat do bezitters van kunstproducten zullen willen helpen teneinde bovenvermeld doel te bereiken Do kosten van transport De Nederlandscbe Harddraverg en Ren vereeniging is opgetreden tegen de wedhureaux Voortaan zullen geen offlcieele opgaVen worden verstrekt over de uitbetalingen hy de totalisatorbureanx opgericht zgn die aan iedereen gelegenheid geven om weddenschappen aan te gaan In bet buitenland zg n znlke bureaux strafrechtelgk verboden Stadsnieuws GOUDA 23 Juli 1906 Bond van Nederlandscbe OnderVgzers Afdeeling Gouda en Omstreken In de buishoudeiyke vergadering van Zaterdag 21 Juli waren aanwezig 19 leden en twee gasten Een lid moet wegens vertrek overgeschreven worden naar de Haagflche Bondsafdeeling twee nienWe leden zgn sedert de vorige bgeenkomst toegetreden Van de ingekomen stukken noemen we een dankbetnigen van de Commissie van Toezicht op bet Lager Onderwgs te Gouda voor bet ingezonden rapport over de wenschelgkheid van schoolbibliotbeken aan de z g burgerscholen Verder afwgzende beschikkingen van de gemeenteraden van Gouderak en Stolwgk op de afdeelingsadressen vragende geldelgke tegamoetlfoming voor ouders te Stolwgkerslais dié hun kinderen naar een gemeenteschool te Gouda wenschen te staren óf het treffen van een overeenkomst met de gemeente Gouda opdat 4e ouders voortaan niet de f 15 boven het gewone schoolgeld behoeven te betalen Eén lid stelt voor zich nu tot de Goudscbe Gemeenteraad te wenden Eerst zal het antwoord van den raad der gemeente Haastrecht worden afgewacht Te Moordrecht is kort nadat het Afdeelingabeatuiir op bet gebrek aan personeel aan de openbare lagere school de aandacht vestigde een tijdelgk onderwgzer aangesteld Van het Provinciaal Comité voor algemeen kiesrecht waa een nitnoodiging ingekomen tot deelname aan de meeting te Rotterdam Met 7 stemmen voor dh 12 tegen werd besloten hieraan niet te voldoen Een voorstel voor de Algemeens Vergadering om ook hoofden van scholen tot het lidmaatschap toe te laten kon geen meerderIwid verkrtlgtn ea wordt niet dóór de Afdeeling Ingediend De meerderheid vond dat eerst de thans bestaande wettelgke verhouding tusschen hoofd en onderwSzers gewgzigd dient te worden Daarna werden nog eenige wenken gegeven voor de adresbeweging om salarisverbetering De afdeeling adresseert aan alle gemeentebesturen in bet ressort op één na Hekendorp hier heeft de Bond geen leden Alle raadsleden en collega s krggen een afdruk van t adres met de uitvoerige memorie van Toelichting en de bglagen De leden werden opgewekt nu eens flink voor een betere financieele positie te gveren Zoterdag slaagde te sQravenhage voor de hoofdakte de beer C Minderhoud alhier Zaterdag slaagden te Rotterdam voor het eindexamen H B S 5j cnrsus C P Boonzaayer H J van Haersolte A Oats en W A Froger Op Zondag 22 Juli hield de Postduiven Vereeniging De Zwaluw een wedvluchtvoor jonge dniven van uit Amersfoort afstand 49 K M ze werden ten 9 unr doorden stationchef aldaar gelost en bereiktenhare hokken als volgt Ie prys W Jansen 10 4 8 2e 10 20 16 3e J van Vliet 10 25 30 4e J M V Holwegen 10 25 36 5e G L Hammer 10 30 9 6e F Stoppelenburg 10 40 29 7e M de Jong 11 25 36 8e G Zgl 11 46 37 Eereprgs voor de snelstvliegende behaalde W Jansen Eigenaardig was dat er van elk lid slechts twee duiven geringd mochten worden Op Zondag 15 Juli had de Postd Ver De Zwaluw een wedvlucht uitgeschreven von uit Bentschen 760 K M doch is niet door kunnen gaan om reden dat van de ruim 400 duiven van Rotterdam en 18 van De Zwaluw gelost op Zondag 15 Juli des morgens om 4 uur door de convoyenr der N R P B op Woensdag slechts 20 stnks te Rotterdam waren en nu op Zondag 22 Juli een van J J Holthuizen alhier is gearriveerd Ze hebben met storm en veel regen te kampen gehad De Postd Vereen De Zwaluw heeft op h are vergadering van Zondag 22 Juli besloten oen stedelgk concours uit te schrgven van uit Maastricht op Zondag 16 September Programma s en inschryvingsbiljetten zullen tydig aan de liefhebbers uitgereikt worden By het station Zoetermeer Zegwaard passeerden gisteren morgen twee treinen elkander uit den trein die van Den Haag naar Gouda ging werd geschoten en een der passagiers die ten 9 37 van Gouda naar Den Haag was vertrokken werd aan den kin verwond Door J N te Bleiswyk werden Vrgdag een paar fletsschoenen vermist die vormoedelgk door een in die huurt vertoevenden kermisreiziger waren ontvreemd Hot mocht den gemeenteveldwachter M Okkor te Bcrgschenhoek vergezeld van gebrs N te Bleiswyk gelukken den vermoedelgken dief per fiets op den Bergweg te achterhalen welke laatste dan ook werkelgk in het bezit der schoenen werd bevonden Tegen den kermisreiziger werd proces verbaal opgemaakt ScnoosHovEN Vrydagavond 20 Jnli was een spoedeischende vergadering belegd in verband met het aangebonden voorstel in zake bet zenden van een afgevaardigde naar Gedeputeerden op Maandag 23 Jnli ter verdediging van bet genomen besluit tot nietonbewoonbaarverklaring van een paar woningen Het vosrstel in stemming gebracht wordt met 5 tegen 4 stemmen verworpen Ook kwam de beerschende epidemie nog ter sprake De beer Schreuder wenschte zeer strenge maatregelen ter voorkoming der verspreiding vooral ten opzichte der neringdoenden bakkers winkeliers melkslgters enz Gunstig steekt diens houding at bg die van den heer Valk 37 gevallen zgn geconstateerd Een is als hersteld te beschouwen Vier slachtoffers zgn reeds gemaakt Vrede Tentoonstelling Van de Internationale Vereeniging Vredetentoona elling bestaat het afdeelingsbestnur van Delft uit de heeren dr S Hoogewerff voorzitter W Gaste secretaris mr G 3 oe K empenaer penningmeester dr J Groenewegen predikant mgr H L Spoorman deken van Delft W C Korthals Altes praeaes Delftsch Stud Corps Ferwerd Fr uit de heeren J J Cannegieter burgemeester voorz ds K Sttaatima leorataris J K van Djjk penningmeutcr DeUzgl uit de heeren D Boerma bnrgemeester voorzitter J Kamman secretaris R J Smit penningmeester 382 ste Staats loterij Ie Klasse Trekking van Maandag 23 Juli No 10109 en 15018 ieder 1 1000 8256 en 12782 teder f 400 5512 10712 en 19636 ieder f 100 Prgzen van f 20 5 2388 70 8841 11746 15000 17675 10 2501 93 99 11880 63 17776 71 4G 5723 8901 11956 15117 93 82 67 5801 38 12047 66 17807 117 88 7 54 73 57 39 38 2726 26 9001 96 16209 48 203 36 6050 12 12105 17 83 29 2849 67 22 91 22 17910 30 2908 69 26 12216 28 20 75 82 85 41 12306 65 92 95 98 6106 46 12460 67 18023 300 3105 24 63 65 68 66 12 40 6229 81 85 82 18224 415 53 66 82 12508 15368 30 533 64 6306 9120 41 98 78 84 91 8 9254 59 16411 18321 92 3286 20 60 12639 19 59 613 3302 84 79 12774 63 18423 719 23 6406 9365 88 72 18550 31 32 60 9483 12831 15553 53 64 73 68 9504 38 55 90 65 8420 96 19 64 15602 18776 81 8570 6607 38 1296 13 18858 834 73 28 68 13008 33 18909 907 75 37 9609 10 15786 19 46 3609 65 89 29 97 19009 52 15 66 9769 33 16880 63 1022 22 6726 9877 68 16912 72 23 25 38 97 13163 21 19200 25 31 78 9984 13214 42 39 1125 3744 87 10010 13306 46 49 1206 84 6820 47 96 87 19302 27 3863 65 53 13439 16009 10 49 67 6992 81 99 63 84 1319 78 7121 89 13504 80 87 48 88 7248 10104 67 92 19477 61 3909 92 31 76 98 19500 64 10 7311 10261 13633 16141 37 1442 33 92 10344 63 69 96 1562 34 7456 77 64 99 19628 93 41 64 10411 67 16275 19748 1633 47 93 63 13708 95 52 37 4032 7520 93 11 16325 19817 40 51 61 10602 31 64 199Q2 1724 67 7668 39 54 16417 46 28 83 7863 63 73 22 50 1819 4102 87 10604 13862 16593 67 59 27 99 62 14046 18611 70 98 72 7930 10713 14112 16785 20007 1905 4202 8056 90 90 46 13 6 19 94 10834 14336 66 20143 33 34 8126 40 81 65 20206 51 41 68 46 87 16809 25 2024 4385 8246 10952 14431 49 29 50 4416 54 11018 14503 79 58 64 58 8309 40 18 16912 20340 66 88 50 73 61 68 46 68 4667 86 11116 14650 78 20420 78 4748 90 11232 77 94 64 2102 68 8416 11348 14708 17006 20564 23 4867 19 62 74 27 20603 25 89 67 77 75 17139 19 52 4956 8505 11424 14814 17267 37 97 84 8603 61 61 17393 42 2201 6148 66 11511 67 97 69 18 76 61 37 69 lim 9ö 64 5349 75 73 74 85 99 99 98 90 11644 14920 17546 20738 2335 5406 8752 89 60 83 20966 55 84 55 11743 84 17 tó 6800 62 5564 8812 Veemarkt te H tierciui Maandag 23 Jut Vette ossen en koeien redej j ic aanvoer prgzen waren voor iste kwal 36 2de kwal 33 3de kwal 2 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoec prijsen waren voor iste kwal 39 ade kw $ 3de kw 23 cetit per half kilo Vette varkens redel aanvoer prijzen waren voor late kwal 35 ade kw 34 3de kw 30 cents per half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd Kandel voor alles piijshoudend VERSCHEIDENHEID De justitie uit Breda stelde eergister te Kozendaal een onderzoek in in verband met de zaak van den gefailleerden koopman B tegen wien een bevel tot gevangeahogding is nitgevaardigd De verdachte was roede ter plaatse Het onderzoek was hoofdzakelijk ter opname van het pand door den failliet bewoond en vooral omtrent de plaatsen waar de verduisterde goederen zonden verborgen kunnen geweest zgn Dit onderzoek donrde een drietal uren en verschillende getuigen werden daarbij verhoord De verdachte werd Zaterdagavond weer gevankelijk naar Breda gebracht H M de Koningin ichonk f 40 aan en man ts Nanzeo die wegani ziekte door erken niet meer in tSn Ofderkond kan voorzien voor het aanschafieD van een breimachine BEÏÏRS VAK EOTTEEDAM L K H K VRIJDAG 13 APRIL StaattleentnijênPORTDOAL Oblig 36 Serie Ir 3 59V 050 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59V Ü KosLAND Iwang Dombr Obligatien 4 96 Ti AziK Japan Obligation 1899 4 74V CoLUMBU Geconsolideerde Bni tenlandscbe Schold Recepis t 100 IV 24i PremieUeninqen Bbloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 102V Schapvomi MataKhappym Aand Holland GuU Stv Mg Hypothitk Bankin Pandb idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Kotterd ypb 3 97 Pandb Standav Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Pjrpb 4 99 Pandb ütreohtacbe Hypb 4 100 Pandb West ndsohe Hypb 4 100 Pandb Znid aoil Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb ï 100 Pwidb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewüzen van Deelger Nortbw Pao Hyp Bank f 96 Pa db Bataafsche Hypb 4 100 A g Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 P db Hollandsche Hypb 4 9 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAnaterdam 4 100 SpoonuffUmingen Itiuü Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 Divenen Mij to t Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Mantels Custumes Bloqsen JapoDstoOeii eo Katoenea M ijirjF j ffl f gf tot ongeketid lage prijzen ADVEBTENTIEN Wild e II Gevogelte Van af heden en verder dagelgki Terscb verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeita Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OPTTJSi WO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM ïelephoon Interc No 2031 Terkrggbaar in flesschen SO ets Titct en f l as bü H H Apothekers en Drogisten iet op het merk ANKMB I F AD BICHTKR i Ce Rotterdam Ta öooda biJ O LüiiEK Apotheker Markt ea b WOLFF Co Weitharen 181 4