Goudsche Courant, dinsdag 24 juli 1906

Woensdag 25 Juli 1906 No 10087 45ste Jaargang Ê mmm tmm m ffi mmÊmmimm fiOMGHE mium JSieuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken feletoi n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering wn Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per I 08t ƒ 1 70 Atzonderlijke JVommers VIJF CENTEN Telerooi Ne SB ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd GEIN ViTSTAPJI meer mogelijk zonder VACANTIEHAART Geen Vacantiekaart meer bruikbaar zonder den Gids Met een Vacantiekaart der H H door Mooi Nederland Een practiicb Onmilbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T OW BOEKHANDELAAR Prij 40 üents Uitgave Drnkkerü LEVISSON Den Haag Één Gidtt V honderd plaatsen Verkrijgbaar bij A BIlit Kl U Zn Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Ebtèphe Medoc O 60 La Roso Ludon 0 72 Chateao Mallerot 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Santernos 135 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rüdoslieimer 1 08 Oude Boode Portwijn 1 08 Extra oude Rootle Portwijn L44 Onde Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter 1 17 Prljxen netto ü contant DEPOT TE QODDA bijF J J BOON VAN OSTADE Een nieuwe Drank KORFF S NOVA CACAO GEFABRICEERD m de Sjnsle aitgemhtste duurste Cacaobooien D z Cacao is bö inkoop wel iets hooger ill prijs doch in werkelijkheid de voordeeligst daai men van deze NOV CACAO in bet gebruik ene voel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten V K V K K PRIJS f I SO 1 0 05 i O SO Kilo voldoende voor 180 Koppen BEOORDEELINÖ van hot Mikroskopisch I Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSKBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijke oploFbaarheid de bijzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g ykii LEDDEN HULSEBOSCH Mrijgbaar bij T CIIEBAS albier Geen beter adres voor degelijk en sterk SCHOEÏTWEEZ dan Hel Noord Brabantsch Schoenen en Laarzenoiagazljn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van allo soorten SCHOENWERK CHROOM GLACtt en BRUIN OLACj DAMES èn HEËREN SCHOEISEL G SUITS Ane reparatlSn ea aangemeten werk A Weet Gjj WaDoeer Weet giJ wannoer gij de Sanguinose moet gebruiken P Wanneer üw bloed arm is en daardoor de stofwisseling traag Wanneer gij last hebt van bleeke kleur bleeke lippen bleek tandvleesch Wanneer gjj te zwak zg t om te eten Wanneer gij te moe zgt om te slapen Wanneer gij nooit eens recht verkwikt uitgerust en versterkt wordt Wanneer gil gedurig moede zijt en alles U te veel is Wanneer giJ last hebt van pijn in de maag pijn in do lenden Wanneer gü prikkelbaar of gedrukt ziJt of angstig zonder dat gij weet waarvoor DAN moet gj de Sangninose gebruiken Neem dan eens geregeld een tgdlang tweemalen per dag één eetlepel SANGUINOSE 1 8 f SANGUINOSE versterkt üw bloed zuivert en verrgkt het En doordal ziJ Uw bloed versterkt grijpt zij met vaste hand in de oorzaak van vele kwalen die in schijn zeer verschillend zijn Voor jonge meisjes in den tijd der vorming van het gestel is de Sangainoso een welbeproefd middel SANGUINOSE wordt verkocht in groote vierkante flacons van rnjm 300 gram inhoud en kost per flacon f 1 50 6 flac I 8 12 flac 15 Zorg dat gij de ecble krijgt Wees gewaarschuwd tegen namaak In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan dnnrt een flacon tien dagen en kost V de behandeling slechts 12V of 15 ets per dag Dat is goedliooper dan eenig antler dergelijk middel Te Güuda bU de Drma WOLFF Co We haven 198 VAN DAM Cc Den Haag I Maak eens kehni8metonsnieuwemiddel VIJÜENHONlG X voor hoestenden aeraalogeen Poedervorm is het cenigste helpend middel teg en Blaeilarmoede BleekuucM XenuHsmiciikle r Uoofdptfnem Ulapelooêhttd onmachten Vermagering en fermindertng aer Uckaamtkrachten aeinatogeen in Poedervorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen n 1 1 heeft een aangename JHHiM M worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruik saanwijzing f 1 50 Ëcnige fabrikanten H v SCHAIK Go Den Haag VerkrBgbaar b j Firm WOLFf Jb Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gourfa A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nimaerkerk ad IJml k fl VAN ZES8KN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudtwater A SGHEER Haastrecht K VAN DEB BBUDEN Keeuwijk P t d SPEK MoereapelU D r D 8TAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN i d HEIJDEN Waddingiveen P A bbGBOOT A M JONGH Oudeaater J P KASTELEIN Fehbroekerdam D BIKKER Bentdiop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klonsterSanera Paulo Abdij bestaat niet du Siroop van geenerlei waarde JDo Sclxte KIirADHUPPELS 7aa Dr DE VEIJ met nevensstaand fabrieksmerk zijn overal verkrijgbaar k f 0 7S Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postw k 1 0 75 Ckemisclie Fabriek van H N 4NNJNG den Haag rraagl overal NANIflNG S MIWIT 8TAAL d J XS p literfleach Per Uterflesoh f 0 70 Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze tn oUecerf geêChiUerde Portrellen PeintureUogaert Zü geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de ecAféSte Ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratü op aanvraag Boxtel H nOQAEB Sm Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modellen ta bezichtigen zijn DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODCBLAUEH ziJn beslist die der ïMrma VfELUOil TUB LADIES JOVKNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBU ILL DBESSMAKEM met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAR OF CHILDBESS FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge linipte patronen VBAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met kostel HoU Bijvoegêel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag Het licht der toekomst is de Klectrodinelamp Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord ten licht ma men toh niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP U direct op irder gasornanent aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in het VERLIOHTINGSMAÖAZIJN DE AVOUDSTER DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Aanbevelend M M V LOOi Gasfitter maklbdjrfcit iiilMnmri vaar Hmi araoraldaniM on KltuteractaMinnBl l deA Vi tifflrTuiC H IIHI rftCft B rtii Be th Str l4 ManMi cofltf ep QMfn 11 fUrtekamcffc r by Hmtm Whik l v ti fctwwirt larmmM Goada Drak v n A BEINKUAN AZir Uuiteniandsch Overzichl De Doema is ontbonden Reeds sedert eenige dagen liep te Petersburg het gerncht dat de Tsaar tot dezen maatregel zon overgaan Minister Stolypin die thans in de plaats van Goremykin als minister president zal optreden trachtte met behulp van Stisjinski reeds lang den Tsaar tot de ontbinding van de Rgksdoema over te halen En het blijkt thans dat hij in zijn pogen is geslaagd De jongste verhandelingen in de Doema hebben de rechtstreeksche aanleiding tot de ontbinding gegeven Het gematigde optreden der K D die zooals wg reeds meedeelden onder leiding van Petroenkewitsj besloten het oorspronkelijk opgestelde manifest der Doema zeer te verzachten heeft niet mogen baten Ja wellicht dit was de vrees die door de uiterste linkerzijde en ook door velen der K D al dadelijk werd genit wellicht beeft de tegemoetkomende bonding der con stitutioneeldemocraten de regeering tot haren maatregel aangemoedigd De verdeeldheid in de Doema heeft de positie der regeering versterkt en zg maakte onmiddellijk hiervan gebruik Zaterdag verbood de politie onder voorwendsel dat de motie Petroenkewitsj in onvoltallige vergadering was aangenomen de openbaarmaking van bet volgens deze motie gewijzigde manifest Protesten hiertegen mochten niet baten en eergister volgde toen het beslissende antwoord De lieoren werden naar huis gezonden en eerst in het aanstaande voorjaar zal een nieuwe Doema worden bijeengeroepen Zoo althans is nil nog de besliste wil van den Tsaar die de eenmaal beloofde volksvertegenwoordiging zijn volk niet voorgoed wil ontnemen Maar het duurt nog lang eer Maart in het land is en de reactionnairen zullen niet stil zitten na bun eerste succes Overigens bigft het ook nog de vraag wat de toekomst zal brengen Veel hangt immers al van de houding der partijen in Rnsland De meeste Doemaleden zgn naar Finland vertrokken blijkbaar met het doèl hier een nevenparlement op te richten De groote vraag is nu welken steun de volksleiders bij het volk elf zullen vinden Met spanning wacht men ook in het bnitentend de verdere ontwikkeling van de toestanden in Rusland af Zal de daad van heden niet blijken een font te ziJn die wellicht onherstelbaar zal z jn BEVMLLETOM LEVENSSTÜIJD u Jessy s gelfiat verried ten duidelijkste hore verrassing ziJ keek den spreker met een langen vorschenden blik aan Inderdaad een heel zonderlinge opdracht I U verinngt niet meer ot minder dandat ik mgn voogd een komedie voorspel En met welk doel In elk geval niet met een slecht doel al moet dat ook voorloopig nog mijngeheim bl ven Dat geheim ia niet moeilijk te raden althans voor mij niet zei Jessy op spottendentoon maar tevens met een gevoel van verlichting over de wending welke de zaakgenomen had Beken het maar oprecht datnw belangstelling in deze jonge dame eenveel diepere en ernstigere is als u wilt doenToorkomen en dat n er een bepaald doelmede moet beoogen door haar hier in buitte brengen Onstaat boog bet hoold oogenaehSniyk overwonnen Ik beken het Ka o Tr Mt om mMr dui Mn reden Reuter seint uit Wiborg dd 23 Jnli De hier bijeengekomen vroegere leden van de Doema namen een voorstel aan tot uitvaardiging van een manifest waarin de regeeriugsdaad van 21 Jnli wordt gekenschetst als een poging om Rusland voor langen tgd van zgn volksvertegenwoordiging te berooven Vervolgens wordt daarin gezegd alB logisch uitvloeisel van die grond wetschennis door de regeering volgt daaruit voor de burgers de plicht gsene belasting meer te betalen en geen soldaten meer te leveren Het manifest spoorthet vilk aan zich met kracht te verzetten tegen elk gewelddadig optreden Bg de behandeling waren tweederden van du leden en de president aanwezig Algeheele eensgezindheid heerschte er niet onder de leden daar velen hunner niet konden besluiten het manifest te onderteekenen Zes leden werden belast met de redactie van een deflnitieven tekst In het manifest waartoe door te Wiborg vergaderde vroegere Doema afgevaardigden werd besloten wordt gezegd dat de ontbinding van de Doema had plnats gevonden wegens het streven van dat lichaam om aan de boeren land te verschaffen uit landerijen aan de kroon toehefaoorende de kerkgoederen en door gedwongen onteigening van particnliar eigendom Gedurende 7 maanden zal nu de regeering de volksvertegenwoordiging bestrgden en zoo ziJ daarmede succes heeft in het geheel geen Doema meer bijeenroepen Het manifest spoort de burgers aan om de onmiddellijke wederbgeenroeping van de Doema af te dwingen daar do regeoring niet het recht heelt buiten goedkeuring der Doema belastingen te heffen recrnten op te roepen en leeningen gesloten zonder goedkeuring van de Doema ongeldig zijn Geen macht zegt het stuk zal weerstand kunnen bieden aan den onbuigzamen f il van het volk Het Petersborgsche Telegaafagentschap deelt mede dat het manifest aan het Russische volk der te Wiborg vergaderende vroegere Doemaleden door alle aanwezigen werd onderteekend met uitzondering van graaf Heyden en den heer Stachowitsj die napwelijks een half uur ter vergadering waren ge weest De meeste afgevaardigden zijn weder naar Petersburg vertrokken Indien l Affaire geen werkelijkheid maar de geweldige verbeelding van en wel zeer benijdenswaardige verteller ware zou deze na het hoofdstuk over Zaterdag te hebben geschreven de pen hebben nedergelegd Niet vroeger evenmin later schoon er dat nw broer tegenover deze belangstelling een vijandige bonding zal aannemen Ook dat beken ik Daarom moest miss Palm als een geheel onbekende in ons huis komen om misschien door haar persoonlgke eigenschappen sympathie en welwillendheid te verwerven tot u het eindelijk zult wagen met de waarheid voor den dag te komen Miss Clifford u heeft een ongelooflijk scherpen blik zei Gustaal op een toon der diepste bewondering Het is totaal onmogelijk u iets te verbergen Maar omdat u me zoo geheel heeft doorzien mag ik nn op uw hulp rekenen 9 De jonge dame nam een zeer hooghartige bonding aan Ik heb me nog nooit tot een of andere onwaarheid vernederd en ik zou dat ooknu niet doen evenmin als ooit zoo er niet ZiJ hield plotseling op terwijl een vluchtig rood haar wangen kleurde Zoo er niet zekere plannen van mgnbroer bestonden vulde Gustaaf aan ü ishet daarmede niet eens dat zag ik reeds op den dag van mijn aankomst maar daaromjuist moet n niet vreezen dat ik omtrent de beweegreden van uw bondgenootschap intwijfel sta Deze is zeer zeker niet vleiendvoor me maar in de gegeven omstandigheden toch zeer voordeelig Vgordeeligl herbulde Jeuy met ver voor den lezer zeker nog veel te vragen zou blgven Te vragen hoe het Dreyfus gaan zal of hjj wérkelijk nog dienen of zijn lichaam dit gedoogen en zelfs hoe de behandeling zjjn zal of men hem nu zal eerbiedigen overal en ten allen tgd Is er waarlijk kans dat na de onmetelijke ontroering van deze voldoening t geluk bö deze getroffenen hlgft f En zal de jonkman die met één kreet Père I Zaterdag alle ommi staanden het gemoed doorsneed toen hü de groep van vrienden doorklievend zich wierp in de armen van den geridderde z41 hij des vaders loopbaan kiezen om Israëliet hoog het hoofd geheven ziJn leven lang het aan te zien hoe de kastegeest meer en meer volkomen verdwgnt hoe de geschiedenis van het Duivelseiland den na 4 Januari 1895 geborenen veeleer een grnuw lijk verdichtsel Igkt geljjk kiud ren van thans l Année Terrible Hoe diep zal do blijvende invloed van l Affaire gaan 1 Ziedaar de andere niet den helden van den roman rakende vraag welke de lezer van het boek zoo l Affaire roman slechts vare ongetwijfeld zich stellen zou Maar kunst c est ce qui fait rever men moet zijn lezers laten droomen en het nauwkearig juiste oogenblik daartoe zou na het hoofd slnk over Zaterdag zgn gekomen Want ja er is hier een blij elndend slot Er zijn verschrikkelgke dingen welke nooit kunnen weggenomen er is ook voor Dreyfns beulen een zeer groot kwantum leed Henry s weduwe Efterhazy èn Mercier wat blijft hem over Dun is er nog de weemoed der vrienden die dezen dag niet hebben beleefd met name het stomme ongeval dat een eind heeft bunnen stellen aan het helde hestasn van den reus die misschien wie kan het zeggen nu na de Zaak nog weer een hoek zou hebben geschreven niet van den juntijd maar schoon als Le Rêve Niets echter is z66 ontzach iijk als de dingen die zijn gebenrd en waar het e ud aan is gekomen met het gebeurde van Zaterdag Wg geven het laatste nOgmaals weer gelg k het verhaald staat in de Temps Vrgdag is er weer een verkiezing voor den Dnitschen Rgksdag geweest in het district Rinteln Hofgeismar Kassei De antisemiet Herzog komt met den sociaal democraat Velterlein in herstemming Herzog kreeg 5902 stemmen een ander antisemiet die door een groep van afgescheidenen candidaat gesteld was 1 707 stemmen In het geheel hebben de antisemieten 12 0 stemmen meer gekregen dan bg de vorig verkiezing achtelijken nadruk Zeer juist en daarmede houdt u alleen rekening U vreest eene breuk met uw broer als u zooder zijn toestemming een vrouw kiest en zoover ik hem ken zal dit ook nu het geval zgn daar uw nitverkoreno een wees is zonder vermogen Het is zeer zeker voordeeliger wanneer n tracht langs een omweg uw doel te bereiken Uaar veel mannelijker zou het geweest zijn nw liefde openlijk aan uw broer te bekennen wat er ook van komen moge Maar op dezelfde punten hebben wg in t geheel niet dezelfde inzichten Intnsschen kunt u miss Palm berichten dat ik haar verwacht Zij kan onmiddelli k na ontvangst van uw brief vertrekken Dat is volstrekt niet meer noodig verklaarde Gustaaf kalm Ik heb haar reedsgeschreven Zü is op weg hierheen en komtnog dezen middag met den sneltrein aan Dat was Jessy nu wel wat al te kras zü keek haar brntalen huisgenoot van t hoofd tot de voeten aan Dns dat was al vooruit zoo afgesproken I U heeft een voorzienenden blik mr Ssndow Ik rekende op nw goed hart antwoordde deze met een diepe buiging U rekende misschien veel meer op datplan van mijn voogd die mg half willoostot OW bondgenoote heelt gemaakt Welnn Do sociaaldemocratische stemmen zjjn van 3488 in 1903 tot 38 i4 gestegen In AltenaIserlobn Hagen Schwelm en nn weer in RintelnHofgeismar hebben de sociaaldemocraten drie keer achter elkaar op ren vooruitgang kunnen wgcen wat opmerkelijk is omdat na den partijdag van Dresden bü baast alle tasschentgdsche verkiezingen een vermindering van het aantal socialistische stemmen waar te nemen was geweest Dt candidaat van do twee vrijzinnige partjjen bracht het er ook goed af hij kreeg 1007 stemmen tegen 748 in 1903 De nationaal liberalen die in 1903 nog 2154 kiezers io het veld brachten konden het ditmaal niet verder dan tot 1186 stemmen brengen en hebben dus weer een geïoeligen klap gekregen Daar het zelfde verschijnsel zich in Hagen Schwelm en AltenaIserlohn heeft voorgedaan ligt het vermoeden voor do hand dat de nationaal liberalen daarmee hun loon thuis krijgen voor hnn medewerking met de conservatieven om de Pruisische openbare school aan het kerkelijke gezag uit te leveren De dwaze bewering dat Duitschland en OostenrijkHongarije voornemens zonden zgn gewapenderhand deel te nemen aan de onderdrukking van mogelgke onlusten in Rusland had zeker nauwelijks ot cieele tegenspraak noodig Toch is ook deze niet nitgebleren In de zitting van den Hongaarschen Rijksdag heeft Zaterdag de minister president Wekerle verklaard dat de geruchten hieromtrent verzinsels waren Oostenrgk Hongurije s buitenlandsch politiek was tiet gericht op inmenging in de hiunenlandsche aangelegenheden van een ander land en even waar was het beweren dot het bezoek van den Duitschen Keizer te Weenen met zulke plannen tot inmenging in verband stond dit bezoek had slechts een vriendschappelgk karakter Wat mag nu wel de eigenlijke bedoeling van de verspreiding dezer geruchten ziJn geweest Gingen zij alleen uit van reactionnaire zijde men kon gelooven dat zij een bangmaken van de revolutionnaire elementen in Rnsland bedoelden Maar waarom werden zij dan ook door Petroenkewitsj in allen ernst besproken P Ook hier staan wiJ zooals bg alles wat Rusland betreft voor een raadsel Men heeft uifivoerig melding gemankt van de plannen vap den Britschen minister van oorlog tot vermindering der legersterkte en tot bezuiniging in de militaire uitgaven het zg zoo I Ik zal al het mogelijke doen om u de voordeelen te verschaffen van de eensgezindheid met uw broer Zoodra nw verloofde aankomt breng haar dan maar by me voorloopig zal ze hier in huis als mgn beschermelinge doorgaan En met een zeer koele afgemeten beweging met het hoofd stond zn op en verliet de kamer Gustaaf keek baar met een eigenaardige trilling der lippen aan en zei in zichzelven Zelfs die verachtelijke blik staat haar bekoorlijk Ik speel zeer zeker wel een jammerlijke rol in deze geschiedenis maar dat doet niets ter zake de hoofdzaak is dat Frieda hier in huis vasten voet krijgt Jessy liep op haar kamer in de grootste opwinding heen en weer Zy was in den grond van de zaak heel biy dat de gevreesde mededinger naar haar hand op deze wyze geheel onschadelgk werd gemaakt dat hy zelfs de hand leende tot verydeling van een huwelgksplan dat ook niet met zyn neigingen strookte Maar dat verminderde volstrekt niet haar woede over het ego i sme en de hebzucht van dezen man welke zich zooeven weer heel duidelgk hadden geopenbaard Hy beminde dns en naar het scheen waarachtig en oprecht Wordt vtnolgdi