Goudsche Courant, zaterdag 28 juli 1906

een deel der werklieden na drie dagen staking weer aan bet werk zon gaan Te Lyon is een Kus gearresteerd die verdacht wordt beier te zgn van de Rassische bankroovers Hij vertelde dat hy ala olflcier voor den Rnssischen staat voor Fransche rekening in Dailsclilaod heeft gespionneerd By de vluotocleningen bg Cariiei hebben twee torpcdobooten elkaar zin re arery toegebracht DülTSOHUHB Hoewel het hum door zyn geneesheer stellig ontraden wordt moet prins Bülow besloten hebben ifl den bertst zgn werkzaamheden weder Of te nemen Hg zal zich echter alleen mt do voornaamste zaken bezig honden Een jtfotorjacht van do keizerin is in de üost gestrand en zal wel verloren zgn Jti Posen zgn twee soldaten ter dood getracht die een moord hadden gepleegd een linnner was de man die oenige weken geledon nit het tnchtbnis wist Ie ontvinchten doch spoedig weer gepakt werd ESIIKLISV Te Bodmin een district waarin de verkiezing va den liberaal ongeldig was verklaard is nu gekozen tot lid van het Ijagerhnis do liberaal Freeman Thomas Do liberale meerderheid ii er vrgwel stationnair gebleven De Johanncsburgschn correspondent van de li inaDcial Times meldt dat er reden is om te gelooven dat da prins van Wales naar ZnidAlrika zal komen om namens den koning het parlement te openen tor gelegenk id dat een zellbeataar wordt ingevoerd De pans heelt 30 000 lire gegeven voor don wederopbouw van de door de Vesuviusuitbarsting vernielde dorpen Kr is eergister te Siena een sterke aardschok waargenomen door kleinere gevolgd In Brescia is de bevolking in oproer omdat de eerste minister geen vergnnning heeft willen geven voor een nntumoGielwedstrüd Zg hebben daar zelfs getracht het stadhuis in brand te steken Bnii AiTO Uit 8t Petersburg wordt geseind aan Petit Parisieo Velen donken dat do regeering een groet getal leden der doema in hun woningen zal doen aanhouden Honderden aanhoudingen hebben plaats gehad in du provincie BINNENLAND Men meldt nit den Haag Naar wy vernemen werd er gister geen olAcieel bericht uitgegeven over den toestand ran de Koningin die bevredigend biyft Men meldt nit Apeldoorn Dr Roessingh kwam gisterenmorgen op bet paleis en vertrok s middags Vermoedelgk wordt er morgen weer een bulletin uitgegeven Dr Boessingh werd heden weer ten paleize verwacht Van Soeitdyk meldt men H M de Koningin Moeder is gisterochtend om tien uur per aatomobiel naar t Loo vertrokken Uien avond werd H M te Soestdgk terugverwacht I jLi l L I II I I I Internationale tentoonstelling te Marseille Men schryit ons nit Mlirseille Marseille verheugt zich thans in het bezit oenernationale koloniale tentoonstelling waaraan tevens eeno internationale afdeeling van Océanograpbie Zcevisscbery en Producten der Zee verbonden ib Op deze tenloonstelling hebben alle Fransche koloniën en protectoraten in rnimo mate bygedragen om hunne prodncten ten loon te stellen en zyn de diverse paleizen pavilions tempels en poorten vnn Annain I aos Cambodgn Magdagascar Congo Tunis Algiers enz ware kunstwerken te noemen Het ligt echter niet in mgne bedoeling om alle deze koloniale afdeelingen te beschryven die meer een plaatseiyk belag medebrengen ot althans een nationaal karakter dragen Ik wensch dan ook alleen ecnigc mededeelingen te verstrekken omtrent de Internationale aldeeling van Océanograpbie Zeevlsscherg en Producten der Zee en wel speciaal de aandacht te vestigen op hetgeen ook door Nederland in doie vcrrielit is geworden Deze aldeeling is onmiddeliyk gelegen by den hoofdingang waar het Palais de la Mer oen met zeer veel smaak opgetrokken gebouw de schatl v herbergt welke de diverse natiën in hut I ilang der wetenschap wel hebban willen tjtvertroawea aan ben die het initiatief genomen hebben om deze eerste internationale tentoonstelling op dit gebied tot stand t brengen Het hoog beschermheerschap werd aanvaard door Ziize Hoogheid Prins Albert van Monaco mr Thomson Minister van Marine en mr Barthon Minister van Pnblieke Werken Het succes waarin deze zó6 hoogst belaugrgke en der wetenschap dienende tentoonstelling zich verheugen mag komt behalve aan Frankrgk aan de volgende vreemde mogendheden toe namelgk België Duitschland Engeland Nederland Portugal en Zweden welke zéér fraaie eollectien ingezonden hebben De Nederlandsche commissie is bg Koninkigk besluit als volgt samengesteld President dr Mai Weber hooglceraar aan de Universiteit te Amsterdam regeerings commissaris van Nederland secretaris kap ter zee i V Tydeman commandant van het Koniokl Instituut der Marine te Den Heider leden Dr J E Heeres hooglecraar aan de Unitersiteit te Leiden dr K van Everdingen directeur van bat Meteorologisch Inslitnnt te Do Bilt dr H C Redeko directeur van het Nederl Institnut voor onderzoek der zee te Deo Helder M C F J Coeyn adviseur voiiflcateur der nautische instrumenten van de Kon Ned Marine Volgens den catalogus welke voor het pnbliek vcrkrggbaar is gesteld komt men eerst aan de verkregen resultaten der Noordpool Kxpeditiün van de Willem Barentsz in de jaren 1878 lot 1881 alsmede van de Varua in 1882 8 welke ingesloten in het ys in de Kara Zee overwinteren moest Niet minder belangstelling wekken de tentoongestelde merkwaardigheden afkomstig vnn de Siboga eipeditio welke in 1899 1900 in don Indischeu Archipel plaats vond Zooals men zich herinneren zal werd met ondersteuning van H H M M de Koningin en KoninginMoeder alsmede van het Nederlandsche Uouvernement de Sjboga eeue Nederlandsche kanonneerboot onder commando van don kapt t zee Q Tydeman beschikbaar gesteld om de diepe wateren van den Indischen Achipel te onderzoeken de leiding over hot wotenschappelgk onderzoek werd opgedragen aan prof Max Weber die ook gesteund werd door zgne echtgenoote mevr A Weber Van Boese die eene speciale studie gemaakt heeft over de algen De gelukkige uitkomsten gedurende die langdurige en vermoeiende expeditie naar waarde schattende heeft dan ook de commissaris generaal der tentoonbtelling in zyne openingsrede niet alleen een woord van waardeering gebracht aan prof Max Weber doch ook aan gne echtgenoote sa couragense ft me zooals H Ed door l em genoemd werd De verzamelingen door mevrouw Weber van Bosse uit den Indischen Archipel medegebracht vinden bg het pnbliek algemeene bewondering Verder worden zeer geroemd de bekende werken van den groeten natuurvorscher 0 E Knmphius die in het midden der 17de eeuw zooveel gedaan heeft in het belang der Océanograpbie en gewichtige mededeelingen verstrekt heeft over de Fauna en B lora van den Molukachen Archipel Eene even eiithonsiaste begroeting ondervindt de inzending van het Nederlandsche Qouvernement betreffende de wederbeplanting van het eiland Krakatou dat in 1883 door eene vnlcaoische nitbarsting verwoest werd en daarna eene dorre woestyn geleek Uit het Staats Herbarium zyn de diverse ladeo enz afkomstig welke de zee geleideiyk deed aandrgven en kan men zich voorstellen hoe op deze natnuriyke wgze het eiland Krakatou langzamerhand wederom in het bezit gekomen is van een weelderigen plantengroei Ook het Zoologisch Station te Den Helder levert eene aarJige bgdrage terwgl de watenschappelgke werken en tentoongestelde voorwerpen van het Aquarium van Natura Artis Magistra veel belangstelling wekken Op het gebied van zeevisschery kan men tich 0 a vergewissen op welke wyze de Tripangvischvangst In Indié plaats vindt Ook de Parelmoerscbelpenvangst is door diverse voorwerpen en voorbeelden duidtiyk gemaakt Prof Weber die op de Sibogaeipeditioook de walvischrangst van jnabg bestudeerdheeft zond harpoenen en sdüSdels van walvisschen in zooals die aangetroffen wordenop het eiland Solor Verder zyn belangryke aanschouwingen gegeven en collection ten toon gesteld over de visachery enz in de Zuiderzee Eenen eigenaardigen indruk maakt hier waar rotsen de natnnrigke waterkeering vormen het door den heer E van Dissel ingezonden duin met zyne beplanting Ook de stereoscopen waarin men de diverse vogels kan waarnemen welke tIch in de duinen ophouden vinden voortdurend dankbare kgkers Hot MIneralogisch en Oeologiseh Inetitoot aan de Universiteit te Utrecht heeft eveneens over de formatie en afkomst van den Hollandschen bodem gewichtige mededeelingen verstrekt en voorwerpen ingezonden Het departement van marine heeft naatische inatronenten gefizpoieerd die ii ga brnik z in by de Nederlandsche oorlogsschepen en welke in Holland vervaardigd zgn geworden De diverse kompassen enz vinden hooge waardeering bii competente personen Ook de marinekaarteu van gemeld departement alsmede die van de ZniderzeeVer eeniging over de plannen van iudyking der Zuiderzee behooren tot de meest geapprecieerde voorwerpen Kindeiyk nog wil ik byzondere vermelding maken van de prachtige albums met kaarten welke eenwen oud zgn en vervaardigd zyn geworden volgens de gegevens van Onze kloeke zeevaarders als van Diemen f asman Houtman enz en welke zeker gerangschikt mogen worden onder de interessantste en verdienstelykste inzendingen Uit deze zeer oppervlakkige gegevens kan men zich slechts een flauw denkbeeld vormen van al hetgeen in de Nederlandsche afdeeling waar te nemen valt doch bezoekers zullen met vreugde kunnen constateeren dat zy op eene hoogte gebracht is die den lande tot eero strekt Dat de Nederlandsche afdeeling een zoo kranig Sgunr maakt is voornamelgk te danken aan de royale wgze waarop enkele landgenooten en instellingen hnn fluancieelen steun verleend hebben Die opoffering hebben zg zich getroost ter wille der wetenschap ten bate van het algemeen nut en niet minder om den vreemde te aanschouwen te geven wat Nearlands zonen zoowol voorheen als iu het tegenwoordige vermochten Aan hen komt een woord van oprechten dank toe en ik acht het niet misplaatst hnnne namen die ik in den catalogus aantrof hier onder de oogen van het publiek te brengen I M van Bosse I T Cremer H C van den Honert P J van Houten O van Mesdag Wro H Muller Co 8 baron Rosenthal J Rnys it Co dr E van Rgckevorsel Adr Stoop Stoomvaart My Zeeland Kon Nederl Stoomboot My mr M Tydeman Vereeniging voor de IJszoevaart H D Willink van Cellen J Wüste mr P H A Tydeman Ten slotte kom ik hulde brengen aan de Nederlandsche commissie en speciaal aan haren bekwamen voorzitter prof Max Weber die krachtdadig bggestaan door prof J E Heeres en door zyn adaistent den heer L F de Beaufort persoonlgk de leiding der installatie op zich genomen heeft Met voldoening on trots mogen zy allen op het door hen verrichte werk nederzien H Gemeng de Berichten Amsterdam is toch wel een amusante stad Zelfs in den komkommertyd kan men zgn neusniet op straat steken o men ziet een vermakeiyk tooneeltje Zoo gistermiddag op hetRokin waar vier agenten en de noodigeburgers jacht en contrajacht maaktenop een kwartjesvinder t Was wozenlgk leukom te zien Zoolang de man niets deed kondende agenten hem niets doen en zoolang deagenten in zicht waren deed de man niets Toch wilde hg het terrein waar hy wildscheen te ruiken niet verlaten En nu zagmen hem dan eens in draf dan weer gemoedeiyk wandelende het Rokin langs gaan in geiyken pas gevolgd door de agenten Eindeiyk kreeg hy een voorsprong maarde agenten zagen een tram aankomen diehun te hulp ktram De kwartjesvinder echterhet pontje op en juist zonden de agentenweer van de tram springen om ook met hetpontje over te varen toen de everhaler kalmvan wal stak en zgn kwartjesvinder behouden aan den overkant bracht terwyi deagenten er het nakgken van hadden Hoelang de jacht gednnrd heeft weten wy niet wg hadden minder tyd dan de agenten en het talryke publiek N v N Naar aanleiding van de tweede kennisgeving van onzen minister van Buitenlandsche Zaken dat biykens mededeeling van den consul te Emden by de firma Schnlte en Bruns aldaar Hollandsche arbeiders geplaatst kannen worden heeft de Ned Scheeps en Bootwerkersbond inlichtingen jingewonnen waaruit het volgende zon biyken Wannoor genoemde flrma arbeiders uit Holland tracht te krygen dan znllen ze dienst moeten doen als onderkruiper Te Emden zyn arbeiders genoeg zoo niet veel te veel Er zyn daar ruim 800 georganiseerde arbeiders waarvan in den regel niet meer dan 200 geregeld kunnen werken Als de firma Schulte en Bruns arbeiders uit Holland tracht te krygen doet ze dat om des te gemakkeiyker van hen ontslagen te kunnen worden daar ze eenvoudig als litstige AusIjtndor over de grenzen worden gebracht Aangaande de Westfiilische TransportAetien gesallschaft wordt hetzelfde gemeld Het publiek zoowel het jeugdige als het oudere ontziet zich niet als t buiten is of in parken of tuinaanleg in en om de stad papieren waarin mondvoorraad of snoeperg bewaard was eierdoppen sinaasappelschillen eni op da fraarUkta tt warpen loodat door het groot aantal weggoworpon papieren een mooi grasveld een vuilnisbelt schgnt te zyn Dit is ID ons land erger dan in het buitenland Bordjes met verzoek t na ta laten belpen iets maar niet veel In Haarlem vindt men het meeste baat by een waarschuwing op rym gemaakt door eenverwant van een lakend dmkkersgeslachtaldus luidende Wat O in uw huis als regel stelt Bedenk dat dit voor t bosch ook geldt Papieren schillen eierschalen Vindt G op nw vloer terecht schandalen Houdt steeds in t bosch dien regel vast Dan zgt ge de gewenschte gast Dit versje mist het doel niet en werkt tienmaal beter dan een gewoon verbod in proza Om bet publiek het naleven van bet verzoek gemakkelgk te maken zyn in de nabybeid der bordjes hooge yzeren manden gesteld om papier eierschalen enz in te werpen Deze bordjes te Haarlem zyn geplaatst inden Haarlemmerhout in de parken en opde bolwerken N v d D Een jonge landscbapschilder te Parys kreeg in zyn atelier bezoek van een vriend die zgn houd een prachtigen New Foundlander bg zich had Terwgl het sterke dier iu een boek van het atelier op een schapenracüt lag wilden de heeren voor tgdverdryf zich wat iu het schermen oefenen maar nauw hadden zg de fleuretten gekruist of de hond zgn meester in gevaar wanend sprong op en eer deze het beletten kon beet hy den schilder de keel af De ongelukkige was terstond dood en zgn vriend moest den hond doodschieten daar hg van zgn slachtoffer niet los te krygen was In den academischen plantentuin te Utrecht was gisteravond de Koningin der Nacht de Nachtcactus in de wetenschap bekend ais Cereus grandifloius te zien Deze bloemen die in den avond opengaan om na een paar uren geschitterd te hebhen den volgenden morgen vroeg zich te sluiten hebben een lange buis en bereiken van 20 30 cM lengte de geopende bloemkroon heeft 20 25 cM doorsnede De buiteuhte bloembladeren zgn flauw oranje gekleurd en gaan langzamerhand in goudgeel over Het getal bloembladeren wisselt af tusschen 70 en 80 In het midden daarvan ligt de zuiver witte bloemkroon die op een grooto half geopende tulp geiykt binnen welke do zeer talryke meeldraden een bevalligen cirkel vormen en tegen de satgn witte bloembladeren aangeleund liggen Hot geheel ziet er uit als een zon waarvan de bloemkroon het lichtgevend lichaam is en de kelkbladeren de goudon stralen die naar alle zgden worden nitgeworpen Kort nalat de bloem zich begint te ontplooien verspreidt zg een heerlgke vanieljegeur Boven Oroniugeo had men gister eon zwaar onweer Te Finsterwolde beschadigde de bliksem den toren en te Winschoten een houtschuur en onder Bellingwolde werd een paard in ds weide doodgeslagen Dertig bekroiinde Amerikaansche schoonen Te Olasgow zyn 30 mooie Amerikaansche mei jes aangekomen de pryswinsters by een schoonheidswedstryd uitgeschreven dooreen courant te Louisville De koningin kreeg bg het kiezen niet minder dan 664 000 stemmen Twee mannelgke impresaario s reizen met de bekroonde schoonen Europa rond Na Engeland wordt Fraokryk bezocht en vervolgens een bezoek gebracht aan Zwitserland Dnitschland België en Holland Da dames zyn van beroep ouderwyzeres typiste en winkeljuflrouw Ons land krggt bat laatst het bezoek Of alle 30 dames er dan nog zullen zyn is zeker te betwgfelen want op de reis zullen er wel eonige trouwen Een zeer brutale inbraak beeft eergisternacht in de Hondinsstraat te Rotterdam plaats gehad In perceel no 35 aan die straat woont de heer W Dasbach schilder Achter zgn buis is een tuin die uitkomt op een nog onbebouwd stuk land langs den Nieuwen Binnenweg Woensdagavond omstreeks half twaalf begaf de heer Dasbach zich ter ruste en gisterochtend om 5 nur hg het ontwaken kwam hy tol de ontdekking bezoek van inbrekers gehad te hebben zonder dat hy iets van hun aanwezigheid hoeft gemerkt Alleen de buren hebhen hun honden hoeren aanslaan meer niets De inbrekers hebben zich van de zyde van den Nieawen Binnenweg af toegang verschaft Na het stnk land te hebben doorgeloopen zyn zy over een schutting geklommen en zoo in den tuin van den heer Dasbach terecht gekomen Door de verandadeir die niet goed gesloten scbynt geweeat te ijJD kwtmu sy ia hnii a in d ilMpkt er van den bewoner Uit een ongesloten kast hebben zy daar weggenomen een klein yzeren geldkistjo inhoudende vier gouden ringen waarvnn er een gemerkt is W D en M B 6 October 95 voorts twee gouden oorbellen een zilveren servet ring vier rgksdaalders en een levensverzekering en een brandassnrantie polis Daarna gingen do inbrekers naar het bed waarop de bestolene rustig doorsliep en haalden nit zgn broek die op een stool voor het bed lag zyn portemonnaie waaruit 1 5 genomen werd Het is den inbreker of inbrekers ontgaan dat er in een zgzakjo van die portemonnaie ook nog zes gouden tientjes zaten want deze goudstukjes zaten er nog iu toen de heer Dasbach zyn portemonnaie in zijn tuin terugvond waar zg nadat de f 5 er uit was genomen was weggeworpen Tot nog toe is van dader of daders geen spoor ontdekt In de fabrieken v in Singor to Sosnowice en Rendzin zoo bommen geworpen Alles te zamen werden een tiental menschen gedood en een groot aantal gewond De materieele schade is zeer belangrgk Men schryft uit Meden dd 25 Juli In den stand der werkstaking is geen verandering gekomen Door den hond van werkgo ers allen groote i indbouwors s de loonstnndaard aldus vastgesteld Voor t zichten en binden van rogge gerst en boenen per I hectare f6 voor h iver en tarwe f 7 50 voor erwten die niet gebondoo behoeven te worden f 3 50 Zooals bekend is de eisch der werklieden f8 25 per Vi hectare voor alles De landbouwers moeten bg overtreding eon hooge boelu gesteld hebbeu onderling Van toenadering der partgen is nog geen sprake Uit Amsterdam scbrgft men Er wordt nu reeds sedert een maand hier ter stede iu hot confectiebedrgf een 6tr Jd gestreden die bg het publiek geringe belangstelling wekt maar toch te merkna rdJK is om er niet even bj stil te slaiui Hg wordt nl gevoerd tusschen twee groepen van werkgevers de grussiers zgn do kooplieden die de rollen goed uitgeven waaruit de patroons door hnnne perboneeten kleeron laten maken Deze laatste soort van weikgevers nu was niet tevreden met de daarvoor door do grossiers betaalde prgzen zy richtten daarom in Februari II een orga nisatie op genaamd Vereeniging Vereenigdo onfeclie patroons en zondeu in Maart aan de grossiers een verzoek om met ingang van 15 Juli de prgzen mot 25 pet te willen verüoogen Het gevolg der briefwisseling was dat eene conferentie wer i gebonden waarop echter niet meer dan drie grossiers verscoenen Twee dezer stemden in de verhooging toe één weigerde Ër werd toen een notie aangenomen waarin de wensohelgkheid van bet toestaan der 25 pet werd betoogd en de vereeniging ging liiermede by de grossiers rond om z oovcel mogeiyk adhaesiebetuigingen te veiiamelon Maar de meerderueid bleek niet M medewerking gezind en het slot wÉ dat do vereenigde confectie patroons yrogevuer 2b in getal het werk staakten e hunne werklieden 200 300 man naar tais stuurden Voorloopig strekt de bew ging zich nog niet over de geheele indintrie uit Alleen de ateliers van z g gjAot werk demisaisons costulnes korte jeikers enz zgn er bg betrokken niet de aparte broekenmakers een op zichzelf staande tak der confectie Die branche zal later verbete teringen gaan vragen wyi men niet alles legelgk wil stil leggen Eene byzonderheid van de beweging is dat de confectie patroons èn de werklieden tot op zekere hoogte hand in hand gaan Zelfs richtten de confectie patroons een manifest tot de arbeiders waarin deze worden opgewekt ook hunne eischen te stellen Zj maken nl van hnn welslagen afhankelgk een door hen aan de arbeiders te verleenen loonsverhooging van 26 pet en wekken daarom zelf in het manifest hunne werklieden op zich te organiseeren en Ie voorkomen dat er onderkruiperswerk verricht wordt Zelfs hebhen de confectiepatrooni naar wy vernamen geldolgken steun toegezegd voor den tyd der gedwongen werkloosheid Het schgnt echter dat de arbeiders daarvan niet parne gebruik willen maken Zy wenachen hunne actie zooveel raogeiyk gescheiden te honden van die hunner werkgevers de aweatera en zullen ook als deze niet slagen aan hnn eisch biyven vastbonden Naar ons wordt meegedeeld hebben enkele grossiers in Den Haag Groningen en hier ter stede reeds toegegeven N B Ct Oistarenavond heeft het voor zwemmers zeer gevaarlgke water dat Dordrecht omgeeft weder een jong slachtoffer geëischt Te halt acht boorden drie jongelui van buiten do gemeente een roeiboot om aan du weitkut dar ktib tan don mond vu de Noord te gaan zwemmen Men had daar andere personen zien baden en kendo het gevaar van don stroom niet Op de plaats van bestemming gekomen werd de boot over de krib heen gerooid en op land gezet Eou der jongeini die niet zwemmen kon bleef in hel gras zitten terwgl do twee anderen zich te water begaven Aanvankelgk bleef man in de ondiepe kom water binnen de krib doch ten slotte besloot men de rivier in te gaan Een der twee zwemmers de heer Johan G L Gerke ongeveer 22 jaar opzichter toekenaar wonende te Amsterdam een zeer geoefend zwemmer ging voorop en waagde zich ver in de rivier de tweede zwemmer wilde hem niet volgen en bleef dicht onder de krib daar hg niet zoo goed zwemmen kon als G Ineens boorde men O om hulp roepen De jongeman die op den wal gebleven was sprong dadelgk in do boot ter bnipe en ook de tweede zwemmer begaf zich in de boot hopende op die wöze nog tgdig bun toen reeds verdwenen kameraad te kannen bereiken Van allo kanton kwamen roeibooten met schippers to hulp doch het mocht niet baten De ongelukkige Q kwam niet meer boven zyn Igk is hedennamiddag door een parleïinker gevischt in den mond vnn de Noord Het Igk is later per brancard naar hotUikenhnis op de algemeene begraafplaatsgebracht D t Te South Framingham in Massachusetts is een groote wolkenkrabber die in Concordstreet in aanbouw was plotseling ingestort zonder dal het minste voorteokcn van de ramp te bespeuren was geweest Er zgn al tien Igken uit de pninhoopen te voorsehgn gebraclit het aantal gewonden bedraagt ongeveer dertig Stadsnieuws GOUDA 27 Juli 1906 Het programma der 6ii orgolbespeling in de Üroole of St Janskerk op Dinsdag 31 Juli 1906 des avonds 7 i uur door den beer J H H Spaandorm iu mot welwillende medewerking van iiiojulfrouw J Slokker sopraan en den heer J Brands bariton beiden uit Rotterdam luidt aldus 1 Tuccata et Fuga No 4 Band IV J S Bacb 2 Arie Here Israel uit F Mendelssohn hot Oratorium Elioa Bartholdy 3 Arie Gott sul mirgnildig uil het Oratorium F Mendelssohn Paulas Bartlioldy 4 Sonate symphonie No 3 A Guilmant a Preludio b Adagio Molto c Fuga a Noclnrne C Frnnck b Biblischos Gosang A Dvorak Gebet Killer Cantiliène Piistorale Bern ten Cate Duett uit het Orato F Mendelssohn ium Elies Bartholdy Praelndium und Fago fiber B A C H F Liszt No 2 en 6 voor Sopraan mot Orgelbegeleiding No 3 5a en b voor Bariton met Orgelbegeleiding No 8 voor Sopraan en Bariton met Orgelbegeleiding G a s c o n t r ó I e 27 Juli 1906 12 uur voormiddag Druk 39 m M Lichtkracht U 38 Kaarsen 5228 Caloriëo Warmtegovend Vermogen Ned Herv Kerk Beroepen to Ondowater 2e predikantsplaats ds B Batelaan to Waarder De toestand van den heer N K winkelier Ie Rotterdam die eergisteren onder Nienwerkerk a d Usel bg hot nitwgken voor een hond met zgn motorfiets omviel en daarbg ernstig aan het hoofd verwond werd moet thans bedenkeiyk zgn Per rgtnig is hy naar zgn zuster op het Haagscheveer te Rotterdam vervoerd MooRDRBciiT De Gemeenteraad heeft de instrnctie van de onderwyzera aan de openbare lagere school zoodanig gewgzigd dat de onderwgzers niet verplicht zgn om binnen de gemeente te wonen De ervaring had geleerd dat die bepaling althans door de onderwyzeressen niet kon worden nageleefd ScHoosHovBN Van de typhus epidemie worden de kinderen die aangewezen zu n om vier weken naar een Gezondhoids kolonie gestnurd te worden de dupe Naar wy vernemen worden zy nil vrees voor besmetting niet in de kolonie opgenomen 28 Juli was de dag van uitzenden Ook koenolion ia r la gezinnen de mauleo Op verzoek van ons stadsbestuur zal het zwembad gesloten wordon met het oog op do heerschonde typhus opidcmie Laat de bargerg looh vooral uiedewerkon om door toepassing dor voorgeschreven hygiénische leefwyzo de ziekte iu haar vaart Ie stuiten BEÏÏES YKS EOTTEEDAM L K H KVRIJDAG 13 APRIL Staatiieetmigen PoBTuaiL Ohlig 3e Sorie fr 050 3 5gi Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Kostuto Iwnng Dombr Obli Rs ien 41 96 Azm Japan Obligation 1899 4 74 74 CüLumu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis I100 IV 24 PremicUfinttqen bf i m Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102 Sckiipvaarl MMttcliaftpijeii Annd Holland Gulf Stv My 35 Bjiiiolheek Danken Pandh idem idem 4 99 Paudb Botterd Hypb 4 101 Pandb Eottord Hypb 3 97 Pundb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedolgke Hypb 4 9 Pandb ütrechtsehe Hypb 4 100 Pandb Westlaudscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algom GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheops Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypothcekbricfbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationalo Hypb 3 98 Pandb G Hypothnokbnnk teAmsterdam 4 100 Spoorwetjleennujen iTAi iB Oblig ZnidItaliaanschoSpw Mi A 3677 Divereen My tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 9S0OTE mmm VAN IVIaiilels Costumes liloiiscib Jupns lupous JaiionslolTttn en Katoenen AfiHArf S J l £fy lfMJ Jfff V tot ongekend lage prijzen Burgerlijke Staod Moordreolit GEBOREN lohanno ouders J Bloot en C Kruit Adriana ouders A Berkouwer en D van Meyeren Johanna Cornelia ouders A N Kool en J C den llortog Geertje ouders H van der Wegdo en P Stigter Janna ouders P van Baren en A Borgshoeff OVERLEDEN P de Ruiter 71 j J J van d r Bas 2 j J Bloot 9 d J Kandelaar 27 j GEHUWD J C Veer 27 j te Vryenban en A O Versteeg 23 j rrTT f I LAATSTE BERICHTEN Men meldt van heden Een hevige brand woedt in hot uitgestrekte IJhorster hoidovold Drenthe De in den omtrek wonende boeren zgn niet bg machte den brand te kunnen stuiten Predikbeurt btj de RemonstrantBolie Qerèformeerde Oemeente alhier Zondag 29 Juli s morgens 10 nnr Ds H VAN ASSENDELFT advi rteintieim Ondertrouwd WEMER apotheker EK ALIDA M DE BOER Koog a d Zaan 28 Jali 1906 FAILLISSEMENT By vonnis drr Arr Rechtbank te Rotterdam dd 25 Juli 1906 is verklaard instaat van faillissement S W WULFFRAAT menbelmaker alhier met benoeming van den E A Hoer Jhr Mr J L W C VON WEILER tot Rechter Commissaris en van ondcrgeteckende tot Curator Do Curator Mr F H KRANENBURG Gouda 26 Juli 1906 ECHTSCHEIDIira EERSTE PLAATSING By vonnis van de ArrondiasementsRocht bank to s Gravenhage dedato 29 Juni 1906 is hot huwelgk op den één en twintigsten Juli 1800 een en negentig te s Qravenhage gesloten tusschen Jonkvrouwe JOHANNA CHARLOTTE AMALIA GEVKRS LEUVEN on den Heer HENRI ADRIEN Graaf VAN BYLANDT beiden zonder beroep en wonende te s Gravenhage door eehtiKhHAing ontbonden verklaard s Oravenhago den 27 Juli 1906 Hetgeen Certificeert Mr J ADDINK Advocaat Procurenr Een nieuwe Drank KORFFS NOVA CACAO GEFABRICEERD vanè Gjnslo iiitijezochl le daiirsle CacaotMien Deze Cacao is by inkoop wel iota hoogorin prga doch in werkoiykbeid d voordeeligste daar men van deze NOV € t iALOin € het gebruik eene veel kleinere hoovoelheid behoeft dan van goedkeopere soorton K V K K PRIJS f l SO f O M f O SO Kilo voldoendr voor M Kopiwii IIKOOIIIIEELING van het Mikroskopisch n Cbemiscb Ijaboratorium van VAN LEDDEN HULSKBÜSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelgke oplwhaarheid de bgzonder fijne geur n smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HUL SEBOSCH Verkrijgbaar liij T CliEBAS alhier Zenuwen Maatflijdcrs wordt nit overtuiging als een werkelgke hnlp u deu nood het boek JSaaca greTr er aaiibevolon Na outvBiigst van adres per briefkaart nor It dit hoekjo franco per post toegeKondeii door BLOKPOEL S Hoekh Zaltlwmmnl en Metaalpoetsextract merk HOOI KRIHH nit de fabriek van Firma H SAHDEMANN te Zevenanr en Emmerik tpatiiien de kromti Verkrygbaar to Gouda bg R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J s MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden by N DE KRUIJFF Geld A 5 pCt Hypotheek 4 pCt direct betchlkbaar ook zonder borg van solide Bankinstel linten Br Ir Postbox 147 a Hage