Goudsche Courant, dinsdag 31 juli 1906

j diliiii Alle rop ratien on aangemeten werk LW iimmm Ti EimPIJIK bil GetdermaUeH COMMLSSIONNAIE IN AARDAPPBLEIIem FRUIT iv Dlm fiRÏKlH ti y ü b sM dans la nnit da 23 an 21 Jnillet 1870 A nons Ie souvenir A lai l iramortalibé EKUIEI 1ÜII Er zal een groot ntooDSCbip ds Cambroman worden uitgerust dat do voornaamste bavens der wereld zal bezoeken om de prudncten der F ngelsclie ngverheid in de vooinaamate bavens der wereld ten toon te stellen Van 09 gevallen van meningitis sedert Maart te Glasgow voorgekomen zyo er 48 allo by kinderen beneden lU Jaöi net den dood geëindigd BlISLAKD Uit liot goDvernement Moskon worden agrarische onlusten gemald ook op tal van andere plaatsen zonden de boeren roerig en aan het pinnderen geslagen zyn In Lodz werd door stakers een fabriek in brand gestoken In Helsiogtors hebben do politieagenten er het byilje by neergelegd Volgens de Temps is het manifest der doomaladen niet door 75 het officieele cgfer maar doir IHI leden geteekeod terwyl dit cyfer later nog geklommen is lot 213 BAr KAN STiTBN De toestand aan de Tnrksch Periischo grens biyf dreigend lU OOO Man Perzische troepen rakken op naar het door de Turken bezette pant De reeds door ons gemelde gevechten tnsschen Bulgaren en Grieken te Drama hebben 20 dooden en U gewonden gekost Ahekika Hockefeller die op het oogenblik op weg is naar Amerika waar hem een vcroordeeling wegens overtreding der nntitrnstwet wacht heeft besloten in persoon op 1 Sept voor do rechtbank te verschynen ten einde een arrestatie te ontgaan Marokko De pretendent moet in den strjjd tegen den saltan een ernstige nederlaag geleden hebben BINNENLAND Heden zal geen officieel bericht verschynen betreffende don toestand der Koningin 11 M de Koningin moeder bracht beden wederom per automobiel een bezoek aan Het Loo Gemenjfde Berichten In zake de staking der timmerlieden te Leiden hebben naar gemeld wordt de patroons Zaterdag besloten nog tot l l Augustus aan de stakende gezellen gelegenheid te geven het werk op de oude voorwaarden te hervatten Wie zich na 13 Augustus aanmeldt zal voorzoover er werk is door da patroons worden aangenomen wie na 13 Augastns biyft staken wordt door de gazameniyke patroons van hun werken uilgesloten Ken nieuwe regeling van loon en arbeidsduur voor 1 Januari in overleg met vertegenwoordigers der arbeider is niel uitgesloten de staking duurt nu reeds 9 waken Het kiesdistrict Tyrone in Ierland is een district waar zeer hard gestemd wordt Verkiezingsagenlen beweren dat by de laatato vorkioiing 99 procent van de nationalistische kiezers die haddon kunnen komen ook werkeiyk gekomen zyn en 99 procent van de unionistische kiezers Toen was de ualionalistischo meerdorheid 31 stemmen op de ïuim GOÜO tegen 7C in 1900 en 162 in 1895 Door don dood van het nationalistisch lid was or Donderdag 1 1 een herstemming De meerderheid dor nationalisten werd tot 19 stemmen ternggebracht Dat er noch moeite noch kosten van die zydo gespaard werden biykt wol uit het feit dat pastoor Toner die in Amerika was alloen om te stemmen overkwam Dinsdag in Ierland arriveerde on naar l omeroy in hot kiesdistrict reisde Donderdag na s ochtends in Tyrone gestemd te hebben nog juist des avonds te U uur in jnecnstown aan to komen en op de Majestic naar Amerika te embarkeeren Men meldt uit iaandam Ondor de werklieden van den yzercn bovenbouw dor nienwe Hembrng is Zaterdag een staking uitgebroken doordien een woordvoerder over eon onlangs gerezen klein geschil door don chef werd ontslagun Men is handgemeen geweest inet den chef die vry ernstig aan het hoofd is gewond 22 personen allen Hollanders zgn ontslagen Een Beriynsch agent had eenige maanden geloden hnisolgke onaangenaamheden gehad was de dour ait en een kroeg ingeloopen en zwaaide t n Ijj lUn lamllie weer wilde opzoeken op bedenkelgko wQzg over straat Oovolg natuurlgk een bende jongens achter hem aan Dat begon hem te vervelen en daarom pakte hy plotseling en van de knapen beet en gaf hem een pak slaag Een schilder die hem vroeg waarom hg den jongen ranselde werd door hem gearresteerd en toen diens broer vroeg waarom dit gebeurde werd ook by meegenomen De rechtbank veroordeelde den agent tot 3 maanden maar het gerechtshof was een andere meening toegedaan De eerste arrestatie was gewettigd geweest want de schilder had den agent hinderiyk gevolgd de tweede echter onwettig maar de agent was wegens dronkenschap niet geheel toerekenbaar en daarom werd hg vrggesproken Tgdont den Kossisch Japanschen oorlog deed het gerucht de ronde dat door een Ilaliaansch ingeniear een kogelvry kuras was uitgevonden waarvan de Russische regeering er 120 000 bestold zou hebben Dit verhaal was maar zoover waar dat de ingenieur met twee kameraden een kuras gemaakt bad eon vennootschap word dour ben opgericht en van een bank wisten zy f 35 000 voorschot te krggen De Bussiscbe gezant te Uomo woonde schietproeven by bestelde 10 000 kurassen en gaf f 1500 als vergoeding voor reiskosten want de drie uitvinders z mden te Petersburg de ondoordringbaarheid van het kuras aantoonen Daar aangekomen zyn ze echter verdwenen en do gezant wacht nog op de knrasson evenals de bank op de terugbetaling van de f 35 000 In hot dameshoedenmagazgn De Lelie aan do Langestraat te Amersfoort bewoond door den electricicn J de Vries brak gisternacht omstreeks 12 uur een zeer felle brand uit die door het flink optreden van de brandweer tot dat perceel beperkt bleef Httmagazyn brandde geheel uit De bewoners konden zich nog juist bytgds redden De oorzaak van den brand is onbekend Assurantie dokt de schade Uit Amsterdam meldt men Heden morgen 7 uur vertrokken van het station Weesperpoort alhier 107 werklieden naar Dnitschland Zy zyn door vertegenwoordigers van den beer Oorhard Ktthner uit Neumnhl aangenomen voor bovengrondsch werk by de kolonmgn Deutscher Kaiser te Bruckhaosen aan den Byn voor een gemiddeld dagloon van f 2 50 f 3 by een 10urigen arbeidsdag Typeerend voor den toestand der nnskiirod labourers War terwe e is dat deze ruim vierhonderd man in minder dan geen tyd konden worden byeengebracht en er een even groot cyfer moest worden afgewezen Ook in den zomertgd blgkt dus de werkloosheid ondor deze catagorie van arbeiders hier ter stede groot te zyn Onder de aangenomen werklieden zyn 16 bankwerkers en 391 personen zonder vakkennis De reiskosten worden voor hen door den ondernemer betaald Daarentegen verplichten zy zich ten minste een half jaar in dienst te blgven en hebben ly zich schriftelgk bereid moeten verklaren de reiskosten terug te betalen of van hun loon zooveel te laten inbonden als z vMr den tgd weggaan Te Brnckhansen zullen de Amsterdamsche werklieden ouder dak worden gebracht in een groote cantine welke duizend aan kan bevatten Zy slapen met ban vieren in een kamorljo twee aan twee boven elkaar In die cantine wordt hun van alles verstrekt op afkorting op het per 11 dagen uitbetaalde loon Voor ligging on eten twee middagmalen mot vleesch en koffie wordt 65 cent per dag afgetrokken Het brood is hier niet onder begrepen Een Duitsobe knaap van nanweiyks 11 jaar is in de bosschen te Winterswyk zwervende aangetroffen In verhoor genomen bleek dat by thuis buhoorde to Bremen en uit vreos voor straf wegens slechte vorderingen op school de wyde wereld ingegaan was De jeugdige avonturier had nog 1 mark op zak De ouders van den knaap zall n mot zgn verbiyf in kennis gesteld worden Er wordt nader gemeld dat de schrgrer van oen brandbrief aan do dames v O te Zooien P de K is moloaaar Ie Drnmpt die als handlanger had S R uit Zoelen wien hy f 25 had beloofd voor het in ontvangst nemen der geëiscbto som Mon vermoedt dal jaloezie over een onlangs gedeelde erfenis de reden tot het schrgven van den brief is geweest Men meldt uit Kotlerdam In do vorgadoring dor Provinciale vereen f ing van bargemoestors en secretarissen in uidHolland werd by monda van den vicepresident den heer Bos bargemeestar van Zoetermeor aan den aftredenden voorzitter den heer s Jacob als blyk van waardeeriog en vriendschap een sonvenir aangeboden bestaande oit een 2 i meter hooga monamentale wear en tijdaanwtjnr ootworpao door den baeldhouwer Hiadama ep nitgavoerd io gepoiyst hardsteen met bronzen versieringen dragende aan de voorzyde een barometer en aan da achterzyde eeii thermometer en een opdracht in gouden letters Onder varzekering van voortdaronde vriendschap werd bet geschenk door den beor s Jacob aanvaard De Leeuw Ct schrgft We zgn bgna Schaveningen Alleen de zee ontbreekt er nog maar aan doch anders Of we reeds bevende huizon hebben weten we niet maar dat in een paar huizen by de tentoonstelling trillingen bespeurd worden die net zoo lang aanhouden als de gasmotor op bet tentoonstellingsterrein werkt valt niet te ontkennen In een kantoor maakt een groote lessenaar een korte bewoging do inkt in de inktkokers gaat zachtjes op en neer een bloem vaasje in een buis daarnaast trilt en het water dat er in is wordt bewegen Deurknoppen beven Men ziet allerlei Scheveningsche bewegingen Toen gisteren de gasmotor oen weinig vacautie nam bleef alles in rust en aan de opnieuw beginnende beving bespeurden de bewoners dat een vaardige hand op bet tentoonstellingsterrein do machina strika had weten te bedwingen Men schryft uit Delft Even geheimzinnig als voor acht maanden een 12jarig meisje alhier verdween dat door een kinderloos echtpaar als pleegkind was grootgebracht en toen door da moeder werd opgevorderd aveu geheimzinnig is het kind thans weer teruggekeerd tot haar pleegouders Het merkwaardigste is dat het kind zegt zelf niet te weten waar het in de acht maanden die verliepen verbleef iets wat de pleegouders naar hun zeggen evenmin kunnen ophelderen Uit Amsterdam meldt men Een 26 jarig jongmensch die dezar dagen ondertrouwd was met een 22 jarig meisje sprong eergisterenavond na een twist met zgn aanstaanden schoonvader in het water van do Zwanenburgwal Zgn bruid sprong hem terstond na Beiden worden na eenigen tyd levenloos opgehaald Door het gedrang van het publiek geraakte ook een 16 jarige jongen te water die gered werd Men meldt uit Enschede Varmoedeigk door het omvallen van een lamp is er gisternacht een felle nitslaande brand uitgebroken in de stoommaalinrichting van de firma Qebr Kroneman aan den Oldenzaalschen weg te Lonneker Aan blusscben viel niet te donken Hot perceol brandde uit Ook de daarin aanwezige granen machinerieën enz zgn verloren Een party lynkoeken der Lonneker Landbouwersbank is mede vernield Assurantie dekt do schade Uit Paree Paree wordt aan de Makassaar het volgende staaltje gemeld van de roofzacht der orang Sidenreng qenschen van Sidenreng op Celebes In den nacht van 19 Juni warden op pasar Pedjong vyt schoten gelost uit beaumontgeweren do buizen werden s morgens teruggevonden Van schrik liepen vele menBohen weg en hiervan maakte de bende die uit oen 50 man bestond gebruik om een toko dio daar tgdeiyk was opgezet te be rooven Om te beletten dat de buren hulp zouden gaan halen bg de militairen werden ban huizen door lansdragers bewaakt en de menschen gewaarschuwd dat ingeval zg op deze of gene wyze den roof zouden willen verhinderen zg zonden worden neergestoke i De omwanding van de toko bestaande uit zinken platen werd op twee plaatsen doorgebroken en het magazyn ontlast van allerlei goederen meerendeels manufactarea Men scbryft alt Friesland aan t Hienwa In deze provincie neemt hst gebruik van sterkodrank voortdurend af Vooral in de veenstroken werd vroeger vrg wat gebruikt van bier of gazeuze dranken was daar toen geen sprake in een herberg een kop koffie chocolade of een glas spnitwatar vragen werd als kinderachtig beschouwd man werd er om uitgelachen Men gebruikte niet anders dan borrels en vooral bg feesten in bet dorp en op kermissen zag men tooneelen ran dronkenschap waaruit niet zelden vachtpartyen voortkwamen Tegenwoordig is dat andars geworden Hat getal geheel onthouders neemt toe vooral onder de werklieden Velen die nog geen geheelontkoaders zyn gebruiken toch nooit meer sterkedrank maar wel eens oen glaasje bier Met name in de vergaderingen der aocialistsn is van slerkedranlt geen sprake Het gebraik vao limonade beasenwga frambozanlikaar aai neemt sterk toa In hot Berliner Tageblalt sehrp rritz Stahl weder over de Rambraudt teotoonitallingan in Nadarland Htf ourdaelt anslig over de nienwe plaatsing van de Nachtwacht Over de Staalmeesters schrgft hy dat men vroeger geen plaats kon vinden voor een rustige beschouwing van dit werk dat zg nu beter hangen maar op den dag dat hg het werk zag kreeg het te veel licht Ook volgens hem heeft het fragment dar anatomische los vaal gewonnen Da Berl Lok Anz schrljlt Dezer dagen wordt het bekende hotel Der Kaiserhof te Berlgn verbouwd Ongeveer 500 arbeiders vinden hier werk voornamelgk metselaars Sedert eenigen tgd word er veel in het hotel gestolen waardevolio schilderyen tapglen decoratiestukken De arbeiders werden verdacht van deze diefstallen en do direetia wist er niets anders op dan do hulp in ta roepen van da politie Een rechercheur stelde een onderzoek in wat don werklieden zeer onaangenaam was Daar kwam hou een gelukkig toeval ta hulp Rian glazenmaker was met twee knechts bezig ruiten in te zetten Daar er thans in Beriyn oen glazenmakersstaking is eischten de metselaars dat zy hot werk zoaden neerleggen Doch zy dachten er niet over waarop da metselaars stukadoors tijnmerlieden en alle andere arbeiders staakten Op deze wyze wordt natuuriyk het onderzoek van de politie zeer tegengewerkt wat do eigeniyko bedoeling geweest schgnt te zyn De gemeente Tubbeke l nbise in het arrondissement Nyvel ii het tooneol geweest van een gruwelgk drama waarvan heel de omtrek spreekt en nog lang spreken zal De bestnurder der beroepaachool M Camns werd des avonds ten 9 nur met dolksteken vermoord in de statie op hot oogenblik dat hy naar Brussel zyne verbigfplaats wilde terugkearen De aanval was zoo plotseling dat niemand hem kon voorkomen en dat de gotroffane toen de statiebedienden toesnelden hem reeds in een grooten bloedplas zagen iiggei stuiptrekkend en met den dood worstelend Do aauvallor een fabriekswerker Jozef üriset genaamd wonende te s Gravonbrakel kon vlnchten zonder dat men er in t eerste oogenblik van ontroering aan dacht hem gevangon te nemen Dit was oorzaak dat Oriset zyn razemy want de man moot razend geweest zyn verder kon aitwerken Hy liep dns naar huis waar zSno vronw zat te midden vanbaar zeven kinderen waarvan het oudste 15 jaar is en gelgk een wild dier op de vronw aanvallende stak hg haar den bebloeden olk in bet hart De kinderen dit gruweiyk tooneal ziende vluchtten luid schreeuwend het huis uit Dit maakte de aandacht der gebaren gaande Dozen snelden toe en poogden vrouw Oriset by te staan doch de dood had reeds zyn werk verricht Nu ging men op zoek naar den moordenaar en men vond bom op den zolder dood verhangen laan een balk Uit Haarlem deelt men mede dat do beer P Uittenbogaard een inrichting heeft uitgevonden waarmede hg meent spoorwegongelukken te kunnen voorkomen Men zegt dat het een kostbare installatie is waaromtrent hy echter beloofd hoeft niet in hyzonderheden Ie zullen treden Het zon volgons den uitvinder onmogeiyk zgn dat twee treinen op elkander inri en of dat een trein op een andere helzy stilstaand hetzy rgdend loopt Door deze vinding zou ook geen train in een geopende brug ryden doch op eiken vooraf vastgeslelden afstand bijv 300 100 500 M v66r de brug tol stilstand worden gebracht De heer Uittenbogaard een eenvoadig doch goed ontwikkeld werkman die van verschillende lyden de betuiging mocht ontvangen dat zyn viading inderdaad voor toepassing vatbaar is stelt pogingen in het werk OD haar te verknopen of or patent op te verkrügaa Op den Weichelspoorwog hebben 20 mannen op 3 stations afstand van Warscban een trein aoogahoaden door aan de noodrem ta trekken Daarop sprongen zy uit den trein baakten locomotief on goederenwagen af en reden daarmee heen Twaa K M verder plunderden ly den bagagewagen na den gendarme gedood te habben dia o m aeo kist mat 16 000 roebels bewaakte Oaarua verdween da bende in de bosachen Posterljeo ea Telegrapfcic Benoemd 16 Jali tot brievengaardar ta Heeswgk K Koster 1 Aog tot adjunetinspectear der posterjjen en tslegrale ta Maastricht de diractaar van het poat en tslegraatkantoor te Rhanen J dSingels 16 Ang tot diractrnr van het post en talegraafkantoor te Velp de adjaoct inapeotanr der posteryan en talegrafie E D Bink ta GroDlagaii tot diraotanr roa hal paitlMalsor ta Wgha de commies titulair der poateryen B telegrafie M Linthout te Amsterdam bjjposten telegraaf kantoor van der Helst Bevordard 16 Jnli tot klerk der postaryen en telegrafie Ie klasse de klerken 2e klasse L W Bakker en J K Castelegn Verplaatst 16 Ang de commies der posterijen 2e klasse J C Niouwenhuys van l nnspoet naar Helmond de klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse J van der Werf van Amsterdam telegraafkantoor naar Leeuwarden telegraafkantoor 1 Sopt do klerken der postergen en telegrafie 2e klasse i van Dorssen van Rotterdam telegraafkantoor naar Leiden telegraafkantoor on L F Steehouwer van LeidoE telegraafkantoor naar Eottordam telegraafkantoor Het eervol ontslag van de vronwelgko klerk der postergen en telegrafie 2e klasse j C Hommes is ingegaan 1 Jnli in plaats van i Ja Stadsnieuws GOUDA 80 Juli 1906 Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan aer Oondscho Zwemdnb werd in de versierde zweminrichting een nationalen zwemwodslrijd gehouden die niet alleen door vele toeschouwers werd bezocht maar waar verschillende zwemmers nit andere plaatsen ook aan deelnamen De jury bestond uil de heeren A C Cosyn P Latensfoin G J Sala A Tb Kappeuburg W L Immink en A Goedewnagen Jr 40 M bnikzwemmen voor Juniores Ista prgs zilveren Medaille L Benenga na loting met B Benenga in 29 sec dio etn bronzen medaille vorkreeg 2de prgs 3de prys bronzen Medaille H Wouters in 30 sec Deze pryswinners waren allen van in Rotterdamsche Zwemclub 80 II Bnikzwemmen vrye deelname J 1ste prys vergald zilveren eerekrnis K Hoger van de Jonge Kampioen te Amsterdam io 1 min 6 sec 2do prüs zilveren medaille A van Hasselt van de Rott Zwemclub in 1 min 8 sec 3e prys bronzen medaille B Benenga van de E Z in 1 min 8 sec 40 M Rngzwemman voor juniores Ie prgs zilveren nedaille D Jansen van deArn Zw in 35 sec 2do prgs bronzen medaiilo J H Schepers van da Arn Zw in 35 sec 3de prys bronzen medaille A Scbravesande van R Z C in 35 sec 10 M minst aantal slagen alleen voor leden der Gondsche Zwemclub lat prgb zilveren medaille P C J Goedewaagen in 67 slag 2de prgs bronzen medaille H H Verhoef in 6 slag 3da prgs bronzen medaille J C den Boer in 10 slagen 240 U bnikzwemmen vrye deelname 1ste prys verguld zilveren eerekrnis W W Menring van hot IJ te Amsterdam in 1 min 5 sec 2de prys zilveren medaille K Meger van de Jonge Kampioen in 1 min 9 sec 3de prys bronzen medaille L Benenga van de B Z C in 1 min 9 sec 80 M Rugzwemmen vrye deelname Ista prgs verguld zilveren eerekrnis G jCortlever van het IJ in 1 min 17 sec 2de priis zilveren medaille C J Tersteog van het IJ in 1 min 22 sec 3ije prgs bronzen medaille Jim Strugs van het IJ in 1 min 23 sec Gekleed Popdaiken voor janiores 1ste prys verguld zilveren eerekrnis B Benenga van de E Z C in 24 sec 2de prgs zilveren medaille H Wouters van de B Z C in 21 sec 3de prgs bronzen medaille A van Hasselt van de B Z C in 25 sec Watarapringen Verplichte sprongen Zweefaprong salto voorover salto adhterover Ista prys zilveren eerekrnis J Samsom van de Oondscho Zwemclub 2de prys zilveren medaiilo A van Hasselt van de B Z C 3de prys bronzen medaille J Kortenoever van de G Z C Popdniken 1ste prys verguld zilveren medaille A Blemond van de E Z C in 23 sec 2da prgs zilveren medaille L Benenga van de B Z C in 23 sec 3de prgs bronzon medaille K Meger van da D J K in 21 sec Door Z K H Prins Hendrik was een bronoan madaille raat borstbeeld toegezegd die door het Bestuur der Oondscho ZwemClub by deze afdeeling was toegevoegd en ten deal viel aan den eersten prgswinnor Party Waterpolo tnsschen de Uott Zwemclub en da Gondsche Zwemclub Prys zilveren eerekrois dat behaald word door de Eotterd Zwemclub met 6 tegen 3 goals Na afloop had de prysnitdeeling plaats De Voorzitter der öondsche Zwemclub de heer J Kortanaever reikte onder gepaste toaaproak au da overwinnaori dabahaalda prgzen nit hy dankte allen voor hunne mededinging en medewerking bracht een woord van dank aan Z K H dan Prin s der Nederlanden en het Gemeentebestuur aan do Commissie van Toezicht over de StedoJgke Zweminrichting aan de Jury en drnkto de hoop nit dat by volgende wedstrijden ook de deelname zoo groot mogelyk zoa zyn Door het onverschrokken en tactvol optreden der politie is bet hen den afgoloupen nacht gelukt de hand Ie leggen op twee beruchte personen Do Agent v Politie Lunenburg zag toen hy surveilleerende was oen man wegsluipen achter het kantoor der Sleepbootendienst van v d Garden Co aan bet Vearstal alhier Hg nam deze mede naar het politiebareau en toog andermaal naar genoemd kantoor alwaar een tweede persoon juist bezig was een kast met een beitel te torceeren Door het raam waaruit oen rail was gedrukt klom de politie naar binnen en arresteerde den inbreker die nog geen gelegenheid had gehad iets te ontvreemden Het blyken twee beruchte sujetten te zyn die reeds meermalen met de politie hebben kennis gemaakt Beide verdachten worden morgen naar het huis van bewaring te Rotterdam overgebracht Men wordt toch vooral gewaarschuwd met de kermisdagen nauwkeurig te letten dat s nachts deuren en ramen gesloten worden Even als vorige jaren zullen er wedor in de Sociëteit Ons Genoegen met do kermis Matinees en Soirees gegeven worden onder directie van don heer Francis Pichler die er voor bekend staat dat lij bet nieuwste engageert wat op het gebied van cafèchantant te verkrygen is Naar wy vernemen moet bet programma ditmaal verbazend voel versclieidenheid bevatten terwyl bot orkest wedor onder loiding is van de heer W Blokland van het ScalaTheater den Haag Met verlangen zien wg de eerste opvoering tegemoet vooral waar wy verzekerd zyn van het optreden van de heoron Solser en Hesso en Mej Loaise Fleuren die voor ons geen onbekenden bg allen zeker wel een aangenamen indruk hebben achtergelaten Bg kon besluit is met ingang van 1 Sept 1906 benoemd tot loeraar aan de E H B ï chool alhier J Hugos thans leeraar aan de H H B school te Bappemeor nwi toekenning van eervol ontslag uit laatstgcmoldo betrekking en 2e voor het tydvak van 1 Sept 190G lot en met 31 Aug 1907 benoemd tot leeraar aan de E H B school alhier M S Bolh onderwijzer aan een openbare lagere school alhier Voor bet eindexamen H B S mot 6 j c zyn Zaterdag te Rotterdam o a geslaagd de heeren J S Hoogstra on G F van der Want Voor bet examen hooldakte ia te s Gravenhage o a geslaagd de heer A den Dikken te Bodegravea Voor het examen Engelsch L O is te s Hagc 0 a geslaagd mej M J Hnber te s Gravenhage De bataljons van het 4e reg inf in garnizoen te Leiden Gouda en Delft zullen 17 September naar do legerplaats by Zeist vertrekken tot bef honden van oefeningen onder leiding van den kolonel D F H Helbach commt van het korps Het is thans nog niet met iekefheid te zeggen scbryft bet Hbl of te Arastordam een nienwe waskaarsenfabriek komt Een fait is echter naar wg vernemen dat het commercieel bedrgf dei Gondsche fabriek van waskaarsen zal worden voortgezet en geëxploiteerd door een binnenkort op te richten N V waarin door de Gondsche fabriek znllen worden ingebracht de door haar ovargenomen volledige goodwill handels en fabrieksmerken der Amsterdamsche fabriek Do nieuwe vennootschap zal haar zetel hebben te Amsterdam Intusscben is geiyk wg reeds meldde door den architect H J Wigman aan B on W vergunning gevraagd namens een voorloopig comité voor den bouw of de stichting van een stoarinokaorsonfabriek op de terreinen g legen tnsschen don spoorweg van Amsterdam naat Zaandam den Spavn dammerdyk en het bebouwde gedeelte De bestaands fabriek aan de Enysdaelkade wordt begin Augustus stop gezel Veemarkt te Rotterdam Maandag jo Juli igoO Vette ossen en koeien goeden aanvoer prtjzen raren voor iste kwal j6 ide kwal 33 3de kwal 1 cenu par kaU Mlo Vetle kalveren goede aanvoer preien waren voor ialf ki 5 3de kW a een per Veite varken goede aanvoer prijicn waren voor rstekwal 5 ade k ü 3 Ie k cents per half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd vL ü priishoudemi vette varkens en vette Kalveren trcuxg iets lager m pnjj Schapec en lammeren met redelijken BEÏÏES VM EOTTERDAM L K H K VEIJDAG 13 APEIL StaaUUenttiQen PoKTuaii Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 EusuAioJwang Dombr Obligation 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUMBU Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Bocepis L 100 IV 24 Pfemieleenintjen bm aiB Loten Stad Antwerpen 1887 27 102 Setuepmart Maatschappijen Aand Holland Qulf Stv My 35 Bfpothak Bantin Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtscho Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 41 9 Pandb Ie Algom Groninger Scheeps Hyiib 4 100 Pandb Nederl Hyp Pnnd briefbank 4 99 Pandb Ned Schoeps Hypb 4 101 Bowyzen van Doolger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Balaatscho Hy ib 4 1 10 Alg Hyiwthbr Piorsti Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb HoUaudsclio Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotlieekbank te Amstardam 4 100 Spoorw ffteemngeii Italië Oblig Zuid ltaliaansclio Sm üi A 3 f Divergen lig tot Kxpl Laan van MoordcrvoorI 1902 H9 eSOOTE 07EMIN0 VAN itlantels Costumes Ulousvn Jupes Jiipons Japoustoflen en Katoenen tot ongekend lage pryzen AüVï ilTEf riKN Geen beter adres Tüor degülyk en stork SCHOEUWEEE dsn Het iur l l rabaulscli Schoenenen Laai Kenniaga ilJn KL LI WEG E 30 Bnimsto sortoering van allo soorten SCHOKNWEKK CHEOOM GLACr on BBUIN GLAC J DAMES en HEERKN8CH0EISEL Onnavolgbaar zyn thans door nieuw gevonden loepassingeii onze tH Uevert getcUMm ae f rtretltH felutHrg Uagaerli Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor do ecAfe Io ontvangen Gelll Pryscourunt mot oen aantal ongevraagde getuigschriften i ni u op aanvraag Boxtel a HOGAEU16 Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACT18CHE DB MEEST VOLLEDIGE MODEBL tllKN Kunsthandel Kleiweg by wien modellen ta bezichtigen zyn zyn beslist die der Firran WELUOil THE LADIKS JOVUflAL met minstens drie gratis geknipte patronen en oen gekleurde plaat TUE ILL URESSMAKBH met een gratis geknipt patroon TUE litiZAAH OF CUtLU RESS FASHIONS Kiuderniodos mot vele gratis geknipte patronen VËaAGT Vut Boekhandelaar roefttHtnmerH Alle met koetel Holt HtJvoegHel i Van alle in doze bladen voorkomende modellon zgn GEKNIPTE PATBONEN met Hull verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrygbaar bg MILLV SIMONS Den Haag Vorkrggbaar in tte sjchen M ets 7 f ct en f 1 3S by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AHKEBI ¥ AD BICHTBB Co Eottordam Te Gouda bfl C LDGEH Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 181 Wie zieker g wii da BoMa £ lkel CaOM te outran tMan gesteld en oa vele prniftiwnlupiii ia Aos tuuuM gekouwn oader m mau daa uitvfaubra Dr Miobarito TarrMnll op da beste loaoUoea In hat weroMk ronde MabUiiaaoMnl v i Otbn 8MIirwak I Keuhn flKlw Btkcl Cacao in vierkanten buaoaiL Deao Kikul Caoao k mat analk oekt ooaa laognnacM gazooda drank voor dkKalijksai gabruik een 4 S thaaleiieb vaa p Ddar vwr een kop ïocslata Ah goneoskracbtigii dronk bQ gaval m diarrbee aleiiiti reet water t fotmikan Verkribbaar by o vootMiaata S I Apotb ik0rs au Qenaraalvart gMwooad a votr Sédor liiliiis RdtonkM Aardappelpulp Moei TB HOOI togen zoor billyken prys bg do ImoterdaZB Kalvacstnat iilK