Goudsche Courant, woensdag 1 augustus 1906

J Dr a lnonglitii wordtn altgegeren en onie nioreele positie ton voel slerltnr zijn geweest indien wü Imddeu lionnon erltlaren dat dit gefaeele gedeelte van ons programaa voorloopig was nitgeiteld Verspreide Berichten De man die den goadimld Haogell te rarjjs ecn bom in een postpakket stimrdr scbilnt ziJn sehoonbroeder geweest to zyn Men moot het van i jn lamilio maar hebber Nu weer is er een bom gevonden te Argenteull by ecn der lubriokseigenaars aldaar Men denkt aan een wraakneming van een der werklui l o rechter vin instructie inzake de mijnramp te CourrK res beeft geen termen gevonden om de ingenieurs der mynen wegens nalatigheid te doen vervolgen Tot beden zjin er IWi4 luken bovengebracht uit de mlJn DuiTsruLixi l e Kossisehe soldaat dia een boekhouder op Pruisisch grondgebied doodschoot is gearresteerd De Ëngelscbc regeering heeft bevel gegeven dat gestolen vee van opstandelingen in UuitsehKuidwott Atrika niet meer over de grens van de Kngelsche bezittingen gedreven mag worden Volgens ecu oIBcieele statistiek telt Duitschland op liet oognnblik II1 102 0IM zielen In hot begin van December tiKI5 bedroeg het aantal zielen XUlOfLlSS in bet tijdsverloop van ron half jaar is de bevolking dus met een half mlllioen toegenomen De onderwijzers vereoiiiging te Loipzig hooft in haar laatste vergadering oen motie aangenomen ton gunste van de ophofflng van hot recht tot lichamelijke tacbtiging op de volkssehool KSUKLARII De uil den Boerenoorlog bekende generaal Redvera Bulier wil den dioost verlaten DniEKAnitKH Koning Fredcrik hoeft den IJslandschen leden van bet Althing ziJn voornemen te kennon gegeven bot volgend jaar kan het lijn in gezelschap van loden van den Doenachon Kijksdag een bezoek aan hun eiland te brengen In Augustus komt do moeder van czaar Nieslaai naar Kopenhagen liet Vatieaan moet by de meeste regeeringen stappen doen om Ie vorkrügou dat de paus tot de tweede Haagscho vrodosconferentie wèl zal worden nitgenoodigd Krunkruk zou er nog tegen zgo omdat de paos geen wereldlgk vorst is maar Italiü zon zin vroogeron tegenstand hebben laten varon UUBI Naar Kroonstad en Nowgorod zyn militaire versterkingen gezonden in eerstgenoemde plaats werden 4U militairen in hechtenis genomen Wel togen 2IX bladen zyn door de regeering processen aanhangig gemaakt Uy de Myol in St l otersburg moet in beslag genomen zyn een plan voor het ver vekkon luu een algemoeuen opstand en een complete lyst van voormannen in de beweging Gemenjjdü Berichten Uen schryft uit Meeden d d 30 Juli Het bleet heden nog stil op het veld geen zeis word in t koren geslagen Hot stakingscomlté hield zich bozig de landbouwers die niet tot den bond van werkgevers bebooren te bezoeken of ze genogen waren den eisch der stakers in to willigen De namen worden op een lust genoteerd en in volgorde begint niorgou do arbeid daar uitgevoerd onder toezicht van t comité Hen moldl aan de N B Ct d d 31 Juli Hedenmorgen om elf uur Is een moordaanslag lo Zonneraaire gepleegd op de vrouw van don veldwachter van Dreisohor die Ie Zonncmaire vertoefde Als de vermoedelijke dader wordt haar echtgenoot met wien zy in onmin loefde genoemd Hot parket on do rcchter commiaaaris van de rechtbank te Zierikzoe hebban lich per rytoig naar Zonneniaire begeven Omtrent het drama te Zonnemaire vernemen Wy nog bet volgende uit Zierikiee Th Klooster gcmooutoveldwachlcr van Dreischor oud 33 jaar loefde met yn vrouw Pieternelia Klooster geboren Van NieuTOnhuyze voortdurend In onmin Deze de gestadige hnisoiyko twisten eindeiyk moede verliet Zaterdag de cchteiyke woning en zocht i n vond by haar ouders die te Zuunemaire wonen een toevlucht Hy zocht haar daar bedenoohtend op es aohoot terwijl ig achter da deur stond i bout portant een revolver op haar af Terwgl een broedor van den man die opzettoiyk uit Amsterdam was overgekomen om den vrede tiiaacbeii het echtpaar t herstellen met behulp van een ander hem het moordtuig ontrukte liep do doodeiyk gekwet Hto vrouw naar de woning van den gemeentevoldwachter Jacob van der Velde die evenwel niet thuis was De vrouw van dezen liet de stervende op een stoel plaats nemen waar zg na zich bekend gemaakt te hebben zeide dat baar man op baar geschoten had Hierop gaf zy den geest De dader bad inmiddels zich zelven by den burgemeester aangegeven die hem in verzekerde bewaring nam De justitie uit Zierikree was zeer spoedig ter plaatse van de misdaad aanwezig Het lijk der gcdoode vronw werd naar de consistoriekamer gebracht waar hot door de doctoren Ittman waarnomend geneesheer te Noordgonwe en dr Ittmann geneesheer to Wervershoeve geschonwd werd De kogel beeft het hart getroffen on is door het liehaiim heengedrongen De dader zal nog hedenavond naar het huis van bewaring te Zlorikreo worden overgebracht Uit hel ongelukkige huwolgk zyn drio kinderen voortgesproten Men meldt uit Kelhel aan de N Sehlad Ct Zaterdag is te Kethel door de rykspolitie van de brigade Schiedam tegen een gezelschap booggeplii itste personen proces verbaal opgemaakt wegens bet jagen np jacht van den beer W Teurlings te Kotterdam zonder dat zü voorzien waren van een schriftelijke vergunning Het eigenaardige van bet geval is dat de jagers waaronder personen waren uit de eerste kringen van ons land den gemeenteveldwachter en een nachtwaker tevens onbezoldigd veldwachter haddon meegenomen om als dragers dienst te doen en tevana om hen den weg te wyzen Ook tegen den gemeente veldwachter en den nachtwaker is proces verbaal opgemaakt wegens stroopen Te Erica Dr heeft een teer droevig ongeval plaats gehad het nngovoer 10 jarig zoontje van den heer J W Savenge dat zich lip den molen van den boer Dyks bevond kreeg toen het zich op de borstwering begaf een slag tegen het hoofd van een der wieken Het ingedrukten schedel werd do knaap voor dood opgenomen Kort daarna is hy aan de gevolgen overleden Uit den Haag meldt men dat op de postzegeltentoonstelling op 2 Augustus in den bovenfoyer van het Oohouw voor Kunsten en Wetenschappen aldaar te honden vanwege do postadministratie een ambtenaar aanwezig zal zyn belast mot den verkoop van alle postwaardcn aan de congresleden on de bezoekers van de tentoonstelling welke met een speciaal voor den philatolistendag aan te maken gelegenheidsstempel officieel zullen worden vernietigd Men meldt uit Velsen Hier heeft Zondagmiddag een treirig ongeluk plaats gehad De H jarige 0 die niet kon zwemmen waagde zich in het kanaal en verdween plotseling in de diepte Eerst 3 nar later werd zgn Igk gevonden Da vader liep tydens het dreggen radeloos langs het kanaal en kon slechts met geweld teroggohouden worden daar zelf in te springen hoewel ook hg niet zwemmen kon Uit Spanje Het proces over den aanslag van 81 Hei tegen Koning on Koningin zal door den burgeiyken rechter behandeld worden niet door den militairen zooals eerst plan was De Koningin is pas minder wel geweest wal geweten wprdt aan den schok dien baar lennwen door den aanslag hebben gekregen Morgon vertrekt zg met haar echtgenoot naar Engeland Het districtshof te Chicago heeft uitgemaakt dal de ziener Dowie de stad Zlon en hare nyverbeid niet in eigendom beeft en getn recht heeft er naar welgevallen over te beschikken In September zal door hen of een algemeen bewindvoerder benoemd worden Dr Dowie zal echter als medebeheerder aangesteld worden Het was voor Oroningen indertgd een heole tegenvaller dat de kermis wegens t beerschen van da pokken afgewimpeld moest worden Vele neringdoenden leden er schade door en nu do ziekte weer geweken is heeft men van vi rschillende kanten getracht hal feest alsnog Ie laten houden 7niet zoo uitgebreid een paar dagen maar Zoo vormden de Vereeniging 1 b v h Treemdelingenverkeer en die voor Volksvermaken hel plan om in hel laatst van I September fosliviteiten te organiseeren n dan daarby op de 0roote Markt ale het ciroiia Corty illholf daar aal ign enkel keroisvermakelgkheden te plaatsen festiviteiten dus die dergeiyke aautrckkelgkhoid bezitten dat ook menschen van buiten naar de stad zullen komen De aan die feesten verbonden kosten zonden ongeveer f2300 bedragen Aan den raad werd een subsidie van I l WO gevraagd In de Zaterdag gebonden raadsvergadering kwam hel advies van B en W op dit verzoek in benevens op bet verzoek van de kasteleioBvereeniging Oas Belang tol bet organiseeren Van een voblsgen kermis en van den Bond van Kermisreizigera om het leest van den 28n Augusta den gedenkdag van Oroningeo e ontzet in 1672 te verlengen tot den 31 n Augustus Up al deze adressen stelden B en W voor afwyzend te beschikken en aldus is geschied De financiecle commissie achtte bet niet verdedigbaar geld uit de gemeentekas te nemen nn de gemeente dit jaar de balen van de kermis mist en vele uitgaven heott moeten doen tot bestrgding van het pokkengevaar Niet lang geledon zond Koning Edward aan zgn kleinzoon don kroonprins van Noorwegen een ezel Het dier werd aan de zorgen van kapitein van do Monte Bello toevertrouwd Toon bet schip Kristiania binnenliep werd aan een mast bet signaal ezer aan den anderen all right geplaatst Do vourtoren die do soinon moest beantwoorden deed dit nn niet en hoe de kapitein ook wachtte antwoord bleef uit Aan land gekomen diende by beklag in over de nalatigheid van den vuurtorenop ziehier maar deze verklaarde ter verantwoording geroepen dal bg meende dat hel woord ezel op hom bedoeld was en van boleedigingon nam hg nooit nota Uit Vlissingen wordt gemeld De Engelsche stoomscbepen Montezuma van Montreal via Londen naar Antwerpen bestemd en de Kilmore uitgaande van Aalwerpen in ballast naar Liverpool zyn Zondagmorgen 6 uur nabg bet vuuracbip van de West Hinder met elkander in aanvaring geweest waardoor de Kllmore ii gezonken Het volk werd gered en aan boord der Montezuma opgenomen Do Montezuma is met twee gaten in den boeg doorgestoomd naar Antwerpen Eenigcn tyd geleden maakten wg in ons blad melding dat vele Amsterdamsche hengelaars naar Aalsmeer optrokken vooral des Zaterdagsnachts niet mot bet doel om aldaar de hengelsport nil te oefenen maar meer om onder die vlag op de teelakkers Ie gaan en zich te goed te doen aan de te veld staande aardbeziën waarbg uiel werd gekeken hoe of waar men liep en waardoor veel schade werd toegebracht aan planten boompjes enz Het is niet van belang ontbloot te kunnen berichten dat het gezamenliik optreden van rgks en gemeentepolitie met de ingezetenen tegen genoemde sportliefhebbers met succes bekroond is geworden Ouder ben tegen wie proces verbaal is opgemaakt zyn er velen die berouw toonen en den burgemeester overladen met verzoekschriften om do zaak in den doofpot te stoppen wal naluurlgk tot het onmogeIgke behoort wyi bet hun van nadeel is in hnn verdere leven tevens eeue belemmering om promotie te maken Het gevolg van hel snrveilleeren waarmede steeds wordt voortgegaan is dal lang zooveel hengelaars niel meer naar Aalsmeer komen als vroeger ec opmerkeiyk is hel tevens dat in de laatste veertien dagen niet een proces verbaal legen hengelaars uil Amsterdam wagens diefstal vernieliug of hot loopen over een anders grond zouder vergunning werd opgemaakt Hbl Men seint nil Leiden aan het Hbl Het stakingscomité der werklieden heeft gistermiddag aan den Patrounsboud een brief gezonden naar aanleiding van den uitersten gestelden termgn van 17 Augustus om bun werk op de oude voorwaarden Ie hervatten en bet in niliichl stellen van bet ontwerpen hunnerzyds eener nieuwe regeling van loon en arbeidsdnur in overleg met de vertegenwoordigers der arbeiders v6ór 1 Januari Zij zeggen daarin dat ze zouden kunnen vragen waarvoor die 10 weken strgd nn noodig zyn gaweesl waar de patroons nu willen een regeling De werklieden toch hebben altyd om een regeling verzocht Het stakingscomiti eindigt bet antwoord aldus Juist de werklieden hebben do solidariteit der patroons hooggehouden allgd met den l atroonsbond geconfereerd nooit de personen gezien altgd het lichaam nooit gevraagd wat da heer Van der Voet voorzitter van den Patroonsbond of de heer Vau t Riet secretaris zeiden maar alleen den Patroonsbond gezien N n do patroons onderhandelen willen met de werklieden die de solidariteit lusschen de patroons hoog houden en als voorwaarde daartoe de solidariteit lusschen de gezellen willen breken lagen ay toch gaarne nitgenaakt wl b do ld wardt of worden la de andere party die voor 1 Jan 1907 met den patroousbond als de eene partij de regeling zuilen moeten daar stellen Dat souden dan kunnen zjin Ie de stakers met da leiden 2e de stakers zonder die leiders en daii moet vastgesteld worden wie die leiders zyn 3e een grooler of kleiner doel der stakers die dan volgens de meeniug der patroons ket maatschappeiyk belang van patroons eo werklieden erkennen en de solidariteit lusschen de patroons hooghouden 4e die tim iierliedon die do patroons trouw zgn gebleven de solidariteit tnsschen de gezellen met voelen hebben getrapt en het belang der patroons op den voorgrond hebben gesteld De sub 4 genoemde groep zal waarschyniyk wel buiten rekening kunnen gelalen worden daar ook de patroons uit een organisatie oogpunt dil niet goed kannen keuren De slakende timmerlioden vertrouwen spoedig een antwoord van den bond op doie vragen te zullen ontvangen Naar aanleiding van hel bericht over de verwarring in een hervormde gemeente van ons land gesticht doordat de organist de melodie van oen gezang op hel orgel deed booren deelt De Hervorming het volgende staaltje mede van kerkelgke oneenigheid In hel centrum van ons land in de provincie Utrecht in het dorpje P op de grens by Zuid Holland een niet groote meer in naam dan in werkeiykhoid orthodoxe gemeente wordt uu sedert drie eu een half jaar naar de behoefte den wensch en lul volle tevredenheid van zoor velon ook een gozangversje gezongen De kerkelgke colleges aldaar kerkeraad kerkvoogden eo notabelen op een enkele na met oenigen aanhang zgn besliste gezangenhaters lerwgl eenige anderen naar eigener verklaring uit vreos voor deze mannen niet durven meezingen Üeheel in siryd met bet Piaatsel Regl op bel beheer der kerkeiyke goederen aldaar bekleedt oen kerkvoogd al jaron diï functie van bezoldigd organist Puur aang gozangenhater zgnde geeft deze man eiken Zondag daarvan biyk door de bnileogewono virtuositeit waarmee hy het orgel bespeelt Wordt by bet zingen van een psalm oen bohooriyk tempo in acht genomen bg een gozangvers krygl men al by den eersten regel den indrnk of het op een galop moet Oevolg is dat de xingende schaar ondanks haar pogingen om het orgel toch maar bg te houden een of meer noten achter is wal eenmaal zaik een onb scbrgfeiyke verwarring teweegbracht dat de predikaat verzocht het vers over te zingen zonder orgel Evenwel hy had buiten den waard in dit geval buiten deu president kerkvoogd gerekend die zyn bank uitstappend op den voorzanger toetrad eo dezen gebood te gaan zitten en niel meer te zingen waarop do voorganger zelf inzet en de gemeente met bent zingt Reeds ontving deze kerkvoogd organist een jaar geleden een berisping van het Class bestunr na herhaalde klachten van gemeenteleden want ouderlingen en diakenen vonden geen termen voor een tucbimiddel I Voor eenige dagen is op last van de justitie een instructie geboudr n tegen dezen kerkvoogd en een zyner vrienden wegens storipg van de openbare godsdienstoefeiiing Xntosschen gaat de jeugdige man tot groote ergernis van ieder weldenkende voort met zgn pogingen tot verwarring zich veilig en onaantastbaar gevoelend door den steun en goedkeuring van zgn collega s Uit dal Stichtsche dorpje zgn al sinds jaren tal van curieus feiten in droevig onstichtolgk en nooit gehoord te vermelden op kerkeiyk gebied die in den lande zeker nergens bon weerga vinden en hetgeen aan een Augiosilal denken doet Uit Amsterdam meldl men Naby Sloterdgk is rgisterochtend omstreeks G uur een ploegbaas der H IJ S M een naderenden trein willende wgken door oen van legonovergestelde richting aanko menden trein verreden Zwaar in en uitwendig gekwetst werd bjj naar hel Bullengasthuis alhier vervoerd waar hg des namiddags is overleden Over 4 weken zou hy den dag herdenken waarop hg 25 jaar geleden by de maatscbappy in dienst trad Zondagavond heeft men den dienstweigeraar K in de gevangenis te Haarlem een serenade gebracht waarby zelfs een zangvereeniging nit Amsterdam moewerkle De politie joeg de menigte uiteen Te Dordrecht wordt 25 November a s in de Coocertzaal Tan Dongen Oroenmarkl 65 door da looneeivoreeniging Vriendschap ly ons doel een wedsirgd in voordrachten nitg 8Cbr ven bestaande uit I Ernstige voordrachten zonder zang II Komische voordrachten idem lU Komische duelten mei zang In iedere afdeeling worden 4 deelnenera toegelaten en 2 prgten medaillsa loogakend Urwyi iedare pril T rg u d a t Tan n diplona De jury lal b Uan uit de heeren P Harlog zang eu muziekleeraar J de Koning hoofd eener school M U L O dr A van Haalle leeraar H B S C Regoor hoofd eener gemeenteschool C van Son toüncclvorslag De toelating tot den wedsirgd zal ofhaiigen van do waarde der voordracht liaglemcnten eo iaschrijvingsbiljotten alsmede alle andere iolichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den heer P Hgbeek Or Kerkabourt 10 Dordrecht Eeu hoogst ernstige nboune zundi aan de Tel het volgende Het is historisch zegt hg er bg Een royner vrienden die in Noorwegen by een UollandBCbe familie op ten kldu plaatsje woonachtig ging logeeren werd bg ijjn aankomst als beleefdheid o a door de plaatselgke zangvereeniging ontvangen dio het Hollandsche Volkslied zou zingen Na plechtige voorstelling zotte tot zgn niet geringe verbazing bet koor van zangers eo zangeressen het volgend lied plorhtig in Myn vader heeft oen bokje Een bokje zonder staart enz enz b sliltend met het refrein van En van bokje bokje bokje bfh I De Hollandsche familie had de zangvereeniging dit volkslied 1 als hï t volk licd gegeven Een enkeli vraag Zongen do Noren ons bokje in bet Hollandsch Of heeft die ooiyke Hollandsche familie het schoone vaers eerst in bol Noorscb vertaald F Ter wille van de historie bad dat er wel by mogen staan Den 24en Maart 1907 zal het i 0 jasr geleden zgn dat Michiel Adriaansz de Buyter word geboren Naar ons wordt medegedeeld heeft bel testunr der vereeniging Ilot Ncderiaiidscbe Zoewezon de eerste stappen gedaan dien dag op voor Nederland waardige wgze te berdenken De evangelist A W la Zierikzee dio in 1902 tot 5 jaren gevangenisstraf word veroordeeld wegens brandstichting on die onlangs voorwaardelgk werd in vrgboid go steld heeft zich thans tol de Koningin ifowend met verzoek om kngtschelding van het nog onvervuld gedeelte vsn zgn strut Door den Minister van Waterstaat is aan de Commissarissen dor Koningin verzocht de aandacht van de burgemeesters to vestigen op navolgende bg hem ontvnugen missive van don Minister van Oorlog Naar aanleiding van de telegrammen en briefwisseling welke in den jongsten tgd gevoerd is geworden met betrekking tot het verleenen vsn hulp van militare zgde ten behoeve van de overstroomingen in Zeeland in de maand Maart j I is bg mg do vraag gerezen of de bnrger antoriteiten in het algemeen on de burgemeesters in hot bgzonder wel bekend of voldoende bekend zgn met de bepalingen betreffende het verleenen van bystand en hulp door militairoo Het wil my toch toeschgncn dat indien de onderwerpelgke bepalingen genoegzaam bekend waren geweest niet alleen veel correspondentie maar vooral ook een ten deze zoo belangrgk tgdverlies ware vermedan geworden aangezien in do meeste gevallen de bnrgomeesters tol bet bekomen van militaire hulp of bgstand zich rechtstreeks tot de militaire autoriteit c q korps commandant kunnen wenden en alzoo de tusschenkomst van hel hoofdbestuijr niel behoeven E n verwoestende storm heeft in Ancona gewoed Het dorp Gastel Saint Angeis heeft bolangrgko schade geleden Tal van buizen zy ingestort Do naburige boeken zgn overstroomd en in het water is eeu tiental menschen omgekomen Zaterdagmorgen bad een ernstig ongeluk plaats te Lagrande auiGranges op de Bel gischFransche grens Drie werklieden waren bezig in een steengroeve toen eensklaps een groot rotsblok losraakte en op de drie ongelnkkigen stortte die geheel onder aarde en steenen bedolven werden De andere arbeiders snelden op bet geraas too en boden hun kameraden terstond hulp maar helopgraven ging moeleiyk en langzaam Eerst na een groot half uur werken had men d slachtotlcrs bereikt Do eerste die gevonden werd een 18 jarige ademde nog van do beide anderen vond men slechts de lijken vreesolgk verminkt Een hunner waï dé borst ingedrukt on hel hoofd geheel verpletterd de andere woa met wonden overdekt en de ingewanden hingen nit zgn lichaam Belden zyn gebnwd en vaders van gezinnen Den eenig overlevende hoopt men nog te redden Te Saint Maguerite nabg Saint Dié is d clitgaBoote Tu das directtsr vas es houlzagery op verscbrikkeiykc wgzo om het leven gekomen Zg passeerde ala gewooolgk achter een groote turbine om toeu onverwacht een windvlaag haar japon tnsschen het vliegwiel deed geraken de ongelukkigo vrouw werd etteiyke keeren rondgeslingerd telken met het hoofd tegen een steen terechtkomend Het Igk as geheel onherkenbaar Stadsnieuws GOUDA 31 Juli 1906 Gedurende de maand Jnli zyn in do Spaaren Hulpbank Gouda ingelegd en torugbetnald do navolgende bedragen Inleg in 291 poslcn f 11459 15 i bggeschreven rente 1U3 49 f 11562 64 Terugbetaling in IHtJ posten U591 33i Meer terugbel dan ingelegd f 3028 09 Aan bel einde dor maand Juni was ton name der Inloggo ingeschreven 483115 84 Zoodat hnn tegoed Ulto Jnli bedraagt 1 480087 15Vi In üen loop dor maand Jnli zgn afgegeven 14 nieuwo boekjes 8 afgeloopen boekjes opnieniv in gebruik gesteld en 44 boekjes geheel utbetaald zoodat aan hel einde der maand Juli 2317 boekjes in omloop waren De beur N Teekens to Bodograven is benoemd tot onderwgzer aan sehool No 3 UovorI Flmckslraat 193 von de Voreeniging voor Lager onderwgs op Gereformeerden grondslag te Amsterdam ScHOoKiiovEK Naar wg nit vertronwhuro bron vernemen eirculeert hier by de ingezetenen eon adres ter verkrgging van een ïpfde leerkracht aan do school voor moer uitgebreid lager onderwys g03T S R IJ BIvr Postkantoor te Gouda LIJST van de aan dit kantoor eu de di nronder behüoronde bnipkantoieu ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zyn kunnen worden oitgereikl 2e Helft dor maand Juli 1906 Namen der Plaatsen vun geadresseerden bestemming BRIEVEN A vun Doorn Amersfoort M Gi jon den Haag J Engelbregt ld J Eiger Huisen A Wamaar Mausslnis J Snoers Rotterdam G J Dongeloo id M van V liet ld 6 V Middelkoop Tienboven A do Bruine Zierikzee H Metten Alten a d Rgn BlilEFKAARTEN Mej J de Rolt Amsterdam B Hoekstra Groningen Brief Buitenland Bertha Kalt Bonnagres Vrede Tentoonstelling Van de Internationale Vereeniging Vrede tentoonstelling zgn afdeelingen opgericht te Slochteren H Broekema burgemeester voorzitter H M Schrit secretaris ds H M Meeuwenberg penningmeester Hoogezand Sappemeer Ds S G Binnerts Sapponieer voorzitter ds P J Franke Hoogezand secretaris penningmeester Oldeboom R Brinkhuis burgemeester voorzitter J Zwanenburg secretaris ds P Botbe penningmeester Oosterwoide J W Feitema burgamees ter K Bakker notaris secretaris P J Tnininga penningmeester BEUES VAN EOTTEEDAM L K H K VRIJDAG 13 APRIL PoHTuojtL Oblig 3o Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RosuND Iwang Dombr Obligatien 4 98 Azm Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLCMBii Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Becepis L 100 IV 241 PrtmUleenirujeti bm a Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart MaattchappijtnAand Holland Guit Stv My 35 Hypotheek BankenPasdb idem idem 4 99 Pandb Rotlerd Hypb 4 101 l anilb Rotterd Hypb 3 7 Pondb Standaard Hypb 4 l K i Pondb Stedelgkü lly b 4 lil Pandb Utreehtfclic Ilyph 4 lUO Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 49Ü Pandb Ie Algora Groninger ScheepsHypb 4 100 Pundb Nederl Hyp Pand brietbank i 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowgzen van Doolgor Norlhw Pao Hyp Bank f 9 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 Hypotheekbriclbank 4 100 Pandb IJollundsclie Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb ö Hypothcokbauk Ie Amsterdam i SpotrmgUenmgtH Iriim Oblig Zuid ItaiiaasBeUs Spw Mg A 867 Dmrgtn My tot Expl Laan vnn Meordervoort 1902 89 SSDOIE OFBÜIUINS ViS iMaiilels Custuines Itloikscii lupes lupous lapousloffcn en Kaïociicn lot ongekend lage pryzes y oftJAvrf t Aft Airf s Gffl iÜ Veemarkt te Rotterdam nin da 31 Juli 1006 Velte QSücii en koeien goeden a invoer prijien waren voor iste kwal 36 adc kwal 33 3de kwal 27 cenu per h ilf kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkocten goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prijMn waren voor bte kwal 28 aiie kw 35 3ile kw 31 rent per lialf kilo Stieren goede aanvoer prijjcn waren voor Ibtc kwal 31 2 te kwal 37 3 te kwal 33 cent H r hall ktlu Handel iin vet vee innger vee en velte Kalveren prijlhoudenil handsl stug Streren lage in prys VERSCHEIDENHEID Aan boord van do Amerikaansche gepantserde kruisor Chattanooga is oen zeeofUcier gewond dopr oen kogel komende van den Franseben kruiser Dnpétit Thonars s Avonds overleed hg aan zgn wonden Hel Franscbe schip behoorde met eenige andore tot een eskader dat schiotoefeuingen hield Seinen uan boord van do Ohattaoooga gegeven toen verscheidene kogels haar bereikten scbgnen door de Fransciien niet Ie zgn opgemerkt BurgerlUka Staud GEBOREN 27 Juli Nicolaas ouders J A Dekker on W Slootjes 29 Jan ouders J Wildschut on P W den Haag Maria Christina anders B J Petzchen en M 0 Hocb OVERLEDEN 28 Juli S E van Viuardingen 3 m R Glaebeek 61 j E J A Smazen büisvr van J Q Areutz 47 j iOViOUTEI TIEl Heden overleed te öorssel onze lieve Zuster eu Bebuwdzusler Mejuffrouw GerliarfliDa Geziesa Uilleguüda Bloeniiik H C VERLOOY Bl OHlKK C B VEBLOOV Gouda 29 Juli 1906 Aardappelpulp Moes TB HOOP togen zeer biliyken prgs by do 8 V Dy BBI KEft Liitoa l yeiiisTOrt Geld è 5 p t Hypotheek 4 pCt direct htêehtkbaar ook zonder borg van solide Bankinstel Br Ir Poatbox 147 sHsge Geen beter adres voor degelgk on sterk SCHOEirWEEE dan liet Noord Brabantsch Schoenen en Laarzenmaffazljn KI KIWE J E 30 Ruimste ortooring van allo soorten SCHOKNWEUK l llKOOM LACr on BKUIN GLAC J DAMES en HEERENSCHOEISKL Cl SUITS Alle rep tratiSn en aangemeten werk Het Udit der toekomst is de EIcelrodinclaiiip Brandt sneeuwwit geheel matig is leer aangenaam voor de oogen en leor zuinig in 6én woord eu licht 1100 uum tleh niet beter denken kan De ELECTBODINELAMP is direct op Itdor gasornament aan te brengen Wo t gaarne op proef geleverd en is te bszichtigea in het VERLICHTINOSMAHAZIJN DE AVONDfilTKIt DUBBELE BlIUBT B 18 I elfn 117 Aanbevelend M M V LOOi Gaaaittr Een nieuwe Drank korffsNOVAgagao GEFABRICEERD lai k Bjustr iiitjiezochUle iluursle Ciraobooicii Dtze Cacao is by inkoop wel lots booger in prgs doch in werkelgkheid de voordeeligsle duar men van dezelWUV tCit AOin het gebruik eene veel kleinere hoeve beid behoeft dnn van goedkoopere soorten K K K PBU8 f LM I e M f 0 M Kilo voliloende vour IMO Koppen BEOORDEELING van hel Mikroskopisch 1 Chemisch Laberatorisn ras VAN LEDDEN HULSKBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hoog mate door zniverheid en geinakkeiyke oplosbaarhoid de byzonder fijne geur en smaak maken ze bov ndi n lot een eerst klasse product w g VAN LEDDEN HULSKBOSCH ïerkrijjbaar bij T CIIKIUH alhier Öinavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze iiB olieverf geêcMIdertlK Portrelteu Ê HnlmreHogaeriê Zy geven kracht en diepte dio namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zicli geenimitatlea voor de eehie to ontvangen Gelll Prgscourant met een aantal ongevraagde getnigscbrifton ni u op aanvraag Boxtel nOOAIilfJH C Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg hy wien modellen te bezichtigen zyn Wild eii Gcf o elte Van af heden en verder dageiyks vorscli verkrygbaar Braadkniken Soepkippen Duiven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingon wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz togen do meest sterk concnrraeronde prgzen Panklaar schoongemaakt franro door geheel Nederland Aanbevelend T Ot TTBÜ iVO Poelior Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telepboon latere No 2031