Goudsche Courant, donderdag 2 augustus 1906

Vrijdag 3 Augustus 1906 No 10005 45 st lanriiiaiig mimm mmmi I ieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken felel n ifo SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per I 8t 1 70 Atzonderipe Nommers V IJ F C E N T E N TelefoM i M A D V E 11 T R N 1 1 E N worden gepl w H vjin 1 regels è 50 Centen iedere regel nitvr 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil acinaloffceii Poedcrvorm i i f5 SP T Q IS thans weder op de üOl DSCHE KERMIS geplaatst goode RLIPAARDEN staan wederom ten dienste van het publiek Vooral fremakkelijkt paarden voor Dames en Kinderen En vooi liuele kleine kinderen zijn er Extra kleine Paardjes van het eiland Celebes deze paardjes worden geleid de kindereii vastgebonden Tevens wordt het publiek opmerkzaam gemaakt oh hat groote geheele nieuwe CONCKBTOBOBL nooit alhier te Gonda gezien f Cioedlioop rijden van I Jaar Entree 10 Cent Kinderen 3 Cenlê Kinderen betalen aan het huroan slechts 10 cents rjtoer met inbej rip van entree Volwassenen betalen lü cents rjjtov behalve DONDERDAG ZATERDAG en ZONDAGAVOND dan tal 15 centa moeten betaald worden Conponboekjea te koop tegen verminderd tarief Zich a iilwv lMde JE AM HOLES CevensoerzeHerind lllaatscbappii S 0Ti freci ta DordMcM OygcrkM in Wit lllMtxbapptllili KavHMl veHMkcM 1 1 900 000 Mis lMr Bcdraa nrtai O niniMa Umtm mm Mt MilUen Gaid Drak vu A BRINKMAN A Z Sociëteit ONS GENOEGEN Gouda Eiken avond rfflureiide le Kf rmis SGHITTEBEHDE T00BSTELLIIII6 door bet Interoatlooaie Seblttereade SpeclalltelteB Gezelscbap DIreclie Francis Picbler Rotterdam TABLKAD DE THKODOB HUGO KATA MORGANA ElectriKlie Demon tr tie met alotapotbeoie I e Polarater C TUK OKIGINAI SIX FLYI NU KOCKINQ IRI S UEOHOK oaUA NI CÜMl AGNIK I antominiel De Arme Oom 80LSËK n H I 8ë Hollandache KartkUr pnettiiteo Grootste en Meuwste Specialiteiten en Excentriciteiten der Wereld TROUPE THE VOLDDAM BROTHERS Acrobaten excentriek LOUISE FLEURON Holland bette Soubrette Mon HUMBERTI Jongleur Vermakolökheden in den Tnin DUO BAStiUE Franache Dnettisten Hl KI RI f ff The Droll enz enz enz Wtr vooi 4 en 5 Aug ustus xtra g eëng ag eerd NIEÜWJ SPEC IALITKITEN welke later op de Profcraniinu R zullen worden bekend g einaakt BfOftt InhMt oadtr liidlBf ru d Eiir WILLIM BLOXLAVS XtpikiNtw itA hit Setlt ThMtM Stii Em £ ELECTRISCHE VERLICHTING door dro Heer STIIOUSS Dordrecht Donderdag Vrijdag Zaterdag en Zondag 2 3 4 en 5 Augustus Matinee ea Soiree Op IDon d ©xd agr 2 A a grv3 st va s O EEInT iIv£atirLÓe 10 A anvang der Matinée s te half 2 uren en der Soirée g te 8 tjiien GEVOLGD DOOR op Viydaff Zaterdag en Zondag direct na afloop der Soiree onder leiding van den Heer J KOOPMAN II II Loden hebben altyd vrvjen toegang InlnMluelie voor Uaiues ei KlDderri vai Uil Udeg Namiddag voor Dames ol Kinderen 26 et Kinderen beneden de 12 jaar 15 t Avonds voor Uamea en Kinderen 60 Kinderen benaden 12 jaar 86 Donderdag en Zaterdagavond na aHoop der Soiria 26 Vrydag en Zondagavond voor Damen en Kinderen 75 Kindereu beneden 12 50 Iniroduttie voor NIet Leden buooe Utme et KiBderen t Namiddags 50 Cent s Avonds t l n Frogrnmmut t der H lrée ê mmtte lm 4 aam het Hureau nerkrilgbaar DONDERDAG 9 AU li8TU8 1906 Mr K 1 ü D IJ R k E R H I 8 Namiddag ten 3 m i Avonds ten 6 ure aROOT iri3ïT3DEI3B X DES mm mmsm mmm m eenoaalsci im II H Ij den hebben v rijen toegang met ééne Damo on inwonende Kinderen Kinderen van Niet Leden tinnen deze Oemtente woonacbtig worden niet toegelaten Hierop zal ten strengste worden gelet Entree voor Dames en Kinderen 25 cents Introductie voor vreemdelingen 60 cl Kntrée voor de Dienstboden alt geleide 26 ot het eenigste helpend middel tegen Hloe4armtmeée Uteekmmekt MemnmmmmÊtl ilm féptfmem Hmitek 0itieM OMW ie f M Wermtagerlmg eu VermUnéerlmg éer lleltaamtêktaeklm aeiiiatogeeii in Poedcrvorni heelt een aangename smuk en kan In alle drinkbare vloeistollon worden opgelost HAEMATOGKEN IN POEDERVORM it het prneperaat wat U spoedig geneest HAKMATOGKEN in POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pr J8 jM r doos niet gebruikHaanwgzing f 1 60 EcniKe labrikaoten II S v SCHAIK di Go Den llaax VerkVijgbaar hj Firma WOLFF Co V e thav D 198 GRENDEL K H VA MILD V eriUl Ooui ii A BOÜMAN MoorJmc l P1NK8K A miwr n a l Umi S N VAN ZESHEN Srluw ow B WUK P W y BDB W ki A 8011KBR I uutrtcht K VAN DEU UKIJDBN Httuugl v k SPEK Momoptlh D v o STAK Wed J HOLST M KOLKMAN AllN v n HBLIDKN Waddmgmtn P A d GBOOT A u JO N Gll Chultmlir 1 P KASTKI KIN rM ro Ur iam li BIKKER Bmêdiop VVAARSOnUWINO L t U niet ranleidcMi il r AbdU siroop Het klDrwt rfianera Pmtio Abdif bestaat niet Iw Siroop in yeetierlei tcaarde ADVEETENTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleulle Burean v a A BKINKMAN ZOON Kermis Goada I09e SCBOUWBURQLOQE Boelekade nual ét itMielett 0 t t Ei tR iE t AISTBL8 TOONEELGEZILSCHiP onder leiding van S FRANK van het Palen roor VolkavlUt la Aid sterdam Optreden van de Dames M PotharstGrader A Frank de Hoop A v KujkAraelong Cbr v d Gaag Tbéo v d Gaag I Kaart WillemsenB en de Heereo W Potharst L M Smith A L v d Heuvel H Harms Hanta van Nienwland G J v Staaldngnen J de Boer J Kaart K Hib man J Albers enz DONDERDAG 2 AUGUSTUS LdCHBS LACHEKl tACHBVl Een Dolle Heel Klnchttpel in i bedrijven van RUDOLF KNEISEL iW Uitbnndig lachsucces van door geheel Dnitschland en Nederland Oiienina bureau 7 uur Aanvang 8 umf Prijzen der plaatsen Ie rang t LM 2tt rang f 80 3e rang t O O 4e ranir f O M PInalsbespreking van 10 tot 3 uur i 10 ets per plaats HUIS TE HUUR lleereDhuls Oostbaven B 88 Zes Kamera groote Kcnkon drooge Kelder flinke Tain Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B H9 m nmtmï meer mogelijk zonder ¥ A€Ai TIEIiAAItT Geen Vacantiekaart meer bruikbaar zander den Gids Met een Vacantiekaart der 8 S door M ooi Nederland Een practischonmlsbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cents Uilnavo f Drukkerij LEVISSON Don Haag Één aid V honderd plaatHeH VerlinjglnarliijA BRIi KMAN Zu Inmaak Kruiden M VERSCHE MIERIIWORTEL by 10LVE €o l ËM l8 li VI G NaiCHTISCSN WEI KE t EVAAR SCHADE OK HINUER KUNNEN VSROORZIKEN BURGEMEESTBR en WETHOÜDKRS van GOUDA Oetien art 8 der HINDERWET Doen tt weten Dat ij vergunning hebben verleend aan A Th Wildenburg en zijne rechtverkrijgenden lot het oprichten eener brood en bejchailbtltkerij in het perceel aan de Spienniptrial wijk F No 4a kadaUraal bekend leclie C No J845 GOUDA den J August 1906 Burgemeester en Wethouders Toornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Huilenlandsdi Overzlcbl Volgena de Nordd Allg Ztg zal Keizer Wilhelm middenAngnstui zich voor eenige dagen begeven naar bet slot Friedrichshol bjj Homburg Om dezen tyd zal ook Koning Edward van Engeland daar zjjn Het pan Amerikaansche congres hield een lilting ter eero van den heer Koot minister van buitenlandsche zaken der Vereenlgde Staten die een langdurige rede hield waarin hy zeide dat bet doel van het congres zal zijn wederzijdsche hulp te vorieenen aan de Araeriknansche republieken die gemteresteord zgn in het grootsche werk dat alleen der overwinning nabjikoml Hy hoopte dat dit de trinml van den vrede zon zgn daar de Amerikanen geen ander grondgebied wenschten dan hetgeen ze reeds bezitten geen andere sonvereiniteit dan over ben zelve ze trachten slechts den handel on den voorspoed te vermeerderen De minister verklaarde te hopen dat iedere duim grondt die als Amerikaanscb erkend is te t Gravenhage vertegenwoordigd zal zgn waardoor bet denkbeeld van koionisntie van eenig Amerikaanscb grondgebied buitengesloten zal blijven De disciplinaire instructie tegen von Pattkamer den gonvernenr van Kameroen is naar men verneemt te tynen nadeele uitgevallen Het moet gebleken zgn dat bg leer goed wist hoe jne jnilrouw van gezelschap heette en dat hg op haar paspoort opzeltelgk den valseken naam van baronesse van Eckhardtstein bad gezet Verder schgnt att t staau dat hg als gouverneur aan FEVILLET OX Li VEi SSTlUJü 19 t Sudow btet zich op de lippen en stond op het put aan b t onderhond een andere wending te geven toen zyn broer met nadrnk zei Dan moet n zeker verkeerd ingelicht xyn mita Palm Jenkins Co behooren ot oDxe besta handeUvrienden We staanreedt sedert jaren met elkaar in verbinding Frieda verbleekte doch het was geen verlegenhaid naai een angstig gevoel van schrik dat rich op haar gelaat uitdrukte ais kon en wilde ijj niet gelooven wat zy zooeven tad gehoord Nu nam ook Sandow het woord en ui op scherpen toon Zoo ziet n mitt Palm hoe pgniyk het worden kan alt men aan kwaadwillige geruchten geloof hecht en deze zelfs helpt verbreiden Myn broer haeft geiyk mgnheer Jenkins behoort reedt sedert jaren tot myn kandelsvrienden Dan vraag ik n om vergeving ik hadn Biet het nliiala rcrmoedan vap ant ootddi Friada ueht maar baar gelaat 1 nog blotkor ra ptotMllog iloeg itf de deelen in plantages als geschenk had aangenomen Intusschen zal von Putlkamer geen verloren man zgn eer bet disciplinaire hol to Potsdam hem voor zgne tekortkomingen uit den dienst ontslaat Denzellden dng waarop zulk een vonnis geveld zal worden zou hg een goed betaalden hoogen post aannemen bg een van de pinntago maatschappgen tot welke hg in Kamoroon in betrekking heeft gestaan Prol Eiselsberg hoogleeraar in de heelknnde vroeger te Utrecht en thans teWeenen heelt een operatie aan den blinden darm ondergaan Hoewel hy wist wat hom scheelde sprak hy er mot niemand over en verrichtte zelfs op den dag dien h voor zgn eigen operatie bestemd bad nog twee operaties op onderen Toen die afgeloopen waron beval de hoogleeraar tot verbazing der aanwezige doctoren en assistenten de operatietafel voor een derden patiënt in orde te brengen en wel voor hem zelven Hg liet zich toen nog eens door zgn beide assistenten onderzoeken die een geiyke diagnose vaststelden waarna in dezelfde raal en op dezelfde tafel waarop de professor drie nren lang twee moeieiyke operaties verricht hnd de knnstbe werking op hem gedaan werd Wel een bewgs van koelbloedigheid De operatie liep goed at Over het tydstip dat voor deze operaties bet geschiktst is heerscht nog stryd onder do geleerden Volgens Eiselsberg moet men eerst den acnten aanval afwachten en wanneer de aanval voorbg is opereeren Het is niet onbekend dat de onderwgze er nergens in Dnitschland slechter aan ti zgn dan in Mecklenburg vaar zy op liet platteland veelal van landbenren met midool eenwscho rechtsopvattingen alhankelgk zgn Het Berliner Tageblatt deelt weer een geval mee dat een verrassend licht op de schooltoestanden in do groothertogdommen werpt De schoolmeester E Ie Damraerstdrf die dertig jaar lang zyn post had beklo d had zich by zgn landheer herbaaldeiyk bekjaagd omdat hem zgn inkomen in natura in ohvoldoenden toestand word geleverd en omMat de eenige kamer van zyn woning waar gestookt kon worden zoo kil en vochtig was dat hy er een ernstige gewrichtsziekte had opgedaan Als antwoord kreeg hg bericht dat hg op 2i October 1905 ontslagen zou worden Hy verzette zich daartegen en maakte daar hy langer dan 20 jaar dienstbaar was geweest in elk geval aanspraak op pensioen Op 12 September 1905 kre oogen op naar den mon voor wicn zy ze anders schuw neersloeg Ér lag een zonderlinge uitdrukking in die groote donkere oogen iets als een bange twgfel een angstvolle vraag Eii Sondow schoen dit te voelen want hy kon dien blik niet verdragen Hy wendde zich met een driftige beweging al greep het voor hem staande wynglas en ledigde het in één teug Er volgde een pynigke stilte en het scheen een verlichting voor allen oen de maaltyd was geëindigd De dames verliet den salon en Onstaat stond op het punt haar te volgen toen zyn broer hem terugriep Wat denk je eigenlijk var miss Palm f Dat is moeiiyk te zeggen Ik heb nog niet veel met haar gesproken zo schynt heel verlegen en ternghoudend te zgn Naar den sehyn zeker maar ik geloot het niet In haar oogen ligt alles behalveverlegenheid Zeldzame oogen I Ik heb ze vandaag voor het eerst eens goed gezien en ik tracht mg te vergeefs te herinneren waar ik die oogen meer kan ontmoet hebben Is het jonge meisje pat sedert kort inAmerika Sedert ongeveer vier weken looals ik van miss Clifford gehoord heb O ja ik herinner t me Jessy heeft t me gezegd En toch ligt er voor my iets baktadt la dit trakkan isMr Ik ku ar me hg ten slotte toezegging dat hem en jaarIgksch pensioen van 450 mk uilbetanld zou wordon met ile mededeelmg dat hj nu ook zgn woning moest ontruimen indien hg niet met geweld daartoe gedwongen wilde worden Daar tolk een uitzetting alleen wettig is by besluit van de rechtbank weigerde de schoolmeester aan hol bevel gehoor te geven Op 28 Octobet verscheen daarop de opziiyr ter van het landgoed mot een g indarm Sii vgf knechts om den schoolinoester met g weid op straat te zalton Do inan werd ni t zyn getin en zgn hnisraad in een leegiilaande dagloonerswoning gezet Hg deed Jgn beklag by bet ministerie en zyn advokaat diende tegen den landheer diens opzichter en den gendaim een aanklacht in wegens husvredebrenk en gewoIJplegir g Geen van beiW stappen had eenigo nitworking Eonigon tgd geleden heeft de achoolmeestei ook de schamele dagloonerswoning moeten ontrnimen daar hg anders naar een werkhuis gebracht im zgn Do man looit nu rnet vrouw en kinderen in oen domeindorp van zgn pensioen von 450 mk De inspecteur van hot onderwgs had hem nog voor zyn heenzending een goed getnigschrift voor zyno kundigheden en opvoedkundige bekwaamheid verstrekt Mnar de iandbcor hi eU met dat al zyn zin kunnen doordrgven en den otigoInkkigon ooderhoorigen schoolme iBter nu tot armotlMcn veroordeeld Met langverwachte onlworp betreffende h t zelfbestuur van Transvaal is gisteren in ilet Eogelsche Lagerhuis ingediend De onder staatssecrotaris Churchill heeft hot in een uitvoerige rodo toegeliclit en tevens daarby meegedeeld dat hp nog geen verklaringen kan afleggen omtrent de toekomstige plannen ten aanzien van de Oranje Rivier kolonie Het ontwerp van de tegenwoordige rogeoring wykt zeer af van de plannen van den vroegeren minister Lytielton die ten doel hadden de overmacht van het Britsche element in Transvaal te waarborgenj Da tegenwoordige regeering echter wil bg het verleenen van zelfbestuur geen onderscheid maken tasschen Boer en Brit Aan beide rassen komen geiykeiyk de voorrechten en rechten van hot Britsche borgej schap toe De regeering zoo zeide de hoer Chnrchill wenscht dat de koning geiykeiyk sonverein zal zyn over de beide rassen zoodat beide dit land als hun vriend kannen beschouwen De plannen dor regoering werdon door lord Selborne goedgekeurd on waarscbgnigk zouden zy ook instemming vindon bO de Boerenparty De Nederlandsche en Engelsche talen zou zelven geen rekenschap ran gaven Onstaat keek zgn broer mot pen langen onderzoekendon blik aan terwgl by schynbaar onverschillig antwoordde Misschien een fluuwe geiykenis welke je opvalt Geiykenis met wiel vroeg Sandow verstrooid torwgl hg het hoofd met do hand ondersteunde en indiepo gedachten verzonken bleef zitten 5i eens echter richtte hyzich op on zejVras nit zgn humeur over de hem ondanks SjicVwlvon afgedwongen belangstelling Haar opmerking aan tafel was in hooge mate onvoorzichtig Daaraan was zy tenminste Onschuldig bemerkte Gustaaf Zg kon niet Ivermoedeo dat er tnsscheu ona on Jenkins eenige relatie bestond anders zon jü zeker gezkregen hebben Ze vertelde ann maar lia wat ze toevallig gehoord ha Jo ziet wqlke repnlatie je handelsvriend geniet Sandow trok verachtelgk do schouder op Bg wie t Bg eenige sentimenleelo Dujtsohers die hun bekrompen denkbeelden otTltlelnzielige begrippen nit Euijopa raeegebraiht hebben én die volstrekt niet schenen te willen inzien dat handel en bedryf hierin Amerika op een andere leest geschoeidzyn dan daarginds Wie hier winnen wil Dsat ook wat wtgeo en gahael tinden den in hot parlement wordon gelgkgestcld on do verkiezing dor Eerslo Kamer iion gesoliiodan volgons het algemeen kiesrcrht voor nllo maniion die zes maanden ingezetenen zyn Do verdeoling der zotels zou aldus geschieden dat het Raoddistrict 34 afgevaardigden zonde aanwyzen Pretoria fi on do ovorigo districten van Transvaal 29 afgevaardigden Voorloopig zal ook eon Tweed Kaïnor worden ingesteld bestaande uit 15 loden die voor do eersta maal door de kroon zullen worden benoesnd Terwgl dus de Engelsche i egeering voornemens is den onmiddolgken invloed van Engeland in het nieuw gewonnen gebied in Zuid Afrika te beperken worden or plannen gemaakt om hot Kngolsch gezag in Egypte te versterken Dit tal niet alleen door militaire maatragelon goschiedon maar ook door een uitbreiding van het Engcischa buigeriyko gezag De Engelsche regoering schgnt n l voornemens do gouverneurs der grcotosteden en de prefecten modirs dor provinoWa af to zetten en in hoofdzaak te vervangen door Engelsche ambtenaren Zoo zal dus Egypte dat immers zooals indertgd werd verklaard slechts tgdeiyk zon worden bezet meer on moer worden vorengelscht Reeds nu was teiteiyk hot geheele bestuur In Britsche handen Er waren in Egypte wel Egyptische ministora itaar due werden böjfostaan door Engelsche ondorslaatssocrctarissen terwyi hun tevens Ier zydo waren gesteld Advicers die wel zorg droogen dat de bedoelingen van Lord Cromer te allen tyde werden gevolgd Het bericht nu van de nieuwe plannen lot versterking van den Engelschon invloed op bet geheele bestuur in Egypte heeft onder de in Egypte goveatigde bnilonlanders groote beweging gewekt vooral onder do Duitschers Men erüent wel de groote voordeden die het Engelsche oppetbestnur aan Egypte beeft gebracht maar men wyst er tevens op dat Engeland van zyn poailie beeft gebruik gemaakt om tich ook do economische oppermacht te verzekeren Het beginsel van de open door vindt in Egypte geen toepassing Engolscho firma s worden in don regel bevoordoold en do concurrentie dor Engelsche ambtenaren zeer bemo iiykt En men vreest dat het thans nog erger zal worden Het parlementslid Robertson verklaarde in een redo dat Engeland Egypte niet hnd bezet met baatzuchtige bedoelingen maar alleen om den vooruitgang van het volk te bevorderen Dat klinkt heel mooi maar uit de bavom wagen dan in Europa zonder zich door kleingeestige gemoodabszwaren te laten ternghouden Clifford behoorde ook lot die angstvallig nauwgezette naturen ik heb dikwgls genoog al myn overredliywlrracht moeten aanwenden om hem voorwaarts Ie dryven Daarom heeft hy ook tot myn annkomat in Amerika op zeer bescheiden voet geleefd Eerst toen de leiding dor zaak in myn handen kwam word hy eeuvvermogend man on onze lirma werd onder dfe erste van NewVork gerangschikt Hy zweeg een oogenblir on hernam toen als onder den inv loed eener plotseling invallende gedachte Maar nu we toch over Jenkins sproken je hebt nn tyd genoeg gehad om overmyn elschen na te denkan en Ik verwacht nu een besliste toezegging betreffende bedoelde dagbladartikelen Dus je bent nog altgd borloten die zaak met Jpkins te ondernomen V Zeker I Denk je misschien dat ik medoor die kinderprnatjes zil laten terugboudeï 1 Dat geloof ik juist niet maar daarom to meer verwondert hei me dat jo uor die kinderpraatjos de oogen neersloog Gustaaf neem je in acht I zei Sandow op dreigenden toon Wordt tntclgd